Sunteți pe pagina 1din 81

CUPRINS

CAPITOLUL 1
Consideratii generale privind activitatea de control fiscal
1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal
1.2 Termeni de specialitate utilizati in activitatea de control fiscal

CAPITOLUL 2
Cadrul privind exercitarea activităţii de inspecţie fiscală
2.1 Definitia, scopul si structura activitatii de inspectie fiscala
2.2 Tipuri de inspecţie fiscală
2.3 Raspunderile si drepturile organelor de control
2.4 Drepturile si obligatiile contribuabililor pe timpul desfasurarii
controlului fiscal

CAPITOLUL 3
Norme aplicabile activităţii de control fiscal
3.1 Codul etic al inspectorului de control fiscal
3.2 Norme de funcţionare a Activitatii de Control Fiscal
3.2.1 Planificarea activitatii de inspectie fiscala bazata pe analiza
riscurilor
3.2.2 Gestiunea resurselor umane si repartizarea activitatilor de inspectie
fiscala
3.3 Principiile obiective ale activitatii de inspectie fiscala si graficul
procedurilor
3.3.1 Evaluarea managementului riscului si evaluarea sistemelor de
control
3.3.2 Graficul procedurilor din activitatea de inspectie fiscala

CAPITOLUL 4
Pregătirea misiunii de inspecţie fiscală
4.1 Procedura P 01 - ordinul de serviciu
4.2 Procedura P 02 - declaraţia de independenţă
4.3 Procedura P 03 - notificarea privind declanşarea misiunii de
inspecţie fiscală
4.4 Procedura P 04 - colectarea şi prelucrarea informaţiilor
4.5 Procedura P 05 - analiza riscurilor
4.6 Procedura P 06 - elaborarea programului de inspecţie fiscală

1
CAPITOLUL 5
Desfăşurarea acţiunii de inspecţie fiscală
5.1 Procedura P 07 - deschiderea intervenţiei la faţa locului
5.2 Procedura P 08 - intervenţia la faţa locului
5.2.1 Generalitati
5.2.2 Tehnici si instrumente de inspectie fiscala
5.3 Procedura P 09 – constatarea si raportarea deficientelor
5.3.1 Consideratii generale
5.3.2 Formular de raportare a constatarilor
5.4 Procedura P 10 – revizuirea documentelor de lucru
5.5 Procedura P 11 – sedinta de inchidere

CAPITOLUL 6
Raportul de inspecţie fiscală
6.1 Procedura P 12 - elaborarea proiectului de raport de inspecţie fiscală
6.2 Reuniunea de conciliere
6.3 Continutul raportului de inspectie fiscala
6.4 Formarea dosarului permanent
6.5 Avizarea actelor referitoare la inspecţia fiscală
6.6 Difuzarea raportului de inspecţie fiscală
6.7 Procedura P 17 - urmărirea recomandărilor

CAPITOLUL 7
Efectuarea inspectiei fiscale la SC Omega SRL

Consideratii finale

Bibliografie

2
CAPITOLUL 1
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE
CONTROL FISCAL

1.1 Conceptul de control financiar şi control fiscal

Indiferent de forma de organizare, statul şi-a creat întotdeauna un sistem de


control, având drept principale obiective urmărirea modului de realizarea a
obligaţiilor fiscale ale contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice.
Prin control, indiferent de natura acestuia (tehnic, economic, financiar, fiscal,
vamal, etc.) se urmăreşte respectarea legislaţiei în domeniul respectiv.
Astfel, trebuie cunoscute condiţiile economice şi financiare în care se
desfăşoară activitatea agenţilor economici, în strânsă relaţie cu cerinţele şi
legităţile pieţei.
Aceste cunoştinţe pot fi dobândite prin intermediul controlului, ca formă de
cunoaştere, ca funcţie a conducerii.
Controlul “este un factor care contribuie la menţinerea activităţii în situaţia
normală, la soluţionarea cu inteligenţă şi competenţă a problemelor privind
dezvoltarea şi modernizarea economică, în condiţii de eficienţă reală”.1
Avându-se în vedere conţinutul, obiectul sau sfera de cuprindere, apar
forme diferite de control, respectiv : controlul tehnic, controlul economic,
controlul financiar, controlul calităţii, controlul protecţiei muncii, controlul
comercial, controlul juridic, etc.
Modul cum se gestionează şi se administrează patrimoniul agenţilor
economici, care sunt rezultatele activităţii economico-sociale, intră în sfera de
acţiune a controlului financiar.
Controlul financiar se prezintă sub două forme :
♦ Controlul financiar propriu al instituţiilor publice şi agenţilor
economici;
♦ Controlul financiar de stat exercitat de Ministerul Finanţelor
Publice.
Controlul financiar propriu al instituţiilor publice şi agenţilor
economici urmăreşte să prevină şi să constate eventualele abateri de la dispoziţiile
legale în vigoare, cu privire la gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti. Acest
tip de control se organizează sub forma controlului financiar preventiv şi a
controlului financiar de gestiune.

1
Boulescu M., Ghiţă M., “Control financiar şi expertiză contabilă”, Editura Eficient, Bucureşti, 1996, p.17

3
Controlul financiar de stat exercitat de Ministerul Finanţelor Publice
presupune “controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare ale organelor
centrale şi locale ale administraţiei de stat precum şi ale instituţiilor de stat, ale
respectării reglementărilor financiar-contabile în activitatea desfăşurată de către
regii autonome, societăţi comerciale şi alţi agenţi economici în legătură cu
îndeplinirea obligaţiilor faţă de stat”.2
Organizarea controlului fiscal în ţara noastră se realizează conform Legii nr.
64/15.04.1999 pentru aprobarea O.G. nr. 70/1997 privind controlul fiscal.
Controlul fiscal cuprinde “ansamblul activităţilor care au ca scop
verificarea realităţii declaraţiilor, precum şi verificarea corectitudinii şi exactităţii
îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către contribuabili.” 3
Controlului fiscal sunt supuse persoanele fizice şi juridice, române şi străine,
asociaţiile fără personalitate juridică, cărora, le revin obligaţii fiscale.
Potrivit art. 3 din O.G. nr. 70/1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 227
din 30.08.1997, cu modificările aduse prin O.G. nr.62/29.08.2002, publicată în
Monitorul Oficial nr. 646/20.08.2002, obligaţiile fiscale cuprind:4
 Obligaţia de a declara bunurile sau veniturile impozabile;
 Obligaţia de a declara impozitele, taxele şi contribuţiile datorate;
 Obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile, la
termenele prevăzute, obligaţiile fiscale;
 Obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile, la
termenele prevăzute, impozitele, taxele şi contribuţiile care se realizează prin
stopaj la sursă;
 Obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile, la
termenele prevăzute, orice obligaţie ce revine din aplicarea legilor fiscale.
În vederea exercitării oricărei forme de control trebuie să existe un cadru
organizatoric precis şi de substanţă, un sistem legislativ-normativ clar şi concis,
care să cuprindă în principal :
 Stabilirea obiectului şi funcţiilor controlului ;
 Stabilirea drepturilor şi răspunderilor organelor de control;
 Stabilirea drepturilor şi obligaţiilor celor supuşi controlului.
Obiectul controlului îl constituie examinarea modului în care se realizează
sau s-a realizat programul fixat anticipat, precum şi a modului cum se respectă
principiile stabilite, cu scopul de a releva erorile, abaterile, lipsurile, deficienţele,
pentru a le remedia şi evita în viitor.
Rolul funcţiilor specifice controlului constă în menţinerea direcţiilor de
acţiune în limitele unor parametrii bine stabiliţi, în depistarea factorilor care
2
Boulescu M., Ghiţă M., op. cit., p.170
3
Art. 1 din Legea nr. 64 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
4
a se vedea în acest sens ziarul Adevărul Economic, nr. 37(545), 25 sept. – 1 oct. 2002, p.21

4
perturbă sau accelerează desfăşurarea unei activităţi, în vederea promovării celor
care au efecte pozitive asupra eficienţei tuturor activităţilor.
Pot fi considerate ca principale funcţii ale controlului următoarele :
♦ Funcţia preventivă. Prin această funcţie se urmăreşte prevenirea acelor
abateri faţă de cadrul prestabilit înainte ca acestea să apară şi să perturbe
desfăşurarea normală a activităţilor.
♦ Funcţia de cunoaştere şi evaluare. Această funcţie presupune obţinerea
de informaţii referitoare la modul de desfăşurare a activităţilor, la modul cum sunt
adoptate deciziile, în condiţiile respectării cadrului de legalitate. De
asemenea, prin intermediul acestei funcţii se urmăreşte şi evaluarea rezultatelor
obţinute la sfârşitul unei perioade, putându-se realiza comparaţii cu rezultatele
obţinute într-o altă perioadă sau cu obiectivele şi sarcinile stabilite iniţial, toate
aceste aspecte, indicând unde este nevoie să se intervină pentru redresarea sau
soluţionarea anumitor probleme.
♦ Funcţia de perfecţionare. Controlul nu trebuie să se rezume doar la
constatare şi informare, ci trebuie să contribuie în permanenţă la perfecţionare,
respectiv la înlăturarea deficienţelor şi generalizarea aspectelor pozitive.
♦ Funcţia de stimulare. Această funcţie are în vedere stimularea tuturor
participanţilor la realizarea procesului de management, pentru depăşirea situaţiilor
nefavorabile şi promovarea aspectelor pozitive.

1.2 Termeni de specialitate utilizati in activitatea de control fiscal


Pentru a-si atinge obiectivele, activitatea de control fiscal opereaza cu o
serie de termeni, ce trebuie cunoscuti, intelesi si interpretati corespunzator.
In acest sens trebuie luate in considerare aspecte precum: meajunsurile,
cauzele, codul de procedura fiscala, conflictul de interese, actul de control, fisa
de procedura sau documente justificative, obiectivele misiunii, obiectivitatea,
ordinul de serviciu, circuitul informatiei, planificarea controlului si inspectiilor
fiscale, raportul de inspectie fiscala, procedura, recomandarea, responsabilii
pentru inspectia fiscala, rezultatele inspectiei fiscale, concluzii si recomandari,
riscul si supervizarea.
Explicatia acestor termeni da posibilitatea urmaririi intocmai a
procedurilor privind exercitarea activitatii de inspectie fiscala.

TERMEN EXPLICATIE
Neajunsuri Printre neajunsurile aduse obiectivitatii individuale si
independentei in organizare, pot figura: conflictul de interes
personal, limitarile ariei inspectiei fiscale, restrictiile de acces la

5
dosare, la bunuri si personal, precum si limitarile de resurse.
Cauza Explicatia diferentei intre ceea ce ar trebui sa existe si ceea ce
exista efectiv.
Codul de Document oficial care defineste misiunea, competentele si
procedura responsabilitatile acestei activitati, care cuprinde:
fiscala domeniul de aplicare;
 principiile generale de conduita in administrarea impozitelor,
taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general
consolidat;
 aplicarea prevederilor legislatiei fiscale;
 dispozitiile generale privind raportul de drept material fiscal;
 dispozitiile procedurale generale;
 inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala;
 declaratia fiscala;
 stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume
datorate bugetului general consolidat;
 inspectia fiscala;
 solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor
administrativ fiscale;
 sanctiuni.
Conflictul de Toate relatiile care nu sunt sau care nu par a fi compatibile cu
interese interesele entitatilor. Un conflict de interese poate sa afesteze
capacitatea persoanei de a-si asuma obiectiv obligatiile si
responsabilitatile sale.
Inspectia Ansamblul masurilor luate de conducere in scopul imbunatatirii
fiscala gestiunii riscului si cresterii probabilitatii ca scopurile si
obiectivele stabilite sa fie atinse.
Diagrama Prezentarea schematica a circuitului documentelor intre diverse
circulatiei posturi de lucru, indicandu-se originea si destinatia lor, care sa
documentelor ofere o viziune completa a traseului informatiilor si a suporturilor
ei. Constituie un element in abordarea inspectie fiscale, care tine
cont de riscuri.
Mediul de Atitudinea si actiunile conducerii cu privire la importanta
control controlului in entitate. Mediul de control reprezinta cadrul si
structura necesara realizarii obiectivelor esentiale ale inspectiei
fiscale. Mediul de control inglobeaza urmatoarele elemente:
 integritatea si valorile etice;
 conceptia si stilul conducerii;
 structura organizatorica;

6
 atributiile de competenta si de responsabilitati;
 politicile si practicile referitoare la resursele umane;
 competenta personalului.
Actul de Este un document sintetic care reprezinta o disfunctie, indica
control natura problemei, faptele, cauzele, consecintele si recomandarile
pentru reconciliere.
Fisa de Document scris care analizeaza fiecare dintre functiile entitatii si
procedura care prezinta la fiecare etapa posturile de lucru, sarcinile
(operatiile de executat, inclusiv controalele si documentele de
stabilit, de realizat si de folosit). El constituie deasemenea un
element in abordarea analizei riscurilor.
Probele / Informatiile pe baza catora se fundamenteaza concluziile si
Documentele opiniile organului de inspectie fiscala. Ele trebuie sa fie:
justificative  suficiente (informatiile cantitative suficiente pentru ca organul
de inspectie fiscala sa poata sa indeplineasca bine munca si
calitativ impartiale, astfel incar pot fi considerate fiabile)
 pertinente (informatiile corespund cu exactitate obiectivelor
inspectiei fiscale)
 cu un cost de obtinere rezonabil (informatii cu un cost de
obtinere proportional cu rezultatul pe care inspectorul fiscal
urmareste sa-l obtina)
Obiectivele Informatii generale elaborate de catre inspectorii fiscali definind
misiunii ceea ce este prevazut a se realiza in timpul misiunii.
Obiectivitate Atitudinea impartiala care reclama independenta de spirit si de
judecata si implica faptul ca inspectorul fiscal nu se subordoneaza
decat propriei lui judecati si nu altor persoane. Aprecierile trebuie
sa fie fundamentate pe fapte / probe indiscutabile si pe lucrari
incontestabile, lipsite de prejudecati.
Ordinul de Mandat general acordat de catre o autoritate calificata unui
serviciu inspector fiscal in vederea inceperii unei misiuni.
Circuitul Inseamna capacitatea de a identifica si de a urmari parcursul
informatiei aceateia intr-un proces. Permite inregistrarea unei informatii pana
la sursa.
Planificarea Definirea obiectivelor, stabilirea politicilor, natura acestora,
sau calendarul de proceduri si testari destinate sa indeplineasca
programarea obiectivele controalelor sau inspectiilor fiscale.
controalelor
si inspectiilor
fiscale
Programul de Un document care enumera procedurile de urmat in vederea

7
activitate al realizarii misiunii de inspectie fiscala.
inspectiei
fiscale
Raportul de Opiniile scrise ale inspectorului fiscal si alte constatari care se
inspectie bazeaza pe un ansamblu de date financiare certe, rezultand din
fiscala verificarea efectuata.
Model de Cadrul in care inspectorul fiscal prezinta rezultatele inspectiei
raport de fiscale.
inspectie
fiscala
Procedura Maniera specifica de efectuare a unei activitati sau a unui proces.
Proces Ansamblul de activitati corelate sau interactive care transforma
elementele de intrare in elemente de iesire.
Recomandare Propunerea formulata pentru a corecta sau ameliora deficientele
constatate.
Responsabili Postul de nivel cel mai inalt in cadrul institutiei, responsabili de
pentru activitatea de inspectie fiscala.
inspectia
fiscala
Rezultate, Efectele unui program sau ale unui proiect, masurate la nivelul cel
impact mai semnificativ, tinand cont de realizarea programului sau a
proiectului.
Rezultate, Rezultatele sunt efectele muncii prestate de catre inspectorul fiscal
concluzii si in concordanta cu obiectivele inspectiei. Concluziile reprezinta
recomandari interpretarea constatarilor plecand de la rezultate. Recomandarile
ale inspectiei sunt masuri avansate de catre inspectorii fiscali in functie de
fiscale rezultatele si concluziile obtinute.
Riscul Posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil, de a avea
un impact asupra realizarii obiectivelor. Riscul se masoara in
termeni de consecinta si probabilitate.
Supervizarea Supervizarea trebuie inteleasa in doua maniere:
 este mai intai de toate un semn de unitate, functia de regularitate
constand in urmarirea activitatilor si validarea operatiunilor
agentilor prin incadrare: ele se incadreaza in sistemul de inspectie
fiscala;
 este, de asemenea, elementul indispensabil procesului de
inspectie fiscala. Supervizorul incadreaza, orienteaza si
controleaza inspectorul fiscal in toate etapele de natura sa ajusteze
cu maximum de eficienta operatiile, procedurile si testele
obiectivelor urmarite.

8
CAPITOLUL 2
CADRUL PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII
DE INSPECTIE FISCALA

2.1 Definitia, scopul si structura activitatii de inspectie fiscala

Inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a


legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii
indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor
legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata,
precum si a accesoriilor aferente acestora. Inspectia fiscala ajuta institutia sa-si
indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care
evolueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere
bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare1.

Scopul prezentelor reglementari interne este de a organiza si exercita


unitar activitatea de inspectie fiscala in cadrul Activitatii de Control Fiscal si a
structurilor sale.

Structura activitatii de inspectie fiscala vizeaza: 2

• servicii de control fiscal 1 – 4;


• serviciul de investigatie fiscala;
• serviciul control fiscal – marii contribuabili;
• serviciul informatii si monitorizare fiscala;
• serviciul de conformitate fiscala;
• biroul de control al gestionarii si administrarii patrimoniului public si
privat al statului;
• compartimentul programare, coordonare, sinteza si indrumare a
activitatii de control fiscal.

Seful structurii interne = persoana responsabila cu organizarea si


desfasurarea activitatilor specifice fiecarui sector.

Supervizor = seful activitatii de control.


1
A se vedea OG nr. 92/2003 R privind Codul de Procedură Fiscală
2
A se vedea HG 1547/2003 privind organizarea şi funcţionarea MFP şi ANAF

9
Supervizare = activitatea de indrumare, consiliere, supraveghere si
verificare efectuata de catre supervizor asupra echipei de inspectie fiscala etc.,
care se realizeaza prin vizarea actelor si documentelor de inspectie fiscala
intocmite de inspectorul fiscal.

