Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecție

I. Date generale:
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială sat Ploieștiori
Profesor: Mihai Alexandra Georgiana
Data: 09.03.2017
Clasa: a VI-a
Aria Curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie - Cultul Ortodox
Unitatea de învăţare: Mântuitorul Hristos – Mântuitorul lumii
Subiectul lecţiei: Hristos binecuvântează familia – Minunea din Cana Galileii
Tipul lecţiei: transmitere/însușire de cunoștințe
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoștințe despre prima minune săvârșită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos; formarea unei atitudini
și convingeri pozitive față de grija lui Hristos pentru familie

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 – sa defineasca notiunea de ,,minune”
O2 - să explice rolul minunilor în activitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos
O3 - să prezinte, în cuvinte proprii, Minunea din Cana Galileii, descrisă în fragmentul Ioan 2,1-11
O4 - să formuleze învățături spirituale desprinse din această minune.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, observarea dirijată, exerciţiul, problematizarea.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, harta Ţării Sfinte, imagine Minunea din Cana Galileii, fișă de lucu
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală
Resurse:
A. Oficiale: o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VI-a;
o Planificare calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare: Iisus Hristos – Mântuitorul lumii
B. Temporale: durata lecţiei 50 minute.
C. Bibliografice:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3) Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a VI-a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2012.
4) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000.

II. Desfășurarea lecției

Nr. Etapele lecției Ob. Timp Activitate profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
crt. op. (min) procedee învățare organizare
1. Momentul 1 Salutul Salutul Activitate
organizatoric Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana din frontală Observare
Notarea absențelor Precizarea absenților clasă sistematică
2. Pregătirea 2 Profesorul întreabă: Elevii răspund: Conversația Activitate Aprecieri
elevilor pentru „-Cine a fost prima familie?” - Adam și Eva frontală verbale
receptarea
noilor Se inițiază o discuție pe această
cunoștințe temă.
Precizare:
Observăm că familia a fost
întemeiată de Dumnezeu încă din
rai, dându-i poruncă să administreze
întreaga creație.
„- Cum se numește taina prin care -Sfânta Taină a Cununiei
se intemeiază famili?”
„- Cine a întemeiat această taină?” - Mântuitorul
„- Când s-a întâmplat aceasta?” -La nunta din Cana Galileii
4. Anunțarea 1 Astăzi vom vorbi despre minunea Explicația Activitate
tilului lecției și pe care Mântuitorul a savârșit-o la frontală
a obiectivelor nunta din Cana Galileii, la
rugămintea Maicii Sale.
Profesorul scrie titlul lecției pe Elevii notează în caiete titlul lecției
tablă:
Hristos binecuvântează familia –
Minunea din Cana Galileii
5. Comunicarea/ 14 Se citeşte expresiv textul din Sfânta Elevii ascultă cu atenţie. Lectura Activitate
însușirea Scriptură despre minunea din Cana biblică frontală
noilor Galileii (Ioan 2, 1-11)
cunoștințe
Se arată elevilor localitățile Observarea Harta
prezentate în textul biblic. dirijată

Se prezintă elevilor imaginea Conversația Imagine


Minunii din Cana Galileii și li se Aprecieri
O1 cere să identifice personajele și să verbale
rezume conținutul pildei.

Precizare:
În Cana Galileii a fost pentru prima Elevii ascultă cu atenție Explicația
dată când Fecioara Maria,
Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu, a mijlocit înaintea lui
Dumnezeu pentru oameni. Maica Activitate
Domnului ştia că Hristos nu poate frontală
rămâne indiferent la necazul cuiva,
că El este gata să schimbe lucrurile
în bine. De aceea ea are o încredere
absolută în bunătatea Lui. Maica
Domnului credea în dumnezeirea
Fiului Său înainte chiar ca El să-Şi
dovedească dumnezeirea prin
minuni. De atunci şi până astăzi
Maica Domnului se roagă pentru
întreaga omenire şi mai ales pentru
cei aflaţi în necazuri şi suferinţe. Ea
a văzut atunci grija celor rămaşi fără
O2 vin şi a rugat pe Fiul ei să alunge
tristeţea lor, care nu se potrivea cu
evenimentul sărbătorit.
„Ce ne priveşte pe mine şi pe tine,
femeie? Încă n-a venit ceasul Meu."
Aşa a răspuns Mântuitorul cererii
maicii Sale, pe care o iubea nespus.
Poate ne miră aceste cuvinte, dar ele
ne arată faptul că Mântuitorul nu s-a
grăbit cu facerea de minuni, din
smerenie, ci numai fiind rugat a
făcut-o, şi pentru că o faptă aduce
mai multă bucurie când nu se
dăruieşte îndată celor ce o cer.

Minunea este un fapt extraordinar,


supranatural, o lucrare divină. Iată
câteva exemple de minuni:
vindecări, alungări de demoni din
cei îndrăciţi, învieri din morţi etc.
Există şi minuni false, simulate de
diavol, pentru a păcăli oamenii să se
închine lui. În această situaţie avem
însă de-a face cu o minune
deosebită, nouă chiar: transformarea
apei în vin din cel mai bun soi.

- Evreii aveau obiceiul de a se spăla


pe mâini înainte şi după mese,
servind mâncarea cu mâinile. De
aceea Evanghelia ne relatează faptul
că erau pregătite pentru nuntaşi şase
vase de piatră, cu o capacitate totală
de 120 - 150 litri, din moment ce un
vas avea 2-3 vedre (20-30 litri). Ei
deja se spălaseră pe mâini şi vasele
nu mai erau pline. Însă Hristos
porunceşte slugilor să le umple cu
apă până sus.

