Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA ffiR,P

coNSrLruL MII|I-TCIPAL CHr$ U

00023165

DECIZTF:
nr. &/4Y
._T-_

Despre completarea deciziei CMC nr. I0l2 din 09.10.2017


,,Cu privire la aprobarea Regulamenfului de desfdgurare
a activitdlii de comer! in rnunicipiul Chigindu

Av0nd in vedere nota informativd nr. O4/PAS din 27.01.2020, in scopul creqterii
eficienlei gi al transparenlei activitd{ii de comer! in municipiul Chigindu, in temeiul art. 6
alin. (1) lit. n) qi alin. (5) din Legeam.23tl20I0,,Cu privire la comerful interior", att. 6
alin. (1) 9i art. 14 aln. Q) Lft. q) din Legea nr. 43612006 ,,Privind administralia publicd
1ocal6" qi art. 6 Q) alin. 2) lit, g.) din Legea nr. 13612016 ,,Privind statutul municipiului
Chiqindu", Consiliul municipal Chiqindu DECIDE :

1. Punctul 8 al deciziei CMC nr. t0l2 dn 09 octombrie 2017 ,,Cu privire la


aprobarea Regul4mentului de desfdgurare aactivitdlii de comer! in municipiul Chigindu",
dupd subpunctul 8.5, se completeazd, cu subpunctele 8.6 gi 8.7 dupd sxrtxmeazd:

,,8.6. Elabora gi actualiza in format electronic (.xls),


pdnd la data de 20 a fiecdrei
luni, lista unitdlilor de comer! (chiogcl$terct6, tonetd, tarabd, tejghea, stand, aparat
automat pentru vittz:dri, vehicuVautomagazin specializat, remorc6, rulotd de tip
comercial, frigider), inclusiv informalia despre denumirea agentului economic, numele,
prenumele gi numdrul telefonului de contact al administratorului, adresa amplasdrii,
suprafala indicatd, data eliberdrii gi data valabilitd,tii schemei de amplasare, persoana
responsabild de eliberarea schemei de amplasare, statutul unitdlii de comer! (activ6,
inactivd, evacuatd)
8.7. Publica pe pagina-web oficiald a preturii de sector qi actualiza, pAnd la data de
20 aftecfuei luni, informalia specificatdlapct. 8.6."

civil va asigura plasarea informaliei agregate de la


2. Direclia'relalii publice gi buget
preturile de sector. pe pagina-web oficial[ a Primdriei municipiului Chiginbu
(www.chisinau.md).

3. Controlul executdrliprezentei decizii se sarcina vic rimarului de ramurd


al municipiului Chi gindu.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
r:,

SECRETAR INTERIMAR j;' P${O BAL

AL CONSILIULUI