2.2 Tipuri de inspecţie fiscală

Conform O.G. nr. 92/2003 republicata privind codul de procedura fiscala,


tipurile de inspectie fiscala sunt:
• inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a
tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp
determinata;
• inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a
uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata.
Natura şi complexitatea sistemului fiscal existent în fiecare stat, determină
modul în care se va desfăşura controlul fiscal.
În acest sens, cele mai frecvent întâlnite forme de control fiscal sunt: controlul
formal, controlul documentar şi controlul extern.6
Controlul formal este cel care se exercită asupra declaraţiilor depuse de
contribuabili, după ce acestea au fost primite de către serviciile însărcinate cu acest
obiect de activitate.
Desfăşurarea controlului formal constă în verificare, din punct de vedere al
formei, a tuturor elementelor înscrise în declaraţii, scopul fiind de a depista erorile,
în vederea evitării anomaliilor şi a blocajului procedurii de impozitare.
De obicei, această fază a controlului fiscal se exercită în momentul recepţionării
declaraţiilor, prin verificarea datelor generale de pe declaraţia supusă
verificării şi de pe alte documente, luând forma unei verificări pregătitoare,
pentru a permite exploatarea ulterioară a acestor documente.
Controlul documentar constă în verificarea datelor înscrise în declaraţiile de
impunere depuse de contribuabil, comparativ cu situaţia fiscală a contribuabilului.
Această formă de control se desfăşoară la locul de depunere a declaraţiilor şi
presupune: studierea dosarului; controlul exactităţii datelor şi informaţiilor;
concluzii şi continuarea controlului.
Exercitarea controlului documentar vizează: depistarea contribuabililor ce nu au
depus declaraţiile de impunere; depistarea declaraţiilor eronate sau incomplete;
depistarea contribuabililor rău platnici; depistarea contribuabililor ce realizează
acte şi fapte de evaziune fiscală; selectarea dosarelor pentru exercitarea controlului
extern.
6
Bostan I., „Controlul fiscal”, Editura Polirom, Iaşi, 2003, pp. 58-60

10
Controlul extern se efectuează la sediul contribuabilului, ulterior depunerii de
către acesta a declaraţiilor de impunere şi presupune verificarea înscrisurilor din
declaraţiile depuse cu documentele şi elementele înregistrate în contabilitate, cu
realităţile faptice constatate pe teren.
Controlul fiscal extern presupune parcurgerea a două mari etape, respectiv
controlul contabilităţii contribuabilului (modul de înregistrare în contabilitate a
întregii activităţi, în special cele care fac obiectul impozitării; modul în care au fost
respectate principiile contabilităţii şi principiile fiscale; confruntarea datelor şi
informaţiilor înscrise în contabilitate cu datele şi informaţiile ce provin de la
unităţile economice cu care contribuabilul se află în relaţii economice; controlul
sincerităţii declaraţiilor de impunere) şi verificarea ansamblului situaţiei fiscale a
contribuabilului (verificarea situaţiei patrimoniale şi de trezorerie).
În funcţie de relaţia directă cu entităţile controlate, se disting următoarele forme
ale controlului fiscal:
 Controlul integral – cuprinde verificarea întregii activităţi a entităţii
controlate, a operaţiunilor desfăşurate şi a documentelor întocmite şi se impune, în
special, în cazul în care apar nereguli şi abateri deosebit de grave.
 Controlul prin sondaj – cuprinde verificarea anumitor perioade sau
operaţiuni, alese aleatoriu. În situaţia în care se constat abateri, se impune
verificarea în totalitate a operaţiunilor care le-au cauzat, pentru a se evita
nemulţumirea contribuabilului supus controlului şi pentru a se evita apariţia altor
erori.
 Controlul încrucişat – presupune verificarea şi corelarea constatărilor de la
un contribuabil controlat cu operaţiunile corespondente de la un alt contribuabil, cu
care acesta a avut relaţii de afaceri.
 Controlul tematic – cuprinde verificarea unor teme sau aspecte în legătură
cu respectarea normelor legale reglementate pentru un anumit domeniu de
activitate.
Indiferent de forma de control fiscal exercitată , se impune utilizarea unor
metode şi tehnici, dintre care cele mai des întâlnite sunt: analiza (examinarea
critică a datelor globale în care se reflectă activitatea contribuabilului supus
controlului); comparaţia (compararea unor date din perioade diferite); investigaţia
(culegerea de informaţii verbale şi scrise privind modul de desfăşurare a activităţii,
domeniu sau contribuabilul controlat); observaţia (examinarea la începutul
activităţii de control fiscal); inspecţia la faţa locului (verificarea faptică a unor
operaţiuni la locul de desfăşurare a activităţii sau operaţiunii); verificarea
conturilor contabile (verificarea înregistrărilor contabile, existenţa documentelor
justificative, respectarea corelaţiilor dintre conturi); calculul de control (verificarea
din punct de vedere matematic a exactităţii sumelor înscrise pe documente sau în
evidenţa contabilă).

11
La finalizarea acestor tipuri de control se incheie proces verbal3.

In vederea realizarii obiectivului inspectiei fiscale se exercita urmatoarele


atributii4:

constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din


activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altei persoane, privind
legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea
indeplinirii obligatiilor fiscale in vederea descoperirii de elemente noi pentru
aplicarea legii fiscale;
constata contraventiile si aplica amenzile prevazute de legile fiscale si dispune
masurile necesare indeplinirii corecte de catre contribuabil a obligatiilor fiscale
ce le revin;
confisca in conditiile legii bunurile sustrase de la plata impozitelor si taxelor
precum si sumele in lei si valuta dobandite ilicit;
verifica organizarea si conducerea evidentelor contabile ale contribuabililor in
vederea stabilirii inregistrarii si platii impozitelor si taxelor datorate bugetului
de stat;
verificarea respectarii reglementarilor financiar valutare si bugetare;
efectueaza controlul respectarii regimului fiscal al activitatilor desfasurate de
producatorii de alcool;
efectueaza verificarea privind modul de aplicare a prevederilor legale referitoare
la constituirea si organizarea obligatiilor fiscale la societatile comerciale din
domeniul jocurilor de noroc, producatori sau importatori de alcool, cafea, tutun
precum si cei ce comercializeaza bauturi alicoolice;
actioneaza prin mijloace specifice pentru identificarea evaziunii fiscale;
in timpul controlului intreprinde masuri legale pentru incasarea creantelor
bugetare ale agentului economic verificat;
efectueaza controlul respectarii regimului legal al activitatilor desfasurate de
producatorii de alcool;
discuta constatarile si solicita explicatii scrise de la reprezentantii legali ai
contribuabililor sau imputernicitii legali ai acestora;
solicita informatii de la terti;
dispune masuri asiguratorii in conditiile legii.

3
A se vedea Ordinul 1304/01 sept. 2004 privind modelul şi conţinutul documentelor utilizate în activitatea de
inspecţie fiscală
4
A se vedea HG 1050/20 iulie 2004 – Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
Guvernuluinr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

12
Inspectorul de specialitate va elabora rapoarte zilnice, saptamanale,
lunare si anuale la termenele stabilite prin programele de activitate a organelor
superioare competente si transmiterea acestora la termen.

2.3 Raspunderile si drepturile organelor de control

Indiferent de domeniul în care se execută, controlul trebuie să aibă la bază


respectarea principiilor “obiectivitate” şi “prudenţă”. Din acest motiv, trebuie
precizate toate drepturile şi obligaţiile pe care le au organele de control în vederea
desfăşurării cu maxim de eficienţă a activităţii de control.
Cei ce sunt investiţi de către legiuitor să exercite acţiuni de control
asupra activităţilor economico – financiare , au răspundere pentru prestaţia
efectuată, iar în situaţia în care nu-şi desfăşoară activitatea corespunzător, răspund
potrivit legii.
Principalele obligaţii şi drepturi ale organelor de control financiar şi fiscal
sunt următoarele7 :
 Obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica corect, cu obiectivitate şi
profesionalism, atât prevederile legislaţiei contabile-fiscale, cât şi normele de
aplicare a acestora;
 Obligaţia de a prezenta contribuabilului supus controlului legitimaţia de
control şi ordinul de serviciu;
 Obligaţia de a efectua controlul, în aşa fel încât, să nu afecteze
desfăşurarea curentă a activităţii entităţii controlate;
 Obligaţia de a consulta actele de control încheiate de la verificarea
anterioară, pentru a stabili care au fost constatările făcute şi ce măsuri au fost
aplicate şi puse în practică;
 Obligaţia de a efectua controlul conform programului de activitate
aprobat;
 Obligaţia de a acorda atenţie întrebărilor, nelămuririlor, reclamaţiilor
contribuabililor şi de a da dovadă de înţelegere şi solicitudine în soluţionarea
acestora;
 Obligaţia de a informa persoanele controlate, pe tot parcursul
desfăşurării acţiunii de control , asupra faptelor constatate, clarificându-se astfel şi
eventualele obiecţii ce pot fi ridicate de acestea;
 Obligaţia de a utiliza cu eficienţă timpul de control, de a păstra şi a apăra
secretul operaţiunilor desfăşurate de entitatea controlată;

7
art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, modificat şi completat de Ordonanţa Guvernului nr. 62/2002 şi
Legea nr. 49/2003

13
 Obligaţia de a nu se angaja direct sau indirect în relaţii de afaceri cu
contribuabilii controlaţi, pentru a nu fi afectată corectitudinea sarcinilor de control
fiscal încredinţate;
 Obligaţia de a nu pretinde şi a nu primi avantaje în bani sau în natură de
la contribuabilii supuşi controlului fiscal;
 Obligaţia de a consemna, în registrul unic de control existent la
contribuabil, datele privind începerea controlului, obiectivele şi rezultatele sintetice
ale acestuia;
 Obligaţia de a întocmi şi de a depune la sediul unităţii de care aparţine,
actele de control privind rezultatele verificării, potrivit metodologiei de control;
 Obligaţia de a răspunde pentru constatările rezultate din control, raportat
la tematica stabilită pentru verificare şi în concordanţă cu documentele supuse
controlului;
 Dreptul de a exercita un control formal asupra tuturor declaraţiilor
depuse de către contribuabili la organele fiscale. Astfel, se va putea realiza
depistarea acelor contribuabili ce nu au depus declaraţiile de impunere; depistarea
contribuabililor ce au depus declaraţii ce conţin informaţii eronate sau sunt
incomplete; depistarea contribuabililor care se sustrag parţial sau total de la plata
obligaţiilor fiscale;
 Dreptul de a confrunta datele înscrise în declaraţiile contribuabililor cu
datele înscrise în alte documente. Pentru stabilirea exactităţii datelor declarate, se
va realiza un control asupra contabilităţii contribuabililor, respectiv a modului cum
au fost înregistrate în evidenţa contabilă toate operaţiunile desfăşurate, în vederea
stabilirii corecte a materiei impozabile, a obligaţiilor fiscale;
 Dreptul de a solicita contribuabililor controlaţi, verbal sau în scris, toate
informaţiile şi justificările referitoare la abaterile constatate;
 Dreptul de a solicita prezenţa contribuabililor sau a reprezentanţilor
legali ai acestora, la sediul organului de control fiscal;
 Dreptul de a face constatări faptice cu privire la natura activităţilor
producătoare de venituri impozabile, cu privire la identificarea bunurilor sau
surselor impozabile;
 Dreptul de a confisca, potrivit legii, obiectele sau produsele ce reprezintă
bunuri sustrase de la plata obligaţiilor fiscale, precum şi sumele de lei şi valută
dobândite ilicit;
 Dreptul de a stabili prin asimilare sau estimare obligaţiile fiscale, în
condiţiile în care nu există documente justificative în evidenţa contabilă sau
contribuabilul refuză prezentarea acestora;
 Dreptul de a stabili în sarcina contribuabilului supus controlului
diferenţe de impozite şi taxe, de a calcula dobânzi, penalităţi, majorări de
întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale;

14
 Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica sancţiunile prevăzute
de legile fiscale şi contabile în vigoare;
 Dreptul de a dispune corectarea în contabilitate a eventualelor erori
constatate dup aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale, în anul în care
au fost constatate;
 Dreptul de a intra, împreună cu contribuabilul sau reprezentantul legal al
acestuia, în orice incintă a sediului în care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul
sau în locuri unde există bunuri impozabile ori se desfăşoară activităţi
producătoare de venituri;
 Dreptul de a verifica modul în care au fost îndeplinite măsurile impuse
de organele de control fiscal;
 Dreptul de a beneficia de protecţie din partea organelor abilitate ale
statului, la solicitare.
În situaţia în care organele de control nu îndeplinesc sau îndeplinesc
defectuos sarcinile ce le revin, răspund disciplinar, contravenţional sau penal,
potrivit legii.
Aceste răspunderi ale organelor de control apar în următoarele situaţii :
• Controlul a fost efectuat fără a fi respectat programul de activitate
aprobat.
• Pe timpul desfăşurării controlului, organul de control a dat dovadă de
superficialitate, nesemnalând nerespectarea prevederilor legale şi astfel, evitându-
se răspunderile, potrivit normelor legale în vigoare.
• Aplicarea eronată a dispoziţiilor legale, aplicare ce poate provoca
prejudicii persoanelor controlate sau statului.
• În procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii activităţii de control nu
sunt specificate cu bună ştiinţă toate neregulile şi deficienţele constatate, sau sunt
specificate fapte ireale sau inexacte.
• La încheierea controlului nu au fost întocmite actele de control.

2.4 Drepturile si obligatiile contribuabililor pe timpul desfasurarii


controlului fiscal

În sistemul fiscal românesc, bazat pe autoimpunere, principala obligaţie ce


revine contribuabililor o constituie declararea şi plata impozitelor şi taxelor pe
care aceştia le datorează bugetului de stat.
Controlul fiscal este o parte a sistemului fiscal declarativ, având drept scop
verificarea sincerităţii declaraţiilor, precum şi verificarea corectitudinii îndeplinirii,
conform legii, a obligaţiilor fiscale de către contribuabili.
Pe timpul desfăşurării controlului fiscal, contribuabilii au următoarele
drepturi:

15
♦ Dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de control – înştiinţarea se
realizează prin intermediul unui „Aviz de verificare”
♦ Dreptul de a solicita modificarea datei de începere a controlului, pentru
motive întemeiate.
♦ Dreptul de a fi informat în legătură cu drepturile şi obligaţiile pe care le
are contribuabilul în timpul controlului, prin intermediul unui extras din Carta
drepturilor şi obligaţiilor contribuabilului pe timpul desfăşurării controlului.
♦ Dreptul de a fi verificat o singură dată pentru fiecare impozit şi pentru
fiecare perioadă supusă verificării
♦ Dreptul de a primi o dovadă scrisă în cazul reţinerii unor documente sau
elemente materiale.
♦ Dreptul de a solicita legitimarea inspectorilor ce exercită controlul fiscal.
♦ Dreptul ca activitatea contribuabilului să fie cât mai puţin afectată pe
timpul desfăşurării controlului.
♦ Dreptul la informare asupra desfăşurării controlului şi eventualelor
situaţii neclare.
♦ Dreptul de a fi primii solicitaţi pentru a furniza informaţii, date,
documente şi elemente pentru clarificarea şi justificarea operaţiunilor efectuate.
♦ Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate pe toată durata
controlului.
♦ Dreptul de a beneficia din partea organului de control de un tratament
just, confidenţial şi echitabil.
♦ Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal.
♦ Dreptul de a cunoaşte rezultatele controlului, consemnate în Procesul
Verbal de Control.
♦ Dreptul de a contesta măsurile dispuse ca urmare a controlului fiscal.
Pe timpul desfăşurării controlului fiscal, contribuabilii au următoarele
obligaţii:
♦ Obligaţia de a se prezenta, la solicitarea organului de control, la data şi
locul stabilite pentru efectuarea controlului, la sediul central şi/sau al subunităţilor
agentului economic.
♦ Obligaţia de a permite accesul organului de control fiscal în incintele de
afaceri, în locui unde se află bunurile şi valorile supuse impozitării.
♦ Obligaţia de a pune la dispoziţia organelor fiscale toate documentele care
stau la baza calculării obligaţiilor fiscale.
♦ Obligaţia de a furniza, în scris sau verbal, toate explicaţiile şi elementele
necesare clarificării operaţiunilor economico-financiare efectuate.
♦ Obligaţia de a colabora co organul de control, pentru buna desfăşurare a
acţiunii de control.

16
♦ Obligaţia de a păstra şi arhiva evidenţele contabile într-un mod adecvat
şi de a le păstra la sediul social declarat.
♦ Obligaţia de a plăti diferenţele de impozite şi taxe, majorările de
întârziere şi penalităţile stabilite cu ocazia controlului.
♦ Obligaţia de a da o declaraţie pe proprie răspundere la finalizarea
controlului, în care să se specifice faptul că au fost prezentate toate documentele ce
privesc obiectul controlului.
♦ Obligaţia de a pune la dispoziţia organului de control a Registrului Unic
de Control.

CAPITOLUL 3
NORME APLICABILE ACTIVITATII
DE CONTROL FISCAL

3.1 Codul etic al inspectorului de control fiscal

17
CONSIDERATII GENERALE
Codul etic al inspectorului de control fiscal stabileşte norme etice pentru
inspectorii de control fiscal care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Finanţelor
Publice şi unităţile sale subordonate şi formulează principiile fundamentale care
trebuie respectate de către toţi inspectorii de control fiscal în vederea creşterii
încrederii în autoritatea fiscală şi a prestigiului controlului fiscal.
Normele etice stabilite în Cod pornesc de la rolul şi funcţiile inspectorului
de control fiscal în administraţia fiscală, precum şi de la individualizarea funcţiei
inspectorului de control fiscal prin caracteristici care includ: aptitudini profesional-
intelectuale dobândite prin pregătire şi instruire profesională; acceptarea unui cod
comun de valori etice, promovat de autoritatea fiscală; acceptarea existentei unei
îndatoriri faţă de societate.
Inspectorul de control fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi
unităţile sale subordonate acţionează conform prevederilor Constituţiei României,
Statutului funcţionarilor publici, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
unităţii din care face parte şi a celorlalte dispoziţii legale care reglementează
activitatea de control fiscal.
Codul etic al inspectorului de control fiscal se aplică la nivelul tuturor
structurilor de control fiscal, respectarea prevederilor sale fiind obligatorie pentru
toţi inspectorii de control fiscal.
Prin acest Cod se urmăreşte asigurarea unor servicii de calitate şi informarea
contribuabililor asupra regulilor etice ale activităţii de control, de a căror
respectare sunt îndreptăţiţi să beneficieze în relaţiile cu autoritatea controlului
fiscal.
Codul etic al inspectorului de control fiscal încurajează contribuabilul să
contribuie activ la derularea activităţii de control.

OBIECTIVUL CODULUI ETIC


Obiectivul Codului etic al inspectorului de control fiscal îl reprezintă
desfăşurarea la cele mai înalte standarde de profesionalism a activităţii de control
fiscal . Atingerea acestui obiectiv impune îndeplinirea a trei cerinţe de bază:
Credibilitatea - Societatea îşi manifestă nevoia de credibilitate în
controlul fiscal ca justificare a participării fiecărui membru al societăţii la formarea
resurselor financiare ale bugetului de stat. Existenţa unui cadru etic pe care trebuie
să-l respecte inspectorul de control fiscal constituie o garanţie a creşterii încrederii
contribuabilului în controlul fiscal.
Profesionalism - Exercitarea funcţiei de inspector de control fiscal este
efectuată de persoane ale căror capacităţi intelectuale şi experienţa dobândite prin
pregătire le asigură competenţa necesară activităţii de control fiscal.

18
Calitatea serviciilor - Societatea în general şi contribuabilii în special solicită
efectuarea controlului fiscal la cele mai înalte cote de calitate şi standarde de
performanţă, astfel încât să se asigure atât realizarea funcţiei de control fiscal cât şi
derularea nestingherită a activităţii contribuabilului pe perioada controlului.

