Sunteți pe pagina 1din 13

Antetul unităţii de învăţământ

FIŞA-TIP
realizată în vederea evaluării externe a calităţii educaţiei (evaluare periodică)

1. În anul şcolar 2008-2009, CEAC a avut următoarea componenţă:

1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
5. …………………………………………
6. …………………………………………
……………………………………………
2. În anul şcolar curent (2009-2010), CEAC are următoarea componenţă:

1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
5. …………………………………………
6. …………………………………………
3.Ultimul RAEI a fost întocmit pentru anul şcolar ......................
4. RAEI au fost realizate, înaintate la ISJ şi la ARACIP (după caz) şi făcute publice, în fiecare
din anii şcolari….......
La ARACIP a fost înaintat Raportul anual de evaluare internă în anul/anii.............

A) DATE DE IDENTIFICARE:

Denumirea unităţii de învăţământ :

Subsistemul de stat /particular:

Localitate / judeţ:

Adresa :

Cod poştal:

Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă):

E - mail:
Website:

Persoană de contact (nume, prenume, calitate, tel., fax., email):

Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale autorizate să funcţioneze provizoriu / acreditate :


(se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / calificare profesională )

Informaţii privind persoana juridică iniţiatoare (dacă este cazul):


Localitate/judeţ, adresa, cod poştal, telefon-fax (incluzând prefixul de zonă), email:

1
Antetul unităţii de învăţământ

Persoană de contac t(nume, prenume, calitate, tel., fax., email):

B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar curent:

Nivel de învăţământ Număr de Număr de Forma Limba de predare


clase/ grupe elevi / copii / de învăţământ
adulţi:

Preşcolar
Primar, cl. I
din care
cl. a –II-a
cl. a –III-a
cl. a –IV-a
Total
Secundar inferior cl. a –V-a
Gimnaziu cl. a –VI-a
din care cl. a –VII-a
cl. a –VIII-a
Total
Liceal, cl. a –IX-a
(ciclul inferior) cl. a –X-a
din care Total
SAM cl. a –IX-a
cl. a –X-a
Total
An de completare
Liceal cl. a –XI-a
(ciclul superior) cl. a –XII-a
cl. a –XIII-a
Total
Postliceal,
din care
Maiştri, an I
din care an II
an III
Total
Postliceal, an I
din care an II
an III
Total

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil / domeniu,
specializare / calificare profesională:

Nr. Nivel Filieră Profil / Specializare / Număr clase Număr


Crt. Domeniu Calificare elevi
profesională
1. Liceal Denumire a-IX-a
Specializare /
Calificare
profesională
a-X-a
a-XI-a
a-XII-a
a-XIII-a
2. SAM Calificare a-IX-a
profesională
a-X-a
Calificare

2
Antetul unităţii de învăţământ

profesională
3. Postliceal Calificare an I
profesională
an II
an III
Maiştri Calificare an I
profesională
an II
an III

C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

C.1.Personalul de conducere:

Director Calificarea Gradul Vechime la Documentul Modalitatea Unitatea de Unitatea de Observaţii - dacă este
(numele şi didactic catedră de numire numirii pe învăţământ învăţământ la cazul
prenumele) în funcţie funcţie la care are care este titular
norma de (dacă e cazul) (directorul este cadru
bază didactic cu studii în
străinătate echivalate /
neechivalate în
România)

……
Director adjunct
(numele şi
prenumele)

………

C.2.Personalul didactic:

Număr total de Număr de Număr de cadre Număr de Număr de cadre Modalitatea angajării pe Observaţii - dacă este
cadre didactice norme didactice didactice cu norma de titulari/procent din calificate / procent post* cazul
întregi / posturi bază în unitatea de număr de norme din număr de (titularizare, detaşare,
învăţământ/ procent întregi / posturi cadre didactice suplinire, (personal didactic cu
din număr de transfer;exprimare studii în străinătate
persoane / norme numerică şi procentuală) echivalate/neechivala
întregi, după caz te în România)

