Sunteți pe pagina 1din 64

PART-EA- I

Anul 188 ( M X I I ) - Nr. 474 bis LEGI, DECRETE, HOTARARI $I ALTE ACTE Joi, 4 iunie 2020

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului ap3rSrii nationale nr. h1.10312020


pentru aprobarea lnstructiunilor privind actit~itateade
informare si relatii publice i n Ministerul Ap2ri:ii
Na/ionale .................................................................... 3-60
MONITORUL OFICIALAL ROMWNIEI. PARTEA I. Nr. C74 bis!4,V1.2020

ACTE ALE ORGAYELOR D E SPEC1ALlTATE


ALE AQYINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
~VIINISTERULAPARARIINATIONALE

ORDIN
pentru agrobarea Jlnstrucfiunilor
privind activitatea de informare si relatii publice
in Ministerul Aparsrii Nationale*)
Av2nd Tn vedere prevederile art. 5 alin. (1) pct. 22 din Legea nr. 34612006
privind organizarea si functionarea Ministerului Apgririi Nationale, republicata, cu
modific3rile si complet5rile ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 54412001 privind
liberul acces la informatiile de interes public, cu modificirile si completirile
ulterioare. si ale art. 29 lit. c) din Legea nr. 8011995 privind statutul cadrelor militare,
cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
pentru aplicarea prevederilor art. 70 din Legea nr. 34612006. republicat5, cu
rnodificarile si completirile ulterioare,
i n temeiul prevederilor art. 40 alin. (I) din Legea nr. 34612006; republicati,
cu modific2rile ~i complet3rile ulterioare,

ministrul apar6rii nafionale emite prezentul ordin.


Art. 1. - Se aprobs lnstructiunile privind activitatea de informare si relatii
publice i n MinisterulApSrArii Nationale, prevazute in anexa care face parte integranta
din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrsrii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul
ministrului apararii nationale nr. M.7612016 pentru aprobarea lnstructiunilor privind
activitatea de informare si relafii publice in Ministerul Apirarii Nationale, publicat
in Fvlonitorul Oficial al RomBniei, Partea I, nr. 455 din 17 iunie 2016.
Art. 3. - Prezentul ordin se public2 in Monitorul Oficial al RomAniei: Partea I.

Ministrul ap5rgrii nationale,


Micolae-lone1 CiucZ

Bucuresti, 21 mai 2020.


Nr. M.103.

') Ordinul nr. Pi1.1032020 a fos: publicat in 8:loniiorul Oficial ai RonSn~ei,Partea I, nr. 474 din
4 iunie 2020 ~i esle rnprocius si in acest nuins: bis.
MONITORUL OFICIAL .4L ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis!4.V1.2020

,:\I-t. I . -- ( 1) Przzcr~telzinstrxcyiuni stabilcsc i~rincil?iile,organizareli. contli.lcc.rca si fi~ncrionnrea


:kcti\ i:5tii de inlbnnare ~i rzln!ii publice in h,linister~~!
Apiirfii-ii Natictnale. denunlit ill zn~~tinnart:
MApN.
121 ;?\ctiviti\tea tie int'onnare s i reintii public2 in MApN are scop111 de a str~bili.xncnZinz gi
cicz\,olta relatii cfc incredcre intre institutin nlilitarri si socictrttca romrincascti. pcntru prornovarca
scopurilor si ohiecri\:elor instirutiei nlilitare 5i cresterza 2raciului ili. infot-tnare si 3 nivelul~ricle infelegerz
;i prob!enlaticii asociate clo~~ieniului
np5riirii.
Art. 2. - h:Iisiunen ~ i ~ t c t n u l i cIe
t i i ~ ~ f o r r n asi
r ~ ?rel:~tii pi117lice di11 MXI\N cstc cii. a sprijini
cornar>tian{ii:.l;etiipri11 c o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i c a r e ; ~ ~inforrna~iilor
t r ~ ~ ~ ~ s ntic~ ii111.cres
t e r ~p11l)lic.
~~ cu ;tcus;lti.tc, in timp cltilf
~i organizatiilor legal constituitc. pet1ti-u :i ?mbunilt5ti grodul
pcrson:llului propriu. cettitenilor. i~~stitutiilos
de congtielitizare gi intelegert n publicului h f 5 dz problematicn milit:~rii, rolr~l,t!biecti\.ele. misiunile,
olxrnyiile $i acti\litZtili. desf5susatc. contribuind astf.21 la consolidnrca CI-cdibilit;l[iii ~ i s t i t ~ t imilitarc.
ci
;.\~-t.1. - Activitatea ilc informare gi rzlatii publice in h;lA$K se dcst3soarii pe b:iza ut-rncitoarelnr
pri~icipii:
3 ) aplicarcil prc\,cderilor C'oustinttiei Romdniei rcfcritoare la dreprul in ir1f~rrn:ltic:
pu'nlice se realizea7.5 oportun. cored, cumplet y i ~~ediscrilninatoriu:
h) cotnunicarea infi)m~:~fii!t,r
c)asiyiu.aren unui f l i ~ xcon ti nu:^ dc infornlntii publicc penrn: persotlalul armatci. pzrsonalul
niilitur in rczcrvri +i in retraperc. \.ett.ranii, in\ alizii yi vriciuvele di. rszboi, ~nelnbriiiarniliilor accstora,
precu-rn si \?eteranii si invalizii din teatrele t!e ~ p t r a r i isi ur-tnasii acestor-a:
djcxceptarea rte la libcrul 2cci.s ia inforlnatii si. f3cc in cotiditiile stabilite de Legca nr. 5432001
p r i ~ i n dlibel-(11ncces la inforn~atiilede interes plblic. cu mo~lifi~3rilt'
si c~)rr~pIet:irile
ultet-ioare:
i.1 activitatza ile infonnarit si re!n!ii publice respect5 imper:.lti\:ul ncimplicGrii politice:
fj politic3 ife inforn~arcpublic5 exclude propaganda de orice fcl.
Art. 4. - ( 1 ') Sisternu2 tit: infi,nn:lre $i re1;ttii pn'olice tiin 3;l.%pNestc constituit clin:
a ) Disectir? informarc si relr?tii publice;
h) Structtlta purt5tctrului dt: cu\:;int a1 h4ApIN;
i i ~inf{~rrr!:lrc~i relalii publice
e) s t r ~ ~ c t i l rdc it2 !a di:ti.ite cs:ilo:tirc ali. armatci. c,rg:i!liz~te, tlanr?
zai.. fn scciii. biroiiri sail c i ~ i n ! ? ~ r t i t ~ i ~ i i t ~ :
MONiTOFtUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 473 bisi4.VI.2020

d e r rd I s e1,t:ii pi~blicclinc::tlr;rt pz. fii11criidi.sfincr~:

pi.ili o d i n lie ~i1.1 ilnit:-lte 53 d~.sf?i?oart.:1ctiv1r5tltfi. int'c)r.rnarc si rclatii


c ) pcrsi11131uiil~sc~lln31

~~ll>~ice.
. .
(2) Trusti~l cle pres:i a1 bIApX,;, ri.dactiile mass-media r;l!litare alc c;itegvrijlc)r de ti~rtesi
rcdactiiJe i-nxs-;ni.iiia tnilitarc ~critoi-ialet;~c pa:-tc din sistc..:nul Je ini.t\)~-rl?are
3i rzliltii puhlici. a1 institufici

!i~ilita!.i..
s t 5. - D v ~ ~ ~ c n activitstii
iile de inforn~are.i rclatii publicc in A;IApN su1:t:
a ) in rornmren public.5;
b ) in fi~smarcaintenlii:
c! rciariilt. cu cotnunitaica;
d) actiuni in spri,jinul diplo~natieipublice:
e ) ac~iuniin spsijinul C'omunic2rii S t s a t c g i ~ cdexurnitt
~ i n continuarc Stratcorn.
At?. 6.- Se~isiilte~nlenilorde specialitate ~rtiliz,?liin prezzntele ir~st~-uctiuni
este pre\?:i~utin
mexa nr. I .

C,AI'ITOLUL I1
Conduccrea activitiitii de informar-c si rclatii pul>lieein XI,4.pP:

Art. 7. - Discctia itifonnare si rclatii pubiicc. estc str~rcturaccntral5 3 4iXpS. spl--cir~lizatriin


condi~cerea,organi7aren si zestionarea domeniului inii)m~,'lrii$i sel:l~iilor publice pi= tin~pulstiirii tie
tirgellts, cii. ascdiu, tle moltilizare gi pe t i ~ n pclc r5zboi.
Art. 8. - Dirzctia infonnare si rclatii pc~bliccare urrn8to,?ri=lc?
atribi~tiispccikice:
a ) plrinii>c:lst.;t, osganizarea. ctest5$urareri. cvorilonarza si e~;lluase;l activitc~tii tie i~ikl-rllare$i
relatii publicc in hiIApS;
b)canducereil activit5tii de infitmare public5 in h:lApK la nive1 cerltsal si coordonarerl azti\,it,?tii
de infjm~arepublic5 la rlivel local:
c) elahornsca de str:~tegii, doctrine. instruct:iuni, mnni~alc.gl~icluri:n o n m pc lini:~:tctivitStii dc
inforru;tre si relntii publice in YLApN; a1131izesi sinteze. precurn qi buletjne!noteira~>oarte de i~~fonnasc:
illosganizarca si ilcst3surasza prcg%tisii'instn~il.iiin ctomeniul infi.trm3rii si relatiilos ~x:Llli~c
pfii[xi pzrsonulul arm:~tei;zoosdonarea prt)i'esion:lir\ a S!I-ucturilos+i persun:llului dill cactrul sisten~trluidz
si relafii publice din ?-L:\I~IT;
it>fijr~nare
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis/4.V1.2020 5

.;i c\ alriasea :icti\ itLrtii pe li11i;t irlfbrril51-iiq i reli~~iilor


e) pI;~niiic;trea. organizare;!. tiesti5i;usa1+~;1
publicc pc tirnpul cx~nrcitiilory i 0~3e1~il~ii101~
1tliiifasi3;
I) cr,ndt!cerea actl\ itli~iitle inhrnrnasz inter16 in blitpN la nivel central +i coordonarea acti\.itG\ii
cle infor1n:ire intern3 1:l nivi.1 loc:ll:

-~s!acordarea. mcn!incrt.a, rerrc>graclare:~


dinrr-o clasri supcrioar5 ints-o zinsri infcrioarii: rcspecti\r
rztrngctrea titlrilui de specia!ist de clns5 In specialitatca 1niJitar5 ..Relirtii p~.tblice";
h ) planiticarca, or$ar~izrtr-,-asi ~lcst3.;i1rareaactivit2iiilor internationale pe iinie dc spc?cialitatc i n
?Sl'\ph;
i ) emitere:+ rlvizului tic spccialitate penrni cadrclz militarc care ill1 solicitat sZ fiz analizatc dc
comjsiile dc seleztiz peniru a fi p r o r n ~ \ ~in din dotnenii~linronnare si relatii publice:
~ tfir~~ctii
e
j) planificarzri, osganizareri y i tfest?isurareri co11voc5rilorpe linie de specialitrite in MilpN:
k) plariificarcil, orgnnizarcil si cicsf3surrtrca contsolului ye litiie di? spccialitatz in h-IApN;
1) exercitarila autoritStii h~nctionale.de stat tna.ior si control pe l i n k tle specialit:lte a 'Trustului
dc presb a1 h;liZpN. przcu;l> si coordonarca ~tctlvit3tiimass-media locale;
~ n moniioriznria
f n1ass-111cdic'iir1ti.t-ne si intesnntion:rle;
n ) ri3i~liz;ire;t yi actualizarea site-t~luidz lntlnm:ln3 si internet a1 IJirectici int'ur~nare si reli~tii

publice pi a sirc-ului uticia1 pe it1ter:li.t a1 h;f.&pN:


oi realiznl-en si gestionarea paginilor o-ficinle nle h3Aph in ret:lele sozirtle: prezum si n altor

pagini.:conh~si~ ; gnlp~lr-i
i i n rctclcle suciale pcatnl :Icti~.ititisi e~cttirnentespeciale clcst3surrlte de Dircctia
infbt-mare si rclalii pi~blicc; rcalizarca irnor :rplicatii inf-'i>rn~:ttizepc lntcrrlzt irnprcirnii cu struetori
spzcializate in clolnsniu din M A p N , pentru ciispozitive inteligzntc, in scopul prornov5rii imaginii ilnnatzi
Romtiiliei si a casicrci milit:tt.c;
p) rea1izart.a si actministrarea unor b5nci'bai.e ite date pentru d5sGsur:uen activitGtii cle infor-rriarz
.ji rchtii publici.. inclusiv pzntru stocarca ienrr:llizatS n fi~icrclormultinledia renlizate de c3trc s t n ~ c n ~ r i l e
~i pi.rsonillu1 hfi\pN, evidcnta pcrso~iduli~i
ijt' informare si relaiii publice gi i: :icrivitritiios ctcskiyurate de
acesta, ~ e s t i u n a r esit~.la~iilor
:~ tie criz5 nlediatic2 ..;ipromo\ at.eit i~naginiihrmatei lio1112niei;
q) particiyarea lrt p1a1lificat.t.a. ol.ganizarea si desfapurarca progran~elor!acti~~!~ilw
de ilil!lom;ttii.
public3 in coloborare cu structi~ri ale h,IApN, rtlte stmcturi gu\~e~~lan~t.ntaIe
sau notigu~.erna~i~ent:lle.
scprezentante diplomaticc :i orgnnizatii interi~ation;ilc:
r) incheicrea de protocctalz de colnborare sou parteueriate cu czlelalte n~inistcrc:institutii dc
cultur2, organizatii g~~vernamentale
5i non-gi~vei-n:.rtne~itale,
fitnclrttii, a ~ o c i a f i institutii
i~ rnrtss-tnecli;~s:iu
firrnc. de rclatii publice. pei~tmctesf?isurar.caunor acti\!itciti pc lirlia inh~mrisii~i rclatiilos publicc;
S) spsi.jinirca ;1ctivit5fiIor dil infonilare-rccrut:~t.e prin ~lsigurareaconsultarltzi de spzcialitatz
peutru pl::!jifiii?r~:~~i dcuEis~!rarcacampa~?iilot.di: proii!ov;ire a jrnr!ginii Aunatei Ron151lii.i~i a c~rriirrei
,
rniiitarc, I?rccuni ,,Zitla Xtm3t;ci KomSnici it? .;coil . ..,~\rr!lata - r ) 5 ~ 0 ~ 1altti'l".
.-?

5 ..Tah:';ra de var3 pcnirti


6 MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisI4.Vl.2020

-. . ..
czrcetn;i
.
. ..t*:~iIet.militnrj3L'r?II.!.l o Z! . " S ~ ~ : \ liie
i i \ aci". a t'\.c)imet~teIol-r!zsf5sur:1te tie h.1.2pN s ~ i :tit?
i~
inhiitutii care urgctnizeaz5 cxpoaitii. t21-gusi i'Juc;itiot~alc si bul\sx locarilor- J c munc5: filrriizdrcll cip

si (til'\.l~;~~-e;l
aiistenf2 C ~ T I T I . Ur~~li:z;tr.c'it ~llec;i~-jel~r
institr~rizisi m;lterialeior prornotionalc. {?sinir:tr.rmeiliul
rnass-mcdici militare si civile:
1) I!: in ti)mlit;iilr dc i~iteresp ~ ~ b tconShrrn
asigurn-t-cancccsul~~i ic ? ~ s c ~ . t ~ ~ Legii [ o 544.
I ~ ~ - inr. r 200 1.
cu rnotlific5rilt. si cornplet2i.ils ulte~.ioar-il;
~$1) inforn:are:i popula~iciipi~l?licului.ori cle crite 0.i-i cstc ~ l i ' \ . ~ i e~It'sprc
. e\.cnirnzntcle si
responiabilir5tile pri\:ind ap5m.i-eatan::
- -.

v ) transmitcrea infornlatiilvr, rccornnnd5rilor si c:lractcrizGrilor pe linic de speciali~ate.cu privire


la acti~itatcaprof'esionrtlfi in domeniilc info~-~nl.\rl:
3i relatii 1~~1t)licc:
~.tspt'clivmass-tuedin militat.2. a
cadrelor militare c5l.01-a li st. intocmcsi nprecizri de szrviciu. pel1tr-u ;I ti i~tiiizacc:in proces~ilrie eva1ual.e:
infonn:~tiilcsi clocumeutclc sc transmit numai 1:1 solicitarca ev:tlurttorilor;
wlpnl-ticiparea la planiiicaren. organizarea si dest2surasen psograme1ori:tctiunilur d l Coniutiicx-e
) colnl~osarcc i ~stmcruri aiz MApS. aite stnlcturi gu\~itsti:lmcntall:.rcprezentan[e
Strategic3 ( S t r a t C o ~ iill
diplomatics sail organizstii internationalc;
s) conducerea activit;?!ii in X:i4pN la nivcl central pe linia rclatici cu comunitatza si coordonarea
sce3reia la n i l cl local;
$i relafii pc~blicesail e~:e!liiner~tzpublice
y i organizarec~dz campanii dz in-:i.)rn~:~re nlare
amplixre uri spcciale, i n vcdcrca Incleplinirii obiectivclor de ccl~itunicareale X.lApN;
L) c!ficiali_.in rcle1l:lc sociale ale strc~cturilor
n\!iz:\rca deschiclc'siiiinchiderii pagi~~ilns:cont~~rilor
si
cizstinat :~cl~ninistl.iiriiacestosa ~i coo~tlon:li-za sti-~~ctusil(x-
clin h.1ApN, prqS3til.ea perc;c>ni.~lul~ri
personalu!ui case ; ~ d ~ i i r i s s aaccstrl:
zi p;igini::cont~ri.
Art. 9. - (1) Str~.~ctut-a c1e cuviirlt al MApN este o structurii c:lre func1.ionenzs in
P~ittSt~x111ui
sul~ordineanemi.jlocit5 :I ap513rii 1>:1;ionale si coopcreazb cu Directia infc>rrnnsc si relatii
~ninistr~llui
publice.
( 2 ) I'rutGton~l tls cu\:rint al htApN cste pcrsvana numitri irnputernicit5 prin orilin a1 ~nini.;trului
rtp5Cirii nrttiorirtle, la propunesca yfirlui Direcriei iofbl-mare si selatii publicc, care. participri 13 os~anizarea
zi gt.stic!narea rel;ttiilur cu nl:~ss-media la ni\:elui mini.irt-ului npGr5rii nrtyion:ile, inclusiv it1 ~32111sittl;t(iilor
ti:: criza rneilirltic5.
(-3)Structttsa purr5tomlui dc cuv:itlt a1 h:IApN indeplines~cur~?~ntoarclc
atribtltii principalc:
a) tr;lnsrniterzi.t punctelos tie \ ec!zl.i. yi a puaitiilctr ofici;~leale MrlpN gi ale mirlistn~!ui ap5rrii.ii
nationale pc subicctc clc iuteres public Icgatc dc activitatea ilistitutici 111ilita:e.. in colaborarc cu Directia
infct17nrzrclsi rela~iipublice, prin sti-ucturn cart. gzstiimt.az5 1-elaTindirect,",ctl masi-meciia;
I>) rcclactarea ili.claraiiilo:, disiussurilor. c?rc?i~~elor.'i~>csiljcli>r.
materi:ltcios ~i iritzrviurilor pentru
. .
11rcsA CIIC I I I I ~ I S ~ ~ L ;1p215rii
I!~IL t~:l!io:~:!l?:
MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis/4.V1.2020 7

c) :ni-i~rri;aser:jxr1nanent8 ilzsprz acrivitatea Staruhti Major nl :2p;ir;iriit it str~.lctu;-ilorcentsale


subordonatc ~i~:-r~ijJocit
rlli~listn~!iri in s?lhordirica
ap:?l.illriinationalc. a celo:.laltt. srrucniri car? fi~nctioi~cazil
~~ernijlocitr'i
:i 1ninis11~1:~i
iip5rAsii ~l;ltii)~l;llt',
;i staleloi- nta~orc:~lectliegoriilt)~.
tls hste, con~anc.lantenLelc~r.

pcntru :i fi in mZsur5 s3 raspunda so1icitSrilc)r specil-ice at2r din partca n~inistruiui:~p;irAriinationale, c5t y i
3 .iirtn;~listiIo~-;

ill participarea 1:1 coorclonal-ea rtcti\~it5tilor dz relalionare CLL nxtss-meclia pen:r.u indep1iniri.a
obizcrivelor dc int'orrnsre gi relatii publicc stcrbilite de cctttducerca ministerului. precilm si la gestiol~arc;l
sit-u:~jii!t:)rd s criz2 rnetlii1tic5. in cooperare cu I>irectia inforunare 3i t-el:itii publice si cu strr~cturilede
ale altor ministerc. institutii s i agcrltii clin tar5 ~i din str2in;itatt..
~ o n l t i ~ ~ i c~>ublicG
aic
Art. 10. - ( 1 ) In ccldrul structurilor- ~nilitari:din con~puneseaArmatci Ronlriniei sc orgnt1izilaz5
indzpentleiate cu atributii
+i fi:nctioncazr?, tic 1.egirl5.~u.mr?toarelztip~lsitltt entitAti o~.ganizatiot~ale/fr~nctii
in domeniul infc,rm?triisi relafiilor pubtice. astfcl:
:ii la nivelul structurilor centrale +i celorlaltor structurilor st~bordonatt.nemijlocit rninistrului
;jpiir3rii ni\[ioni~lz- entitate orgnnizatio111cle tip scctiil. birou. compal-timent. sail firnctii. iudependzntri,
dup-a caz;
b ) la nivelrll ccltegoriilvr tle fot-fe- entit;ite osganizi.i~io1.1
tle tip birou;
C) la niy-clul corn:?l~darnentelar de rprijin, diviziilor!similc\r $i brig~zilor!sin~iI;ir - entirate
organizclt.ioncr1cte tip compartiment;
- ofitzr <I\: infor~narc3i relarii
d! la oiveluI rcgimentelos. bazeloi Io~isticcs i hatalioancl~~r~similar
publict.:
z) 12.1 nivelul cr1orl:llcor str-rrctusi nliIiti!re - activit;rte;\ de informare ~i s6l;itii p ~ ~ h l i scrs asigul-5 drs
critre persoanc oorninalizatz de cumandan{i;scfi.
( 2 ) ?'ipul de st~acturide infonnnl-2 .;i rzlatii pubiice, pl-ecum ~i cletinire:~ iilnctiiIc!r specifice
domeniult~iiie infbrrnare gi rclatii publice se curclcazri cu preveclerile nornlelor ili: clefinire a fitnctiilor
personalului din str~rctirrilehli1listzru1ui Xp5rBrii N:itionale.
(3) h:loclificnsea sti!.tt.lor tit. organiznrt: gi incadrarea ell personal rt fi~nctiilor din domeniul
iuformnri. s j relstii publicc st. f ~ c potrii~it
e psevcdesilur actelor nosrnrttivc spccifici: domzniul~~i
reurselct~.
urn cine.
( 4 ) Activiratea tlt. informarc ?i reiatii publicc a Dircctiei gencralc de informntii a aprir6rii sz
nsi'gxur5 iie cAtrc Directia in fblmari. si reln f i i publicc.
Arr. 11. - Stri~ctr~rilzdc infor~nare t;i relafii publice sr suborcion<az5 nemi.jlocit
c o m ~ n d a r ~ t l i i u i ~ ~ e funitiirii
irhi nlilitarc la siivi.lul ciiscia filnc[iot.rcaz9 si snut coordonnte, pe liniz de
specialitate. dz c5l;re structurili de prc.t-filale e.;alonrrlui in-recli:~tsilperiur.
PslONlTORUL OFICIAL AL RGIIJIANIEI. PARTEA I. Nr. 474 bis/4.V1.2020

Art. 12. -- Strucful.ile de informare 5i rzlatii pttblice itrganizeazii 5i dest5soard nctivitritile cle
itlforniare pi relatii publice ale esaloanclor in cart: funciioneazri si indep1ini.s~ urmritoarele atributii
principale:
a ) intocmire:i pAn5 la 31 iIecembrie, pentru anul urm5tor: a documentelor dc planificare a
la ni~:eliil~.salonuluircspcctiv. pc b3za Slratc~ieide comunicarc a MApN +i a Planuiui aniral
co~~~uniclllrii
a1 activit5tilor de inforrnare si tzlatii yublicc al MApN:
b) desf'isurar-ea nctivitcitii cle informare public3 clircct9. in conditiile legii;
e) organizarea +i clesf3surarea activit5tii dc: in.k)nn:lre intern5 n persc)nal~~lui;
cl) gcstionarca. in toatc situatiile. rt relafiilor rnarii unitii~iiunit5[iimilitnre ~i persotlalnlui accsteia
cii mcrss-media;
e ) contiucerea acti\:it3tii mass-rnediei milit:xt. clin zona lor dc sesponsabilitatq
il motlitorizarea aparitici in mass-~nedialocal3 si in retclcle sociale a i n f ~ n i i a ~ i i l orckritoase
r la
activitatea esalonului la care activeaz5 si a unitsfilor tnilitare subordonate, prezentarea acestora
stnlcturilur respective, inforlnarca cgalonului superior ~i transrniterea la Directia
coma~ldantilori~cfilor
infonnare si relatii publice;
st~uctiirii in c;lre functioneaz3 in pt-ivinta orsaniz5rii
g ) consilierea cori~andanh~Ii~i!sef~~lui
rclatiilor cu comunitatea;
struchlrii in care fiincfioneazii: atunci c5nd
11) ot-ganizarea. la orciinul comandanmlui~sefi~lui
siti~atiaco~lcret'fio impunt.. a conferintclor sau brief'ingurilur dc prcs5: rlcspre data si ora stabilite $i
tenlatica nbordat,?. initrn~eazriierarhic. pe liliie dz specialitate pcitlii la tiiveli~lDirecfiei informarc .si relatii
publice:
i ) idzntific:isea nevoilor de informarc ale mi1it:trilor din zorla de responsabilitate si solicitarea de
la Direcyia in-t'onnare si relatii publice. pe calc o-ficial3, J e lnateriale care s5 rdspunct5 acestor nevoi;
j ) infurrnarea ierarhicii, pe linie de specialitate: pan3 lri nivelul Directiei infosmctre ~i relafii
publice. despre tematicc-r solicitHrilor dc infortuatii primite de la junlalisti sail reactiile pe retefele sociale.
pe fondul cr.izelos mediatice sau cu potential cle crizX mediatic5 pentril instihltia 1nilita1.8, in scoptrl
armoriiz9rii rt~spunsurilor:i purlctelor de vederc sau sprijin de specialitate;
k) elahorarea de analize, sinteze gi rapot-tSri periotiice sau la solicitare pe linia activitiitii cte
informare *i rclatii publicc:
I) participnrea, la solicitare. la activitcitile'c-rc~ic~nileorganiznte si desf'isurate ctc birnurilc de
mili tat5 proprie sau din institutiilc tie
impreun3 cu personal tlin st~~tcturc~iunitatea
infor1nare-~zcr~1tare,
111i li tar:
'inv~~cir~~iint
n.1) adlriinistrarea paginii o.ticinle a struchuii in retelele snciale sau colclborarea ca editor la
pagina otici:ll3 a e~alotluluisuperior:
MONITORUL OFlClAL AL RO~L:IAN~EI,PARTEA I, Nr. 474 bis/4.V1.2020 9

ni r.ealiz::s.ea ~ l e~llatdri:!le ~ c r i s esi fbto-videol ilesrini~tep:.o~novAriipe pligir~ileoticiaitt centrnle


alc h,IAyN ilin rc!clcIc socialc si atticolc. opinii. rcportajt?. portrcic cli- rnilitnri ilz~tinctteblogu!ui oticial a1
J,ti4pS - arrnataronl:l~~iei.tc>
si pc~rtnlirlui,AKh~leil:
01 j3sczeIir;tt'ca i i ~cadrut activititilor ile informare intcl-na inr~.egului p e r s o ~ ~ a:I l riscurilor..
vulni-.rubilil:ifilor si 31-antaJelor co~nurticili-iionline, conli~rsng'iiiclurilor c.lc Ilutic practici. prc~crit5rilor
elaborate ili. Birecfia informasr: si relatii publice, prclcam si u ps<veclerilor i?rezentului vrrii~lpri\.ind

ri.sponsnhilit~!ilegi regulilc itc compost:lre in reteleli. sociitle.


