Sunteți pe pagina 1din 8

S.C.

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND Ediţia I-a


ALGORITHM COMUNICAREA ȘI CERCETAREA UNUI Nr. de ex. 1
CONSTRUCTII EVENIMENT
S3 S.R.L.

Sănătate şi Pag.06
securitate în
Exemplar nr.1
muncă

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a


reviziei în cadrul ediţiei procedurii de lucru

Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


responsabilii prenumele
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Gornăţeanu SEPP, Secure
Simona Work
Solutions
1.2 Vazut Ramona Lucrator
Rosca desemnat
SSM
1.3 Aprobat Cosocariu Administrator
Alexandru-
Dan
2. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei
procedurii operaţionale:
2.1. Procedura se difuzează personalului S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
3. Scopul procedurii operaţionale:
3.1. Comunicarea şi intervenţia în cazul evenimentelor deosebite şi accidentelor ce pot
apare în cadrul desfăşurării activităţii.
3.2. Stabilirea unui mod funcţional care poate permite consemnarea tuturor evenimentelor
deosebite şi a accidentelor ce pot afecta personalul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 S.R.L.
3.3. Permite luarea tuturor măsurilor necesare de intervenţie, în caz de accident, de
cercetare, analiză şi stabilire a măsurilor corective care se impun pentru evitarea cazurilor
asemănătoare.

4. Domeniul de aplicare al procedurii:


4.1. Procedura se aplică personalului S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
4.2. Lucratorul cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă este responsabil pentru
comunicarea acestei proceduri în cadrul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

5. Cadrul legislativ:
 Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 Ordin nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de
Page1

muncă – FIAM;
 Hotărârea Guvernului nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, modificată și actualizată;

6. Definiţii ale termenilor:


eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în
timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană
dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate
persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau
legată de profesiune;

accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută


profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice,
invaliditate ori deces;

accident uşor: eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai
acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică
de 3 zile;

comunicare oficială: procedura prin care S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.


comunică producerea unui eveniment, de îndată, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din
legea 319/2006;

eveniment deosebit: accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului,
produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de
persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost
implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală
profesională sau legată de profesiune;

loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirea S.C.
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. inclusiv orice alt loc din aria clădirii la care
personalul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;

incident periculos: evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,


accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a
unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a
afectat personalul, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost
posibil să producă pagube materiale;

intervenţie: acţiune desfăşurată în timp oportun, de către structuri specializate, în scopul


prevenirii agravării unui accident, limitării sau înlăturării consecinţelor acestuia;

prim ajutor: totalitatea acţiunilor întreprinse imediat după producerea unui accident,
inclusiv de muncă, până la momentul intervenţiei cadrelor medicale de specialitate, cu scopul
de a împiedica agravarea stării bolnavului, fie prin apariţia unor complicaţii ce îngreunează
actul terapeutic ulterior, fie printr-o evoluţie nefavorabilă urmată de instalarea unor infirmităţi
Page1

definitive sau de deces;


În sensul prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în
muncă, este de asemenea, accident de muncă:
a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în sediul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 S.R.L. cu permisiunea angajatorului;
b) accidentul survenit în cadrul activităţilor culturale organizate, în timpul şi din cauza
îndeplinirii acestor activităţi;
c) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie
iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti;
d) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie
iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat;
e) accidentul cauzat de activităţi care nu au legatură cu procesul muncii, dacă se produce la
sediul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., în timpul programului de muncă, şi nu
se datorează culpei exclusive a accidentatului;
f) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a facut în timpul şi pe traseul normal de la
domiciliul personalului la locul de muncă organizat de S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 S.R.L. şi invers;
g) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3
S.R.L. sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul,
pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă;
h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3
S.R.L. sau de la adresa persoanei fizice, ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea,
la o alta persoană juridică sau fizică, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata
normală de deplasare;
i) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele
de lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimbă îmbrăcămintea personală,
echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator,
dacă se află în grupul sanitar sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din S.C.
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. şi invers;
j) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri
organizate de S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., precum şi în timpul şi pe traseul
normal spre şi de la aceste locuri;
k) accidentul suferit de personalul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., delegaţi
pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării, pe durata şi traseul
prevăzute în documentul de deplasare;
l) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări,
în baza unor contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, încheiate de S.C.
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. cu parteneri străini, în timpul şi din cauza
îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
m) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare sau perfecţionare a pregătirii
profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică;
n) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi furtună, viscol,
cutremur, inundaţie, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se afla în timpul
procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
o) dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care
îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia;
p) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a
unei agresiuni.
În situaţiile menţionate la lit. f), g), h) si i), deplasarea trebuie să se facă fără abateri
nejustificate de la traseul normal şi, de asemenea, transportul să se facă în condiţiile prevazute
Page1

de reglementările de securitate şi sănătate în muncă sau de circulaţie în vigoare.


