Sunteți pe pagina 1din 34

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare
organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2020

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2 alin. (2)
din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice
locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Se aprobă programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor


necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU,

LUDOVIC ORBAN
Anexa

Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2020

Nr. Termenul de realizare a acţiunii potrivit Descrierea acţiunii Autoritatea sau Modalitatea de
crt. prevederilor Legii nr. 115/2015, cu persoana care realizare a acţiunii
modificările și completările ulterioare realizează acţiunea
pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr.
84/2020 privind prelungirea mandatelor
autorităților administrației publice locale și
pentru modificarea art. 151 alin. (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, ale
Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei
alegerilor pentru autorităţile administraţiei
publice locale din anul 2020, precum şi a
unor măsuri pentru buna organizare şi
desfăşurare a acestora și ale Legii nr.
208/2015 privind alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea Autorității
Electorale Permanente, cu modificările și
completările ulterioare
0 1 2 3 4
1. La data intrării în vigoare a Legii nr. Aducerea la cunoştinţă publică a datei Parlamentul României.
135/2020: alegerilor.

20 iulie 2020

[Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 84/2020]

1
2. În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare Stabilirea calendarului acţiunilor din Guvernul. Prin hotărâri ce se
a Legii nr. 135/2020, cel mai târziu la data de: cuprinsul perioadei electorale, a cheltuielilor publică în
necesare pregătirii şi desfăşurării în bune Monitorul Oficial al
24 iulie 2020 condiţii a alegerilor locale şi a măsurilor României,
tehnice necesare bunei organizări şi Partea I.
[Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020] desfăşurări a alegerilor locale.
3. În termen de 2 zile de la data de 29 iulie 2020, Numerotarea circumscripţiilor electorale din Prefectul. Prin ordin.
cel mai târziu la data de: fiecare judeţ şi a circumscripţiilor electorale
de sector al municipiului Bucureşti.
30 iulie 2020

[Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu


modificările și completările ulterioare, art. 2
alin. (1) din Legea nr. 135/2020 și art. 2 alin.
(3) din Legea nr. 84/2020]
4. Cu cel puţin 24 de ore înainte de data ședinței Aducerea la cunoştinţă publică a datei Preşedintele Înaltei Curţi Prin presa scrisă şi
pentru desemnarea judecătorilor, cel mai şedinţei pentru tragerea la sorţi a de Casaţie şi Justiţie. audiovizuală.
târziu la data de: judecătorilor în Biroul Electoral Central.

30 iulie 2020
[Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

2
5. În termen de cel mult 3 zile de la data de 29 Desemnarea judecătorilor din Biroul Preşedintele Înaltei Curţi În şedinţă publică,
iulie 2020, cel mai târziu la data de: Electoral Central. de Casaţie şi Justiţie. prin tragere la sorţi
dintre judecătorii în
31 iulie 2020 exerciţiu ai Înaltei
[Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu Curţi de Casaţie şi
modificările și completările ulterioare, Justiţie.
precum şi art. 2 alin. (1) și art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 84/2020] Proces-verbal
semnat de
preşedinte şi de
prim-magistratul-
asistent al Înaltei
Curţi de Casaţie şi
Justiţie.
6. În termen de 24 de ore de la investirea celor 7 Alegerea preşedintelui Biroului Electoral Judecătorii desemnați în Prin vot secret.
judecători ai Înaltei Curți de Casație și Central şi a locţiitorului acestuia. Biroul Electoral Central.
Justiție, cel mai târziu la data de:

1 august 2020
[Art. 38 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
7. În termen de 24 de ore de la alegerea Completarea Biroului Electoral Central cu Președintele Biroului Proces-verbal.
preşedintelui Biroului Electoral Central, cel preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electoral Central.
mai târziu la data de: Electorale Permanente, cu câte un
reprezentant al fiecărui partid politic care are
2 august 2020 ca membri cel puțin 7 senatori sau 10
[Art. 38 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu deputați sau care au obținut reprezentare
modificările și completările ulterioare, parlamentară la scrutinul anterior, precum și
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. cu un reprezentant al grupului parlamentar al
84/2020] minorităților naționale din Camera
Deputaților în numele organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale
reprezentate în acest grup.

3
8. În termen de 24 de ore de la data desemnării Formularea de contestaţii privind Persoanele interesate. În scris.
preşedintelui Biroului Electoral Central şi a desemnarea preşedintelui Biroului Electoral
locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de: Central, a locţiitorului acestuia, precum şi a
celorlalţi judecători.
2 august 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
9. În termen de 2 zile de la data constituirii, cel Adoptarea regulamentului privind Biroul Electoral Central. Prin hotărâre, care
mai târziu la data de: organizarea și funcționarea birourilor se publică în
3 august 2020 electorale. Monitorul Oficial al
României, Partea I.
[Art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 84/2020]
10. În termen de 24 de ore de la completarea Formularea de contestaţii privind Persoanele interesate. În scris.
Biroului Electoral Central cu preşedintele şi completarea Biroului Electoral Central cu
vicepreşedinţii Autorităţii Electorale preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii
Permanente, precum şi cu câte un Electorale Permanente, cu reprezentanții
reprezentant al partidelor politice și al partidelor politice care au ca membri cel
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au
minorităţilor naţionale care au grup obținut reprezentare parlamentară la
parlamentar propriu în cel puţin una din scrutinul anterior, precum și cu un
Camerele Parlamentului, precum și cu reprezentant al grupului parlamentar al
reprezentantul Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera
minorităţilor naţionale din Camera Deputaților.
Deputaţilor, cel mai târziu la data de:

3 august 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

4
11. În termen de o zi de la înregistrarea Soluţionarea contestaţiilor privind Înalta Curte de Casaţie şi Prin hotărâre
contestaţiilor privind desemnarea desemnarea preşedintelui Biroului Electoral Justiţie. definitivă.
preşedintelui Biroului Electoral Central, a Central, a locţiitorului acestuia, precum şi a
locţiitorului acestuia, precum şi a celorlalţi celorlalţi judecători.
judecători, cel mai târziu la data de:

3 august 2020
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
12. În termen de o zi de la înregistrarea Soluţionarea contestaţiilor privind Înalta Curte de Casaţie şi Prin hotărâre
contestaţiilor privind prima etapă de completarea Biroului Electoral Central cu Justiţie. definitivă.
completare a Biroului Electoral Central, cel preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii
mai târziu la data de: Electorale Permanente, cu reprezentanții
partidelor politice care au ca membri cel
4 august 2020 puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu obținut reprezentare parlamentară la
modificările și completările ulterioare, scrutinul anterior, precum și cu un
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. reprezentant al grupului parlamentar al
84/2020] minorităților naționale din Camera
Deputaților.
13. Cu cel puţin 48 de ore înaintea datei Transmiterea către preşedinţii tribunalelor a Autoritatea Electorală Prin intermediul
desemnării preşedinţilor birourilor electorale listei juriştilor înscriși în Corpul experților Permanentă poştei electronice.
de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, cel electorali.
mai târziu la data de:

5 august 2020

[Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 135/2020]

5
14. În termen de 5 zile de la constituirea Biroului Comunicarea semnelor electorale către Partidele politice, În scris.
Electoral Central, cel mai târziu la data de: Biroul Electoral Central. alianţele politice,
alianţele electorale şi
6 august 2020 organizaţiile cetăţenilor
[Art. 59 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu aparţinând minorităţilor
modificările și completările ulterioare, naţionale.
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
15. Cu cel puţin 24 de ore înainte de tragerea la Aducerea la cunoştinţă publică a datei Preşedintele tribunalului. Prin publicare în
sorţi a președintelui și a locțiitorului biroului şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi presă şi afişare la
electoral de circumscripție, cel mai târziu la a preşedintelui biroului electoral de uşa instanţei.
data de: circumscripţie şi a locţiitorului acestuia.

