Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Clasa
a VIII-a
Aria curriculară:
Limbă şi comunicare
Disciplina:
Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare:
Genul epic. Romanul
Tema:
TIPURI DE SUBORDONATE
Tipul lecţiei:
L
ecţie de recapitulare i sistematizare
ș
Scopul lecţiei:
însuşirea şi utilizarea corectă a limbii române literare
Locul de desfăşurare:
sala de clasă
COMPETENŢE GENERALE
2.
Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii
de
comunicare monologată şi dialogată
3.
Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
VALORI ŞI ATITUDINI:

Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia
pentru
dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural
COMPETENŢE SPECIFICE
CON INUTURI ASOCIATE
Ț
2.3 utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în
textele orale proprii;
- enunţul, fraza; relaţionarea părţilor de propoziţie
în propoziţii şi a propoziţiilor în fraze, în funcţie de
intenţionalitatea comunicării; rolul elementelor de
legătură în frază; contragerea unor propoziţii în
părţile de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare.
3.2 sesizarea valorii ex
presive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a
vocabu
la
ru
lui şi a categoriilor se
mantice studiate
- corectitudinea şi expresivitatea părţilor de
propoziţie şi a propoziţiilor într-un text dat; rolul
părţilor de propoziţie şi al propoziţiilor în funcţie
de intenţia şi specificul comunicării într-un text
dat; cuvinte şi construcţii incidente.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
A. Cognitive:
1. să identifice toate tipurile de subordonate studiate;
2. să recunoască elementele regente;
3. să identifice elementele introductive;
4. să realizeze contrageri i expansiuni;
ș
5. să construiască tipuri de subordonate.
B. Afective:

să prezinte interes pentru lecţie, manifestat prin participare activă
C. Psihomotorii:

să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite şi spaţiul tablei, respectiv al caietului;
STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee:
conversaţia euristică, ciorchinele, analiza gramaticală,
exerciţii creatoare,
mozaicul, dezbaterea, jocul didactic.
Metode de evaluare:
observarea curentă, chestionarea orală, „Jocul proverbelor”.
F
orme de organizare:
activitate frontală, activitate pe grupe de elevi, activitate individuală.
Resurse:
a. materiale şi mijloace tehnice de învă ământ:
ț
tablă, cretă,
caiete de notiţe, marker, flipchart,
fişe de
lucru, text lingvistic, rebus.
b. umane - capacităţi de învăţare:
elevii clasei a VIII-a:
capacitatea de receptare a elevilor, capacitatea
elevilor de a colabora, cunoştinţele însuşite anterior

n ceea ce priveşte capacitatea de învăţare, clasa
este relativ omogenă
(ritmuri de învăţare destul de apropiate)
. Majoritatea elevilor dispun de capacităţi
receptive sporite, iar restul posedă resurse suficiente, astfel încât să colaboreze cu
profesorul pentru o
bună desfăşurare a activităţii didactice.
CONDIŢII PREALABILE:
- clasă la nivel mediu;
- elevii vor lucra pe grupe compacte şi vor expune rezultatele produselor lor.
c.
de timp
: 50 de minute
.
d.
bibliografice:
1. oficiale:

Curriculum şcolar naţional
2. metodice:

Parfene, Constantin,
Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-
aplicativ
, Iaşi, Editura Polirom, 1999.

Gugu , Carmen,
ș
Ora de limba română. Ghid metodologic al profesorului de limba română,
Editura Europolis, Constan a, 2004
ț

