Sunteți pe pagina 1din 10
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA HAUHOHAJIBUBI OPPAH 10 HENOKYNHOCTH PECIIYBJIMKH MOJULOBA, INSPECTORATUL DE INTEGRITATE MD-2005, mun, Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 26 Tel.(373 22) 820 688, fax (373 22) 820 602, www.a i ACT DE CONSTATARE, Nr179/17 au 19 august 2020 mun. Cl Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autoritatii Nationale de Integritate, Andrian FETESCU, examindnd materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibil iat in privinta dl Dorel Musteata, identificat prin IDNP: [i cu domiciliu in ee crbru al Consiliului Superior al Magistraturii (in continuare persoana supusé controlului), in temeiul art. 35 din Legea nr, 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Nationalé de Integritate (in continuare Legea nr. 132/2016), a intocmit prezentul act de constatare, prin care, CONSTAT La originea, dosarului de control se aflé examinarea sesizarii nr. P-179/20 din 08.05.2020 care a fost inregistrata in cadrul Autoritafii Nationale de Integritate (in continuare ANI) gi la data de 14.05.2020 a fost repartizati aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizarilor.Totodatd la materialele dosarului este atagata sesizarea coneretizati nr.3789 din 02 iunie 2020 si sesizarea nr.3696 din 01 iunie 2020 inregistrate in cadrul Autoritatii Nationale de Integritate care vizeaza aceleasi pretentii. Pottivit art. 30, alin. (1) din Legea nr. 132/2016, ,,sesizérile depuse de persoanele fizice sau de persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum si cele din ofteiu se inregistreaza imediat si se repartizeazé aleatoriu prin sistema electronic de distribuire a sesizdrilor’ in argumentarea sesizarii, autorul mentioneaz precum ca, dl Dorel Musteati a admis o eventual incdilcare a regimului juridic al incompatibilitafilor manifestat prin detinerea/exercitarca simultand a funcfiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii si cea de membru al Consiliului Institutului National al Justifiei. Astfel, in opinia autorului sesizarii expusd in sesizarea coneretizata dl Dorel Musteta nu era in drept si candideze si corespunzator nu putea fi desemnat la functia de membru al Consiliului INJ , deoarece potrivit art. 24' alin. (2) si (6) din Legea cu privire la statutul judecdtorului, pentru alesi in calitate de membru ai iuatii Consiliului Superior al Magistraturii , judecato asigurar consiliului se detaseaz din funetie pentru toa care judecitorul a fost detasat din functie prin hotirire a Consiliului Superior al Magistraturii acestu acorda funcfia anterioari pe care a detinut-o pind la detasare sau cu consimydmintul sau i se acordil 0 alta functie de judecitor echivalenta. De asemenea autorul sesizarii opineazai cd la momentul adoptirii hotiririi de cdtre membrii Consiliului Superior al Magistraturii s-au trecut cu vederea aceste circumstante si nu s- au previizut consecinjele care urmau si survind in cazul exereitérii concomitente a doud functii de citre dl Dorel Musteata, dar si aici sarcina ii revenea anume candidatului la functia de membru al Consiliului 1 in corespundere cu art.1 | alin.(1) lit.g) din Legea nr.947 din 19.06.1996 cu privire joada mandatului si doar la expirarea termenului pentru ise INI care la rindul 1 1 cuz contin dat cara eran, pir cass eed ODI, nesta n Reps cide al operand at caster personal et dal ha crr divulge poste sage rgusdere eis, lista an peal Pecare lear aes date rt fst un mile revirte de Lege a 13 hn 07201 pointe dor eu ear ena la Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit cdrora membrul Consiliului Superior al Magistraturii este obligat si respecte prevederile legale privind conflictul de interese si regimul juridic al incompatibilititilor siinterdicfiilor, urma si se abtind de la inaintarea candidaturi sale. Conform, art. 31 si art. 37 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate efectueaza verificarea prealabild a acesteia, in termen de 15 zile de la data repartiza in cadrul verificarii prealabile, continut ale sesizarilor si existenta banuielii rezonabile priv incompatibilitatilor Verit intermediul sistemului informational e-/ntegritate a subiectului controlului, Se mentioneaza ca, stabilirea situatiei de incompatibilitate deriva din notiunea acesteia, care potrivit art. 16 din Legea nr, 133 din 17.06.2016 privind declararea averii si intereselor personalee (in continuare Legea nr. 13/2016), prevede ca: ,subiectul declararii se afla intr-o stare de incompatibilitate in cazul in care pe langa functia publict sau de demnitate publica detine/exercita simultan 0 alti functie, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constitutia Republicti Moldova si/sau prin alte id incalcarea regimului juridic al iterese personale prin acte legislative Reiesind, din materialele dosarului sia sistemului E-Integritate se constata ca, la data de 18.03.2020 persoana supusi controlului a depus declaratia anual de avere si interese personale pentru anul 2019, indicdnd c& ocupa funetia de membru al Consiliului Superior al Magistratut Inspectorul de integritate