Sunteți pe pagina 1din 194

CONSTANTIN RÅDULESCU-MOTRU

PSIHOLOGIA POPORULUI ROM¢N

C ONSTANTIN R ÅDULESCU -M OTRU PSIHOLOGIA POPORULUI ROM¢N Colec¡ia de studii ¿i eseuri

Colec¡ia de studii ¿i eseuri

Redactor: Eugenia Petre

©Editura Paideia, 1999 ªos. ªtefan cel Mare nr. 2, sector 1 71216 Bucure¿ti, România tel. : (00401) 210.45.93, fax: (00401) 210.69.87 Str. Bucur nr. 18, sector 4 Tel: (00401) 330.80.06

Descrierea CIP a Bibliotecii Na¡ionale RÅDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN Psihologia poporului român / Constantin Rådulescu - Motru. - Bucure¿ti : Paideia, 1998 p. ; 17 cm. - (Colec¡ia studii ¿i eseuri) ISBN 973-9368-43-3

CONSTANTIN RÅDULESCU-MOTRU

PSIHOLOGIA POPORULUI ROM¢N

¿I ALTE STUDII DE PSIHOLOGIE SOCIALÅ

Edi¡ie îngrijitå de

ALEXANDRU BOBOC

PAIDEIA

Pentru o edi¡ie cât mai accesibilå textul edi¡iei de fa¡å a fost transcris dupå normele ortografice în vigoare, iar cele câteva erori tipografice din textele de bazå au fost îndreptate în mod tacit. (n.r.)

Motto:

„¥n om este atâta realitate câtå este în el energie de muncå“ (C. Rådulescu-Motru, Personalismul energetic, 1928)

„Pânå la adânci båtrâne¡e, n-a încetat så cugete ¿i så-¿i punå probleme, så se adapteze spiritual tendin¡elor epocii contemporane“

(M. Ralea, 8 martie 1957)

NOTÅ INTRODUCTIVÅ

Reprezentant de seamå al ¿colii filosofice române¿ti (într-un fel, în spiritul lui T. Maiorescu putând fi considerat chiar ini¡iator), gânditor cu forma¡ie enciclopedicå, savant, dar ¿i remarcabil dascål ¿i pro- motor al noului în educa¡ie ¿i învå¡åmânt, Constantin RÅDULESCU-MOTRU (n. 2.02.1868 – m. 6.03.1957) råmâne, orice s-ar spune, una dintre personalitå¡ile de prim rang din istoria României moderne. Continuând orientarea marilor no¿tri cårturari spre promovarea ¿i afirmarea valorilor culturii na¡ionale, autorul Personalismului energetic ajunge la o împlinire teoreticå proprie, într-o concep¡ie care pre¡uie¿te totodatå faptul pozitiv ¿i exigen¡ele ra¡iunii, continuând astfel îndemnul spre echilibru ¿i armonizarea valorilor instituite prin criticismul kantian ¿i menite så dea un fundament dezvoltårilor teoretico-metodologice con- structive, dar care så constituie în acela¿i timp matricea unei filosofii activiste, finalizatå într-o teorie a voca¡iei, cu rol hotårâtor „în cultura popoarelor“. Cåci „voca¡ia“ este o chemare, iar „omul de voca¡ie are o productivitate originalå ¿i închinatå binelui social, cum nu o au ceilal¡i oameni“; mai mult, omul de voca¡ie este „acela care corespunde påmântului pe care tråie¿te“ ¿i care „gåse¿te în muncå întregirea lui idealå“. „Personalismul energetic“ ¿i întregirea lui în teoria voca¡iei au la bazå o cercetare psihologicå temeinicå,

8 / Constantin Rådulescu-Motru

finalizatå în scris cu mânå de maestru în formularea unei concep¡ii psihologice moderne, în¡eleaså ca unitate între teoria psihologicå ¿i analiza unor fenomene concrete ce apar¡in studiilor de psihologie socialå. ¥n acest sens, psihologia persoanei ¿i concep¡ia asupra personalitå¡ii î¿i aflå o ilustrare într-un studiu avizat al psihologiei poporului român ¿i al civiliza¡iei române moderne. Alåturi de scrierile de psihologie ¿i

de filosofie, micile studii consacrate acestor teme se dovedesc aståzi de mare actualitate. Cåci realizarea „omului de voca¡ie“ trebuie så aibå loc în colectivitå¡i moderne bine structurate, ale cåror forme superioare sunt, fårå doar ¿i poate, popoarele, na¡iunile. Tocmai pentru aceasta (sublinia ilustrul psiholog ¿i filosof în:

Voca¡ia. Factor hotårâtor în cultura popoarelor, 1935), voca¡ia „se aratå atunci când ea este cerutå de instinctul de conservare a unui popor; ea este o manifestare a

este o canalizare a energiei

poporului, ¿i, prin canalizare, ea este, în acela¿i timp,

energiei poporului întreg

o valorificare“. Fårå a încerca aici o caracterizare a concep¡iei lui

Rådulescu-Motru (a se vedea „Postfa¡a“, cu trimiterile bibliografice necesare), men¡ionåm cå lectura studiilor ce urmeazå nu poate fi decât instructivå ¿i plinå de îndemnuri cåtre formarea unei con¿tiin¡e critice ¿i, în genere, a spiritului de discernåmânt, bazat pe realism

Fårå så coloråm nota criticå (pânå la

¿i obiectivitate

criticism, pe alocuri!), nu putem så nu observåm valoarea de excep¡ie, venitå de aceastå datå prin analiza psihologicå a obiceiurilor ¿i a mentalitå¡ilor, nu prin

satirå (sau alte forme literare, exemplare fiind, în acest sens, comediile lui Caragiale!), ci, prin formulåri precum cele din Sufletul neamului nostru, calitå¡i ¿i defecte. ªi, fårå a duce mai departe gândul, så recomandåm

¿i volumele sub genericul: C. Rådulescu-Motru, Revizuiri

¿i adåugiri 1944 (Ed. „Floarea Darurilor“, 1996), în care

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 9

descrierea vie¡ii prilejuie¿te precizåri de mare semnifica¡ie teoreticå ¿i totodatå analize de psihologie a poporului român.

aståzi:

„Este în lumea politicienilor no¿tri o manie de a considera ¡ara ca un bun al lor propriu asupra cåruia pot face tranzac¡ii“ (p. 96); „Lipsa de prevedere, care caracterizeazå opera noastrå legislativå, se întinde peste tot, pânå la cele mai neînsemnate måsuri adminis- trative“ (p. 165); „nu apare ceva pe lume de naturå u¿oarå, idei metafizice, specula¡ii mistice, ¿coli literare sau artistice de originalitate dubioaså, care så nu aibå numaidecât admiratori ¿i imitatori în România“ (p. 250-251). ªi totu¿i, o consolare: „Firea românului nu este lene¿å: este înså iubitoare de ocupa¡ie variatå“ (p. 250). Dincolo de orice dezvoltåri, så re¡inem preocuparea centralå a marelui filosof, a cårui participare la afirmarea culturii române moderne acoperå aproape o jumåtate de veac: „Singurul rost pe care-l mai våd activitå¡ii mele viitoare este pe terenul ¿tiin¡ei: så ajut la extinderea spiritului ¿tiin¡ific în România“ (p. 250, la 25 iulie 1944). Este crezul unei vie¡i închinate adevårului ¿i binelui, o via¡å pilduitoare pentru genera¡ia de azi ¿i pentru genera¡iile de mâine! Studiile oferite aici, în esen¡å analize psiho-sociologice desfå¿urate în lumina crea¡iei teoretice (în psihologie ¿i filosofie) a lui Rådulescu-Motru, oglindesc preocuparea sa pentru cunoa¿terea specificului spiritualitå¡ii noastre ¿i al culturii române¿ti, pentru afirmarea personalitå¡ii acesteia în contextul istoriei universale. Faptul cå ele au fost publicate cândva în revistele vremii, majoritatea chiar în cele ini¡iate ¿i conduse de ilustrul gânditor ¿i om de culturå, este el însu¿i relevant pentru stilul de lucru ¿i pentru modelul de via¡å pe care

Câteva citate (din vol. II) nu sunt de prisos

10 / Constantin Rådulescu-Motru

l-a urmat. A¿a cum preciza Nicolae Bagdasar (în textul din Portrete, prezent în „Anexå“), „gata så accepte orice

ini¡iativå ¿i så sprijine orice ac¡iune de culturå pe care le considera necesare ¿i utile, el nu ezita så ajute cu sfatul, cu colaborarea ¿tiin¡ificå, cu interven¡ia la locul

de drept, acolo unde era nevoie de fonduri

explicå de ce el a fost director al atâtor periodice faptul cå un periodic apårea sub direc¡ia sau patronajul såu constituia un gir, un factor moral de prim ordin pentru cititori. ¥n aceastå privin¡å, el a dat dovadå de o energie, de o tenacitate cu adevårat exemplare“ 1 . ¥n loc de orice încheiere, s-ar potrivi aici, credem, cuvintele lui Rådulescu-Motru, prilejuite de un studiu Despre båtrâne¡e“ 2 (semnalat cu data: 31.12.1952):

A¿a se

„¥nainte de 1927, activitatea mea era conduså de spirit curat didactic, constând în expunerea obiectivå a cuno¿tin¡elor filosofice împrumutate din cultura Europei de Apus, iar dupå 1927, cu vârsta båtrâne¡ii, activitatea mea a evoluat, luând caracterul unui apostolat în spiritul etnicului românesc“.

1 Pentru ilustrare, vol.: Omagiu Profesorului C. Rådulescu-Motru, în „Revista de filosofie“, vol. XVII (1932), Societatea Românå de Filosofie, p. 36-65 – o amplå bibliografie sub genericul „Opera D-lui Profesor C. Rådulescu-Motru“, alcåtuitå de C. Vlådescu-Råcoasa. Pentru completare: N. Bagdasar,

Istoria filosofiei române¿ti, în: Istoria filosofiei moderne, vol.

V (1941), Societatea Românå de Filosofie (reluare în:

Scrieri, Ed. Eminescu, 1988); Istoria filosofiei române¿ti

(red. D. Ghi¿e/M. Gogonea¡å), Ed. Academiei, vol. II (1980); „Revista de filosofie“, nr. 2(1992) ¿i nr. 2(1994), grupaj de studii despre Rådulescu-Motru.

2 Din tradi¡iile medicinei ¿i ale educa¡iei sanitare (red. dr. G. Bråtescu), Ed. Medicalå, 1978, p. 525-542. (Autorul are

în vedere anul apari¡iei cår¡ii Personalismul energetic).

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN*

IIIII

Psihologia socialå are drept scop så determine ¿i så explice însu¿irile suflete¿ti ale unei popula¡ii. ¥nsu¿irile suflete¿ti ale unei popula¡ii sunt condi¡ionate de trei factori principali: de fondul biologic ereditar al popula¡iei, de mediul geografic ¿i de caracterele institu¡ionale dobândite de popula¡ie în timpul evolu¡iei sale istorice. ¥n fondul biologic ereditar sunt cuprinse dispozi¡iile organice, cu care indivizii, care compun popula¡ia, vin pe lume; dispozi¡ii care reglementeazå în mod direct func¡iunile vie¡ii vegetative ale popula¡iei ¿i prin acestea, apoi, indirect, pe acelea ale vie¡ii suflete¿ti. ¥n acest fond biologic ereditar ceea ce intereseazå sunt dispozi¡iile deficiente ¿i patogene, care scapå de sub influen¡a oricårei educa¡ii. Normalul, intereseazå mai pu¡in, fiindcå el este dirijabil. Anormalul, adicå dispozi¡iile bolnåvicioase, creeazå piedici ¿i fatalitå¡i pe care nici o putere nu le poate înlåtura. ¥n mediul geografic intrå toate formele de energie care înconjoarå ¿i provoacå reac¡ii în sufletul popula¡iei:

clima, natura solului; posibilitå¡ile de produc¡ie pe

* Text editat în 1937 de Societatea Românå de Cercetåri Psihologice, Bucure¿ti.

12 / Constantin Rådulescu-Motru

terenul muncii; flora ¿i fauna; natura grani¡elor etc. ¥n sfâr¿it, în caracterele institu¡ionale sunt cuprinse manifestårile tipice de naturå spiritualå. Ele sunt diferite de acelea provocate de fondul biologic ereditar ¿i de mediul geografic; sunt manifeståri apar¡inând experien¡ei istorice a popula¡iei, care prin tradi¡ie se repetå în mod constant în decursul unei lungi durate de timp. ¥n numårul acestora sunt: vorbirea, obiceiurile morale ¿i juridice, concep¡iile preferate în pre¡uirea lumii ¿i a vie¡ii; tråsåturile na¡ionale. Actualitatea sufleteascå a unei popula¡ii este condi¡ionatå de câte¿itrei ace¿ti factori. Dar nu într-o måsurå egalå. Popula¡iile cu trecut istoric, în sufletul cårora caracterele institu¡ionale au ajuns la o consisten¡å puternicå, î¿i au actualitatea sufleteascå, în primul rând, influen¡atå de caractere institu¡ionale ¿i numai în al doilea rând de ceilal¡i factori. Fondul biologic ereditar ¿i mediul geografic ståpânesc sufletul popula¡iilor tinere, care sunt fårå trecut istoric ¿i fårå puternice caractere institu¡ionale. ¥ntre cei trei factori existå a¿adar, în ceea ce prive¿te influen¡a lor, o contrarietate. La popula¡iile cu institu¡ii spirituale inconsistente, influen¡a factorului ereditar ¿i a mediului geografic sunt covâr¿itoare. La care, dimpotrivå, institu¡iile spirituale sunt puternice, influen¡ele celorlal¡i factori sunt reduse. Spiritualitatea este ca o armåturå de izolare. Ea då posibilitatea unor popula¡ii så-¿i croiascå un destin propriu, emancipat de sub jugul bio- logic ¿i geografic al condi¡iilor lor de via¡å. Popula¡iile capabile de asemenea institu¡ii spirituale sunt popoarele de culturå na¡ionalå, adicå, sunt popoarele creatoare de originalitate sufleteascå în istoria omenirii. Nu toate popula¡iile sunt capabile de culturå na¡ionalå. Spiritualitatea nu este un produs al timpului. Sunt popula¡ii care tråiesc mii de ani fårå ca în sufletul lor så prindå rådåcini caracterele institu¡ionale. Ele tråiesc într-o

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 13

ve¿nicå copilårie, având sufletul ståpânit când de influen¡a ereditå¡ii biologice, când de influen¡a mediului

geografic. Popula¡iile care se ridicå la o culturå na¡ionalå au în ele particularitatea de a-¿i cristaliza experien¡a istoricå în institu¡ii de naturå spiritualå, institu¡ii care,

o datå înrådåcinate, preiau conducerea vie¡ii lor

suflete¿ti. Popula¡iile acestea reu¿esc så dirijeze, dupå normele dictate de voin¡a lor, atât manifestårile care

stau sub influen¡a factorului ereditar, cât ¿i manifestårile de sub influen¡a factorului geografic. Prin urmare, psihologia socialå, care are drept obiect studiul vie¡ii suflete¿ti a organismelor sociale,

se gåse¿te, dupå popula¡ie, înaintea unei vie¡i suflete¿ti

deosebite. Când studiazå sufletul unei popula¡ii lipsite de o armåturå spiritualå, obiectul ei se reduce la studierea manifestårilor suflete¿ti simple, pe jumåtate biologice. ¥n cazul acesta, nelegând de sufletul popula¡iei o finalitate spiritualå proprie, ea råmâne pe planul reac¡iilor suflete¿ti condi¡ionate de factorul ereditar ¿i de mediul geografic. Popula¡iile de sålbatici, bunåoarå, aproape cå nu prezintå psihologiei sociale ceva interesant pentru cercetare; ele sunt de preferin¡å obiect de studiu pentru etnografie ¿i sociologie. ¥n cazul în care psihologia socialå are så cerceteze sufletul unor popula¡ii cu trecut istoric ¿i cu institu¡ii spirituale bine înrådåcinate, atunci obiectul såu este cu totul schimbat. Sufletul acestor din urmå popula¡ii are într-însul realitå¡i suprabiologice, care trebuie ex- plicate pe planul unei finalitå¡i spirituale. ªi ceea ce este mai anevoios: nu pe planul aceleia¿i finalitå¡i spirituale pentru toate popula¡iile, ci pe planul unei finalitå¡i speciale pentru fiecare popula¡ie în parte. Acesta este cazul popula¡iilor pe care le numim popoare culte, sau na¡iuni creatoare de originalitate sufleteascå. Dacå la cercetarea sufletului pe care îl au popula¡iile sålbatice obiectul psihologiei sociale aproape cå este

14 / Constantin Rådulescu-Motru

inexistent sau se confundå cu obiectul altor ¿tiin¡e, la cercetarea sufletului pe care îl au popoarele culte, obiectul psihologiei sociale nu numai cå este existent, dar el se multiplicå dupå numårul acestor popoare; avem nu o singurå psihologie socialå pentru toate popoarele culte, ci psihologii sociale diferite: psihologia socialå a poporului englez, psihologia socialå a poporului francez, psihologia socialå a poporului german ¿i a¿a pentru fiecare popor cult în parte. Ceea ce este o realitate sufleteascå în sufletul unui popor nu este ¿i în sufletul altui popor. Fiecare popor cult î¿i are structura ¿i evolu¡ia sufleteascå proprii sie¿i; î¿i are destinul såu. Aceste considera¡ii fac så întrevedem dificultå¡ile care înso¡esc cercetårile de psihologie socialå. Cu cât un popor are o culturå mai veche ¿i mai originalå, cu atât ¿tiin¡a despre sufletul såu are de cercetat un obiect mai special, mai singular. Datele statistice ¿i experimentale pe care se fundeazå psihologia socialå a unui popor nu pot fi utilizate la psihologia socialå a altui popor, fiindcå spiritualitatea fiecårui popor e de sine ståtåtoare ¿i aceastå spiritualitate trebuie mai întâi în¡eleaså, pentru a putea în urmå interpreta datele pe care le dau statistica ¿i experien¡a. Cu alte cuvinte, ¿tiin¡a psihologiei sociale nu este o ¿tiin¡å liberå, în în¡elesul cå ea î¿i adunå cuno¿tin¡ele clådind numai pe baza postulatelor logicii, ci ea se subordoneazå de la început finalitå¡ii spirituale în care se desfå¿oarå istoria poporului la care se aplicå; ea depinde de idealul pe care îl urmåre¿te poporul, care îi constituie obiectul 1 .

1 Aceastå dependen¡å de ideal o gåsim la toate ¿tiin¡ele, afarå de cele matematice, dupå filosofia na¡ional-socialistå, împårtå¿itå de guvernan¡ii de aståzi ai Germaniei (comp. Das national-sozialistische Deutschland und die Wissenschaft. Heidelberger Reden von Reichsminister Rust und Professor E. Krieck, 1936).

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 15

La popoarele cu culturå veche ¿i originalå dificultå¡ile acestea se pot în parte birui prin lumina pe

care o råspânde¿te idealul lor, care este bine prins în institu¡iile pe care le-a inspirat. La popoarele cu o culturå mai nouå ¿i nu atât de originalå, dificultå¡ile råmân mari. Aproape de nebiruit. Acesta este cazul psihologiei sociale a poporului român. Oricâte date statistice ¿i observa¡ii scoase din experien¡å am avea strânse asupra vie¡ii suflete¿ti a poporului român, întrucât lipse¿te con¿tiin¡a clarå a finalitå¡ii spirituale a acestei vie¡i, interpretarea datelor se va face în mod nesigur. Datele pot cel mult så justifice

o finalitate spiritualå dezvåluitå prin institu¡ii precise ¿i

desåvâr¿ite, dar când aceastå finalitate nu este dezvåluitå, sau este dezvåluitå în mod nebulos ¿i fragmentar, atunci ele pot servi cel mult ca indicii supuse discu¡iei. Con¿tiin¡a poporului român are pânå

acum despre finalitatea spiritualitå¡ii sale numai indicii

¿i încå indicii vagi.

IIIIIIIIII

Cu aceste rezerve ne propunem så schi¡åm în rândurile de mai jos câteva date privitoare la însu¿irile suflete¿ti ale poporului român, sub latura vie¡ii sale sociale ¿i economice. Aceste date sunt ob¡inute, în cea mai mare parte, prin compararea manifestårilor suflete¿ti obi¿nuite românului cu acelea pe care le gåsim la popoarele culte apusene. Aceastå comparare s-ar fi putut face ¿i cu manifestårile suflete¿ti ale popoarelor învecinate românului ¿i aceasta ar fi fost poate de recomandat; am preferat-o totu¿i pe cealaltå, fiindcå aceasta se poate

16 / Constantin Rådulescu-Motru

face pe baza unui material mai precis ¿i mai controlabil. ¥n afarå de aceasta, cum în via¡a socialå ¿i economicå

a poporului român a existat, în timpul din urmå mai

ales, tendin¡a de a se imita institu¡iile din Apus, compararea aleaså de noi are avantajul de a ilustra tocmai, în perspectiva acestei tendin¡e de imitare, unele din cele mai caracteristice dispozi¡ii ale sufletului românesc. Datele noastre sunt a¿adar, cu precådere, dobândite prin metoda comparativå. ¥ncepem cu acelea care se impun de la prima privire. ¥ntre acestea: individualismul sufletului românesc fa¡å de individualismul popoarelor culte apusene. Despre individualismul românesc s-a vorbit adeseori. Unii au fåcut dintr-însul principala tråsåturå caracteristicå a românului. Românului nu-i place tovårå¿ia. El vrea så fie de capul lui. Ståpân absolut la el în caså. Cu o pårticicå de proprietate cât de micå, dar care så fie a lui. Din aceastå cauzå el înclinå pu¡in spre anarhie. Acest individualism românesc înså nu

implicå spiritul de ini¡iativå în via¡a economicå ¿i prea pu¡in spiritul de independen¡å în via¡a politicå ¿i socialå, cele douå însu¿iri prin care se caracterizeazå individualismul popoarelor culte apusene ¿i care constituie sufletul burghez. Marea majoritate a popula¡iei satelor române¿ti n-are într-însa nici o asemånare cu sufletul burghez. Din mijlocul ei nu ies indivizi întreprinzåtori, care så-¿i ri¿te odihna ¿i avutul pentru a se îmbogå¡i prin mijloace neîncercate. Popula¡ia satelor române¿ti, dimpotrivå, stå sub tradi¡ia muncii colective. Fiecare såtean face ceea ce crede cå va face toatå lumea. N-are curajul så înceapå o muncå, decât la termenele fixate prin obicei. A ie¿i din rândul lumii este, pentru såteanul român, nu un simplu risc,

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 17

primare rurale la noi. Copilul de såtean înva¡å în ¿coalå så fie cu ini¡iativå, fiindcå ¿coala noastrå este croitå pe modelul ¿colilor burgheze apusene, dar cu toate sfaturile primite, copilul de såtean când iese din ¿coalå se supune tradi¡iei colective: el munce¿te cum a pomenit la el în sat, din mo¿i stråmo¿i. Aceastå tradi¡ie de muncå colectivå, de altminteri, i-a fost de ajutor popula¡iei noastre såte¿ti, odinioarå, în timpul secolelor de urgie. Prin aceastå tradi¡ie de muncå colectivå, satele române¿ti au durat. Când urgia le izbea, ele nu se risipeau, ci se mutau, ca un singur om, de la ¿es la munte, dintr-un cap la altul al ¡årii. ¥n Apus, în ¡årile locuite mai ales de anglo-saxoni, colonizårile s-au fåcut prin împrå¿tierea indivizilor; în ¡årile locuite de români prin împrå¿tierea colectivitå¡ilor såte¿ti. Individualismul românesc este, prin urmare, de altå naturå de cum este acela cunoscut în Apusul european. ¥n Apusul european individualismul se manifestå pe planul vie¡ii sociale ¿i economice, este creator de institu¡ii, pe când individualismul românesc este o simplå reac¡ie subiectivå, un egocentrism, sub influen¡a factorului biologic ereditar. Dacå, cu vremea, acest in- dividualism românesc poate fi educat ¿i transformat într-un individualism creator de institu¡ii, este o altå chestiune. Educa¡ia ¿i transformarea nu se pot opera decât sub influen¡a factorului spiritual. Trebuie mai întâi realizatå o voin¡å unitarå a sufletului românesc, care så-¿i facå un ideal din sufletul burghez, ¿i sub conducerea cåreia så se facå educa¡ia ¿i transformarea individualismului subiectiv într-un individualism institu¡ional. Nimeni nu poate prevedea dacå aceastå voin¡å se va realiza prea curând; ceva mai mult: dacå se va realiza vreodatå. Cåci nu este numaidecât un postulat al istoriei omene¿ti ca toate popoarele de pe påmânt så ajungå la individualism comercial burghez. Pot fi ¿i alte idealuri.

18 / Constantin Rådulescu-Motru

IIIIIIIIIIIIIII

O caracteristicå a sufletului românesc, care se poate constata iarå¿i de la o primå privire comparativå, este neperseveren¡a la lucrul început. Românul este greu pânå se apucå de ceva, cå de låsat se laså u¿or, zice un scriitor popular. 1 Activitatea românului o comparå mul¡i cu un foc de paie. ¥n Apus, omul se înfige adânc cu munca sa în naturå; românul råmâne la suprafa¡å. Omul din Apus face opere durabile, pe când românul improvizeazå. ªi cu toate acestea, tot despre român se afirmå, cu aceea¿i dreptate, cå este îndelung råbdåtor, cå este conservator ¿i tradi¡ionalist. Cum se împacå aceste caracteristici, care sunt opuse? Cine este fårå perseveren¡å este ¿i fårå råbdare. Cine improvizeazå nu este conservator. Så examinåm mai de aproape neperseveren¡a la lucru. Ea este în adevår realå la român, dar cu condi¡ia så nu o extindem la orice fel de lucru. Sunt lucruri pe care românul le începe cu greu ¿i le laså u¿or, dar sunt lucruri pe care românul, dacå le începe, nu le mai laså niciodatå. Un român proprietar de påmânt este cel mai perseverent muncitor agricol. Fie câ¿tigul lui cât de mic, el nu se îndurå så-¿i påråseascå ogorul. Aceastå perseveren¡å a muncitorului român de a nu se despår¡i de lotul såu de påmânt chiar când lotul este mic ¿i nu-i asigurå subzisten¡a este, pentru propå¿irea economiei na¡ionale, o piedicå serioaså, dupå pårerea unora. Alåturi de perseveren¡å la lucrul din agriculturå, s-ar mai putea cita ¿i alte cazuri de perseveren¡å la popula¡ia româneascå. Este drept înså cå aståzi aceste cazuri sunt

1 Ion Creangå.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 19

mai pu¡in numeroase ca în trecut. ¥n trecutul românesc, chiar cel mai apropiat, se întâlnesc regiuni întregi dedate la ocupa¡ii profesionale continuate din tatå în fiu. Cum erau satele de agricultori, erau sate de pescari, rotari, ciobani, cåru¡a¿i, viticultori etc., care în majoritatea locuitorilor lor nu schimbau de ocupa¡ie. A¿a cum îmbråcåmintea era fixatå pe regiuni ¿i nimeni nu avea curajul så o modifice, a¿a era ¿i cu felul de muncå. Un bånå¡ean, un ungurean, un muntean, un moldovean etc. nu erau în trecutul nostru simple denumiri geografice, ci erau caracterizåri de port ¿i de ocupa¡ie; erau tipuri sociale. Neperseveren¡a la lucru ¿i-a fåcut apari¡ia de-abia în secolul al 19-lea, deodatå cu înnoirea organiza¡iei statului român. Aceste înnoiri de organizare au deschis drum mul¡imii de politicieni ¿i de slujba¿i la stat. S-au fåcut, din „politicå“ ¿i din „slujbå“, profesiuni de muncå u¿oarå, care în scurtå vreme au concurat cu succes pe toate celelalte profesiuni. Politicienilor ¿i slujba¿ilor le trebuia înså o specialitate. Pe aceasta nu le-o putea impune tradi¡ia statului român, care tocmai se înnoia. Specialitatea trebuia organizatå prin imita¡ie dupå alte state stråine. Astfel începe epoca improviza¡iilor profesionale. Pentru a-¿i gåsi o întrebuin¡are ¿i deci o justificare la plata pe care ¿i-o lua din bugetul statului, doritorul de politicå ¿i de slujbå trebuia el însu¿i så-¿i defineascå rostul activitå¡ii. El nu putea så facå aceasta mai bine decât invocând ceea ce se face aiurea. A¿a se face în Fran¡a, deci a¿a trebuie så se facå ¿i în România. Perseveren¡a la lucru se sus¡ine la toate popoarele printr-un singur mijloc. Prin selec¡ia candida¡ilor la profesiune. Selec¡ia s-a operat în trecut prin tradi¡ia de familie. Aståzi ea se opereazå prin voin¡å, în mod ra¡ional. Unde profesiunile se ocupå fårå selec¡ie, avem neperseveren¡å la lucru. La noi, acesta a fost cazul. Cele mai râvnite profesiuni, slujbele de stat, s-au ocupat fårå selec¡ie,

20 / Constantin Rådulescu-Motru

pentru motivul cå ele, în cea mai mare parte, erau improviza¡ii sugerate de ceea ce se fåcea aiurea în Europa. Improviza¡iile au trebuit så sufere apoi corectåri, adicå improviza¡ii au trebuit så schimbe din ocupa¡ii. Cum slujbele la stat erau cele mai dorite dintre profesiuni, este u¿or de în¡eles pentru ce neperse- veren¡a s-a lå¡it în munca româneascå. Gåsim a¿adar ¿i la aceastå caracteristicå ceea ce am gåsit mai înainte la individualism. O nepotrivire între factorul ereditar ¿i factorul institu¡ional. Românul este, prin natura sa ereditarå, perseverent la lucru, cum este ¿i råbdåtor, conservator, tradi¡ionalist, dar aceastå naturå ereditarå a lui a fost pervertitå de o gre¿itå via¡å institu¡ionalå, imitatå dupå stråini. El este neperseverent fiindcå institu¡iile statului l-au obligat la improviza¡ii.

