Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

PROMOTING QUALITY EDUCATION THROUGH EDUCATIONAL PROJECTS

CONFERINTĂ LA NIVEL INTERNAŢIONAL IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + „FORMAREA


PROFESIONISTILOR IN DOMENIUL INDUSTRIILOR CREATIVE LA STANDARD INALTE” – Nr.
2018-1-RO01-KA102-047361

SECTIUNEA:………………………………………………………………….........

AUTORUL/AUTORII LUCRĂRII

• Numele si prenumele………………………………………………………………
• Numele si prenumele………………………………………………………………
ADRESA de corespondenta :..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

TELEFON FIX/ MOBIL .................................................................

E-MAIL .................................................

UNITATEA
..................................................................................................................................

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII :

VIDEOPROIECTOR / FLIPCHART.…………………………………………………..
Nr........................... /.............................................. Nr. ...................... / …….......….............................
..
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM
"SPIRU HARET" CRAIOVA
.........................................................................................
.........................................................................................
Judeţul Dolj .........................................................................................
.........................................................................................
Adresa : Str.Electroputere, nr 2.
......................................................
Nr. de telefon/fax 0351407226,

e-mail : conferintaspiruharet@gmail.com

ACORD DE PARTENERIAT

1. Părţile contractante:

 Liceul Tehnologic Ucecom "SPIRU HARET" Craiova, Judeţul Dolj, reprezentat de Prof. Ec.
IONICA ION, în calitate de director şi Prof. MUTU DOINA în calitate de coordonator pentru
diseminare in cadrul proiectului ERASMUS + „FORMAREA PROFESIONISTILOR IN DOMENIUL
INDUSTRIILOR CREATIVE LA STANDARD INALTE” – Nr. 2018-1-RO01-KA102-047361 şi
 Şcoala................................................................................................................................
............................................., reprezentată de director ....................................................
şi ....................................................................................., în calitate de partener.

2. Scopul parteneriatului:

Creşterea calităţii educaţiei şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare şi cooperare între cadrele


didactice și elevi în realizarea de materiale/proiecte ştiinţifice care contribuie la îmbunătăţireaşi
adaptarea strategiilor didactice, stimularea creativităţii, dezvoltarea gândirii ştiinţifice .
3. Grup ţintă: CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE

4. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe
perioada anului şcolar 2019-2020. Durata acestuia se poate prelungi prin acordul scris al
părţilor.

5. Obligaţiile părţilor

Aplicantul se obligă :

• Să iniţieze şi să organizeze activităţi educative şi culturale (concursuri, expoziţii cu


lucrările elevilor, portofolii)
• Să informeze şcoala parteneră conform regulamentului de organizare a acestor
activităţi;
• Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
• Să asigure jurizarea lucrărilor de către profesori de specialitate;
• Să expedieze diplome tuturor participanţilor;
• Să prezinte, la nivel local, regional şi naţional, informări asupra activităţilor
desfăşurate, prin publicare de articole în presă;
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

•Să promoveze la nivel local activităţile propuse de şcoala parteneră;


•Să respecte regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor derulate;
•Să coordoneze activitatea elevilor participanţi;
•Să informeze instituţia parteneră asupra activităţilor organizate în şcoala pe care o reprezintă;

6. Clauze finale ale acordului


Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

…………………….........................................................
LICEUL TEHNOLOGIC
UCECOM "SPIRU HARET" .........................................................................................
CRAIOVA ..............

Director,
Director,
Prof. IONICA ION
...................................................................