refine cA, regimul juridic al incompatibilitatilor se aplicd categoriilor de subieeti ai declararii, specificati la art, 3 al Legit mr. 133/2016. Conform lit. a, alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 133/2016, subiecti ai declararii averii si a intereselor personale sunt persoanele care detin funesiile de demmitate publica previizute in anexa la Legea nr. 199 din 16 julie 2010 eu privire la statutul persoanelor cu fimetit de demnitate publica unde este prevétzutd functia de preyedinte, membru al Consiliului Superior al Magistraturii cu activitatea de bazét in Consiliu, inspector-judecator din Inspectia judiciard. Prin urmare, s-a stabilit c& persoana supusi controlului, detine calitatea de subiect al declararii in sensu! Legit citate supra in aceasta ordine de ide, conturdndu-se o banuiala rezonabila privind incalcarea regimul juridical incompatibilitatilor, la data de 25 mai 2020, prin procesul-verbal de initiere a controlului nr. 248/17, a fost initiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilitatilor in privinta subiectului supus controlului, sub aspectul definerii simultane a functiei/calitatii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii si cea de membru al Consiliului Institutului National al Justitiei, in conformitate, cw art.33 al Legii nr.132/2016, la 26 mai 2020 in adresa subiectului supus controlului a fost expediata scrisoarea nr. 04-17/2385 si scrisoarea nr.04-17/2603 din 05 iulie 2020 cu privire la informarea despre drepturile si obligatiile acestuia in cadrul procedurii de control, insa serisorile respective nu au fost receptionate de catre dl Dorel Musteafa . Urmare, a acestui fapt inspectorul de integritate a expediat la data de 26 iunie 2020 serisoarea nr.04- 17/2895 la adresa de email: i unde dl Dorel Musteati a confimat receptionarea ‘mesajului prin care a fost informat despre drepturile sale si a fost solicitat punctul de vedere asupra controlului propriu-zis, Circumstantele cauzei si legislatia pertinent ce reglementeazi incompatibilitatea functiei de superior al Magistraturi membru al Cons 1D) Materiatul probator administrat Inspectorul reitereaza cB, controlul privind respectarea regimului juridical incompatibilitatilor in privinja persoanei supuse controlului, vizeaz’ constatarea stirii de incompatibilitate prin detinerea str person, cdl steal de evident 000006903, vera in Regis de evden al oper de te are raped nu penal lca ear ester da 2011 pvind psec tlre acter person exercitirii simultane a functiei/calitatii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii gi cea de membru al Consiliului Institutului National al Justifiei Sub acest aspect, in ordinea prescris& de dispozitiile art. 20, alin. (I), lit. a) - d), art. 32, alin, (3)- (3) siart. 37, alin, (2) din Legea nr. 132/2016, au fost consultate date din registrele inlormagionale de stat, precum gi solicitate autoritatilor competente, informatii si documente necesare desfigurdirii controlului ‘Agadar, analizind informatia acumulata si materialele prezentate de citre autoritatile competente s- a stabilit cu certitudine ea, persoana supusa controlului define calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii si a detinut calitatea de membru al Consiliului Institutului National al Justitiei. incepind cu data de 06 octombrie 2014 prin hotirirea Consiliului Superior al Magistraturii nr.780/26 dl Dorel Musteatd a fost detasat in calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din functia de judecator al Judecdtoriei Anenii-Noi pe perioada exercitirii mandatului de membru al Cons Superior al Magistraturii pentru asigurarea activitatii organului de autoadministrare judecatoreasca. Prin hotirirea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.765/34 din 28 noiembrie 2017 dl Dorel Musteati a fost detasat ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii din functia de judecator al Judeciitoriei Chisindu incepind cu data de 07 octombrie 2018 pind la data de 07 octombrie 2022 inclusiv. Prin hotirirea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.380/19 din 31 julie 2018 a fost modificati hotitirea prin redactarea dispozitivului hotaririi Consitiului Superior al Magistraturii nr.765/34 din 28 noiembrie 2017 cu urmatorul cuprins. ., Dorel Musteati, judecdtor la Judecditoria Chisindu, se detaseazé pentru exercitarea mandatului de membru al CSM,, incepind eu 07 octombrie 2018, pand la 07 octombrie 2022” se expune in redactie nova dup& cum urmeazi: ,, Dorel Musteatdt judecttor la Judectitoria Chigindu se detaseazii pentru exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturit, incepind cu 01 august 2018, pana la OF august 2022 inelusiv. Prin hotarirea din 16 iulie 2019 nr.284/16 a Consiliului Superior al Magistraturii dl Dorel Musteats a fost desemnat in calitatea de pregedinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii. a din 26 februarie 2019 nr.59/4 a Consiliului Superior al Magistraturii dl Dorel Musteat mnat in calitate de membru al Consiliului Institutului National al Justitiei pe un mandat de 4 Prin hotirirea nr.149/11 din 02 iunie 2020 s-a acceptat