6 august 2020
[Art. 26 alin. (9) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
16. Înainte de tragerea la sorţi a președintelui și a Întocmirea listei cu magistraţii care participă Preşedintele tribunalului. În scris.
locțiitorului biroului electoral de la tragerea la sorţi pentru desemnarea
circumscripție, cel mai târziu la data de: preşedintelui biroului electoral de
6 august 2020 circumscripţie şi a locţiitorului acestuia.

[Art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu Întocmirea listei cu juriştii care participă la Autoritatea Electorală
modificările și completările ulterioare, tragerea la sorţi pentru desemnarea Permanentă.
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. preşedintelui biroului electoral de
84/2020] circumscripţie şi a locţiitorului acestuia și
transmiterea acesteia președintelui
tribunalului.
17. În termen de 10 zile de la data de 29 iulie Desemnarea preşedinţilor birourilor Preşedinţii tribunalelor. Prin tragere la sorţi
2020, cel mai târziu la data de: electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor în şedinţă publică.
acestora.
7 august 2020
[Art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare, art. 2
alin. (1) din Legea nr. 135/2020, precum și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

6
18. A doua zi după expirarea termenului pentru Aducerea la cunoştinţă publică a semnelor Biroul Electoral Central. Prin orice mijloc
comunicarea semnelor electorale, cel mai electorale comunicate de partidele politice, public.
târziu la data de: alianţele politice, alianţele electorale şi
organizaţiile cetăţenilor aparţinând
7 august 2020 minorităţilor naţionale.
[art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
19. În termen de 24 de ore de la expirarea Completarea biroului electoral de Biroul electoral de Proces-verbal.
termenului pentru desemnarea preşedinţilor circumscripţie a municipiului Bucureşti şi a circumscripție
birourilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale de circumscripţie municipiului Bucureşti şi
locţiitorilor acestora, cel mai târziu la data de: judeţeană cu câte un reprezentant al birourile electorale de
8 august 2020 Autorităţii Electorale Permanente. circumscripţie judeţeană
[Art. 26 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
20. Imediat după constituirea birourilor electorale Publicarea în Monitorul Oficial al României, Biroul Electoral Central. În scris.
de circumscripție, cel mai târziu la data de: Partea I și comunicarea către birourile
8 august 2020 electorale de circumscripție a listei
denumirilor partidelor politice, alianţelor
[Art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. politice, alianţelor electorale şi ale
115/2015, cu modificările și completările organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
ulterioare] minorităţilor naţionale ale căror semne
electorale au fost înregistrate, precum și a
semnelor electorale înregistrate.

21. De la data de: ÎNCEPEREA PERIOADEI DE Partidele politice, În scris.


7 august 2020 ÎNREGISTRARE A ALIANȚELOR alianțele politice și
[Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 135/2020 și art. ELECTORALE. organizațiile cetățenilor
26 alin. (13) din Legea nr. 115/2015, cu aparținând minorităților
modificările și completările ulterioare] naționale.

7
22. Până la data depunerii candidaturilor de către Depunerea la Biroul Electoral Central a Organizațiile cetățenilor În scris.
organizațiile cetățenilor aparținând listei de membri ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
minorităților naționale nereprezentate în aparținând minorităților naționale naționale care nu sunt
Parlament: reprezentate în Parlament

[Art. 8 alin. (3) și art. 46 din Legea nr.


115/2015, cu modificările și completările
ulterioare]
23. De la data de: ÎNCEPEREA PERIOADEI DE Partidele politice, Pe suport de hârtie
DEPUNERE A CANDIDATURILOR. alianţele politice, și suport electronic.
7 august 2020 alianţele electorale,
organizaţiile cetăţenilor
[Art. 26 alin. (13), art. 46 şi art. 47 alin. (1) aparţinând minorităţilor
din Legea nr. 115/2015, cu modificările și naţionale şi candidaţii
completările ulterioare, precum şiart. 2 alin. independenţi.
(3) și 5 din Legea nr. 84/2020]
24. După depunerea candidaturilor: Depunerea unei copii a propunerii de Deponentul candidaturii.
candidatură, certificată de către biroul
[Art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu electoral de circumscripţie, la judecătoria
modificările și completările ulterioare] sau la tribunalul în a cărei rază teritorială se
află circumscripţia electorală pentru care se
depune candidatura, după caz.
25. În termen de 24 de ore de la data constituirii Comunicarea către Biroul Electoral Central Autoritatea Electorală În scris.
birourilor electorale de circumscripţie, cel mai numărului de alegători rezultat din Registrul Permanentă.
târziu la data de: electoral.

8 august 2020 Comunicarea către birourile electorale de Primarul.


[Art. 20 din Legea nr. 115/2015, cu circumscripţie a numărului de alegători
modificările și completările ulterioare, rezultat din Registrul electoral şi din listele
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. electorale complementare.
84/2020]
26. În termen o zi de la constituirea birourilor Aducerea la cunoştinţă publică a sediilor Prefectul. Prin orice mijloc de
electorale de circumscripţie, cel mai târziu la birourilor electorale de circumscripţie şi a publicitate.
data de: programului de activitate al acestora.

8 august 2020
[Art. 29 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare]
8
27. În termen de 24 de ore de la data solicitării: Întocmirea şi punerea la dispoziţia partidelor Preşedinţii tribunalelor În scris.
politice, alianţelor politice, alianţelor împreună cu prefecţii.
[Art. 26 alin. (12) din Legea nr. 115/2015, cu electorale şi organizaţiilor cetăţenilor
modificările și completările ulterioare, aparţinând minorităţilor naţionale care
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. participă la alegeri a listei cuprinzând datele
84/2020] necesare pentru a fi contactaţi ale
preşedinţilor birourilor electorale de
circumscripţie şi ale locţiitorilor acestora,
precum şi adresele şi numerele de telefon ale
sediilor birourilor electorale de
circumscripţie.
28. În termen de 24 de ore de la constituirea Comunicarea către birourile electorale de Partidele politice care au În scris.
birourilor electorale de circumscripţie, cel mai circumscripţie a numelor şi prenumelor ca membri cel puțin 7
târziu la data de: reprezentanţilor în birourile electorale de senatori sau 10 deputați
circumscripție. sau care au obținut
8 august 2020 reprezentare
[Art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015, cu parlamentară la scrutinul
modificările și completările ulterioare, anterior, precum și
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. grupul parlamentar al
84/2020] minorităților naționale
din Camera Deputaților
în numele organizațiilor
cetățenilor aparținând
minorităților naționale
reprezentate în acest
grup.
29. În termen de 24 de ore de la desemnarea Formularea de contestaţii privind Persoanele interesate. În scris.
preşedintelui biroului electoral de desemnarea preşedintelui biroulului
circumscripție şi a locţiitorului acestuia, cel electoral de circumscripție şi a locţiitorului
mai târziu la data de: acestuia.

