Sunteți pe pagina 1din 25

Liceul Teoretic “Alexei Mateevici”

Curriculum individualizat
Disciplina de studiu:
Limba engleză
Clasa: III–IX

Profesor: Moșcin Natalia, grad didactic II

1
NOTĂ DE PREZENTARE

Documentele internaţionale privind respectarea drepturilor copilului cu


deficienţe evidenţiază ideea că toţi copiii pot şi trebuie să fie educaţi, indiferent
de posibilităţile lor fizice sau psihice. Dreptul la educaţie trebuie respectat, apărat
şi valorizat într-o ţară care doreşte integrarea în Uniunea Europeană. Ca urmare,
apare necesară elaborarea unor programe de limbi moderne pentru copiii cu
dizabilităţi și copiii cu cerințe educaționale speciale..

Argument:

Prin acest curriculum ne propunem să abordăm limba engleză


din perspectiva integrării elevilor cu CES în învăţământul de masă deoarece
sistemul educaţional trebuie sa asigure participarea la procesul de învăţare tuturor
copiilor indiferent de cît de diferiţi sunt ei prin modelul personal de dezvoltare.
Dacă acceptăm ideea că, după absolvirea şcolii, toţi copiii trebuie să beneficieze
de şansa de a participa activ la viaţa socială, atunci trebuie să le acordăm
necondiţionat această şansă încă din şcoală.
De asemenea, această programă este utilă şi cadrului didactic pentru
că poate adapta cerinţele curriculum-ului naţional la capacităţile proprii fiecărui
elev.
Prezenta programă se doreşte a fi un suport real şi accesibil pentru studiul
limbii moderne, cu accent pe:
- stabilirea unor conţinuturi de învăţare uzuale, pe arii tematice bine definite;
- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi comunicare;
- necesitatea adaptării conţinuturilor predate în functie de nevoile de comunicare
ale elevului din şcolile speciale;
- asigurarea continuităţii şi a progresiei de la un an de studiu la altul, ţinînd cont
de obiectivele curriculare;
- dezvoltarea interesului pentru studiul limbii moderne ca o alternativă în
comunicare şi orientarea în spaţiul european.

2
 

OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a


mesajului oral.
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
orală.
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului scris.
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
scrisă.
5. Dezvoltarea interesului pentru studiul
limbii şi al civilizaţiei. engleze.
Achiziţionarea unor informaţii despre
Marea Britanie şi civilizaţia engleză.

3
CLASA A II-A
Obiective cadru/ competențe generale:

Dezvoltarea capacită ţii de receptare a mesajului oral;


Dezvoltarea capacită ţii de exprimare orală ;
Dezvoltarea capacită ţii de receptare a mesajului scris;
Dezvoltarea capacită ţii de exprimare în scris;
Dezvoltarea unor reprezentă ri culturale şi a interesului pentru studiul limbii
engleze şi al civilizaţiei spaţiului cultural anglofon.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII:
Copilul despre sine: nume, sex, vîrstă, culori, jucării şi jocuri, cifre.
Familia: membrii familiei, ocupaţii.
Casa: încăperi.
Şcoala: obiecte şcolare, activităţi specifice.
Animale: denumire.
Vremea: anotimpuri,lunile anului, zilele săptămînii.
Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri).
Activităţi: activităţi curente, activităţi pentru timpul liber, momentele zilei.
Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, cîntece şi poezii.
OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINȚĂ/ ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE
COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE SPECIFICE PENTRU ELEVII CU CES
ELEVII CU CES/ CURRICULUM ADAPTAT
1.Dezvoltarea capacită ţii 1.1. să recunoască sunete specifice limbii Exerciții de identificare.
de receptare a mesajului engleze. Exerciții de ră spuns la
oral. 1.2  să identifice silabe, cuvinte, sintagme, întrebă ri / comenzi.
tipuri de enunţuri de diferit grad de Exersare de formule simple
dificultate şi lungime (enunţiative, de salut.
exclamative, interogative, afirmative,
negative), precum şi conturul intonaţional
al acestora;
.
2. Dezvoltarea capacită ţii 2.1 să articuleze sunete, izolat și în cuvînt / Exerciții de pronunție și
de exprimare orală . respectînd accentual și intonația specifice intonație.
limbii engleze. Exerciții de repetare după
2.2 să reproducă cuvinte simple / parți ale model a unor cuvinte,
unui enunț. sintagme.
Dialoguri simple în perechi.
Dialoguri dirijate.
Jocuri didactice.
3. Dezvoltarea capacită ţii 3.1 să recunoască litere / grupuri de litere în Exerciții de identificare a unor
de receptare a mesajului cuvinte și cuvintele îin spatiul grafic. litere în cuvinte.
scris. 3.2 să citească un scurt text cunoscut, cu Exerciții de citire cu model.
voce tare, cu intonație adecvată sensului Exerciții de alegere din soluții
textului. multiple.