stn~cturi!orcare nu au prev5zute in statele de orgnnizare ale
Art. 13. - ( 1 Co~nanctnl~tiiiSefii
di. i11fortn;lri. g i rzlafii publicc nc~minalizcaz5.psin orclin dc zi pe unitate:
stn~ctitrilornlicrostriichlri/f1111c~ii
pzrsot~alctin cadrul stri~cturiiproprii pcntru desfisurarea acti\!itritilor spcci lice acestui dorneni~r.
12) Personrill11 norninalizitt in ror~fosmitate cu prevzderile alin. i1) indepline:te ur;la:i!oarele
atribu{ii spccIficc:
a ) organizatea si cJesf5surarea nctititfitii tie infomare intern5 a personalului:
b) participare;i, irnpreunii cu sti~~crur:i
dc int'c,rrn;lrt. si relatii public? dr: la esalonul superior. la
gzstiotlaren crirelor 1nedi3tici.1
c ) rnonitorii- are:^ 3pariiit.i in mass-media local5 si in re!elele sociaie a inft~nna!iilor referitoarz la
activitntca e,salonului la care acti~eaz5.prczenrarert acestora comanc1antilor~si.filorstn~cturilox.rcspccti\,e.
irt-fol-tnareaesalonului sui?erior si transmitesea In Directia inforn~aresi relatii publice:
ci) cotlsiIicrca curiianifitntului:'sefi~lni stsuch!rii ?n car? fr~nctioncnzii in pri~linra or~aniz5rii
rzla.liilor cu co~.niinitnten.cu respectarea principiului ecl~idis!ai~tci
politice:
2) tritnsmiterea crStre s t ~ ~ ~ c t uiler a informal-r: si selatii pr.tblice a egalont.~luistrperior ;I unos
matcrialc refcritoare la rlevoilc dr: inf'onnarc -.alernilitarilor ili11 unitarca rnilitar5 p~ol,sie. ori ilt. c5te osi
este necesitr;
fb pan5 la 31 deci.nli?rie. pentru anul iinn5tor. pc b3z;1 Strategici de camunicare a
in.tucl~~irea
h;l,lpN $i a prcci~irilorprimitc de la stt-uctirra dt: int'oril~arc$i relatii publice 3 c,saloriuli~isi~pcrior,a
si se1:ltii pi~blicepent!x unitntea 1nilitar5proprie:
planul~riatlual al activitatii de ii~fos~nare
rr'i
G ,
de
i n f~rrlctiede sitmtie. arc rcspansabilitZ{i in implementarea si ~estionaserti~~stnrrni.ntelo~
cornunic:lre c.)nline.
(3) Atributiile specifice pre1.52ute la alin. ( 7 )sc inscriu 'in iisn posrului pcrso~lal~~lui
uolnina1iz:it.
. - Pi.rsonaluliri care indeplineste atributii pi. linia inibt.rn3rii si relatiilor publie.L
A I ~13. 11
^' estc
iritzrzis sB indeplineascLi :itribatii tie prezzntator s : crainic.
~ de pr:,toc.ol, secrcrtr:siat, szl:~tiicu p ~ ~ b l i csau
~il
escort5 gentru observatori-vizitatori. cu cxcepria iilsotisii ~t.psczi.ntantilormass-media.
Art. 15. - Mass-tneitia militari realizeax8 pt-itifuse c:we contrihuiz la iuforinx2a intel115 :
I

prcci~inyi 1:: infctrrnnsca pt~l?liciidespre


pcssunn!ului ~ni!ilar ~i cixri! nl nml:~teisi a fnmiiiilo~:~ce~torn.
aitivit5tili. ciesI3.;~:i-nti:dc \;.;I,ApN 3i pcrsc~~:idi~l
nccstuin: prodrisctc sant destincttc n~i,jlnai.cIorpsoprii dc
?0 MONJTORUL OFlClAL AL R O ~ ~ A N I EPARTEA
I, I, Nr. 474 bisi4.Vl.2020

conlunic:~re.cnnitieli)~.itltcrriz +i p:iziniioi- of~ci;lle di~::.eyelelc. snci:lle, psecun) si diflrF~rii priti rilass-


rncdia sau r~ltccarlnlc externs dc corw.ii~ic;ii~c.
At-!. I h. - I'rc\tlust.le 111;ts-rnti.ii:ls1ill~r:1r2.;:I IL:
a) p~~blicatiilc
re:r!ir;itc dc Trustal da: prcsri al S;I;lpS si alrc produsc clc ir~tbrrnarepul?iicS rau
inl\)rniare inte!il: tip5ritc rcali~ntzcle srnlcturilc icntr:~lc alc mirlistcrului si cele care function~az5in
suborclinea ncrn(jlocii5 a i1iinisinllr1i aprir51-ii ~?aiion:~le,
de st:ltclc 111;;ic)rc itlc catc.gol-iilor de hl-ie, dc
i.oma~li!rtt:~ellrclcy i dc st~uct~trilc
~~lhorcionnte
nccstora:
b) e:uisiunile de milio. cle televiziut~e,filluele cioi[rmentare realizaie ile ..!'t~rst-i~l
dz press al
"LIApN:
c i pitblicofiilt. electronice si i11strurnctitclesocinlc in relca, postate ,e internct si intranct;

(1) cr?rtile. itfi~ele.proclusele multimedia. p!-ecuni si celz de proliictvare a h,l,?lpS si a carierei


~nilitarr:- itfisc. baancrc, ~ip3rituri.stancl~~ri
pop-upisistcm cxpozitio~ialpe schcict fix .;i roll-np'sisrcm
expo~itionnlrulant .;i mesh-urilprint publicitar pe poliplan >i clipuri ~.idec.)i'audio;
C) produselz fc>to$i ~rideorenlizatc in scopul public5rii.:'difuzZrii pe paginilc ukici:llt. ale h1,;ZpN
din ~-i.tclelesncialc :i ~~latcrialele oficial rtl >;fL4pli -
text, articolclc. opinii!e, rzp;v-tticlt. (testinate blugul~~i
armataron?aniei.ro si port:zlului ,AliMed.
Art. 17. - I.lictivit:~tea rcctrrctiilor mass-mi-.dia militcirc. sc dctesfii~oarri in conforr~~itatr:
cu
prevederile Sirxtegiei cle comunicare a ;t:lApN. ale Planului anual 211 activit5tilor cte illt'o~inaresi relatii
publice, ill b;iza planurilor publicistice am~iilr:51 alt. dispozi[iilor ~ c f u l u iDirci'tiei i~:f(>rlnare~i rclarii
pi~bliccpri\ ir~dmass-medin milit:~rii.
Art. I P. - { 1 ) Directia ii~ft-trtliar-e e ~najorsi
si relritii pi~l>liceexercit; autoritate:l filncyion:tlFi: ~ l stat
control pc link dc sptcirilit~te a Trusrului dc LsLla1 MApN, care cstc nr~c~aizat
pc rcdactii ale
publicaljilor si et~~isiunil<tr
de mc!io: c'ie tele\:izi~rtiesi filin.
i 2 ) Rtlatia de ailtoritate tiincyictnal5 se realizcaz5 prin trans~nitereau n x tlispszitii. rzglcrncr:tL~ri.
precizriri: proceduri satr cereri pe linie clc spccialitatc pentru indcp1iniri.a obiectivelor dc co:nutiicare
stabiliti. prin Strategia de co:nunicare M,4pN pi I'lrin.ulkri :lnual de informare si rel:-lyii pt~blicea1 h;I:IppN.
in scopc~loprirniz;lrii tirnc[ion5rii Tnlstului dr: prcs5 a1 MApX si a1 redacyiilos publicrr~iilorsi ernisiunilor
cle mdict, de televizi~mesi film din coti3punert.a acestuio.
(3) Relrttin de stat nlajor sc ~.calizc:lzr?ir1 scop~rlfurniz3rii dc cBtrc Direz[i:l infonuarc i;i rclatii
pitblicz de recomandriri, corisilierc si c.cpertiz:i dz spccialiiati= Trustului de prcsri :11 MApN, in scopi11
etptilnii-5rii ;1~tivit3lii in comrln a celoi clct[!i sl'nichlri: asigurZrii 11nui gwd sporii de operativitate in
rzzolvarcs s3~.cinilort r : i ~ ~ ~ i ~Trusmlui
lisr: de press ai h1:IApT.
(4) Ijxercit:li-e;t conrrolul pe linie de specinlitaie asupra activit2cii ln~striluicie prcls5 :tl b!:417N si:
rcalizeazik prin acfiu~li.~nctaclc~i 111i-jIoaccS ~ C ' C ~111~ scop~11
C C , e~::ili15riiarril~ufiilur,rrs;~onsal.iiiir?~i1i>r
:i
sarci~~iior- ?'i.ast[~iui<ti. prcsii a! bAApK >i
x!:~bili~c ;ulr;l:i:irii ~i>Z.;liiili>r
cnsi.s.;xin~%tiari;'.
MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisi4.Vl.2020 11

,
sitlcronizitrea sun~are:or si a
- \

(3, Exercitarea ai~rcx-it5tiili.i~lc.tionale\.a i1vi.a in \ edere:i ji

solicitntca de cc?n:inur viifcc) ~ ; tilt<)


produsclor 171~diil. i ?I? sprijinul activit3tilor curcnte cdc inf'c!t.mrtre si

rzlatii publrce .;i cn~npanjilorde inforinare publicri. niilriize .i;i e\.alurisi (ic: comaaicure, aproharea P l a ~ l u l ~ ~ i
produsclor ~nedia,preculn ~i prit~activitdti corntin?
publicistic si a1 hrr~~ati.lor - sccti~ljr:dc coordoncirt..
cursuri, iilsrruiri si ioriuocZri pi. liilic ~ ! speci:llitute.
c
( 6 ) I)irzcturul Trustului tie press a1 MApN ;tprob5 su~narelc:publicatiilor ?i ale zmisiunilor iic:
ai'cstont pci~tluasigurarca incridr8rii in
rrldio 5i telcviziune propusc de rcdactorii-szfi, x-crific5 conti~~utul
prevcderile pl:,nai-ilor pubiiciscice .;i a concorci:mtei cu pret.ec'lcrrile Strategiei ife c.on~tinicare, cu
ol?iecti~,clcprioritarc dc comunicari. alc 3,l:\p\ y i ale Planul~~i
:uii~ala1 activir5tilor ilc informare y i rclatii
publice 21 hIAph', :~corcf:il . i ~ ,.Bcln
a de tipas";,.Bun pentru e~tlisic"penttil procfusi'lc mc'dia militnrz? ciup5
obtinerea a v i n ~ l ~st~~lcturii
ii ctt atributii pe linia protzctiei i~~hrrnatiilor
clasificatc. Ulterior apn~b5t.ii
sumarelor produsclor n~cdi;~.
nccstza se transmit. sprc infc)t~nare.Disecriei iuforrn;ire si rclatii publice.
(7)Directin infhrmarz si relatii publice verificfi periodic incadrasea prociuselor ii~ass-lnedia
111ilit:tre in Iinlitzle pszveclcrilor planuri!or pultlicistice anualc. alc Stratcgiei de cornunic:~rca hlApK si ale
I'larinl~ii anurtl 31 activitatilor dc inibt~nctrl:~ ; relatii
i publicc al h:Ia4pN, si realizeaz5, la orctir~r~l
gefului
Dil-ec~ieiinformni.c: .;i relatii publice., analizc ~i evalttiiri referitoxre la moilul in care acestea :;witin
indeplinirca ot?iecti\:zlor dc cornunicarc ale h4.4pN. Reniltatzlc: acestor a!lalizc: si evaluiiri surit prszentats.
prin rapo1-t cie infonna~-2.ministrului :1p,'lr5rii nafionrtle.
,Art. 10. ( I ) Reclactiilc mass-rncdia inilitace care nu h c parte din Tsusrt~ld z presz 211 hj1:IpIC
sunt suboritonate ci.t~nanctantilor~scfilt?r
~narilori~nit5ti:'tlnit:ifilot.n-1ilitnt.e in structurrt c8rora fnnctiuncazli.
din St~.att.giad l co~nllnicare3 M A p N si ale Pl:znul~tinnr~al;!I
(2)1'c:ntr-u indeplinirca obizctivelct~*
activitiirilor de informare si relatii publicc a1 ki,4p;N. rcctactiilc prev5zute la alitl. ( 1 ) sunt coordorlrtte
profesional ite structctrile de ink)t7nnrz 5i relatii pulllice de la esrtlotlul Irt care i$i desf;~?;oar5azti\:itatea ;zi
cu redacriile clin compunerea Trtlsmiai de prcsri a1 M h p K .
cc:,o~~cserizi!
Art. 30. - irlliir)!;irza sau ?;chirnb:irca denurxirii unor publica!ii periodice, cmisiuni ctc ratlio si
televizitlne militare se rt~izeaz; tlz Ili rectiit i nt'oi-ii~aresi relatii pilblice. si se ap1.ol?5de ministrill ;tp%r;trii
11a;ionsle.
Art. 2 1. - Principalele atribqii ale recincrorilor-sefi ni reiinctiilor mass-media 1nilita1-zsunt:
a ) elaborarea planurilor piibli~isriccanunle, pc bazii Strr1:cyizi clc co~nunicaren h;Iz4pN, a
Planului mu31 :$I nctivitlifilor de irihmlnrc pi relayii publice a1 5;fXpN si a cerjnteloi. de comunicari:
esistente la esalonul untie flrilctionertz5;
b) conitucerea 11i.rnijlocitS a actitrit6tii persol.la1~1luidill I-cd;ic!il: si asigt~rares calitritii gi
conti:?i~tuluimatennlelor de press inclus? ;in puldicatii pi ernisiuni. a acurate~ei$i \:eridicitritii inforrnntiilor
difi-~z;\tc;
,. . .
cl orqanizaren si ~cstio!latc:t k?:~zeio~,
jtroprti c!c (la:<. ar!li\ (2 fbto. ar!rilo c;: v~ctco:
MONITORUL OFlClAL AL RO~IANIEI, PARTEA i , Nr. 474 bisl4.Vl.2020

di asigtu.itre:1 111tttzl.iaI2ici tin;tucI:tr5 a re;l:jctii!or ye cn1.e 1e conctuc si utlliznt.zn etir3ie1:tG ;+


~-csu!'s~:lor
urimn2? rn:ltrrialc 5i f'ir~nllcic~ri.
pusc 1r: ilispitzi~ic.
Art. 12. - ( I ) I'lnnurile p ~ ~ b l ~ c i sat~u;zlr
t ~ c e i~!pt.intlurm3toarele elemcnte:
it) cicscrierca ini-ilocului ilc inhimare - ferruntul. tirajul. pi.riodicit:~tea. aria iie iiil-i~zitrc,rubricil~
pi'17t1ant'nre:
b! obiecti\eIc: cle ctmunicare specitice stabilit~:in concorclantZ ctr Strategia tfe com~tnicarca
Mc\j?N, P1:1nul anual ,-rl itctit~iti!tilordi. infol-marc si rclatii p~tblice31 1;1,4pN 5i obiectivelc opc.rr~liol~ale
311.

mi.jluc.ului tie in ti?rnmnre;


c r publicul-fin ti^;
d) resursele umanc. finariciari. y i [naterinlc estimate, precL:m si sursa dc Einanfnri..
12) P1:lnrrl publicistic an~liil ;i1 T~xstttlui tle press a1 ?jlApN suprinde sinteza plnnul.ilos
~wblicisticeanualc ale rzdactiilos din propria coml?u~lere:sc aprob5 de 1)irc.ctia inform;tre si relarii
publice, piin5 la itata cle 3 1 dzceinhrie a anult~icurelit pentni anu1 ~11ni5tor.
(3, Forni:ltul proclusclnt. p~~blicistice
realizn.te de Trustul de p1.es5 a1 MApN si de rectactiile care
nu t3c pnt-te din :1ceost8 structur3 sc annlireaz5 ~ ~ r aimpreun5
l , cu specialisti din Direc;in inti)rnlart. si
relalii p ~ ~ b l i csie ,se aprob5 de c5tre setill Ilirectjci inform;ire .si relatii plrb!ice.
(4) Pl:rr~ilrile publicistice elabol.are de tedactorii-scfi rii redactiilor mass-media militarc care nu
l l p~-r:s:ia1 I;I,ApY i e ~ i i i ~ e a zc!e5 str~icturacle inhrinar-e 5i rela!ii publice rle
fac pat-te din T l ~ l i t ~ife 13

c+alonul 'in c;\dri11 c5sura fi!nct-ioncszri ri se npsol)5 ~ i ecomnndantiisefii structurilor c3ror.a l i sr:

subor~loneaz5.
Art. 2.3. - ( I ) Cotnunicarca online, prin interinerliul rctclclor sociale. ~irmrir.e~te
in princip;tl
prezzntasca rtspcctclol- rciea-ant< alc activitii~iistmcturi!os g i p:ssonalult~i 5IXpN pents~ia coiitsihui la
cresrerea grailului cic intzlegere a puhlic~rluitat5 iic problemaricn rnilitarn, rolul. ohiectivtle. n~isiunilz.
operariilc si acti\~!tri[ile desf2,ciirate tie n~ilirariirolxritii. in confi!rniitate cu ohicctiveli. dc comunicarc
cupl-ins2 in Strategin de corn:tnicari. a hlApN.
( 2 ) Co~ml~inicarea
online se retllizeaz5 de ciiirr: structurilr: ~i person:ilul hIAp9 pent1-u rt spsijini
indeplinirea obiecti1.-eiorcte infcvrnarc intern5 si dc infixmarc public5 ale i~istituticimilitarc. In~tt-~llncntele
socinle in re:iea con~plet<aziiniijlo~celetsaclirior~aleJ e comunicare 5i asigur% tl-ansinitere2 rapid5 a
mcsajc!or c5tre aticlientzlc interne $1 externc defitiite in Stratcgia dc con~unicasc:1 MApN i in Plailul
:tnual a1 acti\~ir5!ilor de inlormarc ;i reia~ii!,ublice n1 ?;I;l\pS,
13) C:c)tnand;tntii~sefii de strtrct11si trebuie s5 \:alori!ice potentiallll instrumentelor socinle i n rctea
pc~irsua ~nasimizriclifuzarea ini-i,rmatiilor ifc intcres public scferitoarc la activi:iitile din domcniilc psopsii
de acti\ itate. care ?i.)t.contrihui la prc?tnovar$a valorilvr, tmdiliilor $i a inlaginii Arnlatei KolnLiriiei, 13

ctcstercn atr::crivi:?i!ii si 121 consoliclrirea prcstigiltlui cnricsci militare Tn rrilltlul a~ldic.latcio!-ii!tenii. si


3SIL'I':lC'.
FjrONlTORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 474 bisi4.VI.2020

;Irt. 34. - C'o11tiuceri.aactivit;i[ii de infonnarc gi relatii pul,Iicc. in ceea cc pri\:egte plal~i'I 1c;irc';1.
orgmiza1.cn. desf;l~at.areasi. asigun1rt.a tina~lciar-cotltabil3si teht~ico-material;. estc i n rcsponsahilitatt'3
i.otnandantiIor-!sefi1or In nivelul esaloane!or pe care Ie ccjmnnd3; in :icest domeniu. coi:~anri:~ntii-'$eliisunc
consiliari di: personrtlul de infc)nnarc gi rzlatii 1>ublicc.
;-\I-t. 25. - Principnlele arributii ale co1uani1an~ifar/ssfilorin dzsCis~lr:~rea
rlciix;itcitii di. infi~i-mnrc
ji relatii pilblice sunt:
a ) asigur;~rcaapliclirii prcvederilor Icgalt: privind liberul acccs la iiiforma~iilt:de interes public la
ni velul e s a l o t ~ ~ ~pe
l u icare il comani13:
I?) sc1ectionare;l pcrsor~alului care cunoaste foal-te I-tine misiunile, activitatsa 21 spccikicul
csaloni~luirespcctix:, cu tcmcinicc cu~~ostintc
tniiitarz yi ~ l zci~ltur;?gcnzralii, probit:ite mor:rlci, espzricntii
si a~ptituclinipentru a indeplini ncti\lit5y! cle informare si relatii publice;
c ) itsjgurarea participiirii persnnslului tli. informars si relatii publicc In rictivitB?ilz di_-co~:ducerc.

cum ar fi 2drui9rile .;i jeclin\elt. t.le luzru cu loc!iitorii ?;i sefii rie I?~C)C[L~I~;
cl) asiguraren informiirii corcctc si opoi-tune a [?ersonalului de illfct~~nitre
:i rzlatii public,: din
suboritit~cd?spre toatc :~spc"ctclecte intctes piiblic ale activi18tii c+alonului respecti).. ale e5rzloanelor
s1iperioal.e ji ale str11ct1~rili)r
sitb~rcion~te;
c ) gcstion:~r-ea.prin personali~lcte iofoslnarc i;i rchtii pul?lice, :I situatiilor dc crizfi rncdi3ticti cc ar-

putea avea irnpact aiupr:) npiniei pulllice sau a instir~rtici.a bunei reputn:ii a ncesteia;
f) intil-umarea activit5tii rcdactiikx mi.jlo:iceIor rnilitare de informarz si docunit~~tari:a
~nilitari5i civili;
~i~irn:ilis~i!or
g ) asigurare~iparticipiirii personaluitri dt. intjnnare ~i relqii publice, precum pi a jurnr-~li~t~lor-
in prcg5tirca de specialitatil:
militari la c~trsuri,convoc5ri si alte ,-ictiviiZtidt. ~CI-fection:irc
11) sprijiniren 3ctivit;itilor tie informar:: si relatii publice clin cadrill exercitiiior multinationnle si
ale misiutiilor internnrionale.
SECT/ li3'E.A cz -T-L~

Ptdt~tijric:ltrert.yi eiwlrmren nrtiviti fifor .fiicnt,rpuniilor cic infttrmrrre gi rela fii pa biicc
14 MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 474 bisi4.Vi.2020

c'iispiizitiz. moiialit,'i\iIor cle e\:tltlitse a eficic..i~[c'ipe-titsi! spri.jinirc;t indeplinitii misiiunii gc.rler;tle :i

st11-~ctt~i'ii
rcspcciivi'.
( 2 ) I'ri!i.+xl ch planific~tre5z tiesi3~o::r5 in str5:l.iri cooperare cu eiernel~telecie pln~~ificare
tiin
.;tat.eIc m;!jore alc ~!i~it:itilos:r?ilitare, i n scoj~!l ;trlnc,niz51.ii eth:-tului dt. cotnunisarc cu spcciticul
acti~itZiilot-csnlonul~~i
rcspc,'cti\j.
Art. 27.- I)oc~rlnentelecle pl:unificare si cc)~~tft~ce~-e
n acti~!ilr?tiicle it1fi1rrnal.e si relayii pttblice
sLlrlt:

a) Strategio de comt:nicnr-c.a h!1,4p\;


b ) P l a t ~ t anunl
~l it1 activit5[ilor de intb~marcsi rcla{ii ~ ~ u b l i ca1c kl!ZpN:
C) pianurile anualc ale acti\!ir:ililor de inforrnnrc si selatii piihlice a12 strui.tutilor cei~tralc.
structl~riloscare filnctionttaKi it1 su11ostf.int.a i~emi,jlocit:ia rninistrului :~pLirZriinatiun:~le,corn:~ndamcntelor
si marilor iruit3ti?unit5tilor xnilit:?rc:
ill P lanul cnmpaniei cle infotmare si rel3tii piblice;
C) Pl:tilul de cot!~unicnrzpeiltru cvcjiimentzli. spi.cinle/j?ut~cti~nlc
cle rclntii publicc;
t? Vlanul post3rilor pc paginile din rctelele dt: soci:~le;

g,r!r~nzxelcdt. inforn~;trepublic5 la plan~.uilc.'orclinelede operatii i;i exercitii;


h ) analiza ariual3 a nloduluj de indeplinire a obiectil-<lordc comunicnrz ctc &re srr~rcturilecliii
4,1,4pN: 'T1-ustul de pres3 a1 J-I,ApN > i celelalte retlactii mays-media nlilirare.
Arc. 38. --( 1) St~.:itegiade cc?mi~ilicare;I MApN sc elahoreaz5. de regulri. pcntru o peric,aiE dc 4
m i , dc c5trij 9irzc!ia inl'onnarc si rclalii publice. pc bazn Srratqici ttationale dc apr'.i.are a t5rii. a
cle gi.t\:i.tlxire- a C:l!?;ei rtlbe a ;1p:ir5rii_ ;I Stsiif.e~ieiniilitare
Prog~~iiniu!.~ri i.1 Ronliiniei: prccum si a
ohiectivzlor psincil?ali. ale iC.lApr\: si se aprob5 dc ministrul apiirr?,t.iiriationale; du175aprctbilrc. stratcgia sc
difilzeaz5. iernt-hie, la tvate s n ~ ~ c t u r idin
l z nnnat5.
(2)La P ~ O P U I E L ' CD
~ ~i ~ c t i e iit~forn~arc
si rclatii publicc. Srratcgia ctc comuuicare n :h;lhpN qe

poatc t'cvizui, ~n~tdifica ori itc elite ori cstc ilcCcS;\r,


s:1u co~~ipleta, CYI ~probarcarninistrxlui up3r3rii
nafionale.
Art. 29. - !1) Plarlul rnlu:~la1 activit3tilor cie i n f u ~ ~ n ayir c relatii publice a1 >;I'rApX se claborcaz5
la n i ~ e i u lDirectiei itlf'tt-mare qi reln~iipublice in bnzn Stratcgiei ite comunicnrz a 1,I;tph si are pre\.;5autri
o r1.1bl.icS dc cosn~riplatiificate pe fiecare actix~itnte: plaileil si. aprob8 cle ministrr.ll ap5r5rii a:ifiunc~le,

(1! Stntcturilc ccr!\ri~le. structurile care func!ionc:izc2 in s~:bordinzatiemijloi~it5n n~inistrul~ii


rip%riirii r!a[io~lalc?.st3telc ~n;:jitl.r: ale caccgoriilor cfe hue, corn:indan~snteIe 5i nmrile 11nit,'tti~.1nit2tile
militare rcalizeaz5 ~?rc)priilcplantiri anualc pc bnza Pianului anual a1 acti\it??tilurdc i ~ ~ f b n n a rgic rclatii
pul?licz al 2:tApN. pt: tlusara uriui :In lie instruc~ie.in cen-i\)rnmitatecu mocfelu! prev3mt il: anexn 111.. '7.
MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis/4.V1.2020 15

(3) List:x obisctivzii,r tic cco!tiurlicarc. ale I'iallului n~;u:tl :)I ;icti\ it5lili)r cis i n b r ~ n a r eq i rc.lr~!ii
gi reintii puhlicc duj"i consultnrc,? str~lcit~rilor
pul3lice a1 3:IApN si. el:rl?orc:~zii ilc Uit-i.c;ia iofc)~c!l.n;lrcr
cerltraie. a categi~riiivrile L~rttt~i ~ u ~ ~ i ; i ~ ~ c l a ~ l ~ z ~ i i t t l ( > r .
.:lt.t. 30. - .;i rciatii piibli~ctlc
C:)biccti\,cie cte cornui~icarcalc planurilor clo inti>~-~niiii. 1:i toarc
esaloanclc si: a Y1,4pN 5i clirl
s~ahilescin tiuict.jz cle r)hiccti\~i.icgcrneralc din Stmicgia dt conlil~~icru-i.
Pl;lnul anuai nl ;tcti\:it;l!ili)r cle infor~narc si szlnt!i yultlicz al h,l;.tpl\i pentru anul respdctiv si sc
completeaz5 in filt~ctit.de roIt11si misiurrilc. e~:ilonuluiresprctiv.
Art. 3 I . -( 1 ) f'lanurile de con~unic:,~-e
pzntru evenin~entelespeci:~le~pi~:lcru:~li:
cle rel;ltii publice
sz .~,llizcaziidc c6trc Dirzctia informarc si I-elafiipublicc sau dc c5tre stn~ctilrile~pt.rson:ilul
r:xr de infm-mare
~i relatii pilt~lice,osi cie cite 01-i este tii:\-:~!ii'. perltri~cfetalierca actii.it5filnr cji: comunica~-ece urnlzaz5 ZI li
des%gl.~ratt.ctr c\c;jzia organiz<irii unor i.\.enimt.nte spzciale. precurn Ziua- portilor dzschise; zilele
catcgoriilor 3e fi)t%c.si nltc mariifcstiiri.
( 3 ) It1 sitiiatin organiziirii 11nc)revenimente specinle, precum s:ir.bFito~-ireaZilei Nntionnle, a Zilei
Arniatci Romc'lnici sail a unor t.vcni;liente punctuali. orgariizate la nivcl ce~ltsal, in spatiu public -
cercrnonialuri nlilitarc, parade, retrageri cir tone, conccrte ale t11uzici1n.r militarc? in pnrcuri, exerci!ii
demonstrnti\:e si (12 Dsiil Ti.am!exerc.itii 'Ie rnrit~uirea armiin~enhrlui- Ilirectia infolinare si relatii publice
intreprinde delnersuri p c n t r ~rnediatizrrsza
~ si pronlovarea acestora. inclusiv prin realizares dc parteneriate
zu institirtii publice gi media, or~nnizntii_ruvemanientctle y i negu~.-ernarne~;ti~Ie.
nsociatii si societ:iti
comcrci::le. potrivit legii.
(3) In scopul indeplinirii obicctiuclor de comunicare ale MApN y i pro~no\.%rii
irr~clginiiArnlntei
si reI;\tIi publicc organizeazit i.vz1iirnznte spzci:l!e sna pi~nctunle
Rornrinici in societatt., Disectia ii~for~nare
si fi~ccps01~11!icri
~ t r i ~ e t i ~ militare
r i l ~ r abilitarc pcnrru organizarea altor svcrlilnentc de iiccst gcn.
(4) Planurile de cornitriicare pentt-ir t.\:enirnenteie specialeipunctt~ale de relatii p~lblice xu
pri'~';in~tco rubricit de costuri p1;:nificatz pc l'iecnrc activitate. in concorilanti~ cu Plarrul a~iilala1
activitatilor de inii>rnxnregi rzicitii pt~biici: 4-IXpS si i t 1 Planul cu principaielc iicti~itiitia1 sliri~ct~~rii
care
osgwizzaz5 e\.enirnentul reipcctiv.
Art. 32. - f 1) Plil~lurilecarnp311iilc)rc1e infonn:lre si selaiii pi11)liccse elaborcazli pt. baza ctlializci
oportunit5tii si a calculului cosrurilor si resurszlor~care pot fi air?cate prin 131-oiectulde t>uget al h:l".pN si
sc aprobr? clc ~ninis:sul a p 5 ~ i r ina;ionalc.,
i In ~unulcasc precede ~ I c s ~ ~ s L I ~ ;ncestorn.
tic rcg~11B. I~~B
( 3 ) Tn situatii c.uci:ptio~~ale.
sc por organiza campanji ale cBror plarluri si: intoc.n~i:scin arlirl
biiget~trin cirss, resurse1,- asigt1r5ndu-se in lilnita f'onc!urilor alocate cu aceast5 dzstinntit..
( 3 ) Dest5~urareacampaniilor itc informare si rclntii puhlice se aproba cie cBtre miuistrul apii,rlil.ii
natic~nale.pe baza propunerilor LXrecTiei jn t\,rniare si relatii puhlice.
Art. 33. ( 1 ) C.':lmpaniilz dr: itlii,r;~!:lri. $i rclalii publice .st-p1:lniticii in scopul a t i t ~ ~ c rnnor
ii
oI?izcii~~.i:
xpcciticc sau a :Illilt. nt1:31n!>!l.i1i d ~ ohiccrii.:~
' corelz!s.. st;~!?iIitcpcntru di)me~~iirl
ap3r5i.ii prin
16 MONITORUL OFlClAL AL RO~VIANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis!4.V1.2020