8 august 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

9
30. În termen de o zi de la înregistrarea Soluţionarea contestaţiilor privind Biroul electoral de Prin hotărâre
contestaţiilor privind desemnarea desemnarea preşedintelui biroului electoral circumscripţie judeţeană. definitivă.
preşedintelui biroului electoral de de circumscripție şi a locţiitorului acestuia. Biroul electoral de
circumscripție şi a locţiitorului acestuia, cel circumscripţie a
mai târziu la data de: municipiului Bucureşti.
Biroul Electoral Central.
9 august 2020
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
31. În termen de 3 zile de la data constituirii Completarea birourilor electorale de Preşedintele biroului Prin proces-verbal.
birourilor electorale de circumscripţie, cel mai
circumscripţie cu reprezentanţii partidelor electoral de
târziu la data de: politice care au ca membri cel puțin 7 circumscripţie.
9 august 2020 senatori sau 10 deputați sau care au obținut
[Art. 26 alin. (15) din Legea nr. 115/2015, cu reprezentare parlamentară la scrutinul
modificările și completările ulterioare, anterior, precum și cu reprezentantul
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. grupului parlamentar al minorităților
84/2020] naționale din Camera Deputaților.
32. În termen de 24 de ore de la pronunţarea Comunicarea hotărârii prin care a fost Biroul electoral de În scris.
hotărârii, cel mai târziu la data de: soluţionată contestaţia privind desemnarea circumscripţie judeţeană.
10 august 2020 preşedintelui biroulului electoral de Biroul electoral de
circumscripție şi a locţiitorului acestuia către circumscripţie a
[Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu preşedintele tribunalului. municipiului Bucureşti.
modificările și completările ulterioare, Biroul Electoral Central.
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

10
33. În termen de 24 de ore de la completarea Formularea de contestaţii privind Persoanele interesate. În scris.
birourilor electorale de circumscripţie cu completarea birourilor electorale de
reprezentanţii partidelor politice care au ca circumscripţie cu reprezentanţii partidelor
membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați politice care au ca membri cel puțin 7
sau care au obținut reprezentare parlamentară senatori sau 10 deputați sau care au obținut
la scrutinul anterior, precum și cu reprezentare parlamentară la scrutinul
reprezentantul grupului parlamentar al anterior, precum și cu reprezentantul
minorităților naționale din Camera grupului parlamentar al minorităților
Deputaților, cel mai târziu la data de: naționale din Camera Deputaților.

10 august 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
34. În termen de o zi de la înregistrarea Soluţionarea contestaţiilor privind Biroul electoral de Prin hotărâre
contestaţiilor privind completarea birourilor completarea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană. definitivă.
electorale de circumscripţie cu reprezentanţii circumscripţie cu reprezentanţii partidelor Biroul electoral de
partidelor politice care au ca membri cel puțin politice care au ca membri cel puțin 7 circumscripţie a
7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut senatori sau 10 deputați sau care au obținut municipiului Bucureşti.
reprezentare parlamentară la scrutinul reprezentare parlamentară la scrutinul Biroul Electoral Central.
anterior, precum și cu reprezentantul grupului anterior, precum și cu reprezentantul
parlamentar al minorităților naționale din grupului parlamentar al minorităților
Camera Deputaților, cel mai târziu la data de: naționale din Camera Deputaților.

11 august 2020
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
35. În maximum 5 zile de la data înființării ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE Partidele politice, În scris.
birourilor electorale de circumscripție, cel mai ÎNREGISTRARE A ALIANȚELOR alianțele politice și
târziu la data de: ELECTORALE. organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
11 august 2020 naționale.
[Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 135/2020]

11
36. Cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE Partidele politice, Pe suport de hârtie
alegerilor: DEPUNERE A CANDIDATURILOR alianţele politice, și suport electronic.
alianţele electorale,
18 august 2020 organizaţiile cetăţenilor
[Art. 46 şi art. 47 din Legea nr. 115/2015, cu aparţinând minorităţilor
modificările și completările ulterioare, naţionale şi candidaţii
precum şi art. 2 alin. (3) și art. 5 din Legea nr. independenţi.
84/2020]
37. În termen de 24 de ore de la înregistrarea Afişarea unuia dintre exemplarele propunerii Biroul electoral de Prin afişare la sediul
fiecărei candidaturi, cel mai târziu la data de: de candidatură. circumscripţie. biroului electoral de
circumscripţie, la
19 august 2020 loc vizibil.
[Art. 52 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
38. Cel mai târziu la data de: Acceptarea sau respingerea candidaturilor. Biroul electoral de Prin hotărâre.
circumscripţie.
19 august 2020
[Art. 52 alin. (7) şi art. 56 alin. (5) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 84/2020]
39. În termen de cel mult 24 de ore de la data Formularea de contestaţii împotriva Cetăţenii, partidele În scris.
afişării candidaturii, cel mai târziu la data de: acceptării unei candidaturi. politice, organizaţiile
cetăţenilor aparţinând
20 august 2020 minorităţilor naţionale,
[Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu alianţele politice şi
modificările și completările ulterioare, alianţele electorale
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

12
40. În cel mult 24 de ore de la data afişării Formularea de contestaţii împotriva Candidatul, partidele În scris.
respingerii candidaturii, cel mai târziu la data respingerii unei candidaturi. politice, organizaţiile
de: cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale,
20 august 2020 alianţele politice sau
[Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu alianţele electorale care
modificările și completările ulterioare, au propus candidatura
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. respectivă.
84/2020]
41. În termen de 3 zile de la data până la care se Comunicarea către birourile electorale de Partidele politice, În scris.
pot propune candidaturile, cel mai târziu la circumscripţie a numelui şi prenumelui organizațiile cetățenilor
data de: reprezentanţilor în birourile electorale de aparținând minorităților
circumscripție. naționale, alianțele
20 august 2020 politice și alianțele
[Art. 26 alin. (14) și (15) din Legea nr. electorale neparlamentare
115/2015, cu modificările și completările care participă la alegeri
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea în circumscripția
nr. 84/2020] respectivă.
42. În termen de 24 de ore de la data înregistrării Soluţionarea contestaţiilor formulate Judecătoria. Prin hotărâre.
contestaţiei, cel mai târziu la data de: împotriva admiterii sau respingerii
candidaturii la funcția de primar sau
21 august 2020 consilier local.
[Art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare, Soluţionarea contestaţiilor formulate Tribunalul.
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. împotriva admiterii sau respingerii
84/2020] candidaturii la funcția de președinte al
consiliului județean, primar general sau
consilier județean.
43. În termen de 24 de ore de la data pronunţării Declararea apelului împotriva hotărârii date Cetăţenii, candidaţii, În scris.
hotărârii, cel mai târziu la data de: în contestaţie privind admiterea sau partidele politice,
respingerea candidaturii. organizațiile cetățenilor
22 august 2020 aparținând minorităților
[Art. 54 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu naționale, alianţele
modificările și completările ulterioare, politice sau alianţele
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. electorale.
84/2020]