Transformarea apei în vin a fost un


semn al sfinţirii căsătoriei. Căsătoria
fusese sfinţită încă din Rai, de când
a fost creat omul: bărbat şi femeie.
Dar după căderea în păcat a
membrilor primii familii (Adam şi
Eva), căsătoria s-a degradat, încât
femeia a ajuns sclavă la păgâni,
fiind cumpărată de bărbat de la
părinţi. Nici la evrei situaţia nu era
mai bună pentru femeie, căci fetele
puteau fi vândute ca sclave de taţii
lor, şi nu se puteau căsători decât cu
aprobarea tatălui sau a fratelui mai
mare; în plus, femeile evreice
căsătorite trebuiau să facă toată
treaba în gospodărie. Mântuitorul a
eliberat femeia din starea de sclavie
şi a înnoit căsătoria, făcând-o Sfântă
Taină, întemeiată prin libera
consimţire a soţilor şi sfinţită de
Biserică. Minunea din Cana Galileii
se citeşte de aceea la Slujba Sfintei
Taine a Cununiei. După cum se
deosebeşte apa de vinul de bun soi,
tot astfel s-a deosebit iubirea dintre
soţii de dinainte de Hristos şi cea
ajutată de harul lui Dumnezeu de
după sfinţirea nunţii în Cana
Galileii.

- Transformarea apei în vin a fost şi


un semn al transformării şi al
înnoirii spirituale a oamenilor, prin
lucrarea harului divin, în urma
venirii lui Hristos pe pământ şi a
întemeierii Bisericii Sale. „Nuntă"
în sens figurat înseamnă nunta
Mirelui (Hristos) cu Biserica
(Mireasa), la care participă îngerii şi
sfinţii.

Minunea din Cana a arătat


ucenicilor slava lui Dumnezeu şi ei
au crezut în El. Până atunci, El nu
făcuse minuni în faţa Apostolilor,
doar le vorbise în cuvinte mai
presus de înţelepciunea omenească.
Văzând şi minunile, s-a întărit
credinţa lor.
6. Fixarea și O5 10 Profesorul adresează elevilor Elevii răspund: Conversația Activitate Aprecieri
sistematizarea următoarele întrebări: frontală verbale
cunoștințelor „-Ce răspunde Învățătorul de lege -să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din
când este întrebat: – Ce este scris în toată inima…
Lege? Cum se citeşte?” - să iubeşti pe aproapele ca pe tine însuţi

-Ce înseamnă să te iubeşti pe tine - să-mi îngrijesc trupul, să mă îmbrac


însuţi? frumos, să-mi doresc să fiu iubit de cei
din jur, să fiu corect cu cei din jurul
meu…
„-Îl iubim, noi, pe aproapele nostru - uneori încercăm şi chiar reuşim, dar de
ca pe noi înşine? “ cele mai multe ori – din păcate, ne
O3 gândim mai mult la noi decât la ceilalţi

Precizare: Explicație
A iubi pe aproapele „ca pe tine
însuţi“ înseamnă a revărsa, a
întoarce „iubirea de mine însumi/
însămi“ asupra celor care au nevoie
de ajutorul tău; noi ştim acest lucru,
dar nu-l practicăm întotdeauna.
Precizare:
Un Sfânt Părinte spune: „Taci tu,
ca să vorbească faptele tale! “

Profesorul adresează elevilor Elevii răspund solicitărilor profesorului. Conversație Activitate Aprecieri
următoarele întrebări: „… samarineanul, chiar dacă este de alt frontală verbale
„ – Cine este aproapele celui căzut neam, pentru că l-a ajutat, a avut milă de
O3 între tâlhari?” el.”

„ – Dar aproapele vostru cine este?” „… orice om care are nevoie de ajutorul
nostru, indiferent de vârstă, naţionalitate,
Precizare: religie.”
Aproapele este cel pe care-l simţi
lângă tine, cel alături de care nu mai
eşti singur, cel pe care îl faci să nu
se mai simtă singur.

„ – Ce îi spune Mântuitorul „ Mergi şi fă şi tu asemenea!”


învăţătorului de Lege?”
7. Asocierea, 20 Elevii sunt împărțiți pe grupe și li se Elevii rezolvă sarcinile și apoi prezintă Conversația Activitate pe Aprecieri
sistematizarea, dau următoarele sarcini: modul cum au rezolvat Studiul de caz grupe verbale
generalizarea O5 Grupa I – Precizați învățăturile
morale desprinse din pildă
Grupa II - Enumerati fapte de
milostenie pe care le putem săvârşi
O4 pentru aproapele nostru.
Grupa III – Enumerați persoanele pe
care le considerați aproapele vostru
Grupa IV – Precizați trăsăturile de
caracter ale personajelor din Pilda
samarineanului milostiv
Grupa V - Ce v-a impresionat cel
mai mult in Pilda de azi ? De ce?
Grupa VI – Explică sitagma
„credință fără fapte este moartă”
pornind de la pildă.
8. Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă cu atenţie aprecierile Explicația
activităţii individuale privind implicarea profesorului.
elevilor elevilor în desfăşurarea lecţiei.
Se notează elevii care au participat
la lecţie.
9. Încheierea 1 Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana din Activitate
activităţii Salutul Salutul clasă frontală