Sunteți pe pagina 1din 2

wpp

REPUBLICA MOLDOVA
coNSrLruL MUNTcTPAL curgrNAu

00023 I 65

DECIZIE
din /?/aeen6,pr'efu/f

Cu privire la aprobarea Nomenclatorului


pi tarifelor pentru serviciile prestate de
Intreprinderea municipal6,,Piafa Centrali"

AvAnd in vedere nota informativd a i.tvt. ,,PiaJa Central6", in conformitate cu


prevederile Legii Republicii Moldova nr.845-XII din 03.011992 ,,Cu privire la
antreprenoriat Ei intreprinderi", Legii Republicii Moldovanr.23l din 23.09.2010 "Cu
privire la comerful interior", Hotdrdrii Guvernului Republicii Moldova nr.5l7 din
18.09.1996,,Cu privire la aprobarea Regulilor de funtlionare a refelei de comerf
ambulant gi a Regulilor de comerf in piefele din Republica Moldova", Hotdrdrii
Guvernului Republicii Moldova nr. 955 din 21.08.2004 ,,Despre aprobarea
Regulamentului-tip de funcfionare a piefelor", in temeiul art.7 lit. j) din Legea
Republicii Moldova nr. 246 din 23 .1t.2017 ,,Cu privire la intreprinderea de stat qi
intreprinderea municipal6", Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28,12.2006
,,Privind administrafia publicd 1ocal6", Consiliul municipal Chiginiu DECIDE:
1. Se aprobi Nomenclatorul gi tarifele pentru serviciile prestate de t.U. ,,Piata
Centrald" (se anexeazd).
2. Se oblig6, dl Octavian Bivol, director interimar al iM ,,Pia{a Centrald", sd
asigure incasarea pldlilor pentru serviciile prestate de i.tvt. ,,Piata Centrald" in
conformitate cu prevederile prezentei decizii.
3. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chiqinau va asigura controlul
indepliniri prevederilor prezentei decizii.

PRESEDINTE DE Adrian CULAI


SECRETAR INTERT
AL CONSILIULUI Adrian TALMACI
i
.i. Anexi
::: ecizia Congiliului municipal Chisindu
nr.l$ din y'4 /,1, bon
n/n
t ','i

Nomenclatorul
:ji
tarifele
pentru serviciile prestate de i.M."piafa Centrali,,

Nr.d/o n
I Tarif/serviciu
tip de 420lleilm.p,lunar
2
a
J
42jlleilm.plunar
proprietate 336/lei/m.p lunar
4 fanrmo-f"l
vvlrrvr tsr --^ vr
Pr agncole om gherete de orice tip de 315 lei/m.p.lunar
proprietate
5 A
^^-J^-^^
ln 252leilm.plunar
6
7
14leilzi
8 __---vrl-.^ rw lsrsv4 ws ctvvsJ JpuIll
14 leilzi
Nr:l.l 15leilzi
9 Cnrrrerfrrl lo +-
17 leilzi
t0
18 leilzi
ll __---y^i.e. rs rq4v4 wu 4v!95
12 Cnr..'irrl oo
Juulll. I\r:I ) 2l leilzi
l3 36lei/zill loc
t4 75leilzi
l5 150leilzi
t6 25lei/lintrare
t7 20leillintrare
l8 l5 lei/lintrare
0.02leillke

nan TALMACI