cererea dl Dorel Musteati referitor la ineetarea mandatului de membru al Consiliului Institutului National al Justitiei in cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit cA in conformitate cu prevederile art. 3 alin(1), lita) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale dl Dorel Musteata detinind o functie de demnitate publica, ti sunt aplicabile urmétoarele prevederi legale. Potrivit art. 16 din Legea 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, Subiectul declararii averii si intereselor personale se afla intr-o stare de incompatibilitate in cazul in care pe lingé functia publica sau de demnitate publica detine/exercita simultan o alta functie, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constitujia Republicit Moldova si/sau prin alte acte legislative. in concordanfa cu art.12 alin, (3) din Legea. nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu functie de demnitate publica ,Situatia de incompatibilitate urmeaza sat inceteze in decursul unei luni din momentul aparitiei acesteia, dacii legea speciald ce reglementeaz activitatea acestui demnitar mu stabileste alt termen. Daca demnitarul nu va intreprinde actiuni in vederea elimindrit incompatibilitatii, iar starea de incompatibilitate este constatata prin actul de constatare réimas definitiy ‘mandatul acestuia va inceta inainte de termen, in conditiile art.22” Potrivit art.22 alin. (2) al aceleiasi Legi prevede ca in cazul demnitarului ales, incetarea inainte de termen a mandatului are loc in conditiite previzute de legislatia speciald ce reglementeazd activitatea demnitarului respeetiv. Potrivit, legislatiei speciale si anume art.12 alin.(2) lit.b) din Legea nr.947 din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii ridicarea mandatului de membru al Consiliului Superior al 3 cin cal send eet 000006903, rea in Repl de vie al epeatoior de tla carr dlr pone sag apne hi, dist anu pall Price ead aes de moe 131 dn O87 201 rvnd rte dlr ev arate pero Magistraturii se efectueazd in caz de aflare in incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare ramas definitiv; iar pottivit alin.) din articolul prenotat ridiearea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se efectueazit de edtre organul care a ales persoana in aceasti calitate De asemenea, in corespundere cu art.3 alin. (7) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii fa alegerea in calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, persoanele care ocupa functii administrative, in termen de 30 de zile de la data alegerii, depun cerere de suspendare a activitafii administrative pe perioada exercitarit mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, iar la data de 20.12.2019 prin Legea nr.193 privind modificarea unor acte legislative conginutul articoluilut 3 alin, (7) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii s-a modificat in sensul, depunerii cerererii de demisie din functia administrativa. Subsecvent, potrivirart.1 alin.(1) lit. g) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistratur membrul al Consiliului superior al Magistraturii este obligat sa respecte prevederile legale privind conflictul de interese si regimul juridic al incompatibilitatilor yi interdictitlor. 1) Punctul de vedere al persoanei supuse controlului Potrivit art, 37 alin, (3) Legii nr. 132/2016, in cadrul procedurii de control privind respectarea regimului al [...}, al incompatibilitatilor, /../, inspectorul de integritate are obligatia de a invita persoana supusa controlului si-si prezinte punctul de vedere printe-o scrisoare recomandata cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care confirma informarea (telegramé, fax, e-mail etc.). in vederea asiguririi respectirii dreptului la aparare garantat, prin scrisoarea nr.04-17/2895 din 26.06.2020 a fost expediatd la adresa de email: prin care i-a fost solicitat punctul de vedere asupra exercitirii simultane a functiei/calitatii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii si cea de membru al Consiliului Institutului National al Justi’. La 20.07.2020, in cancelaria Autoritafii Nationale de Integritate a fost inregistrat nr.5233 punctul de vedere a dl Musteatai Dorel, sustindnd urmatoarele vis a vis de respectiva situatie de incompatibilitate: »_Prin prezenta pe marginea controlului initiat in baza procesului-verbal nr.248/17 din 25.05.2020, prin a a incdledrit regimulul juridic al incompatibilitatilor la exercitarea simultané de cétre mine a functiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii si membru al Consiliului Institutului National al Justitiei Va comunic urmatoarele. Prin Decretul Presedintelui RM nr.2213-III din 02.02.2005, am fost numit in functie de judecttor lecétoria Anenii-Noi pe un termen de 5 ani, iar prin Decretul din 16.04.2010 am fost numit in functia leedtor pind la atingerea plafonului de virstd. Prin Decretul Presedintelui RM nv.292-V1 din 23.09.2011, am fost mumit in functia de presedinte al Judecttoriei Anenti-Noi, pe un termen de 4 ani. La Adunarea Generala a Judecdtorilor din 03.10.2014, am fost ales in functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, fiind detasat din functia de judecdtor al Judecdtorie Anenti-Noi In conformitate cu art.3 alin.