13
44. În termen de 24 de ore de la data înregistrării Soluţionarea apelului declarat împotriva Tribunalul. Prin hotărâre
apelului, cel mai târziu la data de: hotărârii pronunţate în soluţionarea definitivă.
contestaţiei privind admiterea sau
23 august 2020 respingerea candidaturii la funcția de primar
[Art. 54 alin. (6) și (7) din Legea nr. sau consilier local.
115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea Soluţionarea apelului declarat împotriva Curtea de apel.
nr. 84/2020] hotărârii pronunţate în soluţionarea
contestaţiei privind admiterea sau
respingerea candidaturii la funcția de
președinte al consiliului județean, primar
general sau consilier județean.

45. De îndată ce au expirat termenele prevăzute la Aducerea la cunoştinţa birourilor electorale Judecătoria, tribunalul În scris.
art. 54 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 115/2015, de circumscripţie a hotărârilor definitive sau curtea de apel, după
cu modificările și completările ulterioare, cel privind candidaturile. caz.
mai târziu la data de:

24 august 2020
[Art. 54 alin. (8) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
46. Până la data rămânerii definitive a Comunicarea către prefecţi a semnelor Biroul Electoral Central. În scris.
candidaturilor, cel mai târziu la data de: electorale, în vederea imprimării lor pe
buletinele de vot.
24 august 2020
[Art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

14
47. După expirarea termenului de depunere a RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A Biroul electoral de Proces-verbal.
candidaturilor, la care se adaugă, dacă este CANDIDATURILOR. circumscripţie.
cazul, termenele prevăzute la art. 54 alin. (1),
(2), (5) şi (6), cel mai târziu la data de:

24 august 2020
[Art. 55 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
48. Cel mai târziu la data de: Solicitarea timpilor de antenă. Partidele politice,
alianțele politice și
24 august 2020 alianțele electorale,
candidații independenți,
[Art. 68 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu precum și organizațiile
modificările și completările ulterioare, cetățenilor aparținând
precum şi art. 2 alin. (2) din Legea nr. minorităților naționale.
135/2020[
49. În termen de 24 de ore de la rămânerea Comunicarea reprezentanţilor în Biroul Partidele politice, În scris.
definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la Electoral Central. organizațiile cetățenilor
data de: aparținând minorităților
25 august 2020 naționale, alianţele
politice şi alianţele
[Art. 38 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu electorale
modificările și completările ulterioare, neparlamentare, care au
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. depus liste complete
84/2020] pentru consiliile judeţene
în cel puţin 18 judeţe.
50. În termen de 24 de ore de la rămânerea Completarea birourilor electorale de Preşedintele biroului În funcţie de
definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la circumscripţie cu reprezentanţii partidelor electoral de numărul
data de: politice, organizațiilor cetățenilor aparținând circumscripţie. candidaturilor şi
25 august 2020 minorităților naționale, ai alianțelor politice prin tragere la sorţi,
[Art. 26 alin. (15) din Legea nr. 115/2015, cu și ai alianțelor electorale neparlamentare. dacă este cazul.
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

15
51. Cel mai târziu la data de: Întocmirea situaţiei centralizate privind Birourile electorale de Proces-verbal.
numărul de liste complete depuse de circumscripţie judeţeană
25 august 2020 partidele politice, alianţele politice, alianţele şi biroul electoral de
[Art. 32 lit. d) din Legea nr. 115/2015, cu electorale şi organizaţiile cetăţenilor circumscripţie a
modificările și completările ulterioare, aparţinând minorităţilor naţionale, pe baza municipiului Bucureşti.
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. comunicărilor primite de la birourile
84/2020] electorale de circumscripţie comunală,
orăşenească, municipală şi de sector al
municipiului Bucureşti.
52. În termen de 24 de ore de la întocmirea Transmiterea către Biroul Electoral Central Birourile electorale de În scris.
situaţiei centralizate a listelor complete de a situaţiei centralizate privind numărul de circumscripţie judeţeană
candidaţi depuse, cel mai târziu la data de: liste complete depuse de partidele politice, şi biroul electoral de
alianţele politice, alianţele electorale şi circumscripţie a
26 august 2020 organizaţiile cetăţenilor aparţinând municipiului Bucureşti.
[Art. 32 lit. d) din Legea nr. 115/2015, cu minorităţilor naţionale.
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
53. În termen de 24 de ore de la centralizarea Comunicarea către Societatea Română de Biroul Electoral Central. În scris.
numărului de liste complete de candidaţi, cel Televiziune şi Societatea Română de
mai târziu la data de: Radiodifuziune, a situaţiei centralizate
26 august 2020 privind listele complete de candidaţi depuse
de partidele politice, alianţele politice,
[Art. 39 alin. (1) lit. f) din Legea nr. alianţele electorale şi organizaţiile
115/2015, cu modificările și completările cetăţenilor aparţinând minorităţilor
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea naţionale.
nr. 84/2020]

16
54. După comunicarea propunerilor privind Completarea Biroului Electoral Central cu Preşedintele Biroului În funcţie de
reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor reprezentanţii partidelor politice, ai Electoral Central. numărul
politice, ai alianţelor electorale şi ai alianţelor politice, ai alianţelor electorale şi candidaturilor
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând pentru consiliile
minorităţilor naţionale neparlamentare în minorităţilor naţionale neparlamentare care județene, iar, în caz
Biroul Electoral Central şi centralizarea au depus liste complete pentru consiliile de egalitate, prin
numărului de liste complete depuse de judeţene în cel puţin 18 judeţe. tragere la sorţi.
partidele politice, alianţele politice, alianţele
electorale şi organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, cel mai
târziu la data de:

26 august 2020
[Art. 38 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
55. Cel mai târziu la data de: Tragerea la sorţi pentru stabilirea numărului Preşedintele biroului Prin tragere la sorți,
de ordine de pe buletinele de vot. electoral de în prezenţa
circumscripţie judeţeană reprezentanţilor
26 august 2020 şi preşedintele biroului partidelor politice,
[Art. 58 alin. (8) şi (12) din Legea nr. electoral de ai alianţelor politice,
115/2015, cu modificările și completările circumscripţie a ai alianţelor
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea municipiului Bucureşti; electorale şi ai
nr. 84/2020] preşedintele biroului organizaţiilor
electoral de cetăţenilor
circumscripţie comunală, aparţinând
orăşenească, municipală minorităţilor
şi de sector al naţionale care
municipiului Bucureşti. participă la alegeri.

