Sunteți pe pagina 1din 3

_____________________________________________________________________________________________

SC DEV CONSTRUCT SRL*STADION COMUNAL SAT BUMBUIA GURA FOII*PRIMARIA COMUNEI GURA FOII

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE

1. Date generale
Denumirea lucrării: STADION COMUNAL SAT BUMBUIA
COM.GURA FOII
Amplasament: PROIECT TIP
Categoria lucrării: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI GURA FOII
Proiectant General: S.C. GRAPHIC STUDIO S.R.L.
Proiectant de specialitate: SC SMART DESIGN INSTALATII SRL
SC DEV CONSTRUCT SRL
Faza: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (P.T.+D.E.)

2. Solutia de ansamblu
Prezenta documentatie prezintă în faza de proiect tehnic de executie instalatiile sanitare
interioare si racordurile de alimentare cu apă si canalizare pentruconstruirea unei caldiri
ce va adaposti vestiarele sprtivilor. Conform planului de situatie si a planurilor de
arhitectură, din punct de vedere al nevoilor igienico-sanitare, se consideră necesare
instalatii hidraulice de alimentare cu apă si canalizare a obiectivului.
Solutia proiectului tip a fost conceputa astfel incat sa se poata realiza si in conditile in
care nu exista posibilitati de recorddare la utilitati (apa si canaliare). Acest lucru se va
stabili functie de posibilitatile din zona fiecarui amplasament. In cazul in care exista in
zona retea de apa care satisfede debitul si presiune necesara atunci se poate renunta
la putul de apa si la gospodaria de apa. Daca exista retea de apa si nu exista
posibilitatea de a asigura direct debitul si presiunea necesara atunci se va realiza
gospodaria de apa dar nu se va executa putul forat de apa.
La canalizare s-a considerat in proiect cazul cel mai dezavantajos, acela ca“nu exista
canalizare in zona”, caz in care se va prevedea o statie de epurare compacta.

3. Solutia obiectului respectiv


Clădirea este echipată cu grpuri sanitare aferente vestiarelor complect echipate
(closete, lavoare si cazi de dus) si un WC pentru public, conform planurilor.
Alimentarea cu apă a obiectivului se face direct din reteaua existenta in zona printr-un
bransament de PEHD 63x3,6mm. Pentru realizarea debitului si presiunii necesare
apei la consumatorii proiectati (din clădire), s-a prevăzut o gospodărie de apă proprie
(statie de ridicare a presiunii) compusă din trei rezervore tampon deschis din polietilenă
cu capacitatea de 1000 litri fiecare, si un agregat “pompă-recipient de hidrofor”.
Agregatul este format din doua electropompe centrifugale cu ax verical cu
presostat cuplată cu un recipient de hidrofor. Rezervorul tampon deschis si
electropompa au caracteristicile conform listei de utilaje si echipamente. Fiecare

__________________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________________________________
SC DEV CONSTRUCT SRL*STADION COMUNAL SAT BUMBUIA GURA FOII*PRIMARIA COMUNEI GURA FOII

rezervor tampon deschis este prevăzut cu sorb (aspiratie pompă), robinete cu plutitor
(alimentare), preaplin si golire.
Pentru preluarea apelor (accidentale si de spalare) de pe pardoselile din fiecare
grupul sanitar s-au prevăzut sifoane de pardoseală. Preaplinul de la rezervorul tampon
deschis, se racordează la recipientul de pardoseală din gospodăria de apă (hidrofor), de
aici apa se evacuează în canalizarea exterioară cu ajutorul unei electropompe
submersibile, cu nivostat incorporat.
Apele uzate menajere de la obiectele sanitare se descarcă gravitational direct în
canalizarea exterioară proiectată din incintă. Pentru punerea în contact cu presiunea
atmosferică si pentru evacuarea gazelor din conductele de canalizare s-a prevazut o
coloana de ventilatie primară ce se prelungeste deasupra acoperisului cu maxim 0,5 m
cu conductă din polipropilenă si cu caciulă de ventilatie pentru împiedicarea pătrunderii
în conductă a precipitatiilor atmosferice.
Instalatia interioară de canalizare va fi realizată din tuburi de polipropilenă
având diametre cuprinse între Dn 40 si Dn 110 mm. Pentru buna scurgere a apelor
uzate conductele vor fi prevăzute cu pantă de i = 0,02 (2%) în sensul curgerii. Instalatia
va fi prevăzută cu piese de curătire amplasate conform planurilor.
Apele uzate provenite din nevoi igienico-sanitare se evacuează printr-o retea
de canalizare exterioară proiectată din incintă, într-o (spre) o statie de epurare
compacta (statie de epurare cu toate cele trei trepe de apurare; mecanica, chimica,
biologica). Apelece ies din statia de apurare indeplinesc NTPA001/2002 si se vor
deversa in teren printr-undren de 160. Conductele de canalizare exterioară sunt din
PVC-KG cu diametrul de 160.
Apele meteorice de pe acoperisul clădirii se descarcă prin burlane cu preluare
direct la teren.Alimentarea cladirii cu apă de la gospodaria de apa se va face cu o
conductă din polietilenă de înaltă densitate 63x3,6mm.
Distributia apei în clădire se va face printr-o retea de conducte din polipropilenă
de presiune cu diametre cuprinse între ext20mm si ext63mm. Conductele de apă
rece si caldă se vor izola termic cu cochilii prefabricate din poliuretan.
Apa caldă menajeră se prepară semi-instantaneu într-un boiler de 500l cu care
este echipata centrla termică (vezi proiect instalatii termice).

4. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor (P.S.I.)


Deoarece clădirea este cladire civila (constructie inchisa de sport) cu aria
construita sub 600mp si cu capacitatea de primire mai mica de 500 persoane conform
Normativ NP086-05 art. 4.1. si art 6.1. si conform STAS 1478 - 90 nu se prevăd hidranti
interiori si exteriori de incendiu. Singerea unui eventual incendiu se va face cu
autospecialele pompierilor militari.

5. Măsuri de tehnica securitătii muncii


La stabilirea proiectului s-au respectat “Normele generale de protectie a
muncii” editia 1996 si anume:
- cap.4 - Echipamente tehnice
art.276 - Amplasamentul echipamentelor tehnice
art.300 - Norme metodologice referitoare la certificarea calitătii din
punct de vedere al securitătii muncii si echipamentelor tehnice.

__________________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________________________________
SC DEV CONSTRUCT SRL*STADION COMUNAL SAT BUMBUIA GURA FOII*PRIMARIA COMUNEI GURA FOII

art.305 - Proiectarea, construirea si exploatarea echipamentului


tehnic si a spatiului de muncă.
- cap.5 - Mediu de munca
5.4 - zgomotul si vibratiile
Pentru evitarea accidentelor în timpul montajului se vor lua urmatoarele
măsuri: - schele si platforme special amenajate;
- iluminat corespunzator;
- centuri de sigurantă pentru lucru la înăltime;
- manipularea pieselor în timpul montajului si ridicarea acestora cu
dipozitive si aparate de ridicat corespunzatoare.

În timpul exploatarii instalatiilor urmatoarele măsuri sunt obligatorii:


- controlul si curatirea depunerilor de praf peste limitele normale
- verificarea periodică a elementelor de rezistentă ale conductelor pentru
depistarea din timp a coroziunilor care ar putea duce la distrugerea acestora.
Măsurile precizate mai sus nu sunt limitative, constructorul având obligatia de
a le completa cu toate prevederile specifice locului de muncă.
La proiectarea instalatiilor s-a respectat “Ghidul de performantă pentru
instalatii” vol. 2 editia 1996 - “Instalatii sanitare” .
6.1 - Probele de constatarea stării utilajelor si confectiilor metalice, înainte de
montare, care vor fi efectuate conform prescriptiilor proiectelor si normativelor în
vigoare.
6.2 - Probe de etanseitate.
Aceste probe se efectueaza de catre unitatea care execută montajul, în prezenta
delegatiilor beneficiarului, încheindu-se acte de constatare.
6.3 - Probe de functionare individuala a utilajelor.

6. Exploatare si întretinere
Exploatarea, întretinerea, reviziile periodice si reparatiile utilajelor vor fi în concordantă
cu indicatiile furnizorilor de utilaje si conform instructiunilor din caietele de sarcini ale
utilajelor.

7. Masuri de protectie a mediului


Insatalatia sanitară interioară deversează apa uzata intr-o statie de epurare
de unde apa care a indeplinit conditiile NTPA001/2002 deverseasa apa in sol printr-un
dren orizontal de mica adancime.

__________________________________________________________________________ 3