PRINCIPII FUNDAMENTALE ale ISPECTORULUI DE CONTROL


FISCAL
Pe întreaga durată a controlului fiscal, inspectorii de control fiscal au
obligaţia de a acţiona cu profesionalism, dovedind corectitudine şi obiectivitate în
relaţiile cu contribuabilii şi cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
În scopul atingerii obiectivului controlului fiscal, persoanele care exercită
această funcţie trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:
1. Integritatea este principiul conform căruia inspectorii de control fiscal îşi
vor exercita funcţia cu onestitate, bună credinţă şi responsabilitate, respectând
legea şi acţionând în conformitate cu prevederile legale şi cu cerinţele funcţiei; nu
vor lua parte, cu bună ştiinţă, la nici o activitate ilegala şi nu se vor angaja în acte
care să discrediteze funcţia de inspector de control fiscal.
2. Obiectivitatea este principiul conform căruia inspectorii de control fiscal
tratează toate situaţiile cu care se confruntă în activitatea lor conform stării de fapt
fără influenţe externe.
Inspectorii de control fiscal sunt obligaţi:
a) să dovedească onestitate în îndeplinirea tuturor atribuţiilor de serviciu;
b) să fie obiectiv în efectuarea constatărilor şi în stabilirea măsurilor luate
ori propuse;
c) să evite ideile preconcepute şi părtinirea;
d) să nu se lase influenţat în luarea deciziilor de oferte din partea
contribuabililor incompatibile cu integritatea şi obiectivitatea;
e) să respingă şi să informeze superiorii despre orice acte de corupţie, fapte
sau acţiuni ilegale;
f) să nu folosească poziţia sa de funcţionar public în interese particulare;
g) să nu condiţioneze îndeplinirea corectă a atribuţiilor de serviciu de
obţinerea unor recompense din partea contribuabilului;
h) să nu solicite, să nu primească sau să accepte cadouri, împrumuturi şi
orice alte valori sau servicii, în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
i) să nu se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau indirect, care ar da
naştere la conflicte de interese;
j) să nu folosească bunurile sau influenţa entităţii controlate pentru
rezolvarea unor probleme personale;

19
k) să semnaleze conducătorului ierarhic eventualele cazuri de conflict de
interese în care se află ca urmare a sarcinilor de control primite.
3. Legalitatea reprezintă principiul potrivit căruia orice acţiune de control
fiscal poate fi efectuată dacă este prevăzută într-un act normativ aplicabil
domeniului de activitate supus procedurii de control.
4. Confidenţialitatea este principiul conform căruia inspectorii de control
fiscal sunt obligaţi să nu dezvăluie informaţiile pe care le primesc de la
contribuabili fără o autorizare a celor în drept, cu excepţia cazurilor prevăzute de
lege.
Inspectorul de control fiscal va fi prudent în folosirea şi protejarea
informaţiilor acumulate în cursul verificării şi nu va folosi informaţiile şi
documentele de care ia cunoştinţă pentru nici un scop contrar legii.
Inspectorii de control fiscal au obligaţia să respecte confidenţialitatea
informaţiilor dobândite în timpul activităţilor profesionale, în legătură cu afacerile
contribuabililor. Obligaţia respectării confidenţialităţii se menţine chiar şi după
terminarea relaţiei profesionale între inspectorul de control fiscal şi contribuabil.
Inspectorul de control fiscal care dobândeşte informaţii în timpul exercitării
sarcinilor de serviciu profesionale au obligaţia să nu folosească informaţia în
avantajul personal sau în avantajul unei terţe părţi.
5. Competenţa, este principiul conform căreia toate situaţiile sunt tratate
printr-un raţionament profesional.
În acest scop, inspectorii de control fiscal trebuie să fie imparţiali şi să aplice
cunoştinţele, experienţa şi aptitudinile necesare în exercitarea atribuţiilor de
serviciu.

RESPONSABILITATEA INSPECTORULUI DE CONTROL FISCAL


O caracteristică a funcţiei de inspector de control fiscal o constituie
responsabilitatea acestuia faţă de entităţile supuse controlului fiscal.
Entităţile supuse controlului fiscal sunt persoanele fizice române şi străine,
societăţi comerciale, companii naţionale, organizaţii, asociaţii sau fundaţii
nonprofit, instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care desfăşoară activităţi,
potrivit legii, pe teritoriul României, contribuabili care au obligaţii fiscale faţă de
bugetul de stat.
Responsabilitatea unui inspector de control fiscal faţă de entităţile
controlate nu impune satisfacerea intereselor acestora.
Inspectorul de control fiscal trebuie să-şi asume întreaga responsabilitate cu
privire la constatările înscrise în procesul verbal de control fiscal.

20
CONDUITA INSPECTORULUI DE CONTROL FISCAL
În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, inspectorii de control fiscal sunt
obligaţi:
a) să respecte Constituţia, legile ţării, reglementările şi normele privind
controlul fiscal, regulamentul de organizare şi funcţionare.
b) să respecte orice dispoziţie internă cu caracter oficial;
c) să manifeste loialitate faţă de ţară şi faţă de instituţia controlului fiscal şi
să considere aceasta ca cel mai înalt principiu moral;
d) să respecte şi să aplice principiile prezentului cod etic;
e) să nu facă discriminări în relaţiile cu contribuabilii, să nu acorde privilegii
acestora;
f) să nu accepte favoruri sau beneficii pentru sine sau pentru membrii
familiei;
g) să nu se angajeze niciodată în relaţiile de afaceri cu contribuabilii,
persoane fizice sau juridice, direct sau indirect, relaţii care ar afecta îndeplinirea
corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu;
h) să se abţină, în activitatea desfăşurată, de la orice comportament care ar
discredita funcţia de inspector de control fiscal;
i) să nu se lase influenţat de interesele personale şi nici de presiunile de orice
fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
j) să acţioneze pentru combaterea fraudei, corupţiei, traficului ilicit de
mărfuri şi bunuri şi a altor acţiuni ilicite;
k) să sesizeze conducătorului ierarhic cazurile în care i se cere să acţioneze
contrar codului etic;
l) să sesizeze faptele ilicite de care a luat cunoştinţă în exerciţiul funcţiei.

ATITUDINEA INSPECTORULUI DE CONTROL FISCAL FAŢĂ DE


CONTRIBUABILI
În relaţiile cu contribuabilii, inspectorii de control fiscal sunt obligaţi:
a) să dea dovadă de politeţe, respect, disponibilitate faţă de problemele cu
care se confruntă contribuabilii şi să considere contribuabilul nu doar ca pe un
plătitor de impozite şi taxe ci şi ca pe un partener egal, având drepturi şi obligaţii
clar stabilite prin lege.
b) să acorde importanţa şi timpul necesar discuţiilor cu contribuabilii sau cu
cei desemnaţi legal în acest sens, pentru a fundamenta constatările pe baza tuturor
argumentelor contribuabilului;
c) să acorde contribuabilului o perioadă rezonabilă de timp pentru a furniza
orice informaţii, cu excepţia situaţiilor în care documentele trebuie puse imediat la
dispoziţie;

21
d) să solicite contribuabilului să clarifice aspectele pentru care consideră ca
sunt necesare informaţii suplimentare;
e) să îşi formuleze şi exprime independent opinia faţă de contribuabil, şi să
se pronunţe cu sinceritate, concis, exprimându-şi, dacă este cazul, rezervele faţă de
argumentele contribuabilului;
f) să asigure egalitatea de tratament şi să nu facă discriminare pe criterii de
naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri
politice;
g) să dea dovadă de seriozitate, profesionalism şi respect faţă de persoanele
cu care intră în relaţii de serviciu;
h) să dea dovadă de operativitate, în exercitarea atribuţiilor de serviciu
evitând să prelungească în mod inutil perioada de desfăşurare a controlului;
i) să motiveze în scris deciziile luate.

COMPORTAMENTUL ISPECTORULUI DE CONTROL FISCAL ÎN


CADRUL INSTITUŢIEI
Inspectorii de control fiscal sunt obligaţi:
a) să promoveze în cadrul serviciului relaţii bazate pe responsabilitate,
loialitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional;
b) să îndeplinească sarcinile de serviciu în limitele competenţelor şi
responsabilităţilor atribuite;
c) să îndeplinească toate sarcinile dispuse de conducătorii ierarhici, cu
condiţia ca acestea să nu contravină dispoziţiilor legale;
d) să acţioneze întotdeauna astfel încât să nu fie afectată imaginea instituţiei.

DEMNITATEA, SPRIJINUL PROFESIONAL ŞI MEDIUL DE LUCRU


AL INSPECTORULUI DE CONTROL FISCAL
1. Inspectorii de control fiscal sunt obligaţi:
a) să apere demnitatea funcţiei şi să nu lezeze prestigiul autorităţii
controlului fiscal;
b) să nu răspundă la provocările adresate de orice persoană cu care vine în
contact prin natura activităţii, cu privire la persoana sa, colegilor sau instituţiei din
care face parte.
2. Inspectorii de control fiscal beneficiază:
a) de protecţia legii, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
b) de drepturile recunoscute de lege;
c) de sprijin pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea cunoştinţelor şi activităţii
sale profesionale;
d) de pregătire profesională, iniţială şi continuă, pe tot parcursul carierei
sale;

22
e) de condiţii de muncă de natura să-i ocrotească sănătatea şi integritatea
fizică;
f) de dotările materiale necesare, care să-i permită îndeplinirea sarcinilor de
serviciu în condiţiile optime şi cu operativitate.

RESPECTAREA NORMELOR DIN CODUL ETIC AL INSPECTORULUI


DE CONTROL FISCAL
1. Inspectorii de control fiscal trebuie să fie conştienţi de faptul că este în
interesul lor să respecte Codul etic, încălcarea sa conducând la suportarea
consecinţelor legale, cu efecte negative asupra carierei profesionale prin aplicarea
de măsuri disciplinare.
2. Comportamentul inspectorilor de control fiscal trebuie fie conform
cerinţelor Codului etic.
3. În cazul în care inspectorii de control fiscal nu respectă cerinţele Codului
etic sau nu pot justifica abaterile de la prevederile acestuia vor suporta sancţiuni
disciplinare potrivit prevederilor legale.
4. Dacă există indicii că faptele săvârşite de inspectorii de control fiscal
întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, conducătorii acestora vor
sesiza organele abilitate ale statului.

CONSIDERAŢII FINALE
1. În vederea luării la cunoştinţă de către contribuabili a modului în care
inspectorii de control fiscal trebuie să se comporte, Codul etic al inspectorului de
control fiscal va fi pus la dispoziţia contribuabililor, la solicitarea acestora, de toate
structurile de control fiscal.
2. Conducerea unităţilor din structura autorităţii controlului fiscal va lua
măsurile necesare pentru a se asigura că inspectorii din subordine cunosc şi
respectă Codul etic în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
3. Cazurile de conduită inadecvată şi măsurile adoptate vor fi popularizate în
rândul inspectorilor, cu păstrarea confidenţialităţii celor implicaţi.

3.2 Norme de funcţionare a Activitatii de Control Fiscal

Pentru organizarea si desfasurarea activitatii de inspectie fiscala


responsabilitatea revine directorului executiv adjunct.

3.2.1 Planificarea activitatii de inspectie fiscala bazata pe analiza

23
riscurilor

Planificarea activitatii de inspectie fiscala se realizeaza pe trei nivele:


• planificare anuala;
• planificare trimestriala;
• planificare lunara.
Planificarea activitatii de control fiscal se intocmeste in baza programului
de activitate trimestrial si lunar transmis de A.N.F. – Directia Generala de
Inspectie Financiar – Fiscala.
Selectarea misiunilor de inspectie fiscala se face in functie de urmatoarele
elemente de fundamentare:
a) Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati sau operatiuni;
b) Informatiile rezultate in urma examinarii dosarelor fiscale ale
contribuabililor, referitor la:
• rezultatul exercitiilor financiare;
• gradul de conformare voluntara privind declararea si plata obligatiilor
fiscale catre bugetul general consolidat al statului;
• deficientele constatate in procesele verbale anterior incheiate la organele
competente.
Informatiile primite de la alte institutii publice cu care se colaboreaza,
sesizari de la persoane fizice, etc.
c) Sarcinile transmise lunar prin programul de activitate de A.N.A.F. – Directia
Generala de Inspectie Financiar – Fiscala;
d) Numarul si complexitatea activitatii contribuabililor pe diverse domenii de
activitate;
e) Respectarea periodicitatii inspectiei fiscale, cel putin o data la cinci ani;
f) Tipurile de inspectie fiscala pentru fiecare persoana juridica;
g) Recomandarile Curtii de Conturi precum si a altor organisme abilitate.
Planul lunar se intocmeste pana la data de 5 ale lunii in curs.
Planul de activitate reprezinta un document oficial care este pastrat in
arhivele institutiei publice.

Structura planului de activitate

Planul de activitate are urmatoarea structura:


• domeniul misiunii de inspectie fiscala;
• obiectivele misiunii de inspectie fiscala;
• denumirea contribuabililor supusi inspectiei fiscale;

24
• durata misiunii;
• numarul de inspectori fiscali antrenati in misiunea de inspectie fiscala;
• alte elemente care concura la realizarea unor inspectii fiscale de
complexitate mare;
Actualizarea planului poate fi determinata de:
• modificarile legislative sau organizatorice, care schimba gradul de
semnificatie al inspectiei fiscale anumitor operatiuni, activitati sau actiuni ale
sistemului;
• sugestiile de la A.N.A.F. – Directia Generala de Inspectie Financiar –
Fiscala de a introduce, inlocui, elimina unele misiuni din programul de
activitate;
• alte elemente fundamentale (riscuri nou aparute).

3.2.2 Gestiunea resurselor umane si repartizarea activitatilor de


inspectie fiscala

Directorul executiv adjunct al A.C.F. este responsabil pentru organizarea


activitatii de inspectie fiscala si trebuie sa asigure resursele umane necesare
indeplinirii planului de activitate lunar in mod eficient. In acest sens va fi
sprijinit de catre conducatorul entitatii pentru asigurarea personalului necesar.
Raportul de inspectie fiscala finalizat, impreuna cu rezultatele concilierii
este transmis sefului de serviciu si directorului care a aprobat misiunea, pentru
avizare si aprobare.

3.3 Principiile obiective ale activitatii de inspectie fiscala si graficul


procedurilor

3.3.1 Evaluarea managementului riscului si evaluarea sistemelor de


control

Inspectia fiscala trebuie sa evalueze riscurile aferente operatiilor si


sistemelor informatice ale contribuabililor privind:
• fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale;
• eficacitatea si eficienta operatiunilor;
• protejarea patrimoniului;
• respectarea legilor si reglementarilor cu caracter financiar – contabil,
etc.
In cursul misiunilor, inspectorii fiscali vor identifica riscurile asociate,
inclusiv cele care exced perimetrul misiunii, in cazul in care acestea sunt
semnificative.

25
Evaluarea pertinentei si eficacitatii sistemului de control fiscal se va face
pe baza rezultatelor evaluarii riscurilor.
In cursul misiunilor, inspectorul fiscal trebuie sa examineza procedurile
de control, in cord cu obiectivele misiunii in vederea identificarii tuturor
deficientelor semnificative ale acestora.
Inspectorii fiscali trebuie sa analizeze operatiunile si sa determine masura
in care rezultatele corespund obiectivelor stabilite si daca operatiile si
activitatile sunt aplicate sau realizate conform prevederilor.
Pentru evaluarea sistemului de control sunt necesare utilizarea unor
criterii adecvate.

26
3.3.2 Graficul procedurilor din activitatea de inspectie fiscala

Etapa Proceduri Documente

Ordinul de serviciu A01


P01, P02,
Declaratia de independenta
P03
Notificarea privind declansarea
Initierea
misiunii de inspectie fiscala
actiunii
Aviz de inspectie fiscala

P04
Colectarea
si Lista centralizatoare a
prelucrarea obiectiunilor
informatiilo
r

Pregatirea
misiunii P05
de Analiza Puncte tari si puncte slabe
inspectie riscurilor
fiscala

P06
Elaborarea
programului Programul de inspectie fiscala
de inspectie
fiscala

P07
Sedinta de Prezentarea la contribuabil
deschidere

P08
Lista de verificare
Colectarea

Interventia P09 Formular de raportare a


la fata Constatarea constatarilor

27
si raportarea
locului
deficientelor

P10
Verificarea Nota centralizatoare a
documentel documentelor de lucru
or de lucru

P11
Prezentarea constatarilor si
Sedinta de
terminarea misiunii
inchidere

P12
Elaborarea
proiectului
 Proiect de raport
de raport de
inspectie
fiscala

P13
Informarea contribuabilului si
Reuniunea
 prezentarea punctului de vedere
de
al acestuia
conciliere

Raportul
P14
de
Raportul
inspectie
final
fiscala

P15 Decizia de impunere


Formarea  Dispozitia de masuri
dosarelor Fisa rezultatului controlului

P16
Difuzarea
raportului
de inspectie
fiscala

28
P17
Verificarea
Urmarirea
inregistrarii  Raportul de inspectie urmator
masurilor
in
contabilitate

29
CAPITOLUL 4
PREGATIREA MISIUNII DE INSPECTIE FISCALA

4.1 Procedura P 01 - ordinul de serviciu

Ordinul de servicu5 se intocmeste de catre inspectorul fiscal, se avizeaza


de seful se serviciu si se semneaza de conducatorul A.C.F. sau de alta persoana
imputernicita in acest sens.
Se intocmeste intr-un singur exemplar pentru echipa de inspectie fiscala
sau control, sau pentru fiecare inspector in parte, atunci cand este folosit pentru
delegare, deplasare in teritoriu.
Etapele procedurii P 01 sunt urmatoarele:

Personal implicat Activitati


Inspectorii fiscali 1. Intocmesc ordinul de serviciu pe baza
programului de activitate lunar
Sef serviciu 2. Avizeaza sau propune modificarile la
ordinul de serviciu
Conducatorul activitatii de inspectie 3. Aproba ordinul de serviciu
fiscala
Personalul de secretariat 4. Aloca un numar ordinului de serviciu
5. Asigura copii ale ordinului de serviciu
fiecarui membru al echipei de inspectie
fiscala
Inspectorii fiscali 6. Indosariaza ordinul de serviciu in
dosarul ce ramane la unitatea fiscala

Modelul ordinului de serviciu –cod 14.13.04.18 este aprobat prin Ordinul


M.F.P. nr. 1304 din 01.09.2004 – anexa 2.

4.2 Procedura P 02 - declaraţia de independenţă


Independenta inspectorilor fiscali selectati pentru realizarea inspectiei
fiscale trebuie declarata. In acest sens fiecare inspector fiscal trebuie sa
intocmeasca o declaratie de independenta.

5
A se vedea Ordinul 1304/01 sept. 2004 privind modelul şi conţinutul documentelor utilizate în activitatea de
inspecţie fiscală, ANEXA 2b

30
Scopul Procedurii P 02 este de a demonstra independenta inspectorului
fiscal fata de contribuabilul supus inspectiei fiscale.
In vederea desemnarii inspectorului fiscal pentru efectuarea inspectiei
fiscale vor fi verificate incompatibilitatile personale ale acestora. Astfel, un
inspector fiscal nu va fi desemnat acolo unde exista incompabilitati personale.
Daca in timpul efectuarii inspectiei apare o incompabilitate reala sau
presupusa, inspectorul este obligat sa informeze de urgenta seful de serviciu
sau inlocuitorul acestuia.