Rol?ld~lic.i?i ale (-'oi:sii!alui S!ipre~~l


horiiri'iri iilc 13arl:?~~lenti~lui dz ApRr;!rr-. i! Tcirii. pr-in Strategiii ;iation::l:i
de ap5rnrc t5rii si I'i-ogrr+mul( i ~guucrnorc. ~?rcc:r[-usi j7ri11 (l:~t.tn : ~ l b5 a ap5r3rii i;i Strarcgi:~.11iilitcir5il,
Romsniei.
(2, 11.1 r;t.port cu ubiectivelc urniiriri.. c:r~ul>aniilcclc inhrrnar-e si rclatii pubiicc sc pot 111anit'ic:l
pcntt-LI:
a ) infi?rm:1rea sttcieti;t!ii 'ill ieg5!(ir5 CII ;+ctil:~:i i~nport;jntz ale ;4nn:ltei Rornriniei, itle
prtrtcneriatelor y i i i l ~~l-ga~liz:~tiilot. -\iti:l care ti^^^ pafie. pelitti.1 cssc cste tii.c.oie clc
j?~~litii\o-~ililit;t~.c
sustiner-e p~lblic51;
b ) promotarea profcsiei nlilitari: ~i atragcrca dc rincri c3tre caricra n~iiitarfi:
C) alte scopi~ri rezultate din ncccsitii~i oper:lti\.~. prcculn infil~~nrtrcapopirla!iei sau
congtientiznrea unor c:itegorii dc risc~lri.
13) Catnl3arliilc dc informarc si rclaili 13ubliccdcsfii~uratcdc MApK sunt pl3uifiiatc Jz Dirccyia
informrtre si relatii pu171icef inlprzutmii cu structu~.ilecare particip5 la atingerea obiectii:elor rim15rite si zu
spri-jinul clemcntclor care con~punsisrernul rlc inforn~are~i rclatii publice.
(4') Structurilc militare pot incheia ?i!sar~ pot ti p5rti la a ~ c ~ r d u iprc.ttncoale,
-i~ partcnzri:~tc,
camprtoii tfe in-for-mare~i relatii pt~blice:evenimcnte speciale sau pi~nct\i;llc.p r o i e c : ~
carnl?anii t~rnr+~~itar-e.
caritabilc, ile .i-oiuntariat si rcsponsabilit3te socialii, incheiatc cu autorit3?ilc ccntrale silsau locitlc, CLI

institutii puvem:~~neritale$sau ~~eg,ru.r~etnametit~~Ie~


care sluit dest3y.u-ate in I?eneticiul pitrtenerilor s:lc~ a1
. ,
a ~ m a t e i~i prcsii~iulprofeslcl
uuor te17t. f i i i a akcta repirtatia srn~cturiloriuilitctr;: intplicare. it~lagi~ica
tnilitarc ill socictnte. Tn :ices1 see!],. stn~cturilr:rnilitrtrc vor solicita s\!izul cle spccialitatc a1 Dircctici
in for-lni~re s i rzlatii pub!icz.
Arr. 74.- :'lincrclr: de jnforril;irc pc~blicrila planuriie il\: opcratii si excrcitii si. intozmcsc conform
przvederilor c.!ispc-)zi?iriyeti~lui UireiIiei infclnnare si rzlatii publice pri\!ii~d :~ctivit:itile cfe inl-i)mm,?resi
relaiii publice pc titnp~ll~'xcrci~iilor:i~pcra~iil~~
militart..
Art. 35. - ( I ) Cctce~area'in dorucnitii irii'orrn;:lri ~i relariilor publice uml:irc+tc iutelegcrca
atitt.ldinilor si comport:irnentz'ior p r ~ b l i c ~ ~ i ~ ~sii -:it itcntiintelor
nt ruais-rneiliei; cercetibrile s u ~ intreprinsc
t
:itit in veilsr~ertplanificcirii com~lnicririi,c i t i;i a evcnirnentelor de informare si rclatii puhlice.
12) Cercztarza in doineniul iimfonn5rii ~i I-elatiilos publice se re;llizeazG. la nii:elul ?;IApN.
exclusiu la so1icitare:i Dircctiei informarc si rcla!ii publice, c11 prcc5c!erz prin:
a) audit di. comuriicarc:
b) alte tzlinici si ini.jlorice specilsice dctlnetliulk.ki.
Art. 30. - ( 1 ) Evaluai.ca i n ilorneniul infi3lmririi si rclatiilor publice unn5sc~te inlisurarca
si se realizes;?,? a t 3 prin acrivitiiii cle 11arur:i attriiinisiraiivf~,crit si prin
ttiicien~eiac:ivjt,itilor iiitrepri~~se
stlalizc .;pcci;i!izr~te: e:.nlu2-trea sc clesE\i;t?ar:?at5t pelltv.1 ;ictivitats:! curc!li5 a str~tcrl~ri.ilor
pi: ditkriti.
MONITORUL OFlClAL AL QOMANIEI, PARTEA I, Mr. 474 bis/4.V1.2020 17

~i
pei.io;\tl, c5t si la illcheicrc:: camprt~~iilor ;I eve~limentzlorde infornlnri. $1 rclatii publice, pe intl-zitg:~
i,crioaclii 3 iIcrul5rii acestoro s:111 pc ~?arcursulilc~l3gur5tii10r.
(2,) Perholla!ul pi strtlcl'tu-iii.(I? ii~fcu-ln;lresi relati1 publice tiill M.Ap% PLIII /;I <!iipO~itiiiIlirectiei
inlbt.~nsiresi re1:llii publicc. la solicitare, cl:lte. infcjl-rnrttii. nnaiizc, privinil activit5tiIe curcntc sau
campa~liilcsi c~.enimen!e!e di. inli~rzlari.5i rclatii puhlice, precul-tl 5i n~~iiien!eI~
sitc-urilos proprii. ciacels
statistic?. datele clernogratici., datc.1~ 3 1tihpo~iti.i.ele utilizatz p c n t r ~ ~acczsarert acestor
>itcuri!aplic;ttii, penrsu rcaiizarea clz catre Dircciia ir?form:trc yi relatii j~ublice a unur
e\~:llu5~-i/n~l:1Iize
situatii privind activiti~tcacle infonnarc si re1r;tii publice in &.I.-IpN.
ilrt. 3;. - E-\:aluarea acrivir5tii de i n f o n a r c ~i sclatii publice priri actii:itzti de natu1.3
admini.str.ati\.8corlst5 in e.uecu:nrca cctntr(.,nlelorternatice iri ~lonicniu.
,Art. i 8 . - Evalu:~~.ea
acti\:it@ii de informare gi reli.~\iipublice prin al~i~lize
sp2cializatz se
realizzaz5. I.,? nivelul 3;IApN. cxclusiv de cStrc Directia itlforniare gi rclarii publici.. cu prec2clere [!sin:
a) nnalize :~letltitiidinii mass-merliei htrt ~ i instit~rtia
e tnilitat-5;
b) ~tnalizzit12 mctliurizlirii difznrzlor eve~liniented z irifornlnrc ~i rclatii publice;
c) analizi. alc mes~iilluipropriu:
cl) rapoi-tare:l periodic5 n sittlatici ;tctivitZtilor cle inf(>r-rn;u.eb i rzlatii publice.
de informar-c: si rclatii publics dc la difcritc e:rljoan:e
Art. 59.- ( 1 ) La ni\-~elulstn~cturilo~. si it1

'TI-usnllui de pres5 al h;lApN se nnalizenzrt anual staiii~ilindepliriisii nbiectix.elor r l ~con-iunicnre gi a1


dcrul5rii :~ctivitr?tiloriiin planurilc proprii. conform mrrdclului prezentat in Ancxa nr.
-i ; analizcle arl~inle
se trimit ierarhic 13 Uirzcria infhrr~~arc
3i sclotii pitblicc.

(2) Pe baza analizttlor anuale pre\i5zutz 1:: a l i ~ ~( 1. ). I>irec!ii.i infi)nnarz si relatii pirblice
elaborcazfi Analiza ii11~1315
a mocli~iuictc i~~clcl,linire
a obicctivclvr dc comu:licarc ctc c5trc structurilc din
\;l.ApS. pe care o pre;.i~jtG spre in.fr)rm:~~-e
ministrului ap8r5rii ~t:ltiori:lle. In sf2r.5itul lur~iiianunrie :I ar~ulkii
urm8tor: pentnl a n ~ l precedent.
l

Art. 40. - mass-rnediei civilz. nationale si internayionale, in abiectivc


:lccec;~rlrcprcze~~tta~ilos
npartiniind kfBpN, se aprobri, in toate situatiile, de ciitrt: co~nandantii!scfii accsti~ra~
cc~respectare,?
nccesul jta.n;tlistilor 1.orn9ni si strilini in obizctivelt, p ~ s e1:) tlis~3ozitirt
prevztlerilot- legale in dorneni~~;
fo~?elosctrmatc ale SEA sc face in col~f(xtnitatecv. prcvedcrilc proccilusilor dc opesalSe,acrelor nolmativc
semn:lte d; ccle it0~15pCi12i.
specif'ce si ale nrnnjn~~?enteli,r
Art. 41. ( 1 j ;'ico:darea dl: intc17:iuri ~i tieclaratii dc jfrcs5. ~ ~ ~ C L';i I participnrca
I I ~ pc.i.st~nnil.~Iui
militat. .;nu ci\,il la c~nisinnidc -.attic> sctu i1c telcc.izi~~nc
civI1c .;i: rtprob5 clc c3trc coma~1d~11tulli2li!l
unl'llttii
18 MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis/4.V1.2020

in un:xa C O ! I S U I ~ ~ I . ~ ~ s t ~ l . t c t t ~ i i i : ~ ~ s ~de~ ~inform;~re


n~iliti~re, ~ : : l ~ l ~ ~.;ii rz!:jtii p~tblice, ct.1 rcs1xcrarea
j?rs\:eclci.ilot l q a l c rcfcritonri. la ncti\zitalca dc vcrii-icnrc si avizarc ;: imhrmi~riiiordc illtcrils prlblic
specifice l;l;\~N: personnlul de inrorm:ise yi rclatii p~rblice.it: consullli. in ceca ce pri\>ci;te~ ? p i ~ ~ ~ ~ m ~ t ; l t e ; ~ .
tic infitrmasc ~i rclatii puhlicc de la ey:~loanc?!csuperioare.
cu strt~ct~lriie
(2) Acot-dnrcu dc intel-\!ii~ri. ileclaragii tie prcili gi p:lrticipascil .;ccrt.!arilor de star, I: ilcf'~11~1i
St;ttului > , l i . i j i~t ! ~.:\p5rRrii si rl sccret;~n~Irti
senera1 al hi.;\pN la e~nisianicfe radio srtu de ir~le\:iziut~e
ci\.iIe
i c i'rice cu irif~rnlnrcarniuistri~luiap5s5rii nationale.
;\rt. 32. - iI I' Orgx~izareacontirinfelor.'t)1-ieIi1ig1irilorcte p1.e.cri se aprob5:
a ) In aivclul stn~cnlrilorccntrale ~i structurilor catc hnctionenz5 in s~rbordincnnemijlociti a
liainisfritlui np3rnrii t>a!io~~ali..
de c5tre ministnl! ap5r5rii n:itio~t;~!e:
b) la nii:elul stictelor ~-r~qiore
ale categoriilor clc fol-fe, a1 direcpilor gi ut~itritilor nlilit,\rc
subordoi~;!tc StatL1111iMxjor rtl Ap5rarii. dl: clitrc scfi.11 Statului h,Iajor nl ApBriirii;
e) la nii;elul unitstilvi- ~nilitnrr subordunnte:'coc)rcIonnte clep:n-tanientelor si Secretariatuil.ti
de critre sefii aczstor stl-ucturi;
ge~~eral.
d i la nivelul u11it5filormilitare din c:~ilrirlunci cafcgorii de thrtc, dc c3tre scli~!cate~orieicle f 0 i . t ~
respective.
( 2 ) C'orn~~riicatclc~itifi~r~~-ratiile
de pscs3 se aprob2 d?l!25 cum unncazfi:
a) cornunicatele tie presii. el3bi)ri:te de st]-ucturile cent]-ale 5i de cele card fi1ncrioneaz3 in
subortlincrt nctni-ilocitri a rniliistnll~ti:y,'lr5rii nation:~le,sc :3prob5 dc sctii'col?iilnci:1nfiiaccstn:. s t ~ ~ ~ c tCLI
i~si.
inlbrmi?rca fi!i11i.~tr~11~i
ap8rArii ~lntjor~nle,
cu nvizul scfulc~iDircctici infi,rlnarc $1 relarii j3ublicc ~i sc
ciifi~zcni.;t priii stt~~cri11.:1
din D~rectiainfortuare gi rzlalii kt~~blici:
cart: nsigu-5 relatia cu mass-rneili:~n
h;I,kpS;
b) cornunicatele de presri. elaborate dii structtt~ilrcare nu sunt cupritlsr lit. :I). se :lprobS dil
stnicrurii respectiuz, iar pcntni i!?formarc pc lirlia sisternului
co~nar~il;~ntuI~seti~l i?? informare si rc1:itii
publicc sc tranctl~itpi' c d c ierarllicii. p516 la sefl~lDireztic.i inhjr~narc5i rclarii pubIic2; pi'ntru acti~.it5tile
13 care participS person;llitri!i tlin conducesen MApN snu care aLt an poizntiai t n ~ j o rile ittruserc a
interssului mass-111edii.i nationale, comunicarelc dc prcs3 sc aprob5 de c o m n n d a n t ~ i l . ' ~ cunirutii
f ~ ~ l militare
,si se trat~smirpetitru a\:izitre. ye c:lle ierarllic5, p:inii 1:i gefi~lI>irecrit.i in-forn1ar.esi relatii publice:
(3) i\c:ivit2tilc dc. informarc y i rclafii publice se organJzeaz3 ii~1p5cLtnl urtnci1z6:
a) activit5tiIe publice si c2Ie ce sunt planificnte a fi tnediatizat2 orgarlizate cic situc~urileccritrale
$i tie c e ! ~care fi1nctiu11eazriin s~ibordineanem!jlt>citS a mi~iistrului ap2r;lrii naiicxiale. se aprob5 cle
scfii comnt-rda~ltiinccstnr str~rctcri. cu infor1nari.a niinistmlisi ap513rii naiionrtlc, .ii cu rtvizul yi.fu!ui

Direciiei infiirrnru-e si relalii pul3lice:


12) nctii-it5;ilc j~nl?licci;i cc!e ce sunt pianiGcate a fi n?ecli:ltiz~!rcorg:ln,izaic de s;rucrt:rilt. PI.--
..AL []ti
. .>

stint c~tpritiscI:\ l i t . nj, .;i. c l ~ ~ ] l rcspci.ti\.c. iar pi.nlru uiiol-marc. pe linia


:>prnb3de c o n ~ : ~ n i I a n ~ u l ; ~srrscit~rii
MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 474 bisI4.Vl.2020 19

sistemului de inlijrmare gi rzlatii publice se transmit pe calz ierarhic5. la Dirzctia inhrmari. si rclatii
publice; pcntnl activitBtilt: la care participB pi.rsonalirrlti din conducesea MApN sau case au un potential
iniijor cle attagere 3 mass-mediei nationale. activitrijile se nprobS cle eotuanda~~t:~lisef~~l
interes~11~1i unit&tii
tnilitart:. cu avizul ~ c t i ~ l tDircctici
ti informare si relatii publicc.
Art. 13.- ( 1 ) Vizitele jun~cllistilor.organizate de MApN, i ~ zonele
i ilc dislocnrt: n det:lsnmcnti.lor
de militari somini care pal-ticipri la misiuni in a h r a ter-itoriului najional, se fac la proplunerea L3ircctit.i
informarl;: y i relatii publice, sc aprobii de n~inistrulap5r3rii nationale? cu rivizul Statului MaJor :]I Apiirririi.
(2)Jumalistii care solicit3 deplasarea in zonele previizute la alin. ( I ) trehuie s3 detinii o asigurare
dc c319torie care sii acopcrc chcltuielile n~edicalein caz di: urgent,? - in~bolnivire,accicient; cicces, preculn
si evetltuale ckeih~ielide repatriere, sri semnczc. un acord privind respectarea regulilor de bazB in zona d,_-
responsabilitate a tletasamentelor romrincsti si o conventie referitoarc la renuntarea la cornpensutii gi
desp3gubit.i pe~itluacele riscuri care nu sunt acopcrite de polita dc nsigurare, precum ileterioasca sau
distrugerea hunurilor personale sau echipan~entului.Kegulili: de baz3 in zoua de responsabilitate a
iletasatnentelor rotniinesti ~i modelul dr: convct~tieretiritoarc la renunfarca la conlpensatii 2i desp5gubi1-i
sunt stabilite prin Dispozitie a sefului Directiei infornlare si relatii publice.
(3) insotirea delegatiilor oficiale ale conducerii M.ApN de repl-dzentany-ii n~ass-n~eclieila
activitBii in str3inGtate sau in zonele de dislncare a detasamzntelnr cle nlilitari romiini case pal-ticip,? la
n~isiuniin afara teritoriului national se fnce I ~ propunerea
I ~ e - k l u Directiei
i infonnare si relatii publice si
se aprobri de ministnll apiirh-ii nationalc.
( 3 ) AccesuI~ImbnrcareaI~4mbarcarca
si:"sau tr:~~nsportuljunialistilor civil1 cit vchicule militare
terestrc. nave fluvialc. srtu maritime, submarine si aeronave se aprob5 in confornlitatc cu yt.eveclerilc
pi rcgulamentelor categoriilor dc forte 2i comandamentelor.
i~istn~ctiiuiilor

sEC'TIC,'A\EA 11 5-11
suri jni-iriiicc in ohic.cti~.~~te
Fi/t~rureusifr,togrfffiei.eirr/e ccitre pcrsoni~eJizicc~ upuqinriizci .tIIAp!Y

Art. 44. - (1) Filmarea si fotografierea in ohiective rq!artiniinct 3LApN se exccutri riumai cu
apt-obarea comandat~tiIor/~efiloracestora, cu respectarea resle~nendrilor fn donleniul protectiei
informajiilor clasificate, En urn~rltoarelesituatii:
a) in irttesesill MApN: in scopul itlfonn3rii publicc Ti a1 psomo\:3rii irnayitiii arrnatei in nicdiile
interne 5i externe;
b) la solicitarea unor institutii publice ~i a 111lorpersoane fizice sau juridic? romc'tne ori strbine din
afara arnlatei;
e ) !a ~olicitasc;~
p:iltenesilor militari srriiini in cadrul activitli[ilur comune.
MONITORUL OFICIAL AL SOMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis/4.V1.2020

i21 I!>i[iato~-ul
s : ; ~sc?licitan?ni fc,togrrtl?erii-i-iim5rii trc.l?llie .;5 pcccizezc: nticial. 711 n-totii.are:t
initi~tivcisau solicit5rii. S C O ~ I J J f~to~ratii.rii:'t'il~n;irii, j~t.odrlselorrezultatc si
ap:~r:it~irziltiIi~af3.~fcsti~zatia
i.itnsimtire:i la obiisitfia dz a respec!a i!ldic:l!iile i~isi,!itorilur, it1 scopui pre~t'iliriiaccesului ncat.~torizntla
infbstna!ii c1a;iticate.
Art. 45. - i 1) Filtnal-ca .;i/sau Ii)!ograf~erc;tii! interioral ohicctiuclor np~tr[indnclh-lApN d e c3:rc
perwane sail instit~rliiciirl afitra annr-rtci. altele tleciir ir;r;tihb!iiIe d2 presrt, I;t solicitarca ~ci:st~r;i.
se
i'~71itracnsi. in cctl~clitiilestabilite prin ordin a1 niiriistruiui apssarii ~,atiol~alz.
(2'1 In scoptrl film:irii ~i:s311fitografierii. In cerei-ca tzrtilor. 3;iApN $i solicitat~tse nesnci:iz3
i;i sz inchcic coiitractc ili: prestiiri di: scrvicii.

(3) Tasii'i.le pzztru tiln~areasilsat~fotogrnficrca di' crltrc pcrsaanz fizici. si jurictice dill a h r a
:trniatei in. ohiective nparyingncl S;I:ipN; se siabilesc de cRt!'e unitatea militar5 in cai1z2~
prin negociert..
( 3 )Filmare3 sijsau tbtografiesea. rcalizatc dt: mass-media civil3 c:~ocnzia patticip:?r.ii In ilifclite
activitiiti ale arn~atei.in scopul infortnrlt-ii publics. atdt la invitntia M.Aj>N.crit ~i 1:) solicitarea jum:~listilor,
sc rcalizeaz;~fir5 a sc pcrcepe plata unos t;trifc.
( 5 ) Foto~ratii.re3iFilinarea clc cnjlitnri str5ini in intcriorul iinit5tilor militare, j~ terenurilc c!e
instrtlc!ii. ~;ii n poligo~tne,in tiliipl~lactivi:rililor iie in~truirein comun, se aprobri ~ l cur11anc';;tntul
c gefill
tltlitfi~ii113ilitari.sau dc conc!uciitoriil cxercitiului; dup3 caz. in ul-;n$rnilrele conclitii:
a) partea intzl-esatri isi anuntrl oficial. cu ocazia preg2tirii acrivit5tii CU11711i32. intenria if< a
fi)togratialtiIn1:;. p~:ecizrinilpcrsoana cnre fi>togr:ifi;lz5!fiIn1i-'az5gi ifcstin;iti:~pr-oduselor rczul tate;
b) partea iniercsntrl ciinsimte la obligittia ca produsele se~iiItatcsli iic annlizatc. sub ospectul
clasific:~te. de strr~cturatic ssccurit:lte, iat- cele c:lre
prokctiei i~~fol-~nittiilor !Ill f : ttbiecnll
~ infommRrii
p~tbliccs2t fic cuclusc sau rctinute:
ci t'oto_rrafierea,;'flri~arefye realize:lz3 El-5 n se pzrcepz j~iataunor iarik.
Art. 3h. --- In roate sitiiatiile, pcrsoane1.e car? rcalizeazli fil1~1arc:1.'fotoyr:1fi'ii.rza
in obiccti~ie
apa~?irl:indMApN s t ~ n is1sit:itt
t activitatca di. intbrmarc 2i rela~iipublice In
(ic' perso~inIulcarc dcsfY~goari~
inarea trnitate!unitate;r.tei rnilitarB rcsptctiuit.

AI-t. 47. - C'o1aborare:i ar~nateila realizarea ite filnle artistice. tlocun~entxrc:sa1.1vicleoclipui.i c11
pcrsoilal. tch~licrirililitar6. arnlamcllr. rnirnirii si mnrzri:tlc ~ 3 1 prill
1 punei.ca la clis~?nzitiea u11or lociltii d i n
interiorul urlor ~~!lii:i{imilit:~re:care ti irlipact asupm imnyinii Anuatei Kolli2niei. I: solicitaren rlnor
stuc1iou1.i. case di: filtn sar.1 sc?cisct3ii iic ps.oiluctic: cineniatuyraficri. si: aprobli de n ~ i n i s t n ~apiir5rii
l
1?2tiOi13!~.10 ;!i'itlP!ltli21.22 :zf-~lliliSl?,tlll~ll.J.?:ii<,~
. ..
' 1 .'?;:32i-:ll.il.
1
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisi4.Vl.2020 21

Art. 38. ----- ( I ) Prvpuri?sza prii iticl OPOI-tiinititrrfap;~rricip51-iih,I:lpS hi t-zulizarr.it uni>I. proc-ltlctii
cincrx:~tograticc,itin p1;ilctL11 dc \:-i.clere n l in~pactuluincesteia asupra irna2ii1ii institutici militarc. se frice
tiupit studirrzu si n\:iznl-<it scenariillui tie Ilirectia irlrorn~:rre?;i relaiii pilblice.
( 2 ) DupB a\:izare:l scenarialui ile Directi;t infonnarc i;i rcl:l!ii publice, sefi~lSt:ltului 4lr?jor a1
ApBr31-iipre.zint5 print]--u;i rapost ministrulni ap5rSrii ~ ~ a f i o n aprop~iizzri
lc pri\?ind participarccl arrnnrci la
,..l a Ir~ai.za
'. tilmului .>i,i11 ft~nctizcli: situntie. ~l~umirea
r~ntliconsi1ii.s ~niliiai'.
(3, I11 cazul ill c;tt.c soIicit;isza ~ C C S ~ O Lsn~diouri.
. case clz film sau societsti di. proiluc~it
cinernatctgra-fic5, prin scen:1riul pus la dispozitie. nu irnp!ic:i clenizrttr ile heraldic;i snil tit. simbolistic~t
spcciiice .Arxrnati.i Romriniei. pcrsonal sai! stn~crurimilitare scale. tehnicB nlilitnrti, armanrent! n i ~ ~ ~ i si
itii
~nateriale, care pot li idetitificatc prin itiselnne ca aparlin3nil Annatzi Komhtliei sail :tire
activit3ti:'acti\rni'tnisii1ni care mi IegriturZ cu iniuginea institr.itiei militare. se po;itc: derula col;tborarea cu
accstca aplicdnd exclusi\i pre\:cderilz Icgislatizi ill domcniu privi~ldinchcierea contrrtctelor de prest5ri de
set-viciit neconsiclel-ind acenst2 nctivit:rte ca pe o colabornre a nnnatei In realij.ilrea unei proctuztii
cincn~:~tctgraflce.
Art. 49.- SoIicit5rile dc ci-cctive, telmicri militark arniarnent-. muni[ii 3: tnateriale snu dc pilnerc
la clispozitiz a tlnc-?rlocatii din intzrior1.11Llnor ~1nit5ti111iIitarc'in ~t'ili;'l.e;tct.)labodr.is arrnatei la rexlizarea
ile filme artistic?. ctocument;u.c sau vidcoclipusi ss inaiateazii sefi~luiStatului 31ajol. n l ApUrfirii, structurii
ceiitrale $ 3 structtrrii
~ care f~~nctiont.azri
in subordillen nernijlocitli n rnitiiitrului apkriirii nationale c31-ciai
sc subordoneaz5 si car2 va coorilon;~accastB :~ctivitate.
At?. 50. - (1 1 Intrc studiourjlc, cast.1~cle I?lm gi societitile r?c proctnc?ie cincmatogralic~~
pe de o
pate: i;i 124;2pN: prin stt~tcturilemilitzre ai criror cvrnandanti,'sefi rtu cnlitatea cie urih:)~intoridt: creclite,
desenltlate s3 participe 13 si sc
sealizarea prodtlctiilor cinclnatig~lficc.pe ilc alt3 paste. se c~c~ociaz,?
incheie contracte cle psest3ri dt: servicii.
( 2 ) In cuprinsul conr~icteior<lit prest3r-i de s e r ~ ~ i cse
i i includ clauzi. refcritoorz la statuhll tlc
colaborator sat1 coproduc5tor al A;i.;lipN. inclirs!~iuscricrca pc gei~crica acestrii statut.
Art. 5 I. - ( 1 ) I n contl-actele de j~ixst5ricle s e r ~ i c jse
i ~tipulz;t,z9yi tireprul consilierului rliilitar de
:I sctsage personalul i;i tehtlica niilitar3 in crizul it1 care intre sccnariu, cii.cup:t-iul rcgizoral si filn15sile
pwpriu-zise sutit nepotriviri car2 anga.jcaz2 partiz:ln MApN sail deforn~zaztiimnginea armntei.
(2) Retmgcrea pcrsunalulrri si a tehnicii militrire ~ l e121 filmZri sc h c e cu aprc>bari.a minisrriilui
ap5rririi nationale.
i 3 ) F3te intzrzisi incgerza cot;lbor5rii s t ~ ~ ~ c t u r i 1nilita1-c:
lor la realizarra anol tiIn?e inaintea
inchcierii contractelor.
Art. 57. - Tnrife'ele j3entt-u colnttoi-area armatei la rertlizaren unor prottuctii cinetniitogritfic st:
stal>i~.-
,LA,.,. dc stnicii~t.ilc~nilitascale c51.01.cornrrl~daniii?cfian ca1itate:j c?e ordonato~ide crciliti: 5i c:xe a u

. .
fi,.;t zfcsemnn~.~
55 prtriic11-re. Ir! si7:ili~~xn
nci:storn pl-i.11ncgocicri". in coni;>rrl~ir:~~z
cu i~;-i.\sd;-.rili.nritit~tilui
22 PJIONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisl4.Vl.2020

si cor~tliiiil(-)r
!~linisirrd;lirlp6r;1rii n:ttioririle peniru sr:!hilii-e:t tlol~;e~-iiilor psivinii :ung;!ia!.i;.:i si eszcut:lres. I:i

cc:.c1,e,prin ~1nir5tiic
>;lS\pN. a prcsr2t.ila1-clc: scsvicii p c ~ ~ t rpel-soa:lc
u !i:~iclicesau p:.il:ru pcrsoanc tizicc.
:Zrl. 5 3 . - La incheiere~tiillnririlor: cctnsilrc.1-i~I
niilitar r:iporteaz3 !uinisti-ului ap6r2rii nnlictnaltt, in
scris. pc caiz ierarllic5. prin gciill St;~t\!lt~i
hlajor a1 hplir5sii. -fclul 111 care 5-3 rcalizitr colsbor;u.cri.
n :iccstor:r. precurtl s i nltc aspcctc d2 ir1re1.e~tnajor.
problt.rncle ap51-utcpc parittt-s si rnociul ile rezul~;i~rc
p ~ . ~ ' z c ~ ~ t ; j n ~se
I . imptmc, proptlneri cc?rcspunz:ito;~r~..

