Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Data:
Prof: SPATAR BIANCA CODRUTA
Clasa a VI a
Obiectul: Biologie
SUBIECTUL: Funcţiile organismului animal- Funcţiile de relaţie
TIPUL LECŢIEI: Comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI: să înţeleagă complexitatea alcătuirii unui mamifer prin intergrarea cunoştinţelor asimilate
despre iepure

COMPETENŢE SPECIFICE:

C1- clasificarea fucţiilor de bază ale organismului animal;


C2- enumerarea funcţiilor de relaţie;
C3- precizarea rolurilor îndeplinite de funcţiile de relaţie;
C4- identificarea organelor care participă la realizarea funcţiilor de relaţie;
C5- localizarea organelor care realizează funcţiile de relaţie;
C6- asocierea funcţiilor cu organele corespunzătoare.

STRATEGIA DIDACTICĂ

a) METODE ŞI PROCEDEE: expunerea, observaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, învăţarea prin


descoperire, modelarea.

b) FORME DE ORGANIZARE: frontală şi individuală.

c) RESURSE: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele lor anterioare.

d) MIJLOACE DIDACTICE: iepure, atlase zoologice, Prezentare Power Point, film documentar, fişe de lucru,
videoproiector, calculator.

e) BIBLIOGRAFIE:

1. A. Ionel, Z. Partin, „Biologie-cls.VI”, 1998, Ed. Humanitas, Bucuresti


Desfăşurarea lecţiei „Funcţiile organismului animal - Funcţiile de relaţie”- cls. a VI-a

Nr. Evenimentele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Instrumente


crt. lecţiei procedee de evaluare
didactice
1. Momentul -notează absenţii; - un elev anunţă absenţii; - -
organizatoric -pregăteşte materialele didactice - se pregătesc pentru conversaţia
pentru începerea orei. desfăşurarea orei.
2. Verificarea şi - chestionează oral pregătirea - răspund la întrebări - orală
reactualizarea lecţiei „Alcătuirea generală a conversaţia
cunoştinţelor unui mamifer” folosind o - învăţarea
însuşite prezentare Power Point cu prin
anterior răspunsurile aşteptate descoperire
3. Captarea şi - solicită elevilor să numească - numesc activităţile - orală
orientarea câteva din activităţile iepurelui, iepurelui conversaţia
atenţiei după ce aceştia l-au observat; euristică
- propune elevilor urmărirea unui - învăţarea
filmuleţ cu iepurele. prin
descoperire
- observaţia
4. Anunţarea - anunţă şi notează titlul lecţiei pe -pregătesc caietele, - orală
subiectului tablă: ”Funcţiile organismului cărţile şi atlasele pentru conversaţia
lecţiei noi animal- Funcţiile de relaţie” desfăşurarea lecţiei
5. Dirijarea - anunţă elevilor competenţele -expunerea; scrisă
învăţării specifice; -
demonstraţia;
- distribuie elevilor fişele de lucru;
- capsează fişele de lucru -observaţia;
în caiete; -conversaţia
- stabileşte împreună cu elevii - completează răspunsul euristică;
funcţiile de baza ale organismului la prima cerinţă a fişei de -învăţarea
animal şi le notează pe tablă; lucru; prin
descoperire
- numeşte funcţiile de relaţie;
- precizează rolurile funcţiilor de - completează cerinţa cu
relaţie; numărul 2;
- precizează verbal diferenţa
dintre mişcare şi locomoţie.
- solicită elevilor să identifice şi Cerinţa nr.3
să localizeze pe iepure/imaginea - notează pe fişă organele
cu iepurele organele de simţ; de simţ;
- notează pe tablă organele
implicate în realizarea - notează componentele
sensibilităţii; sistemului nervos;
- prezintă imaginea cu sistemul
nervos al iepurelui şi le cere
elevilor să identifice
componentele acestuia şi să le
localizele;
- cere elevilor să asocieze
organele cu funcţiile acestora;
- numeşte a doua funcţie de relaţie
şi solicită elevilor să precizeze
organele implicate în realizarea - completează cerinţa cu
mişcării; numărul 4 din fişă;
- notează pe tablă sistemele
implicate în realizarea mişcării;
- cere elevilor să vizualizeze
scheletul iepurelui/omului şi să
stabilească diferenţa dintre
sistemul osos şi schelet;
- completează pe tablă schema cu
definiţia sistemului osos şi a
scheletului;
- precizează componentele - folosind atlasul
scheletului şi respectiv organele zoologic, împreună cu
care îl formează; colegul de bancă,
- enumeră rolurile oaselor; identifică pe desen oasele
- cere elevilor să stabilească, prin scheletului şi le notează
comparaţie cu sistemul osos, pe fişă, în dreptul cifrelor
definiţia sistemului muscular; corespunzătoare (cerinţa
- notează pe tablă definiţia nr.5)
sistemului muscular.

6. Fixarea - verifică împreună cu elevii - corectează greşelile din - autoevaluare


cunoştinţelor modul în care au completat fişa de fişa de lucru sub conversaţia
predate şi lucru şi le cere să corecteze cu un îndrumarea profesorului;
evaluarea pix de altă culoare, eventualele
gradului de greşeli;
însuşire - solicită elevilor să răspundă la - răspund la întrebările orală
întrebările: profesorului;
1.Care sunt funcţiile organismului
animal?
2.Numiţi funcţiile de relaţie!
3.De cine este realizată
sensibilitatea?
4.Ce sisteme sunt implicate în
realizarea mişcării?
- cere elevilor să identifice pe
imagini componentele sistemului
nervos şi ale scheletului;
- solicită unor elevi prezentarea - elevii nominalizaţi
articolelor despre obiceiuri şi citesc materialele şi
comportamente în lumea animală; realizează modelele
- cere unor elevi să realizeze din solicitate de profesor
plastilină craniul iepurelui şi un -modelarea
muşchi.
7. Indicarea - solicită elevilor să realizeze un - notează tema în caiet - -
temei pentru filmuleţ despre tipuri de conversaţia
acasă locomoţie întâlnite în lumea
animală, cu ajutorul aplicaţiei
Movie Maker
SCHIŢA LECŢIEI

Funcţiile organismului animal

Funcţiile organismului animal sunt:


1. Fucţiile de relaţie: sensibilitatea şi mişcarea
2. Funcţiile de nutriţie: digestia, respiraţia, circulaţia sângelui şi excreţia
3. Funcţia de reproducere

Funcţiile de relaţie
a) Sensibilitatea este realizată de organele de simţ şi sistemul nervos (creier, măduva spinării şi
ganglion nervoşi)
b) Mişcarea este realizată de: - sistemul osos (totalitatea oaselor din corp)
- sistemul muscular (totalitatea muşchilor din corp )
Scheletul este format din toate oasele corpului aşezate în poziţie natural.