Realizarea acestei proceduri presupune:

Personal implicat Activitati


Inspectorii fiscali 1. Completeaza declaratia de independenta
Seful de serviciu 2. Verifica declaratia de independenta
3. Identifica incompatibilitatea semnalata de catre
inspectorul fiscal si stabileste modalitatea in care
aceasta poate fi atenuata
4. Semneaza pentru luarea la cunostiinta
Inspectorii fiscali 5. Indosariaza declaratia de independenta in dosarul
contribuabilului
6. Daca in timpul misiunii apare o incompatibilitate
reala sau presupusa, informeaza de indata conducerea

4.3 Procedura P 03 - notificarea privind declanşarea misiunii de


inspecţie fiscală

Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa


instiinteze contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare,
prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala6.
In avizul de inspectie fiscala se va nominaliza temeiul juridic al inspectiei
fiscale, data inspectie fiscale, impozitele, taxele, contributiile si alte venituri
ale bugetului general consolidat care fac obiectul inspectiei fiscale, precum si
perioada supusa controlului si posibilitatea contribuabilului de a solicita
amanarea datei de a solicita amanarea datei inceperii inspectiei fiscale,
amanarea care se poate face o singura data pentru motive justificate.

6
A se vedea Ordinul 1304/01 sept. 2004 privind modelul şi conţinutul documentelor utilizate în activitatea de
inspecţie fiscală, ANEXA 1b şi OG 92/2003 republicată, art.98 şi art.99

31
Avizul se comunica contribuabilului, in scris, inainte de inceperea
inspectiei fiscale, cu 30 de zile pentru marii contribuabili si 15 zile pentru
ceilalti contribuabili.
Comunicarea avizului de inspectie fiscala nu este necesara in situatia
solutionarii unor cereri ale contribuabilului, a unor actiuni inopinate, a unor
solicitari primite din partea altor autoritati, potrivit legii si in cadrul controlului
inopinat.
Scopul Procedurii P 03 este sa informeze contribuabilul ca urmeaza sa se
desfasoare o misiune de inspectie fiscala.
Se intentioneaza ca prin notificarea contribuabilului sa se asigure
desfasurarea corespunzatoare a inspectiei fiscale.

Etapele realizarii acestei proceduri presupun:

Personal implicat Procedura


Inspectorii fiscali 1. Pregatesc avizul de inspectie fiscala catre
contribuabili cu 30 de zile, respectiv 15 zile
inainte de data prevazuta in programul de
activitate lunar pentru declansarea inspectiei
fiscale in vederea transmiterii acestuia. Se
intocmeste in trei exemplare, din care: un
exemplar pentru contribuabil, un exemplar
pentru organul fiscal si al treilea este retinut
in cadrul unitatii fiscale
Seful de serviciu 2. Verifica adresa de notificare si o avizeaza
Directorul executiv 3. Semneaza avizul de inspectie fiscala
adjunct
Personalul de 4. Aloca un numar avizului de inspectie
secretariat fiscala si-l transmite contribuabilului cu
conformare de primire
Inspectorii fiscali 5. Indosariaza copia avizului de inspectie
fiscala in dosarul ce ramane la organul fiscal

Modelul avizului de inspectie fiscala –cod 14.13.07.18 este prevazut in


anexa nr. 1 din O.M.F.P. 1304 din 01.09.2004.

4.4 Procedura P 04 - colectarea şi prelucrarea informaţiilor

In aceasta etapa inspectorii fiscali solicita si colecteaza informatii cu


caracter general despre contribuabilul supus inspectiei.

32
Aceste informatii trebuie sa fie utile si pertinente si utile pentru a atinge
urmatoarele scopuri:
a) identificarea principalelor elemente privind contribuabilul, referitor la
activitatea desfasurata;
b) cunoasterea activitatii contribuabilului, a tehnicilor sale de lucru si a
diferitelor nivele de administrare conform organigramei;
c) identificarea punctelor cheie ale contribuabilului si ale sistemelor sale
de control pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si a punctelor slabe;
d) identificarea si evaluarea riscurilor cu incidenta semnificativa;
e) identificarea informatiilor probante necesare pentru atingerea
obiectivelor controlului si selectionarii tehnicilor de investigare adecvate.

Prelucrarea informatiilor consta in:

a) analiza structurii activitatii contribuabilului (organigrama, regulament


de functionare, fise ale posturilor, circuitul documentelor);
b) analiza cadrului normativ ce reglementeaza activitatea contribuabilului;
c) analiza factorilor susceptibili de a impiedica buna desfasurare a
inspectiei fiscale;
d) analiza rezultatelor controalelor precedente;
e) analiza informatiilor externe referitoare la contribuabil.
Scopul Procedurii P 04 este de cunoastere a domeniului inspectiei fiscale
care il ajuta pe inspectorul fiscal sa se familiarizeze cu contribuabilul supus
inspectiei fiscale. Colectarea informatiilor faciliteaza realizarea procedurilor de
analiza, de risc şi a celor de verificare.
Colectarea si prelucrarea este, in fapt, pregatirea informatiilor in vederea
efectuarii analizei de risc si pentru identificarea informatiilor necesare, fiabile,
pertinente si utile pentru a atinge obiectivele misiunii de inspectie fiscala.

Colectarea si prelucrarea informatiilor presupune:

• analiza cadrului normativ ce reglementeaza activitatea


contribuabilului supus inspectiei fiscale;
• analiza activitatii sale (organigrama, regulamente de functionare, fise
ale posturilor, procedurile scrise);
• identificarea punctelor cheie ale functionarii contribuabilului si ale
sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe;
• identificarea constatarilor semnificative si a recomandarilor din
rapoartele de inspectie fiscala precedente care ar putea sa afecteze stabilirea
obiectivelor inspectiei fiscale;

33
• identificarea si evaluarea deficientelor cu incidente semnificativa;
• identificarea surselor potentiale de informatii care ar putea fi folosite
ca dovezi ale inspectiei fiscale si considerarea validitatii si credibilitatii acestor
informatii.

Realizarea procedurii presupune:


Personal implicat Activitati
Inspectorii 1. Identifica legile si normele aplicative contribuabilului
fiscali supus inspectiei fiscale
2. Obtine organigrama, regulamente de functionare, fise
ale postului, proceduri scrise ale acestuia
3. Identifica personalul responsabil
4. Identifica circuitul documentelor
5. Obtine exemplare a rapoartelor de inspectie fiscala
anterioara
6. Aduna datele statistice asupra performantei pentru a-I
sprijini in faza de analiza a riscului
7. Se familiarizeaza cu activitatea contribuabilului
Seful de 8. Revede documentatia
serviciu 9. Organizeaza analiza pentru identificarea obiectivelor de
inspectie fiscala si a criteriilor de analiza de risc

4.5 Procedura P 05 - analiza riscurilor

Identificarea obiectivelor verificate se realizeaza in trei etape:

a) detalierea fiecarei activitati in operatii succesive descriind procesul de la


realizarea acestei activitati pana la inregistrarea ei;
b) definirea pentru fiecare operatiune in parte a conditiilor pe care trebuie sa
le indeplineasca din punct de vedere al controalelor specifice si a riscurilor
aferente;
c) determinarea modalitatilor de functionare necesare pentru ca entitatea sa
atinga obiectivul si sa elimine riscul.
Riscul reprezinta orice eveniment, situatie sau comportament cu impact
nefavorabil asupra capacitatii entitatii publice de a realiza obiectivele.

34
2.1.1 Principalele categorii de riscuri

a) riscuri de organizare, cum ar fi: neformalizarea procedurilor, lipsa unor


responsabilitati precise, insuficienta organizare a resurselor umane,
documentatia insuficienta, neactualizata
b) riscuri operatioanale, cum ar fi: neinregistrare in evidentele contabile,
arhivarea necorespunzatoare a documentelor justificative, lipsa unui control
asupra operatiilor cu risc ridicat
c) riscuri financiare, cum ar fi: plati nesecurizate, nedetectarea
operatiunilor cu risc financiare
d) alte riscuri, cum ar fi cele generate de schimbarile legislative,
structurale, manageriale etc.

Componentele riscului sunt:


a) probabilitatea de aparitie;
b) nivelul impactului, apreciat prin gravitatea consecintelor si durata
acestora.

Analiza riscului reprezinta etapa majora in procesul de control fiscal care


are drept scopuri:
a) sa identifice pericolele din entitate;
b) sa evalueze dinamica mediului de control intern al entitatii;
c) sa asigure, printr-o abordare stiintifica, identificarea si selectarea
activitatilor / operatiunilor de verificat.

Fazele analizei riscurilor sunt urmatoarele:


a) analiza activitatii contribuabililor;
b) analiza si evaluarea riscurilor inexistente, respectiv a riscurilor de eroare
semnificative, a activitatilor contribuabilior, cu incidenta asupra situatiilor
financiare. Inspectorii fiscali trebuie sa integreze in procesul de identificare si
evaluare a riscurilor si pe cele depistate in decursul altor inspectii.
c) evaluarea punctelor slabe, cuantificarea si impartirea lor pe clase de risc.

Masurarea riscurilor depinde de probabilitea de aparitie a riscurilor si de


gravitatea consecintelor evenimentului. Pentru realizarea masurarii riscurilor se
utilizeaza drept instrument de masurare criteriile de apreciere.

35
Pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului se utilizeaza cu
preponderenta urmatoarele criterii:

a) aprecierea vulnerabilitatii contribuabilului - pentru a aprecia


vulnerabilitatea, inspectorii fiscali vor examina toti factorii cu incidenta asupra
vulnerabilitatii domeniului inspectat, cum ar fi:

• resursele umane;
• complexitatea operatiilor;
• mijloacele tehnice existente.

Vulnerabilitatea se exprima pe trei nivele:

• vulnerabilitate redusa (nivel 1) – acest punctaj va fi acordat in cazul


in care resursele umane ar fi suficiente, complexitatea operatiunilor ar fi
reduse, iar mijloacele tehnice existente necesare desfasurarii activitatii sunt
suficiente;
• vulnerabilitate medie (nivel 2) – acest punctaj va fi acordat in cazul
in care resursele umane nu ar fi suficiente, ori complexitatea operatiunilor ar fi
ridicata, ori mijloacele tehnice existente necesare desfasurarii activitatii sunt
insuficiente;
• vulnerabilitate mare (nivel 3) – acest punctaj va fi acordat in cazul
in care resursele umane nu ar fi suficiente, complexitatea operatiunilor ar fi
ridicata si mijloace tehnice existente necesare desfasurarii activitatii sunt
insuficiente.

b) aprecierea controlului intern – se face pa baza analizei calitatii acestuia;


c) probabilitatea de aparitie a riscului – variaza de la imposibilitate la
certitudine si este exprimata pe o scara de valori pe trei nivele:

• probabilitate mica;
• probabilitate medie;
• probabilitate mare.

Un aspect important revine si modului de masurare a gravitatii


consecintelor evenimentului (nivelul impactului)

Nivelul impactului reprezinta efectele riscului in cazul producerii sale si


se poate exprima pe o scara valorica pe trei nivele:

36
• impact scazut;
• impact mediu;
• impact ridicat.

Scopul Procedurii P 05 este:

Analiza riscului reprezinta o etapa majora in procesul de inspectie fiscala,


care are drept scopuri: identificarea abaterilor de la prevederile legale, daca
contribuabili prin organele de specialitate pot preveni, elimina sau diminua
eludarea legii fiscale.
Reprezinta un punct de pornire in stabilirea eventualelor nereguli in
cuantificarea impozitelor, taxelor si contributiilor cuvenite bugetului general
consolidat al statului.
Aprecierea unui risc are la baza doua estimari:
• gradul de gravitate al deficientei care poate rezulta ca urmare a
riscului;
• probabilitatea ca riscul sa revina.
Riscurile potentiale se pot concretiza in obligatii fiscale suplimentare,
acestea depinzand de rezultatele inspectiei fiscale.

Procedura P 05 presupune:

Personal implicat Activitati


Inspectorii 1. Din activitatea desfasurata in timpul colectarii si
fiscali prelucrarii informatiilor, pregatesc o lista a obiectivelor
ce urmeaza a fi verificate;
2. Analizeaza riscurile asociate acestor operatiuni sau
activitati;
3. Stabilesc criteriile de analiza a riscurilor;
4. Stabilesc nivelul riscurilor pentru fiecare impozit,
taxa, contributie etc;
5. Ierarhizeaza operatiunile / activitatile ce urmeaza a fi
controlate in functie de semnificatia acestora.
Seful de 6. Poarta o discutie cu inspectorii fiscali privind
serviciu obiectivele stabilite, a domeniului si a metodologiei,
dupa caz;
7. Analizeaza problemele initiate pentru fiecare control
potential.

37
4.6 Procedura P 06 - elaborarea programului de inspecţie fiscală

Programul de activitate cuprinde totalitatea domeniilor / obiectivelor de


inspectie fiscala selectata care este semnat de seful structurii si adus la
cunostiinta principalilor responsabili in cadrul sedintelor lunare.
Programul de activitate este un program intern de lucru care se
intocmeste in baza sarcinilor transmise de A.N.A.F. – Directia Generala de
Inspectie Financiar – Fiscala.
Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica transmisa, actiunile concrete de
efectuat, precum si repartizarea acestora pe echipe de inspectori fiscali.
Programul de activitate are drept scop:
a) asigura conducerea ca au fost luate in considerare toate aspectele
referitoare la obiectivele inspectiei fiscale;
b) asigura repartizarea sarcinilor si planificarea activitatilor de catre sefii de
servicii.
Procedura P 06 asigura faptul ca au fost luata in considerare toate
aspectele referitoare la obiectivele de inspectie fiscala, asigura repartizarea
sarcinilor si planificarea activitatilor, precum si avizarea lor de sefii de servicii.
Programul de activitate este un document intern de lucru care se
intocmeste in baza tematicii detaliate. Cuprinde pe fiecare obiectiv din
tematica actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului de
inspectie fiscala, precum si repartizarea acestora pe fiecare echipa de control.

Procedura P 06 presupune:

Personal implicat Activitati

38
CAPITOLUL 5
DESFASURAREA ACTIUNII DE INSPECTIE FISCALĂ

5.1 Procedura P 07 - deschiderea intervenţiei la faţa locului

Sedinta de deschidere se deruleaza la unitatea verificata cu participarea


inspectorilor fiscali si a reprezentantilor contribuabilor. Ordinea de zi a
sedintei de deschidere trebuie sa cuprinda:
a) prezentarea inspectorilor fiscali;
b) prezentarea obiectivelor misiunii de inspectie fiscala;
c) prezentarea tematicilor in detaliu;
d) acceptarea calendarului intalnirilor;
e) comunicarea modului de realizare a interventiei la fata locului;
f) asigurarea conditiilor materiale necesare derularii inspectiei fiscale;
g) stabilirea termenelor de prezentare la conducerea contribuabilului a
stadiului verificarilor.

Scopul Procedurii P 07 este:

Intalnirea cu reprezentantii contribuabilului pentru a discuta domeniul


inspectiei fiscale, obiectivele urmarite si modalitatile de lucru privind inspectia
fiscala.
Sedinta de deschidere serveste ca intalnire de inceput a etapei de
interventie la fata locului. Ordinea de zi a sedintei va cuprinde:
• prezentarea inspectorilor fiscali;

Inspectorii 1. Pregatesc programul de inspectie fiscala,


fiscali cuprinzand:

• obiectivele inspectiei;
• modalitati de control;
• alte proceduri de inspectie fiscala, dupa caz.

2. Pregatesc un material documentar cu urmatoarele


anexe:

• fisa sintetica pe platitor;


• date din dosarul fiscal al contribuabilului;
• conformitatea voluntara a contribuabilului in
declararea impozitelor, taxelor, contributiilor.

Seful de 3. Urmareste modul de realizare a programului de


serviciu inspectie fiscala;

39
• prezentarea obiectivelor misiunii de inspectie fiscala;
• prezentarea in detaliu a tematicii;
• acceptarea calendarului intalnirilor;
• asigurarea conditiilor materiale necesare derularii misiunilor de inspectie
fiscala;
• comunicarea modului de interventie la fata locului;
• stabilirea termenului de prezentare a stadiului verificarilor.

Procedura P 07 presupune:
Personal implicat Activitati
Inspectorii 1. Contacteaza contribuabilul pentru a stabili data
fiscali intalnirii
Seful de 2. Participa la desfasurarea sedintei de deschidere
serviciu

5.2 Procedura P 08 - intervenţia la faţa locului

5.2.1 Generalitati

Interventia la fata locului consta in colectarea documentelor, analiza si


evaluarea acestora.
Scopul vizeaza asupra faptului ca informatiile colectate asigura o
evidenta suficienta, competenta si relevanta si ofera o baza rezonabila pentru
constatarile si concluziile inspectorilor.
In timpul fazei de colectare si prelucrare a informatiilor, inspectorii
efectueaza testari in concordanta cu programul de activitate aprobat. Munca in
cadrul acestei faze produce dovezi in baza carora inspectorii formuleaza
constatari, concluzii si recomandari.

Procedura P 07 presupune:

Personal implicat Activitati


Inspectorii 1. Efectueaza testarile si procedurile stabilite in inspectia
fiscali fiscala;
2. Apreciaza daca dovezile obtinute sunt suficiente,
relevante, competente si folositoare;
3. Colecteaza documente pentru toata misiunea de inspectie
fiscala;
4. Numeroteaza toate documentele;

40
5. Pregatesc anexele de identificare si analiza a
problemelor;
6. La sfarsitul fazei de colectare a informatiilor, finalizeaza
fisele de identificare si analiza a problemelor;
7. Transmite anexele de identificare a problemelor pentru
semnarea si luarea la cunostiinta de catre contribuabil;
8. Indosariaza documenele utilizate in dosarul cu raportul
de inspectie fiscala.

In faza de interventie la fata locului se vor avea in vedere, fara a se limita


la acestea:
a) cunoasterea activitatii contribuabilului supus verificarii si studierea
procedurilor aferente;
b) intervievarea personalului verificat;
c) verificarea inregistrarilor contabile;
d) analiza datelor si informatiilor;
e) realizarea de testari;
f) verificarea modului de indeplinire a recomandarilor stabilite prin rapoartele
de inspectie fiscala anterioare.

5.2.2 Tehnici si instrumente de inspectie fiscala

Verificarea

Verificarea are ca obiect examinarea bazelor de impunere, a legalitatii si


conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii
obligatiilor de catre contribuabil, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si
contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor
aferente acestora.

Tehnicile de verificare7 pot fi:

a) inspectia fiscala generala, cere reprezinta activitatea de verificare a tuturor


obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp
determinata;
b) inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a uneia
sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata.

7
A se vedea OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală

41
Inspectia fiscala se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante
pentru impozitare, daca acestea prezinta interes pentru aplicarea legii fiscale.