IVIVIVIVIV

Caracteristicile suflete¿ti despre care am vorbit pânå aici sunt condi¡ionate în mod direct de factorul ereditar ¿i în mod indirect de cel geografic. Pentru a le defini pe amândouå în mod precis, ar trebui så avem date statistice sprijinite pe numeroase måsuråtori antropologice ¿i psihologice, care, din nefericire, lipsesc. De abia de doi, trei ani s-a introdus ¿i în ¿colile noastre primare ¿i secundare fi¿a individualitå¡ii elevului, din care avem câteva date privitoare la tipul psihologic românesc, date înså cu totul insuficiente pentru scopul nostru. Pentru precizarea individu- alismului românesc, ne-ar fi de folos måsuråtori care så se raporteze la evolu¡ia personalitå¡ii ¿i în special acelea care ar indica procentul celor egocentrici. De asemenea de mare folos ar fi måsuråtorile care stabilesc

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 21

propor¡ia supranormalilor, normalilor ¿i subnormalilor în colectivul românesc. Nu avem nici de unele, nici de altele. Singurele date statistice pe care le avem ¿i le putem folosi pentru scopul nostru sunt datele privitoare la raportul dintre numårul elevilor care se înscriu în ¿coli ¿i numårul elevilor care absolvå ¿coala. Acest raport este uimitor. Interpretarea lui ne duce la constatarea cå sufletul românesc, într-o chestiune a¿a de serioaså cum este aceea a educa¡iei, se manifestå într-un mod excesiv de subiectiv. Cea mai micå greutate ivitå în calea educa¡iei este motiv de întrerupere. Marea majoritate a elevilor no¿tri nu ajung så practice carierele pe care le indicå titulatura ¿colilor în care ei au pornit så se înscrie, ci practicå ceea ce improviza¡ia le-a dåruit. Aceasta se poate vedea din urmåtoarele date statistice pe care le împrumutåm din cartea d-lui Iosif I. Gabrea: ªcoala româneascå, structura ¿i politica ei, 1931-1932; Tipografia Torou¡iu, Bucure¿ti. Råmânerea pe drum, adicå påråsirea ¿colii înainte de absolvire, începe de la învå¡åmântul primar. ¥n cel rural mai mult decât în cel urban. ¥ntre anii 1921/1932 au fost înscri¿i în medie anualå în ¿colile rurale (¿colile au fost 11 104 în 1921/ 1922 ¿i 13 777 în 1931/1932) un numår de elevi între 1 245 914 ¿i 1 795 037. Am avut astfel în timpul acestor zece ani un numår de aproximativ 16 000 000 înscri¿i. Dintre ace¿tia au absolvit aproximativ numai 730 000. ¥n medie anualå 70 000. Pentru ace¿ti 70 000 absolven¡i anuali, am între¡inut în medie anualå 25 000 de învå¡åtori. ¥n ¿colile urbane, situa¡ia este ceva mai bunå, dar fårå så se depårteze prea mult. Aici, în aceia¿i ani, am avut 2 270 000 elevi înscri¿i, dintre care au absolvit 174 000. Aceste ¿coli sunt în numår de aproximativ 1 000 ¿i au peste 3 500 învå¡åtori.

22 / Constantin Rådulescu-Motru

ªcolile primare înså nu preparå pentru cariere prac- tice, ci ele dau o culturå elementarå. Asupra lor nu trebuie insistat. Totu¿i dispropor¡ia dintre numårul elevilor înscri¿i ¿i cel al elevilor absolven¡i este o indica¡ie pre¡ioaså chiar mårginitå la ¿coala primarå.

Improviza¡ia începe de jos. Dåm, dupå acela¿i autor, datele statistice asupra aceluia¿i raport, constatat la ¿colile celelalte: secundare, normale, profesionale, superioare etc. ¥n cursul anilor 1921/1932, au fost înscri¿i în ¿coala secundarå de stat (¿coli medii, gimnazii, licee de båie¡i ¿i fete) un numår de 1 243 911 elevi. Au absolvit în cursul acestor ani aproximativ numai 95 000. La învå¡åmântul secundar particular, acela¿i raport:

1 395 918 înscri¿i, 107 250 absolven¡i. Am socotit la învå¡åmântul secundar, ca absolven¡i, pe elevii care au terminat ultima claså de liceu, iar nu pe bacalaurea¡i, cåci dacå ar fi fost så consideråm pe bacalaurea¡i, dispropor¡ia ar fi fost mai mare. Din absolven¡ii ultimei clase care se prezintå la bacalaureat reu¿esc de abia jumåtate. Så urmårim datele statistice mai departe, ¿i anume la ¿colile care se leagå direct cu carierele practice. Situa¡ia nu devine mai bunå. La ¿colile normale de învå¡åtori ¿i învå¡åtoare, care sunt ¿coli de specializare profesionalå, s-au înscris în cursul anilor 1921/1932 un numår de 238 654 de elevi. Au absolvit cu diplomå 29 748. ¥n seminariile teologice, ¿coli de purå pregåtire profesionalå, s-au înscris, în cursul acelora¿i ani, 49 812 elevi ¿i au absolvit cu diplomå 4 860. La liceele militare, în aceia¿i ani: 20 612 înscri¿i;

3 238, absolven¡i.

¥n învå¡åmântul profesional ¿i menajer pentru fete, s-au înscris în cursul anilor 1921/1932 un numår de

119 373 eleve; au absolvit 7 587.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 23

¥n învå¡åmântul comercial, s-au înscris în cursul anilor 1921/1932, la ¿colile de stat, un numår de 204 066 de elevi; au absolvit: 30 712. ¥n învå¡åmântul meseriilor, pe aceea¿i perioadå, s-au înscris 142 053 elevi; au absolvit 18 431, adicå în medie câte 1 800-2 000 de absolven¡i pe an, la un numår cam tot atât de profesori. Câ¡i profesori atâ¡i absolven¡i au dat ¿colile noastre comerciale între anii

1921-1932.

¥n sfâr¿it, în învå¡åmântul superior, universitar ¿i tehnic, dispropor¡ia este catastrofalå, cå aici ar fi de presupus cå situa¡ia n-are så mai fie aceea¿i. Un tânår ajuns så se înscrie într-o facultate de drept, de ¿tiin¡å, de medicinå, de litere etc., sau într-o ¿coalå politehnicå, sau într-o academie de înalte ¿tiin¡e comerciale, se presupune cå nu mai merge la întâmplare; el candideazå la o carierå bine definitå, în vederea cåreia a fost selec¡ionat prin ¿colile prin care a trecut pânå aici ¿i vrea o carierå pentru care se simte cu tragere de inimå. Cu toate acestea situa¡ia este aceea¿i. La Facultatea de Drept au fost înscri¿i, în perioada anilor 1921/1932, un numår de 122 035 de studen¡i. Au ie¿it licen¡ia¡i: 8 673. ¥n aceea¿i perioadå, la Facultatea de ªtiin¡e, s-au înscris 40 620 ¿i au ie¿it licen¡ia¡i 2 875. La Facultatea de Medicinå: înscri¿i 31 759, iar absolven¡i doctori 3 852. La Facultatea de Litere, 58 353 înscri¿i; 5 232 licen¡ia¡i. La ¿colile superioare politehnice, în aceea¿i perioadå de ani, 11 579 înscri¿i; 1 588 absolven¡i. La Academia de ¥nalte Studii Comerciale din Bucure¿ti, gåsim în studiul domnului C. Kiri¡escu Problema educa¡iei dirijate (Institutul Social Român, 1937) urmåtoarele date pentru ultimii ani (1930-1934):

24 / Constantin Rådulescu-Motru

media anualå: 3 400 înscri¿i ¿i 250 licen¡ia¡i. La Cluj, fa¡å de 931 înscri¿i, în 1934, numai 42 licen¡ia¡i. ¥n cauzele care produc aceastå dispropor¡ie dintre numårul celor înscri¿i ¿i numårul celor absolven¡i, este logic så enumeråm cazurile de mortalitate, precum ¿i dificultå¡ile economice pe care elevii au avut så le învingå în sus¡inerea lor la ¿coalå; totu¿i, oricât de mare ar fi partea ce se cuvine acestor cauze, råmâne destul de importantå partea ce se cuvine a fi atribuitå dispozi¡iilor înnåscute, sau provocate de înnoirea organizårii statului, în sufletul românesc. ¥n preocupårile acestui suflet, constatåm cå alegerea unei cariere joacå un rol pu¡in important. Aceastå constatare se explicå prin nepotrivirea dintre sufletul românesc ¿i sufletul burghez. Sufletul românesc se adapteazå la institu¡iile statului såu, institu¡ii imitate dupå acelea ale popoarelor din Apus, numai prin atitudini subiective ¿i improvizate. El nu tråie¿te în spiritualitatea sa proprie.

VVVVV

Sufletului românesc i s-au mai atribuit încå alte multe caracteristici. S-a spus cå este nedisciplinat în ceea ce prive¿te munca pe terenul economic. Pe când celelalte popoare din Apus påstreazå muncii un ritm regulat, ca de ceasornic, poporul român cunoa¿te munca dezordonatå, sub formå mai mult de joc. Românul nu munce¿te metodic, ci în salturi; are lungi perioade de odihnå, iar la nevoie då pe brânci ¿i face muncå de sclav. Apoi, ca de o altå caracteristicå a sufletului românesc, s-a vorbit de lipsa spiritului comercial. Marea majoritate a popula¡iei de sat, în România, nu ¿tie valora lucrurile dupå valoarea lor de

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 25

schimb, ci numai dupå valoarea lor subiectivå de uz. Un ¡åran român vinde aproape pe nimic produsele pe care le are în cantitate mare ¿i då un pre¡ dispropor¡ionat de mare pentru marfa de care are absolutå nevoie. De asemenea este cheltuitor cu timpul, într-o måsurå cum nu sunt popoarele din Apus. Timpul este pentru român orice, numai monedå nu. La târg stå ¿i se tocme¿te ceasuri întregi pentru un lucru de nimic. Tot a¿a la petrecere, pierde zile ¿i nop¡i întregi. Pe lângå aceste caracteristici, care sunt defavorabile, i se mai atribuie sufletului românesc multe altele, favorabile. Se spune despre el cå este primitor, tolerant, iubitor de dreptate, religios. Problema cea mare a cunoa¿terii sufletului românesc nu stå înså în enumerarea de însu¿iri ¿i defecte. Enumerarea nu då caracterizarea totalå ¿i esen¡ialå pe care o urmårim. O asemenea caracterizare vine numai dupå ce ne dåm seama de func¡iunea pe care o au aceste însu¿iri ¿i defecte în unitatea sufleteascå a poporului român. Care este finalitatea spiritualå a acestei unitå¡i suflete¿ti? Este aceastå finalitate înruditå cu aceea a popoarelor burgheze, atunci judecarea însu¿irilor ¿i defectelor se va face într-un fel; este înså aceastå finalitate deosebitå, poporul român apar¡ine unui tip de finalitate spiritualå deosebit de acela al popoarelor din Apusul european, atunci judecarea însu¿irilor ¿i defectelor se va face într-alt fel. Ceea ce apare ca însu¿ire sau defect în primul caz, apare în cazul al doilea diferit. Fiecare tip de finalitate spiritualå se serve¿te de mijloacele sale proprii. Nu tot ce avantajeazå spiritul burghez este însu¿ire în sine, pentru orice popor de pe lume; ci numai pentru popoarele care sunt de la naturå croite pe spiritul burghez. Acelea care sunt de la naturå de un tip diferit vor judeca în practica vie¡ii lor însu¿irile burgheze ca tot atâtea defecte. Prin urmare, totul depinde de criteriul

26 / Constantin Rådulescu-Motru

pe care îl impune finalitatea spiritualå a poporului. Cå

în mijlocul fiecårui popor se poate gåsi o minoritate de

indivizi adaptabilå ori¿icårei finalitå¡i spirituale, aceasta nu constituie un argument contra afirma¡iei noastre. O absolutå identitate de structurå sufleteascå nu existå niciodatå între to¡i indivizii unui popor. Tipul finalitå¡ii spirituale este hotårât de majoritate. Minoritatea, ea înså¿i, nu are interes så-¿i impunå finalitatea sa deosebitå, fiindcå atunci ea pune în pericol viitorul poporului întreg, prin urmare ¿i viitorul såu propriu. Numai poporul care gåse¿te în finalitatea sa spiritualå condi¡ii prielnice pentru munca ¿i dezvoltarea sufleteascå a majoritå¡ii membrilor såi, numai acela este sigur de viitor. Poporul cu o finalitate spiritualå corcitå din diferite tipuri este un popor pierdut pentru istoria omenirii. Iatå dar marea problemå, a¿ zice tragedia, dacå nu mi-ar fi teamå cå se va abuza de acest cuvânt -, pe care

o ridicå cunoa¿terea sufletului românesc. La care tip

de finalitate spiritualå, sau pe scurt: la care tip de culturå

apar¡ine sufletul poporului român? Cei care s-au ocupat pânå acum de chestiuni care veneau în legåturå cu psihologia poporului român au evitat så råspundå direct la aceastå întrebare, dar au adoptat o pårere în mod tacit. Ei au considerat cå sufletul poporului român, dacå nu apar¡ine în mod låmurit, prin manifestårile sale, la tipul popoarelor apusene, trebuie totu¿i så apar¡inå acestui tip, cåci idealul culturii omene¿ti nu este altul decât cel reprezentat prin acest tip. Este înså timpul, credem noi, ca aceastå întrebare så se punå în mod deschis ¿i så i se dea un råspuns obiectiv, a¿a cum se cuvine în marginile ¿tiin¡ei, „fårå urå ¿i fårå pårtinire“. Acest råspuns nu trebuie gråbit. Este încå prea devreme dacå el va veni peste zece ani. Cåci pentru un

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 27

asemenea råspuns nu au valoare dorin¡ele noastre, ci au valoare documentele ¿i ra¡ionamentele ¿tiin¡ifice. Problema tipului cåruia îi apar¡ine sufletul românesc nu trebuie apoi så fie complicatå cu întrebarea: care tip de culturå este superior sau infe- rior? Nu este vorba så alegem ce este de preferat, ci så stabilim ce este real ¿i adevårat. De altminteri, un tip de culturå, sau cum s-ar zice mai precis, un tip de finalitate spiritualå nu este, prin structura sa proprie, superior sau inferior, ci este prin potrivirea pe care el o are cu natura sufleteascå a poporului. Acela¿i tip de culturå ridicå sau pråbu¿e¿te un popor, dupå acordul sau dezacordul în care el stå cu sufletul såu. Marele Imperiu Britanic s-a ridicat ¿i se sus¡ine prin virtu¡ile spirituale ale burgheziei; acelea¿i virtu¡i înså s-au aråtat slabe pentru a sus¡ine alte imperii. De aceea, în Europa de aståzi, tipul de culturå care se sprijinå pe virtu¡ile burgheze este supus la o asprå criticå ¿i se vorbe¿te chiar de declinul lui.

VIVIVIVIVI

Problema pe care o pune psihologia poporului român, socotim, cå la începutul cercetårilor pornite pentru a-i afla solu¡ionarea, trebuie så nu fie complicatå cu discu¡ii filosofice asupra defini¡iei culturii în genere ¿i asupra clasificårii tipurilor de culturå. Tipul de culturå, pe care sufletul poporului nostru a râvnit så-l realizeze, îl avem înaintea noastrå, bine caracterizat. Este tipul culturii europene occidentale. Spiritualitatea care insuflå acest tip este iarå¿i destul de bine cunoscutå. ¥n special este bine cunoscutå finalitatea acestei spiritualitå¡i, care pe terenul vie¡ii politice, economice ¿i sociale poartå denumirea de spirit burghez. Så mårginim

28 / Constantin Rådulescu-Motru

cercetarea noastrå, deocamdatå, la examinarea manifestårilor suflete¿ti ale poporului nostru în lumina criteriului pe care îl impune spiritul burghez. Så ne întrebåm, prin urmare, nu la ce tip de culturå apar¡inem noi românii, întrebare la care este greu så råspundem cu mijloacele ¿tiin¡ifice pe care le avem aståzi la dispozi¡ie, ci så ne punem întrebåri mai modeste, ¿i anume: existå un acord între caracterele suflete¿ti ale poporului român, atât cât cunoa¿tem din acest caracter ¿i spiritul burghez? Din experien¡a pe care o avem pânå acum, putem afirma oare cå spiritul burghez oferå poporului român (majoritå¡ii lui, bineîn¡eles) condi¡ii prielnice pentru asigurarea viitorului? Så råspundem deocamdatå la aceste întrebåri, iar pe celelalte, mai preten¡ioase, så le låsåm în sarcina viitorimii. Pentru a înlesni gåsirea unui acord, sau a unui dezacord între sufletul poporului român ¿i spiritul burghez, så ne recapitulåm pe scurt tendin¡ele acestuia din urmå. Spiritul burghez aduce pe terenul vie¡ii politice: sentimentul de supunere fa¡å de opinia majoritå¡ii ¿i, mai presus de toate, respectul fa¡å de obliga¡iile liber contractate. Nu existå comer¡, ¿i pentru burghez comer¡ul este pe prima linie, unde nu este ¡inere de angajamente. Pe terenul vie¡ii economice, spiritul burghez face din libera concuren¡å un judecåtor suprem la împår¡irea beneficiilor. Cine reu¿e¿te în concuren¡å are drept la beneficii. Cine este învins în concuren¡å nu are drept så invoce originea sa de familie sau originea sa etnicå. Lupta se då între indivizi cu drepturi egale. Pe terenul vie¡ii sociale, spiritul burghez face din ini¡iativa individualå suprema virtute a progresului. Pentru a påstra cultul acestei virtu¡i, el face din proprietatea individualå un fundament al societå¡ii. ¥n rezumat a¿adar: supunere la opinia majoritå¡ii ¿i respect pentru obliga¡iile contractate;

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 29

concuren¡å liberå între indivizi egali; cultivarea ini¡iativei individuale prin asigurarea proprietå¡ii individuale. Så vedem acordul acestui spirit burghez cu sufletul poporului nostru. Pe terenul vie¡ii politice acordul este foarte vag. La noi este un fapt recunoscut cå legile, care sunt obliga¡ii contractate prin reprezentan¡ii majoritå¡ilor cetå¡ene¿ti, nu se respectå. Nu se respectå nici de cei care le fac, nici de cei pentru care se fac. ¥n principiu, s-ar putea zice cå nerespectarea legilor, acolo unde se constatå, este datoritå educa¡iei cetå¡ene¿ti necomplete. Acesta nu este cazul la noi. La noi, nerespectarea legilor este o manifestare directå a individualismului subiectiv. Românul considerå nerespectarea legii ca un titlu de mårire ¿i de putere. Pe terenul vie¡ii economice acordul este ¿i mai vag. Libera concuren¡å nu este câtu¿i de pu¡in intratå în moravurile poporului nostru. Românul cere beneficii pe baza dovezii cå este român. ¥n nici o altå ¡arå nu se respectå a¿a des expresiile: fiu al poporului, fiu al ¡årii Sunt fiu al ¡årii, deci trebuie så am o parte la beneficii. Vechiul descendent al råze¿ilor, ca unul ce are în sânge milenara a¿ezare a satului pe spi¡ele de rudenie, î¿i cere dreptul ce i se cuvine la mo¿tenire. Nici pentru viitor så nu ne facem iluzii, în ceea ce prive¿te adaptarea sufletului românesc la libera concuren¡å. Subiectivitatea caracteristicå acestui suflet se va împotrivi întotdeauna. Pe terenul vie¡ii sociale, aici unde se produc, în ¡årile din Apus, cele mai semnificative manifeståri ale spiritului burghez, acordul este cu desåvâr¿ire inexistent. Gestul ini¡iativei individuale, în scopul de a sus¡ine progresul social prin întreprinderi riscate ¿i prin inven¡ii, este cel mai plåpând vlåstar al sufletului românesc. ¥n decurs de aproape un secol, cu toate ståruin¡ele, ¿coala nu l-a putut fortifica. ªcoala

30 / Constantin Rådulescu-Motru

româneascå, organizatå dupå programele ¿colii burgheze din Apus, a voit så formeze cetå¡eni de ini¡iativå, care prin muncå îndârjitå så creeze un comer¡ ¿i o industrie na¡ionalå. Ea a ajuns la ceva just contrariu. Sufletul tinerimii ¿colare române¿ti din zilele noastre (1937) stå într-un complet dezacord cu spiritul burghez pe acest teren. ¥n loc de o muncå individualå, pornitå din spirit de ini¡iativå, a¿a cum cere burghezia apuseanå, idealul tinerimii noastre ¿colare, de toate gradele, merge într-o direc¡ie opuså. Tinerimea noastrå nu fuge de muncå, dar vrea o muncå în condi¡ii speciale; vrea o muncå fårå liberå concuren¡å, care så se råsplåteascå nu dupå produsul ei, ci dupå inten¡iile muncitorului. Tinerimea noastrå, în contra spiritului burghez, care-l considerå pe om ca o for¡å salariatå anonimå, vrea dimpotrivå så facå din omul muncitor un membru al marii familii na¡ionaliste române ortodoxe, cåreia Dumnezeu i-a håråzit pe vecii vecilor så munceascå pe påmântul pe care locuie¿te. De aceea în programul de reforme al tinerimii noastre nu se gåsesc revendicåri realizabile pe planul obi¿nuit al måsurilor legislative, ci se gåsesc revendicåri care cer transformåri radicale, într-un timp incalculabil. Tinerimea noastrå vrea o nouå Românie. Pe câtå vreme aceastå nouå Românie este nerealizatå, ea se crede furatå de un patrimoniu legitim ¿i, prin urmare, se crede nedreptå¡itå. Atitudini analoage cu aceea a tinerimii ¿colare române întâlnim ¿i la alte popoare. La ru¿i, în secolul al 19-lea, ¿i la germani, în mai multe rânduri. Totu¿i nu cu aceea¿i semnifica¡ie. Ceea ce este semnificativ la români este împrejurarea cå atitudinea tinerimii este datoritå corpului didactic chiar al ¿colilor în care aceastå tinerime a fost crescutå ¿i pe care statul le-a organizat în spirit burghez. Adicå statul român a impus ¿colilor sale, prin programe, spiritul burghez, dar acest spirit a

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 31

fost trådat de însu¿i corpul lor didactic. Sub mantaua na¡ionalismului, membrii acestui corp didactic au strecurat în inima tineretului tendin¡e antiburgheze. 1 Unii prin propagandå directå, al¡ii prin toleran¡å pasivå. Mentalitatea tinerimii noastre nu este un accident ro- mantic, ci o fatalitate ereditarå.

VIIVIIVIIVIIVII

Aceste considera¡ii le-am expus în diferite scrieri, începând cu Cultura românå ¿i politicianismul, apårutå pentru prima oarå în anul 1904. Am avut înså neprevederea så asociez în scrierile de pânå acum, la spiritul burghez, politica liberalå, ceea ce a atras dupå sine o confuzie regretabilå. Mul¡i cititori au interpretat cele scrise de mine ca o criticå la adresa partidului politic liberal român ¿i ca o pledoarie în favoarea partidelor conservatoare. ¥n fapt, nu fåceam o gre¿ealå de ra¡ionament, fiindcå spiritul liberal ¿i spiritul burghez merg împreunå din punctul de vedere al idealului lor politic ¿i economic, totu¿i fåceam o mare gre¿ealå de

1 Sunt caracteristice, în aceastå privin¡å, cuvintele cu care profesorul N. Iorga, unul din cei mai ilu¿tri membri ai corpului didactic român, sfâr¿e¿te conferin¡a sa, ¡inutå în seminarul de limbi romanice, de sub direc¡iunea lui Ernst Gamillscheg, la Universitatea din Berlin; conferin¡å fåcutå tocmai asupra sufletului românesc: „Der neue (rumänische) Staat aber wartet auf die Stunde einer, hoffen wir nicht allzu fernen Uebersetzung ins Rumänische. In jenem, von mir als Politiker seit langem heiss ersehnten Augenblicke, wird in höherer Form der vollständige Organismus der patriarchalischen Zeit zu neuem Leben für wirklich fruchtbare Taten wiederer stehen“. (Rumänische Seele, von prof. N. Iorga. Jena u. Leipzig, 1933).

32 / Constantin Rådulescu-Motru

metodå, amestecând considera¡ii privitoare la interese vremelnice de politicå cu considera¡ii care priveau o mare problemå de culturå româneascå. Gre¿ita interpretare, prin urmare, s-a produs din vina mea. Acum, în studiul de fa¡å, las la o parte tot ce ar putea atinge interesele actuale ale partidului politic liberal ¿i pun, ca o problemå de sine ståtåtoare, problema cea mare a finalitå¡ii spirituale române¿ti, în forma ei cea mai restrânså pentru moment: este sufletul poporului român în acord sau în dezacord cu sufletul burghez? De solu¡ia pe care oamenii de ¿tiin¡å vor da-o acestei probleme depinde orientarea noastrå politicå ¿i culturalå în viitor. Suntem noi, românii, înrudi¡i suflete¿te cu burghezia occidentalå, atunci ceea ce ne råmâne de fåcut este så aplicåm principiile lor politice ¿i economice, în mod sincer, înlåturând, pedepsind chiar cu brutalitate toate apucåturile care ne depårteazå; vom fi burghezi sinceri, nu de paradå. Suntem noi, românii, dimpotrivå, stråini suflete¿te de burghezii occidentali, atunci ceea ce ne råmâne de fåcut este ca, înainte de a copia legi ¿i institu¡ii burgheze, så începem prin a ne studia pe noi în¿ine, ca så vedem cine suntem ¿i ce putem. Ru¿ine nu este pentru poporul care se ¿tie deosebit suflete¿te de popoare glorioase ¿i puternice, dar este ru¿ine pentru poporul care n-are curajul så-¿i cunoascå firea ¿i destinul.