(7) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii am depus cerere de demisie din functia administrativa si prin Decretul Presedintelui RM nr.1378-VIl din 17.11.2014 am fost eltherat din functia de presedinte al Judecttoriei Anenii-Noi, Prin Decretul Presedintelui RM nr.2439-VU din 09.11.2016 am fost numit, prin transfer in funetia de judecttor la Judecdtoria Chisindu, incepind c 01.01.2017, 34 din 28.11.2017 Plenul Consiliului Superior al Magistraturiia dispus detasarea mea, in calitate de judecdtor la Judecttoria Chisindu pentru exercitarea mandatului_de membru al Consiliului Superior al Magistraturti incepdnd cu 07.10.2018 pana la 07.10.2022, inelusiv. Ulterior, prin Hotdrirea nr. 380/I 31.07.2018, a fost modificata Hotdrirea nr. 765/34 din 28.11.2017, fiind stabilit te pind cu 01.08.2018 pandi la 01.08.2022, inclusiv. Conform art.4 alin. (2) it. a) din Legea nr.947-XI1din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al_ Magisir Superior al Magistraturii_ desemneaza judecdtorii_ in cadrul Consiliului care s-a dispus verificarea event srmenul detasirti, ince] 4 ecu in cae cine de cu cara sso, flare cal sistemull de evident 0069-03, neat Ta Repl de evident operator de «bt cn cater psa ye sua dessa mao vag poat age rspundre cil, anna su peal Prelraen ero a ceo ae si fc uma cn reve de geen 135 hn $7201 psn peti dtlore carat eso. Prin Hotarirea Plenului CSM nr.580/26 din 04 decembrie 2018 a fost anuntat concurs pentru selectarea unui membru al Consiliului INJ_ Cereri de participare la concursul pentru selectarea pentru selectarea unui membru al Consiliului INJ au depus judecdtorii (MMMM lela Judecttoria Chisingw (sediul Buiucani) si Dorel Musteatd, judecdor detasat al judeedtorie Chisindw membru CSM. La 26.02.2019, in rezultatul exprimérit votului de edire membrii CSM, am fost desemnat in calitate de membru in componenta Consiliului Institutului National al Justitiei, pe un mandat de 4 ani. Reiterez cdi am participat la concurs, in calitate de judecdtor al Judecdtorie Chisindu nu in calitate de membru CSM. Or calitatea de membru al CSM expird la 07.10.2022, iar calitatea de membru al Consiliulut INJ urma sa expire sa 26.02.2023, Totodata, potrivit prevederilor art.6 alin,(1), alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.152-XV1 din 08 iunie 2006 privind Institutul Nasional al Justitiei, Consiliu Institutului National al Justtiei este organul suprem de conducereal Institutului , aledtuit din 13 membri, dintre care 7 sunt desemnati de Consiliul Superior al Magistaturii din rindul judecdtorilo instantelor judecdtoresti de diferite niveluri, 4 membri desemnati de Consiliul Superior al Procurorilor din rindul de diferite niveluri $.a. Mandatul membrilor Consiliului este de o duratd de 4 ani si poate fi reinoit doar 0 singurd data Adit Legea cu privire la statutul judecdtorului art.8 alin.(1) lita) Legea cu privire la Procuraturd art. 14 alin,(J) si alin. (2) cat si Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii art,3 alin,(6) stabilese interdicjia pentru judecdtor procuror si membru CSM de a exercita o alti activitate remuneratii decdt cca didacticd si stiimified. Prin definitie semnificasia nofiunii de incompatibilitate constd in interzicerea (prevézutd de lege) de a cumula doud functii care, prin caracterul lor sunt contradictorii, Incompatibilitatea este determinateé fie prin aplicarea principiului separatiei puterilor in stat fie de ratiuni ce privese 0 anumitd funetie. Sunt in afara prevederilor legale si lipsite de ratiune , afirmatitle conducerit Consiliului Institutului National al Justitie’ precum cit activitatea de membru al Consiliului INJ este 0 functie administrative care nu se atribuie activititi’ didactice sau stiintifice (scrisoarea nr. 122-INJ din 03.06.2020) Asifel, art,7 din Legea privind Institutul National al Justisiei, stabileste atribujiile de bazd ale Consiliului ca INJ care {in de organizarea si monitorizarea procesului didactico-metodic in INJ ea elaborarea _ sirategiilor_ INJ_ si a_planului_de_actiuni_pentru_implimentarea_acesteia;_aprobarea Regulamentului de ordine interioard si altor acte necesare; aprobarea curricumurilor diseiplinare pentru ‘mare initiald a candidatilor la fuunctii de judecdtor si de procuror; numirea in fuunctie de director INJ. Insituatia in care prin dispozitia art.6 Legea nr. 152 privind Institutul National al Justitiei, Consiliul Instituuutui National al Justitie’ este compus din 7 judecdtori si 4 procurori, iar potrivit prevederilor legilor speciale judecttorii, procurorii si membrii CSM nu au dreptul si exercite alte functii remunerate cea didactica si stiimificd este evident faptul ca activitatea membrilor Consiliului INJ (judeccior decit procurori) a fost considerate de legislator drept activitate didacticd. In caz contrar toate hotaririle adoptate de Consiliul INJ, de la momentul instituirit INJ (a. 2006) sunt lovite de nulite solute, Elocvente in acest sens sunt prevederile art.6 coraborate cu prevederile art2 din Legea nr.152, potrivit cdrora Consiliul Institutului Nasional al Justitiei este organul suprem al Institutului, INJ fiind persoana juridicd, care dispune_de patrimomiu propriu, de autonomic administrative, stiintificd si pedagocied. La fel , tin si alentionez cd activitatea in calitate de membru al Consiliului INJ nu este 0 activitate remunerat Jnacest sens reiterez ca potrivit avt.6 alin (7) din Lege membrii Consiliului beneficiazd, pentru fiecare sedinié la care participi de o indemnizatie echivalenta cu a zecea parte din salariu mediu pe economic realizat in anul precedent celui de gestiune drept unitate de referinta. 