Observarea fizica

Observarea fizica reprezinta o modalitate prin care inspectorii fiscali isi


formeaza o parere proprie asupra obiectivelor controlului.

Discutiile purtate cu contribuabilul

Se realizeaza de inspectorii fiscali cu persoanele implicate pe linia


obtinerii de informatii necesare controlului. Aceste informatii trebuie
confirmate cu documente.

Analiza informatiilor

Analiza informatiilor consta in examinarea tuturor starilor de fapt si


raporturilor juridice care sunt relevante pentru impunere.

Instrumente de inspectie fiscala

a) Investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea


contribuabilului supus inspectiei sau altei persoane, privind legalitatea si
conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii
obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru
aplicarea legii fiscale;
b)Analiza si evaluarea informatiilor fiscale in vederea confruntarii declaratiilor
fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse.

Tematici de inspectie si listele de verificare

Tematicile cuprind obiectivele principale de verificat pe domenii de


activitati, pe baza reglementarilor in vigoare care stau la baza stabilirii
impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat al
statului.
De asemenea, instructiunile privind elaborarea raportului de inspectie
fiscala aprobat prin OMFP 551/2004 privind obiectivele minimale avute in
vedere la stabilirea bazei de impunere pentru fiecare impozit in parte, astfel:
• verificarea realitatii declaratiei fiscale in corelatie cu datele din balantelel
de verificare, registrele societatii sau orice alte documente justificative

42
existente in societate sau obtinute prin controale incrucisate, precum si alte
declaratii depuse in conformitate cu legile speciale;
• verificarea existentei contractelor si modul lor de derulare in vederea
determinarii tuturor operatiunilor impozabile realizate de contribuabil, inclusiv
identificarea faptica a surselor generatoare de venit;
• verificarea inregistrarii tuturor veniturilor aferente activitatii desfasurate;
• verificarea modului de utilizare a documentelor cu regim special;
• verificarea modului de inregistrare a cheltuielilor aferente obtinerii
veniturilor, precum si tratamentul fiscal al acestora;
• verificarea corectitudinii sumelor utilizate cu drept de deducere din
impozite, taxele sau contributiile datorate.

5.3 Procedura P 09 – constatarea si raportarea deficientelor

5.3.1 Consideratii generale

Scopul acestei proceduri este de a furniza informatii in cazul descoperirii


unor nereguli care modifica baza impozabila si alte abateri de la legislatia
financiar – contabila.
Cand inspectorii fiscali ajung la concluzia ca s-au comis abateri
semnificative de la legislatia fiscala vor raporta acestea sefului de serviciu prin
prezentarea actelor si documentelor pe care isi sustine constatarea.

Etapele acestei proceduri presupun:

Personal implicat Activitati


Inspectorul 1. raporteaza in timp util sefului de serviciu abaterile
fiscal constatate de la regulile procedurale si metodologice
aplicabile tipurilor de impozite, taxe si contributii care ar
putea aduce prejudicii bugetului general consolidat al
statului;
Seful de 2. informeaza conducatorul A.C.F. despre neregularitatile
serviciu semnalate la contribuabilul verificat.

43
5.3.2 Formular de raportare a constatarilor

In cazul constatarilor preliminare, ori de cate ori este cazul se vor


intocmi:
• proces verbal8 in cazul controlului inopinat, incrucisat, in cazul
efectuarii in conditiile legii a unei cercetari la fata locului sau pentru
consemnare unei fapte in timpul inspectiei fiscale care poate constitui
elementele constitutive ale unei infractiuni;
• proces verbal de sigilare/desigilare in situatiile in care exista indicii ca
in locurile de productie, depozitare, comercializare se gasesc bunuri sau
produse a caror provenienta nu este legala sau a caror fabricatie este interzisa
de lege ori se produce fara autorizatie, iar actiunea de inspectie fiscala nu poate
fi finalizata, urmand a fi continuata in ziua urmatoare;
• nota explicativa9, reprezentand documentul prin care organele de
inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise reprezentantului sau oricarui
angajat al contribuabilului care sa contribuie la stabilirea unor elemente
relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenta inspectia fiscala;
• anexe, situatii, tabele, copii dupa documente care se intocmesc pentru
fiecare impozit, taxa sau contributie verificata, necesare sustinerii constatarilor;
• declaratie scrisa10 de la administrator sau imputernicitul legal al
societatii la finalizarea inspectiei fiscale, pe propria raspundere, din care sa
rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate
pentru inspectia fiscala.

5.4 Procedura P 10 – revizuirea documentelor de lucru

Revizuirea se efectueaza de inspectorii fiscali, inainte de intocmirea


raportului de inspectie fiscala, pentru a se asigura ca documentele de lucru sunt
pregatite in mod corespunzator.
Scopul acestei proceduri este sa asigure ca documentele sunt pregatite in
mod corespunzator si ca acestea furnizeaza un sprijin adecvat pentru munca
efectuata si pentru dovezile adunate in timpul misiunii de inspectie fiscala.
Inspectorii fiscali revad documentele de lucru din punct de vedere al
formei si continutului.

8
A se vedea Ordinul 1304/01 sept. 2004 privind modelul şi conţinutul documentelor utilizate în activitatea de
inspecţie fiscală, ANEXA 5a
9
A se vedea Ordinul 1304/01 sept. 2004 privind modelul şi conţinutul documentelor utilizate în activitatea de
inspecţie fiscală
10
A se vedea Ordinul 1304/01 sept. 2004 privind modelul şi conţinutul documentelor utilizate în activitatea de
inspecţie fiscală, ANEXA 8 a

44
Inspectorii fiscali efectueaza in cadrul acestei proceduri urmatoarele
activitati:

Inspectorii 1. Pe masura ce inspectia fiscala inainteaza, numeroteaza


fiscali: toate documentele;
2. Apreciaza daca documentele de lucru asigura un sprijin
corespunzator pentru misiunea de inspectie fiscala;
3. Revizuiesc lucrarile din punct de vedere al continutului
si al formei;
4. Efectueaza modificarile necesare la documente;
5. Intocmesc nota centralizatoare a documentelor (lista cu
anexele).

5.5 Procedura P 11 – sedinta de inchidere

Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale


asupra constatarilor rezultate din inspectia fiscala.
La incheierea inspectiei fiscale, organul fiscal va prezenta
contribuabilului constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acestuia
posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere, cu exceptia cazurilor in care
bazele de impozitare nu au suferit nici o modificare in urma inspectiei fiscale
sau in cazul in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt
organelor de inspectie fiscala.
Data, ora si locul prezentarii concluziilor vor fi comunicate
contribuabilului in timp util.
Scopul acestei proceduri permite prezentarea catre contribuabil a opiniei
inspectorilor, a constatarilor si recomandarilor.
Prin aceasta procedura trebuie sa se asigure ca atat constatarile cat si
recomandarile sunt clare, obiective, fundamentate, relevante, respectiv:
• Clare: sa fie usor de inteles, evidente, sa nu permita interpretari;
• Obiective: sa nu fie partinitoare;
• Fundamentate: fiecare constatare sa aiba la baza documente
doveditoare si sa faca trimiteri la textul legal incident;
• Relevante: aspectele semnalate sa ajute conducerea contribuabilului
la luarea unor decizii manageriale pentru eliminarea deficientelor constatate.

Etapele procedurii presupun:

45
Personal implicat Activitati
Inspectorii 1. Planifica sedinta de inchidere;
fiscali
Seful de 2. Participa, daca este cazul, la sedinta de inchidere
serviciu intervenind in discutiile purtate cu contribuabilul in
vederea clarificarii problemelor ce fac obiectul discutiei;
Seful A.C.F. 3. Cad de acord asupra discutiilor avute.

CAPITOLUL 6
RAPORTUL DE INSPECTIE FISCALA

6.1 Procedura P 12 - elaborarea proiectului de raport de inspecţie


fiscală11

Elaborarea proiectului de raport de inspectie fiscala trebuie sa aiba in


vedere urmatoarele:
a) constatarile trebuie sa apartina domeniului/obiectivelor misiunii de inspectie
fiscala si sa fie sustinute prin documente justificative corespunzatoare;
b)recomandarile trebuie sa fie in concordanta cu constatarile si sa determine
reducerea riscurilor potentiale;
c) raportul trebuie sa exprime opinia inspectorului fiscal, bazata pe constatarile
efectuate;
d)se intocmeste pe baza documentelor de lucru.

In redactarea proiectului raportului de inspectie fiscala trebuie sa fie


respectate urmatoarele principii:
a) constatarile trebuie sa fie prezentate intr-o maniera pertinenta si
incontestabila;
b)evitarea utilizarii expresiilor imprecise (se pare, in general, apreciaza,
evident) si a limbajului abstract;
c) promovarea unui limbaj cat mai uzual si a unui stil de exprimare concret;
d)evitarea tonului polemic, jignitor sau tendentios;
11
A se vedea Ordinul 551/ 2004 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modelul şi
conţinutul Raportului de inspecţie fiscală

46
e) ierarhizarea constatarilor (numai cele importante vor fi prezentate in sinteza
sau la concluzii).
Scopul procedurii P 12 este de a prezenta cadrul general, obiectivele,
constatarile, concluziile si recomandarile inspectorilor fiscali.
In elaborarea proiectului raportului de inspectie fiscala, inspectorii
folosesc documente de lucru.

Etapele procedurii sunt:

Inspectorii 1. redacteaza proiectul raportului de inspectie fiscala;


fiscali: 2. indica pentru fiecare constatare din proiectul raportului
de inspectie fiscala dovada corespunzatoare;
3. prezinta sefului de serviciu proiectul raportului de
inspectie fiscala, impreuna cu dovezile constatarilor;
Seful de 4. analizeaza proiectul raportului de inspectie fiscala si
serviciu: formuleaza propuneri de modificare, daca este cazul;
Inspectorii 5. efectueaza schimbarile propuse de seful de serviciu, pe
fiscali: care le-au acceptat.

6.2 Reuniunea de conciliere

La incheierea inspectiei fiscale organul fiscal va purta o discutie fiscala


cu contribuabilul asupra constatarilor si consecintelor fiscale.
Data, ora, locul si problematica discutiei vor fi comunicate in timp util.
Contribuabilul are dreptul sa prezinte in scris punctul de vedere cu privire la
constatarile inspectiei fiscale. In functie de punctul de vedere al
contribuabilului, organul de inspectie fiscala, in cazul in care accepta
legalitatea dovezilor prezentate, isi va insusi punctul de vedere si va face
modificarile de rigoare, iar in caz contrar va motiva succint punctul de vedere
pentru neluarea in considerare a sustinerilor contribuabilului.
Dupa incheierea inspectiei fiscale, in cazul in care nu se modifica baza de
impunere aferenta impozitelor, taxelor , contributiilor sociale si a altor sume
datorate bugetului general consolidat, supuse inspectiei fiscale, acest fapt va fi
comunicat in scris.

6.3 Continutul raportului de inspectie fiscala

Capitolul I. – Date despre inspectia fiscala

47
Capitolul II. – Date despre contribuabil
Capitolul III. – Constatari fiscale

Se completeaza pentru fieare obligatie fiscala care a fost verificata:


- Denumirea obligatiei fiscale
- Obiectivele minimale avute in vedere
- Baza de impunere

Capitolul IV. – Alte constatari


- Organizarea si conducerea evidentei fiscale
- Utilizarea si tinerea registrelor

Capitolul V. – Discutia finala cu contribuabilul


- Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului
- Analiza punctului de vedere al contribuabilului

Capitolul VI. – Sinteza constatarilor inspectiei fiscale

Capitolul VII. – Anexe

Avizat, Intocmit,

Sef serviciu / birou Organ de


inspectie fiscala

Nume, prenume Nume, prenume, functia


Semnatura Semnatura

Raportul de inspectie fiscala se intocmeste de echipa de inspectie fiscala


pentru consemnarea rezultatelor, indiferent daca se stabilesc sau nu diferente
de obligatii fiscale suplimentare, in cadrul unei inspectii fiscale generale sau
partiale.
Instructiunile privind intocmirea si obiectivele minimale ale Raportului
de inspectie fiscala vizeaza urmatoarele:

Capitolul I. – Date despre inspectia fiscala

48
Prezentarea organelor de inspectie fiscala care efectueaza verificarea si
care intocmesc raportul de inspectie fiscala, precizandu-se pentru fiecare:
numele si prenumele, functia, numarul legitimatiei de inspectie fiscala, unitatea
fiscala din care face parte, numarul si data ordinului de serviciu.

De asemenea, se va preciza:
― temeiul legal al efectuarii inspectiei fiscale;
― numarul si data transmiterii avizului de inspectie fiscala. In cazul in
care data inceperii inspectiei fiscale a fost amanata se va specifica numarul si
data acordului precum si noul termen aprobat;
― numarul de inregistrare si data inceperii inspectiei fiscale inscrisa in
Registrul unic de control;
― perioada supusa verificarii;
― perioada in care s-a desfasurat verificarea precum si locul de
desfasurare;
― definirea obiectivului de inspectie fiscala in corelatie cu tematica
inscrisa in ordinul de serviciu;
― modul de ducere la indeplinire a obligatiilor stabilite prin actul de
control fiscal incheiat pentru perioada anterioara celei pentru care se
efectueaza inspectia fiscala.

Capitolul II. – Date despre contribuabil

1. Datele de identificare ale contribuabilului: denumirea, domiciliul fiscal,


numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, Codul de
identificare fiscala, data de la care a devenit platitor de TVA – prin optiune sau
prin depasirea plafonului legal, codul CAEN (activitatea principala
desfasurata), marimea capitalului social subcris si varsat, comentarii privind
majorarea/diminuarea capitalului social initial.
2. Forma de proprietate, forma juridica, precum si principalii actionari/asociati
(cu pondere semnificativa in capitalul social), evolutia capitalului social;
3. Informatii referitoare la actionari/asociati, in situatia in care sunt constatate
relatii de participare la alt contribuabil cu care are relatii de afaceri;
4. Prezentarea tuturor conturilor bancare in comparatie cu cele cuprinse in
declaratia depusa la Administratia Finantelor Publice;
5. Evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului exercitiului financiar, conform
ultimelor trei bilanturi anuale, indiferent de perioada verificata;
6. Verificarea evidentei documentelor cu regim special, cu prezentarea actelor
cu care au fost achizitionate: plaja de numere pentru facturile achizitionate,

49
facturile utilizate, alte documente cu regim special, documente cu regim
special anulate, stocul celor ramase;
7. Prezentarea subunitatilor contribuabilului cu precizari specifice, daca este
cazul, pentru cele care prezinta un interes financiar deosebit; (Declararea
punctelor de lucru, respectarea regimului autorizarilor, antrepozit fiscal,
utilizator final, jocuri de noroc – licente);
8. Persoana care asigura administrarea activitatii contribuabilului verificat;
9. Persoana care raspunde de conducerea contabilitatii;
10. Administratorul sau persoana desemnata sa reprezinte contribuabilul pe
durata inspectiei fiscale;
11. Mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului conform
prevederilor legale si valorificarea acesteia;
12. Principalii furnizori si clienti precum si mentionarea daca acestia sunt sau
nu parti afiliate cu contribuabilul. In caz afirmativ se vor preciza relatiile de
afiliere intre contribuabilul verificat si clientii sau furnizorii.

Capitolul III. – Constatari fiscale

Se completeaza pentru fieare obligatie fiscala care a fost verificata:

1. Denumirea obligatiei fiscale

 perioada supusa inspectiei fiscale si actele normative care reglementeaza


aceasta obligatie fiscala in perioada controlata; In cazul in care verificarea se
va face pe o perioada diferita de cea precizata la cap.I., se va preciza perioada
verificata efectiv;
 prezentarea procedurii de control utilizata; In cazul controlului prin sondaj se
vor mentiona lunile, operatiunile sau documentele selectate, urmarindu-se
cuprinderea a cel putin unei luni dintr-un trimestru;
 prezentarea facilitatilor fiscale de care a beneficiat contribuabilul in perioada
supusa inspectiei fiscale si modul de respectare al acestora.

2. Obiectivele minimale avute in vedere

 verificarea realitatii declaratiilor fiscale in corelatie cu datele din balantele


de verificare, registrele societatii sau orice alte documente justificative
existente in societate sau obtinute prin controale incrucisate, precum si cu alte
declaratii depuse in conformitate cu legile speciale;

50
 verificarea existentei contractelor si modul lor de derulare, in vederea
determinarii tuturor operatiunilor impozabile realizate de contribuabil, inclusiv
identificarea faptica a surselor de venit;
 verificarea inregistrarii tuturor veniturilor aferente activitatii desfasurate;
 verificarea utilizarii documentelor cu regim special (in corelatie cu pct. 6 din
cap. II.);
 verificarea modului de inregistrare a cheltuielilor aferente obtinerii
veniturilor, precum si tratamentul fiscal al acestora;
 verificarea corectitudinii sumelor utilizate cu drept de deducere in
impozitele, taxele sau contributiile datorate.

3. Baza de impunere

A. in cazul in care se constata aspecte care modifica baza de impunere, se vor


mentiona:

 modul de interpretare a aspectelor fiscale de catre contribuabil;


 punctul de vedere al inspectiei fiscale fata de interpretarea contribuabilui;
 consecintele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept si temeiul
legal pentru modificarea bazei de impunere;
 verificarea modului de calcul al bazei impozabile si stabilirea eventualelor
diferente, precum si calculul impozitului, taxei sau contributie stabilite
suplimentar. Pentru obligatiile fiscale pentru care legea prevede dreptul
contribuabilului de a efectua deduceri / reduceri, se va avea in vedere modul de
exercitare a acestui drept si corectitudinea calculului sumei deduse;
 calculul obligatiilor fiscale accesorii la diferentele de impozite, taxe,
contributii stabilite de inspectia fiscala;
 stabilirea responsabilitatilor pentru aplicarea sau determinarea eronata a
bazei impozabile si efectuarea de propuneri pentru sanctionarea conform
prevederilor legale, acolo unde este cazul.

B. in cazul in care baza de impunere nu se modifica, se va mentiona acest


lucru.

Capitolul IV. – Alte constatari

1. Organizarea si conducerea evidentei fiscale

In acest capitol se vor prezenta constatarile inspectiei fiscale referitoare la


organizarea compartimentului de contabilitate (acolo unde este cazul),

51
urmarindu-se in principal respectarea prevederilor Legii contabilitatii. In acest
sens se va avea in vedere modul de evidentiere a operatiunilor de capital, a
imobilizarilor, a operatiunilor de trezorerie, contabilizarea stocurilor si a
productiei in curs de executie, precum si contabilitatea angajamentelor si a
altor drepturi patrimoniale, efectuarea si valorificarea inventarierii
patrimoniului.
Pentru contribuabilii care aplica Reglementarile contabile armonizate cu
Directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, se va
avea in vedere modul de retratare a conturilor contabile.

2. Utilizarea si tinerea registrelor

Se vor consemna constatarile referitoare la modul de utilizare a


registrelor de contabilitate obligatorii (registrul jurnal, registrul inventar, cartea
mare), registrul de casa, registrul fiscal etc.