SUFLETUL NEAMULUI NOSTRU. CALITźI BUNE ªI DEFECTE*

Dacå pe seama unui neam ar fi så punem toate calitå¡ile bune ¿i toate defectele pe care le prezintå acei care îl constituie, ¿i nu numai acei din prezent, ci ¿i acei din trecut, cåci drept este cå to¡i ace¿tia constituie laolaltå un neam, atunci sufletul neamului nostru ar fi cel mai variat mozaic din câte se pot imagina. Nu este calitate bunå care så nu fi împodobit vreodatå sufletul unui român, precum nu este defect care så nu fi fost sau så nu fie, când ¿i când, în acela¿i suflet:

totalizarea calitå¡ilor ¿i defectelor ar fi o împieticårire fårå sfâr¿it. Dar sufletul unui neam nu este o simplå totalizare de peticårii suflete¿ti, ci este el însu¿i o unitate care tråie¿te de sine prin armonia func¡iunilor sale, întocmai cum tråie¿te ¿i sufletul fiecårui individ în parte. Sufletul neamului nostru s-a format ca o rezultantå din sufletele românilor care au tråit ¿i tråiesc; el î¿i are firea sa proprie, pe care o putem explica din sufletele

* Sufletul neamului nostru. Calitå¡i bune ¿i defecte, Ed. „Lumen“, Bucure¿ti, f.d. 23 p. Men¡ionåm cå ideile de bazå ale acestei conferin¡e (¡inutå la Ateneul din Bucure¿ti în ziua de 21 februarie 1910) se regåsesc (bineîn¡eles, la un alt nivel de argumentare!) ¿i în alte scrieri ¿i articole (texte ale unor conferin¡e), îndeosebi în lucrarea, intitulatå semnificativ, Cultura românå ¿i politicianismul (Bucure¿ti, Libråria Socec & Co, 1904.)

34 / Constantin Rådulescu-Motru

românilor, dar pe care nu o putem confunda cu firea vreunuia dintre ace¿tia. El este în fiecare din noi, ¿i cu toate acestea este în afarå de noi: noi îi împrumutåm via¡a organicå, el ne då continuitatea ¿i durata istoricå; el este chipul în care ne întrupåm pentru ochii altor

neamuri. Cum înså så deosebim ¿i så caracterizåm un a¿a suflet, care este în noi ¿i totu¿i tråie¿te în afarå de noi? Pe vecinul de lângå tine îl vezi ¿i îl judeci dupå faptele sale ¿i totu¿i este a¿a de greu så ¿tii ce suflet are! Este crud ¿i merge la bisericå; este mincinos ¿i pe buzele lui numai legea ¿i adevårul! Adeseori o via¡å întreagå tråie¿ti cu el alåturi ¿i tot nu ajungi så-l cuno¿ti suflete¿te! Dar så mai cuno¿ti sufletul unui neam întreg, din care tu însu¡i faci parte! Cum ai så te ridici peste amåråciunile tale personale pentru a vedea ¿i calitå¡i în afarå de defecte? Cum ai så te ridici peste amorul propriu, pentru a vedea ¿i defecte în afarå de calitå¡i? Multe greutå¡i sunt, negre¿it. Cu ce le po¡i înlåtura

¿i pânå la ce måsurå? Cu pu¡ine ajutoare ¿i pânå la o

micå måsurå. Le po¡i înlåtura cu ajutorul experien¡ei

altora, experien¡å traduså în proverbe ¿i zicåtori populare; cu ajutorul experien¡ei tale proprii ¿i cu ajutorul ¿tiin¡ei teoretice, ¿tiin¡å sprijinitå pe observarea comparatå a altor neamuri. Pânå la ce måsurå? Pânå la

o måsurå foarte modestå. Drumul pe care pleci este

pu¡in båtut; to¡i te bånuiesc ¿i cålåuzå nu ai decât iubirea ta de adevår Cunoa¿terea sufletului unui neam, cu dezvåluirea calitå¡ilor ¿i defectelor acestuia, nu este o operå de patriotism, ci este o serioaså operå de ¿tiin¡å. Aceastå cunoa¿tere trebuie så o stabile¿ti cu aceea¿i obiectivitate cu care stabile¿ti ori¿ice altå cuno¿tin¡å despre lumea fizicå. Inten¡ia bunå ce vei fi având de a-¡i preamåri neamul nu are ce cåuta aici. Cu atât mai mult nu are ce cåuta aici nici inten¡ia cealaltå, de a-¡i

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 35

mic¿ora neamul. Dupå ce con¿tiin¡a obiectivå este stabilitå, patriotismul poate så intervinå; cåci el ajutå så se traducå în faptå ceea ce ra¡iunea ¡i-a impus ca o concluzie logicå. ¥ntâi lumina min¡ii ¿i pe urmå focul aprins al patriotismului. La un drum pe întuneric, de altminteri, un foc, oricât de aprins ar fi el, nu poate decât så te cålåuzeascå; de luminat te lumineazå faza stelei care scânteie în lumea cea rece a albastrului ceresc.

IIIII

Nu este ¡arå în hotarele lumii civilizate în care „gura lumii“, „gura satului“ så aibå mai multå trecere ca în ¡ara noastrå! Cele mai multe din convingerile noastre sunt întemeiate pe „zvonul public“ ¿i numai foarte pu¡ine pe dovezile adunate de noi personal. Se zice „lumea zice“; ¿i dacå „lumea zice“, românul, individual luat, pare cå în¡elege cå tot a¿a trebuie så zicå ¿i el. Mai ales în lumea ¡åråneascå „gura satului“ este obâr¿ia tuturor convingerilor. ¥n „gura satului“ se revarså, negre¿it, gura lui Ion, gura lui Gheorghe, gura lui Petre ¿i a altora, dar o datå ce acestea sunt vårsate, individualitatea lor s-a ¿ters: „gura satului“ contope¿te

pe to¡i ¡åranii laolaltå, în acela¿i vad sufletesc. ªi tot a¿a ¿i la ora¿, opinii personale foarte pu¡ine. „Ce zice

lumea“, „ce zice partidul“, „ce zice ståpânirea“

dar

foarte rar ce zic Ion ¿i Gheorghe. Ce zic Ion ¿i Gheorghe? Dar dacå Ion este în partidul liberal, trebuie så zicå ce zic liberalii! ªi dacå Gheorghe este în partidul conser- vator, trebuie så zicå ce zic ¿i conservatorii! Mai poate fi discu¡ie? Indiferent de chestiunea în care cineva este chemat så zicå ceva: fie în politicå, fie în ¿tiin¡å, fie ¿i

36 / Constantin Rådulescu-Motru

în literaturå, pårerea de grup primeazå asupra celei individuale. Fiecare grup î¿i are pårerea sa în bloc, cåreia to¡i i se supun întocmai cum ¿i la turmele de oi este un clopot la al cårui sunet se adunå toate oile laolaltå. Când un român stå la îndoialå fi¡i siguri cå el nu stå fiindcå are o convingere personalå de apårat, ci fiindcå nu ¿tie încå de partea cårui grup så se dea. Så meargå dupå cum bate vântul din dreapta sau dupå cum bate cel din stânga? Iatå suprema lui nelini¿te. Pentru risipirea acestei nelini¿ti, sfor¡area românului se îndreaptå în afarå, ca så prindå cu urechea mai bine zvonul cel din urmå; mai niciodatå sfor¡area nu merge înåuntru, spre forul con¿tiin¡ei. Omul de caracter, la români, nu este acela care este consecvent cu sine însu¿i, ci acel care n-a ie¿it din cuvântul grupului, adicå acela care a urmat totdeauna clopotul turmei. De consecven¡a cu sine însu¿i a grupului cine se întreabå? Nu este vorba cum sunå clopotul, ci dacå sunå; a sunat, ai fost prezent, ¿i e¿ti român, atunci e¿ti om de caracter. Nu este ¡arå cu oameni mai curajo¿i ca ¡ara noastrå româneascå. Românii sunt eroi, dar cu deosebire când sunt în grup. ¥n front, la råzboi; în ceatå, la revoltå; în

cârd, la vânåtoare

Iure¿urile de la asaltul Grivi¡ei au råmas legendare; ¿i tot a¿a, tind så devinå legendare atacurile îndråzne¡e din primåvara anului 1907. Dar românul izolat este blând ca mielul. Când îi bate cineva din picior, el tace. A¿a a tåcut ¿i tace în fa¡a celei dintâi ciocoroade, dacå o vede îmbråcatå alt fel ca el. „Capul plecat sabia nu-l taie“. De aceea, la oricine care aratå sabia, el se pleacå. Când simte înså cotul tovarå¿ului, adicå atunci când este în ceatå, atunci, de îndatå el se ridicå: ¿i atunci fere¿te, Doamne, pe oricine de dânsul, cåci este repede la mânie.

curajul românului nu are pereche.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 37

Românul, ca soldat, este un element excelent, neîntrecut. Armatele române¿ti n-au cunoscut niciodatå frica propagatå prin contagiune. Dar cu toate acestea, în timpul de pace armata româneascå prezintå un numår, relativ mare, de dezertori. Recrutarea la armatå

este pentru cei mai mul¡i o pacoste. Elevii cei mai lene¿i înva¡å carte numai så-¿i scurteze termenul de militårie. Dar absolut fårå pereche este curajul românului în exprimarea opiniilor, dacå exprimarea el o face în numele grupului, ca redactor de jurnal bunåoarå! E¿ti din acela¿i grup cu dânsul, atunci lauda lui pentru tine nu mai are margini; e¿ti din celålalt grup, atunci ocara lui nu mai are margini! Iatå un redactor curajos în tot cazul, î¡i zici! Ei bine, te în¿eli. E curajos numai ca mandatar al grupului. Vorbe¿te cu el între patru ochi ¿i vei constata cå nu-¿i aduce bine aminte de ce a scris. ¥ntre patru ochi opinia lui este chiar cå to¡i românii sunt buni ¿i patrio¡i Dar ¿i religios este românul. De ochii satului înså; cam tot din aceea¿i cauzå este ¿i na¡ionalist. Cu religia merge pânå la evlavie. Se poate ca el så uite pe Dumnezeul pårin¡ilor såi, pe Atotputernicul ¿i

O a¿a uitare este cu neputin¡å, mai ales,

Izbåvitorul

cå el nici n-a avut încå ocazia så înve¡e cine este acest Dumnezeu. Atotputernic ¿i Izbåvitor! ªi ce n-ai învå¡at nu po¡i så ui¡i; acesta este un adevår prea ¿tiut. Românul este religios, dar pe câtå vreme vede pe toatå lumea

cå este religioaså. Rar excep¡ii la care religiozitatea så fie pornitå din fundul inimii, de acolo de unde porne¿te ¿i sentimentul personalitå¡ii Tot a¿a se petrece ¿i cu na¡ionalismul lui. Tot românul face paradå cu sentimentele sale na¡ionaliste. Dar numai pânå la faptå. Fapta fiind a fiecåruia, adicå individualå, cu ea înceteazå ¿i na¡ionalismul. Då-i unui român în mânå toiagul apostolatului ca så predice

pentru al¡ii, ¿i el este imediat gata de

na¡ionalismul

?

38 / Constantin Rådulescu-Motru

drum. Va predica peste tot locul sfânta cauzå a na¡ionalismului; va conjura pe to¡i semenii såi så se trezeascå din amor¡ire ¿i så-¿i cultive inima ¿i mintea cu sentimente ¿i idei na¡ionale; va fi cel mai aprig sfåtuitor de bine. Dar pânå la fapte. Pune pe acela¿i

român så facå o muncå anumitå cu temei, ¿i atunci lucrurile se schimbå. Dacå este profesor, cu neputin¡å så-l faci så råmânå la catedra sa; dacå este meseria¿, la

meseria sa; dacå este agricultor, la ogorul såu

se code¿te så înceapå munca specialå a profesiunii sale pânå ce mai întâi nu-i ¿tie pe to¡i românii trezi¡i la na¡ionalism, ¿i pe to¡i gata så înceapå munca cea serioaså. Ca så înceapå unul dupå altul, nu-i vine nimånui în minte. Laså så începem cu to¡ii. Så ne ¿tim

întâi cu to¡ii na¡ionali¿ti, pe urmå vom începe ¿i cu

Negre¿it la începerea cu fapte sunt mai multe

dificultå¡i de biruit ca la începerea cu vorba; dar deocamdatå scapå fiecare de muncå. ªi a¿a, suntem na¡ionali¿ti. Un profesor care î¿i face datoria în mod con¿tiincios, un meseria¿ priceput, un agricultor harnic, dacå nu fac paradå de na¡ionalism, nu sunt na¡ionali¿ti; în schimb to¡i pierde-varå, care muncesc pe apucate ¿i când au gust, dacå fac paradå de na¡ionalism sunt na¡ionali¿ti. Pe ace¿tia din urmå îi „¿tie lumea“, må rog, cå sunt na¡ionali¿ti, pe când pe ceilal¡i nu; ¿i lucru im- portant este nu så-¡i faci datoria de cetå¡ean, ci så te ¿tie lumea cå e¿ti na¡ionalist Se apucå românul cu greu de câte ceva, dar de låsat se laså u¿or, zice proverbul. Mai exact ar fi înså så se zicå: sub influen¡a mul¡imii românul se apucå de orice, dar când este så execute prin faptå individualå lucrul de care s-a apucat, atunci se laså de el foarte u¿or. Nu este ini¡iativå pe care så nu o ia românul în grup! Så facem o ¿coalå? Så facem ¿i douå. Så facem o societate cu scopul acesta ¿i acesta? Så facem ¿i mai multe! Så contribuim pentru a asigura mersul acestei

fapte

Fiecare

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 39

¿i acestei institu¡ii? De ce nu? Så contribuim. Dar când vine rândul fiecåruia så punå în execu¡ie hotårârea luatå în grup, atunci fiecare amânå pe mâine, sau se face nevåzut. Când se adunå din nou grupul, atunci încep recriminårile ¿i noile hotårâri. Este ru¿ine, domnilor, trebuie så începem odatå! Patria î¿i are ochii îndrepta¡i asupra noastrå! Ne privesc stråinii, râd stråinii. Så ne punem pe lucru. A doua zi aceea¿i indiferen¡å. ¥n grup, ¿i ca grup, fiecare se judecå sever, foarte sever; în parte, individual, fiecare se judecå foarte indulgent. Laså så înceapå ceilal¡i, ca så nu råmân eu singurul påcålit! Apoi ce sunt eu ca så îndrept lumea! Iatå ultima ratio care împiedicå activitatea fiecåruia. Omul, care î¿i are aten¡ia îndreptatå asupra activitå¡ii sale personale ¿i ¿tie så pre¡uiascå virtu¡ile din care izvorå¿te aceastå activitate, a¿teaptå foarte pu¡in de la politicå. Politica nu poate så reformeze adâncul sufletesc al unei societå¡i, ci ea se mårgine¿te la schimbårile de la suprafa¡å. O lege politicå bunå spore¿te numai posibilitatea faptelor bune, dar nu då ¿i motivarea acestor fapte; motivarea vine din sufletul individual. Din bogå¡ia acestui suflet individual råsar toate bunurile sociale: legile, moravurile, ¿tiin¡a, arta ¿i toatå cultura societå¡ii. Fårå el, nimic nu se produce; cum fårå såmân¡å nu poate råsåri nici firul de iarbå, cu toate cå atmosfera dimprejurul lui ar fi în condi¡iile cele mai prielnice. Politica reglementeazå numai condi¡iile externe ale vie¡ii sociale, såmân¡a faptelor sociale înså stå în sufletul fiecårui cetå¡ean. Fårå calitatea acestei semin¡e, nici un progres nu este cu putin¡å – oricâte legi politice s-ar face Dar unde aten¡ia nu este îndreptatå asupra activitå¡ii personale, ¿i unde lipse¿te con¿tiin¡a valorii sufletului individual, acolo este natural så ståpâneascå politica. De aceea românul este pasionat pentru politicå. Pentru el politica este ca o baghetå magicå prin care totul se

40 / Constantin Rådulescu-Motru

poate transforma; fericirea neamului întreg, ca ¿i fericirea sa personalå pot fi aduse prin politicå. „Dacå a¿ fi eu la guvern“, „dacå a¿ face eu legea“, cum s-ar mai îndrepta lucrurile! Pentru români lucrurile nu se pot îndrepta decât prin lege. Fiecare dintre noi are ca supremå ambi¡ie så facå cel pu¡in o lege. Activitatea sa proprie nu este unul så o ¿tie dirija cum trebuie; dar fiecare totu¿i vrea så facå o lege prin care så dirijeze

activitatea tuturor. To¡i a¿teaptå mântuirea de la ac¡iunea poporului întreg. „Iatå ce trebuie så facem noi, românii“; „iatå cum este mai bine pentru neamul nostru“; ¿i niciodatå: „iatå ce trebuie så fac eu, Ion sau Gheorghe“, „iatå ce este bine pentru activitatea mea“. Când românul se desparte de grup ¿i se prive¿te ca persoanå aparte, atunci este totdeauna consumator; ca producåtor, niciodatå nu are acest curaj. Când este consumator, atunci el, bineîn¡eles, ca toatå lumea vie¡uitoare, este individualist; dar ca producåtor de bunuri, el a¿teaptå totdeauna så vadå ce fac al¡ii pentru ca så înceapå ¿i dânsul. Dacå nimeni nu începe, nu începe nici dânsul. Cele mai energice sfaturi nu reu¿esc så-i clatine rutina ¿i så-l îndrepte spre întreprinderi individuale. ªi totu¿i råsar din când în când ¿i întreprinderi individuale! Sunt câ¡iva industria¿i români, câ¡iva

capitali¿ti întreprinzåtori români

Sunt negre¿it, dar

cu un suflet cu totul special, adicå cu totul deosebit de sufletul unui industria¿ sau al unui capitalist din ¡årile apusene. Sufletul industria¿ului de aiurea este ståpânit de frigurile muncii ¿i de riscul luptei; în sufletul industria¿ului român gåsim desfå¿ându-se abilitatea

politicianului. Profitul capitalistului român provine, de cele mai multe ori, din måiestria cu care acesta î¿i aserve¿te bugetul statului. Capitalistul român nu are niciodatå încredere în for¡ele lui individuale, ci, ca ¿i cel mai sårac dintre compatrio¡ii såi, el se bizuie pe protec¡ia statului, exclusiv pe protec¡ia statului.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 41

Profesiunea care atrage mai mult pe român este aceea care nu-i prea departe de mul¡ime. Lui îi place så se simtå în mijlocul mul¡imii, så vorbeascå ¿i så se ajute cu mul¡imea. Specularea for¡elor naturii prin industrie ¿i comer¡, el o întreprinde numai în cazul cel

råu, adicå dacå nu poate fi func¡ionar, avocat sau poli- tician. Când are talent, el råmâne la avocaturå ¿i la politicianism, adicå la specularea concetå¡enilor såi. ¥n aceastå din urmå profesiune, sufletul românului câ¿tigå o energie neîntrecutå. Cel mai anonim dintre anonimi, intrat în politicå, devine dintr-o datå „om mare“. ªi cum to¡i românii au râvna så ajute ¿i så îndrume neamul, ¡ara este cople¿itå de „oameni mari“. Nu mai ¿tie neamul pe cine så urmeze. Mare a devenit ¿i Ion, mare a devenit ¿i Gheorghe, mare a devenit ¿i

S-a zåpåcit aproape tot neamul, cå prea are

mul¡i „oameni mari“!

Petre

IIIIIIIIII

Preocupat de ce vor zice al¡ii; u¿urelnic când are så ia hotårâri sub influen¡a mul¡imii; religios ¿i na¡ionalist de ochii altora, ¿i în genere totdeauna cu privirea a¡intitå la ce vor face al¡ii, românul pare dar a tråi suflete¿te mai mult cu o con¿tiin¡å de grup, decât cu o con¿tiin¡å a sa personalå. ¥n con¿tiin¡a grupului î¿i gåse¿te dânsul pe de-a gata pânå ¿i cele mai intime motive ale vie¡ii sale zilnice. Casa lui este fåcutå dupå obiceiul românesc ¿i nu dupå gustul såu personal; masa lui de asemeni; haina lui, de asemeni; pânå ¿i mormântul pårin¡ilor såi, de asemeni. Românul nu cautå så-¿i apropie natura externå cu gândul de a o transforma ¿i a o diferen¡ia dupå caracterul persoanei sale,

42 / Constantin Rådulescu-Motru

persoana sa nu cere de la naturå diferen¡ieri speciale,

ci ea se mul¡ume¿te cu acelea pe care le-a dobândit

obiceiul neamului. Fiecare î¿i face caså „ca lumea“, månâncå „ca lumea“, se îmbracå „ca lumea“ – ca „lumea albå“ -, ¿i se îngroapå „ca lumea“. Cine ar face altfel, ar face „ca nelumea“, ¿i aceasta ar fi cea mai mare crimå. Fixarea personalitå¡ii sale nu o cautå românul nici în timp, precum nu o cautå nici în spa¡iu. Români care så-¿i scrie biografia sau români care så

eternizeze în piatrå sau metal clipitele vremii sunt foarte rari. Ei tråiesc de zeci de secole lângå mun¡i de piatrå,

¿i cu toate acestea piatra mun¡ilor a råmas cu luciul ei

natural, cu luciul pe care i l-au dat ploaia ¿i vântul, fårå

så sufere vreo atingere de mânå româneascå. Românul,

când a avut câte ceva de påstrat l-a încredin¡at lumii. El ¿i-a vårsat focul inimii într-o inimå tot ca a lui, ¿i a evitat totdeauna så stea de vorbå cu sine însu¿i, sau så-¿i

sape gândul pe piatrå sau metal. Lumea chematå så-i

¿tie gândul este lumea cu care el stå de vorbå; lumea cu care el poate cânta, juca ¿i munci împreunå; este lumea vizibilå lui ¿i care îi absoarbe cu desåvâr¿ire individualitatea. Dar cu aceste însu¿iri, nu realizeazå el oare, românul, idealul pe care îl gåsim foarte des propagat

în vremea din urmå, idealul solidaritå¡ii?

¥n adevår, la ce tinde idealul solidaritå¡ii sociale? La armonizarea sufletelor individuale într-un suflet al

societå¡ii întregi; la ridicarea intereselor de grup

deasupra intereselor pur personale

Românul, dupå

cum am våzut înså, aproape cå-¿i are sufletul individual absorbit în sufletul grupului. Nu reprezintå el a¿adar întruparea idealului solidaritå¡ii? Departe de a¿a ceva. Românul este tot a¿a de pu¡in un bun solidarist cum ¿i membrul unei societå¡i primi- tive comuniste este un bun socialist. Pentru a corespunde idealului de solidaritate socialå, i-ar mai

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 43

trebui românului con¿tiin¡a sacrificiului persoanei sale, apoi voin¡a de a face un asemenea sacrificiu; ¿i el nu are nici una, nici alta. El are un suflet gregar, ¿i atâta tot. Prin „suflet gregar“ sociologia în¡elege altceva decât un suflet solidar. Solidaritatea este opera sacrificiului con¿tient, este ultima verigå în înål¡area moralå a voin¡ei, pe când „gregarismul“ este o stare impuså de împrejuråri ¿i de tradi¡ie. Solidaritatea este ¡inta spre care se îndreaptå cultura: „gregarismul“ poate fi ante- rior ori¿icårei culturi, ¿i unii sociologi pretind chiar cå el este totdeauna anterior culturii. Unitatea sufleteascå ce se stabile¿te între to¡i membrii unei societå¡i prin gregarism este cu desåvâr¿ire de altå naturå decât aceea care se stabile¿te prin solidaritate. Gregarismul se produce prin imita¡ie, pe când solidaritatea prin încordarea ¿i ståpânirea de sine. O societate cu suflet „gregar“ nu opune imita¡iei nici un obstacol: membrii ei având sufletele pu¡in diferen¡iate, laså drum liber imita¡iei, ¿i aceasta se întinde de la o margine la alta a ¡årii, pe când o societate cu suflete diferen¡iate opune imita¡iei rezisten¡å, iar unitatea între membrii ei nu se poate dobândi decât prin sacrificiu voit al persoanei fiecåruia. Gregarismul este o armonie a sufletelor, dobândit pasiv, aproape mecanic; – solidaritatea este o armonie cuceritå prin lupta omului cu sine însu¿i, prin recunoa¿terea altora, dupå ce fiecare s-a cunoscut pe sine. Este o mare deosebire între gregarism ¿i solidaritate. Dar cu aceasta nu vrem så în¡elegem cå starea de gregarism este o stare plinå de påcate ¿i de care un popor trebuie så se ru¿ineze. Gregarismul este o stare obi¿nuitå la toate popoarele tinere, care nu au avut ocazia så se cultive mai adânc din cauza tinere¡ii lor; ¿i de tinere¡e nu are så se ru¿ineze nimeni. Ru¿inos ar fi când poporul nostru ar mai påstra starea de gregarism ¿i dupå ce ar înceta så fie un popor tânår.

44 / Constantin Rådulescu-Motru

Toate caracterele în¿irate mai sus sunt a¿adar caracterele sufletului nostru gregar. Imitåm ca oile faptele din jurul nostru ¿i nu aråtåm o energie decât când suntem în grup. La råzboi ne luptåm voinice¿te, fiindcå acolo suntem umår la umår, dar la munca profesionalå suntem neglijen¡i, fiindcå aici fiecare este låsat pe seama datoriei sale proprii. Nu avem curajul pårerilor noastre, când este så ni le apåråm fiecare în

parte, dar suntem poporul cel mai susceptibil, când este så ne rostim în grup, ¿i ca grup. Ne aprindem u¿or ca un foc de paie, dar ne ¿i trece u¿or aprinderea, cum trece ¿i focul de paie, fiindcå sufletele noastre luate în parte sunt prea pu¡in personale ca så opunå rezisten¡å, ¿i o datå ele aprinse au prea pu¡in substrat propriu ca så nu se ¿i stingå u¿or. Din cauza aceasta trecem foarte adesea prin adevårate crize suflete¿ti. La fiecare doi-trei ani avem câte o crizå na¡ionalistå de un caracter deosebit. Aci ne afirmåm na¡ionalismul amenin¡ând pe bulgari, aci pe greci, aci pe evrei, aci pe unguri, aci pe

Este destul un gest dintr-o parte ¿i un bun

agitator care så ne trezeascå pentru ca imediat så ne vedem târâ¡i într-un curent na¡ionalist. ªi ceea ce este mai trist este cå mai totdeauna gestul provocator este exploatat, pe rând, de câte unul dintre presupu¿ii no¿tri du¿mani. Evreul ne îmbie så urâm pe grec, grecul pe evreu, austriacul pe ungur, ungurul pe austriac; totdeauna, dupå vorba båtrâneascå, noi ne facem coadå de topor pentru a lovi pe cineva. Dacå sufletul nostru ar fi mai pu¡in gregar, noi am fi mai consecven¡i în idealurile noastre na¡ionaliste, ¿i, mai ales, în du¿måniile noastre. Prea plecåm des cu råzboiul sfânt în contra neamurilor stråine. Prea ne aprindem u¿or. Ar fi bine så ne dåm ceva rågaz înainte de a pleca cu na¡ionalismul nostru în contra cuiva. Så judecåm mai de aproape pe evreul care ne îmbie så urâm pe grec, ¿i la rândul såu så-l judecåm ¿i pe grec, sau pe acela care

austrieci

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 45

se trage din greci, – care ne îmbie så urâm pe grec. Så iubim ¿i så urâm dupå cum cere firea noastrå personalå de români, iar nu så servim întruna drept coadå de topor pentru fapta påtima¿å a celui dintâi excentric. Så ne iubim neamul ¿i så fim solidari la sacrificii, dar înainte de toate så fim, fiecare dintre noi, cineva. Sacrificiul existå, când ¿tim cå-l facem: turmele de oi, care se aruncå prin imita¡ie în apå ¿i se îneacå, nu fac nici un sacrificiu, fiindcå ele nu ¿tiu ce fac.

