Sunteți pe pagina 1din 4

SUBIECTUL I B.

TEXTUL ARGUMENTATIV

Trebuie să ai în vedere structura textului argumentativ:


a) Fixarea unei ipoteze, care cuprinde:
- Informații generale despre conceptul la care trebuie să te raportezi în argumentare; vei folosi structuri
lexicale care desemnează un grad ridicat de generalitate: se știe că..., se spune că..., s-a afirmat adeseori că...,
este bine cunoscut faptul că... etc.
- Enunțarea ipotezei presupune exprimarea unei păreri subiective/personale despre conceptul pe care trebuie
să-l dezvolți în argumentare; conectori specifici formulării unei opinii personale: sunt de părere că..., în opinia
mea..., din punctul meu de vedere... etc.
b) Argumentarea:
-vei dezvolta două argumente însoțite obligatoriu de exemple; pe tot parcursul argumentării, te vei raporta la
ipoteza formulată;
- exemplele pot fi oferite din literatură, filosofie, celelalte arte sau din viața personală; cel puțin unul dintre
exemple trebuie să fie legat de textul-suport;
- legătura dintre idei și înlănțuirea argumentelor o vei realiza cu ajutorul unor conectori:
 ordinea ideilor și a faptelor: în primul rând, în al doilea rând, în altă ordine de idei, în plus, apoi,
astfel, mai mult etc.
 exemplificarea: de exemplu, de pildă, cum ar fi, precum, etc.
 comparația, contrastul: la fel ca..., în comparație cu..., tot așa ca..., spre deosebire de..., față de...,
dar, însă, dimpotrivă, în contrast cu... etc.
 certitudinea: cu siguranță, desigur, firește, nu este nicio îndoială că etc.
 cauzalitatea, consecuția: pentru că, întrucât, încât etc.
c) Concluzia:
- se va constitui dintr-un enunț care reia teza și principalele argumente;
- vei utiliza conectori specifici: în concluzie, așadar, deci, prin urmare.
Eviți cuvintele preferate în limbajul informal (lucru, chestie, gen) și folosești termeni potriviți (aspect, element,
fapt). Formulezi enunțuri scurte, clare și concise.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă legătura afectivă cu o
persoană aflată la distanță poate fi menținută sau nu prin intermediul unor instrumente de comunicare,
raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Corespondență inedită Mihai Eminescu –
Veronica Micle, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
- formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două
argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de
ortografie și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte și să
dezvolte subiectul propus.

BAREM
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunțarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: enunțare clară, în
concordanță cu opinia formulată – 2 p.; încercare de enunțare – 1 p. 2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunțate: dezvoltare
clară, nuanțată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 p.; raportarea la experiența personală sau culturală în
dezvoltarea oricărui argument – 1 p. 3 puncte + 1 punct = 4 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parțial adecvată – 1 p. 2 puncte
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greșeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli
– 0 p.) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0–1 greșeli ortografice și de punctuație – 1 p.; 2 sau mai
multe greșeli – 0 p.) 1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
INTRODUCERE Legăturile interumane presupun comunicare, fie nemijlocită, fie prin intermediul unor
esprimarea opiniei instrumente de comunicare. În opinia mea, atunci când intervin barierele în comunicare,
distanța fiind una dintre acestea, o relație afectivă a putut și poate fi, în continuare,
menținută prin intermediul instrumentelor de comunicare.
ARGUMENT 1 În primul rând, legătura afectivă cu o persoană aflată la distanță a putut fi menținută
prin intermediul instrumentelor de comunicare și în perioadele anterioare exploziei
tehnologice din secolul XXI. Se știe că, dintotdeauna, au existat relații afective înfiripate
între persoane care, prin forța împrejurărilor, au fost nevoite să trăiască departe unele de
celelalte. Acest aspect nu a împiedicat, însă, continuarea legăturii sentimentale. Datorită
instrumentelor de comunicare existente la vremea respectivă (telegrame, scrisori), relația
a putut continua.
Supun atenției, spre exemplificare, comunicarea la distanță între doi îndrăgostiți din
exemplu legat de secolul XIX, așa cum se reflectă în lucrarea Corespondență inedită Mihai Eminescu –
textul-suport Veronica Micle. Traversând o perioadă în care Veronica nu i-a putut fi alături, depărtarea
(un citat relevant reprezentând o barieră în împărtășirea nemijlocită a sentimentului de dragoste, Eminescu
din text) recurge la soluția scrisorilor. Astfel, în data de 31 octombrie 1879, aflat la București, îi
trimite un mesaj exprimându-și iubirea profundă: „Când gândesc la tine mi se umplu ochii
de lacrimi și nu mai găsesc cuvinte să-îți spun ceea ce de-o mie de ori ți-am spus: că te
iubesc.”
ARGUMENT 2 În al doilea rând, o legătură interpersonală bazată pe afecțiune poate fi menținută, în
ciuda distanțării, prin intermediul instrumentelor de comunicare, mai ales în perioada
actuală. Mulți oameni dețin, astăzi, dispozitive dintre cele mai variate care înlesnesc
comunicarea: de la telefonul mobil clasic la smartphone, tabletă, laptop etc. În variantele
lor cele mai simple, acestea permit inițierea unui act de comunicare imediat, sfidând
distanțele oricât de mari ar fi ele. Mai mult, dacă luăm în considerare variantele avansate,
exemplu (din comunicarea va beneficia și de avantajul comunicării video. Astfel, instrumentele de
literatură sau actuale reprezintă o soluție eficientă de menținere a relațiilor afective, atunci când
intervine factorul distanțării.
experiența De exemplu, un absolvent de liceu admis la o facultate în afara orașului natal sau a
personală) țării sale va fi nevoit să trăiască, o perioadă, departe de familie și de prieteni. Totuși aceste
legături afective, dacă sunt trainice, nu se vor destrăma. Prin intermediul variatelor
instrumente de comunicare actuale, tânărul are posibilitatea de a interacționa permanent
cu cei dragi
CONCLUZIE În concluzie, de-a lungul timpului, instrumentele de comunicare existente într-o
anumită perioadă permit menținerea legăturilor afective, chiar și în condițiile în care
persoanele implicate sunt nevoite să îndure povara distanțării.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă omenia este
condiționată sau nu de experiență, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul
O retrospectivă de Ion Th. Ilea, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