Capitolul V. – Discutia finala cu contribuabilul

In acest capitol se va consemna, in mod obligatoriu, numarul si data


documentului prin care contribuabilul este instiintat despre data, ora si locul de
desfasurare a discutiei finale. In caz de refuz al contribuabilului de a se
prezenta la discutia finala, acest fapt va fi mentionat expres in raport.
De asemenea se va prezenta o sinteza a punctului de vedere al
contribuabilului pentru fiecare diferenta de impozit, taxa, contributie
neacceptata si argumentele organelor de inspectie fiscala fata de cele ale
contribuabilului. Punctul de vedere al contribuabilului va fi anexat la Raportul
de inspectie fiscala.
Tot in acest capitol se va prezenta, in sinteza, continutul declaratiei pe
propria raspundere a reprezentantului legal al contribuabilului prin care declara
ca a pus la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate. Declaratia va
fi anexata la raportul de inspectie fiscala.

Capitolul VI. – Sinteza constatarilor inspectiei fiscale

Pentru fiscare impozit, taxa, contributie la care s-au calculat diferente si


accesorii in sarcina contribuabilului, se vor prezenta urmatoarele informatii:

Obligatii fiscale suplimentare

52
Nr. Denumire Perioada verificata / Baza Impozit, taxa, Cod
crt. impozit, Perioada pentru care s-au impozabila contrubutie cont
taxa, calculat obligatiile fiscale stabilita stabilita bugetar
contributie / accesorii suplimentar suplimentar /
Obligatii -lei- Obligatii
fiscale fiscale
accesorii De la data Pana la accesorii
data
1 Obligatie zz.ll.aa zz.ll.aa
fiscala
2 Dobanda zz.ll.aa zz.ll.aa
3 Penalitati de zz.ll.aa zz.ll.aa
intarziere

Raportul de inspectie fiscala va fi semnat de organele de inspectie fiscala,


avizat de seful serviciului / biroului si aprobat de conducatorul activitatii de
inspectie fiscala.
Raportul de inspectie fiscala sta la baza intocmirii Deciziei de impunere
privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala.
Raportul de inspectie fiscala va fi inregistrat in Registrul unic de control
al contribuabilului.
Raportul va fi intocmit in 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru
contribuabil, unul pentru organele de inspectie fiscala si unul pentru
Administratia Finantelor Publice unde contribuabilul este luat in evidenta ca
platitor de impozite si taxe.
In cazul in care prin raportul de inspectie fiscala s-au stabilit diferente de
obligatii fiscale suplimentare si accesorii, atunci acesta va fi anexat la Decizia
de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia
fiscala.
In cazul in care prin raportul de inspectie fiscala nu s-au stabilit diferente
de obligatii fiscale suplimentare si accesorii, acest fapt va fi comunicat
contribuabilului.
Adresa va fi insotita de un exemplar al raportului de inspectie fiscala.

Capitolul VII. – Anexe

Pentru fiecare impozit, taxa, contributie verificata, la raportul de inspectie


fiscala de vor anexa situatii, tabele, copii dupa documente, note explicative,
necesare sustinerii constatarilor, fiind parte integranta din raportul de inspectie
fiscala.

53
Tabelele sau situatiile se intocmesc ori de cate ori este necesara
sustinerea unui numar mai mare de documente sau operatiuni si in orice alte
cazuri pentru a se putea prezenta si sustine constatarile din raportul de
inspectie fiscala.
Tabelele si situatiile anexate la Raportul de inspectie fiscala vor fi
semnate de organele de inspectie fiscala si, pentru luarea la cunostiinta, de
reprezentantul societatii.
De asemenea, la Raportul de inspectie fiscala se vor anexa orice
document intocmit pentru instiintarea, solicitarea de documente sau procese
verbale pentru consemnarea unor constatari in timpul inspectiei fiscale.
Documentele se intocmesc la finalizarea raportului de inspectie fiscala si
prezinta o sinteza a rezultatelor constatarilor, concluziilor si recomandarilor
organului de control.
Acestea trebuie sa se asigure ca atat constatarile cat si recomandarile sunt
clare, obiective, fundamentate, relevante, respectiv:
• Clare : sa fie usor de inteles, evidente, sa nu permita interpretari;
• Obiective: sa nu fie partinitoare;
• Fundamentate: fiecare constatare sa aiba la baza documente doveditoare
si sa faca trimiteri la textul legii incident;
• Relevante: aspectele semnalate sa ajute conducerea contribuabilului in
luarea unor decizii manageriale pentru eliminarea deficientelor constatate.

Procedura vizeaza:

Personal implicat Activitati


Inspectorii 1. Intocmesc decizia de impunere in 3 exemplare
fiscali: conform OMFP 1109/22.07.2004;
2. Intocmesc in 3 exemplare dispozitia privind
masurile stabilite conform OMFP 1939/28.12.2004;
3. Intocmesc fisa privind rezultatul controlului intr-un
singur exemplar;
Seful de serviciu: 4. Verifica daca obligatiile fiscale inscrise in raportul
de inspectie fiscala concorda cu cele din decizia de
impunere, daca motivele de fapt indeplinesc conditiile
din premise si daca pentru deficientele indicate au fost
indicate corect prevederile legale;
5. Eventualele erori vor fi supuse spre analiza si
corectare de catre inspectorii fiscali;
Inspectorii 6. Corecteaza, dupa caz, decizia de impunere si
fiscali: redacteaza decizia de impunere finala;

54
7. Intocmesc adresele de inaintare a dosarelor:
― in 2 exemplare catre unitatea fiscala la care este
inregistrat contribuabilul ca platitor de impozite si
taxe;
― in 3 exemplare catre contribuabil, care vor fi semnate
de reprezentantul legal.

6.4 Formarea dosarului permanent

Scopul dosarului permanent este de cuprindere intr-un singur dosar a


tuturor documentelor, respectiv: raportul de inspectie fiscala cu anexele
acestuia, decizia de impunere, dispozitia privind masurile stabilite de organele
de inspectie fiscala si fisa cu rezultatul controlului.
Prin formarea dosarului permanent se asigura intreaga documentatie
privind activitatea de inspectie fiscala intocmita ca urmare a activitatii
desfasurate si arhivarea acestora conform prevederilor legale.

Procedura consta in:

Inspectorul 1. Indosariaza raportul de inspectie fiscala, impreuna cu


fiscal anexele, decizia de impunere, fisa cu rezultatul controlului,
fisa contribuabilului, fisa sintetica pe platitor, nota de
reglare a diferentelor, pe care le numeroteaza de la fila 1,
intocmindu-se opisul dosarului privind contribuabilul in
cauza pentru dosarul care ramane pentru arhivare la
A.C.F.;
2. Intocmeste cate un dosar atat pentru Administratia
Finantelor Publice, cat si pentru contribuabil, care trebuie
sa cuprinda: raportul de inspectie fiscala cu anexele
acestuia, decizia de impunere dupa caz, dispozitia privind
masurile stabilite stabilite de organele de inspectie fiscala,
fisa contribuabilului, nota de reglare de diferente, pe care
le numeroteaza si le inscrie in opisul dosarului.

6.5 Avizarea actelor referitoare la inspecţia fiscală

Seful de serviciu este persoana desemnata care este responsabil cu


avizarea misiunii de inspectie fiscala.

55
Scopul actiunii de avizare este de a asigura ca obiectivele misiunii de
inspectie fiscala au fost realizate in conditii de calitate, astfel:
a) verifica executarea corecta a programului de inspectie fiscala;
b)verifica existenta elementelor probante;
c) verifica daca redactarea raportului de inspectie fiscala si a deciziei de
impunere este exacta, clara si concisa.
Daca seful de serviciu este implicat in misiunea de inspectie fiscala
avizarea este asigurata de un sef de serviciu desemnat de conducatorul unitatii.
Procedura de Avizare are scopul de a asigura ca obiectivele misiunii de
inspectie fiscala au fost realizate in conditii de calitate si consta in:

Personal implicat Activitati


Inspectorii fiscali 1. Prezinta sefului de serviciu documentele din
dosarul permanent pentru avizare;
Seful de serviciu 2. Verifica executarea corecta a programulu de
inspectie fiscala;
3. Verifica existenta elementelor probante;
4. Verifica daca redactarea raportului de inspectie
fiscala si a deciziei de impunere este exacta,
clara si concisa;
5. Verifica daca raportul de inspectie fiscala este
elaborat la termenul fixat;
6. Avizeaza Raportul de inspectie fiscala, Decizia
de impunere, Dispozitia privind masurile
stabilite, Fisa privind rezultatul controlului si
adresele de inaintare ale dosarelor;
Directorul Executiv 7. Examineaza si aproba “dupa caz” Raportul de
Adjunct inspectie fiscala, Decizia de impunere,
Dispozitia privind masurile stabilite de organele
de inspectie fiscala, semneaza adresele de
inaintare ale dosarelor.

6.6 Difuzarea raportului de inspecţie fiscală

Seful de serviciu transmite dosarul permanent (cele 3 exemplare) prin


secretariat conducatorului – directorului executiv adjunct, care a aprobat
misiunea de inspectie fiscala, pentru analiza si aprobare.
Dupa a aprobare, dosarul permanent cu actele si documentele mentinute
se depune la secretariat pentru inregistrare si comunicare la:

56
1. Compartimentul Programare, Coordonare si Indrumare Control Fiscal,
pentru centralizarea datelor in vederea raportarilor statistice programate si
arhivarea lor;
2. Organul fiscal teritorial unde contribuabilul isi are domiciliul fiscal pentru
depunerea acestuia la dosarul contribuabilului;
3. Contribuabilului supus inspectiei fiscale.
Parcurgerea acestor etape este dispusa dupa primirea si confirmarea de
primire a unui exemplar de catre contribuabil, confirmare consemnata pe cele
trei exemplare a adresei de inaintare a raportului catre acesta, din care cate un
exemplar se depune la dosarul A.C.F. si dosarul Administratiei Financiare.

6.7 Procedura P 17 - urmărirea recomandărilor

Obiectivul acestei etape este asigurarea ca recomandarile mentionate in


raportul de inspectie fiscala sau in dispozitia privind masurile stabilite de
organele de inspectie fiscala, sunt aplicate intocmai, in termenele stabilite si in
mod eficace, iar conducerea a evaluat riscul de neaplicare a acestor
recomandari.
Contribuabilul trebuie sa informeze organul de inspectie fiscala asupra
modului de indeplinire a masurilor dispuse conform dispozitiei date.
Scopul acestei proceduri este de a urmari si formaliza modul de
implementare a recomandarilor din Raportul de Inspectie Fiscala.
Urmarirea recomandarilor de catre inspectorii fiscali este un proces prin
care se constata caracterul adecvat, eficacitatea si oportunitatea actiunilor
intreprinse de catre conducerea contribuabilului pe baza recomandarilor din
Raportul de inspectie fiscala sau Dispozitia de masuri.

Procedura implica:

Inspectorii 1. Urmarirea Dispozitiei privind masurile stabilite in timpul


fiscali: inspectiei fiscale;
2. In cazul in care contribuabilul nu indeplineste obligatia
de a comunica modul de realizare a masurilor dispuse in
termenele dispuse de organul de inspectie fiscala, se va
proceda conform prevederilor legale.

57
CAPITOLUL 7
EFECTUAREA INSPECTIEI FISCALE LA SC OMEGA SRL

Decizia de impunere
privind obligatiile fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscala

1. Date de identificare ale contribuabilului


Denumire contribuabil: SC Omega SRL Cod identificare fiscala 129396543
Domiciliu fiscal: Sibiu, str. Lector, nr. 3

2. Date privind creanta fiscala

2.1 Obligatii fiscale suplimentare

1. Referitor la impozitul pe profit

58
Nr. Denumire impozit Perioada Baza Impozit stabilit Cod
Crt. taxa verificata/Perioa impozabila suplimentar,obligat ii bugetar
contributie,obligatii da pt.care s-au stabilita fiscale,accesorii.
fiscale,accesorii calculat obligatii suplimentar
fiscale
Impozit pe profit Aprilie.2000 pana 363.572.580 9089
la Decembrie.2002

Nr. Denumire impozit Perioada Baza Impozit stabilit Cod


2. Dobanda
Crt. taxa Aprilie.2000 pana
verificata/Perioada Conform 24682
impozabila suplimentar,obligatii bugetar
contributie,obligatii la 13.06.2005
pt.care s-au calculat anexa
stabilita fiscale,accesorii.
fiscale,accesorii obligatii fiscale suplimentar
3.
1. Penalitati
TVA Aprilie.2000 pana
01.04.01-31.12.04 Conform
356 6250
67
2. Dobanzi la 13.06.2005
01.04.01-13.06.05 anexa
Conform 3793
anexa
3. Penalitati 01.04.01-13.06.05 Conform 644
anexa

2. Referitor la TVA

2.2 Motive de fapt

2.2.1 Impozit pe profit

In anul 2000 societatea achizitioneaza utilaje pentru productie in


valoare de 12.117.486.420 lei pentru care avea dreptul potrivit art.6 alin. 4 din
O.U.G 217/1999 sa beneficieze de o deducere din profitul impozabil aferent
exercitiului financiar a unei cote de 10% din pretul de achizitie al acestora.
Deducerea se calculeaza in luna in care se realizeaza achizitia numai din punct de
vedere fiscal prin inscrierea la cheltuieli deductibile in declaratia de impunere a
sumelor respective.
Societatea nu aplica corect facilitatea in anul 2000, neinscriind in declaratia
de impunere anuala a cheltuielilor deduse aferente facilitati, aplicand doar
deducerea din impozit a sumei de 19.537.153 lei, suma ce reprezinta impozitul pe
profit aferent anului 2000.
La 31.12.2001 prin declaratia privind impozitul pe profit anuala,
societatea aplica in mod eronat la randul 15 din declaratie, diferenta de 10% din
achizitiile de utilaje respectiv suma de 1.192.181.487 lei.

59
Precizam ca la 31.12.2001 societatea nu mai avea dreptul sa beneficieze
de facilitatea prevazuta de O.U.G 217/1999 deoarece aceasta a fost abrogata de
punctul 8 din Legea 189 / aprilie 2001, iar cheltuiala deductibila aplicata de
societate in 2001 era aferenta anului 2000. Totodata se incalca prevederile Legii
contabilitatii nr.82/1991 republicata si modificata , respectiv principiul
independentei exercitiului potrivit caruia orice cheltuiala si venit se evidentiaza in
perioada la care se refera.
Prin urmare, organul de control accepta cheltuiala deductibila fiscal
,prevazuta de pct.6 alin.4 din O.U.G 217/1999 la data controlului pentru anul 2000,
neacceptand cheltuiala aplicata de societate,in anul 2001.
Pentru neaplicarea corecta a facilitatii,societatea datoreaza majorari de
intarzaiere si dobanzi la impozitul pe profit in suma de 231.521.646 lei calculate de
organul de control pe perioada 27.03.2002 (data inregistrarii declaratiei privind
impozitul pe profit aferent anului 2001)- 13.06.2005.
Modul de calcul al majorarilor ,dobanzilor de intarziere se prezinta dupa cum
urmeaza:

Perioada calcul Impozit pe profit % Nr.zile Suma


dobanzi pentru calcul majorari
28.03.2002- 298.045.372 0.10 155 46.197.033
01.09.2002- 298.045.372 0,07 122 25.453.075
01.01.2003- 298.045.372 0.06 894 159.871.538
TOTAL
231.521.646 lei
Pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar pentru perioada la care au
fost calculate majorari de intarziere,societatea datoreaza o penalitate de
intarziere de 0,5 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intarziere, incepand
cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau termen de plata.
Penalitatea de intarziere datorata de societate, calculata in baza OG 26/2001
1
art.13 este in suma de 58.118.848 lei determinata astfel:
298.045.372 1ei * 39 luni (aprilie2002-iunie 2005) * 0,5% = 58.118.848 lei.
In octombrie 2002 - decembrie 2002, societatea achizitioneaza utilaje
(masini de cusut, tricotat, doua autovehicule si centrala telefonica) pentru care
potrivit alin. 5 art.ll din Legea 414/2002 coroborat cu HG 859/2002, contribuabilii
care investesc in mijloace fixe, amortizabile, destinate activitatii, pentru care
acestia sunt autorizati si care nu au optat pentru regimul de amortizare
accelerata pot deduce cheltuieli suplimentare cu amortizarea reprezentand 20%
din valoarea de intrare a acestora.
Societatea inregistreaza pe cheltuiala 20 % din valoarea de amortizare in
luna in care achizitioneaza aceste mijloace fixe, urmand ca valoarea ramasa sa se
recupereze pe durata de viata utila ramasa dupa scaderea din valoarea de intrare a
sumei egale cu deducerea de 20%. Pentru aplicarea acestei facilitati,

60
societatea avea obligatia sa tina evidenta extracontabila de calcul a amortizarii
deductibile fiscal, care se stabileste ca diferenta intre amortizarea contabila si
amortizarea fiscala, lucru pe care societatea nu 1-a realizat.
Ca urmare, organul de control stabileste amortizarea deductibila fiscal, iar
pentru diferenta nedeductibila fiscal in suma de 3.027.830 lei, a fost stabilit un
impozit pe profit suplimentar in suma de 756.958 lei . Modul de stabilire al
impozitului pe profit suplimentar, al dobanzilor si penalitatilor de intarziere este
prezentat in anexa 1 si 2 la raportul de inspectie fiscala. In perioada martie 2004
decembrie 2004 societatea acorda angajatiilor tichete de masa emise de catre
unitatile autorizate, conform L. 142/1998 privind tichetele de masa. In aceasta
perioada, societatea inregistreaza obligatii bugetare restante (bugetul de stat,
fonduri speciale, bugetul asigurarilor sociale), actualmente bugetul general
consolidat al statului.
Conform alin. 1 punct 2 ale art. 15 din OG 79/2001 potrivit caruia ,
"incepand cu luna in care inregistreaza obligatii bugetare restante , angajatorii nu
mai pot acorda tichete de masa angajatilor", organul de control considera cheltuiala
cu tichetele de masa inregistrata pe costuri ca nedeductibila fiscal,aceasta fiind
de 356.544.750 lei, la care se adauga comisionul in suma de 3.569.750 lei
achitat unitatilor emitente de tichete si inregistrat de societate in contul 628 "alte
cheltuieli cu serviciile executate".
Cu sumele reprezentand cheltuieli cu tichetele de masa in valoare totala de
360.544.750 lei organul de control a procedat la recalcularea profitului impozabil
asa cum rezulta din anexa nr.3 la raportul de inspectie fiscala.
Situatia platilor obligatiilor bugetare ale societatii, restante se regaseste in
fisele de cont analitice ale societatii, precum si in fisa de evidenta pe platitor pentru
fiecare obligatie bugetara in parte. Ca urmare a celor prezentate la cap. III punctul
1 -impozitul pe profit stabilit suplimentar aferent cheltuielilor nedeductibile este in
suma de 90.893.146 lei (89.243.750+892.438+756.958).