IIIIIIIIIIIIIII

Gregarismul sufletesc a fost înså în trecut, pentru neamul românesc, cea mai nimeritå armå de luptå! Fårå acest gregarism nu s-ar fi putut men¡ine unitatea limbii ¿i a bisericii. Fårå el, organizarea politicå ar fi fost chiar mai divizatå de cum a fost. Gregarismul a oprit diferen¡ierea personalitå¡ilor ¿i cu aceasta a culturii, dar în schimb el ne-a påstrat întregimea neamului ¿i a slabei culturi române¿ti câtå era. A¿a este, fårå îndoialå. ¥n împrejurårile vitrege prin care a trecut neamul nostru, gregarismul sufletesc a fost o binecuvântare pentru noi. Prin for¡a imita¡iei ne-am ¡inut laolaltå ¿i am rezistat contra celor ce ne amenin¡au din toate pår¡ile. Am avut virtu¡ile grupului, ¿i nu pe acelea ale personalitå¡ii, dar pentru trecutul nostru a¿a era ¿i bine. Tineri, ca popor, trebuie mai întâi så ne formåm deprinderi mecanice, så dobândim instincte. Gregarismul a fost expresia acestora; prin el am izbutit så tråim. Am tråit ca grup. Judecând greutå¡ile prin care am trecut, este bine så ne mul¡umim ¿i cu atât. Dar pentru viitor? Pentru viitor, lucrurile se schimbå. Gregarismul sufletesc, care ne-a fost de mare ajutor în

46 / Constantin Rådulescu-Motru

trecut, de aici înainte ne poate fi foarte stricåtor. ¥n contra pericolelor, prin care treceam în trecut, el ne

arma: în contra pericolelor ce ni se pregåtesc în viitor,

el

ne dezarmeazå. ¥n adevår, între lumea de altådatå ¿i lumea de-acum

o

mare schimbare s-a produs, o schimbare care face

gregarismul din ce în ce mai inutil, ¿i în schimb cere o cât mai intenså diferen¡iere de aptitudini ¿i de caractere

între membrii unei societå¡i. Aceastå schimbare consistå în însemnåtatea pe care a dobândit-o lupta economicå în determinarea existen¡ei ¿i progresului statelor moderne. ¥n lumea veche, lupta economicå nu era pe primul plan, cum este aståzi. Aståzi, aceastå luptå nu numai cå este pe primul plan înlåuntrul vie¡ii fiecårui stat, prin urmare ¿i la noi, dar este pe primul plan ¿i în via¡a politicå interna¡ionalå. Acei care voiesc så tråiascå ¿i så prospere urmeazå så se conformeze noilor condi¡ii de via¡å politicå, urmeazå så-¿i dobândeascå virtu¡ile pe care le cere lupta economicå.

ªi

aici izbânda se cucere¿te altfel ca în lupta cu armele.

¥n

lupta cu armele – ¿i cu deosebire în lupta de altådatå

– exerci¡iul mecanic ¿i imita¡ia în grup erau la baza celor mai indispensabile virtu¡i – pe când, în lupta economicå modernå, exerci¡iul mecanic ¿i imita¡ia nu ajutå aproape

la nimic. Eroul råzboinic de altådatå cuno¿tea desigur

încordarea sufleteascå, cåci fårå de aceasta n-ar fi putut

învinge, dar cuno¿tea aceastå încordare sub înfå¡i¿area ei intermitentå, adicå cu izbucniri violente ¿i cu råstimpuri de pauzå, de adevårat vagabondaj sufletesc, pe când cuceritorul din lupta economicå de aståzi nu cunoa¿te, nu trebuie så cunoascå decât încordarea continuå ¿i uniformå. Pânå så vinå momentul tragic al

primejdiei, eroul råzboinic putea så-¿i exercite însu¿irile

¿i de dragul paradei, pe când cuceritorului economic

nu-i este dat så cunoascå niciodatå dragostea paradei. Fiecare însu¿ire sufleteascå a lui este un capital care

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 47

trebuie pus în valoare la momentul când trebuie, adicå

în mod neîntrerupt. Eroul timpurilor moderne are, cu

un cuvânt, un suflet nou fa¡å de eroul timpurilor vechi. Noi, românii, nu avem înså acest suflet nou. De aceea ¿i toate decep¡iile noastre. Noi voim så ne apropriem bunurile culturale, pe care le vedem la popoarele din Apus, cu acelea¿i însu¿iri suflete¿ti cu care reu¿eam odatå a¿a de bine så ne strecuråm prin împrejurårile vitrege din trecut. Voim så învingem pe stråini în comer¡ ¿i industrie: voim så tråim o via¡å politicå cu regim parlamentar, ¿i voim så avem o culturå

a noastrå originalå, påstrându-ne, cu toate acestea,

deprinderile vechi de suflete gregare. ¥n loc de a ne prezenta în lupta cea nouå ca individualitå¡i puternice,

diferen¡iate dupå aptitudini, ne prezentåm slabi ¿i cu aptitudini la fel. Suntem to¡i me¿teri de gurå ¿i råi de faptå. Apoi sufletul cel nou nu ni-l pregåte¿te nici ¿coala, nici biserica. Scopul ¿colii noastre este ca to¡i copiii românilor så iaså cu aceea¿i mentalitate, învå¡ând to¡i acelea¿i lucruri – parcå n-am avea din na¿tere o

mentalitate destul de uniformå! De asemenea ¿i scopul bisericii. Citirea personalå a credinciosului în timpul cât ¡ine slujba preotului care ar contribui la împu¡inarea numårului analfabe¡ilor ¿i ar arunca în sufletul credincio¿ilor deprinderea reflectårii personale – rezultate care s-au ob¡inut aiurea – la noi este un obicei practicat numai de stråini. Când cineva îl va propune are så fie acuzat cå tulburå ordinea în bisericå. ¥n serviciul bisericii noastre trebuie så nu se dea deloc ocazie individualizårii suflete¿ti! Så asculte toatå lumea

la preot, adicå så nu reflecteze personal nici unul!

Dar asupra institu¡iilor noastre ar fi multe de spus Deocamdatå încheiem. Poate vom reveni asupra lor cu altå ocazie.

48 / Constantin Rådulescu-Motru

Ce trebuie så facem? Este o întrebare al cårei råspuns nu voi så-l încep aici. Considera¡iile de mai sus nådåjduiesc înså cå råspund la cealaltå întrebare:

ce trebuie så nu facem? Råspunsul la aceastå a doua întrebare este totu¿i îndrumarea pentru gåsirea råspunsului la cea dintâi.

PSIHOLOGIA INDUSTRIA¿ULUI*

¥ndemnul spre carierele industriale formeazå aståzi un punct însemnat din programul învå¡åmântului nostru public. ¥n ultimii ani, el a fost practicat de to¡i oamenii politici, fårå deosebire de partid. To¡i våd în îndrumarea tinerei genera¡ii spre carierele industriale un profit pentru ¡arå; mai mult încå: o asigurare pentru viitorul acesteia. ¥n consecin¡å, s-a lucrat, pe cât s-a putut, pentru realizarea acestui îndemn. S-au creat ¿coli practice de arte ¿i meserii de diferite grade; s-au încurajat toate începuturile ini¡iativei particulare spre acela¿i scop. ¥n liceu s-a dat posibilitatea unei pregåtiri mai solide pentru ¿colile superioare de specializare. ¥n sfâr¿it, Universitatea este pe cale de a se transforma, catedre de ¿tiin¡e aplicate s-au înfiin¡at. Alte catedre noi sunt a¿teptate. Avântul este pornit. Så speråm cå el se va sus¡ine ¿i cå va da roadele dorite.

* Apårut în „Studii filosofice“, I (1907), p. 269-279; reluat în Biblioteca „Lumen“, nr. 100 (1911), p. 21-32 (Bucure¿ti). Ini¡ial în: revista „Economia Na¡ionalå“, Bucure¿ti, 1907, anul XXX, nr. 1, p. 1-13. Forma de aici a apårut, împreunå cu studiile: Valoarea ¿tiin¡ei ¿i Organizarea ra¡ionalå a universitå¡ilor, la Libråria Socec & C-ie, Bucure¿ti, 1907, având pe copertå formula „Studii filosofice“, VI, p. 269-279.

50 / Constantin Rådulescu-Motru

Peste câ¡iva ani, 10 – 20 cel mult, vom avea o seamå de tineri forma¡i pentru carierele industriale. Sufletul nostru na¡ional se va îmbogå¡i atunci cu un caracter nou: acela pe care îl va aduce tipul industri- a¿ului român. ¥n adåstarea lui så facem pu¡in cuno¿tin¡å cu tipul industria¿ului din ¡årile unde industria este destul de dezvoltatå. Så examinåm alcåtuirea sufleteascå a acestuia, tendin¡ele ¿i ideile sale caracteristice, cu un cuvânt, psihologia sa; nu cu inten¡ia de a pune în eviden¡å un model de imitat – cåci tipurile suflete¿ti nu se pot niciodatå imita cu succes –, ci pentru a servi educa¡iei viitorilor no¿tri industria¿i, prin descrierea unui model cu care ei au så fie mai mult sau mai pu¡in înrudi¡i. Evident, industria¿ul român va avea caracterul såu specific alåturi de cel stråin; a¿a precum func¡ionarul, profesorul, inginerul etc., de fel români, se deosebesc de cei de aceea¿i breaslå din alte ¡åri. Na¡ionalitatea î¿i påstreazå în toate ¿i peste tot drepturile sale. Nu mai pu¡in înså, cu toatå deosebirea dintre ei, între industria¿ul român ¿i cel stråin vor fi multe elemente comune, din punctul de vedere al alcåtuirii lor suflete¿ti – în tot cazul, mai multe probabil decât se presupune la prima vedere. Sunt chiar oameni de ¿tiin¡å care sus¡in cå între reprezentan¡ii aceleia¿i bresle din diferite ¡åri sunt mai multe asemånåri decât dintre reprezentan¡ii diferitelor bresle din aceea¿i ¡arå. Adicå, asemånarea produså prin genul comun de ocupa¡ie, biruie¿te adeseori asemånarea produså prin comuni- tatea de origine. Oricum ar fi de altminteri, industria¿ul român este bine så cunoascå pe alterul såu de aiurea. O argumentare mai îndelungatå este de prisos.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 51

IIIII

Så examinåm a¿adar care sunt tendin¡ele ¿i ideile caracteristice care compun tipul sufletesc al industri- a¿ului de aiurea ¿i så începem prin a descrie natura lui expresivå, adicå manifestårile externe sub care sufletul lui ni se prezintå ochilor. Tipul industria¿ului este u¿or de recunoscut în mijlocul unei societå¡i. Nervozitatea înfå¡i¿årii lui izbe¿te de la prima vedere. Industria¿ul se agitå; cere informa¡ii; este de o extremå curiozitate; iube¿te tot ce este nou; urå¿te rutina. Dar nervozitatea sa nu este bolnåvicioaså. Un nervos bolnav alåturi de dânsul este u¿or de deosebit. Nervozitatea industria¿ului este un efect al tensiunii voluntare exagerate. Privirea sa este cercetåtoare. Aten¡ia sa se men¡ine încordatå. La bolnav nervozitatea se traduce prin semne contrarii. Privirea bolnavului este vagå, iar aten¡ia capricioaså. O confuzie între ei este u¿or de evitat. Mai u¿oarå este confuzia între industria¿ ¿i bine cunoscutul sportman. ªi acesta se agitå, ¿i acesta este curios. ¥nfå¡i¿area unui sportman are într-însa apoi ¿i acea nervozitate virilå pe care o are înfå¡i¿area industria¿ului. De multe ori chiar, tensiunea voin¡ei unui sportman întrece, ca manifestare externå, pe aceea a unui industria¿. Un automobilist, un jucåtor la curse, un excursionist tirolez, un vânåtor etc., în anumite momente ale lor, au o înfå¡i¿are quasi-eroicå. Industria¿ul pare atunci ca un mic bolnav pe lângå dân¿ii Dar confuzia este totu¿i numai trecåtoare. Un sportman se deosebe¿te de un industria¿ prin multe ¿i adânci diferen¡e. ¥nainte de toate, înfå¡i¿area unui sportman prezintå prea dese intermiten¡e. Tensiunea prea încordatå ¿i apatia våditå alterneazå de la un mo- ment la altul. Activitatea sportivå este asemånåtoare jocului. ¥n anumite momente ea atinge culmea tensiunii,

52 / Constantin Rådulescu-Motru

dar curând dupå aceea nivelul såu scade ¿i ajunge jos de tot, întocmai ca ¿i intensitatea plåcerii la un joc care sfâr¿e¿te. Sportul poate da cel mult pentru câteva momente iluzia unei activitå¡i virile. ¥n aceste momente confuzia este cu putin¡å. Pentru a o evita înså, este destul så prelungim cercetarea noastrå un timp mai îndelungat. Atunci totdeauna confuzia între sportman ¿i industria¿ dispare. Prin alte câteva caractere, tipul industria¿ului se aseamånå apoi cu tipul omului de ¿tiin¡å ¿i tipul artistului în genere. Dar nu mai mult ca cele precedente. Omul de ¿tiin¡å are sim¡urile cultivate înadins pentru a prinde ¿i utiliza noutå¡ile. Curiozitatea sa este vie. Aten¡ia ¿i voin¡a încordate. Artistul, de asemeni, este iubitor de inova¡ii ¿i du¿manul rutinei mai mult decât oricine. Nervozitatea sa este continuå ¿i virilå adeseori. Cu toate acestea, distinc¡ia se påstreazå între aceste douå tipuri ¿i acela al industria¿ului. ¥nfå¡i¿area omului de ¿tiin¡å este mai lini¿titå. Activitatea sa este mai regulatå, mai canalizatå decât a industria¿ului. Gesturile care o exprimå au o coordonare proprie, u¿or de recunoscut. U¿or de recunoscut sunt ¿i gesturile sufletului de artist fa¡å de acelea ale industria¿ului. Omul de ¿tiin¡å ¿i artistul î¿i trådeazå prin înfå¡i¿area lor externå atitudinea specialå din care privesc lumea înconjuråtoare. Atitudinea lor teoreticå ¿i contemplativå restrânge comunicativitatea cu cei dimprejur, sau când comunicativitatea se stabile¿te, ea este par¡ialå ¿i conduså într-o anumitå direc¡ie. Industria¿ul, din contrå, tråie¿te în deplinå actualitate. Curiozitatea lui se îndreaptå în toate direc¡iile. Gândul ¿i fapta sa merg deopotrivå înaintea gândului ¿i faptei celor dimprejur. Industria¿ul nu cunoa¿te momente de distrac¡ie atât de caracteristice în ¡inuta omului de ¿tiin¡å ¿i a artistului. Pentru el totul pare a avea un interes imediat. Vorbirea sa n-are logica pe care o întâlnim în vorbirea omului de ¿tiin¡å, nici coloritul pe care îl are

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 53

vorbirea artistului, dar, în schimb, ea întrune¿te la un loc ambele calitå¡i. Este de o logicå mai pu¡in abstractå ¿i de un colorit mai pu¡in subiectiv. Ea este întotdeauna extrem de interesantå. ¥n rezumat, înfå¡i¿area industria¿ului este aceea a omului care voie¿te så impunå ¿i så captiveze totdeodatå.

IIIIIIIIII

Cam astfel ni-l prezintå literatura pe industria¿ul din ¡årile apusene. Un tip nou ¿i cu multe variante individuale. Så examinåm acum care sunt tendin¡ele ¿i ideile care animå aceastå înfå¡i¿are externå. Så cercetåm sufletul lui însu¿i. ¥n aceastå privin¡å suntem mai precis informa¡i. Istoria culturii omene¿ti ne prezintå toate datele de care avem trebuin¡å. Activitatea industrialå este veche în omenire, dar tendin¡ele ¿i ideile care compun sufletul industria¿ului din zilele noastre sunt relativ noi. ¥n vechime, oamenii credeau cå inven¡iile sunt toate datorate zeilor. De cele mai multe ori, aceste inven¡ii, în loc så fie utilizate în via¡a practicå, erau consacrate cultului religios. Aståzi încå în templele budiste de prin Japonia ¿i Tibet se gåsesc o mul¡ime de instrumente întrebuin¡ate pentru cult (¿i în special citåm între dânsele roata pentru rugåciune), care cu toate, în realitate, sunt ni¿te vechi inven¡ii industriale. Din vechime pânå aståzi, s-a schimbat înså foarte mult mentalitatea omeneascå, mai cu seamå în ceea ce prive¿te aprecierea relativå la natura ¿i rolul inven¡iilor.

54 / Constantin Rådulescu-Motru

Omul are acum mai multå încredere în puterile sale. El î¿i revendicå dreptul de a inventa ¿i de a aplica dupå voie inven¡iile în via¡a practicå. De pe urma acestor inven¡ii el a¿teaptå cu încredere îmbunåtå¡irea traiului såu. Modestia de odinioarå a fåcut loc prezum¡iei. Aceastå schimbare nu s-ar fi putut dobândi înså, dacå nu s-ar fi schimbat ¿i modul de producere al inven¡iilor. Principala schimbare este chiar aceasta din urmå. Din ea decurge, ca o consecin¡å naturalå, cea dintâi. Asupra ei trebuie så ne oprim dar ceva mai mult. Primele inven¡ii pe care le-a cunoscut omenirea au fost datorate întâmplårii. De aceea poate ele au ¿i fost atribuite zeilor. Inven¡iile din zilele noastre sunt datorate unor cercetåri con¿tiente ¿i urmårite dupå un plan metodic. Aceste cercetåri con¿tiente, conduse dupå un plan metodic, constituie o bunå parte din ceea ce se în¡elege aståzi sub numele de ¿tiin¡å. ¥n dezvoltarea ¿tiin¡ei stå miracolul schimbårii de atitudine pe care a luat-o omul fa¡å de zei ¿i de naturå. ¥n adevår, nu e concep¡ie mai ademenitoare pentru a pune la încercare încrederea omului în puterile sale, de cum este aceea a ¿tiin¡ei. Pentru ¿tiin¡å, natura externå se despicå într-o mul¡ime de fenomene elementare, care toate urmeazå unor legi constante. Fiecare serie de fenomene este grupatå sub o lege mai generalå, prin mijlocirea cåreia se cunoa¿te ordinea de succesiune a fenomenelor cuprinse sub dânsa. Orice fenomen se poate prevedea, fiindcå fiecare este legat de celelalte ca într-un lan¡. Fenomenele din diferite grupe nu sunt nici ele stråine unele de altele. Legile generale, care le grupeazå, se subsumeazå ¿i ele, la rândul lor altora ¿i mai generale, a¿a cå din toate se formeazå un singur lan¡ de succesiune, în care fiecare fenomen î¿i are ordinea sa. ¥n limbajul ¿tiin¡ei se zice: fiecare fenomen este o verigå

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 55

din lan¡ul de succesiune al manifestårilor energiei universale. Legile ¿tiin¡ifice fixeazå modul ¿i cuantumul de transformare a unora în altele. Fiecare se poate prevedea, fiindcå fiecare este determinat cauzal de condi¡iile în care se produce. Mâna omului n-are så creeze nimic; ea n-are decât så dirijeze fenomenele naturii, ¿i acestea singure aduc rezultatul dorit. Greutå¡ile se vor ridica ¿i fårå ca umerii omului så intervinå, dacå mintea acestuia va ¿ti numai så dirijeze fenomenele elementare ale expansiunii gazelor, sau ale electricitå¡ii. Transporturile se vor face pe apå ¿i pe uscat prin mijlocirea aceleia¿i direc¡iuni date for¡elor naturii. Obiectele necesare vie¡ii se vor lucra în fabrici. Aici omul va da direc¡iunea, iar munca brutå o va face vaporul sau electricitatea – încåtu¿ate ¿i silite så se transforme dupå lan¡ul cauzal pe care omul îl orânduie¿te singur Acestea sunt promisiunile ¿tiin¡ei. Omenirea le ascultå ¿i le urmeazå cu punctualitate de mai bine de douå secole. ¥n mare parte adeverindu-se, cum n-ar fi ademenit ele încrederea în for¡ele omene¿ti? ¥n secolul trecut, mai ales, promisiunile ¿tiin¡ei s-au multiplicat peste måsurå. ¥n secolul nostru ele continuå cu acela¿i succes. Asiståm în fiecare an la minunile care rezultå de pe urma cercetårilor metodice conduse de oamenii de ¿tiin¡å. Analiza asupra naturii påtrunde din ce în ce mai adânc, apropiindu-se de gåsirea celor mai elementare fenomene. ªi cu cât aceastå apropiere se face, cu atât ¿i sfera de aplicare a tehnicii omene¿ti se întinde. Asupra fenomenelor elementare directiva omului este mai exactå ¿i mai sigurå. ¥nainte cu douå secole, dacå ¿tiin¡a nu fåcea acelea¿i promisiuni ¿i tehnica nu profita de pe urmele ei, cauza era tocmai cå direc¡iunea sa nu era înspre gåsirea legilor care guverneazå elementele naturii.

56 / Constantin Rådulescu-Motru

ªtiin¡a se mårginea la descrieri generale ¿i metafizice asupra obiectelor sau fenomenelor totale ale naturii. Cei vechi descriau focul, apa, aerul ¿i påmântul ¿i speculau asupra legilor care reglementau combinarea acestora. Ce rol putea înså så aibå mâna omului în dirijarea unor fenomene a¿a de complexe? Nici unul, negre¿it. De aceea influen¡a asupra lor era låsatå pe seama zeilor. Mai târziu, descrierile metafizice cedarå locul

descrierilor mai exacte ¿i mai minu¡ioase, dar aplicårile lor în practicå erau încå anevoioase. Concep¡ia pe care

o da ¿tiin¡a despre naturå era încå subiectivå. Omul nu

vedea posibilitatea adaptårii fenomenelor naturale la trebuin¡ele vie¡ii practice. Iar atunci când necesitatea

îl obliga, el copia pur ¿i simplu fenomenele totale ale

naturii. Astfel, primii mecanici, primii industria¿i dau instrumentelor lor formå de animale sau de organe

omene¿ti. Mintea lor nu se putea emancipa de vechea

concep¡ie antropomorficå. Activitatea lor industrialå, ei nu o puteau concepe decât dupå modelul pe care-l oferea activitatea animalelor din experien¡a restrânså

a vie¡ii de toate zilele.

Numai când progresul ¿tiin¡ei aduse înlocuirea vechii metode descriptive ¿i subiective cu metoda nouå geneticå, tehnica omeneascå î¿i luå avântul. Instrumen- tele industria¿ilor pierdurå forma animalelor, sau a organelor omene¿ti. Ma¿inile nu se mai numirå dupå nume de animale. Ele devenirå încetul cu încetul ceea ce sunt ¿i aståzi: aparate de coordonare a for¡elor elementare ale naturii în vederea dobândirii unui efect practic. ¥n acest nou stadiu ¿tiin¡a se gåse¿te de aproape douå secole. Acest nou stadiu este prielnic, înainte de toate, industrialismului. Concep¡ia ¿tiin¡ei de aståzi este concep¡ia teoreticå pe care o are ori¿ice industria¿ despre naturå.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 57

Dar aceastå concep¡ie nu este patrimoniul såu exclusiv. Omul de ¿tiin¡å are despre naturå aceea¿i concep¡ie. Diferen¡a între ei este totu¿i destul de accentuatå. Omul de ¿tiin¡å se mul¡ume¿te cu concep¡ia

teoreticå a ¿tiin¡ei ¿i nu urmåre¿te aplica¡iile sale prac- tice. Sufletul såu este satisfåcut, când func¡iile intelectuale au prins în re¡eaua judecå¡ii firul cauzal al fenomenelor. Câ¿tigul practic care s-ar putea trage din dirijarea acestor fenomene nu-l tenteazå: sau, mai bine zis, el nu-l socote¿te de aceea¿i importan¡å cu în¡elegerea înså¿i teoreticå. Omul de ¿tiin¡å se mul¡ume¿te cu coordonarea ¿i dirijarea fenomenelor naturii pe care le ob¡ine el prin mijlocul instrumentelor de laborator. Industria¿ul nu-¿i are mul¡umirea numai într-atât. Sufletul såu gåse¿te în concep¡ia teoreticå a ¿tiin¡ei mai mult un îndemn decât o mul¡umire. El urmåre¿te aplica¡iile practice ale ¿tiin¡ei. Instrumentele sale de laborator sunt ma¿inile industriale, sunt fabricile. Iar rezultatul activitå¡ii sale îl gåsim pe pia¡a comercialå

a lumii.

¥ntr-o privin¡å înså, mecanismul func¡iunilor suflete¿ti ale industria¿ului ¿i ale omului de ¿tiin¡å se

aseamånå pânå la identitate. ªi anume: aceea¿i îndârjire în continuarea muncii începute o constatåm la indus- tria¿ ca ¿i la omul de ¿tiin¡å. Unul ¿i altul nu cunosc starea sufleteascå, a¿a de mult cunoscutå altora, de a

fi såtui de muncå. Pentru omul de ¿tiin¡å, ca ¿i pentru

industria¿ nu existå un capåt al activitå¡ii. O cercetare ¿tiin¡ificå atrage pe alta; o inven¡ie industrialå deschide noi perspective. Sfâr¿itul nu se zåre¿te niciodatå. Ve¿nica goanå, la omul de ¿tiin¡å, ca ¿i la industria¿, dupå mai bine, dupå perfect De aici nervozitatea industria¿ului de care vorbeam mai sus.

58 / Constantin Rådulescu-Motru

Artistul în aceastå privin¡å este mai fericit. Opera sa î¿i gåse¿te sfâr¿itul în sine înså¿i. O operå bunå de artå este o operå perfectå. Industria¿ul, ca ¿i omul de ¿tiin¡å nu cunosc mul¡umirea pe care o sugereazå iluzia perfec¡iunii. Ei sunt condamna¡i la o ve¿nicå agitare.

IIIIIIIIIIIIIII

Natura este a¿adar pentru industria¿ un complex de fenomene elementare în care omul poate så introducå o direc¡ie voitå în vederea atingerii unui efect practic. Pânå unde se întind înså marginile acestei naturi? Pentru unii industria¿i marginile acestea nu merg mai departe de natura propriu-zis materialå, adicå de natura ce înconjoarå domeniul societå¡ii ¿i moralei omene¿ti. ¥n acest din urmå domeniu, industria¿ii ace¿tia nu våd posibilitatea så-¿i aplice concep¡ia lor. Societatea ¿i morala sunt pentru dân¿ii ni¿te alcåtuiri supranaturale, în care voin¡a nu are så se amestece. Ace¿ti industria¿i nu sunt înså dintre acei care au succes. Acei care au succes nu cunosc asemeni restric¡ii. Domeniul social, ca ¿i domeniul moral, se subsumeazå concep¡iei generale schi¡ate mai sus. Industria¿ul care nu ¡ine seamå de acest adevår este condamnat så se prenumere mai curând sau mai târziu între cei zdrobi¡i de concuren¡a celor mai bine pregåti¡i. Un exemplu ni-l oferå în aceastå privin¡å învingerile suferite pe pia¡a comercialå de industria¿ul francez fa¡å de industria¿ul german. Industria¿ul german pare cå a în¡eles mai înainte decât industria¿ul francez cå lumea moralå poate fi ¿i ea dirijatå, ¿i cå omul care cunoa¿te

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 59

legile ei î¿i face mai u¿or un drum spre reu¿itå decât acel care le nesocote¿te. ¥n consecin¡å, industria¿ul german studiazå gusturile ¿i obiceiurile popoarelor în mijlocul cårora gânde¿te så-¿i vândå produsele fabricii sale. Toate cusururile ¿i presupusele calitå¡i morale sunt studiate. Un popor este mai cult, altul mai sålbatic; unui popor îi place luxul ieftin ¿i sclipitor, altuia lucrul durabil ¿i de valoare. Industria¿ul german are marfå pentru toate gusturile. Fiecare popor care intrå în contact cu dânsul este judecat ¿i cumpånit. Sufletul social este analizat – dupå sfatul compatriotului såu A. Bastian, care a recomandat, cu mul¡i ani înainte, înfiin¡area catedrelor de psihologie etnograficå pe lângå toate universitå¡ile – ¿i astfel, dupå ce analiza sufletului social al stråinului este fåcutå, diagnoza înclina¡iilor fiecåruia stabilitå, industria¿ul german porne¿te o marfå potrivitå. Pentru un asemenea industria¿ nu existå întâmplare ¿i noroc. El på¿e¿te pe baza unui plan ¿tiin¡ific bine alcåtuit. ¥n mintea lui, fiecare popor î¿i are fizionomia exactå, copiatå dupå realitate. Cerin¡ele fiecåruia el le cunoa¿te ¿i cautå så le satisfacå. Industria¿ul francez crede din contrå pe toatå lumea dupå chipul ¿i asemånarea sa. El trimite la to¡i acelea¿i produse industriale. Produsele sale sunt în cele mai dese cazuri superioare; ¿i cu toate acestea desfacerea lor se opereazå cu dificultate. Nu sunt potrivite gustului public. Ele sunt superioare sau inferioare dupå ocazie. Industria¿ului francez, cu un cuvânt, îi lipse¿te abilitatea. Abilitatea înså nu consistå în altceva decât în larga aplicare a concep¡iei ¿tiin¡ifice asupra întregii naturi:

asupra celei morale, ca ¿i asupra celei materiale. Aceastå abilitate este indispensabilå oricårui indus- tria¿ care vrea så reu¿eascå. Acei care reu¿esc o au. Prejudecå¡ile morale nu constituie o piedicå pentru ace¿tia. Coûte que coûte, fabrica trebuie så func¡ioneze; firma trebuie så învingå.