Cri an, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina,
ș
Limba
română. Manual pentru clasa a
VIII-a,
ed. a VI-a, Editura Humanitas Educational, 2002
ANEXA 1
CAPTAREA ATEN IEI
Ț
Dezlegând careul
, pe axa
AB
, veţi obţine un cuvânt care ne va conduce la titlul lec iei de astăzi.
ț
Identifica i subordonata din fiecare frază i completa i spa iile libere.
țșțț
1.
Se ştie că este conştiincios.
2.
Am citit cartea care e pe masă.
3.
Trebuie să înve i mai mult.
ț
4.
Locul propozi iilor în frază reprezintă ...
ț
5.
Propunerea era să meargă în excursie.
6.
A răspuns ce trebuia.
7.
Elementele de legătură se numesc i elemente ...
ș
8.
I-a dat explica ii cui dorea.
ț
9.
Maria a prezentat un argument care m-a convins.
10.
Propozi ia de care depinde o propozi ie subordonată se nume te ...
țțș
11.
Ioana a devenit ce şi-a dorit.
S
U
B
O
R
D
O
N
A
T
E
S
U
B
I
E
C
T
I
V
Ă
A
T
R
I
B
U
T
I
V
Ă
S
U
B
I
E
C
T
I
V
Ă
T
O
P
I
C
Ă
P
R
E
D
I
C
A
T
I
V
Ă
D
I
R
E
C
T
Ă
I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
V
E
I
N
D
I
R
E
C
T
Ă
A
T
R
I
B
U
T
I
V
Ă
R
E
G
E
N
T
Ă
P
R
E
D
I
C
A
T
I
V
Ă
ANEXA 2
NR. 1
Cite te, cu aten ie, fraza i rezolvă cerin ele date:
șțșț
„Nu-i venea să creadă i nu putea să- i dea seama dacă e bucurie sim ământul care o
șșț
cuprinde la gândul că tot ar fi cu putin ă să se întoarcă la ea copilul iubit.”
ț
(Ioan Slavici)
1.
Delimitează fraza în propoziţii, precizează elementul regent al subordonatelor i felul
fiecărei
ș
propozi ii (sub-temă comună).
ț
Felul propozi iei
ț
Element regent
1– .......................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
.....
2. a. Precizează valoarea morfologică a elementelor introductive.
b.
Indică raportul dintre propozi ii (schema frazei).
ț
............................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
NR. 2
Cite te, cu aten ie, fraza i rezolvă cerin ele date:
șțșț
„Nu-i venea să creadă i nu putea să- i dea seama dacă e bucurie sim ământul care o
șșț
cuprinde la gândul că tot ar fi cu putin ă să se întoarcă la ea copilul iubit.”
ț
(Ioan Slavici)
1. Delimitează fraza în propoziţii, precizează elementul regent al subordonatelor i felul
fiecărei
ș
propozi ii (sub-temă comună).
ț
Felul propozi iei
ț
Element regent
1–........................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
....
2. a.
Contrage a doua propoziţie subordoantă i realizează expansiunea unui atribut din text.
ș
b. Alcătuie te două fraze în care conjunc ia subordonatoare
șț

să introducă alte propozi ii
ț
decât cea din text.
............................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
NR. 3
Cite te, cu aten ie, fraza i rezolvă cerin ele date:
șțșț
„Nu-i venea să creadă i nu putea să- i dea seama dacă e bucurie sim ământul care o
șșț
cuprinde la gândul că tot ar fi cu putin ă să se întoarcă la ea copilul iubit.”
ț
(Ioan Slavici)
1. Delimitează fraza în propoziţii, precizează elementul regent al subordonatelor i felul
fiecărei
ș
propozi ii (sub-temă comună).
ț
Felul propozi iei
ț
Element regent
1–........................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
....
2. a.
Alcătuie te o frază în care locu iunea verbală
șț
a- i da seama
ș
să fie element regent pentru altă
subordonată decât cea din text.
b.
Construieşte trei fraze, în care propozi ia subordonată
ț
să se întoarcă la ea copilul iubit

fie subiectivă, predicativă i completivă indirectă.
ș
............................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
............................................................................................................................................
...........................
ANEXA 3
JOCUL PROVERBELOR
Fiecare elev va primi începutul a două proverbe. Vor avea ca sarcini să găsească
continuarea
proverbelor (pe care o vor căuta pe masa de lucru) i să identifice subordonatele
existente în aceste
ș
proverbe.
Grupa i
Ce poţi face singur, .........................................
Cine înva ă la tinere e
țț
......................................
Grupa a Ii-a
Singurul mod de a avea prieteni este ......................................
Ce ţie nu-ţi place, ........................................
Grupa a iii-a
Cine seamănă vânt.....................................
De ce îţi este frică, .......................................................................
Grupa a iv-a
Lenea e cucoană mare ......................................
Norocu-i ..............................................
nu aştepta de la alţii.
se odihne te la bătrâne e.
șț
să fii tu însu i un bun prieten.
ț
altuia nu-i face.
culege furtună.
de aia nu scapi.
care cere de mâncare.
după cum şi-l face omul.
REZOVAREA SARCINILOR DE LUCRU
Nr.
crt.
Proverbul
Felul
subordonatei
1
Ce poţi face singur, nu aştepta de la alţii.
CD
2
Cine înva ă la tinere e
țț
se odihne te la bătrâne e.
șț
SB
3
Lenea e cucoană mare care cere de mâncare.
AT
4
Singurul mod de a avea prieteni este să fii tu însu i un bun
ț
prieten.
PR
5
Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.
CD
6
Cine seamănă vânt culege furtună.
SB
7
De ce îţi este frică, de aia nu scapi.
CI
8
Norocu-i după cum şi-l face omul.
PR
ANEXA 4
TEMĂ PENTRU ACASĂ
VARIANTA 1:
Alege unul dintre proverbele discutate i redactează o compunere gramaticală,
ș
de 15-20 rânduri, în care să folose ti toate tipurile de subordonate studiate.
ș
VARIANTA 2:
Caută cel pu in 10 proverbe (fraze) i stabile te felul propozi iilor subordonate
țșșț
din cadrul acestora.
ANEXA 5
AUTOEVALUARE
OBSERVAŢIILE
PROFESORULUI
Mi-a plăcut cel mai mult:
Nu mi-a plăcut:
Ce nu ai înţeles din lecţia de azi?
Despre ce ai dori să discutăm ora următoare?
Eu îmi dau nota................................. şi sunt:
furios vesel