*Notă :
1. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu
Legea nr.84/1995, şi cu Legea nr.128/1997
2. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ particulare se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate
cu Legea nr. 84/1995, cu Legea nr. 128/1997, O.MEdC nr. 5656/2004, precum şi cu precizările MEdCT nr. 34536/18.06.2008

3
Antetul unităţii de învăţământ

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic


Necalificat
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu Definitivat Fără definitivat

C.3.Personalul didactic auxiliar - număr pe categorii:

Categorie de Număr de Număr de norme Numărul de personal este:


personal persoane pentru fiecare
încadrate categorie de personal
sub normativele la nivelul normativelor peste normativele privind încadrarea
privind privind încadrarea categoriei categoriei respective de personal
încadrarea respective de personal
categoriei
respective de
personal

C.4.Personalul nedidactic (număr pe categorii):

Categorie de personal Număr de persoane Număr de norme Numărul de personal este:


încadrate pentru fiecare
categorie de personal
sub normativele la nivelul peste normativele privind
privind încadrarea normativelor privind încadrarea categoriei respective de
categoriei încadrarea categoriei personal
respective de respective de personal
personal

D. BAZA MATERIALĂ
D.1. Spaţii şcolare:
Corpuri de clădiri:
• Număr total:

• Regimul juridic:

4
Antetul unităţii de învăţământ

• Corpurile de clădire sunt distribuite la următoarele adrese:

• Autorizate sanitar :
Da (nr. şi data autorizaţiei) Nu

• Alte autorizaţii:
Da (nr. şi data autorizaţiei, instituţia Nu
emitentă)

2. Săli de clasă:
• Număr:

• Suprafaţa totală (estimată):

• Repartizare pe corpuri de clădire/ locaţii, după cum urmează:

• Regim juridic:

3. Cabinete, laboratoare, ateliere:


Tip / Număr Nr. posturi Repartizarea pe Regimul Dotarea pentru un
destinaţie de lucru corpuri de juridic an de studii în
clădire/locaţii avans(pentru
învăţământul
preuniversitar
particular, dacă e
cazul):
Da Nu

4. Sală şi teren de sport:


• Suprafaţă:
Sala:

Terenuri de sport:

5
Antetul unităţii de învăţământ

• Regim juridic:
Sala:

Terenuri de sport:

D.2. Spaţii auxiliare (săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie), dacă
este cazul:
1. Săli de mese şi dormitoare:
Categorie Număr Nr. de Regimul Autorizate sanitar
locuri juridic Da NU
(nr. autorizaţiei)
Săli de mese
Dormitoare
• Existenţa grupurilor sanitare, conform reglementărilor specifice:
Da Nu Observaţii

2.Vestiare, bucătărie, spălătorie


- regim juridic:

- tipul de autorizaţie specifică pentru bucătărie (nr. şi data autorizaţiei):

D.3.Alte spaţii (curte, loc de joacă etc.)


- descriere:

-regim juridic:

D.4.Biblioteca – fond propriu de carte şi audio video:


(numărul total de volume, numărul de volume de cărţi de specialitate, număr de elevi
înscrişi la bibliotecă, număr de elevi care frecventează biblioteca etc)

D.5.Reţea IT:
Nr DA NU Observaţii
crt (număr de computere, data ultimei up-datări a
computerelor, este/nu este conectată la internet etc)

6
Antetul unităţii de învăţământ

D.6. Investiţia în baza materială (pentru învăţământul preuniversitar particular, dacă


e cazul):
În perioada autorizării de funcţionare provizorie, veniturile au fost utilizate pentru
investiţii în baza materială proprie, după cum urmează:
Anul Procent din venit, Actul doveditor
financiar reinvestit

Unitatea funcţionează cu un număr de ……………… schimburi, durata orei de curs/


activităţilor didactice fiind de ………………minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative
fiind de……..minute.