60 / Constantin Rådulescu-Motru

Cumpåråtorul trebuie så fie constrâns så-¿i deschidå punga. ªi constrângerea cum poate fi operatå pe cale pa¿nicå, dacå nu prin apropierea sufleteascå a producåtorului de cumpåråtor, prin stimularea gusturilor ¿i apucåturilor cumpåråtorului? Acesta din urmå, ca ¿i obiectele celelalte ale naturii, este o fortårea¡å care trebuie for¡atå så se predea. Predarea se ob¡ine prin aceea¿i strategie. Despici ceea ce era unit; studiezi modul de func¡ionare a elementelor; coordonezi ¿i dirijezi apoi cursul vie¡ii elementelor înspre efectul ce dore¿ti så-l ob¡ii. A¿a procedeazå industria¿ul fåcut pentru succes. El are mintea limpede ¿i inima lini¿titå. Voin¡a sa nu se subtilizeazå în specula¡ii abstracte, cum se întâmplå la omul de ¿tiin¡å purå; nici nu se consumå în salturi inegale, cum se întâmplå la sportman; voin¡a trebuie så aibå un curs regulat ¿i ve¿nic gata a învinge obstacolele ce-i ies în cale. Sufletul industria¿ului este ultimul produs al culturii moderne. ¥n el se regåse¿te întreaga fire a acestei culturi: energia intensivå, tendin¡a spre dominare, nervozitatea care sus¡ine o muncå fårå preget

Este acesta un suflet simpatic? Da ¿i nu, dupå cum este criteriul moral al aceluia care råspunde. ¥n orice caz, el este sufletul pe care noi, românii, trebuie så-l cunoa¿tem mai de aproape. Cåci de el ne izbim mai adeseori. El este împuternicitul legal ¿i nelegal al mult doritei culturi apusene. Lui trebuie så-i plåtim vamå, înainte de a ajunge så facem cuno¿tin¡å cu aceasta din urmå. Dacå este sufletul industria¿ului simpatic sau nu, acesta este un lucru secundar. El este o for¡å, ¿i acesta este lucrul principal.

PSIHOLOGIA MARTORULUI*

IIIII

Afirmårile fåcute pe baza datelor memoriei sunt departe de a corespunde exact realitå¡ii. Acest adevår bånuit de mult în via¡a practicå este aståzi cu suficien¡å învederat prin cercetårile ¿tiin¡ifice. Memoria, departe de a avea vreo asemånare cu fixitatea pe care ne-o oferå placa fotograficå, cu care mul¡i o comparå în mod gre¿it, oscileazå între douå ståri, care sunt pentru no¡iunea fixitå¡ii ca douå nega¡ii:

între uitare ¿i falsificare. Dacå se repetå mai des unele fapte în con¿tiin¡a noastrå, ¿i astfel ne obi¿nuim prea mult cu dânsele – cum bunåoarå ne-am obi¿nuit cu regulile elementare de gramaticå ¿i de aritmeticå, cu mi¿cårile ce trebuie så le facem pentru a umbla, ori pentru a scrie etc. – atunci memoria, departe de a ni le fixa mai precis, le împinge spre uitare. Faptul prea des repetat nu mai intereseazå con¿tiin¡a; el se repetå negre¿it ¿i pe viitor, dar într-un mod mecanic, incon¿tient. ¥n memoria con¿tientå (singura care ne preocupå, cåci påstrarea incon¿tientå este impropriu

* Apårut ini¡ial în „Convorbiri literare“, 1906, anul XL, p. 364-376, 651-668. Reluare în „Studii filosofice“, fasc. V (1906), 27 p.; ibidem, vol. I, 1907, p. 219-246. Forma de fa¡å redå „Studii filosofice“, V, Libråria Socec & C-12, Bucure¿ti, 1906, p. 220-247.

62 / Constantin Rådulescu-Motru

numitå memorie) faptul nu mai revine decât rar, ¿i atunci totdeauna ca un simptom al întreruperii vie¡ii normale. Un fapt prea des repetat, cum ¿tim cu to¡ii, nu ne mai då de gândit. Dar ¿i celelalte fapte, care n-au avut timpul så devinå mecanice, nu se påstreazå cu o irepro¿abilå precizie ªi recurgem a¿a de mult, încât unii detractori ai civiliza¡iei de aståzi gåsesc cå lå¡irea scrisului a adus o slåbire ¿i mai accentuatå a memoriei omene¿ti. Unde mai sunt timpurile, în care poe¡ii, dupå exemplul lui Homer, recitå mii ¿i zeci de mii de versuri pe dinafarå? Aståzi atâtea mii de versuri s-ar putea cel mult citi dupå carte! Alåturi de aceste mijloace vizibile de control, mai sunt ¿i altele de naturå mai pu¡in vizibilå, dar tot a¿a de utile. Acestea sunt cuno¿tin¡ele ¿tiin¡ifice propriu-zise. Ele exercitå un control neîntrerupt asupra datelor memoriei noastre. Prin mijlocirea lor înlåturåm falsificårile neverosimile, verificåm ¿i stabilim amintirile denaturate, le întårim pe cele conforme realitå¡ii. Cuno¿tin¡ele ¿tiin¡ifice sunt înregistrarea exactå a unor fapte probabile, în mijlocul cårora a trebuit så se petreacå ¿i faptul care ne intereseazå direct. De multe ori ele constituie singura resurså ce ne este datå pentru a recunoa¿te afirmårile ce corespund realitå¡ii. ¥n limbajul uzual acest mijloc de control poartå numele de expertizå. ªi iarå¿i în limbajul uzual avem diferite feluri de expertize, dupå cuno¿tin¡ele ce sunt aplicate. Avem expertiza medicului, a chimistului, a inginerului, a caligrafului, a silvicultorului etc., adicå avem expertiza denumitå dupå specialitatea omului chemat så o exercite. Existå ¿i o expertizå a psihologului? De fapt în via¡a practicå mai niciodatå nu auzim ca specialistul în ¿tiin¡a sufletului så fie chemat a controla veracitatea unei

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 63

afirmåri. De drept el ar trebui înså så fie cel mai des chemat. Cåci nici o ¿tiin¡å nu are o mai de aproape legåturå cu interpretarea exactå a celor ce se afirmå despre un fapt, cum o are psihologia. Aceastå ¿tiin¡å se ocupå, între altele, tocmai cu legile memoriei, adicå cu legile de asociere ¿i contopire a stårilor de con¿tiin¡å, legi care explicå însu¿i fenomenul care produce falsificarea amintirilor. Nimeni altul mai bine ca psihologul nu este în måsurå så aleagå adevårul de eroare. El ar trebui så fie nelipsit de lângå cel ¡inut så judece o afirmare. Mai mult încå, cel ¡inut så judece o afirmare trebuie el însu¿i så fie în parte psiholog. Atât îi este de necesarå ¿tiin¡a sufletului. Cei ¡inu¡i så judece o afirmare, ¿i de a cåror judecatå se leagå consecin¡e importante, sunt în primul rând magistra¡ii, ¿i în genere jurisconsul¡ii. Pentru ace¿tia cuno¿tin¡ele psihologice sunt indispensabile. Magistra¡ii au în exerci¡iul profesiunii lor, ca primå sarcinå, så stabileascå faptele de la care decurge conflictul juridic. Aplicarea legii vine numai în urmå, dupå ce chestiunea de fapt este rezolvatå. ªi pentru stabilirea faptelor, ei sunt nevoi¡i så se sprijine foarte adeseori pe afirma¡iile martorilor. Chiar în unele cazuri – cu deosebire în materie penalå – numai pe aceste afirma¡ii. ªi cum se prezintå oare afirma¡iile martorilor, în practicå? De cele mai multe ori, pline de erori ¿i contradic¡ii. Pe baza lor totu¿i, magistratul este dator så-¿i formeze o convingere, så explice legea ¿i så pronun¡e o sentin¡å. Fericit acela care în asemeni condi¡ii a pronun¡at sentin¡a fårå så aibå sufletul pe jumåtate cuprins de îndoialå! Probabil cå numai greutatea datoriei izbåve¿te pe mul¡i de frica unei remu¿cåri. ¥n toate aceste cazuri înså, cea mai bunå cålåuzå pe care magistratul ar trebui så o urmeze ar fi ¿tiin¡a psihologiei. Erorile ¿i contradic¡iile, care se gåsesc în

64 / Constantin Rådulescu-Motru

spusele martorilor, sunt, înainte de orice, manifeståri ale unui suflet omenesc. Dacå existå o ¿tiin¡å a sufletului, aceastå ¿tiin¡å trebuie så explice ¿i acest fel de manifeståri. Geneza erorilor ¿i a contradic¡iilor urmeazå unor legi neschimbåtoare ¿i acel ce cunoa¿te aceste legi devine capabil så vadå mai clar în complexul realitå¡ii. Psihologia înarmeazå pe magistrat cu o metodå exactå de cercetare, dupå urma cåreia el nu poate avea decât profit. Aceastå aplicare a psihologiei în practica profesio- nalå a magistratului ¿i în genere a omului de legi este a¿a de fireascå încât pare ciudat cå în via¡a practicå lucrurile se petrec altminteri de cum le indicå ra¡iunea. ¥n via¡a practicå, juristul, deseori, se crede dispensat de a se ocupa de ¿tiin¡a sufletului. Calitatea de psiholog nu este cerutå nicåieri în mod oficial. Când ea se întâmplå så fie alipitå la aceea de jurist, aceasta este o raritate. Dar aceastå stare de lucruri î¿i are o explicare, care din nenorocire nu este în favoarea psihologiei. ¥nstråinarea juristului de ¿tiin¡a sufletului dateazå de curând. Pe vremea unui Jeremy Bentham (1748 – 1832) ea nu era a¿a de accentuatå. Dovadå avem Tratatul asupra probelor judiciare 1 al acestuia, în care se gåsesc cuno¿tin¡e psihologice de o valoare încå neîntrecutå. ¥nstråinarea juristului de psihologie s-a accentuat mai în urmå, cåtre jumåtatea secolului al XIX-lea, din cauza direc¡iei gre¿ite în care a intrat înså¿i psihologia. Din ¿tiin¡å experimentalå ¿i de observa¡ie, cum începuse a se acredita pe timpul lui Bentham, ea ajunse så fie mai în urmå o auxiliarå a specula¡iilor

1 J. Bentham, Traité des preuves judiciaires, 2. vol. Paris, 3 e Edit. Trad. Dumont.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 65

filosofice ¿i metafizice. Intratå pe aceastå cale, psihologia încetå de a fi utilå juristului. De aici înstråinarea acestuia de dânsa. ªi cu drept cuvânt. ¥n ultimele decenii înså, psihologia a intrat într-o nouå erå. Observa¡ia ¿i experien¡a au devenit din nou metodele sale de cercetare. Utilitatea ei pentru jurist este din ce în ce mai învederatå ¿i mai netågåduitå. O apropiere se impune dar din nou. Ea este deja începutå, ¿i ne facem o datorie så atragem aten¡ia juri¿tilor no¿tri asupra ei. Existå în bibliografia psihologicå din timpul din urmå o serie întreagå de publica¡ii, ce se ocupå direct de unele probleme, care intereseazå pe orice jurist, ¿i în special pe magistrat. Psihologia afirmårilor bazate pe datele memoriei, atât de necesarå magistra- tului în materie penalå, formeazå chiar programul unei reviste, scriså în limba germanå sub titlul: Beiträge zur Psychologie der Aussage, ¿i care apare de vreo trei ani sub direc¡iunea lui William Stern 1 . Studiul de fa¡å este, în mare parte, bazat pe materialul cuprins în aceastå revistå. Am fi mul¡umi¡i dacå el ar contribui în ceva la realizarea scopului indicat mai sus, ¿i anume: apropierea omului de legi de ¿tiin¡a psihologiei.

1 Beiträge zur Psychologie der Aussage, mit besonderer Berücksichtigung von Problemen der Rechtspflege, Pädagogik, Psychiatrie und Geschichtsforschung, herausgegeben von L. William Stern, apar la Leipzig, Editura J.A. Barth.

66 / Constantin Rådulescu-Motru

IIIIIIIIII

¥ntre martorii fal¿i, o primå categorie o formeazå aceia care falsificå realitatea în mod incon¿tient, råtåci¡i fiind de o iluzie normalå a memoriei lor. Cauzele care conduc la falsificarea de bunå credin¡å sunt datorate

în prima linie imperfec¡iunii sim¡urilor.

Nu to¡i oamenii aud ¿i våd în acela¿i grad de bine, sunt mul¡i cu sim¡urile defectuoase. De defectele

percep¡iei sim¡urilor se leagå reprezentårile care råmân

în memorie, ¿i martorul pe baza lor falsificå în mod

incon¿tient. Lipsa de precizie a sim¡urilor îl conduce la

o slåbire a controlului asupra reprezentårilor

memorizate, ¿i de aici la afirma¡ii mincinoase. Unii martori nu au sim¡urile defectuoase, dar le au needucate. Nu ¿tiu aprecia bine distan¡ele în spa¡iu ¿i duratele în timp. Un fapt care se petrece la o sutå de metri depårtare ei îl apreciazå la o mie, ¿i durata lui, de

la câteva minute, o ridicå la ceasuri întregi. Asemenea

erori sunt a¿a de obi¿nuite încât, de cele mai multe ori, magistratul evitå så le dea ocazia så se producå. Sunt înså cazuri când aprecierea timpului ¿i spa¡iului joacå un rol important în reconstituirea faptului. ¥n asemenea cazuri cum trebuie dânsul så procedeze? Sfatul psihologiei este ca magistratul så procedeze imediat la o experimentare asupra martorului. A afirmat un martor cå a fost de fa¡å la o scenå care s-a petrecut la zece metri de dânsul, judecåtorul så-l invite a aråta din nou distan¡a de zece metri. Tot a¿a ¿i cu durata de timp. Martorul så reproducå din nou aprecierea ce fåcuse întâi din memorie. Acela¿i sfat îl då psihologia ¿i pentru controlul oricårei depozi¡ii care se fundeazå pe datele sim¡urilor. Afirmå, bunåoarå, un martor a fi våzut pe o persoanå –

så presupunem inculpatå de un delict, – cu ve¿mântul

cenu¿iu, iar cravata ro¿ie etc., judecåtorul nu trebuie så se mul¡umeascå cu simpla lui afirmare, ci så invite pe martor a alege între diferitele obiecte colorate ¿i preparate anume spre acest scop, obiectul acela care se potrive¿te cu culoarea indicatå de dânsul. Afirmå martorul cå a våzut figura inculpatului, atunci judecåtorul så-l confrunte nu în parte cu persoana inculpatului, ci cu trei-patru persoane, printre care se gåse¿te ¿i inculpatul; ¿i dintre acestea toate så aibå dânsul så aleagå. S-a întâmplat adeseori så se constate imperfec¡iuni de memorie în a¿a grad, cå martorul care pretinsese a fi recunoscut pe inculpat, când fusese confruntat numai cu acesta singur, l-a confundat apoi cu altul de îndatå ce avea så aleagå între mai mul¡i. Cu datele celorlalte sim¡uri de asemenea. Pretinde un martor cå recunoa¿te vocea unei persoane, ori cå a auzit cuvintele sale de la o anumitå distan¡å, judecåtorul så refacå fenomenul afirmat. Atunci se va convinge cå nu existå limitå la exagerårile martorilor. Au fost dintre ace¿tia unii care au pretins a fi auzit cu claritate fraze întregi de la o distan¡å enormå, iar al¡ii cå au recunoscut vocea inculpatului, de¿i de fapt erau separa¡i de dânsul prin ziduri ¿i coridoare. Niciodatå, când va avea de a face cu asemenea depozi¡ii, judecåtorul så nu renun¡e la acest mijloc simplu de experimentare. O altå cauzå de falsificare rezidå în lipsa de culturå a martorului. Fiecare om asociazå, ¿i prin aceasta organizeazå, stårile sale de con¿tiin¡å. Organizarea se face dupå un plan, în constituirea cåruia rolul principal îl joacå tendin¡a inerentå pe care o are ra¡iunea omeneascå de a-¿i motiva ac¡iunile. Aceastå tendin¡å duce, prin continuul såu exerci¡iu, la principiul cauzalitå¡ii, pe baza cåruia omul cult î¿i då seama de rostul naturii. Când principiul cauzalitå¡ii e bine definit, priveli¿tea fenomenelor naturii apare omului cult ca o înlån¡uire

68 / Constantin Rådulescu-Motru

regulatå de cauze ¿i efecte, în care nu are amestec nici hazardul, nici mâna unei fiin¡e supranaturale. Dar aceastå în¡elegere ¿tiin¡ificå e departe de a se fi fåcut în toate capetele. Omul incult se mul¡ume¿te cu o în¡elegere mai potrivitå subiectivitå¡ii sale. El då principiului cauzalitå¡ii un caracter antropomorfic, ¿i pe baza lui dobânde¿te o în¡elegere falså despre naturå. Acest principiu råu definit, cu caracter antropomorfic, falsificå mai ales datele memoriei sale. Din aceastå cauzå, câte adaosuri ¿i completåri venite din imagina¡ie la martorul incult! Câte intervertiri nelogice în expunerea faptelor! Câte afirma¡ii lipsite de orice temei! Fa¡å cu martorul incult, judecåtorul gåse¿te în psihologie o mul¡ime de sfaturi pre¡ioase. Psihologia de aståzi descrie cu multå precizie dispozi¡iile acestui tip sufletesc. Cu deosebire, prin studiul ei, judecåtorul este fåcut atent asupra inegalitå¡ii pe care o oferå mintea omului incult sub raportul felurimii stårilor de con¿tiin¡å. ¥ntre altele el aflå cå paralel cu deosebirea dintre stårile ce se exprimå prin substantive, stårile ce se exprimå prin adjective ¿i stårile ce se exprimå prin verbe, mintea omului incult introduce o grada¡ie, care merge de la o mai mare precizie spre o mai micå precizie. Verbul ce-l întrebuin¡eazå martorul incult nu corespunde în aceea¿i måsurå ac¡iunii la care el a asistat ¿i pe care vrea så o exprime, precum corespunde obiectului concret ¿i våzut substantivul. Asocierea între cuvânt ¿i în¡eles este mai sigurå ¿i mai lesnicioaså când se produce între substantiv ¿i obiect, decât între verb ¿i ac¡iune. Potrivit acestei grada¡ii trebuie dar så-¿i gradeze ¿i judecåtorul încrederea sa în depozi¡ia martorului. Elementele din vocabularul acestuia så-i fixeze aten¡ia. Så primeascå verbele lui numai cu multå precau¡ie, cåci cele mai multe sunt cu totul nepotrivite în¡elesului. Så ia drept mai sigure afirma¡iile ce se raporteazå la substan¡a concretå a obiectelor, cåci aceasta este mai definitå ¿i

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 69

deci mai u¿or de re¡inut. Ac¡iunile sunt mai complexe; ele presupun o dependen¡å cauzalå, pe care nu ori¿ice inteligen¡å o poate prinde ¿i re¡ine. Dar nu numai mintea omului incult este afectatå de o asemenea inegalitate a în¡elegerii. Aceea¿i inegalitate o gåsim, din alt punct de vedere, ¿i în mintea omului cult. Mårturia acestuia nu este deopotrivå de sigurå în toate elementele sale. Psihologia ne aratå cå memoria fiecårui om se dezvoltå într-un mod unilateral. Unul re¡ine mai u¿or imaginile vizuale, pe când altul pe cele auditive. Afirma¡iile celui dintâi, întrucât se raporteazå la lucruri våzute, sunt mai sigure decât afirma¡iile celui de-al doilea. Se raporteazå înså afirma¡iile lui la lucruri auzite, atunci sunt mai sigure afirma¡iile celui de-al doilea. Inegalitatea se stabile¿te apoi paralel cu ocupa¡ia fiecåruia. Fiecare martor de bunå credin¡å este mai veridic în afirmarea lucrurilor ce intrå în cercul meseriei sale. Fiecare vede mai clar ceea ce-l preocupå mai des. Toate aceste inegalitå¡i, pe care le prezintå dezvoltarea memoriei ¿i a inteligen¡ei, sunt pe larg studiate de psihologie. Judecåtorul, care va face apel la aceastå ¿tiin¡å, va dobândi desigur, dacå nu un adevårat testimoniometru, cel pu¡in înså un bun criteriu pe care îl va aplica cu mult folos în cursul carierei sale.

IIIIIIIIIIIIIII

O cauzå mai importantå care contribuie la falsificarea depozi¡iei martorului de bunå credin¡å stå în modalitatea exprimårii. Nu orice martor ¿tie så exprime ceea ce are în memorie; mai bine zis, nu orice martor ¿tie så se exprime în felul cum cere cel ce ascultå. Martorul incult

70 / Constantin Rådulescu-Motru

este ståpânit de asocierile produse între stårile sale de con¿tiin¡å. Mintea sa este pânå la un punct pasivå. Ea a înregistrat impresiile în ¿irul în care ele s-au produs; le-a asociat ¿i le påstreazå tot astfel. Când este så le exprime, el nu poate så le dispunå dupå un plan nou. Nu poate trece peste unele secundare pentru a veni la altele principale; putin¡a de alegere nu-i este datå. Martorul incult trebuie så se exprime cu aceea¿i

pasivitate cu care au fost înregistrate ¿i impresiile. Unele dupå altele vor veni så se succeadå, a¿a dupå cum s-au produs ¿i au fost legate prin comunitate de timp ¿i de spa¡iu. Cel ce ascultå trebuie så se supunå acestei necesitå¡i psihologice. El trebuie så a¿tepte pânå se desfå¿oarå de sine ¿i pe rând impresiile ce au fost re¡inute pasiv de memoria povestitorului. Nu va trebui niciodatå så intervinå cu întrebåri, cåci întrebårile silesc pe martorul incult så se abatå de la drumul mintal cunoscut lui ¿i prin aceasta så se råtåceascå. Cu cât este låsat mai liber, mai nesilit, cu atât martorul este mai în måsurå så reproducå exact ceea ce ¿tie. Cu cât întrebårile se gråmådesc, cu atât sor¡ii de falsificare sporesc. Ca ilustrare, fie-ne permis a aduce un caz petrecut acum, de curând, înaintea unui judecåtor de pace din Bucure¿ti. Este cazul unui såtean adus ca martor într-un proces corec¡ional. Judecåtorul, dupå îndeplinirea formalitå¡ilor obi¿nuite, invitå pe martor så spunå ce ¿tie. Såteanul începe: „Må gåseam tocmai la vorbå cu mo¿ Dincå, prietenul meu. Mo¿ Dincå spunea cå de lungå vreme nu mai våzuse a¿a secetå. Cå Stan al lui Bådilå, om umblat prin multe ¡åri, îi istorisise lui cå, dacå are så mai ¡inå seceta a¿a, atunci are så cadå peste locuri un fel de ploaie de nisip cald, “

cum a mai våzut el dincolo peste Belgrad

„Dar bine

omule“, întrerupe judecåtorul, „laså istorisirea lui mo¿ Dincå ¿i spune ce ¿tii despre båtaia ce a suferit Mari¡a

lui Gheorghe, de la ginere-såu Petre.“ „Mo¿ Dincå“ –

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 71

reîncepu martorul dupå câteva momente de ezitare – „îmi zise, haide la cârciumå så auzi tu singur ce

istorise¿te Stan al lui Bådilå. Eu îi råspund lui mo¿ Dincå:

n-am timp acum, mo¿ Dincå, dar te cred. Iatå, sunt ¿i eu de aproape cincizeci de ani ¿i a¿a secetå n-am mai våzut.“ „Dar laså seceta, omule, cåci n-avem nici noi timp de pierdut, întrerupse din nou judecåtorul. ªi ca så sfâr¿im mai repede, råspunde la întrebårile mele. Ai auzit pe inculpat låudându-se la cârciumå cå are s-o batå pe Mari¡a lui Gheorghe?“ „Petre a fost împreunå cu mo¿ Dincå, reîncepu martorul råu dispus, ¿i el a auzit cum istorisea Stan al lui Bådilå, cå dacå mai ¡ine seceta, are så cadå peste ¡arå o ploaie de nisip cald“. Judecåtorul devine neråbdåtor. „Iar Stan al lui Bådilå ¿i

Ascultå-må, cre¿tine, ¿i

råspunde-mi scurt la ce te întreb. Ai fost de fa¡å la båtaie?“ Martorul pleacå capul în semn de afirmare. „Ai våzut pe Petre rupând din gard lemnul acesta, pe care îl vezi aici pe maså?“ Din nou aceea¿i mi¿care din cap din partea martorului. „Bine. Acum nu-¡i aduci aminte så-l fi auzit pe Petre în cârciumå låudându-se, cå din mâinele lui n-are så scape Mari¡a?“ Martorul continuå a råspunde afirmativ la aceasta ¿i la multe alte întrebåri. „Ei, acum, întreabå judecåtorul, mul¡umit cå a scos-o la un sfâr¿it cu martorul, så ne spui, ce cuvinte ai auzit cå le zicea Mari¡a în timpul cât era båtutå de Petre?“ Martorul îl prive¿te pe judecåtor cu mirare. Judecåtorul înså insistå ¿i repetå întrebarea: „Ce cuvinte a zis Mari¡a în timpul cât era båtutå de Petre?“ Martorul ezitå iarå¿i, apoi, dupå un oftat lung, råspunde: „Apoi, domnule judecåtor, cine så audå ce zicea Mari¡a? Mari¡a se suise în våzduh!“ – Judecåtorul crezu un moment cå nu auzise bine. „Unde se suise Mari¡a?“ „¥n våzduh, så desfacå norii ¿i så aducå ploaia de nisip cald!“ „Aiurezi, cre¿tine! ºi-a intrat în cap ploaia de nisip cald, ¿i acum nu po¡i deschide gura

ploaia de nisip cald

72 / Constantin Rådulescu-Motru

fårå a ne pomeni de dânsa. Så te duci la doctor cå poate ajungi råu!“ ªi judecåtorul nu mai continuå interogatoriul. Depozi¡ia luatå fu consideratå ca neavenitå, de¿i såteanul în chestiune fusese unicul martor care våzuse cum faptul se petrecuse. Procesul se judecå pe baza altor depozi¡ii, fåcute din nenorocire de martori care nu fuseserå ei în¿i¿i de fa¡å la cele petrecute, ci auziserå de la al¡ii, ¿i, în primul rând, de la såteanul cu „våzduhul“. Târziu, ¿i numai prin întâmplare, ajunse så-¿i explice judecåtorul depozi¡ia såteanului. De fapt explica¡ia era foarte simplå. Stan al lui Bådilå istorisise în adevår despre ploaia de nisip cald. El mai istorisise ¿i despre cauzele miraculoase care aduc asemenea catastrofe. ¥ntre aceste cauze gåsea el cå sunt ¿i spiritele necurate ale unor femei båtrâne. Femeia Mari¡a a lui Gheorghe suferea de boala epilepsiei. Tot satul ¿i mai ales Petre, ginerele Mari¡ei, ¿tia de aceastå boalå. Repede se stabili atunci credin¡a cå ploaia cea de nisip cald va fi odatå aduså de spiritul necurat al acestei femei. Petre, surprinzând-o într-un moment de spasme epileptice, pe care el le interpreta ca o luptå cu necuratul, a lovit-o, spre a o readuce la spiritul cel bun. Afirma¡ia martorului despre ridicarea sufletului Mari¡ei în våzduh se întemeia pe faptul cå dânsul constatase la Mari¡a lipsuri de memorie, ceea ce se întîmplå foarte des în cazurile de epilepsie. Toate î¿i aveau astfel explicarea lor naturalå. Dacå judecåtorul ar fi låsat pe martor så istoriseascå, fårå trunchiere, tot ce våzuse el, adevårul ie¿ea la luminå de la început. Martorul ar fi låsat ca impresiile sale så se desfå¿oare în modul cum au fost prinse. Una dupå alta, verigile acestei întâmplåri s-ar fi legat în ¿irul în care ele erau legate ¿i pentru martor, iar judecåtorul ar fi avut så aleagå elementele verosimile din cele neverosimile: opera¡ie care nu era deloc grea

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 73

în cazul de fa¡å. Dar judecåtorul n-a avut aceastå råbdare. El a dorit ca alegerea så i-o facå însu¿i martorul. Rezultatul a fost falsificarea unei bune depozi¡ii, ¿i, prin urmare, ¿i o sentin¡å nedreaptå. Câ¡i judecåtori nu comit aceea¿i gre¿ealå! Mai totdeauna interogatoriul martorului se face dupå acela¿i tipar, fårå a se ¡ine seama de gradul de culturå a aceluia care este ¡inut så råspundå. Martorul incult, a cårui inteligen¡å este dominatå de idei strâns asociate ¿i greu de dirijat, este ¡inut så råspundå la întrebåri capricioase, al cåror rost numai întrebåtorul îl ¿tie. ¥n loc de a låsa ca impresiile så se exprime în ordinea în care au fost culese de martor, se cere acestuia intervertirea totalå a ordinii lor, se cere alegere ¿i judecatå. De aceea ziceam mai sus cå una din principalele cauze de falsificare este modalitatea exprimårii. Omul cult poate så-¿i dirijeze mai u¿or cuvintele prin care se exprimå, fiindcå el dirijeazå u¿or ¿i în¡elesul acestor cuvinte. Afirma¡iile lui se referå la ståri de con¿tiin¡å percepute voluntar. Omul incult nu poate så-¿i dirijeze cuvintele cu care se exprimå, fiindcå nu-¿i poate dirija nici ideile de la care acestea pornesc. Percep¡ia lui este mai mult pasivå. Un judecåtor care cunoa¿te aceastå diferen¡å va låsa pe martorul incult så se exprime în voia lui, fårå a-l obosi cu multe întrebåri, ¿i fårå så-l oblige a råspunde alegând lucrurile mai importante, fiindcå de multe ori martorul nu este în måsurå så facå o a¿a alegere. Numai omul cult, cu o serioaså instruc¡ie ¿tiin¡ificå poate så-¿i ståpâneascå asocierea stårilor de con¿tiin¡å în a¿a måsurå, încât så råspundå precis ¿i concis la întrebårile ce i se vor pune. Psihologia, când va fi ascultatå, va aduce în aceastå privin¡å o bunå reformå în practica judecåtoreascå. Pe viitor, libertatea judecåtorului de a pune întrebåri va trebui foarte mult restrânså. ¥n schimb, libertatea martorului de a vorbi deschis tot ce are pe suflet va

74 / Constantin Rådulescu-Motru

trebui cu mult lårgitå. Aceasta cu deosebire când martorul este o persoanå incultå.