7. Comunicarea:
Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul
teritorial de muncă, precum şi la asigurator – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
potrivit legii.
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi, dacă este cazul,
denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b) sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului;
c) locul unde s-a produs evenimentul;
d) data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul;
e) numele şi prenumele victimei;
f) datele personale ale victimei: vârsta, starea civilă, copii în întreţinere, alte persoane în
întreţinere, ocupaţia, vechimea în ocupaţie şi la locul de muncă;
g) împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive;
h) consecinţele accidentului;
i) numele şi funcţia persoanei care comunică evenimentul;
j) data comunicării (Anexa nr.1: Declaraţie);
k) unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul.
În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, în care printre victime
sunt şi persoane aflate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, organele de poliţie rutieră
competente trebuie să trimită catre S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. şi
inspectoratelor de muncă, în termen de 5 zile de la data solicitării, un exemplar al procesului
verbal de cercetare la faţa locului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea 319/2006 securităţii şi sănătăţii în
muncă, S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. are obligaţia să comunice
evenimentele, de îndată, după cum urmează:
a) inspectoratelor teritoriale de muncă;
b) asiguratorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi
boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele urmate de
incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
c) organelor de urmărire penală, după caz.

8. Procedura de comunicare:
În cadrul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., comunicarea conform anexei nr.
13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă
nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare se efectuează de către consilierul cu
atribuţii de securitate şi sănătate în muncă în colaborare cu reprezentantul Serviciului extern
de prevenire şi protecţie.

Serviciul serviciului extern de prevenire şi protecţie va fi anunţat în scris despre existenţa


unui eveniment (e-mail sau sms.) în maxim 24 de ore de la ora producerii.

Personalul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. are responsabilitatea să:


a. comunice imediat şefului ierarhic şi/sau consilierului cu atribuţii de securitate şi sănătate
în muncă orice situaţie despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea şi sănătatea în muncă a personalului, precum şi orice deficienţă a sistemelor de
Page1

protecţie ale echipamentelor de muncă;


b. aducă la cunoştinţa şefului ierarhic şi/sau consilierului cu atribuţii de securitate şi sănătate
în muncă accidentele suferite de propria persoană sau de alte persoane participante la procesul
de muncă, în timpul desfăşurării procesului de muncă sau pe traseul de deplasare la/de la
domiciliu declarat către locul de muncă;
c. informeze consilierul cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă atunci când intervin
modificări ale traseului de deplasare de la domiciliu la serviciu şi retur.

Personalul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. va comunica evenimentul în care


este implicat sau despre care are cunoştinţă în ziua producerii acestuia. În cazul în care
personalul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. comunică numai şefului ierarhic,
acesta va anunţa deîndată, în scris, consilierului cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă
informaţiile pe care le deţine despre victimă/victime.

În cadrul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. consilierul cu atribuţii de


securitate şi sănătate în muncă - doamna ROSCA RAMONA.

Concediul medical eliberat ca urmare a unui accident de muncă (cod 02,03) de medicul
de familie sau medicul specialist, se va completa de către Biroul resurse umane şi salarizare
şi, împreună cu un reprezentant al Serviciului extern de prevenire şi protecţie, îl vor depune la
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

9. Cercetarea accidentelor de muncă


În cazul evenimentelor produse cu incapacitate temporară de muncă, cercetarea
evenimentelor se face de către Serviciul extern de prevenire şi protecţie în colaborare cu
consilierul cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă.
În cazul evenimentelor care au produs invalidate, în cazul deceselor, accidentelor colective
sau incidentelor periculoase, precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute, cercetarea se
face de către Inspectoratele teritoriale de muncă.
În cazul evenimentelor produse cu incapacitate temporară de muncă, Serviciul extern de
prevenire şi protecţie va colabora şi cu Biroul resurse umane şi salarizare, şeful ierarhic al
victimei sau alte persoane care au fost de faţă la producerea evenimentului.
Serviciul extern de prevenire şi protecţie va depune dosarul întocmit pentru evenimentul
produs în cadrul S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., la Inspectoratul Teritorial
de Muncă şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi, în colaborare cu consilierul cu
atribuţii de securitate şi sănătate în muncă, vor realiza toate măsurile dispuse în procesul
verbal de cercetare.

10. Apelarea serviciilor de urgenţă specializate


Consilierul cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă (în cazul în care acesta lipseşte
comunicarea se va efectua de către şeful ierarhic) după culegerea informaţiilor privind starea
victimei, va apela Serviciul de Urgenţă 112, furnizând toate datele solicitate de operatorul de
serviciu: date privind locaţia instituţiei, date privind starea victimelor sau probleme posibile.

11. Acordarea primului ajutor


Echipa de intervenţie, formată din echipa de prim ajutor, va acorda primul ajutor victimei
până la sosirea echipelor specializate ale serviciilor de urgenţă.
Page1
Am luat la cunostinta despre continutul procedurii privind comunicarea unui eveniment
Nume si Prenume Functia Data Semnatura

Page1
Page1
Page1