17
56. În termen de 24 de ore de la completarea Formularea de contestaţii privind Persoanele interesate. În scris.
birourilor electorale de circumscripţie cu completarea birourilor electorale de
reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor circumscripţie cu reprezentanţii partidelor
politice, ai alianţelor electorale şi ai politice, ai alianţelor politice, ai alianţelor
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor
minorităţilor naţionale neparlamentare care aparţinând minorităţilor naţionale
participă la alegeri, cel mai târziu la data de neparlamentare care participă la alegeri.

26 august 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
57. După primirea de la birourile electorale de Centralizarea numărului de liste complete de Biroul Electoral Central. În scris.
circumscripţie judeţeană şi a municipiului candidaţi depuse de către partidele politice,
Bucureşti a situaţiei centralizate privind alianţele politice, alianţele electorale şi
numărul de liste complete de candidaţi organizaţiile cetăţenilor aparţinând
depuse, cel mai târziu la data de: minorităţilor naţionale.
27 august 2020
[Art. 39 alin. (1) lit. f) din Legea nr.
115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 84/2020]
58. Până la începerea campaniei electorale, cel Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj Primarul. Prin dispoziţie.
mai târziu la data de: electoral și asigurarea amplasării de panouri
27 august 2020 electorale în cadrul acestora.
[Art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

18
59. Până la calcularea timpilor de antenă potrivit Repartizarea timpilor de antenă pentru Societatea Română de Proporţional cu
prevederilor art. 68 alin (1) şi (2) din Legea partidele politice parlamentare, alianţele Televiziune şi Societatea ponderea
nr. 115/2015, cu modificările și completările acestora şi organizaţiile cetăţenilor Română de parlamentară.
ulterioare. aparţinând minorităţilor naţionale Radiodifuziune.
reprezentate în Parlament.
[Art. 68 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

60. În termen de 24 de ore de la efectuarea Comunicarea către prefect a ordinii pentru Preşedinţii birourilor În scris.
tragerii la sorţi, cel mai târziu la data de: înscrierea pe buletinele de vot a listelor de electorale de
candidaţi şi a candidaţilor la funcţia de circumscripţie judeţeană,
27 august 2020 primar, precum şi a ordinii pentru candidaţii preşedintele biroului
[Art. 58 alin. (11) din Legea nr. 115/2015, cu independenţi. electoral de
modificările și completările ulterioare, circumscripţie a
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. municipiului Bucureşti şi
84/2020] preşedinţii birourilor
electorale de
circumscripţie comunală,
orăşenească, municipală
şi de sector al
municipiului Bucureşti.
61. În termen de o zi de la înregistrarea Soluţionarea contestaţiilor privind Biroul electoral de Prin hotărâre
contestaţiilor privind completarea birourilor completarea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană. definitivă.
electorale de circumscripţie cu reprezentanţii circumscripţie cu reprezentanţii partidelor Biroul electoral de
partidelor politice, ai alianţelor politice, ai politice, ai alianţelor politice, ai alianţelor circumscripţie a
alianţelor electorale şi ai organizaţiilor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor municipiului Bucureşti.
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale aparţinând minorităţilor naţionale Biroul Electoral Central.
neparlamentare care participă la alegeri, cel neparlamentare care participă la alegeri
mai târziu la data de:

27 august 2020
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

19
62. În termen de 24 de ore de la primirea Calcularea timpilor de antenă acordaţi Societatea Română de În funcţie de situaţia
comunicării datelor privind numărul de partidelor politice, alianţelor politice, Televiziune şi Societatea listelor complete de
candidaturi transmise de Biroul Electoral alianţelor electorale, organizaţiilor Română de candidaţi
Central, cel mai târziu la data de: cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale Radiodifuziune. prezentate.
27 august 2020 şi candidaţilor independenţi la serviciile de
[Art. 68 alin. (1) şi (2) din Legea nr. radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la
115/2015, cu modificările și completările studiourile teritoriale ale acestora.
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 84/2020]
63. În termen de 24 de ore de la completarea Formularea de contestaţii privind Persoanele interesate. În scris.
Biroului Electoral Central cu reprezentanţii completarea Biroului Electoral Central cu
partidelor politice neparlamentare, cel mai reprezentanţii partidelor politice
târziu la data de: neparlamentare, ai organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale
27 august 2020 neparlamentare, ai alianţelor politice şi ai
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu alianţelor electorale ale acestora.
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
64. În termen de o zi de la înregistrarea Soluţionarea contestaţiilor privind Înalta Curte de Casaţie şi Prin hotărâre
contestaţiilor, cel mai târziu la data de: completarea Biroului Electoral Central cu Justiţie. definitivă.
reprezentanţii partidelor politice
28 august 2020 neparlamentare, ai alianţelor politice şi ai
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu alianţelor electorale ale acestora.
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
65. Cu 30 de zile înainte de data alegerilor: ÎNCEPEREA CAMPANIEI
ELECTORALE.
28 august 2020
[Art. 64 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 12 alin. (1) din Legea nr.
135/2020]

20
66. Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei Prezentarea machetei fiecărui buletin de vot Prefectul.
scrutinului: din fiecare circumscripție electorală
membrilor birourilor electorale de
4 septembrie 2020 circumscripție județeană și ai biroului
electoral de circumscripție a municipiului
[Art. 60 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu București.
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 12 alin. (1) din Legea nr.
135/2020]
67. Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei Depunerea la primar a solicitărilor de Cetăţenii cu drept de vot, Prin cerere scrisă,
scrutinului: înscriere în Registrul electoral cu adresa de care şi-au stabilit datată și semnată,
reședință. reşedinţa în conform Hotărârii
4 septembrie 2020 circumscripţia electorală Autorității
[Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu în care au loc alegeri Electorale
modificările și completările ulterioare, Permanente.
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

68. Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea zilei Actualizarea listelor electorale Primarul, împreună cu În scris.
votării: complementare. formaţiunile teritoriale
ale Inspectoratului
4 septembrie 2020 General pentru Imigrări.
[Art. 21 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
69. În termen de 3 zile de la data rămânerii Radierea din lista electorală complementară Primarul. În scris.
definitive a hotărârii judecătoreşti: a cetăţenilor Uniunii Europene care şi-au
pierdut drepturile electorale.
[Art. 21 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

21
70. În cel mult 2 zile de la data înregistrării Soluţionarea întâmpinărilor împotriva Primarul. Dispoziţie scrisă.
întâmpinării: omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror
erori din listele electorale complementare.
[Art. 22 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
71. În termen de 24 de ore de la data comunicării: Contestarea dispoziţiei scrise privind Cetăţeanul Uniunii În scris.
[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu soluţionarea întâmpinării împotriva Europene cu drept de vot.
modificările și completările ulterioare, omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. erori din listele electorale complementare.
84/2020]

72. În termen de 2 zile de la data înregistrării: Soluţionarea contestaţiei împotriva Judecătoria în a cărei În scris.
dispoziţiei scrise a primarului privind rază teritorială se află
[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu soluţionarea întâmpinării împotriva localitatea pentru care a
modificările și completările ulterioare, omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror fost întocmită lista
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. erori din listele electorale complementare. electorală
84/2020] complementară.