IVIVIVIVIV

O altå categorie de martori fal¿i sunt martorii

sugestibili. Copiii, mai ales, intrå cu to¡ii în aceastå categorie. Ori¿ice om, de altfel, poate fi sugestionat. Psihologii ¿i medicii au dovedit acest fapt cu prisosin¡å.

O imagine, ori o idee, introduså în creierul cuiva,

tinde så se exteriorizeze în manifestårile acestuia. Cu cât creierul este mai nedezvoltat, sau mai slåbit prin o boalå nervoaså, cu atât ¿i exteriorizarea se face mai u¿or. Copiii ¿i persoanele încrezåtoare, cele bolnave de isterie, în primul rând, nu opun sugestiilor decât o

foarte slabå rezisten¡å. Ori¿ice li se spune este crezut ¿i afirmat, chiar când afirmarea ar aduce un råu acelui care o face. Sugestia este mai tare decât chiar interesul propriu. Profesorul din Nancy, Liégeois, cåruia îi datoråm multe cuno¿tin¡e asupra sugestiei, istorise¿te urmåtorul caz.

O tânårå femeie este aduså, în noiembrie 1868,

înaintea tribunalului corec¡ional din Vic, sub inculparea

de a fi suprimat copilul pe care îl nåscuse de curând. Moa¿a afirmase cå na¿terea avusese loc. Acuzata, la început, tågådui; dar în urmå, la întrebarea pe care i-o puse comisarul de poli¡ie, dacå n-a aruncat copilul în jgheabul de unde månâncå porcii, a råspuns, dupå multe ezitåri, cå da. La judecåtorul de instruc¡ie, moa¿a a explicat cå ea a fost aceea care a avut mai întâi ideea aruncårii copilului în jgheabul porcilor ¿i cå inculpata la început a ezitat, dar în urmå a spus cå moa¿a a ghicit

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 75

bine. Inculpata, întrebatå a doua oarå de judecåtor, a reînnoit afirma¡iile sale, precizându-le încå: „Am luat copilul, ¿i dupå ce am deschis poarta de la cote¡ul porcilor l-am aruncat în jgheab. Nu l-am auzit ¡ipând, ¿i nici nu l-am våzut mi¿când“. Medicul cantonal din Dreuze, în expertiza sa, conchise de asemenea cå na¿terea a avut loc. Inculpata fu condamnatå. Pu¡in dupå aceea înså, prezentându-se så-¿i facå pedeapsa, se observå cå ea se gåsea însårcinatå. La 25 decembrie 1868 ea nåscu o fiicå bine constituitå ¿i la termen. Bineîn¡eles, sentin¡a de condamnare fu reformatå. ¥ntrebatå apoi asupra depozi¡iei sale false, tânåra femeie declarå cå pårin¡ii ¿i moa¿a au stat de capul ei så spunå tot adevårul, amenin¡ând-o cå, dacå nu va spune ce a fåcut cu copilul nåscut, are så fie condamnatå la 20 ani muncå silnicå. Aceastå amenin¡are, întåritå probabil ¿i printr-o halucina¡ie retroactivå, determinå pe tânåra femeie så facå depozi¡ia falså prin care ea se acuzå singurå 1 . ªi cazurile acestea sunt foarte numeroase în literatura medicalå. ¥ntr-un articol al doctorului Motet gåsim un altul, tipic, privitor la sugestibilitatea copiilor. Un comerciant de vazå este adus la judecåtorul de instruc¡ie sub inculparea de a fi atentat la pudoarea unui copil de 10 ani. El protesteazå cu indignare ¿i aratå cu de-amånuntul cum a întrebuin¡at timpul, ¿i anume orele în care se petrecuse presupusul fapt de care era acuzat. Nevinovå¡ia lui nu întârzie så se dovedeascå. Iatå acum înså cum aceastå fabulå luase na¿tere. Un copil de 10 ani se întorsese acaså cu mult mai târziu decât obi¿nuia el så se întoarcå de la ¿coalå în celelalte zile. La sosire, mama lui, nelini¿titå, îl întrebå de unde

1 Dr. Bernheim; Hypnotisme, suggestion, psychothérapie, 2. Edit. Paris 1903.

76 / Constantin Rådulescu-Motru

vine. Copilul se încurcå în råspuns. Mama îl întrebå cu mai multå înver¿unare. Ea î¿i închipui cå copilul såu a putut fi victima unui atentat la pudoare, ¿i o datå plecatå pe acest drum, începu så întrebe ¿i så-i sugereze copilului råspunsurile care så întåreascå aceastå bånuialå. Când tatål veni acaså, nu mai fu låsat copilul så istoriseascå, ci mama înså¿i istorisi fabula pe care o inventase singurå. Copilul o auzi ¿i o învå¡å pe dinafarå. Când fu întrebat asupra locului unde se såvâr¿ise atentatul, el aråtå la întâmplare casa comerciantului în chestiune. Fabula fu crezutå de pårin¡i pânå ce furå cunoscute mai târziu adevåratele motive care-l fåcuserå pe copil så întârzie în ziua aceea. Copilul întârziase atras de compania con¿colarilor såi 1 . ªi cazurile acestea sunt foarte numeroase. Ele impun o normå, ¿i anume: judecåtorul trebuie så ¡inå totdeauna seamå de posibilitatea unor asemenea sugestii. ¥n special så nu ia niciodatå depozi¡iile copiilor drept o bazå solidå. ¥n genere, sugestiile sunt greu de dovedit. Cel ce vrea så descopere adevårul, care se ascunde sub ele, trebuie så aibå, pe lângå cuno¿tin¡e de psihologie, ¿i mult tact. O re¡etå sigurå de cum trebuie procedat în toate cazurile, desigur cå nu se poate da. Existå înså unele cazuri, în care sugestia este provocatå de înså¿i acela care pune întrebårile, adicå de judecåtor; ¿i în aceste cazuri ar fi de dorit ca o reformå så se introducå dupå sfatul psihologiei. Acestea sunt cazurile în care martorul, lesne încrezåtor ¿i timid, se laså a fi cu desåvâr¿ire târât înspre afirmårile pe care judecåtorul le dore¿te. Negre¿it cå judecåtorul nu vrea de bunåvoie så inducå pe martor în eroare. Inducerea se face pe nesim¡ite ¿i în contra voin¡ei lui.

1 „Revue de l’hypnotisme“, 1887.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 77

Iatå în ce fel. Judecåtorul î¿i formeazå o anumitå opinie pe baza câtorva informa¡ii, sau din depozi¡iile câtorva martori. Aceastå opinie nu este încå destul de bine stabilitå în convingerea lui. ¥n jurul ei se grupeazå mai multe ipoteze care apaså asupra con¿tiin¡ei judecåtorului. Judecåtorul ar dori mai multå luminå. Lumina întârzie înså så se producå. Nesiguran¡a din sufletul judecåtorului este înso¡itå de un sentiment de jenå ¿i de neplåcere. Razele adevårului devin pentru el din ce în ce mai dorite. O licårire falså e luatå din întâmplare drept una din aceste raze. Atunci sugestionarea incon¿tientå începe. Martorul timid, sau intimidat de autoritatea judecåtorului, råspunde cum crede cå ar fi pe placul acestuia. O ipotezå începe så devinå probabilå. Judecåtorul înmul¡e¿te întrebårile pentru a o sus¡ine. Martorul se laså a fi târât pe panta acestei probabilitå¡i. Sentimentul de jenå, care împovåra pânå aici sufletul judecåtorului, începe så se ridice ¿i så facå loc sentimentului contrar. Judecåtorul devine, încetul cu încetul, radios de buna idee ce a avut ¿i pe care o vede întåritå de afirmårile martorului. Martorul devine, încetul cu încetul, docil ¿i ajunge cu desåvâr¿ire sub domina¡ia judecåtorului. Ipoteza probabilå se transformå în certitudine pentru judecåtor. Martorul, abdicând cu desåvâr¿ire de la judecata sa proprie, råspunde cum i se cere. Judecåtorul crede cå se aflå pe urmele adevårului, când în realitate el nu face decât så se asculte pe sine. Martorul e mul¡umit cå a adus un serviciu. ªi acest joc, din nenorocire, se terminå mai adeseori printr-o sentin¡å nedreaptå. Pentru a evita falsul din asemenea cazuri ar fi de dorit så se admitå în practica judecåtoreascå urmåtorul mod de procedare: întrebårile care sunt puse martorului så nu trådeze prin nimic opinia judecåtorului. Sub nici un motiv, mai ales, så nu se indice martorului råspunsul ce se a¿teaptå de la el. ªi pentru ca aceasta så se poatå

78 / Constantin Rådulescu-Motru

oricând controla, ar trebui så se ia obiceiul de a se scrie întotdeauna de cåtre grefier, dimpreunå cu råspunsurile date de martor, ¿i întrebårile puse de judecåtor. Astfel se va vedea mai u¿or dacå este sau nu între ele o legåturå, de sugestie. ¥ncå mai mult. Ar trebui så se ia obiceiul ca pe viitor grefierul så nu reducå nimic din con¡inutul întrebårilor ¿i råspunsurilor, ci el så le reproducå întocmai cum au fost rostite; cu un cuvânt, så le stenografieze. Atunci, judecåtorul, în momentele sale de reculegere, recitindu-le, va putea mai u¿or så-¿i dea seama dacå s-a fåcut sau nu vinovat de practica sugestiei. ªi dacå judecåtorul însu¿i, acela care a luat depozi¡ia martorului, nu-¿i va da seama, este mai posibil ca prin acest mijloc så-¿i dea seama un altul. Justi¡ia, în orice caz, nu va avea decât så câ¿tige din introducerea obiceiului de a se stenografia de cåtre grefier întreaga depozi¡ie. Vom avea de altminteri ocazia så revenim ¿i mai jos asupra utilitå¡ii ce ar avea-o stenografia în practica judecåtoreascå.

VVVVV

¥ntre martori fal¿i, dar tot de bunå credin¡å, o ultimå categorie o formeazå martorii atin¿i de vreuna din bolile sistemului nervos care fac cu neputin¡å func¡ionarea normalå a memoriei. Dar asupra acestei categorii nu insiståm prea mult. Judecåtorul, în cazurile în care se prezintå asemenea martori, are îndatorirea så provoace o expertizå a medicului specialist. Certificatul eliberat de acesta îi va da måsura în care poate utiliza o mårturie venitå din partea unui bolnav. Cuno¿tin¡ele de psihologie, pentru aceste cazuri speciale, trebuie dar completate. Totu¿i, cu desåvâr¿ire inutile ele nu sunt nici aici. Un judecåtor cunoscåtor în ale psihologiei are întâi avantajul så

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 79

distingå mai cu u¿urin¡å cazurile cu adevårat patologice; cåci de multe ori acestea sunt greu de recunoscut. Bolnavii de isterie, bunåoarå, se înfå¡i¿eazå, în aparen¡å, în condi¡iile oamenilor normali, ¿i numai un ochi atent îi poate recunoa¿te. Psihologia pregåte¿te suficient aceastå aten¡ie necesarå. Cu ajutorul ei, judecåtorul, în cazurile dificile, ¿tie când så facå apel la luminile medicului specialist. Apoi, un al doilea avantaj, ¿i nu mai pu¡in însemnat, este cå psihologia då judecåtorului cuno¿tin¡ele necesare pentru a în¡elege ¿i a utiliza mai bine certificatul eliberat de specialist. ¥n acest certificat câteodatå nu se spune nimic hotårâtor asupra gradului de veracitate pe care îl au toate afirma¡iile fåcute de bolnav asupra unui anumit fapt, ci, o datå diagnosticul medical stabilit, råmâne ca judecåtorul så primeascå sau så respingå parte din afirma¡iile fåcute de bolnav. Sunt unele boli ale sistemului nervos care ating de preferin¡å numai câte o func¡ie intelectualå ¿i le laså pe celelalte intacte. A¿a isteria pe care o citaråm mai sus atinge cu preferin¡å func¡ia memoriei ca reproducere, dar laså mai mult sau mai pu¡in intactå func¡ia percep¡iei. Paranoia cronicå, dimpotrivå, atinge înså¿i func¡ia de percep¡ie. Paralizia de origine sifiliticå aduce slåbirea totalå a memoriei, fårå înså så provoace halucina¡ii, pe când paralizia de origine alcoolicå aduce dimpreunå cu slåbirea memoriei ¿i halucina¡ii. Epilepsia este înso¡itå de tulburåri de memorie par¡iale ¿i capricioase; senilitatea înså este urmatå de o degenerare sistematizatå 1 . ¥n toate aceste cazuri se impune negre¿it ca judecåtorul så procedeze cu multå circumspec¡ie, ¿i, pe cât este posibil, så nu-¿i bazeze niciodatå

1 Dr. A. Cramer, Ueber die Zeugnisfähigkeit bei Geisteskrankheit und bei Grenzzuständen (Beiträge der Psychologie der Aussage, Heft II).

80 / Constantin Rådulescu-Motru

convingerea în mod exclusiv pe afirmårile unui bolnav. Dar sunt împrejuråri totu¿i în care adevårul câ¿tigå prin utilizarea lor par¡ialå. Uneori chiar se întâmplå ca ele så fie unicele care se prezintå. Atunci, fårå voie, ele se impun con¿tiin¡ei judecåtorului, ¿i judecåtorul este dator så le cumpåneascå ¿i så aleagå din ele ceea ce-i pare verosimil. Alegerea este înså oarbå, dacå nu este sus¡inutå de cuno¿tin¡e ¿tiin¡ifice. A¿a, dacå ne-am închipui cå se prezintå cazul unui martor atins de degenerescen¡å senilå. Veracitatea afirmårilor pe care le face acest martor este totdeauna de o valoare cu totul inegalå, ¿i judecåtorul, care nu cunoa¿te legea, dupå care se gradeazå aceastå valoare, se gåse¿te în fa¡a unei dificultå¡i de neînvins. Asupra evenimentelor celor mai recente, martorul nu ¿tie råspunde sau råspunde fals; din contrå, întrebat asupra evenimentelor din trecut, ¿i încå dintr-un trecut îndepårtat, martorul råspunde cu precizie ¿i face impresia de a spune adevårul. Judecåtorul, care nu cunoa¿te legile psihologiei, gåse¿te faptul paradoxal ¿i se crede înaintea unui martor neutilizabil. Judecåtorul, cunoscåtor al legilor psihologiei, gåse¿te înså cå faptul este foarte natural, ¿i în consecin¡å pre¡uie¿te afirmårile martorului. Se ¿tie, în adevår, din psihologie, cå degenerescen¡a memoriei din cauza senilitå¡ii prezintå un caracter tipic: ea începe mai întâi cu faptele recente ¿i pe urmå se întinde treptat asupra celor trecute. Un båtrân, cu memoria slabå, nu-¿i aminte¿te de ziua de ieri, dar reproduce cu fidelitate zilele sale din tinere¡e. Deci, chemat ca martor el va fi un martor utilizabil pentru dovedirea faptelor petrecute mai de mult. Judecåtorul care ¿tie aceasta nici nu se code¿te de a-l utiliza. Acest exemplu ni se pare suficient pentru a îndreptå¡i reînnoirea, ¿i la sfâr¿itul acestui paragraf, a invita¡iei ce am repetat-o de atâtea ori mai sus.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 81

Coeterum, censeo

tului este de o imperioaså necesitate!

pregåtirea psihologicå a magistra-

VIVIVIVIVI

Trecem la o nouå categorie de martori fal¿i, la aceea

a martorilor de rea credin¡å. Examinarea acestei

categorii ne aduce din nou în plinå psihologie. ªi încå cu o agravare. La categoriile precedente se putea indica judecå- torului capitolul din psihologie pe care avea så-l consulte, pentru a-¿i deslu¿i starea sufleteascå a martorului. La aceastå din urmå categorie, o asemenea indica¡ie nu se poate face. Reaua credin¡å este o calificare care acoperå fenomene cu mult mai complexe, de cum acoperå calificarea de bunå credin¡å.

Pentru a o påtrunde ¿i a o ståpâni, judecåtorul este dator så se familiarizeze cu întreg cuprinsul ¿tiin¡ei sufletului. El trebuie så ¿tie a despår¡i stårile suflete¿ti

în diferitele lor componente ¿i trebuie så ¿tie încå ¿i

legile cauzale dupå care aceste ståri se produc. Afirmarea falså, fåcutå cu rea credin¡å, este expresia unei ståri suflete¿ti complexe. ¥ntr-însa se întâlnesc motive de origine variatå, motive care coopereazå într-o luminå de con¿tiin¡å foarte neegalå. Martorul însu¿i este departe de a-¿i putea låmuri bine situa¡ia. ¥n unele cazuri, el este deplin con¿tient cå afirmå ceva fals; în alte cazuri înså numai pe jumåtate; ¿i alteori, s-ar putea zice, aproape deloc. Datoria judecåtorului este de multe ori så vadå mai clar decât însu¿i martorul. El trebuie så reconstituie procesul psihologic care a adus dupå sine afirmarea falså; ¿i cum aceasta nu o va putea face direct, deoarece martorul cautå så se ascundå, el va trebui så-l

82 / Constantin Rådulescu-Motru

reconstituie indirect din contrazicerile ¿i, în genere, din raporturile anormale pe care falsul le produce la întâlnirea sa cu restul personalitå¡ii suflete¿ti a martorului. Procesul psihologic care duce la o afirmare falså este ca un fel de intrus pentru personalitatea sufleteascå a martorului. O adaptare perfectå între el ¿i acesta din urmå nu se produce niciodatå; totdeauna råmân nepotriviri. Dar aceste nepotriviri, de¿i greu de eliminat, sunt totu¿i cu dibåcie ascunse de unii martori. Este o datorie pentru judecåtor så nu lase a fi în¿elat. El are så reconstituie prin mijlocirea acestor nepotriviri procesul afirmårilor false, întocmai cum î¿i reconstituie medicul cursul unei maladii prin mijlocirea simptomelor ce i se prezintå. Cu diferen¡a numai, ¿i aceasta încå spre împovårarea judecåtorului, cå la îndeplinirea sarcinii sale medicul gåse¿te în bolnav un ajutor, pe când judecåtorul n-are acela¿i ajutor din partea martorului. Este drept cå psihologia se ocupå cu studiul numai al vie¡ii normale a sufletului; dar aceasta este ¿i cea mai importantå. Judecåtorul, care are în mintea lui o icoanå låmuritå despre stårile suflete¿ti normale, distinge cu mai multå u¿urin¡å stårile artificiale sau provocate inten¡ionat. Toate manifestårile acestea ies pentru el atunci cu atât mai mult în relief. A¿a cum de altfel este cazul ¿i în practica medicalå. Un medic care n-ar cunoa¿te legile vie¡ii fiziologice normale n-ar fi niciodatå în stare så punå diagnosticul unei maladii. Judecåtorul, care nu cunoa¿te legile dupå care în mod obi¿nuit se exprimå stårile suflete¿ti, nu va putea recunoa¿te nici cazurile în care se simuleazå prin o aparen¡å me¿te¿ugitå ståri ce nu existå. Defini¡ia faptului anormal se face totdeauna dupå ce s-a stabilit defini¡ia faptului normal. Dar så låsåm teoria ¿i så ilustråm folosul psihologiei prin câteva exemple din via¡a practicå.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 83

Iatå un martor de rea credin¡å, care de fapt nu afirmå lucruri mincinoase, dar ocole¿te pe cât poate adevårul a¿a încât judecåtorul este indus în eroare. Interogatoriul începe; martorul se aratå dispus så vinå în ajutorul justi¡iei, înså informa¡iile pe care el le då sau n-au nici o legåturå, sau nici o importan¡å pentru cunoa¿terea faptului ce se cerceteazå. Reaua sa credin¡å el o îmbracå câteodatå în haina naivitå¡ii, câteodatå o ascunde dupå paravanul unui mutism ursuz. Martorul face digresiuni, ori se obstineazå så tacå. ¥n tot cazul, interogatoriul nu duce la nici un rezultat. Judecåtorul, pe cât poate, încearcå så învingå îndåråtnicia martorului. ¥ncercare de¿artå. Interogatoriul este suspendat pentru acea zi. Se încearcå a doua zi. Acela¿i rezultat. Atunci, judecåtorul renun¡å, sau, dacå este nervos, recurge la intimidare. Câteodatå intimidarea reu¿e¿te, dar de drept la acest procedeu nu trebuie recurs. Cåci e foarte greu så stabile¿ti limita intimidårii. Unde începe ¿i sfâr¿e¿te ea, ¿i unde începe violen¡a? ¥n cazurile obi¿nuite, interogatoriul, a¿adar, se suspendå. De fapt, el nu existå deloc. Din moment ce råspunsurile martorului n-au nici o importan¡å, ele se abandoneazå. Unii judecåtori au chiar drept normå så le rezume în câteva cuvinte pentru a îndeplini formalitå¡ile cerute de lege, dar în fond ei nu pun nici un pre¡ pe dânsele. Martorul a reu¿it så ascundå ceea ce voia så ascundå, fårå så i se poatå aduce învinuirea de a fi un martor fals. Judecåtorul îl abandoneazå, de¿i adeseori impresia lui intimå este cå a fost amågit. Dar ce avea så facå? Con¿tiin¡a lui este împåcatå, cåci a încercat tot ce îi sta în putin¡å. Cum n-a izbutit el, n-ar fi izbutit nici un altul în locul lui. Cu toate acestea, izbânda nu era poate tocmai atât de anevoioaså, dacå s-ar fi ¿tiut proceda mai bine! ¥n laboratoarele de psihologie, cazul unui asemenea martor mut este cercetat în mod experimental, ¿i mai

84 / Constantin Rådulescu-Motru

totdeauna, rezultatul la care s-a ajuns a fost tocmai contrariu. Cu toatå dorin¡a martorului de a ascunde adevårul, el totu¿i s-a putut reconstitui indirect din spusele lui. ¥n cercetårile de laborator se procedeazå astfel. Se invitå o persoanå så priveascå cu aten¡ie obiectele dintr-o camerå, sau så asiste la o scenå, provocatå într-adins. Dupå ce persoana a privit astfel timp de câteva minute obiectele sau scena, ea este låsatå câteva

zile liberå, apoi e readuså din nou la laborator pentru a

fi supuså experimentårii. Persoana este rugatå ca în

toate råspunsurile ce i se vor cere så ascundå în toate chipurile ceea ce a våzut. Cu un cuvânt, så se comporte ca un martor fals, care ar dori så nu mårturiseascå cå a fost de fa¡å într-un anumit loc. Så presupunem bunåoarå cå persoana în chestiune a våzut o camerå în care existau urmåtoarele obiecte: un birou acoperit cu postav verde, având deasupra lui o cålimarå mare de bronz, cu o statuetå reprezentând pe un înger cu aripile întinse pentru a zbura. Alåturi de birou douå fotolii de piele ro¿u închis. Fiecare fotoliu are o monogramå în col¡ul din stânga. Un covor, ¡esåturå româneascå. Peretele din fa¡a u¿ii de intrare un tablou reprezentând båtålia lui ªtefan cel Mare de la Podul ¥nalt în mårime

de 50 x 80 cm. Ramele tabloului sunt din stejar. Spre peretele de la dreapta u¿ii de intrare, între douå ferestre,

o canapea tot de piele ro¿u închis. ¥n dreptul ferestrelor

câte un scaun. Spre stânga o bibliotecå, ale cårei rafturi de sus sunt pline cu cår¡i legate în diferite culori, iar cele de jos în negru. ¥n fa¡a bibliotecii o scarå de aproximativ doi metri înål¡ime, culoarea stejarului etc ªi acum experien¡a consistå în urmåtoarele: martorul fals e rugat ca la fiecare cuvânt pe care îl pronun¡å experimentatorul så råspundå ¿i dânsul cu un cuvânt, al cårui sens så se asocieze cu cel dintâi. Spre exemplu:

s-a pronun¡at Maroc, martorul poate råspunde Fran¡a;

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 85

s-a pronun¡at zåpadå, va råspunde munte etc. Cât timp cuvintele pronun¡ate nu amintesc obiectele ce trebuie ascunse, martorul nu se trådeazå prin nici un indiciu deosebit. El råspunde cam la acela¿i interval cu un cuvânt al cårui sens se asociazå cu cuvântul pronun¡at. Dar experimentatorul pronun¡å deodatå cuvântul birou. Martorul, atunci se gânde¿te imediat la biroul våzut de el. ¥n mintea lui cu necesitate prima asocia¡ie este aceea tocmai care ar putea så-l trådeze. Bineîn¡eles, se fere¿te så cadå în curså. Dintre cuvintele care i se prezintå în minte, el alege ¿i råspunde tocmai cu acela care nu aminte¿te deloc obiectele ce trebuie så se ascundå. ¥n loc de verde, care l-ar tråda, råspunde comercial. Experimentatorul pronun¡å din nou cuvinte indiferente. La cåmilå, råspunde martorul Africa; la piramidå, Egipt etc. Apoi din nou survine un cuvânt primejdios. Experimentatorul pronun¡å: tablou. Martorul se gânde¿te la tabloul våzut. Negre¿it înså cå el nu va råspunde nici cu ªtefan cel Mare, nici cu Podul ¥nalt; va råspunde cu ceva ce este cu totul stråin tabloului våzut. Bunåoarå Napoleon. ªi a¿a mai departe. Dupå multe cuvinte indiferente, iarå¿i din partea examinatorului câte un cuvânt care reaminte¿te obiectele ce trebuie tågåduite. ªi atunci iarå¿i acela¿i joc în mintea martorului. Prima asociere este aceea care trådeazå. Pe aceasta înså martorul o înlocuie¿te cu alta care iese cu totul din cadrul bånuielii. Experien¡a este la sfâr¿it. Experimentatorul, care a avut grijå så-¿i noteze la fiecare råspuns durata timpului cât a întrebuin¡at martorul pentru a råspunde, procedeazå la interpretarea datelor culese. Primul semn caracteristic care i se prezintå este durata relativ prea lungå pe care a întrebuin¡at-o martorul pentru a råspunde la anumite cuvinte. Pe când la unele cuvinte s-a råspuns dupå câteva zecimi din secundå, la altele s-au întrebuin¡at secunde întregi. Care så fi fost cauza?