Art. 54. - ( I ) Asi;lur:lrea financiitr-contaSil5 i;i tehr~ico-n~ntc~.ii~\G


a ;ictivitTi[ilor tle inkrniare si
relatii publice. psccum ~i a rzaiiz3rii ~i ciistsibuirii produselor mass-metliei n-rilitsre se rc?alizezz,"lprin grija
e+alo:inelor case a u in cornpunere elen~enleale sistenlului de in.tbrn~ar-e$i reI:~tii
comar~zian~iInr~~efi10r
publicc. in liulirn fondu~.ilorcu acsast3 c-lestinatie :ly?robnrz prin bugct.
12) Structurilc cu atributii in clcs1Ssurctri.a activit3tilor 1ic informarc r;i rclatii publice
f11nctarnenter:z,:1xn11al neczs:lrtll ti? restrrsz bugetare penh-t~derc~lareaPlant.ilui itnun1 a1 rtutivit5tilot- tie
informarc si rzlatii publice. Eu colahorarc CLI stnlchlrilz de planificarc bugctars.
Art. 55. - P e n m indeplitliren i1tribtrfiilorfi~nctionnle,str-uct~~rilepersonnlul
dc: inforn~ar-esi rclntii
pnhlicc suni:cstc dotatc'clutat c:r m:lterialclc pi teluiicn prcv3zi:te i:) iklcxa I?r. 3 c;l stanclard minimal. c;::.c
sunt cdcstinate in erciusivitnte :ictivitri!ii dc infc>rnlaresi reiaiii 2ublicc.
Art. 56. - (I ) h;l:~te~ii.tlzle si m~:ltiplicatnare,
cons~rmabilepzntru tehnicrt de calcul. i~i~primante
]?recum si rcchizitelc se asigu~-3dcscentsalizi~tpsin grija structurilnr iie logistic3 dc in iiccari. c.;ulon. in
filncrie de neces:lr si ili: tjnilurile cn ncenstri destinalie 3pr-otmte prin buget, potrivit regletnent;iril~r
pri\:ind compctcntclz de achizitiz a produselos, seruiciilor 3i 1uc:-5riln1-in c:ldl~xl5L:XpN.
(2) Xeccsarul cte f~tncturitinanciare pcntru nchizitic sail $i piesele de
niaterinleiz consumi~bil~.
schimh se stahilestz: ca :lnesB la Planu! anual :il activit5filor ile intom~:lregi relalii puhlicc $i csie cr~prins
si i n Pianul cu !x'incipalt.le ,?cti\.itriti 31 stnlchirii rt.spccti\.e.
Art. 57, - Cu o c a ~ i azxercitiilor multiria!ionale i a alror activit;i{i cu ptrticipnt-e interrlational5 se
claborcazj pi se distribuic parricip:lal,ilor ~natesialc informative si de prezclitarc, tip5rituri .;i produse
protnotion~rle rnultimccli:~. pe s : I ~ ( > Im;~gr~ctic)i:
$~ in limit3 s~rtnclorprc\,izuts si aprobrrte psin birgztul
activit5tii cis orgnnizatorul exercitittlui~itcti\:it5~ii.
'Art. 58. - ( I ) Publicatiilz rca1iz:itc de Tnisall dc Prcs6 a1 b;I,lpS si, asigurri grstuit. in
cot~fc?rtnitatecu pr.<veileril:e nietoclologiei prii!incI 3sigt11-are3ctr pres3 rnilitar3 cenrrola scr1sG si 211 :11!2

produsc c.12 inform;isc intern5 sau irrk)rniarc j~ubiieS.


MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis/d.V1.2020 23

(2'1 Pl.odusele cie infi>nr,nri. intern5 sat1 infoi-~;inri.~>i.rbliz;:~


rt.alizrtte cli' i ~ l tst:.\ict~lri
~' i\le : \ l . ~ l l i . ~se
t~i

asigur5 ~ s a n ~ iint ,rrlport clc spcci ticul si pcriodicitatca aparitiei - s ~ ~ I ' ~ I ; I & Ii~~:lIl ~
~.ati.itncstria1
s, mil ar!u:+l -

in l i r i i i r ~normelor
~ apritb;ttt..
;\rt. 59. - 12c'!lizitionarca puhlicatii1t)t cotidiene si pcriodice iI: intcrcs nstional si 1oc:ll ~ltiiirar:
clc structurile tic. infi~rn~ar-c.
5i rcla!ii p~r!>!ic'i'pi'rit~ui11So17~iart';l
c o ~ n a n c i o n t i l ~ s ~ ~5ie freoliznrca
il~~- ~c\~istei
locale se r-ealizea/R in limitit f(?ntlurilor cu nct.ast5 c!t;.stir~:ltieaprobate in hugetill 6ecSrt.i s t ~ . ~ ~ c t a r i .
p~'e?;e~

,:\I-t. 60. - ( I j I3i1,ectia int'ont~are s i selatii puh!ice urm;trer;rc :-lr~nonizareancrelor nosrnative


spcci2icc carc rcglcmentcrtzci activitatca dc informarc $1 rclatii publice i n kI.4pN CLI reglcl~lc1ii2rilc
sirnilare ale NAl-0. precunl si integr-area (12 ten12 $i niesnje ole Ali;tntei ref<sito:lre la ap5raren colecti\!S.
riscuri si \~1lnerabilit5ti.pasticipnrea In o!x:.atii corlduse de S,:'\TC>. UE, OSCE. Ohti sail Co;ilitie. I11

doc~uncntclesi produsclls lne~iiare:llizato cic structuzile dr: specialitate.


( 2 ) I'erw~inalul cle infonnare si rzlalii pitblice par-tic$ Irt incailrnr-ea f1uictiiior cle specialitate din
cadrul comani1a~nenteIorNATO. UE: OKU. OCC'E sau d s tip C'nalitie. din tentrelc cte opcsayii: si pi.
ti~npulexercitiilor multina~ivnnleorgar~izntesi itcsf5surate in tar5 sac1 strGin5tnte conduse d2 Y.;ATO sau
LYE.
Art. 6 1 . - 11 ) I-'cntrc~promo\-area in~nginiiAlmatei Romfitiiei in rnediul intetnayioua-11. Directi:~
int'ornlase $i relatii pl~l)lice:pvin strxct~vilecu atributii En domeniul info~-lnc~rii
y i relittiilus p~.lblicesi cele
CLI so1 in di!~lon~atia
publicci. scrtlizi.az:i si difi~zeaziiproduse spccificc \!cctorilor de cornunicare ai NATO,
CE. ON[.; i;i OSCE, prt.cum .;I t51.ilozpat-tellel-e 2i aliale.
(2)Directia informnri. si re1:ltii puhlice cc?oj?erenzi~cu sti~tcturilecle informare si relarii pi~blicc
. .
sau iliplon~aficpi~blic,?ale NATO, 1.T. ONU. OSCE si ale t8rilor pastenerc $1 :111:rte, in vedcrea
organiz5rii si clt'st3sur5rii unor acti\:ituli in comun, prectlm ~i pentru p r e l ~ ~ a r esi: ~ciif1rzart.a unor prctti~tse
media pe c 3 ~ i a l ~~l ci ce o m ~ ~ ~ i i cprol?t.ii.
are
Art. 6.2. - in sitciatin prt~ticipiirii .;\mlatei Ko~nsnizi la opet-atii sau activit&i N A 7 - 0 si UE,
Directin infbrrnare $i relaiii publicc: isi coorctoneaz5 pl:lnnrilc de comunicarc cu stri~ctui-ilcdc diplo~nalie
pilblicrl si relatii publice ale NATO si TIT ~ i dcrpii
. cnz; pcntru structi~rile1nilit:rrr: irnplicatc. cu cele ale
OSCE. OKLI soil Coalitii.
MONITORUL OFlCIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisi4.Vl.2020

Art. 63. - Iil th:.m:trca prtblicli i11't:IhpN s2 rcalizznz5 p i n :


a! in ?o~-r~t;lrca
public3 prin inass-mcdin:
b) ~ I I ~ O I . I I I pl,~l?lic5
;~~, clircct5. a persoanelor .;i inti,nnare:1 intcsinstitu5ionalii:
c) intl1m2arc.a~xihlicaprin internet;

cl) infi,trna~-z;~
public5 in situa!ia pn,clucerii de ts\~c:nirnetlte.
.;\st. 63. - L~iformareapublici prirl mass-media in MApX' sc rcrtlizeazii prin:
a) :tc(!rc~i~ri.a
cie iltter\!i~~ri
'declnratii cle prc's5 pentr~i~liass-rncdin5i nclv-media:
11) ovganizarea si dzst3~urareadc: brietinguri si confirintz de presr?:
C) elabor:~rza si difilzarca dc co~nunicrttedt: prcs3. prcciziiri, huli.tine de prcsi y i r6spunsusi la
svlicitlirile jt~malistilor:
d) oryanizarea de viziti? ale jurnali~tilor ci\:iii in mit5ti militare pentru documentare r-;i
pnrticiparea nctstor,? !n c'xcrcitii ca trageri de lupt3. sedinte de instructic sau demonstr:.tivc, cursuri,
concurstu-i ab>licuti\--tuilitrirc::
~tcti\:itZti?tiilltitice, cultur:~le,spc!rti\.c bi anivcrs5ri;
e) vizitt: ale jumrtlistilor in zoneti. dc dislocare a d e t a ~ a m ~ l ~ t e l o r ~ c o ~ ~ t ide
r ~ gmilitori
e~~?el~i
rc.)n~inicare panicipr'l la rnisiuni si c.)pesatii snu In esercitii 2i anrrznamente organizitte 711 :kfara rerituriului
starului romrin:
I) viriti. la rcdactiiit. puhlicatiilor ~i posturilor dc radio si T i r ;
g) inc5lni1-iinforrnale c~~Jurna!i.;tii.
Art. 65. - fii MApN, rcla~iileoficialc cu 111tlss-mcdia cil.il5 sc dcsf5?ctarri numai c u asistcnta
pzrsonalului de i:~f;st-tnaresi I-eiatii publice.
Art. 66. - i 1j Pentnt asigurarea car;~cti.n~lui
ac.tiv a1 ri.lafiilor cu ninsr-metliit, la nil!clul h.112ph' sc
constituit. cchipe cie cotnunicare :ilc5tuirt. clin speiinli~tipc dif'erite ciorncnii zlin struct~rrilcar!nniei.
( 2 ) Echipzle prev2zutz la alin. ( 1) prezint3 si sustin, in press 3i in acrivit5\iiz puh1ic.c. puncttri de
liedere n1 irlstituriei c nil it are. fn scopul rcalizirii ol>ii'ctivclor de comunicarc alc M.4pN. j?sccurn si i3e11t1-u3
r5spuncle la solicitririle tnass-itiediei sau ale unor orgnnizn?ii g~r\:ernamzntale~iisrtunongn\:~i~1an1c:ttt;11e.
(_;) Din n~omentutno~ninalizi~rii
reprezentnniiltw struct:~rilor En c:ldml echipelor ds corntunicrise.
acestia sunt rtbilitati s3 intre in cont:lct cu rn:tss-r~lcdia, t3r3 alte uprol?3ri pe linie it? cornand%, in 1i:nitci
n~:lnctaczlorpriniite, I;% czrerca si cu asistznta Ilirectiei informarc: si relarii pt.thlice.
Art. 67. - (1 ) P c ~ i t nficcarc
~ activiiati: dc i~itcrcspublic ifest3sursta in arrnrttril sc stabilqtc polirica
tie i n ti)rn~rit-epultlic3.
(2)Politic:i i ! iriiijrnl31.e
~ p~~blicft 1;)
pri:~Gzuti'~ alin. ( i ) poatc ti:
MONITORUL OFtCIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis/4.V1.2020 25

dz in ti3r1n:u-ei
11)foarrz astivii. crill~ls~ru~~t~rrile.:~~i.rsonalul ~liiyiipublice cf~p!ule h r t ~ u sustintltc
i
pcntsii ;I asigur:~ ~~izibilirare:~
acti\:i:,'l!ii ill rx~ass-media si pc~~ti-tr
:I rsanstnirc irlforrnatii rcferitoxe la

activitare: acsa.;L5 politicLt itre 1;i l ~ i r ~intei-c.hi!l


li public real sau dorir 51 pxttt. fi sprijirlit5 d< o g:i1nL'1 IasgS,
si activitritiitel~nicidt: iilforn>are~i relatii pablicc:
dc ~~rodusi.
bi acti1.5, c,'li,ii s r ~ - u c t ~ ~ r i l e : ' p e ~ ~de ~ ~ ~ : ~ l u l si rclatii pul~licedepun clepime elbrturi cie
s ~infonnarc
rxtinr5 pentru nsig~uxrertvizibilit;i!ii ::cti\:irr?!ii: scopril, precirm si p r n a tit. proiluse cle inforrnarc si (.it.

rtctivitriti ite sprjjiu s~ult,In gc.t1cral, {itnitarc; accast5 politic3 este iidoptatLi c$nJ c'str' dc aSteprat c;t
;tc.tivitatea s2 atrag5 un anunlit intzres din part<;\ p~lblicufuisau chi se :~preciaz:icii rez:llt;itele obtinute
s u ~ 111odeste
~t in raport CLLtirnp~il:i rcs~~rse[cr:
i~lv~stite;
. ,
C) reactivr?. ciilld ~tr~1ctt1r1lt:iper~o1iitIi~1
cie i~~forlnare
si relatii ;~i~l?lict.
11ir fac n u irtce eforturi

pent111 r ~ a d u c ein atentia pr.iblicului o actij~itatep1anific;~tri; acenstri aborci:~rc: cstz r~tilizaticrincl se


antici;?cazli un iritct-es public ncscrnnificati\- ;?sntm o acti\.itate planificatg sau csnd exist3 rcstrictii ilnpusc
de protejarea infortna~iilorclasificatt. sail a datelor ~ L Icarnc:er personal: structuriIe/personalul tie
inhi- narc si rclarii p i ~ b l i csunt
~ 'este tctt~~gi -
preg8iite;'prr'ctitit 521 r3spund;i la e-~entualclesolicitk-i tlc
intbr~nariidin pn1-te3 I ~ I ~ S J - I ~ I Csalt
~ ~ C3I p~lblic~ilui.

Art. 68. - S t ~ ~ ~ c t ~ ~ r i l e ! ' p etie


r s cinfc3rm:ise
~ ~ ~ ~ ~ l ~gi~ relalii
l publice rinitine evidenta solicit5rilor
~nass-rncdieicivile ~i a r~spunsusilorsotnunicatt..
rc~~sezctitailtilor
.Art. 69. - (1) Orice perroan3 din 11ApN poate am,-tIa inlterviuri sau cizclaratii reprezent;tntilor
rnass-rneclizi civilr: in ~~rmlitonrele
conciitii:
3) sc? :riL>3 :+probaren comandanlcili~i5ef~rluiunitii~iimilit are:

b) sli exprime n~~mrti


puncte de ueclere in liniitrt n>:ind;ltului :.tprobat si s,-L se rcfzse doar Irt

proL~lcrnt:dill aria sa di. competent8 si rcsponsabilit:ttc si la rii\.clul pozirici.:filncyici pc carc 0 iinc:idrcaz8;


ci 55 i'onsulte st111chtr,?pzrso11a1~1lde infor~nar-i:$i relatii publice inaintz iie cc.,nt:tctiil cu tnnss-
media:
d ) s:i rcspcctc echiiiisirrnta poliricri a arr11;ltci; sri tlu i ~ exprimc
i public ~ 0 ~ 1 v i n ~ e r i l e ~ ~ r c f c r i 1 i f e 1 c
politics si s5 nu sc m:il~ifeste in 5~voari.a \!rc.unui pasticl politic sau \ , r e ~ ~ n eorganizatii
i c5rt.i~ii esrz
rrplicabil accla~ist3tut juridic c~a~i cel 31 particlelor politice:
z) s3 nu liin~izereinfounalii car2 I I ~ U C atingzre itnaginii irlstitutiei militnre sau care sunt
Legii nr. 544:'2001. cu nloclificirilc si complztrisilc ultcrioari..
exceptate de la liberul ncccs, cc~rifc~~-rn

(2,) cind
relatiilc ocazionalc cu n~ass-n~edir~, rill exist5 tinlpul riecesar pcntru obtincre:~
aprobririi comandi.intulr~l/geti~lr~i
miirritii nlilitare si pcntt-r~const11t;tre:-1stnrctitrii'persor~alultlitie informare
si i.datii puhlicc. persoallti c x e a acorikit intert,iusi sau declnratii dc pres5 ju:-nali5rilor ci\lili rtre ohligatia
$3 infctnneze ulterior comand:rntilli.;2ful ~init3tiimilitare Jespre acest fap:.
13) I n rc!a!ii!e ofjciafe sau occ:zion:llc cu utass-media. pcrsn~~alal
klAp?l arra5req:c s5 nu 3dncZ
- . .
~~rcjc~ilicii
ononrzl 31 ~:c~nrri~i'i\ii
:xilitarc. prin ac.:iur!ile pn)prii .;ax ; ~ ; ) ; ~ r i t i ~ptlblicc
lt: i n l)mli71c11-1cc i l r ~1\11
26 MOMlTORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisi4.Vl.2020

p r i 1 . z ~iirni:lt:j,
~ sZ I.z:;~!~cTz pre\-ec.izsilziegaie referitoare li\ inti~nitateasi siguranin ~?i:rsc~t~al~~lui
;!rnl:itei. Is
con-fidcntialitatca i!lkrn?atiiiar pri\.irld dcsf3surarca unor cercct5ri ?:I curs, prccu:?-i yi !a cchiclistcit~ta
pul~ticria anllalei.
(4, in .;i!l~atia in car? ~ I ) I . s o ~ : I ~ uR~l;lpN
I face <iiecl;lrc~tiiin numi. pcrson:tl. accsta ntl poat-tli
~1nil\)nn51nilitnr5. nu ang;lj~'az5.';easociilz5 CLI institilti;~rnilirat.2 si precizeazr? c5 dcclam!iile rcpr~zint5
propsiul puncl de vctizre.
(5) Dec1ss:~tiile tendentioase s:lu come~ltariile6ct1rc in t~ecuno$tint;~
dt: c;tll~a.carc :rt:~+jeazri
instituti;l 1nilit:trci sail aduc ptejudicii onoar4 si tfzmnit2tii n~ilitiire.arr:lg dups sine r6sptinderea czlt.)r care
lc h c .
( 0 ) Difuzarea clilre nlnss-nlcdia. sub orice forln:il :1 unor infornlatii rekritoorc la arn1::t:i cart S:II\~

escept:rti. ~ i zla accesul libel- alppersoanelvr atragc tfupi sinc cvl~sccintzleprzv~tzutzde reglerncnt5rile
In psotectir-1 informcrtiilor clasificati'.
~~ef'esitossr:
(7)Psotezti:t iriti)mm~{iilorclaiificate se face it.) ccx~litrntitatecu pr~veclt.rilelegrile.
Art. 70. - (I ) s;iil ri'ts;lgi'sca acredit<irii se fat
Acreditasea unui Jurrlalist. rcfiiz~~f ~ I condifiile
I

Legii nr. 533200 1 . cu ~~loiiif~cririlt?


~ ;cornpietirile
i ultcrioarc.
( 2 ) Acrerlitarea Jurnrili~tilorI;t acti\.it3tile 01-ganizitedc: A:lApN se fiice, I:l inct'putr~lfizc5rui :rn.
de irtfoi-[narc si rclatii publicc. care constituic astfei o b;izci dz cirite cu
dr stl-uchlrile~:1?ers011a1~1l
intb~~nariilit
necesrtre ill \!ederea relayion6rii cu .jurnali5tii si reilactiile pe care !e rt.prezint5; In rlivel
centi.al, prc,ilesul. de ncreclitarc estc organiznt si dc.iGsusat dc Directia informar2 si relatii publicz.
(5) DupB finoli~areaproccsulc~idc acttditarc anual5, strilcturilz:persona1ul de inf.orrncirc si relntii
publici. r~,ansmitizsarhic. psi11 str-ucrurile cle infolmare 5i selatii publice de Is esaloanele s~~perio:ir-e,
lo
Dircctia iafc)rmasc si rclatii publice. situntii cc..titrcrliz:~tosrc
cu jun.lali*tii crcreclitati y i redac:iile pi: cnrc le
reprzzintri.
i 4 i Acrecliti~reajurnalistilor sc face i;i la ccri'1.2. it? ce1 nlt~ltdouB zilz de 1:l luarca 31 eviilenf2 n
cercsii. pc Imza co~i~pletiirii
irlli~i'ortnuiat-tip a1 c5rui nlodcl cste prevrizut in anexn nr. 4.

( 5 ) 11) situatia in care la activit5tile ol.ganiirate de MApK particips J ~ i r n a l i ~carz


t i nu nil fost

scrcilitiiti anterior. acestin cormpleteazii pe loc formulan~l de acrcditrise $i urmeaz5 prc?cesul dc


i~?regjstra~-e,
( 0 ) 1nregistrari.a .lurn:~listilorIn activir5tile osyaniz:itc dc MApN sc f i n in baza unui doc~rnlcnt
dc identitate valicl: 1: unci legitirnafii itc prcs5 sau i11 cazul celor independenti - cttrc nu apartin unei
t~rsanizariide pres5 - i.\ trnei scrisori tle cz~*iiticasec t i ! ~ pnl-tea org:lnizatiei dc p1.es5 care ;I apzl:-lt la
sc~viciilcs:+lc.
Ar-t. 7 1 . - ( 1 ) In t'on:lare:~ public5 directs a perso:melo~- s i i?~t'c)r~~~;~rea
ir1terinstitu{io11ai35 2
rcalizcrtz9 din o t i c i ~~ :~I L II;\ czscrc: mo(i:iiit3t~;1rrli~!irn;i ilc rcalizarc: :t illiiji-m3rii puhlice cli:'cclc: dill c)tici~r,
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisI4.Vl.2020 27

in zadrui 4I;IpN consrrl In afiyrea. in vsilersa conslrlt5-ii. :i ir~forinatiilor< i intzre:,


~ pubiic, ii: ptini'te iie
inforrn:~rc-docuii1cnrrrt.caincna,iatc in spa!ii spccia! i-lcs:in:~rc.
(2,) Ii~for:n~irciipublic; tfirccti~ it pt.rsoilnelor- nu st. supraprille cu acti\.iiatea ~ l c .analiz5 si
rezo!t:at.c a pctitiiior - cereri. sesiz5u-i; reclan-rn~ii.;i propiincri - si sit refera doar Is c o ~ i i u n i c :ilc
irifonnafii cu caracter public, ill cc-jnditiilc L q i i nr. 333-'20O1 . 211 inoc!ilicrlrile ~i compl~tf~silc
:iltcrioare.
ilri.. 72. - In L;I,:\ph ze orgailizcnz5 yuncte dc: i n f ( ~ r ~ ~ : ~ t . i ' - c l ( . ) c ~astfel:
~~iic:nt~
a) pcntru stlx~cturilc ccntr-ale si stmcnirilc c:trc f i r n c t i o n ~ ~ill5 subordinc:~ ncrnijloiit5 t-1

ministrului ap5rrlrii nationnle dislocate in sediul ,l:l.:l\ph, prin yr-ijn DII-sctieiinforinare .c;i relatii publice;
b) pmtr'i~structurjle centralc +i srructurile carc functionenz5 in subordi11i.a nctniilocitfi a
~ninistruliiinp5s;lrii nationale clislocatc i!l r.,ii~rast.ilii11ui kIApN, precum si pi.ntru rnnrile unit5ti si uriitri~ilc
pers011;11LIZ inforni~1.esi relatii publice, prin grijn acestoia.
nlilitare care 311 in suborcline str~~ctitri
Art. 73. - Infomatiill: dc intsrcs public cornunicate din oficiu $i iele exczptatc if? la libe111l acccs
a1 personnelor, la ni\?elul kIApN, sunt celd stabiiiic: prin Lzyen nr. 544;2001. cu n~odific.:irilz si
co~llplettirilei11tcrio:lse.
Xrr. 74. - Dirzctia itlfcnnare si rclngii public< si stsuctirrile care 311 in subordine
dc infomlar-e si relayii publice au llrrn5toarelc: responsiibilit5ti:
st~~icturiipersonal
:I) sci pnmcciscri solicit5rile iIc irihrmafii dc illteres public:
b) s5 at~alizezesolicit3rilt. pritnite si. dacri problernntiza acestora se irlcaclreaz3 in prevzderile
Lc;;ii nr. 532:2i>iI!. cu n:otlifi:'icrlrilt. 51 cun:pict2rilc ~~lterinure,
sA Ic iilrcgistrczc intr-un rzgistru special
destinnt acesrui scop; dac? nu fhc obiectul ncestei Icgi. $2 Ic. redircctioticze strircturilor :tbiliratc s3 !i.