E) CURRICULUM

Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ aprobat prin
………… cu numărul…….. din data ……………………. (se va menţiona pentru fiecare nivel,
filieră*, profil / domeniu*, specializare / calificare profesională* în parte)

DACĂ ESTE CAZUL

2.EXISTĂ STUDIU DIAGNOSTIC PRIVIND STADIUL DE DEZVOLTARE A


UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, PRECUM SI EFICIENŢA
INTERNĂ SI EXTERNĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PE ULTIMUL CICLU
DE ÎNVĂŢĂMÂNT*

DA NU

*Se bifează dacă există în unitatea de învăţământ


3. NOUL PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ, ESTE CONCEPUT ÎN
BAZA DIAGNOZEI REALIZATE SI PRIN COMPARAŢIE CU PROIECTUL
INIŢIAL, REALIZAT PE TERMEN DE 5 ANI

DA NU

4. SUNT PLANURILE OPERAŢIONALE PE ULTIMII 3 ANI, CARE SĂ CUPRINDĂ


SI EVALUAREA ATINGERII OBIECTIVELOR PROPUSE

DA NU

7
Antetul unităţii de învăţământ

5.ESTE OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR ÎN


CURS/URMĂTOR, DUPĂ CAZ

DA NU

6. ESTE ACTUL DE ÎNFIINŢARE A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT


PREUNIVERSITAR RESPECTIV;

DA NU

Dacă aţi bifat DA, vă rugăm să precizaţi :

Tipul actului Nr. Observaţii

7. LISTA PROTOCOALELOR, ACORDURILOR DE COLABORARE,


PARTENERIATELOR ÎNCHEIATE DE UNITATEA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT, PE ULTIMUL CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DA NU

Dacă aţi bifat DA, vă rugăm să precizaţi :

Nr Tipul Durata Instituţii Nr de Scopul realizării Observaţii


crt protocolului implicate înregistrare al protocolului (nu (dacă e cazul)
protocolului mai mult de 50 de
cuvinte)

8. MODELUL DE CONTRACT DE ŞCOLARIZARE UTILIZAT ÎN UNITATEA DE


ÎNVĂŢĂMÂNT, DACĂ ESTE CAZUL;

DA NU NU ESTE CAZUL

9. SITUAŢIILE PRIVIND REZULTATELE ELEVILOR LA EXAMENELE DE


FINALIZARE A STUDIILOR,

DA NU NU ESTE CAZUL

SITUAŢIILE PRIVIND PERFORMANŢELE OBŢINUTE LA CONCURSURI SI


OLIMPIADE SCOLARE,

DA NU NU ESTE CAZUL

8
Antetul unităţii de învăţământ

SITUAŢIILE PRIVIND INSERŢIA ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA FORŢEI DE


MUNCĂ, DUPĂ CAZ;
DA NU NU ESTE CAZUL

10. LISTA PLANURILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SI A PROGRAMELOR SCOLARE


APROBATE DE MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII SI UTILIZATE ÎN
CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PE ULTIMUL CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DA NU NU ESTE CAZUL

Dacă aţi bifat DA, vă rugăm să precizaţi :

Clasa Nr O.M prin care a fost aprobat

PLANURI SI PROGRAME DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALTERNATIVE

DA NU NU ESTE CAZUL

11. EXISTĂ OFERTA CURRICULARĂ CARE CUPRINDE CURRICULUMUL


DIFERENŢIAT/CURRICULUMUL LA DECIZIA SCOLII/ CURRICULUMUL
ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU NIVELUL DE ÎNVĂŃĂMÂNT/
SPECIALIZAREA/ CALIFICAREA PROFESIONALĂ,
DA NU NU ESTE CAZUL

12.EXISTĂ STAT DE FUNCŢII

DA NU

EXISTĂ ACTE PRIN CARE SE ATESTĂ PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE


LA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ŞI LA ALTE FORME DE DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ

DA NU

13. EXISTĂ ACTE PRIVIND DEŢINEREA ÎN PROPRIETATE SAU ÎN FOLOSINŢĂ


A BAZEI MATERIALE
DA NU

Dacă aţi bifat DA, vă rugăm să precizaţi :