INTRODUCERE Omenia reprezintă un cumul de calităţi care conferă cea mai importantă titulatură: cea
esprimarea opiniei de Om. În opinia mea, virtutea omeniei este condiționată adesea de experiență, înțelegând
prin aceasta atât acumulare de cunoștințe, cât și interacțiunea cu ceilalți.
ARGUMENT 1 Pe de o parte, în perioada adolescenței, omenia este formată și ca urmare a contactului
cu lumile imaginare, populate de ființe întruchipând Binele moral. Această perioadă este
una de tranziție și presupune modificări la nivelul comportamentului și al personalității.
Numeroase opere artistice din patrimoniul universal valorizează virtuțile, sancționând
decăderea morală. Asimilând mesajul acestora, adolescentul înțelege importanța omeniei
ca manifestare a Binelui. Astfel, această calitate devine parte a sistemului de valori al
tânărului aflat în formare, datorită experienței cognitive mediate de artă.
Un exemplu relevant, între multe altele, îl reprezintă literatura de ficțiune, care, prin
exemplu diversitatea sa, oferă posibilități nebănuite de a influența un tânăr aflat la vârsta marilor
(din literatură sau idealuri. Citind opere precum Jane Eyre de Charlotte Brontë sau Mantaua de Nikolai V.
experiența Gogol, sufletul său va fi puternic răvășit de încercările pe care protagoniștii sunt nevoiți
personală) să le depășească. Și, totuși, în ciuda unui destin ce părea, la un moment dat, potrivnic
aceștia (Jane, respectiv Akaki Akakievici) nu-și pierd umanitatea, devenind un model de
loialitate, bunătate, modestie, cinste. Fără îndoială că, în adolescență, omenia e
condiționată și de experiențele tânărului în diverse domenii ale culturii.
ARGUMENT 2 Pe de altă parte, omenia este determinată și de experiența interacțiunilor cu cei din
jur, mecanismul ce stă la baza acestui proces fiind o anume imitare a comportamentului
celorlalți. Caracterul se formează în timp, sub acțiunea educației formale, nonformale, dar
+ mai ales informale. Relaționarea cu persoane care, prin conduita lor, demonstrează calități
alese (onestitate, compasiune, respect) devine un factor important în formarea omeniei.
Să analizăm, spre exemplu, situația evocată în fragmentul din lucrarea O
exemplu legat de retrospectivă de Ion Th. Ilea. Autorul recunoaște în Camil Petrescu un model
textul-suport evidențiindu-i două trăsături: erudiția și omenia („Mă covârșea personalitatea lui
(un citat relevant intelectuală perfect închegată și omenia lui de o incomensurabilă arie de cuprindere”). Mai
din text) mult, relatează un episod în care C. Petrescu își ajută necondiționat un prieten aflat la
strâmtoare, gest care îl impresionează profund pe Ion Th. Ilea („Omenia a fost, cred,
virtutea pe care și-a construit el întregul său eșafodaj intelectual și moral.”). Astfel, devine
evident că omenia depinde și de experiența acumulată în urma interacțiunii cu ceilalți.
CONCLUZIE În concluzie, omenia este condiționată de experiența de viață a fiecărei persoane, fie
că ne referim la interacțiunea cu persoane care constituie modele demne de urmat, fie că
ne referim la experiența culturală dobândită prin educație.

S-ar putea să vă placă și