soltitioneze;
c ) s5 i~itre~?ri~idZ
tlcinersurilc ncccsa1.i: I6ilg5 stn~cturilcdctin5ro:irc dz il~foi-inatiide inrcres
lx~blic.pzntru ider~tilicnr-zasi vb~ineriiainfurn~atiilorcerute ijc: solicitant;
d j s 2 analizeze, in filnctie de diticu1tati.a. coiu;?lcsit;itcn $i \~olumulIiicr5rilar de liocumcnrare,
ctaca incannatia solicitat5 cs:: rczolvnbil?i iii I C ~ X I C ~ dc
I 2 0 zile ctc la data prin;i;.ii ccrcrii si, in c3z c2 I.,-:+
c LL\i

tennzn 1111 este srtficient. in interii>rui celitr I0 ~ i l es5 il i ~ l f o ~ ~ ~pe


i t ' zsc~1icit;lnt
e c5 v;.1 primi r;~spunsul in
tsrtncn de 30 de zile:
e) sii ~.otiii1tii~z
s~1licitn1ltu1uis ~ i ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ l i r ;in
i s rernlenele
p ~ n s u r i stabilirz
lc: de L e g s nr. 544.2001,
c u modific5rile si complet5rilc ultcrioare, rcspscri\- 5 zile in cnz clt. ref-IZ. !(i zil;: sau: ilupri caz, in ccl
tnult 30 de zilc: clc la data primirii cci-csii.
Art. 75. - Structurils ~~~~~~~~~~~~e cfc: inforniil~iicle inrcres public de la difsrite e5aloane ale (tli*\pN
au unnitoarcle rcs~>onsabilit;iri:
ai sri pri~ne:lscii i;olicir:ir-ilt.de /:I de infomiare public:?:
~tI-t~ctur-ile.pt.rson;~lul
..
td s5 identificc i~ifi)rmat!llcsc?licitntc;
MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nt. 473 bis!4.V1.2020

c ) ~5 ;t~l;~lizzzc'. si i.01~1111111
ii! funclie de ciifici!lt::te::. ct?~~lj~lexit;tfe,";: l ~ ~ c ~ ' r i ~d:.:i l co lr c ? ~ i l ~ ~ l e ~ i t ~ t ~ . ~ .
c ! ~ c ; Iinfbi-n:nti:~ solicitnt5 esl;. :c701\nl?i15 in tcrnIel? d~ 10 ziic dc in dlrta inregistr3rii I:]
c!e inf'onnare si I-ziatli pt1b1ii.eS ~ L I (. ~ L I c ; ~c:w1 in ct'l l~lult70 (12 zile c.lc I;! aceeat;; tfarri:
ctnrctur:llperso~?i~I~tI
ct,~ sri .t'orn~ulezc.si sS trirnits rikpunsul In comp:l~iimcnti~l
dc iafosniare si relntii pnblice,
impreun"c in!iu-rrlaiict cle irltzres p i ~ b l ~s0Iicitnt5.
c a v h d nvizul strtlct~rriide srcuritatc n iriti)~-m:~tiilor
clasifica!e 5 x 1 i.11 motivatia refilmlui.
Art. 76. - ( 1 i Pcntru ana1iz;i reclama~iiluradlnitlisil-atii-c ale persoanelor. la csaloanrle uncle
exist5 compartitnerite sail per-sonnl de infonuitre si relntii publice nutnit 17:' fhnclie. se ic~nstitxtieconlisii
dc ail;lliz5, numite prin ustfin de zi pe anitate, privind inc5lc:lsea ilri.ptului dt: acces la informsfiri dc iiltcres
public.
i2) in situ;~liain ciue reclaniatia aclrninistrrttiv3 pri1-estz info~mnriipnblice care &incle clorneniilt:
de coinpetenti ale rnai nl~rltorsttuchlri. cornisia clc analiz5 sc I I U I I I ~ $ ~ Cla 11ive1~11
e$aln~l~llui
~~tpcsior
comun nl aczstora.
~ ' t r t .77. - Cn~nisinde an:iliz6 pri\!ind inc5lcarcn ilrcpti~luidc acces In inforniritiile cle intescs
public arc irsm3toasele rcsponsaL~ilit5ti:
a ) prirneyrz si nnalixaz5 rreclainatiile pcrsunnelur;
b) rfccntcaz5 ccrcctarca adtninistr;iti\3;
C) stal>ile%tedai.5 rrlcI:it~irt~in
persoa~ieipt-ivinti inc5lcaren clreptului iie ncces la infornintiile cle
inteves public: estc intemeiatli:
cl} in cazul in cart: rcclan~afiaeste it1temziot5: pt-opurte ap1ic:rrca ur~eisoncriuni disciplini~re
pentl-rl ~_xrsorlalulrcspvr~sabil,care se poate aplica potrivit proce~lurilorspecifice t?zc:ll.iei catzgorii tlc
personal, si comunicii infor~natiilcdi: intzrcs public so1icit;ite:
e) reitnctc:~z,i si trirni~e rY~splrtisul solicitctntului in termtu 'it. 15 zilz iie In inregistrart.;~
rec1:imatiei.
Art. 7 8 . - 111fitmnr~:t p~1bIic5priti illtenlet se rcaliri.az5 prin rcteaita s i t c - u ~ ~ i l\i.t.L>
i)~ $1 prin
papini1e:'conturik oficiale ale stnlcturilor (!in YIApU in reyetele sociaie. cu scopi11 cresterii vizibilit5ti.i
;tctivitritilos Asinatei Rornriniei: 1nisi~1lit.aprincipal3 a acestor:i este dc a corirribiti lit inforxnar.cn
rtudientelor nayit.)nalt gi interna~ionnle.
web tile structurilus din h4;lpN este cornp~is5clin:
ikt. 70. .Reteatla site-~~silcr
a) site-ul ivw\v.mol,n,ro - sit2 ci'n~rctl.care f t r i l ~ r i ~ ~ ~ca si ccntru virtual dz
i ' arn;~ster-\~t:bsite
~i?
press ;:I tl.4pN: este realizat, aii~ninistralsi achralizat rte cc~rl-eDirecfia informare si rzlatii pi~blicecu
irifornlatiile funliz:ttc de str-t~cturilcdin con~punerca h;1;.linistl--ruluiApGr5rii Nayionale, ia solicitarea
Ilirectiei i12forrna:e si relqii publice:
I)) plntfc~rrnii sociairi c>nlini. tu-mntaro;~.r;lrlici.~-cl.
realizatli, nd~ni!lisrratZ gi :1cr;1alizar5dc c5trc
.
:i rclxtii p~~!?licc.
Dirccti3 ?~:ii)ri~~:irc cs:c dc<:in:!tii ?,?At inIbr1;12,rii jxil~licc, c:it s!. : : ; I . o z I I ~ L . ~i~l ~ t c r x ;
MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI,PARTEA I, Nr. 474 bisI4.Vl.2020 29

platf(>rtl::1 i!.isj)unc: ck LLII bit\% instii~ition~~i,


sectiurii n~ultin~eiiia.
:~lbi.irne fi~to. po~lca-;t-uriauctio si
g3zduicste pcigini ?\:eb 5i nl-rlicarij c2rc pol fi t'olosit~.pcntnl prornoL,arc:t unor dvrrlimcntc q-recialc si a
cari.<rei militare:
C) o aplic3tiejsite \veb. rmlizn~5.adn~inistrntfisi aciualizatS de citrc Dircciili infolm:~res i rclrttii
publice, c x e s5 se constiii~ii.ca o hazii:hanc5 ite ctatt. centraliz;~tScu prc~Iusl: foto:\..iitzo. la nil-elcll
J..linisteruiui ApSr5rii Nation:lle; str~1ctllrili' din hIApN vor incrircii fi5ir1.e ~nultimetfiit, clc la toate
activititile cu caractcr pirblic s:tu carc sunr clcstinate medi;itiz5rii si care. irltcrinr. \;or fi folosite ill produse
proprii. in scopul infonn3rii puhlice;
il) site-urile web creatc la nivclul ili.~~arta~neniclc?r,
si~~lcturilor
centrnle. Statului M:~jor a1
.4pBr:irii. a1 ytatclor m:~jorc ale c:~legoriilor de Sorfe. a1 cornandanlztitclor. a1 structi~rilor nili it are
s~~bortlonatz
depal.tanlentelor. critegoriilor clz forte, comandamrntelo~..precur:l si cele apartinhnci T1'11st~1lui
dc prcs5 a1 h;LA!?X, publica!iilor militarc. illstituriilor militarc cle inviit51nriilt. cultur3, sport sail cu dnmenii
tfe acrii;itatz unicat in J;I:ZpU ori cele realil-ate cu ocuzia unor evenimente .ipeciale.
,417. 80. - ( I ) Structurilc si l,ersn~ialul clc informarc 5i relatii p ~ ~ b l i c el i ~&IApN, in desCiisrtrarea
activitiitii pc liniz ctc spccir~liiatc.t h l ~ s c s ipentrL1 transf~.ri~l
cintelor aplicntia t'trar~sfcr.n~npti.ro"~
rcalizet3,
aciministrat2 s i acturtlizat3 tle c;tt~.eI)irectia informare 3i re!a!ii prtbiice.
(2) Stmcturile si ~ > L ' I - S ~ I I B ~ ~cfe
! I infor1na1.c si se1;ltii l?uhlice din h:IApK rrxlizeazli tisicrz
rnulti~neclin in care stocheoz3 ct.ntraliz:~t intr-o bnz5:banc5 dz date rralizet5 ,.;i aclrninistrrtt5 de c:itre
Dii.cc~ia intbrni:~~.e
gi relatii publicc. h',oJillitatea dz realizarc, ~ a n s ~ n i r c r7it : stoc:lrz a accstor fisierc
multitnedia este stabilitli prin dispozific ;a sefitl~riDirectiei infomost. $i rclatii puhlice.
,4rt. 81. - (I ) Site-1t:ilc vieb pre\ izr~ti.13 sit. 75 st. ~-e:iliirci~,~:i.
din punct dz vcdere ccix~~ic,
cle
stn~cnlriledin MApN 13 nivclul c9rosa sunt csciite, u1m3tld a fi :idminisrl.ate s i achlalizute prili ~ c r s o : ~ a l
yropriu.
(2,) Dirzctia infornlnrc si relatii pltblice anslizcaz5 ol)ortunitati.a infiillt3rii si contigwratia site-
urilor web propuse a ii iniii1:;atz si 1e a \ : i ~ c r i ~din
3 punctul d ~ vecterc
. a1 acti~,iiAliicfe ~~~~~~~~~~~~~c' si relafii
publice. Lnnsasea r~nuisits v:cb t5rS obtinere:.l avizill~li :itsage inchiilere;~ acztuis. p i n 2 la priinirea
~i relatii publicc.
ai.izului Direcfici infor~~-ra!-c
13) Directi:l i n h m ~ i t r e:i relatii publice este jtruct~~ra
central5 ce coo^-doneaz5 nctiviteren cle
a f i ~ a r sc!in otlci~ra i n f o r ~ ~ ~ a t i iilc
l i ~intc1.c~
r public prin sit?-urile ~ v e bji plniformele i~lf'orn~:lticz
alc
structurilor A:lAphT.
Art. 82. - (I ) Responsabi1itute:i pctstfirii infonnatiilor publice pe site-urile web revine structlu-ilor
pcr~trucare 3u fast creatc si care Ic aiIministrcaz5.
( 2 ) In-fonnayiile care unr~eazc?a fi publicat,- pe si~e-urile v,eh i;unt. avizati: de structura di:
~l:~::il'i~;iti,\.~i apr017a:c CIC con~;l~ld;lnr~iI.!~~f~ll
scct:~.itiite,i l l i ~p u n c t ~ lcic. x.ci?cri: a1 p!-ote~lticiii~t;)l.~it!iiIo~
struct trrii t!~ilitmrc r?spcetivc.
MONITORUL OFlClAL AL RO~~ANIEI,
?ARTEA I , Nr. 474 bis!4.V1.2020

i?'
1.1) Tiwte ir?h?rmntiiie cijrc silnt postrite in reteatin interne: vor si I i b e r ~I:
fi ~~eclasifis;ne
pahl icarc.
(1)S e iliter-zice p~>stilr<:n
pc ~i.e!>siie-uri.pagin1 oticials. ldoguri $ip:lgini.uc'nt~.~ri
in rq<lclc: tic
sctcialc a urrn5tonrt.loi- ripr~ride inf(3rlna~ii:
a ) ii~fotlnatiicu car-nctcr ni:clasi!icat s;~ucle intcres public care sii !ie t?icutz publice in:~intc clc
Ir.~;tre;tci~ci;liilor-J c clifi~i-area iicestorii: informntii cu tlrt'pr di' auttjr xau care 1.eprezintri forniz tlc rcclrin15
la n~iunlitepi~tcl~rsc
s ~ si.t.uicii;
n
b) int;,r-rna!ii, :11:21e d e c h cele a~rtc.,rizareperltr-ir publicare. in cnzul incidentelor sau acciclentelor-,
cu sail t3~.iivictinlc ori p:~gubcmaterialc. inainte dc a se \.erifica e~nciitittea5i corectitudinea datclvr
..
rcspccri\.e srlinu obline acordul pctso3n~.lorimplicate sau a1 meml?!-ilurt':~n?iliiloracestova;
c) infcxinatii, altele clecAt cele a!~tori7iltr:pentt-(Ip ~ ~ b l i c n ~r c I~pri\!i~.e
L la evenimente sau iiicitlente
carc stint in curs dc invcstigar-e;
cl) irlfdl-rnatii cu tlrept tle nutor.. in special Cotografiile ~ t i utnecliul online .;;nu care sunt marc5
inrcgistrat.5, E1r5 permisiunea detini~tortilni ori fiirci rcspccrarx pl.evetlcrilor clispozifiilor speciticz
clreptului Je antor;
i.) inhr-matii seferitr.):u-i:13 nu~ncle,numcrele de tzlefcn. itclresele personalului ~mitritilor111ilir:uc
sau orice alrs date cu cxacrer oficial ori 13crsonal. c;ive ar 1)iite;t rtfilet;i bi111;t dest3surrtrz a :tcti\.itritilor
plnni!~cate'des!5~~1rntecie MApN. sigurantn angajntilov instituiiei militare, n farliiliilor lor, preculn si
irur+gine:ipublici~a rlcestora sau a instih~tiei:
i) infonnatii colnplcte iti.sprc activitiiti ail2tc i n faza de planiticarc si desprc deplasHri ali.
unit;~tilor militare sau rile personrtlului r~lilitar,cu cla~eexacte c!es~re gsafic~rltleplasiirii. n~ijloaceleile
transport utiiizrttc, locarii itltcrnlcdi:rrc. finale:
CF) orice jnfi,mlayre
. -111 fiistnat rest: h t o sau vicleo care contine date refirito:n.e la oper:~tii.
C ,

misiuni:'acti~it8;i militare sat1 dill tiillpal i1it5lnirilor oficiale cu reprczcntanti ai 41iZpN. f2r3 rzspzcrarw
procedurilor iic a v i ~ a r e~i ctprobare pcntru publicarc.
( 5 ) Pesson:+lnl miiirar si ci\-il (fin h,iiZpN riipunde individual pentiu con~poi-trtmentalji post5rilc:
pt'rsolt:iie in rnediul ouliric, accsta fiind cotlsidxat spatiu public. Opiniile personale postate in conrurili.
indivicfuale nle pzrsonalului ilin cntisul X;I,.\pN, ~ieschist:i n nume propriu pe r-etelele socialc. 1111 repnzirlt;t

~?iu)ctuldc teclcrc it1 institutici nlilitarc.


(61 I-'ost5rill: personale. inclusiv rne~a~jelc
si con~cntariil.. ilu ~rebuics:? actuc:? prejudicii di:
inlagine 3:IApN si si: fi.1~in conilitiile respectsrii nornlelor cie comportarnent yi uhligatiilos p e r s o n ~ l ~ ~ ~ r r i
~nilirr-lrpi civil, ltsttL.1 ctrln stint /?re\-cizutei l legi
~ si scgul:lmeate!c inrcmc.
( 7 ) i n nlediul online, ptll-sonatului h.I.ApS ii este interzis:
MONlTORUL OFlClAL AL ROMANIEI,PARTEA I , Nr. 474 bisi4.Vl.2020 31

2.1) s5 fo1oseasc;t rztz1e:r sociait: pe tin:l!i~l indeplinirii inj..;iunilor orcfonate, it c?~ri>r


des&::.~ri!ri:
poatc fi p"iclitri~3 ilz can~ir~:.~nil
post5rilor cfcctuari.. i.rpuiizintl perroti:~lul participant u n ~ . rriscuri c!c
silcur.it;~te:
I?) i;li faci'i prop:!l.anclB !?olitic';:l ?rill orice mijloacc in tiit.oare:1 p31.tiilclc)1.politice, oamtnilos
politici sail cnndicta~ilorir~di.penilt.:~ti
pe~~tr-u
ii~nctiipuhlici.:
C ) $5 sllstin5 organizatiile si gr-uplrrili. extr-zmistz. alc &or progranle .i;i activitGti co~itr;ii.i~~
legislafici 11:ttion:tle ;i ~ l o r i ~ ~ e turc>j7cric,
lor prin prc?rrrovarca Jiscrirnin3rii de orice tip si incur;!iarea
compo!ta~~~enrelc,r
antisociale;
d l si exprimc opi~iiicontrast: ultereselor Rnminici si :ilc .Armatei Romc'lnici;
e j sci sustitl5 culte religioase slc ciiror ncti~,it:iti.polrivit legiit contravin :~ortnelorde p3strare I:

sau afecteaz3 prcstigiui profesiei militare si cxercitnreri ;~cestzia:


orclinii publice, incalc5 buncie ~llorai!t~ri
t) s,i sustit15 ~?articipa~.ca
la demonstzatii, nlitillguri. procesiuni snu inrsuniri c11 caractes po!iric sau
sindicnl.
i X ) 111situatia iil car\: cxisrri posibilitntea idenrific5rii aptlrtcncntei la M A p S a pcrsonalului militas
,si civil cnrc utilizertz?i rctelclz sociale se ~ C Z ~ I I I L ~ I ~ iC ~
! ; ~~ c l u d in
~ sdcscrizrea
~a pagi~~ii;.cot~tuli~i
in seyc:lua
svciale a unui mes:lj tip discl:.limer. cle asurnarc: n rcsponsabilittitii pzntrl.1 afinualiile proprii si rfc:
delirnitnre de pozitiile oficiale ale h:I.ApN .:i alc reprczentantilor stnrcturilor militarc. Pentru rertlizaren
unei concluite uni.k)rnie a personalului institutiei militart: in activitatile ~ i ecomunicare online ctr caractel-
personal se :.ecc~-nand3folosircc? urm5ton1lui n1cs;l.j tip disclaimer; ,.P5scrile. gandurilc ~iopiniile pcstatc
sunt pusson:ile si 1111reprezini3 pozitia olicialil a M A C s n ~ :Ii t~cprezcntanfiloraccstt~ia".
Art. 83. - ( 11 Identificarecl nevuilor cle t~nifornmiz;tsza site-urilor stri~cturilor,~ ~ L ' C L I Isi
I I si;lbilirz;i

obicctivclor de comunicare j.rrin iuterrnectic~li~itcrrlctiiluisunt i n responsabilitatcr+ Vircctizi inforinarc si


rt:J:lfii publice.
12) Liniformizarca sitc-urilos este coordon;tt5 clc Directia inf~rrnarc~i rclatii pltblice si se
c1esfiy)arci imprcu115cu stnlcturik carc derin aces'ie sit>-uri.
Art. 84.- ( I ) In scopul amplificGrii si i.stinclerii 1noclalit5~ilordt: corniinicare rfescentra1izat;I a
rnesajelor si pel-specti\-ci S;IApN in meiliul online. Direcfia i n h r t ~ ~ a sir e relatii pubiice. la nivcl ccnt~.al,
ponte gestionn pzgini oficiule ale instittrliei militare. Czlelalte structuri n~ilitare pot grstiona p:~gini
ctticialc proprii pe rcfclcle sociale sau 31tc pIatf~~s!i~c
online.
(3) Directia inrorm:tse si relntii publicc pestinnlsaz5 paginile oiici:~le ale fv.IApL pc rctelclc
sociale, p~'zcumMApN \'(?uTnbz, k.lr\pN Facebctctk. b;IApS Instagram. h~I.ApS-:4r1n;tmR.ominiei TiliTok
si S/IApN Twitter, ~i coordn11caz5pagil~ilcgcstiorlnte de celc1:tltc sti.ucturi militarc.
(3) InfYnt-are2132 p:~_einipe retelzle sociale peniru cele1:ll t r structuri mi litarc - catzsorii cle fiir~?,
i!lstitit(ii dc ii!i.;jt;l~nir!t $i cult~1r5.~ 1 3 i . i~1nit5tisi ilait5ti nlilitare - se f;!cl:
comt~nc-lrt~?le~~tz~ I:L ~~licitilscn
accstot.a, cu a\.izul Di~ifcliciirlthrmare 5.i !.clatii publice 5i 21 str-uc~ut-iicu citribuiii p> linin protcz~ici
32 P;/l,,IONITORUL OFlCIAL AL ROR~IANIEI,PARTEA I , Nr. 474 bis/l.V1.2020

it~fijr~~~~t!iil<)r
cli\.iiiic~!te~
it1 t!zn;i a~~:~liz;!rii
~)pi>rtl~!~it$ii.
;I ! ~ ~ o c b d ~ i !;zdion;~r<.
i rele\:;~ntei~ si
sisc~.trili~i~
vx!lileral?iiit5tilor nctivit5riloi. respective.
(4) i,a dzschi~lerza acestcx- p:tgini:conruri. Directi:) i ~ ~ l i ) m i ; ~sir e reiulii puhlicc: pre$te$iz
pi.r~onalulc-lescrnilat pcntn~at.lniinistr:~sca ps~inilor:corlt~~rilor,
~i,ord01l~nz5
jwlitic:~cditorinlj 2 :Icesrors
si t.2 a\:c:t sol clc ni!rninis:ratot-. imprcun? c i ~pzrsoaila clcscnlnatci it? liecari. stt-t~ch~l-5.
pc itcc:lre
pilsin;?.ci)nt utici;liB'ofcial din M.4pN.
(5:) Infornlatiilc crirc urmeazri a ti pnbiirate pe pagjriile~cc~nturilc
rctclelor social2 st: ;q?rob5 dc
critre yefiil 1)irectiei infimn:1re si selatii publice %:I:! ?zfiiii.:con~andantii
structurilor inilit'tre ea1-e detin :!stfel
dc pagini'conturi. s:iu pcrsoi~neleimputcsi~iciteils critre i-lceijtia, pri11 procecluri dt. lucl-u. case 55 asi,ur.c
prolwtict inli~rmatiilot.clnsific:~te:;i sri r5sftttrld5 cle aziiratzten :i corcztitudinc:~accsrosa.
161 IJirectia informarc si rclatii publicc. esre stnlctarra cnre pre;lintCt: la ni\.el czntral. punctul ~ l i .
vcdere oficisl a1 h,I;lr-\pSI": r\-'$elcli.sociale. iar cclclaltz stn~cturimilitare care isi crccazri pagi~lipe acLstc
rztele prez1ni5 punctul dz \.eilet-e al structurii I-espzc~ive;toate paginile in relelelt. sociati. ill< stt-ticrurilor-
n~ilitarestunt irltegratc intr-n rctea cuorilotlatii de Diseciia informarc si relalii pitblicc. carc stabilestc
obiectivclc dls c o r ~ l i ~ n i cptincipalls.
~rc
Art. 85. - ( 1 ) Pentst1 promovarea in retzlele socialz gi ir,teg~-are:]cornunic5rii onlini. stnicttrrile ,.;i
pcr.sonnlu1 ds inhrrnrtsc: si relatii publice dcsf:qoar8 urniRtoiirclc nctivi'iiti:

a) Iclentiiizare~l misiunilor ?;i actii:it,?!.ilor ((I potential de prornu1;nre in ntetliul online se


rcalizcazri de c5tre persc>nalulclc inform:~tcsi rclatii pul?lice a1 fiecjrei st~-uctusimilitare;
b) Pcntru ;! si sclatii publicc
proillovrtre eticient3 ill ~nediillonline pe1-sorictIu1 de irif~~rinare
stabilesrz politica cie abordare a misi~unii!activitt~{ii:concotnitenc cu anu~zyaren.pc: tinie tie spzci:ilitnte, a
c~i?lonuiuisir;~\-'riorsi a stntcturii rzsponsabilc cu conlunic:+rci~onlitle din iactn~iDirectlei i!lfc>rtna;.c si
1-c:lntii publicz;
c) Dac5 misiui~ca~activit:1te;inecesit5 o mecliatizarc ti)arti' activ;!, .Direc!ia inhnnare si r ~ l a t i i
~ ~ ~ b ldcscinxlcazci
icc perscrnai pcntni rsarlsrnisii livc sari insegistr:lri: vidzo $i rc:llirare foto: MApN Ginti
tnentionat ca sursi:r foiol'video:
d) Obiectivele de colnuriicare pot fi indcl?linite si prin informaxe j-mst-acti\itatc. Disectia
inti>~-mare$i relatii puhlice cooperzitz5 eu srructtuile 5i pet-sctnal~ilciz in.forn~aresi selatii publice clir:
stsucnlra or2anizato:lre: in veilca intocmirii unui pnchcr media (informa[ic clt. prcsri. foto~rafji:'vicfeo
dl-.spre ~ n i s i ~ ~ n z i a c t i \ ~ i111
ta~ c ) , sitiratic, rnatcrialele fbto.'\;ii3co vor ti inc5scatc pi. paginile c-tficiale gi
aceast,?
vor ;$yeac ) sursr?
~ stsuct\lra care :-l sealizat m:>terii.tlul:
c) Disectic? infosmnri. si rclarii publice fonnulcazc? c c r i ~ ~1ninit12e
fc dc rcalizase a l~roduselor
fotoi\:ideot psecw; ?;i inf;.)rn~a{iiie
necesnsz ref't.ritonre la rnisiune:'acti\.:ititte;
f) si pi.sso?l:llul tie iofc~rrmartt~i relutii publicc a1 strrlct1u.ii osyanizuto:1!.i::sc \!cJr
Stnlcturilc a5igilrlt
spsijil!til Dlrcctici inii,rm:~rc si i.c!nlii 13~1i~lics
ccl~i~?c!ot. p:. :in~;,al clesl>sur%riin~isianii:;li'tivit5':ii;
MONlTORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis/4.V1.2020 33

gi Structuril;. si person:t!~~lclc. inti>rn?aresi rzl:tt.ii publice tiill st!-ucturile militare. it1 plus fat5 cie
rnisianilc activitntilc puhlice snu c u porcntial mcdintic. identitic5 si rrlti. sahicctc .si oporriwir5ti dt:
tneclixlizi~rr. can1 ar fi reportitie clespl-e personalul dirl str~ct~u.5.
fc.tiografii si clipuri t.ii1t.o cu impact
clnotional, activ-it8ti dc iristruirc, it-rstructic cle front. c5ntccz p:ltrioticc' sail activit5ii [fin ~?sogranlulorar a1
unit5tii.
(2)Este interzisi i+tlAugare:1d:: \vrttcrmai-k-ul-i situ altt. elemente tie identificnrd I;L procluselc
''rOtolviilzo reniiznte.
(3) Este interzis8 copierea informatiei. Preli~area aczsteia dz pt: pagitla SUI-S: se h c e cu
mentionaica sursci fotu;videu, :~daptareatesti~l.pi-ecun~si t'olosirca hnshtagului p a ~ i n i sussri.
i
(4) Fotngt.a&iile.mnterialele vic1e.o sail testeie preluate tie pe pa_cini din retea por ti lij!osite in a11
contest pe paginile tiin rztclelz sociale cu conclitia mitntionririi sc~rseifotu. i~i.ltoruluisi ij activit2tii la care
a fost realizatii Cotoy-afia.
Art. Pit. - ( 1) Cvn~andantiiipekiistr-uctusi!or aprob5 utilizaren relelelvr socinle sntr restrictic.)narea
;~ccesitluila accstea in inci~ita~mitiitiiormilitart' si cmit ps~'ciz;iri~~)rditic
in rrceast5 l?sit:ititi.
( 2 ) Accesul pi.1-sonnlului In couturile pet-sonnle psi11 sistemzle dc colilt~~licr?tii
si irihrrllatioe ale
3:IiZpN st: realizea.~Gin concti!iile rsspzct51-ii c?rtflnelor si 1.ct~le.ment5nlorreferitoar-e la itrganizilrea si
t.test%jur:t~.eanctivitritii de inforxnare 5i rciatii publice si p~otecti,?informcttiiior clasificati..
(3) I'erscttialal de infi)rm:ire si relatii puhlice a1 unit8tii militare sail inlocuitorul legal, numil snu
desenlnnt cle c8tl-2 c~~na~ld;i~iti:'jefi. alale unit81ii rujlitare !n
aclministrenzri pagin:i/paginilc ofieial~~~uficisle
rc'telcic sttoiale dupr;!tfcctc~arenpreg3tirii de specialitate ctsigirratri dz Direclia infijrtnarc si relaiii p~iblice;
(4) In caz ciz neccsitate, pot eft.ctu:l postsri i n paginilc uriitiitilor milit:ux si altz ppersoane. in bazcl

aprob5rii cctmanclz~utuluiunitatii nliliiare. cIi1p3 instruirca acesttxa ilc c8r1-t: ~?crsnnalulc u atributii in
do~neniileinfonnnre si relatii pubiice, respecti\: protectin infonnaliilot- clasificate.
( 5 ) In urinu unci annlize de impact. cu avizul Dircctiei inforni:uc yi rel;liii publice. pot 'ri f-blosite
pcntru cornunicarca on:ine si ake rejcfc socicilt: ilcc,i~c e k sciectntc initial.
(fi)
Postrtrea infos~liil!iil~r
it? paginilz oficialz ale S~1,ApN:'srritcturilor
militare in retelcle sociale st.
desfrisoar2 dup3 urtu5torul algoritrn:
a) ictentificnrea rtu~iienyeispeci tice c8reia ii sirtit clestinate itifctrmntiile;
b) alegcrca retelei sociale adec\-:lte:
c) \:eriIisare:r n~aterialelor.infomi~liilor.ii)togrfltiiltsr. tilmelor: inaintz dc n 11postate;
(i) avi;/ul struct~u.iicle sec~iritatepentn~info~'ma~iilz
~31'2ti11 p r ~ v i nclin spariiil public:

c ) aprobarza co~i~andantuluiiscf~rlt~i
structurii:
) ekctuare:~postririi.
Act. $7. - ( 1 ) Ciestionarea inforrnscii piiblicc in situati:t piadi~ccriiunui e\~c.nirneiitcu impact
,,-ri,~~io!.
%,. nsupra ilnaginii MAph sc pctare i l i i ~Irl :?i?:cl c c ~ ~ t rs:.u
a l li)c~.;l.
iti::-lg;inii h;IApN s u n t pre\ Bzute
( 2 )F~cniinentelec1.1inlpact !~l;tiot.;lsi~l>~'a it1 lisra din :iliesn rlr. i.
,%rr. $8. - ! I ) Dupci. ~~roducercaunt~i cvetiimcnt si. con~;tihrie tin gt.up c l r coot-iic!n:!i-l? a
cotnaniciirii. care p~.upuric:colitiuierii 1;IApN rnod~llde gestionare a 111ji)r1)15rii.
pill~lice;I e\.eninl~tll~;l~~i
repccti\,.
12) Cirupui p r z v S r ~ ~lal u1ir1. ( I ! r~cprczint5v erititatc: orpnizatit)nalri cu 111nc!ic~nalitc1tc
t~'r1-11~~1.ar5
gi sc cc\mpune, ile szg~tlB,tiin 5eful l)irt.ciiei infornmar-i. ~i relayii p~tblice:pr1rt5torul ~ l i :cuv;tnt a1 I:I~lpi%~

otiterul de informare 5i relatii publicc tli: In i..rruct-urnccntral5 a 'i;I,ApLlsk~~ctur~x


c:lre [~lnctioneaziiin
.;ubordinen nem1jlocit5 a tninist~.uluiapiisiirii n:~tiunnle in coor~ionnre/suhorclilleaciireia se afl5 s mi tat en
1nilitar5undc s-a produs ct-cnirncnr~~l. din Direc1i:l infurmare ~ ; relayii.
st~.~~crurii i pt~bljcccare asigurii
rcla?ic~cu tuass-rnedia. prccttm si alti spccialisti. dupli c:lz: tii11 cadrul structr~rilorcentrale. structurilor care
fitnctioneaz3 in ubordinea ncmi,jlocitB a ~ninist~x~lui
apZrSrii nationale.
Art. $9. - ( 1 ) Tnforn~:ircrl publicri in siruatia /~soduceriidc cvc~ii!nente sc tacc rturnai cfe
persoanelz abilitate.
(21 Pe11t1-u sihlatiilt' in carc zestionarea iofosm3rii publice se h c c la ni1:i.J 1oc;ll.. pin3 la
c3ti.poriile di: forte inclusiv. pcrsoanelz abiiitatc sunt. dup5 cctz:
a ) curnandanhrl/geP!~lsi s t r ~ l c : u t ~ : ~ ~ pde ~ i ~ ~ ~ ~:;i
e ~inforn1al.e ~ Irela!ii
~ ~ l ptrblici. :ri c~alonuluiimplicnt
ill p~wJucert.ae\:t.nimentului:
b) comandantu1:setirl .si struct~ua.-per~o11ii1~1l
de informare si relatii publice ai garnizo:unei pe mzn
crircia s-n proilus e\!cnimentul;
C) c o ~ n ~ n d a ~ ~ t ~ Iyi~ ~str1ictilt.aipi3t-sot1:1lill
eI'ul de infomnarc $i relqii publicc cti esa1c)anclot.
sliperioat-<.
(3) Pcrsoa~lelcprecizatc la aliu. (2)se cousirltci cu s t r t ~ c t u r r i ~ ~ ~ e r s o ndca l i1ifor1113re
~tl 5i relarii
publice de In esalnntrl s~tperiurj i ctl setill Directiei informarc: gi relatii publice, inainri. de a-i in-fomma pe
rclxezt.atantii mass-mcdici despre produccrca cvenitnenrului.
(4) P c n t s ~situatiile
~ in carc gcstionar<a inrornt8rii pi~blicesc LSce 1s nivel ccntrnl. informnrza
~.eprezental)iilol.mass-tnetiiei se ktcz &e1xtstiiton11 cle cuv2nt a1 kIApS. stt-uctura din Directia inf~rmares i
rclarii pub!ict. cnse asigut.8 relalia cti mass-media sau persorlslul de infonnare si selafii publice i l ~la
structura central2 uncle s-a proclus eveninlentul:
( 5 ) I n filnctie tic nah!ra ~i gsavitatt'a eve~limentului,conducere:i h~1111iNpoarz ilcsc~xnasi altc
prrsoane s5 i11tt.c in co~lti~ct cu jumalistii, in~leosebipentru dek~liiletehnice.
ne~liijiibci~
(6) SoIicit5rilz cle infcrniayii ctirl partea sc:pre-i.entan:ilor mxs-mcciici reFeritorzse la e\!znirnentt'
sunt transrnisi' dc cci care Ic pri.!nesc st~ucn1ritor~pcrsna1~~1c~r
abili13te ill ccl mai s c u ~tirnp.
t
Art. 90. - Cizstivnnrza infbrn15rii pulTlice in situntir~proituczrii cle eveninwnte se !-ealizeaz:! !:I
11ive1C C J I ~ ~ ; ~ I dac5 evi'!linleiltclc:
MONITORUL OFlClAL AL RO~~ANIEI,
PARTEA I, Nr. 474 bisi4.Vl.2020 35