73. În termen de 24 de ore de la pronunţare: Comunicarea către persoana interesată şi Judecătoria În scris.
primar a hotărârii judecătoreşti prin care a
[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu fost soluţionată contestaţia împotriva
modificările și completările ulterioare și art. 2 dispoziţiei scrise a primarului privind
alin. (3) din Legea nr. 84/2020] soluţionarea întâmpinării împotriva
omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror
erori din listele electorale complementare.
74. În termen de 3 zile de la data limită pentru Transmiterea către Autoritatea Electorală Inspectoratul General În format electronic
actualizarea listelor electorale Permanentă a unei copii a datelor înscrise în pentru Imigrări
complementare, cel mai târziu la data de: listele electorale complementare.

6 septembrie 2020
[Art. 21 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare și art. 2
alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

22
75. Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei Aducerea la cunoştinţă publică a numărului Primarii, cu sprijinul Prin publicaţii în
votării: circumscripțiilor electorale, a delimitării şi prefecţilor. care se indică şi
numerotării fiecărei secţii de votare, precum locul de desfăşurare
12 septembrie 2020 și a sediilor acestora. a votării.
[art. 20 alin. (5) şi art. 120 din Legea nr.
208/2015, cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 84/2020].
76. Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei Confecţionarea ştampilelor cu menţiunea Regia Autonomă
votării: „VOTAT”. „Monetăria Statului”

10 septembrie 2020 Confecţionarea timbrelor autocolante. Compania Naţională


„Imprimeria Naţională” –
[art. 12 alin. (3) şi (4) Legea nr. 135/2020]. S.A.
77. Cu cel puţin 24 de ore înainte de tragerea la Aducerea la cunoştinţă publică a datei Autoritatea Electorală Prin publicare în
sorţi, cel mai târziu la data de: şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi Permanentă presă.
21 septembrie 2020 a preşedintelui biroului electoral al secției de
[Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu votare şi a locţiitorului acestuia.
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
78. Înainte de tipărirea buletinelor de vot Prezentarea unui exemplar al primului tiraj Prin grija prefectului.
pentru fiecare tip de buletin de vot din
[Art. 60 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu fiecare circumscripţie electorală, membrilor
modificările și completările ulterioare] biroului electoral de circumscripţie
judeţeană, respectiv ai biroului electoral de
circumscripţie a municipiului Bucureşti.
79. Cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT Regia Autonomă
alegerilor: „Monitorul Oficial”.
22 septembrie 2020
[Art. 60 alin. (1) și (4) din Legea nr.
115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr.
135/2020 și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

23
80. După tipărirea buletinelor de vot Preluarea de la prefect a buletinelor de vot. Primarul împreună cu Proces-verbal.
preşedintele biroului
[Art. 61 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu electoral de
modificările și completările ulterioare] circumscripţie.
81. Până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei Punerea la dispoziţia partidelor politice, a Primarul. La cererea şi pe
alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la alianţelor politice, a alianţelor electorale şi a cheltuiala
solicitare: organizaţiilor cetăţenilor aparţinând competitorilor
minorităţilor naţionale care participă la electorali, pe suport
22 septembrie 2020 alegeri, a unui extras din Registrul electoral, electronic sau pe
[Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu cuprinzând alegătorii din respectiva unitate suport hârtie.
modificările și completările ulterioare, administrativ-teritorială, respectiv numele,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. prenumele, data nașterii și domiciliul
84/2020] acestora.
82. Cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei Desemnarea preşedintelui biroului electoral Autoritatea Electorală Prin tragere la sorţi
alegerilor: al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia. Permanentă. computerizată.
Proces-verbal adus
22 septembrie 2020 la cunoștință
publică prin afișare
[Art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. pe site-ul Autorității
115/2015, cu modificările și completările Electorale
ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea nr. Permanente, la
84/2020, art. 15 alin. (2) și (4) şi art. 120 din sediile birourilor
Legea nr. 208/2015, cu modificările și electorale de
completările ulterioare] circumscripție și pe
site-urile acestora.
83. În termen de 24 de ore de la desemnarea Stabilirea numărului de candidaţi propuşi de Preşedintele biroului În scris.
preşedintelui biroului electoral al secţiei de fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electoral de
votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu electorală şi organizaţie a cetăţenilor circumscripţie.
la data de: aparţinând minorităţilor naţionale care
participă la alegeri.
23 septembrie 2020
[Art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

24
84. În termen de 24 de ore de la desemnarea Comunicarea reprezentanţilor în biroul Partidele politice, În scris.
preşedintelui biroului electoral al secţiei de electoral al secţiei de votare. alianţele politice,
votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu alianţele electorale şi
la data de: organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor
23 septembrie 2020 naţionale.
[Art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare, art. 4
din Legea nr. 135/2010 și art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 84/2020]
85. În termen de 24 de ore de la desemnarea Formularea de contestaţii privind Persoanele interesate. În scris.
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor desemnarea preşedinţilor birourilor
de votare şi a locţiitorilor acestora, cel mai electorale ale secţiilor de votare şi a
târziu la data de: locţiitorilor acestora.

23 septembrie 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
86. În termen de 2 zile de la tipărirea buletinelor Afişarea a câte unui buletin de vot din Preşedintele biroului
de vot, cel mai târziu la data de: fiecare categorie, vizat şi anulat de electoral de
preşedintele biroului electoral de circumscripţie.
23 septembrie 2020 circumscripţie, la sediul primăriei, al
[Art. 62 din Legea nr. 115/2015, cu biroului electoral de circumscripţie şi al
modificările și completările ulterioare, biroului electoral al secţiei de votare.
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

25
87. În termen de 24 de ore de la expirarea Completarea biroului electoral al secţiei de Preşedintele biroului Proces-verbal.
termenului pentru comunicarea votare cu reprezentanţii partidelor politice, electoral de
reprezentanţilor în birourile electorale ale alianţelor politice, alianţelor electorale şi circumscripție.
secţiilor de votare, cel mai târziu la data de: organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale.
24 septembrie 2020
[Art. 4 din Legea nr. 135/2020, art. 30 alin.
(4) - (10) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
88. În termen de o zi de la înregistrarea Soluţionarea contestaţiilor privind Biroul electoral de Prin hotărâre
contestaţiilor privind desemnarea desemnarea preşedinţilor birourilor circumscripţie comunală, definitivă
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor electorale ale secţiilor de votare şi a orăşenească, municipală
de votare şi a locţiitorilor acestora, cel mai locţiitorilor acestora. şi de sector al
târziu la data de: municipiului Bucureşti.
Biroul electoral de
24 septembrie 2020 circumscripţie judeţeană.
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu Biroul electoral de
modificările și completările ulterioare, circumscripţie a
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. municipiului Bucureşti.
84/2020]
89. În termen de 24 de ore de la completarea Formularea de contestaţii privind Persoanele interesate. În scris.
biroului electoral al secţiei de votare cu desemnarea membrilor biroului electoral al
reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor secţiei de votare.
politice, ai alianţelor electorale şi ai
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, cel mai târziu la data
de:

