Sunteți pe pagina 1din 1

Anunţ de participare la licitaţie pentru închirierea unui imobil

domeniu public

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
U.A.T. Comuna Brețcu, cu sediul în Localitatea Brețcu, nr.142, cod poștal 527060, tel. 0267368004,
fax:0267368329, cod fiscal 4201864, e-mail comunabretcu@gmail.com
Persoana de contact: Dimény Zoltán – primarul comunei Brețcu

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: imobilul – Clădire dispensar veterinar, aflat în proprietatea publică a Comunei
Brețcu, situat în localitatea Brețcu nr.15, județul Covasna, în suprafața de 54 mp, destinat activității sanitar
veterinare în comuna Brețcu.
Închirierea se face conform art. 333, art. 348 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului
Local nr.10 din data de 19.02.2020

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.


3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate cumpăra de la sediul Primăriei Comunei
Brețcu.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Primăriei Comunei Brețcu.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei
Comunei Brețcu.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16 martie 2020, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:


4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20 martie 2020, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Brețcu/se trimit prin
poștă cu confirmare de primire la adresa: Localitatea Brețcu nr.142, județul Covasna, cod poștal
527060/prin fax la nr.0267368329.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:


24 martie 2020, ora 10.00, Primăria Comunei Brețcu

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Covasna, Municipiul
Sfântu Gheorghe, str.Kriza János, nr. 2, Cod Poștal: 520023, județul Covasna. Termenul de contestație
este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: .27.02.2020.