86 / Constantin Rådulescu-Motru

Nu alta decât cå la aceste cuvinte martorul a reflectat mai mult. Se adunå la un loc cuvintele care au necesitat o a¿a de lungå reflectare. Curios, ele prezintå o oarecare legåturå între dânsele. Birou, tablou, bibliotecå, scarå, ªtefan cel Mare, Podul ¥nalt, înger, fotoliu etc. Sunt tocmai cuvintele care redau înfå¡i¿area camerei Martorul s-a trådat singur. Pentru a evita acest sfâr¿it ar fi trebuit ca la toate cuvintele pronun¡ate så nu întrebuin¡eze decât un timp egal pentru reflectare ¿i så nu caute så ocoleascå anumite asocieri. Dar stå oare în puterea lui så facå a¿a ceva? Chiar så fi fost pus la curent cu natura experien¡ei ¿i tot n-ar fi putut-o face. Experien¡a se poate încå varia în diferite feluri: dacå este de descoperit o scenå tågåduitå de martor, pe lângå metoda de mai sus, se mai poate întrebuin¡a ¿i cea urmåtoare. Experimentatorul poveste¿te martorului diferite scene, în care intrå ¿i elemente din scena ce trebuie ascunså. Martorul este obligat så reproducå din memorie fiecare povestire. Atunci se observå urmåtorul fenomen curios. Martorul sau trece sub tåcere din fiecare scenå povestitå elementele comune cu acelea din scena ce vrea så ascundå, sau le completeazå cu elemente ce n-au fost povestite, dar care se gåsesc în scena la care martorul a asistat. Legea asocierii ideilor este mai puternicå decât înså¿i voin¡a martorului. Cel care ¿tie så o urmåreascå surprinde cu u¿urin¡å schimbårile inten¡ionate în cursul ei normal; cåci fiecare schimbare atrage dupå sine manifeståri care se pot controla. ¥n zadar persoana care dore¿te a ascunde ceva då gândirii o unitate aparentå; aceastå unitate se distruge de îndatå ce cineva ¿tie så o atace. Negre¿it, în practica judecåtoreascå, nu se pot întreprinde experien¡e în felul celei descrise mai sus. Cabinetul judecåtorului nu se poate transforma într-un laborator de psihologie. Nu este mai pu¡in adevårat înså cå judecåtorul, care este ini¡iat în asemenea experien¡e

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 87

psihologice, va fi mai în måsurå så gåseascå un procedeu pentru a scoate adevårul din gura unui martor de rea credin¡å, de cum l-ar gåsi judecåtorul neini¡iat. Experien¡ele psihologice de laborator se fac în condi¡ii artificiale, este adevårat; dar aceasta nu împiedicå ca ele så fie foarte folositoare. ¥n condi¡ii artificiale se fac, de altminteri, toate experien¡ele ¿tiin¡ifice. Dar iatå un alt caz, mai interesant: martorul care nu se mul¡ume¿te så ascundå adevårul, ci spune inten¡ionat neadevårul în locul adevårului. Martorul de rea credin¡å tipic. Judecåtorul are cu acesta multå båtaie de cap. Rareori nu recurge la intimidåri. Dar ¿i când recurge, rezultatul nu totdeauna este satisfåcåtor. Så vedem dacå existå un mijloc de a-l prinde în curså ¿i pe acesta Credem cå da. Vorbirea fiecårui individ este strict determinatå de întreaga lui personalitate psihologicå. Fiecare are modul såu particular de a se exprima, care se recunoa¿te u¿or, dupå vocabularul întrebuin¡at ¿i dupå legåtura frazei. Vorbirea este tot a¿a de caracteristicå pentru om cum este ¿i scrisul. Un expert o poate recunoa¿te, cu toatå dorin¡a contrarie a celui ce vrea så ¿i-o schimbe inten¡ionat. Astfel fiind, depozi¡iile false, învå¡ate pe dinafarå de martor sunt foarte u¿or de recunoscut. Trebuie så fim numai aten¡i. Sau martorul înva¡å depozi¡ia pe dinafarå, fårå så-¿i dea osteneala de a o asimila felului såu de a se exprima, ¿i atunci depozi¡ia contrasteazå cu restul vorbirii martorului, ¿i este lesne de recunoscut; sau martorul este mai inteligent ¿i încearcå så se exprime în stilul såu propriu. Atunci, negre¿it, recunoa¿terea este mai grea; imposibilå înså nu. Oricâtå dibåcie ar avea martorul, vorbirea care i-a fost insuflatå de o persoanå stråinå råmâne totu¿i cu un caracter stråin. Dacå se întâmplå înså så fie mai mul¡i martori în

88 / Constantin Rådulescu-Motru

aceea¿i categorie, adicå mai mul¡i martori dresa¡i pentru o anume mårturie, atunci opera de descoperire este foarte mult u¿uratå. Frazele învå¡ate råmân tipice, cu un caracter de asemånare de la martor la martor, pe când restul depozi¡iilor se diferen¡iazå dupå personali- tatea psihologicå a fiecåruia în parte. Judecåtorul nu are decât så compare depozi¡iile, ¿i va fi îndatå surprins de descoperirile pe care le face. ¥n depozi¡iile cele mai variate, el va gåsi cå povestirea unui anumit fapt este totdeauna redatå printr-o anumitå întorsåturå de frazå, care este stereotipå de la martor la martor. O flexiune verbalå, o conjunc¡ie, un acord cazual etc. trådeazå originea, fiindcå acestea ies în relief prin uniforma lor repeti¡ie. „Am recunoscut de la început cå martorul S. depunea fals“, îmi spunea în Craiova un vechi magistrat cu ocazia judecå¡ii unui proces la Curtea cu juri, „numai dupå întrebuin¡area perfectului compus. To¡i ceilal¡i martori consåteni cu dânsul întrebuin¡eazå perfectul definit. ªi de altminteri, în vorbirea curentå, întrebuin¡eazå ¿i S. acela¿i perfect. Numai în mårturisirea pe care i-o cerem noi face altfel. A învå¡at depozi¡ia pe dinafarå de la vreun avocat“. Dar pentru a aplica metoda aceasta de compara¡ie cu succes se cere, ca o primå condi¡ie, stenografierea tuturor depozi¡iilor. Numai a¿a se påstreazå vorbirea martorului, individualitatea sa proprie. Cu depozi¡iile rezumate, fie de grefier, fie de judecåtor, a¿a cum se practicå acum nu se poate ajunge la nimic. O cercetare comparativå asupra lor duce cel mult la caracterizarea personalitå¡ii grefierului sau a judecåtorului, iar nicidecum la cea a martorului. Depozi¡iile trebuie stenografiate. Aceasta, cum am avut ocazia så o zicem ¿i mai sus, este o cerin¡å a ¿tiin¡ei. De realizarea ei depinde o ameliorare importantå în practica judecåtoreascå.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 89

Ne-am ocupat de mijlocul de a prinde în curså pe martorul de rea credin¡å, care repetå lucruri învå¡ate pe dinafarå. Så-l vedem acum pe cel ce creeazå falsul din ini¡iativa sa proprie. Pentru aceasta så completåm adevårul psihologic enun¡at mai sus. Am zis cå vorbirea fiecårui individ are în sine ceva particular, prin care se distinge de vorbirea celorlal¡i indivizi. Acest ceva particular stå în alegerea cuvintelor ¿i structura frazei. Pentru a fi mai comple¡i så adåugåm cå acel ceva stå ¿i în tonalitatea afectivå care înso¡e¿te fiecare gest de expresie. ¥n vorbirea curentå aceastå tonalitate uneori dispare, din cauza obi¿nuin¡ei. ¥n vorbirea omului cult mai mult decât în vorbirea celui incult; în vorbirea omului matur mai mult decât în vorbirea copilului. ¥n împrejurårile importante ale vie¡ii înså, când cuvintele tind så exprime o convingere adâncå, sau tind mai ales så comunice ¿i altora o convingere fåcutå, atunci tonalitatea afectivå vine la suprafa¡å. Persoana care vorbe¿te este mi¿catå, face gesturi, ridicå tonul, î¿i ia o înfå¡i¿are expresivå. ¥n aceste împrejuråri tonalitatea afectivå merge paralel cu con¡inutul vorbirii, ¿i serve¿te la caracterizarea acesteia. Persoana care vorbe¿te nu are nevoie så dirijeze aceastå tonalitate, cåci ea vine singurå. Tonul, gestul, expresia emotivå se asociazå de sine cu con¡inutul vorbirii, în modul cel mai natural. ªi cum fiecare persoanå î¿i manifestå individualitatea sa în vorbire, tot a¿a ea ¿i-o manifestå ¿i în tonalitatea afectivå care înso¡e¿te vorbirea. Acelea¿i lucruri, povestite de diferite persoane, se exprimå nu numai cu cuvinte ¿i fraze diferite, ci ¿i cu o tonalitate afectivå diferitå. Tonul, gestul, expresia emotivå sunt tot a¿a de personale cum sunt ¿i frazele. De la persoanå la persoanå asemånåri pot så existe, dar identitate niciodatå.

90 / Constantin Rådulescu-Motru

Så vedem acum ce uz putem face de acest adevår al psihologiei.

A depune mårturie falså, ¿i încå cu rea credin¡å,

nu intrå în obiceiul tuturor. Chiar ¿i aceia care se decid la o asemenea faptå simt cå, în via¡a lor, împrejurarea

prin care trec e o împrejurare importantå. De aceea mai niciodatå martorul de rea credin¡å nu merge nepregåtit înaintea judecåtorului. El î¿i aranjeazå din

vreme discursul, se gânde¿te la întrebårile care îi vor fi puse ¿i la råspunsurile pe care va trebui så le dea. Mai mult încå – ¿i aici este pentru noi mult a¿teptatul experimentum crucis – el se gânde¿te ¿i la tonalitatea afectivå pe care va trebui så ¿i-o dea. Din aceastå prepara¡ie pe care ¿i-o då martorul råmân câteva urme, pe care le poate citi acela care este deprins cu asemenea lecturå.

¥n adevår, cuvintele care vor compune råspunsurile

de ocazie sunt în genere u¿or de ales ¿i aranjat. Un martor dibaici n-are, în aceastå privin¡å, mai nici o teamå. Teama lui mai mare este cum så-¿i compunå figura, gestul, vocea, cu un cuvânt, ce tonalitate afectivå

så-¿i dea. Cåci, negre¿it, nu oricine are talentul imita¡iei teatrale în a¿a grad încât så se încreadå în ceea ce va aduce momentul. Judecåtorul îl poate bånui, îl poate confrunta. Un gest, o mi¿care îl pot tråda. ¥n zadar cuvintele sunt ticluite din vreme dacå ele nu sunt sus¡inute ¿i de o înfå¡i¿are adecvatå. Omul care spune adevårul e lini¿tit, uneori e chiar exuberant; în orice

caz, el nu tremurå, nu-¿i prea alege cuvintele

Martorul

fals prevede dificultå¡ile ¿i situa¡ia lui delicatå. El trebuie sau så învingå aceste dificultå¡i, sau så renun¡e la afirmårile false. Dacå s-a decis så facå afirmåri false, atunci trebuie så-¿i compunå ¿i o înfå¡i¿are potrivitå. Cuvintele ticluite nu sunt de ajuns. Rezultatul din toatå aceastå pregåtire este cå martorul se prezintå înaintea judecåtorului cu un aer

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 91

prefåcut de sinceritate. El poartå o mascå sentimentalå, care, dupå pårerea lui, va ajuta la întårirea convingerii ce vrea så comunice. Aceastå mascå înså, ca toate må¿tile de altfel, nu e potrivitå numai sufletului såu, ci oricårui suflet care ar vrea så treacå drept sincer. Judecåtorul ini¡iat va recunoa¿te într-însa lipsa de individualitate. ¥nfå¡i¿area sinceritå¡ii, când acoperå sufletul în adevår sincer, nu e tipicå, nu se potrive¿te sinceritå¡ii în genere, nu e teatralå. ¥nfå¡i¿area falså a sinceritå¡ii e teatralå. Ea este constituitå artificial, din memorie; este a¿a cum a crezut martorul cå trebuie så fie sinceritatea, dar nu cum este în realitate. De fapt sinceritatea are o înfå¡i¿are personalå, dupå cum este ¿i sufletul care o manifestå. Pe lângå acest caracter general, mai este ¿i un semn particular, care poate servi judecåtorului. ¥nfå¡i¿area sinceritå¡ii, când este realå, nu precedå actul însu¿i al sinceritå¡ii. Martorul sincer n-are nevoie så-¿i ia aerul de sinceritate înainte de a începe depozi¡ia. Aerul de sinceritate vine de la sine, dimpreunå cu depozi¡ia. Martorul de rea credin¡å, înså, comite totdeauna gre¿eala de a face så fie precedatå depozi¡ia sa de un aer fals de sinceritate. El se ¿tie bånuit ¿i de aceea preîntâmpinå din vreme îndoiala ce ar putea så se producå în mintea celui ce-l ascultå. A¿a la luarea juråmântului. Martorul de bunå credin¡å repetå dupå judecåtor cuvintele sacramentale ale juråmântului: „jur cå voi spune adevårul ¿i numai adevårul“, pe tonul obi¿nuit, fårå multe ceremonii. Martorul de rea credin¡å gåse¿te totdeauna mijlocul så atragå aten¡ia judecåtorului. Sau apaså cu inten¡ie asupra fiecårui cuvânt, sau – cum se întâmplå mai des – repetå cuvintele în mod mecanic ¿i cât mai repede, afectând convingerea cå pentru el juråmântul nu era de nevoie, cå el în orice caz ar fi spus adevårul

92 / Constantin Rådulescu-Motru

Suntem la sfâr¿itul studiului nostru. N-am avut preten¡ia de a da un manual practic dupå care judecåtorul så procedeze în ascultarea martorilor. Am dorit numai så atrag aten¡ia asupra importan¡ei pe care o are psihologia în asemenea chestiuni. Cå un judecåtor, ¿i fårå o pregåtire psihologicå specialå, prin simpla sa practicå, poate ajunge så observe fa¡å de martori regulile stabilite de noi mai sus, este posibil. Ba încå este foarte probabil. Dar aceastå posibilitate nu apare decât dupå o îndelungatå practicå. Pânå ce o asemenea îndelungå practicå så se formeze, judecåtorul continuå înså så judece, ¿i cei judeca¡i nu au posibilitatea så revinå pentru a fi judeca¡i din nou de el, mai târziu, dupå ce practica s-a format. Erorile fåcute sunt ireparabile. Apoi ¿tiin¡a, în genere, are drept scop så scurteze timpul de experien¡å, iar nu så-l suprime cu desåvâr¿ire. Numai acest scop îl poate avea ¿i psihologia. Totdeodatå, profesionistul de merit – cum dorim så fie magistratul – trebuie så caute în ¿tiin¡å motive pentru îmbogå¡irea activitå¡ii sale viitoare. Printre aceste mo- tive noi îi propunem pe cele oferite de studiul psihologiei.

PSIHOLOGIA CIOCOISMULUI*

ªi aståzi repetåm destul de des cuvântul ciocoi, de¿i la cârma ¡årii nu mai sunt veneticii neså¡io¿i de odinioarå, ¿i de¿i poporul român întreg se bucurå de

Dacå ¿i dupå dispari¡ia

influen¡ei veneticilor cuvântul se întrebuin¡eazå mai departe, este aceasta o probå cå sufletul ciocoiului tråie¿te ¿i aståzi în mijlocul nostru, ¿i cå el se recunoa¿te, cu toate cå s-au schimbat atâtea ¿i atâtea în dulcea noastrå ¡arå? Desigur. Istoricii ¿i filologii ar comite o mare nedreptate så revendice numai pentru trecut existen¡a ciocoiului: el se råsfa¡å ¿i aståzi; dacå n-ar fi, nu s-ar vorbi de dânsul, cum zice în¡elepciunea popularå. Dar ¿i pentru trecut, istoricii ¿i filologii ne dau pu¡ine låmuriri asupra ciocoiului ¿i ciocoismului. Filologii nu ¿tiu din ce limbå se derivå cuvântul ciocoi. Cihac îl socote¿te ca derivând din slavone¿te. Philippide înclinå, dimpotrivå, så vadå în ciocoi o forma¡iune onomatopee, prin urmare, dupå dânsul, cuvântul ne-ar apar¡ine, întocmai ca ¿i fåpturile ce se desemneazå prin el. Ov. Densu¿ianu n-a avut ocazia så se pronun¡e. Pårerile filologilor celorlal¡i sunt împår¡ite: unii îl considerå ca

drepturi constitu¡ionale

* Apårut ini¡ial în „Noua Revistå Românå“, 1908, vol. V, nr. 2 (oct. 19), p. 52-55; Idem, Biblioteca „Lumen“, nr. 100, Bucure¿ti, 1911, p. 1-20 (dupå care ¿i redåm acest text).

94 / Constantin Rådulescu-Motru

derivat din turce¿te, al¡ii din grece¿te. Din latine¿te desigur cå nu este. ¥n sfâr¿it, de la filologi plecåm cu prea pu¡ine cuno¿tin¡e. Dar nici istoricii nu ne sunt mai

darnici. Afarå de rolul de împilator, care se exemplificå

în atâtea documente, nu ni se face nimic altceva

cunoscut din firea ciocoiului. Ciocoii luau biruri multe,

¿i bie¡ii oameni sufereau mult de pe urma lor, aceasta

este tot ce ne spun istoricii. Adicå nu ne spun istoricii,

ci documentele istorice, cåci de la un timp încoace

istoricii s-au fåcut foarte comozi; ei laså så vorbeascå documentele ¿i se mårginesc numai la func¡ia de corectori ai erorilor tipografice. Poate ¿i subiectul în sine este cam ingrat, a¿a cå el nu este de naturå så fixeze prea mult aten¡ia istoricilor. Ciocoiul a fost un musafir nepoftit de locuitorii ¡årii; el s-a furi¿at pe ne¿tiute în mijlocul påmântenilor, în a¿a fel cå nimeni n-a ¿tiut când s-a aråtat primul ciocoi, de¿i to¡i au strigat

în urmå: afarå cu ciocoii! ªi acum iarå¿i nimeni nu ¿tie

precis: påråsitu-ne-au ciocoii? Nu e datå cronologicå preciså: nici la venire, nici la lå¡ire, nici la plecare; cum voi¡i atunci ca istoricul så consacre un capitol din pre¡ioasa sa ¿tiin¡å pentru cuno¿tin¡a ciocoiului? Lipsi¡i de concursul puternic al filologiei ¿i istoriei na¡ionale, råmâne så ne ajutåm, pe cât putem, cu datele pe care ni le procurå literatura popularå, ¿i, mai ales, cu datele pe care le putem culege din tradi¡ia oralå. Din aceste date, precum ¿i din analogiile pe care le întâlnim în istoria culturii altor popoare, vom încerca så reconstituim sufletul ciocoiului – cåci un suflet a avut ciocoiul, cu toate jåletele bie¡ilor împila¡i! – vom încerca så ne explicåm ivirea ¿i cauzele grandorii, precum ¿i ale decaden¡ei sale în mijlocul poporului nostru. Este o sarcinå grea, bineîn¡eles, ¿i nu pentru umerii no¿tri! Pânå ce înså geniile ¡årii vor gåsi un mo- ment liber ca så o treacå pe umerii lor – moment care

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 95

va fi urmat îndatå de apari¡ia câtorva volume groase asupra chestiunii –, fie-ne permis så anticipåm cu urmåtoarele reflexii. Soarta î¿i are câteodatå ironiile sale:

un suflet a¿a de trufa¿ ca al ciocoiului nu putea gåsi un mai modest interpret ca în scriitorul acestor rânduri.

IIIII

Sociologii gåsesc în natura omului douå tendin¡e fundamentale, pe care ei î¿i bazeazå o explicare plauzibilå despre formarea diferitelor clase ale societå¡ii. O tendin¡å este aceea a imita¡iei. „Nu este vietate pe påmânt mai înclinatå spre imita¡ie ca omul, zice Schmoller. Omul se poate låsa influen¡at în toate felurile de mediul în care tråie¿te; el imitå gestul, gândirea ¿i sentimentele celor dimprejur, cum nu poate face nici un alt animal. Animalul, în genere, este mai izolat, fiindcå n-are acelea¿i mijloace de comunica¡ie cu semenii såi, ca omul“. A doua tendin¡å este înså tocmai opuså imita¡iei: este tendin¡a spre individualizare. Fiecare om vrea så se facå mai distins decât pare, så nu fie în rândul tuturor. Imita¡ie de o parte, distinc¡ie de altå parte; din aceste douå tendin¡e se alcåtuie¿te dinamica elementarå a vie¡ii sociale. Din lupta acestor douå tendin¡e rezultå, la fiecare popor, forma pe care o capåtå ierarhia claselor sociale. Imita¡ia constrânge la fuziunea individualitå¡ilor, ¿i, dacå ar fi fost numai ea, societatea ar fi ajuns de mult la o uniformitate automatå; dar tendin¡a opuså sparge uniformitatea, îi separå pe oameni în caste, în clase, în grupe, în persoane. Binecuvântatå fie aceastå de-a doua tendin¡å, cåci fårå ea n-am fi cunoscut diferen¡ierea

96 / Constantin Rådulescu-Motru

socialå ¿i nu ne-am fi regåsit fiecare pe sine însu¿i ca persoanå, înlåuntrul societå¡ii!

Cele douå tendin¡e sunt capabile de progres, adicå ele se dezvoltå în decursul timpului, atât în ceea ce prive¿te cantitatea elementelor lor suflete¿ti, cât ¿i în ceea ce prive¿te calitatea lor. Tendin¡a imita¡iei se rafineazå cu timpul, pânå ce devine simpatie socialå; iar tendin¡a spre distinc¡ie ajunge de la forma egoismului primitiv pânå la forma cea mai nobilå a caracterului. Corespunzåtor transformårii tendin¡elor, se transformå ¿i organizarea ierarhiei sociale. Plåcerea pentru distan¡a socialå – pathosul distan¡ei de care vorbe¿te Nietzsche – ajunge a fi cu timpul satisfåcutå, în a¿a chip cå, pentru a avea-o unii, nu mai este nevoie de durerea altora – a celor pu¿i la distan¡å. Via¡a societå¡ilor se îndreaptå de fapt, dupå asigurarea sociologilor optimi¿ti, înspre o organizare, în care fiecare membru î¿i va avea satisfac¡ia de a se sim¡i ca

o individualitate deplinå, de¿i va beneficia, în acela¿i

timp, de toate avantajele pe care le oferå solidaritatea cu ceilal¡i membri ai societå¡ii. ¥ntre însu¿irile ierarhiei sociale ¿i calitatea tendin¡ei spre distinc¡ie este un raport direct: minoritatea impune ierarhia care corespunde mai bine sentimentelor sale de distinc¡ie. Genul de ocupa¡ie practicå pe care îl rezervå pentru sine minoritatea oglinde¿te în special sufletul acesteia: o minoritate preocupatå suflete¿te de problemele religioase opre¿te pentru sine practica religioaså; o minoritate råzboinicå î¿i ia pentru dânsa practica råzboiului; iar o minoritate de fire artistå î¿i opre¿te practica artei etc. Fiecare minoritate face din ocupa¡ia care corespunde mai bine firii sale un semn

de distinc¡ie, ¿i opre¿te ca aceastå ocupa¡ie så mai fie luatå ¿i de al¡ii, adicå de ceilal¡i comuni muritori. Astfel sunt ocupa¡ii nobile ¿i ocupa¡ii vulgare, dupå cum sunt

¿i cei care le practicå; omul care se ocupå cu o muncå

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 97

inferioarå rangului såu se degradeazå, dar ¿i ocupa¡ia înså¿i este degradatå din moment ce este îmbrå¡i¿atå de un om dintr-o claså inferioarå celor care de obicei o practicå. Din aceastå legåturå ce se stabile¿te între ocupa¡ia practicå ¿i tendin¡a de distinc¡ie, rezultå numeroase motive de progres pentru cultura omeneascå. Sentimentul de distinc¡ie, råsfrângându-se în con¿tiin¡e diferite, aduce dupå sine diferen¡ierea

ocupa¡iilor practice, ¿i cu acestea dezvoltarea culturii:

minoritatea inoveazå ocupa¡ii pentru sine, care se råspândesc apoi, prin imita¡ie, între cei mul¡i. Aceasta este ra¡iunea ¿i constituie în acela¿i timp foloasele ierarhiei sociale, dupå sociologi. ªi acum så revenim la ciocoi. „Cine poate da de nasul ciocoiului!“ – zice poporul. „¥n România nu mai este de tråit“! exclamå la rândul såu ciocoiul, chiar din timpurile lui fericite! Neîndoios, în sufletul ciocoiului predominå tendin¡a de distinc¡ie, de care vorbeam mai sus. Ciocoiul suferå din contactul cu mul¡imea. „¥i miroase ciocoiului“. „I-a cåzut nasul

ciocoiului“. „Ia nu mai face pe ciocoiul“

locu¡iuni, ¿i alte multe de felul acestora, pe care le auzim ¿i aståzi, indicå destul de clar nuan¡a sentimentului de mândrie exageratå. „Ce, te-ai fåcut ciocoi?“ este suprema imputare pe care un om din popor o poate aduce aceluia ce se leapådå de teapa sa. „Lumea este pe dos aståzi“, obi¿nuie¿te så strecoare ciocoiul în conversa¡ia sa de salon, pentru a nuan¡a ironic prezen¡a celor ce nu sunt de o seamå cu dânsul. Aceastå tendin¡å de a se distinge, de a ie¿i din rândul celorlal¡i pune pe ciocoi pe aceea¿i linie cu reprezentan¡ii minoritå¡ilor de elitå, pe care îi cunoa¿tem din istoria culturii altor popoare. Dar asemånarea se opre¿te la aceastå tråsåturå mai mult exterioarå a sufletului. ¥narma¡i cu cuno¿tin¡ele pe care le avem despre reprezentan¡ii minoritå¡ilor de elitå de

Aceste

98 / Constantin Rådulescu-Motru

la alte popoare, dacå încercåm så påtrundem sufletul ciocoiului, constatåm îndatå cå diferen¡ele între acesta ¿i sufletul elitei sociale de aiurea sunt prea mari. Ciocoiul nu are o ocupa¡ie anume rezervatå pentru sine, sau un anumit ideal pe care så-¿i bazeze drepturile sale de superioritate, cum au minoritå¡ile de elitå de aiurea. Ciocoiul nu se crede a fi nici cel mai indicat pentru preo¡ie, cum se credea aristocra¡ia indianå ¿i egipteanå, nici cel mai indicat pentru militårie, cum se credea ¿i se crede încå nobilul francez ¿i german, nici cel mai indicat pentru artå, ¿tiin¡å etc.; ¿i cu aceastå lipså de dragoste pentru o anumitå ocupa¡ie se une¿te încå ¿i lipsa de dragoste pentru un ideal. Ciocoiul n-are lege, a observat de mult poporul; adicå el nu vine så-¿i sprijine drepturile sale pe o anumitå credin¡å sau ideal. El este ciocoi fiindcå este ciocoi pur ¿i simplu, nu fiindcå ar fi de o altå religie, sau de o altå raså, sau de o altå culturå, ca românul. Adicå, mai drept vorbind, ciocoiul ¿i dacå este de alt neam, sau de altå culturå ca românul, nu pe aceastå deosebire î¿i reazemå el preten¡iile sale. Ciocoiul poate fi de origine greacå, sau de origine românå, poate fi crescut în Grecia sau în România, aceasta nu schimbå nimic din ceea ce e caracteristic în el; el este mândru ca ciocoi, ¿i nicidecum ca grec, sau om cult. Aceastå lipså de dragoste pentru o ocupa¡ie, pentru un ideal, sau pentru un neam stråin chiar, deosebe¿te fundamental pe ciocoi de aristocra¡ia tuturor celorlalte popoare, precum ¿i de aristocra¡ia noastrå påmânteanå, a vechilor boieri. Boierul român era mândru de a fi preferat în cariera armelor; era mândru de neamul såu, adicå de genealogia sa; avea mândria „unei legi“, cum zice poporul. Pe boierul român îl po¡i analiza ¿i apropia suflete¿te în fiecare epocå a trecutului nostru, dupå ocupa¡ia ¿i preferin¡ele sale; el este un produs direct al mediului nostru românesc, ¿i ca atare explicabil prin datele acestui mediu. Ciocoiul,

