Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE – s-a înființat în CONSILIUL EUROPEAN

1958 sub denumirea de Consiliul Comunității


Economice Europene și îți are sediul la Bruxelles. Primul summit al șefilor de guverne și de state UE –
1961 (Paris), primul Consiliu European – Dublin 10-
Atribuția principală a Consiliului UE este acela de a 11 martie 1975
reprezenta guvernele tuturor statelor membre ale
Uniunii în activitatea de adoptare a legislației Acest organism fundamentează orientarea și
europene și de coordonare a politicilor Uniunii. prioritățile politice generale ale UE, hotărând
Membrii Consiliului UE sunt miniștrii de resort din direcția generală a politicii Uniunii.
fiecare țară a Uniunii, adică cei care sunt corespund
domeniului politic supus discuțiilor (ex. finanțe, Membrii Consiliului European sunt șefii de stat
apărare, economie etc. La conducerea Consiliului se
sau de guvern ai celor 28 de state membre ale UE, plus
află un PREȘEDINTE, care provine din fiecare stat
membru care deține președinția prin rotație, pe o perioadă președintele Consiliului European (la momentul
de 6 luni. actual este polonezul Donald Tusk) și președintele
Modalitate de lucru: Miniștrii din statele membre Comisiei Europene (acum, luxemburghezul Jean-
ale Uniunii se reunesc în cadrul Consiliului pentru a Claude Juncker).
discuta, modifica și adopta acte legislative și pentru a
coordona politici. Miniștri sunt împuterniciți să implice Nu constituie una din instituțiile cu rol legislativ
guvernelor lor în îndeplinirea hotărârilor asupra cărora s-a ale Uniunii, așadar nu negociază și nu adoptă legislația
convenit în cadrul reuniunilor. acesteia. Stabilește, în schimb, agenda politică a
Uniunii, în urma „concluziilor” adoptate în cadrul
Consiliul UE și Parlamentul European, sunt reuniunilor Consiliului European, care identifică
principalele organisme cu putere decizională ale subiectele de interes și măsurile care urmează să fie
Uniunii Europene.
luate.
Punctual, ce întreprinde Consiliul UE? Atunci când se discută chestiuni din domeniul
• Negociază și adoptă legislația comunitară, împreună cu
afacerilor externe, Înaltul Reprezentant al Uniunii
Parlamentul European, pe baza propunerilor înaintate de
Comisia Europeană (organul executiv al UE).
pentru afaceri externe și politica de securitate
• Coordonează politicile țărilor Uniunii. participă la reuniunile Consiliului European. (Șeful
• Fundamentează politica externă și de securitate a diplomației europene la momentul actual este politiciana
UE, pornind de la recomandările Consiliului European. italiană Federica Mogherini)
• Încheie acorduri între UE și alte țări sau organizații
internaționale. Consiliul European joacă un rol important în
• Adoptă bugetul anual al Uniunii, în colaborare cu anumite proceduri de numire în posturi de importanță
Parlamentul European. majoră la nivelul UE.
În cadrul Consiliului UE nu există membri
De asemenea, mai răspunde de:
permanenți, acesta reunindu-se în 10 configurații
diferite, fiecare corespunzând unuia dintre domeniile
politice supuse dezbaterii: Afaceri Economice și • alegerea președintelui Consiliului European;
Financiare, Afaceri Externe, Afaceri Generale, • propunerea președintelui Comisiei Europene;
Agricultură și Pescuit, Competitivitate, Educație, Tineret, • numirea Înaltului Reprezentant al Uniunii
Cultură și Sport, Justiție și Afaceri Interne, Mediu, pentru afaceri externe și politica de securitate;
Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și • numirea oficială a întregului organ colegial al
Consumatori, Transporturi, Telecomunicații și Energie. comisarilor;
În funcție de configurație, fiecare țară își trimite • numirea Comitetului executiv al Băncii Centrale
ministrul care se ocupă de domeniul abordat cu o
Europene (BCE), inclusiv a președintelui BCE.
excepție: Consiliul „Afaceri externe” este prezidat
întotdeauna de aceeași persoană - Înaltul Reprezentant
pentru afaceri externe și politica de securitate. Celelalte Consiliul European adoptă majoritatea deciziilor
reuniuni sunt prezidate de ministrul de resort din țara care prin consens. Cu toate acestea, în anumite cazuri
deține președinția UE în momentul respectiv. menționate în tratatele UE, deciziile sunt adoptate în
unanimitate sau cu majoritate calificată.
Toate discuțiile și voturile sunt publice iar deciziile
se pot adopta decât dacă se întrunește o majoritate Atunci când se recurge la vot, nu participă nici
calificată: 55 % din țări (la numărul actual de 28 de
președintele Consiliului European, nici președintele
membri, înseamnă vot favorabil din partea a 16 țări) sau
reprezentând cel puțin 65 % din populația totală a UE. Comisiei și nici Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
Pentru a se bloca o decizie este nevoie de cel puțin 4 afaceri externe și politica de securitate.
țări, reprezentând cel puțin 35 % din populația totală a
UE, excepție fiind subiectele importante: politica externă
sau impozitarea, care necesită unanimitate de voturi
(vot favorabil din partea tuturor țărilor).
Pentru aspectele procedurale și administrative este
suficientă majoritatea simplă de voturi.