. .
a) implic5 pessotrar: Jill C O I I ~ ~ I Z S S C ;h:l,:\pN
I ori ~nclnhrrur unor delegnrii 111ilit3rr:tsrline akl;tti in
viz,+-!~ 3I-~HSXIIIC
"
. ir1 Izra rioa.; t r5;

b) s-nil protlus pc. tirnpiil pnrricipcrii la ~nisiunii!i afitrn tcrirc)rir~luistatuiui rc-rmrit~.~i 5-:1 c.lecis
;icest tip de gcstionarc:
c) au i~nplicutiii112ernalionale;
il) implie5 pessorj11z saki tchnicS de orice fel aparfininti unus forte annate striiine sat1 care
tranziteaz3 teritosiul Ro!ninic.i;
2) ~ L ~leclnt~snt
I crize tzroriste la obiectivelz b1.4pN;
f) au podus alti. ulnlbri. potrivit dccizizi contitlcerii 3;IrlpS.
Art. 91. - In ~ 3 ~ 1 1produczrji
1 de ilvcnin~entc. ]>ersonalul de iniiorrnnre +i rclatii publice
intocrnzste $i tran:;rnite. in f\.lnctie Jts situarie, clou5 lipuri de coini[t~ic:~le
tle pres5:
3 )e o n i ~ n i c de
~ t prcsB initial;
b) con~~rnic:lte
it? pt-es2 tllterionre.

Art. 92. - ( 1 ) f om~u~icatul


ile pl.cs3 initial colirine nunlai informatiile strict nccssare ii1fir1n5rii
repri.ze.ntantilor rilass-mecliei: cine a h s r implieat. ce s-a int51xlplat, clirid, irrtdi. si cum s-a produs
evenirneninl, care zste situatic-l rrinitilor - dacrl exist5 tiate medicale certe yi cine cerceteaz5 cn\lzele
prod~lccriiac~shlia.
12) Numeli. persctanelor r5nite sau tlecztlate ca unnnse n pl-oducerii ilnui evenirnent su11t f5cltte
publice numai dup5 auuntnrca frimiliilor acestora.
At-t. 93. - ( 1 ) Tcrmciiirl-limitri pentru trnnsn~itereacomunicarulc~idc pres5 ini~ialeste de cel mult
cvznit-nentut~li.In situafia in case proceC111ritpsivincl
cloit:?ore de la flrarea. 121 ctrnostint3 despre prod~lce~-za
ariuntarea hmiliiiol. ilcj%t?egtc rer~ni'tiul ctc itou3 ore. :sansmitere:l s r h c e iinediat dup3 colxfilmcir.ca
anuntrlrii c~cestorn.
(2) Se interzicz i11t2rziersatranslniterii corn~u~ic:ltuluide prcs2 jnirial cu szctpul de a sc obtinc
m:ii tnulte int'o~matii,altelt. i'lccdt ccIc pse\:3~i1telit art. $,I alin ( I ).

( 3 ) Ida su1icitare;t Jurl~alistil(,\r,pit12 lrt transtniterec? c o r n ~ ~ ~ n i c i tcie


~ u presB
i ~ ~ i initial. pzrsoanelz
rrbilitate n u dreptul s5 cotlfirrt~cpsoducerca evcnimetltului.
Art. 94. - Co~nunicatelede presii ~ t l t z r i ~ asrieo ~ neczsare
t ntunci c;incl:
a clcvin ~Iispunibilc iilfosmarii suplimi.ntarc rclc\:ante ce pc?t prezsnta interes pi.rltn~
ri.prezi.ntantii rnas-mzdiei si j~entrupublic:
t>) si. impune comt.lnic;trea rezi~ltalelorcercetsrii privintl ccltrzele prctdtrcerii evenir~lentiilui.
,Art. 95. - StructuraiPcrso:inlul dc i11fonnar.ci;i relatii 1 ~ b l i c ecte la esalot~t\luncle s-a proclr~s
evenimentul obtint: aviztrl c'ie la of'itenrl cu protectia int'on:latiiior cla.;iiic.ate si aprobarea con~n~~cianrul~ri
siiu. inaintc de a trarismitc prc)iectuf cun?u~~ic;ttului
de prcsit irlitial!ulterior spse inl'onnnrcicoi~sultare lrr
36 PARTEA I. Nr. 374 hisi3.Vl.2020
MOI\IITORUI- OFlClAL AL RO~\J~ANIEI,

es:llonul superior y i la structura din Directia informare si rel;ltii publice care :lsigurri relatia c u mass-
rncdia.
Art. Oh. - Rcspunsnbilit2[i in gestionaren i11k1rm5rii pitblice in situatirl protiucerii ~ului
eveniment:
d\;: infonnru-e
a) cornandantii:sctii asigur5 infot-tuarea str~ich~rii/pcrsonalul~~i si relatii publicc
despre cveni~nentulproifus, deciziile si ni5s~1rileluatc si despre niu~nentulan11nt5rii t'rlmiliilnr victimelo~':
cotnandau?ii;sefii sprijin5 pcrsonalul de infonnare si relaiii publice, dacB se irnl?une, cu j>ersonali11si
telinica necesare pcntru incleplinirea atributiilor referitoarc la inturnurea ptrblic.5;
b ) structura/personali~ldc inforniare si rclatii publicc urnl5re~tc.ca toatc infonllayiile ce unnc:lz5
a fi incluse in cornunicatele de presii sri tie conforme cu realitaten si s5 evite speculatiile sau fa\:orizarea
transmiterii zvonr.lrilor.
Art. 97. - La producerea llnl~i evcni~nent. acfivitatea dc infor~narepublic5 in MApN se
desfasoar5, :~stfel:
a) la producerca unui evcnimcnt. pe ling5 fluxul dc informare pe li~iieopcrativ5, tic comandri, se
realizeazii, perltru operativitate. si un flux dc informarc? prin structurilel'personal~rlite informare si relatii
publice; in acest sens. Centrul national tnilitar de comand5 (nucleu) infornleazii: in timpul cel mni scut-t
posibil, ctesprc producerea evenimel~tului.pe s e h l Directiei informare si relatii publice care, la rrindul
sau, ii in-fommeaz5pe purtatorul cle cu\;int 31 MApN. gi pe sefi~lstructurii din Directia inforniare gi relatii
publice care msig~udrelatia cu mass-media:
b) concomitent, +t'ful structurii de inforruare si relafii publice de la unitatca rnilitar5 unde s-a
prodits evenimentul informeaz5. ierarhic. pc linia infonnii~ii ~i relatiilos p~tblice p5o5 la Directia
i~lformare5i relatii public?:
C) se activenz5 grupul de coorclonflre a comuniciirii:
d) pcntru operativitate, ycrsonalul cli. infostnarc ~i rclatii ~?ublieedc la unitatea militarii ul~dr:s-a
produs everiimer~tultransmite, in timpul cel mai scurt posibil, d:ir nu mai nlult dc 90 de minute de la
luarea la cunogtint5 de proclllcerea evenimentului, proiectul cotnunicatului de przsg initial la esrtlonlrl
superior si la stsucturct din Directin informare si relatii publice care asigurri relaiia cu mass-media;
e) struchlra din Directia informare si nlatii publice care asigurii relatia cu tnass-media rectacteazri
forma final5 a conlunicah~luide prcs5 iniiial pe baza inforn15rilor primitc cic 1:1 Centrid nayional militar dc
cornand5 jnucleu) si de la structura.'personaluI de infonnare si re1:lfii pirblice de la csalonul intde s-a
prrtclus evenimentul:
0 dup5 verificaxa si analizarca informatiilor iuitiale de grupul de coordonase a comunic5rii.
sefi~lDirzctiei informare si relatii publice aprob5 textul cornuriicat~rluisi propunt. modul c I ~realizare a
informririi pt~blicc- de lri ~iivelcentral sail local, cine sustine dcclaraliilt. dc p ~ e s 5n>~s:lji.lc
~ ce se transmit
si oportirnitntea arguni~ririii~nuibtieting c'ie presci:
MOMlTOFiUL OFICIAL AL ROILIANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis/4.V1.2020 37

g ) coix~!.unicatul dc pres3 initial se clifi~zeazitc3trt: reprezentanyli r~xiss-mzdiei. prin interilizdial


stluchlrii din Dircctia infbrmarc si rclatii p:iblicz cart. asigu1.31.5lntirtc ~ mass-media.
! daca s-n luat deci,zia
~rneiinform5ri puhiice rle 13 de iimLtrmare si selatii puhlict: de
ni\:rl central. sail prin i~iLern~ec!iulstn~ct~u-ii
pi1blic3, dac3 r-;I luar clccizin unci itlforn18ri public2 la nivel local:
la ei;alnnul cle uncle ye face i~~fi)rrnasca
h) declarntiile dc pri.sri se susfin cie la nive! ccrmtral sau clz In nivzi local, in iilnctie dc di.ci~ia
luat2 privinti nivelul de unde se f:lce illfc~tmaseapablic5:
i) in ambele situatii prcvrizutc la lit. 11). p<rson:rlnl dc informitre 5i relaiii publlce cle la structurcl
uncle s-a produs eveniment~rleste preg5tit ca. in firncyie de decizia a~ioptat5.s5 dea declaratii cle ptcsii
r-eprezentantilor mass-meclici lucalc, in limits infotmafiilor ~011tiilut~
in comunicarcle tls prcs5 transmise;
1) in rnonmzlit~ilin cnre 5-311 relevante despre e\;enirnent~rlin
cc)I~ct3tinfol~tmatiisilj~li~nentare
ca1v.5. sz redacteaz2 cotnunicate clc presit 111terio:tre. care sc aprob5 cle conclucerea PI;IApN si sz ~lifi~ze;lzii
c5tl.e rcprzzentatltii rnass-rucetici pri~lintcrmciliul structl~riidin Directia informare 2i rzlatii publicc ca1.e
asigur3 relntia cu rnass-n~ctlinlstructm-ii<it:in-fomiare si relntii puhlice de unde se re~lizeaziiinfonnare;~
puhlicc?.
Art. 98. - ( 1 j Dac5 cvenimcnhrl s-a jlrodus pe ter-itoriul adtninislriltiv al uriitBtii militare si suni
jurnrili~ti civili care se prdzintii 13 punctul de control solicit3ncl inforrnatii sr-tu :1ccex~11i n [.initat<.
co~nand~n{ii
sau personalul dc infor~narc si relatii l?ublicz lc acordri clcclarayii de pres5, i n lirllita
infommatiilor continute in co~nunicaieleite yresii.
( 2 ) Se interzicl: acceslll j~irnalistilurcivili la loci11 proclciccrii eveni~nentului.tlacii acesr:I ;1 :nut
mass-mcdici se i'crce prin cornunicate qi declaratii de presri.
Ioc pe teritori~11~.~tmi!;i:ilor1ui1it:tre; i~ithr~nare:i
Art. 99. - ( 1 ) Dac.5 i.\:eniment~ll it avut loc in :if:!r;t teritol-iirlui administrativ a1 unitritii n:iliti.tre.
personalul cte informare si rclatii public2 al unitiirii nlilitare implicate s:tu a1 gasnizoanci pc raza c5reia s-LI
produs evenimenhrl se cleplaseaz5 in cel mni scru-1: timp i n fays locultri si gestionea~iiI-eln~iilecu
rc.prczerltnnyii mass-n~cdici.
( 2 ) P51t5 la sosirca In 1~1ci1l
pro~iirceriievcni~nentului,pc~itn:rlul di: informare si rclatii publice
str-lbifeste cu cotnancl:tiit~l!iyeft~l~1lit5tiin~ilitrtl-eimplicr3te sau a1 gal-nizo:irlei pe r a m c5rc.i~s-a proclils
cvcnimenml si cu scful structurii de informare $i relatii publice de 13 esalotiul superior deciaratia de presri
si un set rninim de mesale, din care nu trebtrie s:i lipseasc5 cell cle cc)mpc~si~ine
peiltru fa~niliilevictirnzlor
~i mriscirilc intreprinsi' de c;itri. comanda i~nitiitji i~lilitari'penrru limitarca si inl5ti~rarea e:'c.cti.lor
evenirnentiiltli.
(3) Dac5 nu mai existi alt5 persoan5 in stn~ctw.;tde informare si rel;~riipublice ;t tuiir:i;ii militare
"; s5 transmit2 cornunica~uli l ~presri inifial, accsta estc
uncle s-a produs eveltitncnrul care s2 recti~ctez~
redactat gi transmis cle la ni\!elul es:llonului superior sau central.
Art. :OO. -- ( 1 ) D:lc5 2teaimcrlh1l s-a pl,odus in afi1.a -.e3rnizi1:lnci ilc rescili1!t5 :i pzrsctnalul tle
ir!ii~~-mari.si rclaiii pirhiicc a1 unirlitii i~~ilitar-i'
nu poatc ii cctnt:kctai suficicr~tit2 rapitl p x i r u a pt~ter~
ii
38 MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisi4.Vl.2020

respectat terinenk~l-limit3 stabilit. !Ittat? fi de.;en:~iat peiltrll eI:tbor->re;\ cc~rn~tnic~~rultli


de press initid
pi.7-sonai~rld c !rt.fornl;irc si rclntii pablice ~ a l garilizonni.i pc rnza c5i-cili s-n produs cvcni!ncn%~l:accstii
transmite pi.oit'clu1 cornu~~ic;~tului
iic prcsi initiai la strlict~l~a
i t i r ? FJireciia ir~li)rn~art'
i;i relarii publice care

; ~ s i ~ u rcla~ia
rB cu m;iss-n~cdia,tiup5 ol?rincrca apr-c)i?Ariicom:~ndanri~lui
de g;l~-nirt?a~i;i.
12) In situatin tic in alin. ( I ) . persc~aaltrl di' infotrnare si selaiii jll~l~licc31 ittiit;l\ii rnilit~~rc
rctlacteai.;~ si trans~niie comunicittzle iiz prc..;% 1~1terio:ir.z ~i
implicate it1 proctucerea evctii~nentul~.ri
.-csrione3zr', reiatiile cu rep~.czcntaritiimass-tntdici.
,.

Art. 10 1 . - { 1) 111 sit~ln1i;tin care inti--till el:enitnr!lt este implicat pel-si!nal sau tehnics apaqinhnct
Dirccliei gaicralz tli. i~iti,~-tnayii
a al?%rliriigi stnlchlrilor siiboriloilate, inforniarca public2 a ts-e~lio~enttilni
este gestionat8 la nii.21 central. i x cornunic:~rul iniri:ll dz prcsi till pt-ecizeaz5 dctalii desllre pcrsonalul
irnplic~tt- grad: nume. ti~nctie,acii\!iia~e:tdzsEigut':ltS in momzntui procjucerii e\!enimentt.iiui .i;i tlenurnirea
in clar a s t ~ ~ ~ c t din
l ~ rcasc
i i face parte.
. .
( 2 ) Cotnunicarele de prel;8 ulterioare sunr transrnise reprezentanti!or mass-medlz~ dup3 ce
conduccrca Direztiei gcncrale di: inforn~atiia ap5rZsii fi1i.e o analiz5 a nspi.cti.lor e\.cnirncnh~lui.i:~rdatzli.
si rzlaxii publicc.
rezu1t:itc sunt com~!nicatcyefi~luiDirc'cyici i~lfor~nare
.A:-t. 102. - i1;tcft in e\:el~inlt.nt.sunt i~nplicati?in orice fcl: olGturi tlc pzrsuri:llr~l apa~{ininti
bfApN. rcpri.zc~~ranyi
ai [tltnr institilfii sau orgitnizatii publicc sau pri\:ate precum spitali.. poii~iz.p;:rchet.
pon?pieri rmilitari, primkie c,ri pel-st.)ailz tiziiz, pzrsonalul ite int'onl~ares i rzintii puhlice cte 13 orice
stn1crur5 it 34-ApN ;ire ohligafia ile a transmite in con~unicatelt:si dcc!araliilc tic: press exclusiv date
privinit i:l?plicarca pcrsonalr~luiannatci.
Art. 103. - ( 1 ) Dr?cit i n protluczrea sriu ctenilru-e;k c\!zninientiilui sunt irnplicn~i5i militari s:~-5ini
aflati in misiunc pc tcsitoriul national. persoilalul dc iiifor~uaresi rciatii prr'olicc are obligotia J c a
transmite i : ~cor11unicatelt. de press exilusiv itate pprivincl n~ilitariirt!rn:ini, itup3 in!i,rnrn:~rea p2rsonaluli1i
dc it~fc\rm:irr:p ~ ~ b i i cclc5 la ;ialbasada t3rii rcspccti\ie sau dz 12 c ~ ) n t i t l g c ~ lt~lilit;is
t ~ ~ l sti.;ii~l.
(2) In c a ~ t i l1,roduccrii unor svenimenrc in cart. sunt in~plicatiuclmai mi1i:ari strriini atla!i in
pz teriioriul tiatiorial, rtctiviiater? ~ i einformare ptibl~ciirevinz pzrsonalul~iide infi~rrnare$i relarii
rnisir~~ie
publice dc la contingerirc~l rrlilitar sts8in sau cte la ambas:tda strtt~rlui respci'tiv, potri\:it :icordurilor
inchei:ite in-[re stntelr: respective.
Art. 104. - ! 1 ) In cazul psoc-lucerii [inor cveni~nentcpe timl?ul pnrticjplirii poi.son:lluiui or~~iatci
la
romhn. soldate cu rnerfi. t-initi. dispBruti: c5zuti in c:ipti\:itatz, lu5ri d;.
misiuni in 3 h r 3 ieritoriului strttul~~i
ostatici, nvariesi.a:tlistrr.~$e~-ca
tle annall,ent. tc!lnic5 cle lupl-6 si alte ec11ip;tnle:ite militare. in.fbrmare:i
1xiL~1ic;i
sc t';lec dc la riivel c ~ n t r a l .

( 2 ) nac2 evenilnentul s-n pt'odus in tevtrele dz operatii untfz i ~ inc!eplinesi


i nlisiunile n~ilirarii
ru;n:ini, inf~rmasza i?ublic5 sc' poiltz ri'illiza, la dcc-izia con<!uccrii iCIAl?Y, g i di. la ni\!clt11
C.o!-r!o:~dsnlcntui~:iT;or!clor Inrstitliti.. clcn!~:nitin iontiriiinrc C'R.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisI4.Vl.2020 39

i3i I11 siruayin prev5zt1tB la 81111. (21 perso~ii~ele


abilitate 3i1 p;trticipe la infonnare:~pkiblic;! gi sri
1.~1:tti;lcu r~"pre2cr:rnntii1n3~s-mcdici.in hlnctie de locatie. u n t :
(_le~tic)tl~zc
rt) C'FI, perltru ~fetnsaniznieledc: rnilitari tornhi participante la rnisiu~li
in !ar5: con~anda~iti~l
cxtemc?. a f a t 2 su!? comatlil;~i;a oj?eraiion:il,'l, si seful stracrusii <!e infixmare ~i rc1:jtii publice a1 categoriei
clc i i ) r l ~ilnclc s-n pi-oclus e\:cnirncntul:
b) in :~fi\rrtti.sitoriul~linarioni~l:conianclantt~ldc:tag;lrnentului, persur~:~lul
tle informarc: si relatii
publicc sau persoal~elcstabilite din cadrul CFI' penruu detagaunentele aflste sub cornarlda sa opt.safiotialri.
(4') Personnele nominalizatz in sit-uatiile przvi3zutt: In &in. ( 3 ) se consult8 in tnocl obligntoriu cu
szfi11Directici ir~'onnarcsi rdlatii publicc.
At-t. 105. - Activi13!ile de infitrnlase pilblicii in sitilatin producerii ite evcnirner~tepi: tirrlpc~l
statului rornrin sr.lnt sirnilarc cu cele dz In art. W 96.
execut5rii ~nisianilorin aC.1ri1teritosi~ili~i
A.rt. 106. - ( 1 ) DupS psoduccre:~ unui cvcniment, la Directis info'unnare si relstii publicc se
centralizea~5,cu c.iutorul structiirii:persc.tnalului iie infnt-mare 2i relat-ii pubiice de la egalon~rlutide s-a
procii~sevetlimenhll ~i CFI:structun\ carc cxcrcit3 oomanda operarional8, infurt~latiisupli111entrtscconstrind
in: datc persoiialz. fotografii si imagini recent? ale persoanelor implicate in evcniuncnt. detalii despre
teIlnic5, loc111si co~ltlitiilet~lictes-a proclus evenirnentul.
( 2 ) PC baza acestor info~-lna{ii:st~ucturadin Discctia infonnare 5i relarii publicc case asjgur5
relatia cu mass-media realizenzii un set de rnes3je care 5c: clistribuie persoanelor desenlnate s5
intctac~ionezecu rcprezcnt;tntii mass-mcdiei.
Art. 107. - (1) In silun;i:t i n care comaniisntulii;cfi~lmilitarilor csre participr? la rnisiilni in acnr:~
teritoriiilui stittului ro~ndnsau personal111clc infonnare gi relatii p:~L>licesunt cc~nrnctatid.e rzpre.zzntanti ai
~nctss-lnedieidill tar& nczstia ii dircc.tioncaz3 catre srructura dill Dircctia informare si rclatii publice case
asigurri relntin (11 mass-meitia.
(2)Infbrnlatiile ofcrite rcpsezi-'ntanfilvr mass-ullecliei str2ii1ie S L I I I ~ccle cuprinse in cornunicarel~
de prcsS aprobatc in t:trB; inaiil?e ~ic?
a iiiniiza int;?nmatiile solicltntc?.c0lnandnnt~il~~~'i'iii
~i~ilitarilor
aila!i 211

cu sef~ilIlirecjizi informarc: si relatii


rnisiune sau per-sonalnl de informarc: $i rz1:itii publici: sc: c011s~1lt5
public? peritnu a se stabili politica de infoi~im-epublicii.
13) bfilitasii ron~dnicare par-ticipii 1:) tnisiurti si operatii in conrorn~itntt:cu prevzderile Legii tlr.
121:201 1 pri\!ind par-ticiparza fcx"jIor arninte la misiuni si opeiatii in afar3 tcrititriului st:itului rom5n: in
re1:itiile eu rq7rezeutantii mass-mec1ii.i din tars irndz acti\;e:rz,?. procedeaz3 conii,rm proccdcuilor dc
. A .

inter-rlationale sub autoritatea c,i~~ria'cllre~a


infosrnare pitblic5 ale con~andi.~n:entul~~iiorgri~iizatiei IS]

cxecut5 inisiunilc, pe problcn-rclc specifice stt~icnirii iutelnationalc unde activcazB, cu infoimarca


Dirzctiei i l ~ f o ~ ~ si~ ~rel:ttii
n r e publicz; dacg sctlicit3rile vizzazii aspect-z ce tin strict cle prol~letnena~iot-rale.
nlilitarii sc consalt3 ob1ig;ltoriu zu structarx clc infi,mrn:lre qi rzlarii puhlisc 3 c.s;\lo~:ulnin;ltion;lI carc lc
coor~?;onc;:z:iactivitareir s:rii clt: care q):~r!in.
c;ire. petri\ it L q i i
( 4 ) h11iit:lrii r~~?nxitli III.. 121.'2011. lxu~icip3 !;l cxtrcitii. ~mrrc;x;aixz:lt?.
cc;vn:oniale .;i rrItt. :1ctivit3ti co:lcxi. org211izntci i a.(kra
~ t;.t.iroriul~linational, pl-ccurn ~i cci cart. c-\ccc~itZ
rnisiurri inili\-ictuale ill afarn ~eritirriullii11:ltii)nal por Idspllntle solici15rilor Jurnnligtilor referito:ire i:~
a r crelatii pubjicr:
proc1uce1-ea xnui cvcnimcnr i~ulnniilupri ce inu leg3tur:i cu strircrura (!e i ~ ~ f c ~ r m si ;I

ori dc c;ira: :]partin ..;i cci rcprc~entnntii misiir:~ii


esnlonirlui llational care Ic coordoricnzil ~~ctivitatea
tiiplon~atict.21 Komdnizi clill st:-ltul secpr_'ctivpentrlr il ~tithilipu1itici.t clc informare pttbIic3.
Art. 108. - (1;) Srrucn~:rl'i'si-so~ralul de infosmart gi r.el;liii p~rbiicc de la toate esaloanels
elal?ore:~z,?Jin timp proced~~ri
de opzrare pentru informarea puhlic5 care se i1plic5 in situayia proclucerii
unui evc~~iment.
( 2 ) Proce~iurnde opernt-e trebuie s3 c~rprinit5sel putin urm:itonri.le elernentc:
it) responsabilitrili pri.i.inil inforn~art.;~
pul-tlic;i;
b) rn8suri cic coordonart' privi~lil il~fo!-~nal.c;tp~iblic5cu fill Dircctici
C S ; I ~ O I I U ~~ u p e r i ~ r .

infi)rtna~-e~ ; relalii
i publice, personalul structurii din ~;tilrtllDit-ectiei infi~nnat-egi relafii publice cnrz
;~siy.irSrelatia cu mass-mcdia. politia loc:115, parchetui militar, spitalelc din zon5 ~i pompierii ~nilit:lri,altc
structuri alc unor instituiii cu zrtributii It1 domeniul ap5r3rii. irrdinii pu!~liczsi szc~~rithtii
na:ionnlc:
C) tictnliel.zit az{iuniIor tle inforrnare public3 ce se intreprinti tiup5 afl:+re;l p ~ o ~ l ~ c e r i i
i.vcnimentului;
d) vnrianrz lie grupe operntivij. fi)mlat:: cle skteciali$ti in c!unxniu: in fi~nciir:c!i. n2tura
c~cilinlenhl~ui
proilus:
di: press initiale
e) ivnt-iantz de coln~~niclrte $1 uilerionre, in proicc~. pe diverl;e tipuri clt
evenimcnte:
t) datc de contact i~le r s p r e z c ' t ~ t a ~ l ~tnass-nlcciiei
il~r dill Z O I I ~ Je responsabilitatc c:trc se
i'n.;tiin(enzil iteipre praducerea evel~imentii!ai- n~i111e:nunlere cle telefol~~ ; fax,
i adrese de e-~uail.
( 3 ) Procedura cIe operare sc apro!?,? i l comnntlant~~l
~ esalonului pcntm ciirc se elrtbi~rcaz5.