2.2.2 Taxa pe valoare adaugata


a) In luna dec. 2001 SC Alfa SA, emite factura nr.
8864724/27/12/2001 catre SC Omega SRL in valoare totala de 4.014.108.000 lei
din care TVA 640.908.000 lei, reprezentand avans conform contract. Din
verificarea documentelor contabile s-a constatat ca avansul este achitat de catre
Omega la Alfa doar in 01/02/2002 cu OP nr. 29. Potrivit prevederilor art 12 din OG
17/2000 coroborat cu punctul 11.7 din 3, 4 si punctul 11.8 din HG 401/2000
societatea Alfa emite factura in mod eronat in luna decembrie 2001, respectiv
inaintea incasarii avansului, aceasta avand obligatia emiterii facturii fiscale in
termen de 3 zile de la data incasarii avansului, respectiv in luna februarie 2002, prin
aceasta operatiune denaturand exigibilitatea TVA - ului. Organul de control

61
acorda dreptul de deducere al TVA- ului aferent avansului doar in luna februarie
2002 cu scadenta in 25.03.2003.
Pentru deducerea TVA-ului in luna decembrie 2001 societatea datoreaza
majorari de intarziere in suma de 37.813.572 lei si penalitati de 6.409.080 lei.
Modul de calcul al acestora se prezinta dupa cum urmeaza:
Majorari 640.908.000*0,10% *59 zile = 37.813.572 lei
Penalitati 640.908.000*0,5%* 2 luni=6.409.080 lei.
b) TVA-ul aferent comisionului achitat de societate unitatii emitente de
tichete masa (comision considerat cheltuiala nedeductibila fiscal asa cum a
fost tratat la cap III pct.l-impozit pe profit )este nedeductibila in conformitate
cu prevederile L571/2003 privind Codul fiscal. Pentru TVA-ul dedus in mod
nejustificat pentru perioada martie 2004-decembrie 2004, in suma de 678.253 lei
societatea datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere dupa cum urmeaza:
- TVA - 678.253 lei
-dobanzi 121.581 lei
- penalitati de intarziere-31.424 lei

2.3. Temei de drept


2.3.1. Impozitul pe profit

a) in baza: pct. 6, alin. 6 din OG 217/1999


b) in baza art. 11 alin (5) din Legea 414/2002
- HG 859/2002
c) in baza art. 11 alin. (5) din Legea 414/2002
d) in baza art. 15, alin. (1) pct. 2 din OG 79/2001
2.3.2. Taxa pe valoare adaugata
a) in baza art. 12 din OUG 17/2000
- pct.11, pct.7 din HG 401/2001
- pct.11, pct.8 din HG 401/2001
b) in baza legii 571/2003
Accesoriile au fost calculate in baza:
- art. 114 si art. 115 din OG 93/2003 republicata
- art. 120 din OG 92/2003 republicata
- in cotele prevazute de HG 1043/2001, HG 874/2002, HG
1513/2002, HG 67/2003
Termen de plata
Diferentele de impozit, taxa sau contributia constatata de organele de inspectie
fiscala, precum si accesoriile se platesc potrivit art. 108 din OG 92/2003
republicata in functie de data primirii prezentei astfel:

62
- pana la data de 5 a lunii urmatoare cand data primirii este cuprinsa
in intervalul 01-15 din luna
- pana la data de 20 a lunii urmatoare cand data primirii este cuprinsa
in intervalul 16-31 din luna
4. Dispozitii finale
La prezenta decizie de impunere se anexeaza raportul de inspectie fiscala
impreuna cu anexele. In conformitate cu art 174 si 176 din OG 92/2003
republicata, impotriva masurilor depuse prin prezenta se poate face contestatie care
se depune in termen de 30 de zile de la comunicare la organul emitent, sub
sanctiunea decaderii.
Prezenta reprezinta titlu de creanta si devine executoriu in conditiile legii.

APROBAT AVIZAT INTOCMIT


Dir. Exec. Adjunct Sef Serviciu Inspector

63
RAPORT DE INSPECTIE FISCALA
Incheiat azi, 01.02.2006

Capitolul I. Date despre inspectia fiscala

Subsemnata Sîvu Amalia - inspector din cadrul Activitatii de control fiscal


Sibiu - D.G.F.P. Sibiu in baza prevederilor O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedura Fiscala, H.G. 1050/2004 si a ordinului de serviciu nr. 15/15.01.2006
am efectuat in perioada 15.01.2006 - 01.02.2006 o inspectie fiscala la S.C. Omega
S.R.L. Sibiu.
In vederea desfasurarii controlului s-a transmis societatii avizul de inspectie
fiscala inregistrat sub nr. 967/27.12.2005.
Data inceperii inspectiei fiscale a fost inregistrata in registrul unic de
control la pozitia nr.7.
Perioada supusa verificarii este TR II 2000 (data infiintarii societatii) -decembrie
2005 pentru :
-impozitul pe profit
-impozit pe venit de natura salariala
-impozit pe dividende
- taxa cu valoare adaugata
-contributii si fonduri speciale
Taxa pe valoare adaugata a fost verificata pana in 31.03.2001 de inspectorii
A.F.P. a municipiului Sibiu incheindu-se in acest sens procesul verbal nr.
106/27.04.2004
Prin prezentul act de Control T.V.A-ul a fost verificat pentru perioada
01.04.2001-31.12.2004
Contributia de asigurari sociale si contributia la fondul de somaj a fost
verificata pana in august 2002 prin procesul verbal nr. 1740/03.10.2002, iar
din septembrie 2002 pana in 31.12.2004 perioada fiind verificata prin prezentul act
de control.
Contributia de asigurari sociale de sanatate a fost verificata pana in octombrie
2002 prin PVC nr. 790/03.12.2002, iar din noiembrie 2002-31.12.2004 prin
prezentul act de control.

64
Inspectia fiscala s-a desfasurat la sediul societatii S.C. Omega S.R.L. Sibiu si
a avut ca obiective:
1. Modul de Constituire, evidentiere si virare a obligatiilor fiscale
datorate la bugetul general consolidat al statului.
2. Verificarea modului de intocmire si depunere a declaratiilor de
impozite si taxe reglementat de O.G. 68/1997 privind procedura de
intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicat in 1999,
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si O.G 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala.
3. Verificarea modului de intocmire si utilizare a formularelor cu
regim special, reglementat de HG 831/1997 cu modificarile si
completarile ulterioare.
4. Alte constatari
5. Discutia finala cu contribuabilul
6. Sinteza constatarilor inspectiei fiscale

Capitolul II. Date despre contribuabil

SC. Omega S.R.L. are domiciliu fiscal in Sibiu str. Lector, nr. 3, este
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 32/220/2000, detine cod de
identificare fiscala R 129396543.
Obiectul principal de activitate este fabricarea de ciorapi cod CAEN
1771.
Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2004 este in suma de 250.000 mii
lei.
Societatea Omega este o societate cu raspundere limitata asociatii fiind:
-D-l Ionescu Ioan - 50% parti sociale
-D-na Ionescu Elena Cristina - 50% parti sociale .
Conturile prin care societatea isi deruleaza operatiunile financiare sunt
urmatoarele:
R043RNCB4200000098130001 - BCR SIBIU RO55RZBR0000060002392684 -
RAIFFEISEN SIBIU RO55BRDE330SVO2320393300 - BRD SIBIU
Evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului financiar pentru perioada 2002-2004 se
prezinta dupa cum urmeaza :

Perioada Cifra afaceri Rezultat exercitiu


financiar-net
2002 267002 6435

65
2003 259646 2777
2004 428164 3947

SC. Omega SRL are deschise urmatoarele puncte de lucru: -Galati - str.
Domneasca, nr.24 -Galati - B-dul Dunarea, nr.44 bl.B7,ap. 63 -Bucuresti - B-dul
Dacia nr.130, ap.l sector 2
Asigurarea administrarii societatii este facuta de d-na Ionescu Elena Cristina,
iar evidenta contabila este asigurata de d-na Moldovan Daniela in calitate de
Director economic.
Pe timpul controlului, societatea a fost reprezentata de d-na Ionescu Elena
Cristina in calitate de Director General si d-na Moldovan Daniela in calitate de
Director economic.
Inventarierea patrimoniului s-a efectuat si valorificat conform prevederilor
legale.
Principalii furnizori cu care societatea are relatii de afaceri sunt:
SC Polyrom Impex SRL - Bucuresti Primus Trading
SC Romsocks SRL - Sibiu Primus Line
SC Alba Print SA - Sebes Romtextil
SC Aectra SRL - Bucuresti Tricoton
Principalii clienti ai SC. Omega S.R.L. sunt:
Selgros Cash & Carry Romania Hypermarche
Billa Romania CDR Interex
Mainetti Romania Hipproma
Pamira Prod Cora Romania
PI&Emme Italia Pompeea
Mode Gladys

Capitolul III. Constatari Fiscale.

A. 1. Impozitul pe profit reglementat de OG70 /1994 privind impozitul pe


profit, modificata de OUG 217/1999 pentru modificarea si completarea OG
70/1994; Legea 189/ aprilie 2001 privind aprobarea OUG 217/1999; HG 402
/iunie 2000 pentru aprobarea instructiunilor privind metodologia de calcul al
impozitului pe profit, Legea 414/2002 privind impozitul pe profit, HG 598/2002
privind instructiunile de calcul al impozitul pe profit cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea 571/2003 privind Codul fiscal si HG 44/2004 - privind
instructiunile de aplicare a Codului fiscal.

66
In perioada verificata, respectiv TR.II 2000 - TR.IV 2004 societatea
calculeaza, evidenteaza si vireaza impozit pe profit in cota prevazuta de legislatia
privind impozitul pe profit. De asemenea, societatea intocmeste registrul de
evidenta fiscala pentru determinarea impozitului pe profit, asa cum prevede
art.7 din Legea 414/ 2002 respectiv punctul 77 dm HG 859/2002 si Cap. II
punctul 15 din HG 44/ 2004.
In perioada supusa controlului, organul de control a cuprins toate lunile
verificand urmatoarele documente si operatiuni semnificative care au fost
reflectate in evidenta contabila: registrul jurnal, fisele conturilor analitice si
sintetice de venituri si cheltuieli de exploatare, financiare si exceptionale, facturile
emise pentru livrarea produselor obtinute, balante de verificare, bilanturi contabile
anuale si raporturi semestriale precum si modul de stingere a obligatiilor de plata
evidentiate de societate cu privire la impozitul pe profit.
Societatea beneficiaza de facilitatea prevazuta de O.U.G 217/1999 punctul 6
alin. (4).

Obiective avute in vedere:

S-au verificat declaratiile fiscale, realitatea acestora in corelatie cu statele din


balantele de verificare si bilanturile contabile anuale.
Documentele cu regim special intocmite de societate sunt cele prevazute de
HG 831/1997 modificate de HG 989/2002.
S-au verificat documentele inregistrate in contabilitate aferente veniturilor,
tratamentul fiscal fiind cel prevazut de legislatia fiscala, neregulile constatate de
organul de control fiind prezentate la subcapitolul baza de impunere.

Baza de impunere

In urma verificarii de catre organul de control a modului de constituire,


evidentiere si virare a impozitului pe profit s-au retinut urmatoarele:
In anul 2000 societatea achizitioneaza utilaje pentru productie in
valoare de 12.117.486.420 lei pentru care avea dreptul potrivit art.6 alin. 4 din
O.U.G 217/1999 sa beneficieze de o deducere din profitul impozabil aferent
exercitiului financiar a unei cote de 10% din pretul de achizitie al acestora.
Deducerea se calculeaza in luna in care se realizeaza achizitia numai din punct de
vedere fiscal prin inscrierea la cheltuieli deductibile in declaratia de impunere a
sumelor respective.
Societatea nu aplica corect facilitatea in anul 2000, neinscriind in declaratia
de impunere anuala a cheltuielilor deduse aferente facilitati, aplicand doar
deducerea din impozit a sumei de 19.537.153 lei, suma ce reprezinta impozitul pe
profit aferent anului 2000.

67
La 31.12.2001 prin declaratia privind impozitul pe profit anuala,
societatea aplica in mod eronat la randul 15 din declaratie, diferenta de 10% din
achizitiile de utilaje respectiv suma de 1.192.181.487 lei.
Precizam ca la 31.12.2001 societatea nu mai avea dreptul sa beneficieze
de facilitatea prevazuta de O.U.G 217/1999 deoarece aceasta a fost abrogata de
punctul 8 din Legea 189 / aprilie 2001, iar cheltuiala deductibila aplicata de
societate in 2001 era aferenta anului 2000. Totodata se incalca prevederile Legii
contabilitatii nr.82/1991 republicata si modificata , respectiv principiul
independentei exercitiului potrivit caruia orice cheltuiala si venit se evidentiaza in
perioada la care se refera.
Prin urmare, organul de control accepta cheltuiala deductibila fiscal
,prevazuta de pct.6 alin.4 din O.U.G 217/1999 la data controlului pentru anul 2000,
neacceptand cheltuiala aplicata de societate,in anul 2001.
Pentru neaplicarea corecta a facilitatii,societatea datoreaza majorari de
intarzaiere si dobanzi la impozitul pe profit in suma de 231.521.646 lei calculate de
organul de control pe perioada 27.03.2002 (data inregistrarii declaratiei privind
impozitul pe profit aferent anului 2001)- 13.06.2005.
Modul de calcul al majorarilor ,dobanzilor de intarziere se prezinta dupa cum
urmeaza:

Perioada calcul Impozit pe profit % Nr.zile Suma


dobanzi pentru calcul majorari
28.03.2002- 298.045.372 0.10 155 46.197.033
01.09.2002- 298.045.372 0,07 122 25.453.075
01.01.2003- 298.045.372 0.06 894 159.871.538

TOTAL 231.521.646 lei

Pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar pentru perioada la care au


fost calculate majorari de intarziere,societatea datoreaza o penalitate de
intarziere de 0,5 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intarziere, incepand
cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau termen de plata.
Penalitatea de intarziere datorata de societate, calculata in baza OG 26/2001
1
art.13 este in suma de 58.118.848 lei determinata astfel:
298.045.372 1ei * 39 luni (aprilie2002-iunie 2005) * 0,5% = 58.118.848 lei.
In octombrie 2002 - decembrie 2002, societatea achizitioneaza utilaje
(masini de cusut, tricotat, doua autovehicule si centrala telefonica) pentru care

68
potrivit alin. 5 art.ll din Legea 414/2002 coroborat cu HG 859/2002, contribuabilii
care investesc in mijloace fixe, amortizabile, destinate activitatii, pentru care
acestia sunt autorizati si care nu au optat pentru regimul de amortizare
accelerata pot deduce cheltuieli suplimentare cu amortizarea reprezentand 20%
din valoarea de intrare a acestora.
Societatea inregistreaza pe cheltuiala 20 % din valoarea de amortizare in
luna in care achizitioneaza aceste mijloace fixe, urmand ca valoarea ramasa sa se
recupereze pe durata de viata utila ramasa dupa scaderea din valoarea de intrare a
sumei egale cu deducerea de 20%. Pentru aplicarea acestei facilitati,
societatea avea obligatia sa tina evidenta extracontabila de calcul a amortizarii
deductibile fiscal, care se stabileste ca diferenta intre amortizarea contabila si
amortizarea fiscala, lucru pe care societatea nu 1-a realizat.
Ca urmare, organul de control stabileste amortizarea deductibila fiscal, iar
pentru diferenta nedeductibila fiscal in suma de 3.027.830 lei, a fost stabilit un
impozit pe profit suplimentar in suma de 756.958 lei . Modul de stabilire al
impozitului pe profit suplimentar, al dobanzilor si penalitatilor de intarziere este
prezentat in anexa 1 si 2 la raportul de inspectie fiscala. In perioada martie 2004
decembrie 2004 societatea acorda angajatiilor tichete de masa emise de catre
unitatile autorizate, conform L. 142/1998 privind tichetele de masa. In aceasta
perioada, societatea inregistreaza obligatii bugetare restante (bugetul de stat,
fonduri speciale, bugetul asigurarilor sociale), actualmente bugetul general
consolidat al statului.
Conform alin. 1 punct 2 ale art. 15 din OG 79/2001 potrivit caruia ,
"incepand cu luna in care inregistreaza obligatii bugetare restante , angajatorii nu
mai pot acorda tichete de masa angajatilor", organul de control considera cheltuiala
cu tichetele de masa inregistrata pe costuri ca nedeductibila fiscal,aceasta fiind
de 356.544.750 lei, la care se adauga comisionul in suma de 3.569.750 lei
achitat unitatilor emitente de tichete si inregistrat de societate in contul 628 "alte
cheltuieli cu serviciile executate".
Cu sumele reprezentand cheltuieli cu tichetele de masa in valoare totala de
360.544.750 lei organul de control a procedat la recalcularea profitului impozabil
asa cum rezulta din anexa nr.3 la raportul de inspectie fiscala.
Situatia platilor obligatiilor bugetare ale societatii, restante se regaseste in
fisele de cont analitice ale societatii, precum si in fisa de evidenta pe platitor pentru
fiecare obligatie bugetara in parte. Ca urmare a celor prezentate la cap. III punctul
1 -impozitul pe profit stabilit suplimentar aferent cheltuielilor nedeductibile este in
suma de 90.893.146 lei (89.243.750+892.438+756.958).
Pentru neplata la termen a acestora s-au calculat dobanzi in suma de 246.821.979
lei ( 231.521.646+ 406.207+ 14746.659+ 147.467) si penalitati de intarziere in
suma de 62.501.143 lei ( 58.118.848+ 4.227.286+ 42.294+ 112.715 lei).

69
Majorarile de intarziere, dobanzile au fost calculate in cotele prevazute de
HG 1043/2001; HG 874/2002: HG 1513/2002; HG 67/2004.
Penalitatile de intarziere s-au calculat in baza prevederilor OG 26/2001;
61/2002 si OG 92/2003.
Calcularea eronata a impozitului pe profit cu consecinta diminuarii valorii creantei
fiscale cuvenite statului, constituie contraventie conform alin.l art.13 lit.b din L
87/1994 republicata si se sanctioneaza societatea cu amenda de 10.000.000.lei in
baza aceluiasi art.13 alin.2 din L87/ 1994 pentru care s-a intocmit procesul verbal de
contraventie

2. Taxa pe valoare adaugata datorata de agentul economic in baza:


O.U.G 17/2000 privind taxa pe valoare adaugata HG 401/2000 privind Normele
metodologice de calcul TVA, Legea 345/2002 privind taxa pe valoare adaugata,
H.G. 598/2002 pentru aprobarea normelor de aplicare a TVA cu modificarile si
completarile ulterioare, Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si HG 44/2004
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 571/2003.
Pentru perioada verificata aprilie 2001 - dec. 2004 societatea calculeaza,
evidentiaza si vireaza TVA in cota prevazuta de legislatia in vigoare.
Au fost verificate facturile de achizitii si facturile de vanzari, jurnalele de vanzari si
cumparari, balantele de verificare si deconturile de TVA constatandu-se ca exista
corelatii intre datele inscrise in acestea.