5 Document in cae cont dec carter perona prelate nex sitll de evident 40000903, regia in Repl de evident apes de (hte on cancer pasnal yas ssnndissselcoh cw divulge pe age rgundee cil, diinsiv supe Praca eroat nase ate rf efx uncon revit de gen 133 in 807201 rsd rote dtr cara ern. De_fapt_aceste_prevederi_nu_au fost puse_in_executare_de_catre directorul_INJ,odata ce Nomenclatorul si tarifile serviciilor prestate contra plati de Institutul National al Justitie’ (Anexa nr.1) aprobat_prin_hotdrirea Guvernului_nr.211_din 29.02.2016 nu_include_serviciul_de_“activitare administrative Membru Consiliului INJ” cat si baza de calculare a tarifelor, care urmau a fia achitate. Potrivit, tcoriei dreptului_indemnizatie constituie " Swnd_acordatéunui_salariu in_afard de retribujie, pentru a acoperi cheltuielile facute de aceasta in indeplinirea unei sarcini de serviciu" Pentru perioada anilor 2019-2020, cit am exercitat functia de membru al Consiliului INJ nu am beneficiat de 0 astfel de remunerare, La inceputul fiecdrui an intre mine si INJ a fost incheiat contract de prestdri servicii, iar conform pet. 1.1 din contract si obiectul este prestarea cursurilor de instruire initiald, instruire continua si formare formatori, inclusive activitati in comisii si grupuri de lucru. Atentionez cd in fiecare an pana la data de 31 martie personal depun la ANI declaratia de avere si in declaratia , pentru anul 2019 am declarat ca detin functia de membru al Consiliului tied. stiintified si de ereatie am indicat sursa interese pers INJ la compartimentul venit objinut din activitatea d venitului: Instituul National al Justitiei Servieiul prestat: Suma venitului: 2198643 lei, De careva indenmizagii la INJ pe parcursul anului 2019 nu am beneficiat, in anul 2020 am participat la 0 singurdt sedintg a Consiliului cea din 15.01.2020 pentru care in_prezent_nu_am beneficiat nici deo indemnizagie si nici de o platét salariald din partea INJ, Inconcluzie , avind in vedere cele precedate, resping acuzatiile aduse de cétre autorul sesizarii ca neintemeiate, alogice si lipsite de careva suport legal. Or exercitarea simultand de cditre mine a functiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii si membru al Consiliului Institutului National al Justitiei , are acoperire legala care se regdseste in dispocitia art.6 alin (1) si alin.(2) din Legea privind Institutul National al Justitiei nr_152-XVI din 08 iunie 2006. 2) Aprecierea inspectorului de integritate in contextul spetei in cauza se retine cd, examinarea incompatibilitatii in situatia detinerii/exerci simultane a functie de demnitate public’ de membru al Consiliului Superior al Magistraturii si cea de membru al Consiliului Institutului National al Justitiet urmeaza a fi abordata findnd cont de tratarea expresi a incompatibilitaqilor pentru functia de demnitate publica cit si de legea speciala care prevede incompatibilitaqi pentru membri ai Consiliului Superior al Magistraturi Agadar, alin. (7) al art. 3 din Legea nr .947 cu modificarile si completarile ulterioare din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, (in continuare - Legea 947/196), expres si imperativ stabilese ci La alegerea in calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, persounele care ocupil functii administrative, in termen de 30 de zile de la data alegerii, depun cerere de demisie din functia administrativa. Intr-o alti ordine de idei, inspectorul de integritate menfioneaz’ c& argumentele subiectului controlului expuse in punctul sau de vedere precum cf a fost desemnat in calitate de membru al Consiliului Institutului National al Justitiei ca judecator, dar nu ca membru al Consiliului Superior al Magistraturi respinge ca neintemeiate, or odata detasat la Consiliul Superior al Magistraturii de la Judecatoria Cl dl Dorel Musteati devine subiect al respectirii regimului juridic al incompatibilititilor ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii si urma si se conformeze rigorilor Legii. nr.947/1996 cu privi Consiliul Superior al Magistraturii vizavi de situatiile de incompatibilitate. Inspectorul de integritate, remarca cd art.4 alin. (2) lit.a) din Legea nr.947/1996 cu privire la Con: Superior al Magistraturii prevede ci Consiliul Superior al Magistraturii desemneazé judecatorii in cadrul Consiliulué Institutului National al Justitiei, or rationamentu! acestei prevederi rezida ci Consiliul Superior al Magistraturii desemneaza judecatorii in cadrul Consiliului