Art. 100. - ( 1 ) Inhmlarea imcrnB csre reprczentat5 dc an.;alnblul activirSfilo~d:: conl11nicare


planiticnt3, cu rjL3icctive prestabiliri.: dest-5;sur-atc in scopcrl pcrnzrii la dispozitia persctnalcrlili arn1:lti"i.
fit~niliilorncestora. cactrelor militc?.l-cin rezervri gi in rc.trctgerz a un~liflus pzr-inanent si neilistorsionat cle
inhrrnstii gcrlcralcn si {nilitarccsrc le .influcn?cnziiviais pcrson:115. iliata cle fi'ctmilie si cariera.
( 2 ) Scopul intbm15rii intenlil ilrtz J e a contribui la crestzren cap;lcii:i~iicie liipt3, 1: ct::~soliciare;i
ctwziu~lii5i sgiritului c!c ct>rp. prcctun :i la int5riri.a rnorn!nl.cii ~ ~ ~ s t > i ~ : l l ~ ; i u i .
MONITORUL OFlClAL A t ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisl4.V1.2020 41

( 3 ) Activjr5;ilz (Is ini..i>rn,are ilite.rn:i diferii in functie c!2 ;"9;1101111'1~ specific1:l. ~Iiinensiuriile:.i
disloc3;-cn accstuia.
.,
AI-t. I I O . - ( 1 ) C'omanclitntii si selii de la toaiz c-yrtloilnele sunt reiponsabili cie desla?ari~re:i

;ictivitritilo~'tlc infornl;~re intern5. iar datelc.infomiatiili. pwc la dispozicia auctict~tclor intanc s5 fie
o!icialc, clare. uportune + i s;! rGspunci5 ititi.ri.sului ins~itutieitnilitari. c;i oevoilor reale clc inlist-marr.
( 2 ) Informarea intern5 in ..;tt~~crurilc
niilitare clin 4IApN st. desfGgoari\ prin dou5 directii rfe
nctiunc: ci?rnu~~icaren
orgrtnizotionizl lx.in iritcr~nediul lal~talui ctc cornand3 si i~lfornmasea interni
coortltt~ntficte stnicrurile si personalul dc inf(:,~marzsi relatii pciblice.
(3) Comunicaren or:a11izational6 />I-initltttr~ncdiullr.itih~luide cc>mantlrl tr:lns~ilite inf(:)rmaria cu
rnpictitatc ~ 5 t r es ~ ~ b o r d ~ ~ el1
l a t ii\juti)r~ll
. ;~di~riilrilc)r
CII intreg pcrso~~:iIul.iri~:ilnisilor individuale s:iu

colectivc pe anumite subiecte de intcrzs, corespontleniei e1ectrcmic.e. ortlit~elor.preg5tirilor periodice si


pul?licayiilor intcnlc.
(41 Infomiurea intern5 coorctotl:ltrl cle st.ructurile .;i personalul de infi)miare si selafii publice
completeazh comunicarrtl orga11izntion:iI5 prin internicdiul lanfului clc comand5, int5rind mesajele
struct~.ii.iIornlilitarc, contril)i~ilicII:+ dez~!oltsreasenti~ncntuluidc apal-tenet3
tr:insmisc cle zoninlldsntiii:~~fii
a p u - ~ m a l ~ ~lal ~stn~ctura
.ii clin cart. h c e pwte yi institutia rnilitar5.
;k-t.1 11. - Obicctivele rtctiifitritii de infi?niiare intern5 sunt:
a) cunoageren direc~iilot.de aciiune in clomenit~lnp5t-irii. :;tal?i!ite priti St-rategia national5 cle
ap3rnl.i: a t5rii ~i Prc>gr;lmul ili. guvernnri.:
b) infom:trea personnlului ar1uati.i cu pt-i1.k la prcvedcrili: Chrtci alhe 3 npzrilrii. precum $i ale
Strnteyizi rni1it;tre a Romi~liei:
c , inti'lcgcrea rnisiunilor asmatci dc itiri.t.gu1 pcssonai;
cl) cuncrrtstel-ea si intelegerea d r c5tre angnjati a rnisiutiilor structurili,r 1ni1itai.etfin care h c park
qi a 1ul:11~1ilor in ii~tizplii~irea
:icestos:l;
2) infornlarea corzctli si irportun5 rt per.;onalului si mcri~brilor dc kimiiic, it! prinilc car? ii
privesc, asups;] politicilor de rnanrtgement a1 resurselor lunane. setrii~t~tiilor,
!ocuintcl<~r
.;i t; altor pr.oblenlc
care pot influetifa calitaten vietii personnlului:
r't consolicint-za culturii institutionale:
g) cunoastcrea tratfiiiilor militarc ali. pop~rnluiront5n:
h ) int'ormclren pcrsona!!ului in leg5tur3 cu :~spectc privi~td cvolu~iilt'din rnedit~l rnilitar .si
probletnatica tle securitrite ~i ap5rnt-e r? Cniut~iiEtlropcne:
i , cunoastcrea misiunilor si a persl~ectivclnlde c ~ o l u f iall:
c YATO;
j) crlncasterea pi popularizarea participBrii Annatei Kt:)m:iniei la misiuni 3i operaiii in at':lra
tcriroriuiui statuh~jromrin.
~ ? c c in acti\;itatea dc inrc?rn~nrcintcrr15 SI.~:I::
.-\ri. ! 12. - i'rincip:iIcjc I Y I ~ , ~ !~fi!izarc
is) ~lli.tih-~ne(ii;t
nlilitar5: Direciia inform:irc: y i r ~ l a t i ~ cc~c!rilonzaz:l+i tlesthsour;t
i x ~ b l i cpI~iriific3.
e
iriforn1nrt.3 inicrnS In 11ivc1ccntr:rl prix Tr~rs:ul de ;-1t.~s5
a! M A p h :
b) proclsse ; t ~ x l i o ~ i z ~ ~s;2;11i l ~
e ~ ~ ~ i i t i ~ xIil~ntr
e ( f i aci<, insrructie s n u 11c: prez<nt;tre a annatri;
C) pubiicritii clcctronict: ite in firmilre iniem5. cic tipui ..l:I;\pN Info k-': gcsrionare dc Z>irecfi;i
inl\)~-r~~urc
si relatii pubiice:
cl) procfuie clr ir1formare-cloc~t1~1<nt:11.e
realiratt' tli: bihlioti'cile ?;i etlitt~rilemilitare:
e) ncn-slettesc..-t~~~Icfi~~e
iiifor~nativesau luct.8ri cu carsctet. Joculnentar;
!I pprodus de inti~rnlare,.,T:tbIoul cle 13or:i". ;e:tlimt cle Ilireclia infcrnnare ~i relatii publice,
destinnt cvniluscrii S:1.4pN si co~nunicati,rilor dercnuiati. in vetlerza rc1aticrn;irii cu mass-mcilia si
:isi_eur5rii inesgiului unic, pc tcmelstibieclc de intcscs si dz actualitatc retkrito:lrz Irl irrstitulin militars.
f'rociusul are 1:,1 bazX infc~rlnatiilesi eletnentcle ~ l eine.;?~public pusc la dispozilie (12 c5tr.e ~1111cti1rile
tlin
h,lXpS. i?c dorilcniui c l compctentB
~ ~i exp~-'stiz&;
.r) infol-m;~rircaliznte cle personnlul J e informnrc >i relafii ptlblice;
L I

tll lnesajc textlslns si aplicatii dc mesagerie ali. tclshanclor mobile. cu respectarca pi.eveclerilor
pe lini3 pso~ectieiirlti,rn~atiilorclasiticati.:
i ) paginile ofici;~le alz MAp'c: din r~.tclelesocialc gestionate tli. [.)iprectia infcxrna1-i: i;i relatii
publicc. cu iiiforlnatii neslitsiticatc, libere la pub1ic:tre.

,SEC'TI17.\-E.4 c i -3-0
Reluf i i k crr comirt7itrtfcu

Art. 113. - ((1) Contur;it;itc:~. in scrisul pi.t.zi.ntclnt- iustt-tictiu~li.includc populalia. instiru:iilc


admiuistratiei publice. tz!-ganizatiile gu\~zt~;am~ntale
.;i negu\.:c~~~arne~~title.
nrganizatiilz profesionale,
dc invi~t5:l1;illt.~ ~ ~ o c i ; ~sif i institutiile
i~lstit~~tiilr: ilt' ~i cll.l!,~irilcspc>sti\'~'.cultele ~ ~ " l i g i ~11sccur11
cult~lr111e ~~si'.
5i aslocic-itiilec3ilri.lor [nilitarc in rezerv3 si i n rctsagcre y i alc vctcranilor de rszboi tliri localit?itilc ill care
s:lu in apropicrea c3ror:i sunt ampiasate unitritile militare.
rt'li'~fiilorcu ~0111unitatcaestc de a facilita intrgrasea social5 a pcrso:~slului
(3j Scopul cli'!~~l;it.ii
ann;~teiin caclrul comunit5:ilor.
Art. 1 13. -- Principitleli: cjbiecti~i.ale selatiilor cu somunitatc:~sunt:
a) explicaren misiunilor annatei $i ale unitiZ!ii nlifitarc <!in ~~1113;
I)) rnznfir!cl-ea reputatiei l.lni!ii[ii nlilitare c!e btm \:2cili .~;i ite orgrznizntic profesic~nist5 si
rcslxctabil2:
C) con?u~iit,:t(iiasupra mndului in care poate f i sprijinitii de mi1ira1.i~precum si in
itif?~rtn31-<;1
Icg3fur5 cu dorirlta ;1ccstc~r2c!e a lu:l partc actii: la 1-ia~a
soci:!13:
. ..
63) pi-t.ln;)varc:1 pr;jiesic"i ill
alilit:~t.i: cadrul <i~;~:\li-~ii-n~~i.
MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisl4.Vl.2020 33

Art. 1 15. 11 1 Ytruzttirilt. nlilitilre pnt or2aniza acrivitilti in c:xe po:ite ti i!uplic:lt5 cornuniratcla si
i.n;.c s5 co11~luc5
12 intlep!inirca cjbiccti\zior stabilitr:

:ti 1 : ~cfif?i.ite institutii;


~~izittt
acti~it5tiiliteriti: in :luit5ti militarepoligoane, deschise publicului prccur-u cxercitii. cxpozijii.
zilc ale pvstilor di.schisc sau cc.rcrnonii;
c', activitati organizatc in cc>opc:a~-clcu altc instittrtii prcc!lm pret<ct~~i.i,
prilniirii. consilii judetene
+i locciie, insritutii de cu1tur;i si clz irir:5t;tmSrlt. ii~stituiiiditi crtdrul Slstcni~iluid c apZral-e, ordine public3 5i
.;ecuritrtte nntional8;
il! rsceptii uficiriic cu prilcjul Zilci A~matciRvnl5nici.
(3) Struciurile tnilitarc pot desl5sura activitiiti dc? sprijiti SI asistellt5 ii~~~anitar,?,
c:tlnpanii clz
int'ortnare .;i selatii puhlicz. psoiecttt carit;zbile. actiuni dz voluntciriat si responsiibilitale socis15 it]
bcricticiul conlunitifilo~.locale. in baza xoriiurilot-. !~rotocoalclns gi pnrtcncriatzlor inchciati. cu
uutoritatile cet~trrrlesiisiiu locale. cti institutii g~~vernamentale
+iisa:~n e g i l ~ ~ t ~ i i t m e ~ i tfar3
a l e , n nfict:~
reputaria stmchirilor militare it-llplicate, itnaginza armatci gi przstigiul profisici militarc in socictate. I11

accst scop, stnletirrilc mi!irxc vor solicitcl aviz~rlclc specialitntc a1 Directiei ir~tbrn~nrc
si relatii publice.
( - 3 ) ln relatiile cu comunitatea: per-sonal~~l
rtrn~ateinu st: a~igqjeazrSin activit5ti ce pot i~cluct:
prcjuiiicii i~nagiiliiasmatci sail demnit2lii militarilor j!rccum:
a) spr-ijinirea sau participaren la actiuni care, prin orgnniz:ire sxu c o n t i n ~ ~denot2
t~ tin caractel-
xenofob, extrcm.ist sau de prozeiitism relifiu.;;
b) activitsti cle. p:irtiranat politic care pot sugcra imp1icare:i politic5 a ~tnnatei.

Art. 110. - (1 j Direzfia inf'ot-rnarc i szlatii publice particip5 la ldn~lificarc:i. orgnl~iznreasi


tiilsfCist~r.;ireapr,oy~.ilmelor!ncfinnilor de iiiylom;\tie puhlic5. impre~rniicu T1-11stultie preG a1 h;IApS i;i cu
altc stnlcniri cu atsibutii ill domeniu sie M29pU.
(2) I'~o_rramelel~~cti~~~iile!F~ve~~i~ne~~tele
de tliplo~natiepublic2 se includ in plnnul acti~!it?itilorcte
informarc si rela~iipuhlice 21 stntct~~rilor
cu atributii in dorneniul iliplomatici pul?licc.
At-t. 117. - 3;Iijlnaczle prin care Direc~iaiuf;-)t-tnarcsi relafii public,: spsijin5 diplotnatia p~tblic5
sunt:
a ) ca~npaniide comunicarc;
b) relatii cu muttiplizatori media;
c) rhi:ii-tank-ariIc cx rneilit~lneai!ct!lic:
4') osgnnizarcrr d2 ;csnilxnrii ;i ~ ~ r r i f . L ' i i i ! ii:~"irnrrlionale;
~'
MONlfORUL OFiClAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 474 bisl4.Vl.2020

2) n1~dir~ti~:1re9
seceptiilor. ci~i'ht;iilt:ri!!<tr~i dinc.\:rilor c?rsa~Gzr!l;ein crldi-ul propra~nelor,
nctiur~ilorsi evi.t~irnentclori l d~ i p l o t ~ ~ apublic&
li~
;? rlct\vslettert. yi pi~blicatiide przzeiltare ale Armiitei Ko~nlinieireclacti~tein lirnhi tle circcla!ie
it:tcrnstion:~IR;

-P) 1~itletil1i'clc infonn3i.c pi'rivdict. si doc~rn1errtflr2pc. lzine sp~cifice.r)l.tint~te de la strt~cturilc


sespo~~sabile
de clorne~~iu;
h) p r ~ d u s emultimeclia de prezentrtre si ~ S O I I I O V ~ ~aE valorilor roii~iincyti mi1itai.e si r~ationalt..
catte ~i tipnr-ituri in Iimbi strsiiie;
i ) p:qin;-l tic internet in l i ~ n hi.tlglez5
~\ a >,L4pV gcstionat5 de Dircctia infom1:iri: ..;irclarii publice:
j) expozitii foto. dc art,; plastic5 ~i dc caste;
ic) i n t e ~ ~ i tr-lcordate
~ri tlnor pttblicatii, posturi tie radio si televiziune str5inc.

Art. I IF(. - ( 1 i Disctctia infc>~.rnare3i relafii publice p:lrticipG, itnpreunri cu c2lel;ttte s t ~ u c t ~ ictl
ri
atriburii in cion~eniulcornunic5rii stratcgice din M.ApK. la pla~iificare:~.organizarca si dcst%surarea
StrarCom. in veJeren transiniterii 1111or mesaje clare, ct-edibile si in timp util
progrzt~ielorlactii~nh
public~~lui
ctzspsc ~nlul.ctbiecti\ii.le, nlisiilnile. opcrayiile ~i activitztilc desE!~uratedc institutiu nlilitar3.
(3) ActivitBtilc dcsf'i$ut-at? in cadnil progr~~n~elori:Ictiu~~ihr
Srr3tf'om st: incluct in Plarlul anual
i!cti\~it3!ilostie infornl:lrt: 5i relaiii publici. a1 1,1;2135.
( 3 ) Directi:) infc>rmarz .;i relatii j?~~L~lii'c 1:) Planul ai~uiildi. cvnrunicasc strategic5 a1
co~ltrib~lie
J:IApN. la Krzportul pzrioltic de comunicwse strategicci, precum si \a docunlentele de plani-ficare StrcltC'orn
pc11tlx1esercitii si operalii rtario~lalz..;i ii~ter~l;itioanle
cu dote, infcjr~nntii,audiente, tenlz. mes;tjc, tuctici cle
actiune. anrtlizc si prvduse di: inibrninre si rclatii pubiice:
( 3 ) Ilirecria infol-~nare si relafii publice iaonit~>i~izi.azrI
constant rncriir~l i~~forma{ionalgi
reactionenz8, in nlod opoctun. I:< czparitia unor eleme!lte dz dezinforrn31~,
propaganda si gisi hlse, potrivit
pe subiect ~i intensif L,-.
ciomeniului ite conlpetent3, prin transmitel-tra 1111or preci~iiri::cIrz~*ificliri dsea
cornuaick-ii pe ten~aticarcsl~ectiv:i. Concornitent. Dirccyi;~infcx-rnari. s j relatii public\: dcnilcaz5 proyralnc
p e i ~ t r ~pet-conalul
i 1nilit:ir s i civil din MApX, in colabornre zu celi.la1tc strtlcturi c:iri. contsihuic: 13

Stratf'om, de alfrtbetizare 111ldi2 it1 \-zderea clez\~olt:irii :tbilitStilor .;i competcn~e!or.neces:)rc: c!e
intci.preta;e a ii-lforrnrttiilos din mass-rncdia.
At-t. I 19. - klijloacele prin care T>irectin itilhnnari: :i relstii ptibIic2 sprijinii StratCo:n sunt:
a) campanii de comlinicare:
b) cveniincn:e. .;cmi::xt.ii si c;\t~fbrin!c:
MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 374 bisi4.VI.2020

c) intttr~.iuri.ilrcicolt i;i ri.port:!je cii. pres<~;


d) partcnvriatc 5; prorocc~alci l ~
c2ol:iborare c:~structuri nlc L,lAp\. al:e strucniri g~rvcrnarnoot~lc
scli~nonyuvzrnan1211tc11t:,rc'prezrt~tan!ztliplo~naricesi org:lni~sliiin1c.1-natic~nalc.:
C)prc"legc~.i,p~'cze-t~t;iri
gi d i ~ c ~ ~ r sin
t i rcadrttl
i unor scruinarii, coilf-;.!.intc,eveilimentc;
t] baletine de infor-tnarc. nc~vsletterc3i publicatii. ~~hicluri.
seiut.i tle tncsaje:
g ) cris~i:afige. prorluseli. m1.1ltimi.ctia,precwn 5i cele d? it C progra~tlelor.~i~ctic~niIor-
~I.OIIIC)V~.~T

StratConl - afise, bannerc, tip,il.ituri. stauciuri pc?p-iil>!siste~nexpu~itic>nalpc schelet tix si roll-ilj?-'siste~li


expozitional rulant $i rntr;h-~lsi.:'pri~~t
pul7licitar j?e poliplnn si clipuri 1-iileoiauctio:
h) aiialize, c.vali15si.sinteze. rapoa~-ti.cu pri\:ire la itldepli~lireac)biectivslor ilc cc)municare:
i) p:~gini dt. intcrtiet, conturilpagirii in retelcle sociale. publicatii. reijistc. bro~uri.aplicatii online:
j) expozi!ii fc~to,tle arti plastic5 .;i cle carte.

C,%PITC)LUL 1V
Disyozitii finale

At?. 120. - Direcfi:-1 itlfoi.lnare si re!atii publice nt.g;~ni7eai.8,perioclic, inodtlle cle prey5tir.c: lie
specialitate cu membrii echipzlor cfc cornunicare si cu rtlte pcrsoane care urn1zrtz5 s5 intre in contact cu
reprezel?tantii ~llass-mediei.
Art. I2 1. - Pentl-u instri~irzapcrs~naIt11~1i
care desfasoarS activit5ti dc infbrnlare gi rclatii publice,
:I cornand~11~ilosiscti101-.
preci~msi a nltor persoane care di2sfri:onrS!pnrticip3 In activitsti din cio~ni.niiil
infortn5rii si re!aliilor publice. DirecIia in:i>rn~arct;i relatii publicc osgani,xazLt si tli'st?i~o:iri~periodic
cursuri cJlc initicrc sau ~?crfcction;ire.dup3 cirm urtneazci:
n j pentl-u con~anclnn~ii
cle unitGti si tnari unit3ti tnilit:tre. c'otnanclnmentz si pentl-u >dii directiilor-
centrnle sau ai celorlaltor structusilor subordonate nenli,jlocit miuistrului :1p6rSrii nationalc - curs de
initieri. sau perkctionarc ccr iftlratn dz dou3 sSpliirn3ni. in cinul laut-riirii in lilncfic:
b) pmtru pcr-sonaltrl numit propus pentru a fi nurnit in funutii dt: infol-inart. 5i relatii publice in
cadrul s t ~ u c t ~ ~ r i lmilitate
or S~ILIin cadrul corn:tndarnet~teIor NATOIUE sau ale altoi. orgcinizatii
internationale - curs cte initiere initiese r;lu pzrfectiorinre cu dtuata cle douri s5ptiimSni; in anul numirii in
fi~r~cyie;
c) pentnr personalt~lnunlit in titnclii de i n f rnlare si tclatii pablice in cadrul cfzts~~mcntzlor
car?
\.trn~eazrisri p:rt-ticipe la misiuni in ;~Eirateriloriului na!ional - r:cti\:it$i cle ii~stl-uiseile specialit:lte, in
l?erioacia prcmcrgcitoare plccrisii in misiu;ls;
dl penttu personnlul rrurnit irl t'irnctii cle sr:~t-n1:tjor i n cailrul cornc.,t~damentelw-
U?irl'Cf'l_:ti sau ale
- a c t i ~it$i cle it~st:xircI.!C specia!itatc,
;iltc?r org:tuiz:.fii intcr:~ayio;~alc 211 pcrioac!a pl'at:crg;1:~~:11.~
-
PI<:C:~:II ,. ?
111

t~li~iijll~:
MONITORUL OFlCIAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 474 t?isi4.\/1.2020

infi.>i-nririi>irei;itiilo~.
2) penli'u pzr.so~?nlaicar? p:trtic!p:i la ilifzrite ;tcti\.-it3ti dill ciomeni~~l
publicc - cursuri cfe j~scgcitirc tle sj?ccialit:rtc, 211 durnta iie I - - if? prezcnt:,ti~rilctt~~i~~ici,
1 ~8pt51~f1nI
comi.u~icare prirr i!i;?~-tne~tiulrt't2lelor soci;lle, c ~ ~ n ~ ~ ~ l i711
c : l;lctivit;lte;i
re di: infornj3re-recrutard.
pe tirnpcll crizzlor medi:rticc. ojxrarori tto-\:idea:
ilt.gociere.'n~cdies~.
i) pcnrr-u pc.rc;onalul CLI att-ibutii in dotncnit~lait~nit>istrfiriipqiniior oficiale alc structurilor
militarc in retelcle socialc - acti\:it;t!i 'It instri~irr:cle speci:~litute,in perio;itia p~.erni.rgGloareclesclliderii
p:iginiIor.
r;i relatii pul>lice avizzazii i1i11 punct ile \!edere al ~tornctniul~ri
Art. 122. - ( 1 ) I>irec{in infc'c!t-mat-< cle
activitate:
3) cadrcle militart: carc ail solicitat s3 fie analiznte cis co~niiiiledc sclcctic pentnl a Ti pt.omovati.
in titnctii itin cic>~ueniulinfo~marz>i relrttii publice. la sc)licitarea secretitriatelor tehnici. r;le cornisiilur iie
sclccl.i~:
b) cactrele tr~ilitarecm-r;. un11eaz5 srl incaclreze ti~nciiiciin tiomeniul ilrti)r-inare .;i rclatii piilllice in
l h7AT(_til!Esalt ale altos or~;~nizatii
c a d ~ uconla~lclrilnentzlvr internationale;
c ) zadrelc militnre car? urmcazB s2 inc:ldrczc: tilncrii din dornct~iuiinfor-mare si relatii publice in
caclrul cfetagainentzlor constituite pentru pal-ticipare:+la nnsii~ni71) afara teritorialui nayic?nal:
( ~ 2AvizuI
) Disectiei informarc si seiatii puhlice se acorct5 pe baza unui test profcsio~~ril.
or_canizar
conform unui regulanlent elahctt-at de c5tre i?ce:ist:: \ ; t r u c t ~ t;iii aprdhi?t cle sef~!lacestein.
( 3 ) Testill profcsional se sustine cu o co~uisic format5 clin specialisti din caclrt~l Dir~ctici
infivrnari. si t-elaiii p~iblice5i const2 intr-o proh5 cfi. cunostinle tcoreticc de specialitare: o prob:i practic5 si
tin interviu.
Art. 123. - ( 1 ) Directin i11formal.c si rcl:ltii pu!?licc organizzaz5 :tnual o convocare de ~pecialitrltc
cu clurnta rie 7-3 zile cu personalul din specialit5file rnilitare ..Relatii publice" si .,Jurnalism", nuniit pe
tirxctii III csdru! st~xtcrtvilor de i~lfcwriare ?i rclatii publice prevC~zutela art. 4. si u convocase ile
spccialitati. cu durata cle 1-2 zile cu aci~niliistrntorii13agiililoroiizialc in retcleie sitciaic: alc stn~cturilordin
;L.t;ipN,
( 2 ) Trushd de pres3 al MApN, iu avizul Dircctiei itlforn?are i;i rcla~iip11blic.e.organizeazf~anual
ct cut~\!ctzarede specialitate cu clurata d2 1-2 zile cu m e l ~ ~ b rredactiilor
ii din structur;t proprie: preciim si cu
colnhoi.:~tt)riip~tblicatiilorsi cniisiunilor c-ic radio. cle tclevizil~nc.;i film.
(3) Structuriie de infi-)nnctre si tclatii yublicz de 1: nivelul cntegoriilor de fi~t-p si ciI

osganiz2az;i i n fizca1.r: an. cu rtvizul


co~nanclrin~entelor si spri.jiniil Dit-cctiei i n f c r ~ ~ ~ .;i
a r relntii
e publice.
scdilit, dc cnnrdollarc pi. Ijnie de specialirate 211 ofifcsii dc inforrnsre bi relatii public? si rnernbsii
retlastiilor mass-l-nedia n1ilita.e din subordine: ~ L eluratn
I dz o xi.
MONITORUL OFlClAL AL ROMWNIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisi4.Vl.2020 47