4
Potrivirea unor imagini cu
texte.
4. Dezvoltarea capacită ţii 4.1 să reproducă în scris litere, grupuri de Exerciții de copiere, de
de exprimare în scris. litere, cuvinte. completare de spații.
4.3 să scrie cuvinte, sintagme, propoziții Exerciții de completare pe
scurte. baza unui suport vizual.
Exerciții de redactare de
propoziții scurte, simple.
Jocuri didactice (rebus, grilă ).
5. Dezvoltarea unor 5.1 să manifeste curiozitate pentru Portofolii cu imagini.
reprezentă ri culturale şi a descoperirea unor aspecte legate de viața Panouri.
interesului pentru studiul copiilor din spațiul cultural anglo-saxon. Prezentă ri PPT.
limbii engleze şi al Filmulețe video.
civilizaţiei spaţiului
cultural anglofon.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:
tema de lucru (în clasă , acasă ) concepută în vederea evaluă rii;
proiectul;
portofoliul;
observarea sistematică .

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ


OBIECTIVELE CADRU/ STANDARDELE DE PERFORMANȚĂ
5
COMPETENȚE GENERALE
1. Dezvoltarea capacită ţii de  Desprinderea sensului global al
receptare a mesajului unui scurt mesaj audiat.
oral.

2. Dezvoltarea capacită ţii de  Reproducerea unor mesaje orale


exprimare orală . scurte
 Participarea cu întrebă ri simple şi
ră spunsuri scurte la interacţiuni
verbale simple.

3. Dezvoltarea capacită ţii  Identificarea semnificaţiei unor


de receptare a mesajului cuvinte şi propoziţii simple, în
scris. texte autentice comune (etichete,
anunţuri, afişe).

4. Dezvoltarea capacită ţii de  Redactarea unui enunţ scurt /


exprimare în scris. mesaj, pe baza unui suport
verbal / a unei imagini.

6
CLASA A III-A
Obiective cadru/ competențe generale:

Dezvoltarea capacită ţii de receptare a mesajului oral;