Institutului National al Justitiei care exercita el atributiile sale, ci nu cei care sunt detasati din funetia de judecdtor la Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectorul de Institutul National al Jus tegritatea, mentioneaza c& potrivit art 6. alin, (2) lit.a) din Legea cu privire la fici din componenta Consiliului INJ fac parte 7 membri desemnati de Consiliul 6 oie date ater personal procter sistem de evident 0060-005, frp n Regia decide al opera de hte exact psa yn regs dtepesonfe a eo ulate pot rage spun ei, ansaid au peal relcraven leon a ceo te ht i fs oa emi reve de Leger 133 in 0807201 vn rote dtlor cara personal siraturil din rindul judecctorilar instantelor judecdtoresti de diferite niveluri, Respectiv, Or, potrivit art.3 alin.(5) din Legea 947 rior al Magistraturii pentru asigurarea activitetit Consiliului Superior al Superior al Ma membvi ai consiliului INJ sunt judecatorii in exereitiul funetic privire ta Consiliul Sup idecdtorii aleyi de Adunarea Generald a Judecdtorilor sint detasati pe durata exercitirrit full cadrut legal este extrem ¢ straturii, desemnarea in componenta consiliului [NJ a membrilor Magistraturti mandatului de membru al Cons clar si nu admite numire in componenta Consitiului INJ a Totoda membrilor Consiliului Superior al {in rindul Consiliului Superior al Magistraturii care au fost alegi din rindul judeedtorilor de fapt inseamna clucarea prevederilor legale, or acestia din urma sunt detasati din funetia de judeciitor gi exercité pe dura a mandatului o alta functie. Astfel, pornind de la rationamentul ,, reduetio ad absurdum” situafia in care Consiliul Super Magistraturii desemneaza judecatorii in cadrul Consiliului Institutului National al Justitiei e alogic ca insisi un membru al Consiliului Superior al Magistraturii si fie desemnat in calitate de membru al Consiliului Institutului National al Justitie i, in sensul art.7 din Cod Administrativ prevede ca Aworitate publicd se considerd orice organizatoricé sau organ instituitd/instituit prin lege sau printr-un alt act normativ, care actioneaza in regim de putere publica in scopul realizarii unui interes public. Institutul Nafional al Justitiei este o institutie publica, astfel fiind o autoritatea publica imbin& conducerea unipersonala gi colegiald, sarcinile cdruia sunt realizate prin intermediul Directorului si Consiliului, fapt care rezulta din prevederile art.5-9 si 9 din Legea nr.152-XVI cu privire la Institutul National al Justitiei din 08.06.2006, Prin urmare, Consiliul INJ desfasoara activititi administrative conform art.5 din Cod administrativ, in special emite acte administrative individuale gi acte administrative normative. in acest sens inspectorul de integritate remarea, c& odata ce dl Dorel Musteagi a fost desemnat in calitate de membru al Consiliului Institutului National al Justifiei aceasta fiind o funetie administrativa in senst!| Codului Administrativ, ultimul urma ca in termen de 30 de zile si renunte la calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, or viceversa conditie obligatorie prescrisi de dispozitiile art.3 alin.(7) din Legea nr.947 din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistratur Cu referire, la argumentul “potrivit cdruia activitatea de memnbru al Consiliului Institutului National al Justitie’ nu este 0 activitate remunereatd” inspectoral de integritate mentioneaza c& potrivit art.6 alin (7) din Legea nr.152/2006 membrii Consiliului beneficiazd, pentru fiecare yedinfai la care participa, de o indemnizatie echivalenta eu a zecea parte din salariu mediu pe economie realizat in anul precedent celui de gestiune drept unitate de referinga, astfel in cadeul controlului s-a stabilit c& dl Dorel Musteata a beneficiat de o astfel de indemnizatie pentru perioada anului 2019 aceasta fiind in marime de 3867.84 MDL. De asemeanea argumentul dl Dorel Musteati precum ci pe perioada anilor 2019-2020, cit a exercitat functia de membru al Consiliului Institutului National al Justitiei nu a benifeciat de o astfel de remunerare se respinge ca neintemeiat din considerentele enuntate supra. Ce tine de argumentul dl Dorel Musteat& expus in punctul de vedere, precum cd la inceputul fiecdrui an a incheiat un contract de prestiri servicii cu Institutul National al Justifiei, iar conform pet. 1.1 in contract obiectul este prestarea cursurilor de instruire inifiala, instruire continua si formare formatari, inclusiv.activita si grupuri de lucru, inspectorul de integritate remarcd c& contractele prezentate de dl Dorel Musteata au fost incheiate cu Institutul National al Justitiei in calitatea sa de formator al Institutului National al Justitiei si nu de membru al Consiliului Institutului National al Justitiei. La fel, exercitind o functie de demnitate publicd dl Dorel Musteat& trebuia si respecte si prevederile art. 4, gi art. 5! din Legea cu privire la statutul persoanelor cu functie de demnitate public& care prevede: Exercitarea functiei de demnitate publica se bazeazé pe principiile legalitatii, liberului consimfdmint, transparenjei, exemplului personal, responsabilitatit si al loialitaqit. Persoanele cu functit de demnitate publici au obligajia sit respecte prevederile art.7 alin.