Sunteți pe pagina 1din 5

INVITAŢIE CONCURS ,,FII GalTehnist!

’’
FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.
20.03.2020
CAERI 2020, poziţia 844, pagina 18
Anexa nr. 2 , OMEC nr. 5597/16.12.2019

MOTTO:
„Tehnica reprezintă efortul depus pentru a
economisi eforturile.”
Baltasar Gracián y Morales, scriitor

Proiectul ,,Fii GALTEHNIST!” are în vedere educarea şi sensibilizarea elevilor faţă de


progresele tehnico-ştiinţifice, dezvoltării în carieră. Alături de această dimensiune educativă, proiectul
se axează şi pe dimensiunea participativă, propunându-şi să implice în derularea activităţilor minim 60
de elevi, minim 10 şcoli din judeţul Galaţi şi alte 10 judeţe, coordonaţi de cadrele didactice, părinţii
elevilor de la şcolile implicate, reprezentanţi ai comunităţii locale, agenţi economici .
Proiectul constă în realizarea unor produse, în cadrul unor activităţi practice precum şi
schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de tehnica şi aplicaţiile ei. Prin acest proiect, se doreşte
prezentarea unui exemplu de bună practică la nivel regional, contribuind la crearea unei culturi
responsabile, proactive, participative, în beneficiul dezvoltării durabile a şcolii şi comunităţii locale.

COORDONATORI CONCURS:
1. Prof. Irina Aura Manolache - Liceul Tehnologic „Radu Negru”, Galaţi
2. Prof. Carmen Mihaela Blîndu - Liceul Tehnologic „Radu Negru”, Galaţi

ORGANIZATORI CONCURS:
1. Prof. Mirela Onişor – director Liceul Tehnologic „Radu Negru”, Galaţi
2. Prof. Irina Aura Manolache - Liceul Tehnologic „Radu Negru”, Galaţi
3. Prof. Carmen Mihaela Blîndu - Liceul Tehnologic „Radu Negru”, Galaţi
4. Bibl. Carmen Costea - Liceul Tehnologic „Radu Negru”, Galaţi

Pentru participarea la concurs este necesară realizarea unei teme care să arate nivelul de
cunoştinţe şi interesul candidaţilor respectivi vizavi de disciplinele de studiu, utilizarea instrumentelor
TIC şi e - learning în activitatea didactică.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
Cerinţa temei este:
,,ŞCOALA ŞI AGENTUL ECONOMIC – SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA
PROFESIONALĂ A ELEVULUI”
sub formă de prezentări multimedia, produse materiale ca: machete funcţionale, postere, CD -uri,
broşuri, pliante.
Informații suplimentare puteţi solicita la adresa de email: prof. Irina Aura Manolache
iamanolache@yahoo.com.

Vă aşteptăm cu drag!
REGULAMENTUL CONCURSULUI
,,FII GALTEHNIST!’’