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 99

dimpotrivå, pare cå planeazå deasupra acestui mediu. El are o motiva¡ie specialå pentru mândria sa, motiva¡ie cu totul diferitå de a celorlalte aristocra¡ii. Mândru cu cei mici, ciocoiul este lingu¿itor ¿i târâtor

atestå apoi to¡i istoricii. Prin urmare, nici

mândria înså¿i, ca sentiment consecvent, nu se sus¡ine. Sufletul nebulos al ciocoiului începe acum så ni se dezvåluie ca plin de contradic¡ii! ªi cu toate acestea sufletul ciocoiului nu este nici nebulos, nici plin de contradic¡ii. El urmeazå unei motiva¡ii logice, ca sufletul ori¿icåruia dintre noi, numai trebuie så fim noi îndestul de pregåti¡i ca så-l în¡elegem. ªi pregåtirea aceasta o gåsim pe de-a-ntregul tot în ¿tiin¡a sociologiei. Evident, aceastå ¿tiin¡å devine din ce în ce mai indispensabilå. ¥n adevår, fiecare dintre noi, care judecå asupra rostului de a fi al unei aristocra¡ii, ¿i prin urmare ¿i a rostului de a fi al ciocoiului este înclinat så întrebe „în ce scop“ î¿i afirmå ace¿tia superioritatea lor, ¿i de autoritatea cårui ideal î¿i leagå, în special acesta din urmå, preten¡iile sale, cåci fiecare dintre noi este obi¿nuit så judece ¿i pe al¡ii dupå sine însu¿i. Fiecare dintre noi crede cå activitatea omeneascå are un scop, care se recunoa¿te ¿i se apreciazå în urmå din fapte; mentalitatea noastrå de profesioni¿ti burghezi nu poate concepe o activitate practicå fårå scop, o profesiune joc, avându-¿i scopul în sine înså¿i. Sociologia înså tocmai de aceea este fåcutå, ca så ne ridice peste mentalitatea noastrå prea strâmtå, sau mai bine, peste prejudecå¡ile noastre. Ea ne aratå cå ceea ce noi credem a fi cu neputin¡å se întâmplå totu¿i, ¿i nu numai cå se întâmplå, dar se ¿i explicå în modul cel mai ra¡ional. ¥ntocmai cum sålbaticii iubesc podoaba pentru cå este podoaba corpului lor, ¿i nu fiindcå ea reprezintå vreo artå, tot a¿a, ne spun sociologii, sunt oameni care iubesc puterea, rangul sau înål¡imea socialå pentru cå

cu cei mari

100 / Constantin Rådulescu-Motru

acestea le dau lor o satisfac¡ie imediatå, iar nu pentru cå ele ar mijloci realizarea vreunui scop: iubesc puterea

pentru putere, ¿i nu pentru gândul de a face ceva cu puterea. Este forma cea mai reduså pe care o îmbracå tendin¡a spre distinc¡ie; este tendin¡a råmaså în stadiul de jos. Ciocoiul este din categoria acestor din urmå oameni. Pentru a-l în¡elege, trebuie dar så ne dezbåråm de prejudecå¡ile pe care ni le då cultura timpului. Ciocoiul este un adorator al puterii ¿i al rangului, indiferent sau independent de scopul în care ar putea

fi utilizate puterea ¿i rangul. Scopul lui nu trece dincolo

de satisfac¡ia imediatå; el nu vrea puterea pentru a întrona idealurile sale în organizarea societå¡ii, nu; el vrea puterea pentru a se ¿ti cå o are el ¿i nu al¡ii. Istoria ¿i tradi¡ia popularå ni-l aratå totdeauna astfel: „Scoalå tu så stau eu“; „de ce tu ¿i nu eu?“; aici se încheie

toate ra¡ionamentele ciocoilor, ori de câte ori îi întâlnim agitându-se pentru a câ¿tiga gra¡ia Domnului, sau pentru

a veni la cârma statului. Acum în¡elegem pentru ce mândria fa¡å de cei mici

se împacå prea bine în sufletul ciocoilor cu lingu¿irea fa¡å de cei mari. Amândouå aceste sentimente se completau la dân¿ii în chipul cel mai explicabil. Mândria

¿i lingu¿irea nu pot sta alåturi în sufletul care se måsoarå

pe sine dupå norma unui ideal, dar în sufletul care este lipsit de ideal, ¿i care cautå numai o satisfac¡ie imediatå, aceste sentimente merg perfect de bine laolaltå. Lingu¿irea fa¡å de cei mari era ¿i ea un titlu de distinc¡ie. Nu putea oricine lingu¿i pe cei mari, ¿i ciocoiul era mul¡umit cå el poate fi înaintea altora.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 101

IIIIIIIIII

Cu aceastå caracteristicå a sufletului ciocoiesc se împacå toate zicåtorile populare ¿i toate afirmårile scriitorilor no¿tri. Nu este scriitor care så ni-l arate pe ciocoi ca pe un om nesuferit din cauza anumitelor sale credin¡e religioase ori politice sau pentru exclusivismul såu de claså socialå. Ciocoiul se împacå cu orice credin¡å ¿i în orice mediu, numai cu condi¡ia så-i fie låsat lui primul loc. El este omul care simte un fel de voluptate în exercitarea puterii, este incarnarea dorin¡ei de putere. Este pus, bunåoarå, så adune biruri – vai de contribuabili! – nimeni nu are milå înaintea lui! Este pus så judece ¿i så pedepseascå, vai de împricina¡i! Face administra¡ie? Lumea tremurå. Ciocoiul, cu un cuvânt, idolatrizeazå puterea ¿i se crede predestinat så o exercite cu toatå energia. Din aceste însu¿iri suflete¿ti, în¡elegem pentru ce ciocoiul n-a fost niciodatå, în trecutul ¡årii noastre, un doritor de reforme, sau un reac¡ionar convins, ci totdeauna un poftitor de onoruri ¿i mai ales de func¡ii. Revolu¡ia de la 1848 l-a surprins fårå nici un crez poli- tic, ¿i un asemenea crez el n-a avut niciodatå. Crezul ciocoiului a fost rezumat totdeauna într-un singur cuvânt: puterea. Se schimbau Domnii; se schimbau statele care exercitau influen¡å asupra ¡årii noastre; se schimbau pânå ¿i bazele culturii noastre; ciocoiul era cu toate de acord, întrucât el råmânea la putere. Boierii påmânteni se istoveau prin sacrificiile fåcute pentru anumite credin¡e; ciocoii, dimpotrivå, se îngrå¿au – zic cronicarii vremii. Ei erau parazi¡ii decrepitudinii noastre politice, fiindcå în urma acestei decrepitudini sporea arbitrarul puterii, ¿i în arbitrarul puterii se gåsea la largul såu ciocoiul.

102 / Constantin Rådulescu-Motru

IIIIIIIIIIIIIII

Timpul de grandoare al ciocoilor fu timpul domniilor fanariote. ¥n acest timp se pulverizarå toate bunurile noastre culturale; se necinsti biserica; se necinstirå limba ¿i obiceiurile; se tåie dintr-o datå continuitatea cu tot trecutul nostru. ¥ntre cei de sus ¿i cei de jos se rupserå toate legåturile, afarå de una: cei de sus continuarå a tråi din munca celor de jos, fårå înså a mai da în schimb ceva pentru ridicarea culturii acestora. Cei de sus nu mai cunoscurå margini la atotputernicia lor; cei de jos nu mai avurå în ce så-¿i punå nådejdea. Autoritatea statului se reduse la o singurå pârghie: frica. ¥n ochii celor de jos, cei de sus sunt oameni care pot ¿i fac ce vor cu puterea lor, iar nu oameni care fiind superiori prin culturå au råspunderea acestei superioritå¡i. Cine poate, face pentru el, ¿i nu då seamå nici înaintea lui Dumnezeu – crede poporul. Cei de sus avurå aceea¿i credin¡å. Unde nu este comunitate de culturå, nu este nici reciprocitate de råspundere. Acesta fu un timp de restri¿te pentru poporul român. Samavolnicia plutea în atmosferå ¿i påtrundea oarecum toate institu¡iile ¿i toate obiceiurile. Era timpul cel mai potrivit pentru ciocoi. ªi ei venirå nepofti¡i, ca to¡i parazi¡ii: din ºarigrad; din Grecia; din chiar ¡inuturile ¡årii noastre. Ei umplurå golul ce se fåcuse între popor ¿i Vodå. Ei constituirå nobilimea „sui-generis“, de care se sim¡ea nevoie în acea vreme: curtezani fa¡å de cel de pe tron; împilatori fa¡å de popor, curtezani fårå o polite¡e înnåscutå; împilatori fårå a avea înfå¡i¿area de tigri. ªi la aceste condi¡ii dezastruoase se mai adaugå apoi ¿i frica de ziua de mâine. Vodå putea fi surghiunit la ºarigrad de pe o zi pe alta ¿i succesorul lui putea så nu mai aibå acelea¿i preferin¡e. O situa¡ie intolerabilå din toate punctele de vedere. ¥n istoria popoarelor nu

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 103

gåsim o elitå socialå puså într-o situa¡ie a¿a de rea. ¥n istoria popoarelor gåsim totdeauna cå, dacå nu

era siguran¡a politicå, era totu¿i for¡a idealului pe care minoritå¡ile de elitå se sprijineau. Dar aici, la noi, nici siguran¡å politicå, nici ideal! Cum s-ar fi putut oare sus¡ine ciocoii, dacå n-ar fi avut ei, cel pu¡in, plåcerea pe care o då exerci¡iul puterii? Copilul care tortureazå un pui de pasåre simte o plåcere realå; criminalul care, dupå ce pune în imposibilitate pe victimå de a se apåra,

o mai ¿i tortureazå simte o plåcere; sålbaticul care ia la

ochi pe semenul såu ¿i îl omoarå, numai în scopul de a vedea dacå arma lui e bunå, simte o plåcere; simt plåcere to¡i aceia care cautå så câ¿tige admira¡ia mul¡imii prin energia gestului. Chiar s-ar putea zice:

fiecare om are în sufletul såu o micå înclina¡ie pentru asemenea plåcere; numai cå la oamenii obi¿nui¡i aceastå înclina¡ie întâmpinå în calea sa influen¡a educa¡iei, care o derivå în altå direc¡ie. Ciocoii se gåseau într-o ¡arå locuitå de prea mul¡i pui de pasåre; într-o ¡arå care invita aproape la exerci¡iul ne¡årmurit al puterii. Ei n-au fåcut decât så urmeze acestei invita¡ii. Cu puterea pe care le-o punea la dispozi¡ie statul, ei s-au jucat ¿i au abuzat. Ei au fost acroba¡ii energiei.

IVIVIVIVIV

A trecut timpul domniilor fanariote, ¿i s-au dus ciocoii, dar ne-au råmas amintirile despre ei, dimpreunå cu deprinderile lor; ne-a råmas ciocoismul.

Ciocoismul îl întâlnim încå în via¡a politicå; ¿i are aproape acela¿i caracter ca ¿i ciocoismul vechi: frenezia puterii, lipsa de ideal ¿i dispre¡ul pentru mul¡ime. Cazurile care îl ilustreazå sunt multe; sim¡i chiar o greutate så alegi, atât de multe sunt. Ciocoismul a fost

o boalå grea ¿i încå o boalå na¡ionalå.

104 / Constantin Rådulescu-Motru

Sunt cazuri în care ciocoismul se manifestå, la unii din compatrio¡ii no¿tri, de la primele lor începuturi de activitate politicå; sunt înså ¿i cazuri în care ciocoismul se manifestå târziu, ¿i totdeauna surprinzåtor de brusc. Cazurile acestea din urmå sunt cele mai interesante, ¿i de aceea începem cu dânsele. A¿a, îmi permit så povestesc urmåtorul caz, pe care îl cunosc de aproape. X este un profesor amabil ¿i cu sentimente democratice; un båiat bun, cum i se zice în limbajul familiar. ¥mprejurårile politice îl aduc pe fotoliul ministerial; este ministru, poate peste a¿teptårile sale. De la primele acte de om puternic, profesorul nostru se schimbå, pânå a nu mai fi de recunoscut. Faptul de a semna în josul unei rezolu¡ii ¿i de a ¿ti cå împarte în dreapta ¿i-n stânga, când teroarea, când bucuria l-a fåcut så cadå ca într-un fel de be¡ie; profesorul nostru avea plåcerea actului în sine, indiferent de consecin¡e. Consecin¡ele puteau fi rele sau bune, nu importau. Principalul lucru pentru dânsul era så se ¿tie exercitând puterea, ¿i så ¿tie ¿i al¡ii cå de puterea lui depinde o lume întreagå. Rezolu¡iile luate nu urmau vreunui plan; ele se schimbau continuu dupå dispozi¡iile de moment. Profesorul nostru nu ¿i-a pus låmurit niciodatå întrebarea dacå prezen¡a sa la minister avea vreun scop; singurul scop era så apuce ¿i ziua de mâine ca ministru. Dispre¡ul pentru opinia altuia, ¿i pentru mul¡ime în genere, a urmat de la sine; el armoniza cu întreaga lui stare sufleteascå. To¡i care apropiau pe fostul coleg de noul ministru aveau impresia acestei transformåri. Prietenul meu, dr. Marinescu, bånuia o deranjare în func¡iunile cerebrale. O deranjare era, bineîn¡eles; profesorul nostru este atins de ciocoism. Un alt caz, dar care se întâlne¿te mai des, este urmåtorul: Y a îndeplinit odatå o func¡ie publicå prin încrederea alegåtorilor, sau prin încrederea unui partid. Când încrederea înceteazå, urmeazå de la sine så

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 105

înceteze ¿i func¡ia. A¿a judecå omul obi¿nuit cu regimul constitu¡ional. Dacå este un motiv de a du¿måni pe cineva pentru aceastå încetare, atunci acest cineva este alegåtorul, sau partidul care î¡i ridicå încrederea. A¿a ar fi judecata omului ra¡ional. Omul predispus la ciocoism judecå înså altfel. El du¿måne¿te exclusiv pe cel care i-a luat locul, fiindcå acesta de¡ine puterea. Din cauza aceasta, Y face o politicå personalå în vederea reob¡inerii func¡iei pierdute. El se crede indispensabil pentru acel loc, indiferent de voin¡a sau încrederea alegåtorilor. Din aceastå cauzå armele lui de luptå în via¡a politicå sunt intriga ¿i calomnia; a¿a cum face ¿i vechiul ciocoi. Ceea ce råmâne neîn¡eles pentru Y este curajul cetå¡enilor ¡årii de a se dispensa de serviciile lui. „Nu må vor ei, dar îi voi eu pe ei!“ – cu acest ra¡ionament suntem în plin ciocoism. Så venim acum la cazurile cele mai numeroase, acelea pe care unii le ¿i au exclusiv în vedere atunci când vorbesc de ciocoism. ¥n statele cu regim constitu¡ional fiecare cetå¡ean are dreptul så cearå a fi la cârma statului, cu singura condi¡ie numai, så se mai gåseascå ¿i al¡i cetå¡eni care så sprijine cererea lui. A cere puterea este chiar o datorie cetå¡eneascå, întrucât ai pregåtitå încrederea altora în tine. Ciocoiul înså nu simte nevoia acestei de-a doua condi¡ii. El cere puterea, stând pe saltea, fårå så se îngrijeascå de câ¿tigarea încrederii altora. Lumea este datoare så ¿tie cå el vrea puterea, chiar dacå nimeni nu l-a våzut la lucru. Oamenii ceilal¡i încep cu func¡ii mici, pentru a se ridica treptat la func¡ii mari:

cei cu dispozi¡ii de ciocoism înså nu pot începe decât cu func¡iile mari; ei sunt oameni providen¡iali. Ciocoismul se manifestå înså mai låmurit ca oriunde în discu¡iile politice, ¿i anume în tonul ¿i argumentarea oratorilor de întruniri publice. ¥n aceste ocazii este o adevåratå plåcere så pleci la vânåtoarea celor atin¿i de

106 / Constantin Rådulescu-Motru

ciocoism. ¥i recuno¿ti de la primele cuvinte. Ciocoiul nu admite niciodatå importan¡a adversarului. El, fie într-un partid cât de pu¡in numeros ¿i cât de neputincios, nu vorbe¿te niciodatå cu stimå de partidul advers. Pentru el adversarii sunt ca pulberea

care o ridicå vântul ¿i prin care dânsul poate påtrunde când vrea! La gestul lui i se pare cå prive¿te o omenire întreagå. Scula¡i oameni buni ¿i din plaiuri ¿i din ora¿e, fiindcå vorbesc eu!! Sentimentul realitå¡ii nu se poate împåca deloc cu ciocoismul. Când e¿ti atins de ciocoism

vorbe¿ti ca din nori: peste capul tuturor

Dispre¡uie¿ti

toatå lumea crezând cå astfel te impui tuturor! ªi când cel atins de ciocoism este descusut mai de aproape asupra inten¡iilor sale, asupra programului såu de guvernåmânt, atunci firea sa mai întâi se revoltå; cum, trebuie ¿i un scop pentru ciocoi? ¥n urmå înså råspunde:

dar scopul este cå voi så fiu la putere ¿i så-mi aråt

energia. Cei atin¿i de ciocoism nu våd în lume decât trosnetele energiei. Ciocoii, în politicå, sunt ca zapciii în administra¡ia de odinioarå. Altminteri sunt oameni cinsti¡i.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 107

DIN PSIHOLOGIA REVOLUºIONARULUI*

IIIII

Nepotrivirea între ideile propovåduite de un revolu¡ionar ¿i caracterul moral al acestuia s-a constatat, în timpurile mai noi, a fi atât de izbitoare, încât aceastå nepotrivire a ajuns aståzi ca o notå caracteristicå în psihologia revolu¡ionarului în genere. Mai totdeauna sufletele doritoare de reforme mari ¿i generoase uitå så înceapå aplicarea acestor reforme asupra lor în¿ile. Vorbele cele mai frumoase au ca izvor sufletesc motivele cele mai urâte. Un egoist se împåneazå cu idei altruiste. Un invidios ¿i un vanitos sunt predicatorii cei mai dârji ai asanårii moravurilor. Un caracter violent nu gåse¿te destule cuvinte så înfiereze pe cei ce pericliteazå ordinea socialå. ¥n schimb înså, al¡ii, blânzi ca mielu¿eii, sunt surprin¿i printre instigatorii revolu¡ionari. S-ar pårea cå natura cautå înadins så reuneascå la un loc contrastele. Aceastå nepotrivire între idee ¿i faptå i-a ¿i fåcut pe unii istorici så judece în mod gre¿it mi¿cårile revolu¡ionare. Josnicia sufleteascå a celor ce s-au gåsit în capul mi¿cårilor a fost luatå drept criteriu, ¿i la måsura ei au fost reduse apoi ¿i ideile.

* Apårut ini¡ial în „Studii filosofice“, vol. II (1908), p. 1-29; Idem (bro¿urå), Buc., 1919, Editat „Studii filosofice“, 30 p.

108 / Constantin Rådulescu-Motru

Astfel a procedat, între al¡ii, ¿i neîntrecutul H. Taine. Marea revolu¡ie francezå este înjositå de Taine pentru a fi aduså la måsura sufleteascå pe care o prezintå caracterul unui Marat, sau unui Robespierre. Efectele revolu¡iei sunt judecate dupå valoarea cauzelor presupuse. Generozitatea ideilor, dupå sinceritatea motivelor. Metoda lui H. Taine are aståzi, când este vorba de revolu¡ia francezå, cei mai mul¡i adep¡i. Chiar adversarii lui, adicå istoricii care glorificå revolu¡ia francezå, de fapt urmeazå aceea¿i metodå cåci ei, pentru a gåsi revolu¡iei merite, sunt sili¡i a idealiza caracterele revolu¡ionarilor. Cum este cu putin¡å – este întrebarea pe care to¡i ace¿ti istorici pare cå ¿i-o pun – cum este cu putin¡å ca un suflet josnic så fie generatorul unor idei mari ¿i binefåcåtoare? ªi råspunsul tuturor pare a fi cå un a¿a fapt nu este cu putin¡å. De aceea Taine, constatând nemernicia sufleteascå a mai tuturor revolu¡ionarilor din 1789, condamnå ¿i revolu¡ia înså¿i în întregime; pe când apologi¿tii, pentru a salva binefacerile revolu¡iei, sunt nevoi¡i så inventeze calitå¡i suflete¿ti revolu¡ionarilor. Metoda aceasta se ilustreazå încå ¿i mai bine când se aplicå la judecarea unei singure persoane prenumårate în rândul revolu¡ionarilor. Aici legåtura între idee ¿i caracter pare a¿a de legitimå, ¿i nepotrivirea atât de nenaturalå, încât constatarea uneia sau alteia ¡ine adeseori locul oricårei alte argumentåri. Meritele persoanei decurg din potrivirea caracterului ¿i a ideii; demeritul din nepotrivire. Nu este blam mai bine nimerit dupå detractor decât blamul ce se poate aduce cugetåtorului revolu¡ionar cå n-a ¿tiut så-¿i måsoare faptele dupå principiile propovåduite. ªi nu este laudå mai mare decât, când dimpotrivå, apologistul izbute¿te så restabileascå unitatea tågåduitå de detractor.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 109

Un caz tipic în aceastå privin¡å îl gåsim în literatura politicå francezå. Este cazul lui Jean-Jacques Rousseau, autorul Contractului social, biblia revolu¡iei franceze. Scriitorii care s-au ocupat de Jean-Jacques Rousseau sunt foarte numero¿i ¿i scrierile lor sunt concepute din cele mai variate puncte de vedere. Jean-Jacques Rousseau a fost studiat ca revolu¡ionar, ca literat, ca poet, ca autor muzical ¿i dramatic, ca

sociolog etc. ªi cu toate acestea, pentru stabilirea rangului såu, criteriul care a primat a fost totdeauna acela al unitå¡ii sale morale. Adversarii reputa¡iei glorioase a lui Rousseau cred cå au sfâr¿it cu dânsul când au ajuns så ne arate josnicia ¿i contradic¡ia sufletului såu. „Acest om condamnå teatrul, ¿i totu¿i scrie comedii în genul artificial ¿i galant; compune libretul unei opere care, prin muzicå, dansuri ¿i expozi¡ia frumoaselor corpuri de fete, provoacå senzualitatea ¿i coruperea moravurilor; scrie Discursul contra artelor, în momentul în care se ocupå cu teatru; apoi Discursul asupra inegalitå¡ii în momentul în care era protejatul celor mari; tratatul asupra Educa¡iei, câ¡iva ani dupå ce abandonase pe al cincilea al såu

Totul este o minciunå. „Minciuna este sufletul

copil

a trei pår¡i din opera lui Jean-Jacques“ 1 . Admiratorii lui Jean-Jacques Rousseau, de altå parte, nu sunt mai pu¡in combativi pentru gloria acestuia. Memoriile lui M-me d’Epinay ¿i Coresponden¡a literarå a lui Grimm, în care caracterul lui Rousseau este pus într-o luminå urâtå, sunt scrise din invidie ¿i chiar, în parte, sunt falsificate, asigurå Fr. Macdonald. Detractorii lui Rousseau au urzit chiar din timpul vie¡ii acestuia un complot în toatå regula. Nimic nu trebuie crezut din câte se spun asupra josniciei caracterului såu. Jean-Jacques a fost un apostol al moralei ¿i al

“.

1 Jules Lemaitre, Jean Jacques Rousseau. Paris, pag. 160 ¿i 242.

110 / Constantin Rådulescu-Motru

justi¡iei sociale în toatå puterea cuvântului. Fapta chiar cå ¿i-ar fi abandonat pe câte¿i cinci copiii este o simplå

legendå

¥ntre calea adversarilor ¿i aceea a admiratorilor este ¿i o cale mijlocie mai obiectivå. Pe aceasta o urmeazå,

între al¡ii, Edouard Rod. „Oamenii nu sunt nici prea buni, nici prea råi, conchide acesta: ei sunt o amestecåturå

Eu consider, ca indiscutabil, cå în

cinci rânduri Rousseau, ¿i-a dus copiii la azilul Copiilor gåsi¡i. Nici nu gândesc så-l apår pentru neîndeplinirea acestei prime datorii. A¿ crede chiar cå este nedemn de dânsul så invoc în favoarea sa scuza ce s-ar putea scoate

Voi zice numai cå, în

opunere cu mul¡i al¡ii, Jean-Jacques î¿i recunoscu eroarea, påcatul sau crima sa, ¿i cå din sentimentul adânc pe care îl avu atunci, precum ¿i din acela pe care îl avu

în toate celelalte împrejuråri identice, el î¿i cuceri for¡a

Cåci oamenii nu se

formeazå decât treptat

dupå ce cunoa¿te «curba» completå a vie¡ii lor, dupå ce

¿tie nu numai ceea ce dân¿ii au fost, ci mai ales ceea ce ei au devenit“. „¥n Jean-Jacques Rousseau, fiecare dintre cele

într-o putere

exageratå. ¥n prima parte a vie¡ii sale, pânå la faimoasa sa reformå moralå, ¿i chiar încå multå vreme dupå aceea, precumpåni elementul cel råu, favorizat de altfel de cele mai excep¡ionale împrejuråri ce se pot închipui. Dar ajunse momentul în sfâr¿it, în care erorile, påcatele ¿i mai cu deosebire sentimentul desåvâr¿it de uman ¿i generos pe care îl avu totdeauna de pe urma

douå naturi, ¿i cea bunå ¿i cea rea, existå

¿i cineva nu-i poate judeca decât

regeneratoare care îl transformå

din starea moravurilor epocii

din bun ¿i din råu

1 .

1 Frederica Macdonald, Jean Jacques Rousseau, a new study in criticism, 2 vol., London, 1906.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN / 111

consecin¡elor lor så-l lumineze asupra adevårurilor pe care el le ignorase sau le nesocotise 1 .“ Astfel dacå nu de la na¿tere, cum din eroare cred admiratorii, printr-o transformare treptatå, crede Rod, ajuns-a totu¿i Jean-Jacques Rousseau så-¿i constituie un caracter în conformitate cu ideile sale. Unitatea a trebuit constituitå cu orice pre¡, cåci altfel reputa¡ia marelui revolu¡ionar ar fi fost periclitatå. Nu s-ar putea concepe ca nemuritorul pasionat dupå virtutea moralå så fi fost în via¡a sa realå un mincinos de cea mai ordinarå calitate! Un autor atât de entuziast pentru educa¡ia îngrijitå a copiilor så fi fost un pårinte denaturat! Revoltatul în contra inegalitå¡ii sociale, scriitorul care a dat un program revolu¡iei ce-i urmå curând dupå moarte, så fi fost în via¡a sa practicå într-o continuå cer¿etorie dupå protec¡ia celor mari, så fi fost un simplu parazit social?! ªi ceea ce nu se poate concepe despre Jean-Jacques Rousseau, prototipul spiritelor revolu¡ionare, nu se poate concepe nici despre ceilal¡i revolu¡ionari. Dintr-un izvor sufletesc tulbure ¿i veninos, cum pot ¡â¿ni idei limpezi ¿i generoase? ¥n aceastå îndoialå avem prima întrebare pe care o întâlnim în psihologia revolu¡ionarului.

IIIIIIIIII

Cum se explicå acest paradox? Dupå pårerea noastrå, în chipul cel mai logic ¿i mai natural.

1