(2) lita), b) si d) din Legea nr.325 lin 23 decembrie 2013 privind evaluarea integritagit institutionale. 7 ‘Docume in carci deca caror pron, reer al stan de eit a 0009.00, nest in Regsl deed operon de hte es eater pool irr dvlgre pate stage pudere cil, dina su peal races lon ace at poste eta tn condi presse de Lege 13 in O07 2011 avin rte da year personal Potrivit art.5 alin (2) lit.b) din Legea 325/2013 privind evaluarea integrititii institutionale climatul de integritate institutionald se asigura prin aplicarea politicilor anticoruptie nationale si sectoriale, precum si a cerinelor specifice de integritate profesionald pentru activitatea agentilor publici in cadrul entitiqii publice. Se considera politici anticoruptie narionale si sectoriale care asigurd climatul de integritate instituyionala - regimul de incompatibilitai. Astfel, prin nerespectarea politicii anticoruptie nationale si sectoriale care se referd la regimul al incompatibilitijilor, dl Musteat& Dorel membru al Cosiliului Superior al Magistraturii nu a i i nu a exercitat atributiile de serviciu cu integritate ind evaluarea integrititit institutionale. Jjurid asigurat climatul de integritate institutional profesionald prevazute de art. 5 alin.(1) din Legea 325/2013 pr Inspectorul de integritate refine cd, odata ce incompatibilitatea presupune interdicfie prevazuta de lege, de a cumula dout funetii, in vederea asigut nari situatiei respective, legislagia acorda in acest sens 0 perioada de timp in decursul cAreia titularul functiei este obligat s& aleaga intre prima_funetie si_cea noua. in_limita_acestui_termen, persoana_urmeazi_si-si inceteze situatia de incompatibilitate prin renuntare la una din funetiite detinute. in consecinta, inspectorul de integritate conchide cA simpla detinere simultana a celor doua calitati este o conditie atat esentiala, cat si suficientd, pentru constatarea existentei stirii de incompatil Situatiile de incompatibilitate sunt stabilite expres de lege si are ca fundament rationamentul asigurarea realizarii principiului separatiei puterilor, garantarea exercitarii cu. impartialitate si vederea asiguririi independentei de actiune a persoanei ce ocupa concentrarii de cétre una si aceeasi persoand a unor profesionalism a functiilor respective, © funetie publica sau de demnitate publi prerogative excesive, precum si a ocrotiri integritajii profesionale a acesteia. Inspectorul de integritate, precizeaza cA, pentru a se afla intr-o situatie de incompatibilitate, este suficient faptul ca persoana ocupi concomitent dowd sau mai multe functii (sau desftigoara doud sau mai itaqi) al caror cumul este interzis de lege. De aici, in calitate de conditie sine qua non, rezul cA, pentru a exista incompatibilitate, este necesar ca persoana si fie implicat’ concomitent in cel putin doud activititi diferite, la care se mai adauga ceringa ci aceast cumulare si nu fie permisi de lege. Se explica cd, odat ce persoana supust controlului a fost desemnati tn calitate de membru al Cons nstitutului Najional al Justitie si in acelasi timp detinea si calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii acesta a avut termenul legal 30 de zile pentru a solujiona starea de incompatibilitate. Persoana supusi controlului urma si demisioneze din functia incompatibila cu calitatea de membru al Consiliului Institutului National al Justitiei sau viceversa, daca acesta decidea si rimana in functia anterioard, si renunte la calitatea de membru al Consiliului Institutului National al Justitiei Reiesind din cele expuse, stabilirea termenului pentru intreprinderea actiunilor in vederea inlaturdrii stirii de incompatibilitate constituie 0 perioada tranzitorie, in decursul creia persoana urma si se conformeze prevederilor legale si si opteze pentru una din funetiile care nu pot fi exercitate concomitent, actionand in consecinti. Unica conduita legal a acestui intreprinda toate actiunile era necesare in termen de 30 de zile din ziua detasarii de membru al Consiliului Institutului Nafional al n vederea eliminarii incompatibilitatii, adic termen calculat din data de 26.02.2019 (ziua de membru al Consiliului Institutului National al Justiiet).. in lumina celor mentionate, inspectorul de integritate subliniazi c& persoana supusi controlului a depasit termenul de prescriptie pentru solufionarea incompatibilitati, iar ca urmare, acesta s-a aflat i stare de incompatibilitate nesolutionata deoarece, pe Kinga calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii a dejinut simultan calitatea de membru al Consiliului Institutului National al Justitiei in perioada 26.02.2019-02.07.2020 (data hotdririi de incetare a mandatului membru al Consiliul Institutului National al Justtiei). Justitie detash 8 Decunestl in cuz nine dee carer son, reluctance sintamlde evident n000008-03, nia in Repl de evid al pratar de dhe carte persia sss dicssoslem eo due pate age rgd csi, anna su pel Placa ec a acetor ee Conform art. 23 alin, (3) al Legii nr. 13/2016 privind declararea averii