Dezvoltarea capacită ţii de exprimare orală ;
Dezvoltarea capacită ţii de receptare a mesajului scris;
Dezvoltarea capacită ţii de exprimare în scris;
Dezvoltarea unor reprezentă ri culturale şi a interesului pentru studiul limbii
engleze şi al civilizaţiei spaţiului cultural anglofon.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII:
Copilul despre sine: nume, sex, vîrstă, însuşiri fizice şi morale, părţile corpului,
îmbrăcăminte, culori, jucării şi jocuri
Familia: membrii familiei, ocupaţii, sărbători în familie
Casa: încăperi, mobilă
Şcoala: obiecte şcolare, activităţi specifice
Animale: denumire
Vremea: anotimpuri; caracteristici climatice
Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri)
Activităţi: activităţi curente, activităţi pentru timpul liber, momentele zilei,
Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, cîntece şi poezii
OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINȚĂ/ ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE
COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE SPECIFICE PENTRU ELEVII CU CES
ELEVII CU CES/ CURRICULUM ADAPTAT
1.Dezvoltarea capacită ţii 1.1. să recunoască sunete specifice limbii Exerciții de identificare.
de receptare a mesajului engleze. Exerciții de ră spuns la
oral. 1.2 să distingă cuvinte și sintagme în fluxul întrebă ri / comenzi.
verbal. Exersare de formule simple
1.3 să reacționeze verbal/ nonverbal la un de comunicare.
mesaj audiat care să ofere modele de limbă Exerciții de tip adevă rat/ fals.
autentice.
2. Dezvoltarea capacită ţii 2.1 să articuleze sunete, izolat și în cuvînt / Exerciții de pronunție și
de exprimare orală . respectînd accentual și intonația specifice intonație.
limbii engleze. Exerciții de repetare după
2.2 să reproducă enunțuri simple / parți ale model a unor cuvinte,
unui enunț. sintagme.
Dialoguri simple în perechi.
Dialoguri dirijate.
Jocuri didactice.
3. Dezvoltarea capacită ţii 3.1 să recunoască litere / grupuri de litere în Exerciții de identificare a unor
de receptare a mesajului cuvinte și cuvintele îin spatiul grafic. litere în cuvinte.
scris. 3.2 să citească un scurt text cunoscut, cu Exerciții de citire cu model.
voce tare, cu intonație adecvată sensului Exerciții de alegere din soluții
textului. multiple.
Potrivirea unor imagini cu
texte.
7
4. Dezvoltarea capacită ţii 4.1 să reproducă în scris litere, grupuri de Exerciții de copiere, de
de exprimare în scris. litere, cuvinte, sintagme, enunțuri. completare de spații.
4.3 să scrie cuvinte, sintagme, propoziții Scriere dupa dictare
scurte. Exerciții de completare pe
baza unui suport vizual.
Exerciții de redactare de
propoziții scurte, simple.
Jocuri didactice (rebus, grilă ).

5. Dezvoltarea unor 5.1 să manifeste curiozitate pentru Portofolii cu imagini.


reprezentă ri culturale şi a descoperirea unor aspecte legate de viața Panouri.
interesului pentru studiul copiilor din spațiul cultural anglo-saxon. Prezentă ri PPT.
limbii engleze şi al Filmulețe video.
civilizaţiei spaţiului
cultural anglofon.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:
tema de lucru (în clasă , acasă ) concepută în vederea evaluă rii;
proiectul;
portofoliul;
observarea sistematică .

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ


OBIECTIVELE CADRU/ STANDARDELE DE PERFORMANȚĂ
COMPETENȚE GENERALE
1. Dezvoltarea capacită ţii de  Desprinderea sensului global al
receptare a mesajului unui scurt mesaj audiat.
oral.

2. Dezvoltarea capacită ţii de  Reproducerea unor mesaje orale


exprimare orală . scurte
 Participarea cu întrebă ri simple şi
ră spunsuri scurte la interacţiuni
verbale simple.

3. Dezvoltarea capacită ţii  Identificarea semnificaţiei unor


de receptare a mesajului cuvinte şi propoziţii simple, în
scris. texte autentice comune (etichete,
anunţuri, afişe).

4. Dezvoltarea capacită ţii de  Redactarea unui enunţ scurt /


exprimare în scris. mesaj, pe baza unui suport
verbal / a unei imagini.