(4,1!1 i:itclruI plnil!jlui cLi prii~cip:~lelr:


itii- ti^. it;iti i11r' str~lc!~li.ilor
~e pre1.5tf sedinti. iie ;?regStire PS
linia inbrn~liriisi relaiiilor publice, cnvz sc sustin tjc critrc pi.1-sonniul cart. inc::clrca-r5 fiinctii i l i ~ : tiomcniul
infi>rinnrt:i i relayii publice.
Ast. 124. - Pc~vonalulcarc isi desl?~scjarcinctivit:~te:i in domcniul i~llbrm,'lriisi relatiilor public?
poate pal-ticipit la cursttri c!c speci:~liiri\~-cin domcnicil inlbl-mSrii si rcltltjilor pnhlict.. la pn?punc.ren
coma~~dafilor.:setilor
stnict~~~-ilor
~~ricle
cste incailrat. cu auizul Directiei informare 3i velatii pi~blice.
Art. 125. - ( 1 i Pcntri~rncntiucrccr si pcrfectia11:lrea pregStir-ii dr: spi'cialitati' a pcrsonalul car? i ~ i
clt.sf'igoai-5 activiliatea in domeniut inform3rii si re!nyiilor puh!ice, rlirectiit infostnare si r-elalii publice
poatc desfkjura stagii dc prc'gstirc tcoretic3 si practic5, cu durats dc maxim 6 luni.
( 2 ) Personalul pat-ticlpant In stagiilz de pregcitirc l~revrizutr1:: alin. (1 j se dcta$i.az,'l la Directia
in-for-niare7i rclatii puhlice prin orclin a1 cu~~iandantilor:scfilor
care nu cornpetenre in accsi scns.
(3) La finn1izare:t stagii!or dc pri.@tire, personalul participant sustii~i.Lin test profcsinnal.
At?. 126. - Tipurile cte doc-urnel~tecare se clnboreaz5 de cc'rtre sts~rcturilesi perso~~alul
tie
intorrnare si relarii publicc in confc)nnit~ttecu prezeutelc i~~structiuni.
per.iodicitate8 accstoru 3i detaliile
inSornlntiorinl sunt prev:izutc? in alicxa nr. 6.
privind circi~it~il
Art. 127. - Anexele nr. I - 7 frlc parre intclgraniii din prc7,entele i n s t ~ ~ ~ c t i ~ l n i .
FJONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bis!4.V1.2020

jz~r,i/~~!l,$'
.4~.1-[:c!itn,.c~ - rccunctasterea o5ci:ila a ~ ~ n-ill 5217.1 a unui alt rept.czei1lanr ;\I rn:lss-
u l.t~;llisi
i
rncditi prin nutorizctrea prczerllci accstiiia ca rcpsc~c.ntrtt:t a1 ilnci institutii de prcs5 it1 scdiuf s:111 In
nccivii;itilc :mi org,r:lnizcltiiinstilrqii: la c;trc: i~cci'5:il mass-metfiei cs:c pe~'~nis.
-4rtdit dc. cf.!rifn;licari. - ~ ~ i i i u ai tsiwmului
~~ actil-it5tilnr clc zorcunicizre dili~r-oitrgr~nizntic:
auaiiz:\ cuprii-tiicat5t ciimensiune:~stsuctur:rl5. c,it 3i pludi~st.leiie com~micare.psin raportare la c?hiecti~,t:le
orgaaizatiei.
B;.~:/i'it7x UIL' / ~ . C . V G- tetinics dc comitnicarc asrsmrin5tonri: cu o c0nkrit1t5 ilc pres5, i : ~c::rc se
sup~mi:ari.r>:ici un singut- subiect.
Cur7~1dc' C O I ~ ? / I I ~ ~ ~-. ~mediul
I~,C silu 111ijlocul prin inrerrncdiul uliruia un lnesai i u n g e de la
emi[:it,or I: receptor ?;i.:sltui;lsers.
' ?S Ienlit~ri'
C ~ I J ~ / ~ ~ I ~ ~ C ~ . L ~-~ ~~T~~ ~> C~ L~ili' . ~ ~ rnesaj yi ile tra~ismitcrca ;~cestui;i.intr-u fvrru5
. ~ I I C aI / unui
ccbdi1icat:i. cu niuto~ulunt:i car1:11clitrt un ilcstina~arin v2dcren reccptiotiirii.
infcci'l~d -
C'o,~rzritii~r;.t~II.infi~~-f~~~~!.c~ cum~u~icar-2tlt:stin:itri gel.so~l:l!!.rlui din inter~orul unei
~~rganizntii~i~~st~?ttfii.
tStr.~~fCo,n,i
C ' O ~ ~ : ! M ~ C S!,.i!te,gi~,c'j
.'I/.C - creases. cotisctlidart.a i.;i men[it~ere:-~
cotidiiiilor I';1\.ot-:li%Ic
prc-)nio.i5rii politicilos ~I.:II?.Y., obiectit-elos s~rategizesau pe tcr~xenlung $i n ~ictivir6tilorl~~[?er~1tii1~~1'
pc'
cosc le dest3soar%!la cnrc pnrticip3 itrmara Rt?m$niei, psin utiliznsca dc pr,ograrnc coorclanatc. pI:~nificare
;ic.;irisatB, temc. 11ies;je +i pi.othisc sinc.i.oniz:>te,ca inlplic:lrea coc?rilon:~tai;i ntfcc\!ntli it inform51,ii >i
r-claiiilor publicc (PR), dip!nmatici p~;hli\rc(I'D), coitpcr8rii civili-r;iilita!-i (C1\,\;IIC') 5i niwratiilor
ir; t'o~~i~a!ionale
(Ir~fitOps).
C ' o / i i ~ , / / i ~(./c - forn15 a colnunic5rii i~lstih~tiouali.:
a l prt.'.c~i inv:lrirtbjl, comiinicatul de pri.5 ap:ire
din initiali\:a sursei 5i cste irlt~otdenunascris.
dcl ;1r.r.c~4 - tehnic5 tit: cur~lunicar<rnnteria!iz:t:i~ sub fi,rm:l unei intiilniri oficiale
C'oi?fic.'i,it:~ci ill

cailrul c5rcia rcj!rcz?nta~~:ji unei orgii~iizet[iidifiizi'az5 i ~ ~ h r ~ l i a!~r~la!i:tilor


rii si r,lpci~~d1 ~ tiritrltb2rilc
acestofit.
f'~i:ci nrecr'i~rticri- csz pariic~~lar
a1 crizei de cornut~jc:ircit1 c;tre m;tss-media iuten,illc pcnt1.u a
u!np!e vidul de it~fcrmatiecii11 s u r s ~t)ficialc. tinz?nd sri dcvins sursa dc. i~~fortnatie,
si nu carlnl cle
transmilere a ;tce,'steii.t.
j r ) ~ ~ l o i 7 i ~ r / i :~t :I L I ! I ! ~ C : L-
~ I ~ co~nunicare it~ri.r.cuIrirr~liiii~.trc institnri.i )i
~ ; > i . ~ ~ i lP~~:Oi i~ C S Lile
.. .
cx.grt::iz:iti i i!ir;cr-un 5 i ; ~ tSI ai:c!ii.~iteit i:iier;s~;ii,nnle in scopul p:-on?o~.,'tri~
i1!!z;e5ulrii na'!i:!;;r!i. a!.-n:?snt.ea
MONITORUL OFlClAL AL ROR~TANIEI,
PARTEA I, Nr. 474 bisi4.Vl.2020 49

obic.cti\-elor de politic5 exrernit si ir!k?r~~'~Rrii


p~lhliculiii-tinti1cfesi~i-epoliti~:;). ncriulliie pi vxlorile st:ltt~lui
initi;~tor.
12imc/un~?ic. pi.cs.ir - iitm13 \erb;~!r?n cornunicr?rii institutii~~lale
citrc se se:lIizea%:iilin i~liii;iti\,;~

cls prcsB sau Is solicitarca mass-metliei.


etnit8torirl1.ii in cadrul co~~fcr-intci
E.si.or-tc'j ~lretliu- ct persoan5 if:.sc.rnnat3 sfi illsoti'asc3 jumali>ti S ~ alti
U ti.prerentnnti ai t11ar;s-
tne~lizi.
Evuuii7rc.;it - ::cciderit sau incidmt soldat cu \!ictimi. sail p a ~ u h e ~nnteriale, faptii sail
infsclctiiit-te cu irrlpnct mqjor asupl-a irnaginii unei instituxii. case c;tpteaz5 interes~rlmass-n-tediei si f w e
c>biectuli~rlciactiuni dc infhrsuare ~i rclatii publice:
~ accivitati. coml~lex5ce irnplicR. pe de o part;.. antisipare - realiz~reaunor
cr o - i z c i o -
Gc:stio,?tr~.c
scenarii ile tinere sub control 2i rezc~ivare;t c r j z e l ~ s- i:~rpe cle alt; parttt, ritspuns rapid 1;t ap;iritia crizzi,
ctiscipliu3 fcnn3 i n respectarea solutiei ailoptate atit din pal-ten persollalului dc info'onnare si I-clatiipublice,
c5t si a conifucerii orgnizafiei.
lritci.~ict- tutalitatea crtlcu1:~toarelorsi a rc~elelorde calculntoare de pe tot cupsinsul ylobului,
carc con-tcinic3intre cle yrin intsnnediul protocolului TCP/IP.
S L for1115
lilf~,7-viuL ! ~ > J I ~ ~ > . - ~ rlc comiunicarz ca~'r:sc materializeaz?I intr-un clialug intre ~ ~ ~ ~ J i i r n~ia l i s t
i ~ niuter\!icvar: cle rcgu15, inter\~iut.ilesu;lt inregisnatc dt: jurll:~listi p i n rnijlvace audio sau video vi su;it
~tilizateulterior penttx reclac.tarea'editarea rte materiale de ptz.;2.
Iritrtrilcr - repa dz calc~rlatort.rcproicctnt3 peutru a nsigura comunic::tea ~i schimbul dc infbrrl~atii
in cadrcli urlci org:inizatii. ale cBrei flsiet-c si programe sunt prolcj:-ttt. irnpotriva accesului utilizatcsrilor din
Is brtzz de tlnte specitice.
r+far;t rtttt'lei; [win iitiliz:tr-ea reyelei Intr:+t~ztse urn~rirestcrtsigurarea ~tcce.;~~lui
~ ~ ~ c . ~i ssig~~rarcn
itistribuirea pc cclie clccr~.onicr?it difcsitclor cluciitne~itcsi p r o ~ ( ~ - aprecunl unor sesvicii
augnjayilor.
Afiss-nictlia - ternien genes.ic c;lt-r: ilcsenlneaz5, in aczlasi tirnp. orice mijloc dc comunicarr: 71)
i ~ ~ t s tipZrit5
5, silu clcc.lronic5, agcntiz de j?l-cs:i: radio, televiziinle, sinc1.ria. ntisaj c;istc'. CD. DVD si 1i11

interrnecliar ce trrtnsrnite un rne~qjcatre un g111p.


Afiif/imtditr - progralnc suplisne~itareintroduse in calculntor pcntru a trata s ~ u ~ e t u iiatels.
l.
in-taginile ori toate acestex la un Ioc.
:147i!: nzt?di~z- tchnologii c x e au In haz5 ~sltcrnchduti1iz;lte penr1-u i11tzractil.lne soci:ll5 si pcntnt a
transkrrmn n ~ o n o l o ~ u r itli1-t
l e rnass-xlleclia in di:iloguri internc:ivc socinle.
P;-iy)ngcnn<ld- activirate sisternatic5 dc: t~*ansrnitc:re,proinovare s;iu I-iispiindire a unor doctrine,
idci
~ C Z CS ~ U i1e j ? ~pozi?iiic unci arltln~itczrupciri socialc. idcolopice sau politice in scol,ul irif1iiznt';trii
scl-timbrTr-ii,nl form5rii unor ci-)r~cep:ii,arirmiini, opinii, c o r ~ v i n p -sau
i cotnpo.rtame:lte.
IIC
.P;,cidil.ct~ I J , L I ~ ) ~ ~- C- ziari..
iri!';~t-i;iiii-c, .~> sevistc. broylri cdiiatc de T'rnshd de prcs3 ni MjlpN y i de
reci:~ctiilc clc la nivclul cnic~~>riilar
dc i'oric.. a1 co:~;anrla~i~i'r~?cic>r
si iiivizijli?r. a1 tnarilor ~a~it3.l.i
;I
50 PJlONlTORUL OFlClAL ,4L ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 074 bisi4.Vl.2020

cu prii:ire !:! nctivii5t.ile strc~ctiirilnr


[rnit;triic!r militare. clesrinatcr cricI~sivsi explicit itiforrnitrii ~subiic~rlui
militate.
Pzih!ict-ri~rt~i- grup cie pi.rii)all:: ,5zicei$u-idic ci. face ohieclul actiu~~ilor
(ie illfortniire yi relajii
publicc.
Ol/rl;d:or.L!C i/[!~li~f ctcse~~~natci
- PCT-SOZ~,~!;~ s5 il rcprczintc pc ct.)!na:-tdantuI:~ciiilitruct-ur-iirnilit;~rc.
in re la ti;^ cu rnass-rt~edia.
Rt.c-iai71ii i>?c/.\..~-it~~~rii~~
trtiljtar.:?- subst!uch~riorgonizato~.icccare re:llizcaza publicatii tipiiritc s:ru
electronice. emisiuni tie radio .;au de tele\:iziurie. cnnstiruite in stntul de orgnnizare : ~ 1 unor tnari
. .
militarc ~i ini.adl.atc cu personal specl::llzat. jumalisti milit:iri ?i personal tc.hnic.
~~~~itritilmlitriti
Rcylii hnzti - Cilniliiii stabilite de cnmun rccord, in avans. cu rcprzzentantii m:iss-rneiliei
care vor st2 la baza clesf3pr1r5rii 111l1ti intctviii sau unei activitiiti. precilm si modul de folosire a
inforrnrttiilor.
.
Kt(1rezt,i7rinr{ii mn.v.~-mt~~hc-i.!
.
- tonte persoanele acretlitatcr ca jttrnalipti? incli~sivaciile pei,i-soclnc:

care sprijin5 ie culcgerea si rc1ntari.a +tirilor: precum produc5torii. fotogratii, cameramanii. excluzrioi!
sofcrii. inti'tl~retiisau alte persorcnc caru nu s m t direct implicatz in proccs111de rcdactare a stirilor.
soc.icdt. - ri.le:-1 infortxztionalB cle utilizatori Internet baz;lt8 pe anumite site-
Sociui rnt.d!'tz'l~eft.l~~
uri \x:el~la care utilizato-rii se pot inscr-ie ~i interactionit cu alti ~~tilizatori
deja inscrisi.
S;,lic.itLn.edc! iil~,:i)i'm~l!iiclt' II?!c!I.c:.c ,??ll/l!ii' - acliune vcrba13 sau scris5, pe suport de h5ttie sau
clcctrunic, prin ccare o pcrsctanri tizicix sau juriilic5, roman5 sail str3in5, pctute cerc infomi;rtii considcrntc
ca tiitid de interes gcncral de In o institutie public,?.
oh! opii,it>- tip cle cercetar-t: sociolo~ic2a v 5 1 ~ca
,li>n~kij f scop cunoa.;terea opiniei y ~ t b l i c za~stgrii
si dinrtrnicii ci.
p,-c.s~lj- o prili15 :~~iz:lre
,yfiri/.litlf;>rr~ri~/it~ penttu r~l:iss-nli.dia - agcntii. presii scrisfi, raclivuri.
te1eviziul:i - despre Lln cvcrii~:lentsau protf~~sc.
care sunt t5cute disponibilc p~~hlicul.c?i,
prin alte nlijloaci.
clecdt un colnunicat ili. przs2.
T / / ~ / I ~--oc 3s(>cialiec)rganizatie
cII~/~ r!e pzrsor-rne spzcializatcr sau chiar o pzrso:in2 compctentu
care ofer5. de rep115 grahiit, infnrmafii wxesare pcutru a crca. xnplifics. cfirninua, inlstura, orgariiza: s:iu
t.tptimi-za un arwme cornpar-timenr tilnctional n l soziet3tiit nsn stun ar li oprimizarea s!ructurii militare la
rlikcl local, regional. statal, continentr-ll sau la r~ivclglobal.
MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 4'74 bis!3.V1.2020

./IA\ E-1-4 ,Y/-. 2


in,sh.l,ctticrrlr
/(I

Art. 39 alin. ( 7 )

SCOP:
OBIECTIVE DE COMLJKICIARE:
TEME SI MESA.TE_:
PRINCII'ALELE h:IIJLOACE LJ'TILIZATE:
COORDOSAIIE SI RESP(INSABIL.TT~TI:
EVALUARE ST MONITOKIZAKE:
ACTIVITI~TIDE INFORMARE ST RELATII PUBLICE:

I. Informarea publicului inten1 si extern despre activitiltile speci-fice unit5tii militare prin
mediatizarea evenimentelor de interes penttu aceastrt si psin evcnimente de rslatii publice.
11. Activiti~tide inforniare publicA direct,:\ si ititerinstitu[ion:t15,
111. i-2ctivit5ti de infomiare intem3.
IV. Evcnimentc cte press organizate si initiate cu clifcritt: ocazii.
V. Editcu-ea de publicatii si materiale informative ~ i i s a up:irticiparea la realizarea de emisiuni
radiolTV.
VI. intoclnirea docu~iicntelorde informare si relatii prtblice cu termen.
I
1! 3.U. JL 0;l C'E C.',li\'(l LE
i Mass-media klass-mcdia
i militar5 civilTi
1

0 --'*
II
Ii i
i

I . Informarca puhlicului inte1.11si extern despre evolutia ~i activititile sl~ecificeunitiitii /


i
militare prin nlediatizarea eveniinentelor de interrs si prin evenimente de relatii publice:
A. Elw~irjrentcczc t/iltci,fi~~~~j?er~iot/i~t~,$~Ii~i~ifi~~ilt~~:
i j
I I . SSrb3tori oficials/zile ale 1

I amieloi si specialit5~ilormilitare
!
I 2. Dcpunerca JwBmBatului i !
I
I militar/,,Ziua Portilor Deschise" / / I i
3. AniversGri. iniiintarea
iI unor institutii militsre. aparilia onor
1 pi~blicatiinlilitare
4. Expozitii: rerrnii~ni~ I I /
i
simpozioane, spectacolzl alte I i
evenimente speciale I
I
I
5. Participnsea mili tarilor 1

__ .- i
1
I i 1
I i i
I i
MONlTORUL OFlClAL AL RO~IANIEI?PARTEA I, Nr. 474 bis/4.V1.2020

lar. E\.enirnentc de pres5 organizate si initiate cu. tPi.t'cr-itc. ocazii


. ..
I . Vizite ale junla1ii;tilor in I I
j
j 1 i
ma]-ilc r;nit,?ti sau unit5!i ~nilirari: j i..
!
i..
1!
i 3 [ I
2.C'alritnsii dc ~ r c s a j
. :
.,
:
j
.
:
I . ...-.---..-.--i . i
:
i
3. f'ttpe ale presei ..
:
:
j .
.
>
!
! !
! ; i
3. Int2.lnit.i inforn~alccu .....
i
... !
..
...
..
.... j
-iurnaii~tii;~cri.clitati . .. I
... ....
.t;. Xfrc e\:cnirnt.n~t. I . : : . I ! j
MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisi4.VI.2020

I . Editarea de ziarc, rcvistc,


pliante. postere :~le

usi/casetc video

dc emisiuni r:~dio'TV
,
4 X t t e proclubc I
L
\-I. Intocniirea docuntentelor tile inforniare si relatii r~ublicecu terinen
: :
,
I
I
1. Planul acti\.it5tilor dc :

i: 1
infor~nriresi I-elotiipublice
i
,
i I ; I : s
I
1
-.
indeplinirii
Aualiza
obiecti\.elor
stadiului :
dc
i

;
i
j 1
j 1
I
,. I/. I I
comut~icaresi n planurilor proprii i 1 1
. ! I

3. Altc docurt~cntc . , !
MONlTORUL OFlClAL RL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 474 bisi4.Vl.2020

DOT;\REh 31 H X \ ; A ~ I I \ I , : ~
a struc~i.rrilor~.rc~sonalului
dc i t ~ l b t ~ ~ i~ia rselniii
e In dii'crite i.g:iloarii. din 3;lApS
~~ii1~lii.c

XI..
crt.
MONI?ORUL OFICIAL AL RO~IVIANIEI,PARTEA I, Nr. 474 bis/4.V1.2020

.4 %\!E.1:4ib-/-.4
[ I-~ ~ 7 . ~ - ~ ~ ~ ~ ~
/-
-
Art. -0 ;i[i11. ( 4 )

Institirti:~media reprc?zentatr?
1 i
1 Redactia I

Data inca~tr3rii

Tcle tbn rcdactie


j Fax retiactii:

E-mail
Telzibn t-r1~)17il j
--
E-mail persdn:ll
MONITORUL OFICIAL AL ROR/IANIEI, PARTEA I, Nr. 474 Oisi4.Vl.2020

Lista cal principalclc el cninaentc


cat.? :a41 impact na;~jorasaip1.a imaginii 41.-$pN

1. Trfidare:~.complo~ul,n~entatui.actul cle tzmrism. nctitn~ii ' n ~ p o t r i ~ordinii


n c;1115titi1;ionale;
2. Incitlt.nl~~llde secul-itate a c9n.1i consecint5 i.1 determillat sail este ~ i cnarur2 s5 cictcmline
co~nproinitercainformatiilnr clssific~iteacttiot13le sccrctc dc stat. NATO. U E $i Echivalente:
3. Infractiuni cc!ntm rey~rezznmntuluiunui star stl-gin;
4. C:lt;\strofe proyocat? cleiin care au fast implicate acrunavr: gi/sau navc militarz, prccnm :i alti.
tipuri dc: tehnic: mili1ar3, n~aterialecxpl~zive,incendiarc. cl~in~icc.
bactcriologice, radionc:ii.e si n ~ ~ c l c a r e
(f'I3K.N ):
5. Sustragcrea. l!ieril~rsa sau clist~xgereati'lit~iciidc lupt3, a r m a m e n t u l ~ i~i~aterialelus
~ exploziv<.
n~uni?iilor,
mijloncelor incendiare. substnntelor- raclionciivz 5i a czlvr chimice periculoasz;
6. Sustragcrca, picrderca sau distrugcsca aparaturii sail ;i?:itesialclor criptogrrtficc:
7
i . ,Glinuirea imprudent3 o tehnicii cie Ii~ptfi,annamelitului. munitiei, rnateria!t.lor esplnzivz.
iucendiari.; chirnic2: hscterinlogicz, rrttlinactive gi ~tuclear:: (CHRS) c:trc ;w prc)vocat \.3t5n1:irea
corpontlfi, cicccsul sau papub2 marerialc:
8. P3r:isiren obiecti\~elormilitare i'ar,'t aprobwe. c11 si7nam2nt, n~liilitii, ~naterialeexplozi\..di
itlcciicliarc, chiinice, bacterinlo,gice~ratiioactivc. y i ~luclcasc(CRRN):
9. I~lcenctiullnccidcntu!zcologic;
sau tiistnlseres cl<~tlirilor.constructiilor :i ;tmcn+i:irilos c11 destinatic: ~nilitai-;I;
1.0. iIvaric~.t.;~
1 1 . Genocidtll;
12. Luarea de ostatici? disloc3ren sarl lipsire:i de lil?cri:~te-t?1riitetnei legal;
13. .Dczarx~:rreitii~ilitarilorat1:rfi in s z ~ ~ i c icie
u l zi S ~ L ;ill
I ~nisi~inc:

14. Accidcnte'ir~ziclcnte in care sunt implic~lte.si alte il~sri'iuriinle statului. al5turi dc R.IApN:
15. '4b:iteri discip!inrtxe gave, cu consecinte :]supra sigur-anlei nat.ion;tlz;
16. Slilitsri rk1iti:'ucisi iu misiuni in af:isa tcsitoriului nntiouril:
17. KSspGndirea in atmosfr5. ge sttl, infilirai-ea in suhsol sau in apii a ~unorproduse. ~uhstitnte.
111:lteriaIe. n~icsoorg;rnismeSZLUtoxi~tzcare pun in pcricol :riii;lt;ttea oamenilor. 3 r:nimalclos sau meiliului
incoi~jur?itor.cn rlnltare a L I ~ i'i.~"ni~l~~i;tc/acciiIe!lte
O ~ s;iv$r$itz ill interiorul obiectivclor militarc sau pe
tinlpul trnnsport~ri-ilormilitare.
MONlTOFiUL OFlClAL AL ROMA~IIEI,PARTEA I. Nr. 474 bisi4.VI.2020

.4.Yi:x4.\:;'. 6
!u~ ~ ) . \ ~ I . I I C : / ~ ? I H ~
Art. 126
T.\REL
in coi~formit;rtecu prezentele inc;tr-uctiuni,periodicitatra )i
cu alocamentele care $e elaho~+eaz.;i
dctalii pri\.intl circuitul inforanafian:~t

-
-- i 2 2 1 .= -
-n =
e
'3
L ,- : . - : Zi
j j 7- 5 ; / . .
".
: ?. .- % ' 2 .z

r ,.z ,
C,! r
< ! ? ?
.-
- C

-- -s u
I

2 i z - q .g.
1 5 3 : 9 ,

; ..<" 2 - -
'
-
i
xr,
; .- .: Z L I .
d

."
5 i
: F~-~c\'cnt;l si'sau
> $ $ i 3.E
r - /
i /.- -- . , c
I crt. i
U:
- .
* -
- >c ,z> . ? !
j
g y i 3 CJ . -- < :=
-= -.<3 hj 2g 2 , ; ] 2
'J i 3 $3 i
i Denumirea luci3rii : j
dclra !il!litci 3 c < j -i
i ; . i?.
' 5 i 2 71 )
. j:
- --
, i
i
I ;
-,.d:.i ..--- ,--. , ; q G-."
5 i .
inziintarii ..~~.
.- :o
-
4,

:-I
:= :
1 i 0
7;
5
'-
-7 -!
: *J .c;
;J,z 5,xj 5r p !
.-.sc2. %- A;,
r? - - $

- .=
+

i s z j
-
.
8
j
i j i _ .. _ i .L -- ..
2 -.
.d

I i
- 5 ,'. 51 2
- :

i
d

2 7 :.- ."
;
-
f 2: a
i C
\"

;,-.-
<2 ,
C
: "- ;
.-* ;< x j ;,< 71 -2

-- ,.-
5
2 j .=
-
i
.:flu5 ,,.=i .= 2 ; n / ,
.-, 4
n -
: ; : = j
i -
L,

I I Plar~ulanunl nl activitritilor 1
1
; 2. / ~ i z iriihr11131.e y i 1-eki:ii / Art. :; :I~II~I.
10 1O noicrnbric.
1
I 3.
I publice al M A p S
.Analiza atitltdit~ii rnass- '
:
' rnediei fat% dz i ~ ~ s t i t u t i a !
Art. / lunar.
1 3R 1 ~cn~zstri:il,
:inrlal
I niilitar5
Pla~ilil a1111al:XI activit5tiIor ' ! ~llllldl.
4, is i n : i
j pui~lise
:

~eioyii'j
;bt.
29 '
;
31~ I c c c I I : ~ ~ ~ ~
MONITORUL OFlClAL AL ROP~I~NIEI,PARTEA I, Nr. 474 bisi4.\/1.2020

11. Obiectivc:
I. 0t)iectivcle asurnate:
- i~7d~?p/it;ii-~~! fi1 c:or;~Ji!ii.~i)(~~.f~: !):4!1~ u ?z//tovi* i~cf!vi[G/ilo;. pt-a~Gz!!f~> ;it ivI(~n:i~ifc~ (-11 j)i-t/;c<:~ofo/<
(~~~riviitif i(~lcn.r/~ri/c~ in.strz!c.!ii:j;
- i~ll.Ly!~ni~.i-:~/ n " . s i ~ t ~ t iink ~T.0;).
~ ; I I - C C . ~ I I ;.!;i
/ PC ti17ip71liri.,,~r~!~!i~>j . ~ it?.i-~i.ci!iiloi.;
- itzfci~ir.i?u nrcfii'nii,c/i,r.cipli~?t'i .pi ( I coezioirii pe/rfi.rl hqlti o .szlf~:!trir~{ilo~~:
-,f,;~;fltriiz:rr-t~cr
o;r~ci.cr/ionuiizri;.ii .yi (~.\.i~~t;zn.cti (:tq)c1/7iiitZfl/r)r opci.trtivc2 ~ f Id- ~ ' L I C [ ~i,v?~~iiirl~i:
C
- z!irtlinurt.ic i.~,i~ni;77~?1ltc~!oi- .yi i;tc.ii/~i;relo~-,s~?cur.i:trrrc~;
-oh:irlt~t.t.:l ~ / c .~ ~ ~ / j f j ~ ~rlluxii~je
! t i l ' c !tl totltc COII!/.O~T/L'I~, \:t)r,i/ic,Gri/e. ~ i~~tlillLjyi/(' ~'.\.~!/ott~ttjloi.
~ / / p . , / . i1 (1 j' ~(;
~r.vigt!~-urt~~ ~lilzlioptin? rjt~fi~x~r!ionili pt2 c.utc;yoriicjt' ,p~~f:sor~irI .yi men(ii:t~rcuur:lli (.i!'ir/~irUI:'
tnrtr7c.lj L I : ~ C ( . I T L Ii)i~ie!~:fi\'c'fO,~,
~ fl'iic:Li~-c!iC ' T U ~ I LCI ~(!tl~r/l!i dtl ~ ~ T . T ~ I . W C ' ~ ~ C .
MONITORUL OFlClAL AL RO~I,~NIEI,PARTEA i, Nr. 474 Oisi4.VI.2020 59

Ponderea procentuali a materialelor de press


pe diversele canafe mass-media

Publicatii agentii de Presa scrisa


presa
3,95%
MONlTORUL OFlClAL AL ROMANIEI, PARTEA !, Nr. 474 bisi4.Vl.2020

. ,
171 i > ; , i ~ , r . ~ ~ ~ ~ / i<iI/Y ~ < : I / ~ Z(;I; / ; j i j x i c - , / c ~ / ) o r c / ! .!c/ > < I ( ~ ~ C . . \ C J ; C i3t,igLIzii - C . ~ O ~ ~ / I ; ~ ! ~ C , <(I<:
I ~ Cj.?t.c,.s<i
:
. y i - it?]i)r;w{ii [ic>,p/,c>:)'~i.
e) :%c.livibii!i rlc con~rrnical.~ initiate dc rrrlitafc (inter-%-iliri,vixite ale jlrl-nalistilor 'in unitiiti,
intG!niri inbrmafional etc.)
EDITOR: PARLAMENTUL R O M ~ M ~-
E ICAMERA DEPUTATiLOR

..l;?on!inr~:IGficial" R.A., St!-. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucuresti; C.I.F. RO227282.
IBAF.!: R055RNCB00~2006711100001Danca Comerc'alB Romfini - S.A. - Sucursala .,UnireaVEucuiesti
si IBAtG: R 0 12TREZ701)5i169XXXi~O0531 Direc:!a de Trezorerie si Corltabi!~tatePublics a I;'ur?icipiul~ri Bucilre~ti
(alncat n:~!nai pn?soane!or juridice bngerare)
TeI. 0:11.318.5:.?9!150. fax 0~L11.318.5t.?5: :ritsrnet. ~:~~vw.rnorittoriri~~iicial.rc
e-!?>ail:m~arkeIing1:;~rariio.ro.
,
Adresa pen:rii public~tate:Centrul pei?i:u re!+ cu put?licul. Bucuresti, scs. P3rldirri nr. 1.
.!,':!.?>. iTC)ki..1.
bloc P33, pzr:er. seclorul 5, :el. 021.401.00.73, +ax 021.401.00.71 si 021.33? .G(j.72
O f- 1 c: 1 Z L. liparLl;: ,.%+loiiitoral
Cjficiai' R.4.

Monitortli aficiat a! P,om5niei, Partea f. nr. 47.1 bis!d.Vt.2020 confir?a 54 de pagini. 32.23 Is?'
PT~L:!:
Acest n u m 3 ai VI~ot~iZoruiui
BPieial ai Qorniiniei a fast tip2:it in afara abonamenttalui.