Obiectivele avute in vedere:

In perioada supusa verificarii organul de control a procedat la verificarea


deconturilor de TVA, realitatea acestora in stransa corelatie cu datele din balantele
de verificare, jurnalele de vanzari si cumparari, livrari de bunuri si prestari de
servicii, evidentiate in facturi. S-a verificat daca societatea aplica corect cota de
TVA.
Deasemenea s-a verificat modul de inregistrare a TVA- ului in evidenta contabila,
aplicarea corecta a modului de deducere a TVA- ului pentru bunurile si serviciile
achizitionate in vederea desfasurarii obiectului de activitate.

Baza de impunere

Verificarea TVA datorata bugetului de stat s-a efectuat in baza


prevederilor art. 29 O.U.G 17/2000, art 32 din L 345/2002 privind TVA cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv in baza prevederilor art 32 din
OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat si de prevederile titlului
IV. din HG 44/2004.

70
In urma verificarii de catre organul de control al modului de constituire si
evidentiere a TVA s-au retinut urmatoarele:
a) In luna dec. 2001 SC Alfa SA, emite factura nr.
8864724/27/12/2001 catre SC Omega SRL in valoare totala de 4.014.108.000 lei
din care TVA 640.908.000 lei, reprezentand avans conform contract. Din
verificarea documentelor contabile s-a constatat ca avansul este achitat de catre
Omega la Alfa doar in 01/02/2002 cu OP nr. 29. Potrivit prevederilor art 12 din OG
17/2000 coroborat cu punctul 11.7 din 3, 4 si punctul 11.8 din HG 401/2000
societatea Alfa emite factura in mod eronat in luna decembrie 2001, respectiv
inaintea incasarii avansului, aceasta avand obligatia emiterii facturii fiscale in
termen de 3 zile de la data incasarii avansului, respectiv in luna februarie 2002, prin
aceasta operatiune denaturand exigibilitatea TVA - ului. Organul de control
acorda dreptul de deducere al TVA- ului aferent avansului doar in luna februarie
2002 cu scadenta in 25.03.2003.
Pentru deducerea TVA-ului in luna decembrie 2001 societatea datoreaza
majorari de intarziere in suma de 37.813.572 lei si penalitati de 6.409.080 lei.
Modul de calcul al acestora se prezinta dupa cum urmeaza:
Majorari 640.908.000*0,10% *59 zile = 37.813.572 lei
Penalitati 640.908.000*0,5%* 2 luni=6.409.080 lei.
b) TVA-ul aferent comisionului achitat de societate unitatii emitente de
tichete masa (comision considerat cheltuiala nedeductibila fiscal asa cum a
fost tratat la cap III pct.l-impozit pe profit )este nedeductibila in conformitate
cu prevederile L571/2003 privind Codul fiscal. Pentru TVA-ul dedus in mod
nejustificat pentru perioada martie 2004-decembrie 2004, in suma de 678.253 lei
societatea datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere dupa cum urmeaza:
- TVA - 678.253 lei
-dobanzi 121.581 lei
- penalitati de intarziere-31.424 lei
Modul de calcul al acestora este prezentat in anexa nr.4.

3. Impozitul pe venit din salariu reglementat de OG 7/2001 si L.


571/2003 privind Codul fiscal. In perioada verificata, organul de control a cuprins
toate lunile verificand documente si operatuni, care au fost reflectate in evidenta
contabila:
- state de plata
- fisele sintetice si analitice ale conturilor de salarii inclusiv contul 444
"Impozit pe venit din salarii".
- balante de verificare, modalitate de stingere a obligatiei de plata evidentiata
de societate in contabilitate cu privire la impozitul pe salarii.

71
Obiective avute in vedere

S-a verificat realitatea declaratiilor fiscale privind obligatiile lunare la bugetul


de stat si a fiselor fiscale anuale privind impozitul calculat si datorat de societate in
corelatie cu datele din statele de plata, balantele de verificare si fisa sintetica de
evidenta pe platitor.
Din verificarea efectuata s-a constatat ca societatea determina si evidentiaza
acest impozit conform legii. Nu s-au constatat deficiente.

4. Impozitul pe dividende - reglementat de OG26/1995, privind


impozitul pe dividende , aprobata prin L101/95, O.G. 73/1999 privind
impozitul pe venit, OG7/2001 privind impozitul pe venit si L 571/2003.
Pe perioada verificata s-a constatat ca societatea nu repartizeaza profit net
la dividende nedatorand acest impozit.

5. Fonduri speciale
5.1. Contributia la fondul special de sustinere a invatamantului de stat
reglementat de prevederile:
- OG 75/1999 privind constituirea fondului special de sustinere a invatamantului de
stat
- HG 806/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind
constituirea si gestionarea fondului special de sustinere a invatamantului
de stat
Perioada verificata iunie 2000- decembrie 2001:
In perioada supusa verificarii, organul de control a cuprins toate lunile, verificand
documentele si inregistrarile care au fost reflectate in evidenta contabila: state de
plata lunare, fise sintetice si analitice ale conturilor de salarii, inclusiv contul 447
analitic fond de invatamant, balanta de verificare si documentele care au stat la
baza stingerii obligatiei privind fondul de invatamant.

Obiective avute in vedere


In perioada supusa inspectiei fiscale, organul de control a procedat la verificarea
realitatii declaratiilor fiscale privind obligatiile lunare la bugetul de stat in
corelatie cu datele din statele de plata, din balantele de verificare si cu datele din fisa
sintetica de evidenta pe platitor.

Baza de impunere
Verificarea fondului special de sustinere a invatamantului de stat datorat bugetului
de stat s-a efectuat in baza prevederilor art.6 din OG 75/1999 privind constituirea
fondului special de sustinere a invatamantului de stat, neconstatandu-se deficiente
in ceea ce priveste determinarea bazei de impunere (fond de salarii realizat) si

72
implicit in ceea ce priveste calcularea si evidentierea acestei contributii datorate
bugetului de stat. Pentru diferenta de fond de invatamant existenta intre evidenta
contabila si fisa sintetica de evidenta pe platitor s-a intocmit nota de reglare
evidenta fiscala- evidenta contabila.
5.2. Contributia la fondul special de solidaritate sociala pentru
persoanele cu handicap
Reglementat de prevederile:
- L 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor cu handicap, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Perioada supusa controlului iunie 2000- decembrie 2002:
In perioada supusa verificarii, organul de control a cuprins toate lunile, verificand
documente si operatiuni care au stat la baza inregistrarii in contabilitate a acestui
fond: state de plata, fisa contului de salarii, inclusiv contul 447 analitic, balanta de
verificare.

Obiective avute in vedere


Organul de control a procedat la verificarea realitatii declaratiilor privind obligatiile
lunare la bugetul de stat in corelatie cu datele din statele de plata, balanta de
verificare si fisa sintetica de evidenta platitor.
Baza de impunere
Cu privire la modul de stabilire , evidentiere si virare a acestui fond nu s-au
constatat deficiente.
Pentru diferentele existente intre evidenta contabila si evidenta fiscala (fisa
ROL) s-a intocmit nota de reglare evidenta fiscala – evidenta contabila.

7. Contributia de asigurari sociale de stat


Reglementata de prevederile:
- Legii 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare
- Normele de aplicare a Legii 19/2000 aprobate prin O.M.M.S.S. 340/2001
modificata si completata prin O.M.M.S.S. nr.518/2001
- Legea bugetelor asigurarilor de stat din fiecare an verificat
Perioada verificata sept.2002- dec. 2004:
In perioada supusa verificarii, organul de inspectie fiscala a cuprins toate lunile
verificand urmatoarele documente si operatiuni semnificative care au fost reflectate
in evidenta contabila: contractele de munca , statele de plata, documente
justificative:
- note contabile
- fisele conturilor: - 421 remuneratii datorate
- 4311 Contributia unitatii la asigurari sociale
- 4312 Contributia individuala asigurari sociale

73
Obiective avute in vedere
In perioada supusa inspectiei fiscale, organul de control a procedat la verificarea
realitatii declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor in corelatie
cu datele din balantele de verificare, modul de determinare, calculare si virare a
contributiei datorate.

Baza de impunere
Societatea calculeaza corect contributia de asigurari sociale nerezultand
sume constatate suplimentar.
Pentru diferenta de CAS intre evidenta fiscala si evidenta contabila s-a
intocmit nota de reglare evidenta fiscala- evidenta contabila.

7. Contributia la fondul de asigurari pentru somai reglementata de prevederile


Legii 73/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
Perioada verificata sept.2002- dec. 2004.
In perioada supusa verificarii, organul de control a cuprins toate lunile,
verificand urmatoarele documente si operatiuni semnificative care au fost reflectate
in evidenta contabila: contractul colectiv de munca, statele de plata ale angajatiilor,
documente de plata ale contributiilor si documente justificative (note contabile,
fisele conturilor 421, 4371-contributia imitatii la fondul de somaj, 4372-
contributia personalului la fondul de somaj), balante de verificare.

Obiective avute in vedere


In perioada supusa inspectiei fiscale, organul de control a procedat la verificarea
realitatii declaratiilor lunare privind plata ajutorului de somaj in corelatie cu datele
din balantele de verificare, modul de determinare, calculare si virare a contributiei
datorate.

Baza de impunere
S-a verificat modul de constituire si virare a contributiei la fondul de asigurare
pentru somaj constatandu-se ca societatea calculeaza corect aceasta contributie in
conformitate cu prevederile in vigoare, nerezultand sume stabilite suplimentar.

8. Contributia angajatorului pentru fondul de accidente de munca si


boli profesionale reglementata de prevederile Legii 346/2002 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Perioada verificata 01.01.2003- 31.12.2004

74
In perioada supusa verificarii, organul de control a cuprins toate lunile verificand
urmatoarele documente si operatiuni semnificative care au fost reflectate in
evidenta contabila: contracte de munca, state lunare de plata, fisele conturilor
421, 4311.2-fond accidente de munca si boli profesionale, balante de
verificare, ordine de plata a acestui fond.

Obiective avute in vedere


In perioada supusa inspectiei fiscale organul de control a procedat la
verificarea declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor in corelatie
cu datele din balantele de verificare, moOdul de verificare, calculare si virare a
contributiei datorate.
Baza de impunere
S-a verificat modul de constituire si virare a contributiei angajatorului
pentru fondul de accidente de munca si boli profesionale in perioada 01.01.03 -
30.12.04, constatandu-se ca societatea calculeaza corect aceasta contributie in
conformitate cu prevederile in vigoare nerezultand sume constatate suplimentar.
Pentru intarzierea la plata a contributiilor datorate si declarate s-au calculat
majorari de intarziere si penalitati prin fisa ROL.

9. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate reglementata de


prevederile Legii 145/1997 cu modificarile si completarile ulterioare,
O.U.G 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de
asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare.
In perioada supusa verificarii oct.2002 - dec.2004, organul de inspectie
fiscala a cuprins toate lunile verificand urmatoarele documente si operatiuni
semnificative care au fost reflectate in evidenta contabila: contractul colectiv de
munca, certificate medicale, state de plata, documente de plata ale
contributiilor, documente justificative (note contabile, fisele conturilor 421,
4313 - contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate, 4314 -
contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, balante de
verificare).

Obiective avute in vedere


In perioada supusa inspectiei fiscale, organul de control a procedat la
verificarea realitatii declaratiilor lunare privind obligatiile de plata la fondul initial
al asigurarilor sociale de sanatate in corelatie cu datele din balantele de verificare,
modul de determinare, calculare si virare a contributiei datorate.
In perioada verificata nu s-au constatat deficiente cu privire la acest fond.

B. Verificarea modului de intocmire si depunere a declaratiilor de

75
impozite si taxe reglementat de OG68/1997 privind procedura de
intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata in
1999, Legea 571/2003 privind Codul fiscal rep., O.G. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala.
In urma verificarii s-a constatat ca societatea depune la termenele legale
declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat al
statului. Nu s-au constatat deficiente.

C. Verificarea modului de intocmire si utilizare a formulelor cu regim


special, reglementat de HG 831/1997 cu modificarile si completarile
ulterioare.
In urma verificarii s-a constatat ca societatea nu respecta prevederile
art.4 si art.10 din HG 831/1997, respectiv nu inregistreaza in fisa de magazie a
formularului cu regim special in coloana "formulare neutilizate" documentele
speciale anulate (facturi, chitante, avize), numarul si seria formularului respectiv.
Netinerea corespunzatoare a formularelor conform art.l. din H.G. 831/1997
coroborat cu art.12 din O.M.F.P. 2055/1998, constituie contraventie in baza
prevederilor art.41.2 lit.b din Legea 82/1991 republicata si se sanctioneaza
conform Art.42 alin.l din L82/91 R cu amenda de 5.000.000.lei.
Exemplificam cateva formulare cu regim special anulate si neoperate in
fisa de magazie a imprimatelor cu regim special:
- Factura nr.4376367/28.02.05
- Factura nr.4376398/17.03.05
- Avizul nr.3653956/29.03.05
- Avizul nr.9138526/12.03.05
Pentru aplicarea amenzii contraventionale a fost intocmit proces verbal de contraventie,
seria n 0035078/13.06.2005.

Cap.IV Alte constatari

1. Inlesniri acordate
In perioada verificata, societatea a beneficiat de esalonare la plata, la
asigurari sociale de sanatate incheind conventia 1673/28.02.03 cu Casa de
Asigurari de sanatate Sibiu (pentru perioada 20.03.03- 21.02.05), conventie ce a
fost respectata si de esalonarea debitelor la bugetul asigurarilor pentru somaj
intocmita in baza conventiei 17/31.10.2002. cu Agentia judeteana pentru ocuparea
fortei de munca , conventie respectata de societate.
In 05.05.2003, SC Omega SRL incheie cu D.G.F.P. a judetului Sibiu,
conventia 59 prin care i se aproba esalonarea la plata a obligatiilor datorate

76
bugetului de stat (T.V.A, impozit pe veniturile din salarii, fond invatamant, cota
aplicata asupra fondului de salarii lunar pentru persoane cu handicap, dobanzi si
penalitati, conventie pe care o pierde prin incalcarea prevederilor punctului III.3 din
care rezulta ca in perioada derularii inlesnirii la plata, societatea a cedat prin
vanzare, active din patrimoniu, fara a comunica organului fiscal teritorial intentia
de instrainare a acestora.
Anularea inlesnirii la plata acordata a fost comunicata de catre organul
fiscal prin adresa nr. 154895/25.05.04, iar toate obligatiile preluate si
recalculate prin fisa sintetica de evidenta pe platitor (fisa ROL).

2. Organizarea si conducerea evidentei contabile se face la sediul SC


Omega SRL, condusa de d-na Moldovan Daniela, in calitate de director economic.
In ceea ce priveste modul de organizare si conducere a evidentei contabile,
acesta a fost tinuta in conformitate cu Legea 82/1991 republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, neconstatandu-se deficiente in ceea ce
priveste modul de evidentiere a operatiunilor de capital, a imobilizarilor,
contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie, efectuarea inventarierii
patrimoniului.
Utilizarea si tinerea registrelor
Societatea intocmeste registrele de contabilitate obligatorii:
registrul jurnal
registrul inventar
cartea mare
registrul de casa
- registrul fiscal

Cap.V Discutia finala cu contribuabilul

In conformitate cu art.104 din O.G 92/2003 privind Codul de procedura


fiscala republicata, organele de control au comunicat contribuabilului in data de
31.01.2006 , faptul ca va avea loc o discutie finala asupra constatarilor rezultate in
urma inspectiei fiscale in data de 31.01.2005 ora. 14 la sediul SC Omega SRL. In
urma discutiei purtate cu contribuabilul acesta nu a avut obiectiuni asupra
constatarilor cuprinse in raportul de inspectie fiscala.
La finalul controlului reprezentantul societatii in persoana d-nei Ionescu
Elena Cristina in calitate de administrator a declarat pe proprie raspundere ca a pus
la dispozitia organelor de control toate documentele si informatiile solicitate.

77
Cap. VI Sinteza constatarilor inspectiei fiscale

In urma controlului s-au stabilit urmatoarele obligatii fiscale suplimentare


datorate la bugetul general consolidat al statului dupa cum urmeaza:

1. Referitor la impozitul pe profit


Nr. Denumire impozit Perioada Baza Impozit stabilit Cod
Crt. taxa verificata/Perioa impozabila suplimentar,obligat ii bugetar
contributie,obligatii da pt.care s-au stabilita fiscale,accesorii.
fiscale,accesorii calculat obligatii suplimentar
fiscale
Impozit pe profit Aprilie.2000 pana 363.572.580 9089
la Decembrie.2002

2. Dobanda Aprilie.2000 pana Conform 24682


la 13.06.2005 anexa

3. Penalitati Aprilie.2000 pana Conform 6250


la 13.06.2005 anexa

2. Referitor la TVA

Nr. Denumire impozit Perioada Baza Impozit stabilit Cod


Crt. taxa verificata/Perioada impozabila suplimentar,obligatii bugetar
contributie,obligatii pt.care s-au calculat stabilita fiscale,accesorii.
fiscale,accesorii obligatii fiscale suplimentar

1. TVA 01.04.01-31.12.04 356 67


2. Dobanzi 01.04.01-13.06.05 Conform 3793
anexa
3. Penalitati 01.04.01-13.06.05 Conform 644
anexa

78
Masuri:

1) Inregistrarea in evidenta contabila a sumelor stabilite


suplimentar de catre organul de control prin raportul de inspectie fiscala.
Raspunde: D-na. Moldovan Daniela- director economic
D-na Ionescu Elena Cristina- administrator
2) Achitarea sumelor stabilite prin prezentul raport de inspectie
fiscala in conformitate cu prevederile art.108 alin.2 lit.b din OG.92/2003
rep.
3) Asupra modului de indeplinire a masurilor dispuse ne veti
comunica in scris pana la data de 20.02.06 la sediul Activitatii de Control
Fiscal din cadrul D.G.F.P.- Jud. Sibiu, Calea Dumbravii, nr.28-32.
Raspunde: D-na. Moldovan Daniela- director economic
D-na Ionescu Elena Cristina- administrator
Neducerea la indeplinirea la termen a dispozitiilor date prin
prezentul act de control, constituie contraventie potrivit prevederilor
art.13 alin.l lit.g din L87/1994 rep. si se sanctioneaza cu amenda conform
prevederilor art.13 alin.2 din acelasi act normativ.

Cap. VI. Anexe

Prezentul raport de inspectie fiscala cuprinde un nr. de 4 anexe,


numerotate de la nr.l la nr. 4 care fac parte integranta din acesta astfel:

anexa nr. 1 - situatia privind calculul amortizarii nedeductibile


fiscal
anexa nr.2 situatia privind impozitul pe profit suplimentar,
calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente
amortizarii nedeductibile fiscal
anexa nr.3 situatia privind calculul impozitului pe profit stabilit
suplimentar, a dobanzilor si penalitatilor de intarziere pentru
tichete de masa si comision aferent tichetelor de masa
anexa nr.4 situatia privind calculul Tva-ului suplimentar, al
dobanzilor si penalitatilor aferente comisionului nedeductibil
fiscal pentru tichete de masa

Avizat Intocmit

79
Sef Serviciu Sîvu Amalia
Popescu Ioana

80
Pagina 81