8
CLASA A IV-A
Obiective cadru/ competențe generale:
Dezvoltarea capacită ţii de receptare a mesajului oral.
Dezvoltarea capacită ţii de exprimare orală .
Dezvoltarea capacită ţii de receptare a mesajului scris.
Dezvoltarea capacită ţii de exprimare în scris.
Dezvoltarea unor reprezentă ri culturale şi a interesului pentru studiul limbii
engleze şi al civilizaţiei spaţiului cultural anglofon.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII:
 Copilul despre sine: nume, sex (actualizare), vîrstă (actualizare), adresă, însuşiri fizice şi
morale (actualizare), părţile corpului (actualizare şi extindere), îmbrăcăminte, culori
(actualizare şi extindere), jocuri şi jucării (actualizare).
 Familia: membrii familiei, ocupaţii, sărbători în familie, hrana.
 Casa: încăperi (actualizare), mobilă (actualizare şi extindere), şcoala, obiecte şcolare
(actualizare), activităţi specifice (actualizare şi extindere).
 Animale: denumire, caracteristici.
 Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice.
 Lumea fantastică: personaje de basm, desen animat, film.
 Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri), corespondenţă, cumpărături
 Activităţi: momentele zilei, zilele săptămânii, lunile anului, activităţi curente, activităţi pentru
timpul liber.
 Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice (actualizare), nume de monumente, cîntece şi
poezii, nume de oraşe.
OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINȚĂ/ ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE
COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE SPECIFICE PENTRU ELEVII CU CES
ELEVII CU CES/ CURRICULUM
ADAPTAT
1. Dezvoltarea capacită ţii 1.1. să identifice semnificația unor Exerciții de corelare.
de receptare a mesajului enunțuri simple, referitoare la Ră spunsuri la întrebă ri de control.
oral. universul imediat. Exerciții de confirmare a întelegerii
1.2 să desprindă sensul global din globale.
scurte mesaje audiate. Exerciții de ră spuns la comenzi /
1.3 să reacționeze adecvat la diferite întrebă ri / formule de comunicare.
tipuri de mesaje orale.

2. Dezvoltarea capacită ţii 2.1 să reproducă scurte mesaje, Exerciții de repetare după model.
de exprimare orală . pă rti dintr-un mesaj. Exerciții de corectare a pronunției
2.2 să integreze cuvinte noi in și intonației.
enunțuri proprii. Dialoguri.
2.3 să producă ră spunsuri scurte și Conversații.
întrebă ri simple în situații simple de Joc de rol.
interacțiune, în contexte familiare Activită ți de simulare.
sau de necesitate imediată .
3. Dezvoltarea capacită ţii 3.1 să identifice semnificația unor Exerciții de tip adevă rat / fals.
de receptare a mesajului cuvinte/ propoziții simple, în texte Exerciții cu soluții multiple.
scris. autentice commune (etichete, Potrivire imagine – text.
anunțuri, afișe). Exerciții de citire .
9
4. Dezvoltarea capacită ţii 4.1 să reproducă în scris sintagme, Exerciții de copier.
de exprimare în scris. expresii, enunțuri. Completare de text lacunar.

5. Dezvoltarea unor 5.1 să demonstreze interes pentru Colecții de că rti poștale.


reprezentă ri culturale şi a cunoașterea unor orașe. Proiecte.
interesului pentru studiul
limbii engleze şi al
civilizaţiei spaţiului
cultural anglofon.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:
tema de lucru (în clasă , acasă ) concepută în vederea evaluă rii;
proiectul;
portofoliul;
observarea sistematică .

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ


OBIECTIVELE CADRU/ STANDARDELE DE PERFORMANȚĂ
COMPETENȚE
GENERALE
1. Dezvoltarea capacită ţii de  Desprinderea sensului global al unui scurt
receptare a mesajului oral mesaj audiat.
 Identificarea, în mesaje scurte audiate, a
semnificaţiei unor cuvinte şi propoziţii
simple referitoare la universul imediat.
2. Dezvoltarea capacită ţii de  Reproducerea unor mesaje orale scurte.
exprimare orală .  Producerea unui mesaj simplu şi scurt
despre persoane şi activită ţi din universul
apropiat.
 Participarea cu întrebă ri simple şi
ră spunsuri scurte la interacţiuni verbale
simple (dialoguri), în contexte familiare
sau de necesitate imediată .