si intereselor personale, fapta subiectului declararii in privinfa cdruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesolufionatea constituie temei pentru incetarea mandatului, a raporturilor de muncit ori de servieiu ale acestuia. Aliniatul (6) al aceluiasi articol prevede ca, subiectul declardrii eliberat sau destituit din functie potrivit prevederilor alin (3)-(5) este decdzut din dreptul de a mai exercita 0 functie publica sau 0 functie de demnitate publica, cu exceptia functtilor electorale, pe 0 perioadi de 3 ani de la data eliberdrii sau destituirii din functia publicit ori de demnitate public respectivi sau din data incetiirii de drept a mandatului si Conform, alin. (7) al aceluiasi articol, in cazul in care persoana nu mai ocupd o functie publicé sau de demnitate publica la data constatérit [...] starii de incompatibilitate [...], interdictia de 3 ani se aplicas potrivit legii, de la data la care a rémas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a ramas definitive si irevocabild hotdrirea judecdtoreasca prin care se confirma existenta averit nejustificate, a stiirii de incompatibilitate ori a conflictului de interese. Potrivit, art. 23 alin, (8) al Legit nr. 13/2016, Autoritatea Nafionalii de Integritate tine Registrul de stat al persoanelor care au interdictie de a ocupa o functie publica sau de demnitate publi Pottivit lit. a), alin. (2) al art. 7 si art. 19 din Legea nr, 132/2016, Autoritatea Nationaki de inealearea regimului juridical i. Integritate, in persoana inspectorului de integritate, const incompatibilititilor, iar in conformitate cu art. 5 din aceiasi Lege, aceasta asigur’ integritatea in exercitarea functiei publice sau functiei de demnitate public’ si prevenirea coruptiei prin realizarea controlului /.../ privind respectarea regimului juridic (..., al incompatibilitatilor, [-..] in corespundere cu prevederile /it. b), alin, (1) al art, 38 din Legea 132/2016, ,,in urma controlului privind respectarea regimului juridic [..] al incompatibilitatilor, [..] inspectorul de integritate emite wn in care stabileste ca persoana supusd controlului s-a aflat ori se afla in stare act de constatare in ea: de incompatibilitate Potrivit alin. (1) al art. 40 din aceiasi lege, din momentul in care actul de constatare a incdledrii regimului juridic al incompatibilitatilor rmane definitiv, Autoritatea sesizeaza, in termen de 15 zile, conducerea organizatiei publice sau a autoritatii responsabile de numirea in functie a subiectului declaratii in vederea incetirii mandatului acestuia, a raporturilor de munca sau de serviciu ale acestuia. Avand in vedere cele constatate, conducdindu-se de prevederile art. 19, 35-37, art. 38 alin. (1), lit. b) $i 40 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, art. 23, alin. (3), (6)-(8) din Legea 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale art.12 alin.(2) lit b) si alin. (3) din Legea 947/1996 cu privire la Consitiul Superior al Magistraturii, art, 12 alin.(3) si art. 22 alit.(2) din Legea nr.199/2010 cu privire la statutal personelor cu functie de demnitate publica inspectorul de integritate, DECIDI 1. Se constata c& dl Musteata Dorel, a incdilcat regimul juridic al prin detinerea/exercitarea simultana a calitifii de membru al Consiliului calitatii de membru al Consiliului Institutului National al Just 2. Se sesizeazi organul care |-a ales in aceasta calitate, in termen de 15 zile din momentul in care actul de constatare va riméne definitiv, in vederea initierii procedurii de incetare inainte de termen a mandatului de membru al Consi ‘Superior al Magistraturii a dl Musteati Dorel; 4. Se decade dl Dorel Mustetd din dreptul de a exercita o functie publica sau o functie de demnitate Publicd, cu exceptia functiilor electorale, pe o perioada de 3 ani din momentul incetarii inainte de termen amandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii sau din data rimanerii definitive a actului ull 9 attr pol lett in aia sistema evident or DGDGD.O63, arp n Regia de eid operon de ‘cae lote eae srg pire cil, ant a pena Peace era aes de de constatare, ori din data rimanerii definitive gi irevocabile a hotirarii judecdtoresti prin care se confirma existenta stirii de incompatibilitate: 5, Se inscrie dl Dore! Musteafa in Registrul de stat al persoanelor care au interdictie de a ocupa 0 functie publica sau de demnitate publica din data incetirii inainte de termen a mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistaraturis 6. Se aduce la cunostinta dl Dorel Musteta actul de constatare si se informeaz despre dreptul de a- | contesta, in termen de 15 zile de la primirea acestuia, in instanfa de contencios administrativ Judecdtoria Chisinau (sediul Riseani) MD-2068, mun.Chisinau str. Kiev, 3. Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate Andrian FETESCU 10 Docu caed comin dtc career parson, pr alse de evident nr 0-00, neg oR de eid al oper dee arate person ws sh dstepsonle an er dale pane rage espe civil, amiss pol. lua when a acest ate ‘te elect ma combi reacted Legon 153 dn O87 201 evn tei dlr exacts person

S-ar putea să vă placă și