Tipul actului Nr. Observaţii

9
Antetul unităţii de învăţământ

14.EXISTĂ LISTA OBIECTELOR DE INVENTAR SI A MIJLOACELOR FIXE


AFLATE ÎN PROPRIETATEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DA NU

Dacă aţi bifat DA, vă rugăm să precizaţi :

Obiectul de inventar Provenienţa acestuia Valoarea Observaţii

15. EXISTĂ REGULAMENT CEAC


DA NU

EXISTĂ STRATEGIE DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

DA NU

ALTE ACTE PRIVIND ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂŢII CARE EXISTĂ ÎN


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

Tipul actului Observaţii

16. AUTORIZAŢIA SANITARĂ DE FUNCŢIONARE PENTRU FIECARE DINTRE


SPAŢIILE UTILIZATE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV - EDUCATIV (VIZATĂ
PENTRU ANUL ŞCOLAR ÎN CURS),

DA NU

Dacă aţi bifat DA, vă rugăm să precizaţi :

Nr Autorizaţie sanitară Spaţiul şcolar pentru Data expirării vizei


care este autorizaţia
sanitară

AVIZUL PSI

DA NU

Dacă aţi bifat DA, vă rugăm să precizaţi :

Nr avizului PSI Spaţiul şcolar pentru Observaţii


care este avizul PSI

10
Antetul unităţii de învăţământ

PROTOCOALE SI CONTRACTE PRIVIND ASISTENŢA MEDICALĂ

DA NU NU ESTE CAZUL

PROTOCOALE SI CONTRACTE PRIVIND PAZĂ

DA NU NU ESTE CAZUL

ALTE PROTOCOALE PRIVIND ASIGURAREA SECURITĂŃII SI SĂNĂTĂŃII


ELEVILOR SI PERSONALULUI ÎN INCINTA SCOLII SI ÎN VECINĂTATEA
ACESTEIA
DA NU NU ESTE CAZUL

Dacă aţi bifat DA, vă rugăm să precizaţi :

Protocolul Nr.protocolului Scopul protocolului


(nu mai mult de 50 de
cuvinte)

17. CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ;

DA NU NU ESTE CAZUL

18. NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM


STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr.
21/2007) -

Nr.crt Indicatori de performanţă Calificativul


acordat1
DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale
1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)
2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ
3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă
4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea,
prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.
6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

1
În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona
calificativele pentru fiecare indicator, precizate în raportul de evaluare externă periodică

11
Antetul unităţii de învăţământ

7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul


desfăşurării programului
8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.
b)baza materială
9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare
10 Dotarea spaţiilor şcolare
11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare
12 Utilizarea spaţiilor şcolare
13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative
14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare
15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare
16 Utilizarea spaţiilor auxiliare
17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare
18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi
documentare
19 Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare.
20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi
auxiliarelor curriculare
21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii
c)resurse umane
22 Managementul personalului didactic şi de conducere
23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic
DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
a)conţinutul programelor de studiu
24 Existenţa ofertei educaţionale
25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii
26 Proiectarea curriculumului
27 Realizarea curriculumului
b) rezultatele învăţării
28 Evaluarea rezultatelor şcolare
29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)
c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
30 Activitatea ştiinţifică
31 Activitatea metodică a cadrelor didactice
d) activitatea financiară a organizaţiei
32 Constituirea bugetului şcolii
33 Execuţia bugetară
DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii


36 Dezvoltarea profesională a personalului
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
40 Optimizarea accesului la resursele educaţionale
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

12
Antetul unităţii de învăţământ

41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ


g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele,
diplomele şi calificările oferite
42 Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a
calităţii

Notă:
1. Autoevaluarea este realizată obiectiv şi realist;
2. Directorul unităţii de învăţământ este responsabil de corectitudinea datelor precizate;
3. Pentru indicatorii cu nivel de realizare NESATISFĂCĂTOR, nu se poate realiza evaluarea
externă a calităţii.

Director,
Numele şi prenumele:..............................
Semnătura:..............................................

L.S

13

S-ar putea să vă placă și