3. Dezvoltarea capacită ţii de  Identificarea semnificaţiei unor cuvinte şi


receptare a mesajului scris. propoziţii simple, în texte autentice
comune (etichete, anunţuri, afişe).
 Desprinderea sensului global al unui scurt
text citit în gînd.

4. Dezvoltarea capacită ţii de  Redactarea unui enunţ scurt / mesaj, pe


exprimare în scris baza unui suport verbal / a unei imagini.

10
CLASA A V-A
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
1.1. să desprindă sensul global al - exerciţii de confirmare a
unui scurt mesaj audiat înţelegerii globale a unui text
audiat, prin îndeplinirea unei
sarcini simple (de ex. bifează ,
încercuieşte, mimează , desenează
etc.);
1.2. să reacţioneze adecvat la diferite - exerciţii de ră spuns la comenzi,
tipuri de mesaje întrebă ri, formule de comunicare
în societate.

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1. să reproducă scurte mesaje/ - exerciţii de repetare după model;
pă rţi ale unui mesaj - exerciţii de corectare a
pronunţiei;
2.2. să integreze cuvinte noi în - exerciţii de integrare a
structuri date elementelor de vocabular în
structuri date;

2.3. să vorbească despre sine/ - descrieri simple, cu suport vizual


despre persoane/ despre verbal (întrebă ri, cuvinte de
activită ţi din universul imediat sprijin) şi imagine.

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
3.1. să recunoască semnele de - exerciţii de citire cu voce tare;
punctuaţie şi caracteristicile - lectură în ritm propriu;
ortografice ale limbii engleze
(cunoştinţe minimale)
3.2. să recunoască informaţii - exerciţii de tip adevă rat/ fals
esenţiale dintr-un text
3.3 să citească un text scurt - exerciţii de citire cu/ fă ră model

11
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
4.1. să reproducă litere/ grupuri de - exerciţii de copiere;
litere cu semnele ortografice
specifice limbii engleze (accente,
apostrof, etc.)
4.2. să producă în scris scurte - exerciţii de completare, jocuri
enunţuri/ mesaje, pe baza unui (rebus, tabel, etc.);
suport verbal/ imagine
4.3. să scrie cuvinte, sintagme, - exerciţii de copiere/ dictare.
propoziţii

5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii şi


al civilizaţiei engleze
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
5.1. să demonstreze interes pentru - colecţii de că rţi poştale, prospecte
cunoaşterea unor oraşe/ zone turistice, hă rţi şi planuri etc.;
din spaţiul englez

CONŢINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

ORGANIZARE TEMATICĂ
- Copilul despre sine: nume, vîrstă, însuşiri fizice, părţile corpului (reluare şi
îmbogăţire), îmbrăcăminte, jocuri şi jucării (reluare şi îmbogăţire), activităţi
sportive
- Familia: membrii familiei (reluare şi îmbogăţire), ocupaţii, hrana
- Şcoala: obiecte şcolare (reluare şi îmbogăţire), activităţi specifice
- Animale: denumire (reluare, îmbogăţire);
- Copilul şi lumea înconjurătoare: mijloace de transport
- Activităţi: momentele zilei, activităţi curente, activităţi pentru timpul liber
- Lumea fantastică: desen animat
- Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, nume de oraşe, , cîntece şi poezii
(reluare şi îmbogăţire).

ACTE DE VORBIRE
1. a saluta şi a răspunde la salut;
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva;
3. a angaja şi a încheia un schimb verbal;
4. a identifica elemente din universul familiar;
5. a descrie persoane, animale, locuri;
6. a localiza persoane, obiecte, acţiuni;
7. a exprima o dorinţă;
8. a face o urare, a felicita (reluare şi îmbogăţire);
9. a relata activităţi la prezent;
10. a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place.

12
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

I. Fonetică şi ortografie
sunetele limbii engleze şi corespondenţa lor grafică

II. Lexic
cuvinte şi sintagme corespunză toare realiză rii actelor de vorbire şi ariilor tematice
propuse ( 50 de unită ţi lexicale).