25 septembrie 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

26
90. În termen de 24 de ore de la soluţionarea Comunicarea către preşedintele tribunalului Biroul electoral de În scris.
contestaţiei privind desemnarea preşedintelui a hotărârii prin care a fost soluţionată circumscripţie comunală,
biroului electoral al secţiei de votare şi a contestaţia privind desemnarea preşedintelui orăşenească, municipală
locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de:biroului electoral al secţiei de votare şi a şi de sector al
locţiitorului acestuia, respectiv întocmirea municipiului Bucureşti.
25 septembrie 2020 listei din care urmează a se face tragerea la Biroul electoral de
[art. 41 alin. (3) și (4) din Legea nr. sorţi pentru funcţiile de preşedinţi ai circumscripţie judeţeană.
115/2015, cu modificările și completările birourilor electorale ale secţiilor de votare şi Biroul electoral de
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea locţiitori ai acestora. circumscripţie a
nr. 84/2020] municipiului Bucureşti.
91. Până cel târziu cu 2 zile înaintea datei Tipărirea listelor electorale permanente și a Primarii.
alegerilor: copiilor de pe listele electorale
complementare.
25 septembrie 2020
[Art. 16 alin. (1) şi art. 22 alin. (5) din Legea Primarii, împreună cu
nr. 115/2015, cu modificările și completările formaţiunile teritoriale
ulterioare, art. 49 alin. (5) şi art. 120 din ale Inspectoratului
Legea nr. 208/2015, cu modificările și General pentru Imigrări
completările ulterioare, precum şi art. 2 alin.
(3) din Legea nr. 84/2020]
92. În termen de o zi de la înregistrarea Soluţionarea contestaţiilor privind Biroul electoral de Prin hotărâre
contestaţiilor, cel mai târziu la data de: completarea biroului electoral al secţiei de circumscripţie comunală, definitivă.
votare. orăşenească, municipală
26 septembrie 2020 sau de sector al
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu municipiului Bucureşti.
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]

27
93. Cu cel puţin o zi înaintea datei alegerilor, cel Formularea solicitărilor către birourile
Conducerile În scris
mai târziu în data de: electorale de circumscripţie comunală,organizaţiilor judeţene
orăşenească, municipală sau de sector al
ale partidelor politice, ale
26 septembrie 2020 municipiului Bucureşti privind acreditarea
alianţelor politice, ale
[Art. 93 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu delegaţilor care participă la numărarea alianţelor electorale şi ale
modificările și completările ulterioare, voturilor. organizaţiilor cetăţenilor
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. aparţinând minorităţilor
84/2020] naţionale care participă la
alegeri şi nu au
reprezentanţi în biroul
electoral al secţiei de
votare.
94. În termen de 24 de ore de la data afişării Depunerea contestaţiei împotriva hotărârii Persoanele interesate. În scris.
hotărârii biroului electoral de circumscripţie biroului electoral de circumscripţie în
în materia campaniei electorale: materia campaniei electorale.

[Art. 80 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu


modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
95. În termen de 2 zile de la data înregistrării Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor în Birourile electorale de
contestaţiei împotriva hotărârii biroului materia campaniei electorale. circumscripţie.
electoral de circumscripţie în materia
campaniei electorale:

[Art. 80 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu


modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr.
84/2020]
96. În ziua de sâmbătă care precedă data ÎNCHEIEREA CAMPANIEI
alegerilor: ELECTORALE

26 septembrie 2020, ora 700


[Art. 64 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare]

28
97. Cel mai târziu în preziua alegerilor: Înlocuirea reprezentanţilor în birourile La cererea celor care i-au Proces-verbal.
electorale ai partidelor politice, ai alianţelor propus, cu aprobarea
26 septembrie 2020 politice, ai alianţelor electorale şi ai biroului electoral ierarhic
[Art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu organizaţiilor cetăţenilor aparţinând superior.
modificările și completările ulterioare] minorităţilor naţionale.
98. În preziua alegerilor: Predarea următoarelor materiale electorale Primarii. Proces-verbal.
biroului electoral al secţiei de votare:
26 septembrie 2020 - un exemplar al listei electorale permanente;
[art. 31 lit. a) şi b), art. 61 alin. (1) şi art. 118
- două exemplare ale copiei de pe lista
alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu electorală complementară;
modificările și completările ulterioare, art. 18 - formularele listelor electorale suplimentare;
lit. a), art. 49 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. - buletinele de vot;
208/2015, cu modificările și completările - ştampila de control;
ulterioare] - ştampilele cu menţiunea votat;
- timbrele autocolante.

99. În ajunul zilei alegerilor, cel mai târziu la data Asigurarea prezenţei la sediul secţiei de Toţi membrii biroului
de: votare. electoral al secţiei de
votare.
26 septembrie 2020, ora 1800
[Art.81 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare]
00. În ajunul zilei alegerilor Luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi Preşedintele biroului
corectitudinii operaţiunilor de votare. electoral al secţiei de
26 septembrie 2020, ora 1800 Solicitarea îndepărtării materialelor de votare.
[Art.81 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 115/2015, propagandă electorală de orice tip din şi de
cu modificările și completările ulterioare] pe clădirea sediului secţiei de votare.
Fixarea posturilor de pază în jurul localului
de vot.