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR
Organizatorul concursului este Liceul Tehnologic ,,Radu Negru”, cu sediul în Galaţi, strada
Ştiinţei nr. 119, telefon 0236/411634. Prezentul regulament este întocmit conform legislației din
România și este final și obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a
modifica sau schimba Regulamentul în vigoare anunțând în prealabil modificările la adresa de email a
coordonatorilor.
SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DATA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat în Galaţi dar la concurs pot participa cadre didactice din judeţ.
Alegerea câştigătorilor va avea loc la sediul Liceului Tehnologic Radu Negru, Galaţi în data de 20
martie 2020, câştigătorii fiind anunţaţi direct sau prin email.
SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul se adresează elevilor din judeţul Galaţi şi judeţele partenere, având disciplinele de
specialitate de studiu, nivel liceal, precum şi elevilor claselor a VII-a şi a VIII-a din învăţământul
gimnazial.
SECȚIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ȘI VALIDAREA
CÂȘTIGĂTORULUI
Concursul va fi deschis în perioada 28 februarie 2020 - 18 martie 2020. Pentru elevii şi cadrele
didactice interesate, participarea la concurs presupune urmatoarele:
 Descărcarea fișelor de înscriere, acordurilor de parteneriat și a regulamentului de desfășurare a
concursului de pe pagina de Facebook a Concursului Fii Galtehnist;
 Solicitarea de clarificări de la organizatorii concursului, dacă există aspecte de clarificat, prin
adresarea acestor solicitări la adresele de email a coordonatorilor;
 Înscrierea în competiţie şi trimiterea lucrărilor se face pâna la data de 18 martie 2020, pe adresele
coordonatorilor: iamanolache@yahoo.com, camy_blindu@yahoo.com, sau pe pagina concursului.
Activitate: Deschiderea concursului
 După primirea participanţilor în Laboratorul de Electronică şi Automatizări din incinta Liceului
Tehnologic ,,Radu Negru” Galati, directorul împreună cu organizatorii vor rosti alocutiuni în
onoarea primirii participantilor la concursul avand tema:
,,ŞCOALA ŞI AGENTUL ECONOMIC – SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A
ELEVULUI”
Actiune 1: Noi, tehnologia și calculatorul!
 Elevii înscrişi la concurs, vor prezenta în maxim 10 minute un rezumat în Power Point al lucrarii
realizate. Prezentarea lucrărilor va fi în ordinea alfabetică a numelor elevilor participanți.
Actiune 2: Concurs platforme şi machete funcţionale
 Participanţii cu machete şi platforme funcţionale vor prezenta în maxim 10 minute modul de
funcţionare şi avantajele utilizării lucrării în viaţa cotidiană.
Actiune 3: Cel mai bun să câştige!
 La sfârşitul prezentărilor vor avea loc discuţii pe marginea lucrărilor prezentate. Jurizarea lucrărilor
va fi realizată în timpul prezentărilor de către o comisie alcătuită din 3 profesori. Toţi elevii vor
primi diplome de participare. Se vor acorda premii lucrărilor deosebite.
Actiune 4: Închiderea concursului
 După înmânarea premiilor şi a diplomelor de participare, atât elevilor cât şi cadrelor didactice li se
vor da chestionare de feed-back în vederea monitorizării şi evaluării activităţilor desfăşurate.
SECȚIUNEA 5. TEMA PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS
Cerinţa temei este: Prezentaţi un exemplu de aplicatie în cadrul căreia dumneavoastră utilizați
noţiuni tehnice de specialitate referitoare la tehnologii de îmbunătăţire a nivelului nostru de trai.
Participarea la concurs va arăta nivelul de cunoştinţe şi interesul participanţilor vizavi de
disciplinele tehnice, utilizarea instrumentelor TIC şi e-learning în activitatea desfăşurată.
Desfăşurarea concursului pe secţiuni
Participanţii vor prezenta:
 prezentări power point;
 desene, postere, brosuri, pliante, machete, platforme functionale;
SECŢIUNEA 6 CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR LA CONCURS
Criterii de conformitate administrative/eliminatorii (nerespectarea oricăruia dintre criteriile
enunţate mai jos duce la anularea participării la concurs a candidatului respectiv):
Completarea integrală şi corectă a formularului de înscriere;
Criterii tehnico – calitative:
Utilizarea de instrumente TIC în activitatea didactică prezentată……………………….…................ 1 p
Utilizarea de instrumente e-learning în activitatea didactică prezentată ………….…………..............2 p
Originalitatea în modul de prezentare a temei pentru concurs ………………………..…............……2 p
Descrierea impactului utilizării noilor tehnologii asupra nivelului nostru de trai ……..…...…...........5 p
PUNCTAJ TOTAL MAXIM 10 p
Produsul final va fi evaluat conform criteriilor anuţate mai sus. Aplicaţiile sunt ordonate în
ordinea punctajului obținut și primele trei clasate sunt desemnate câștigătoare.
SECȚIUNEA 7 CÂŞTIGĂTORII CONCURSULUI
Concursul va desemna câștigători. Fiecare dintre aceștia va primi diploma de premiu.
SECȚIUNEA 8. ANUNȚAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Organizatorul va anunța câștigătorii direct prin email. Lista câștigătorilor va fi anunțată și pe
site-ul scolii organizatoare.
SECȚIUNEA 9 INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Pentru informații suplimentare puteți contacta organizatorii la adresele de email:
iamanolache@yahoo.com, camy_blindu@yahoo.com.

Director unitate (nume şi semnătură) Coordonatori (nume şi semnătură)

prof. Mirela Onisor prof. Irina Aura Manolache


prof. Carmen Mihaela Blindu
Liceul Tehnologic ,,Radu Negru” Galaţi ……….......……………………
Nr. înreg. 626/10.02.2020 Nr. înreg….................………..

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, …………… …………….

1. Părţile contractante:
A) LICEUL TEHNOLOGIC ,,RADU NEGRU” GALAŢI , strada Ştiinţei, nr. 119, 800170, judeţul
Galaţi, reprezentat prin ing. prof.ONISOR MIRELA, în calitate de Director, şi ing. prof. IRINA
AURA MANOLACHE, ing. prof. CARMEN MIHAELA BLÎNDU - în calitate de coordonatori
proiect / aplicant
şi

B) ……………………………………………..….., strada ……………………………, nr. …..,


judeţul…………………, reprezentat prin prof. ………………………………………..…………… în
calitate de director şi prof...........................................................................................
…………………………....................................................................................….în calitate de partener.

2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării activităţii educative în instituţia aplicant prin Concursul regional pe
teme legate de noutăţi tehnico-ştiinţifice, informatică şi ştiinţe „Fii GalTehnist!”, ediţia a VII-a, 2019-
2020.
3. Grup ţintă: elevii care activează în institutii şcolare din ţară, cu vârste cuprinse între 14 şi 20 ani.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă să:
- informeze şcolile, palatele şi cluburile copiilor despre organizarea concursului;
- asigure materialele necesare concursului;
- respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- asigure transparenţa şi obiectivitatea concursului;
- emită şi să distribuie diplomele pentru elevii premianţi;
- distribuie diplomele de participare cadrelor didactice îndrumătoare;
- returneze semnate şi ştampilate Acordurile de parteneriat.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală / palat / club;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte Regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc care poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
5. Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este
valabil pe perioada anului şcolar 2019-2020.

PARTENER A PARTENER B
LICEUL TEHNOLOGIC ,,RADU NEGRU” GALAŢI ……………………………….
Director, Director,
Prof. ONISOR MIRELA …………………….......……..
LS LS
Concurs „Fii Galtehnist!”

20 martie 2020

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - elevi

Numele elevului:

Prenumele elevului:

Şcoala:

Localitatea:

Judeţul:

Date de contact PROFESOR


COORDONATOR
Nume si prenume:
telefon:
e-mail:
adresa de corespondenţă:

Secţiunea:

Tipul produsului:

Titlul:

Confirmarea participării
pentru prezentare :
Nume şi prenume
profesor însoţitor:
Mijloace necesare expunerii:

Alte informaţii:

Nota: Prezenţa participanţilor din Galaţi este obligatorie.