29
01. În ziua alegerilor: Verificarea existenţei materialelor necesare Preşedintele, în prezenţa
votării: urne, liste electorale, formularele celorlalţi membri ai
27 septembrie 2020, ora 600 listelor electorale suplimentare, buletine de biroului electoral al
[Art. 82 din Legea nr. 115/2015, cu vot, ştampile, tuşiere etc.. secţiei de votare.
modificările și completările ulterioare] Sigilarea urnelor de vot prin aplicarea
ştampilei de control a secţiei de votare.
Aplicarea ştampilei de control a secţiei de
votare pe ultima pagină (albă) a fiecărui
buletin de vot, în măsura deschiderii
pachetele sigilate.
02. Până în ziua alegerilor: Înlocuirea, în caz de deces, îmbolnăviri sau La cererea celor care i-au Proces-verbal.
accidente a reprezentanţilor în birourile propus, cu aprobarea
27 septembrie 2020 electorale ai partidelor politice, ai alianţelor biroului electoral ierarhic
[Art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu politice, ai alianţelor electorale şi ai superior.
modificările și completările ulterioare] organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale.
03. 27 septembrie 2020, ora 700 ÎNCEPEREA VOTĂRII Preşedintele biroului
[Art. 84 din Legea nr. 115/2015, cu electoral al secţiei de
modificările și completările ulterioare] votare.
04. 27 septembrie 2020, ora 2100 ÎNCHIDEREA VOTĂRII Preşedintele biroului
[Art. 84 din Legea nr. 115/2015, cu electoral al secţiei de
modificările și completările ulterioare] votare.
05. În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, Numărarea voturilor, încheierea proceselor- Preşedintele şi membrii Proces-verbal.
cel mai târziu la data de: verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele biroului electoral al
votării. secţiei de votare.
28 septembrie 2020 Predarea către biroul electoral de Preşedintele biroului Transportul se face
[Art. 93, 94 şi 96 din Legea nr. 115/2015, cu circumscripţie a dosarelor cuprinzând electoral al secţiei de sub paza
modificările și completările ulterioare] rezultatele votării în secţia de votare pentru votare, împreună cu cel personalului
consiliul local, primar, consiliul judeţean sau puţin 2 membri ai structurilor
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, biroului electoral al Ministerului
preşedintele consiliului judeţean sau secţiei de votare, stabiliţi Afacerilor Interne.
primarul general al Municipiului Bucureşti, prin tragere la sorţi de
după caz. către președinte.

30
06. După primirea dosarelor de la birourile Predarea către biroul electoral de Locţiitorul preşedintelui Proces-verbal.
electorale ale secţiilor de votare: circumscripţie judeţeană, respectiv către biroului electoral de Transportul se face
biroul electoral de circumscripţie a circumscripţie comunală, sub paza
[Art. 97 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu municipiului Bucureşti, a dosarelor orăşenească, municipală personalului
modificările și completările ulterioare] cuprinzând procesele-verbale cu rezultatele şi de sector, împreună cu structurilor
numărării voturilor pentru consiliul judeţean un alt membru al biroului Ministerului
sau pentru Consiliul General al Municipiului desemnat prin tragere la Afacerilor Interne.
Bucureşti, după caz, precum şi a sorţi efectuată de
contestaţiilor formulate, a buletinelor de vot preşedintele biroului
nule şi contestate. electoral de
circumscripţie.
07. În termen de cel mult 24 de ore de la Formularea de cereri pentru anularea Partidele politice, Cerere scrisă,
închiderea votării, cel mai târziu la data de: alegerilor într-o circumscripţie electorală. alianţele politice, motivată şi însoţită
alianţele electorale, de dovezile pe care
28 septembrie 2020 organizaţiile cetăţenilor se întemeiază.
[Art. 39 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu aparţinând minorităţilor
modificările și completările ulterioare, naţionale şi candidaţii
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. independenţi care au
84/2020] participat la alegeri.
08. După primirea dosarelor conţinând procesele- Totalizarea voturilor exprimate şi atribuirea Biroul electoral de Proces-verbal.
verbale cu rezultatul numărării voturilor, de la mandatelor. circumscripţie comunală,
toate birourile electorale ale secţiilor de orăşenească, municipală,
votare şi după soluţionarea contestaţiilor de sector al municipiului
formulate: București și județeană,
respectiv biroul electoral
[Art. 98 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu de circumscripție a
modificările și completările ulterioare] municipiului București
09. În termen de cel mult 24 de ore de la data Transmiterea unui exemplar al procesului- Biroul electoral de
întocmirii: verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie comunală,
circumscripţie comunală, orăşenească, orăşenească, municipală
[Art. 103 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu municipală, de sector al municipiului şi de sector al
modificările și completările ulterioare, Bucureşti la biroul electoral de municipiului Bucureşti.
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. circumscripţie judeţeană, respectiv la biroul
84/2020] electoral de circumscripţie a municipiului
Bucureşti.

31
10. În termen de cel mult 24 de ore de la data Transmiterea unui exemplar al procesului- Biroul electoral de Transmiterea
întocmirii: verbal pentru consiliul local, pentru circumscripţie. dosarelor se face în
Consiliul General al Municipiului București vederea validării
[Art. 103 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu și pentru primar, după caz, împreună cu mandatelor.
modificările și completările ulterioare, întâmpinările, contestațiile și procesele-
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. verbale primite de la birourile electorale ale
84/2020] secțiilor de votare, la judecătoria în a cărei
rază teritorială se află circumscripția
electorală pentru care au avut loc alegeri.
Transmiterea unui exemplar al procesului-
verbal pentru consiliul județean, pentru
președintele consiliului județean, respectiv
pentru primarul general al municipiului
București, la tribunalul în a cărui rază
teritorială se află circumscripția electorală
pentru care au avut loc alegeri, respectiv la
Tribunalul București, după caz, în vederea
validării mandatelor.
11. În termen de 24 de ore de la primirea tuturor Centralizarea voturilor şi a rezultatului Biroul electoral de
proceselor-verbale de la birourile electorale alegerilor pe judeţ, respectiv pe municipiul circumscripţie judeţeană
de circumscripţie: Bucureşti, pe partide politice, alianţe şi biroul electoral de
politice, alianţe electorale şi candidaţi circumscripţie a
[Art. 104 din Legea nr. 115/2015, cu independenţi şi încheierea câte unui proces- municipiului Bucureşti
modificările și completările ulterioare, verbal pentru consilierii locali, consilierii
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. judeţeni, consilierii municipiului Bucureşti,
84/2020] respectiv pentru primari şi primarul general.
Publicarea în Monitorul Oficial al judeţului,
respectiv al municipiului Bucureşti, a
rezultatului alegerilor.

32
12. În termen de 24 de ore de la data întocmirii Înaintarea unui exemplar al procesului- Biroul electoral de
procesului-verbal: verbal întocmit la nivel judeţean, respectiv circumscripţie judeţeană
al municipiului Bucureşti, împreună cu şi biroul electoral de
[Art. 104 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu procesele-verbale primite de la birourile circumscripţie a
modificările și completările ulterioare, electorale de circumscripţie comunală, municipiului Bucureşti.
precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. orăşenească, municipală şi de sector al
84/2020] municipiului Bucureşti, sub paza
personalului structurilor Ministerului
Afacerilor Interne, la Biroul Electoral
Central, în vederea centralizării rezultatelor
pe ţară şi publicării lor în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
13. După primirea proceselor-verbale întocmite Totalizarea voturilor la nivel naţional şi Biroul Electoral Central.
de birourile electorale de circumscripţie asigurarea publicării lor în Monitorul Oficial
judeţeană şi a municipiului Bucureşti şi al României, Partea I.
soluţionarea sesizărilor privitoare la fraude
electorale:

[Art. 39 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr.


115/2015, cu modificările și completările
ulterioare]

NOTĂ: În cazul unui nou tur de scrutin, potrivit art. 39 alin. (1) lit. h) şi art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv în data de 11 octombrie 2020.

33

S-ar putea să vă placă și