III. Gramatică
 Substantivul
substantive comune şi proprii
· Articolul
articolul hotă rît, nehotă rît
 Adjectivul
adjectivul calificativ (beautiful, big, happy)
adjectivul posesiv (my, your, his...)
adjectivul numeral cardinal (de la 10 la 20)
adjectivul numeral ordinal (de la 1-10)
 Pronumele
pronumele personale subiecte
 Verbul
timpul prezent; verbe uzuale (eat, sleep, play)
forma negativă şi interogativă
 Adverbul
de frecvență (sometimes, rarely, never...)
 Prepoziţia
principalele prepoziţii (on, in, at...)

13
CLASA A VI-A
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
1.1. să identifice mă rci orale ale - exerciţii auditive;
categoriilor gramaticale
fundamentale
1.2. să desprindă elemente esenţiale - exerciţii de confirmare a
ale unui scurt mesaj audiat ră spunsului corect (de ex. bifează ,
(mini-dialog, descrieri de încercuieşte, mimează , desenează
persoane/ obiecte/ acţiuni) etc.);
1.3. să reacţioneze adecvat la diferite - exerciţii de ră spuns la comenzi,
tipuri de mesaje întrebă ri, formule de comunicare
în societate;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1. să rostească enunţuri afirmative, - exerciţii de repetare după model;
negative, interogative - exerciţii de dialog;
2.2 să producă mesaje scurte în - joc de rol;
situaţii de interacţiune - activită ţi de simulare;
2.3 să vorbească despre sine/ - descrieri simple, cu suport vizual,
despre persoane/ despre verbal (întrebă ri, cuvinte de
activită ţi din universul imediat sprijin) şi imagine.
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
3.1. să recunoască semnele de - exerciţii de citire cu voce tare;
punctuaţie şi caracteristicile - lectură în ritm propriu;
ortografice ale limbii engleze
(cunoştinţe minimale)
3.2. să citească un scurt text - exerciţii de citire (pe roluri, în
cunoscut (propoziţii simple) grup, individual).
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
4.1. să reproducă litere/ grupuri de - exerciţii de copiere;
litere cu semnele ortografice
specifice limbii engleze (accente,
apostrof etc.)
4.2. să reproducă în scris scurte - exerciţii de completare, jocuri
enunţuri/ mesaje, pe baza unui (rebus, grilă ).
suport verbal/ imagine

14
5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii şi
al civilizaţiei engleze
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
5.1. să demonstreze interes pentru - colecţii de că rţi poştale, prospecte
cunoaşterea unor oraşe/ zone turistice, hă rţi şi planuri etc.;
din spaţiul englez

CONŢINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

ORGANIZARE TEMATICĂ
- Copilul despre sine: nume, vîrstă, adresă, naţionalitate, însuşiri fizice şi morale
(reluare şi îmbogăţire), părţile corpului (reluare, îmbogăţire), starea sănătăţii,
îmbrăcăminte, activităţi sportive (reluare, îmbogăţire.)
- Familia: relaţii familiale (reluare, îmbogăţire), ocupaţii, sărbători în familie, hrana.
- Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice.
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul, mijloace de transport,
cumpărături.
- Activităţi: momentele zilei, activităţi curente, activităţi pentru timpul liber
(reluare, îmbogăţire); jocuri, jucării.
- Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, nume de oraşe, cîntece şi poezii
(reluare, îmbogăţire).

ACTE DE VORBIRE
1. a saluta şi a răspunde la salut
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva
3. a răspunde la prezentare
4. a angaja şi a încheia un schimb verbal
5. a răspunde la comenzi
6. a descrie persoane, locuri
7. a cere şi a da informaţii despre cantităţi
8. a localiza în spaţiu
9. a exprima o dorinţă
10. a relata activităţi la prezent
11. a exprima o stare fizică
12. a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place
13.

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

I. Fonetică şi ortografie
sunetele limbii engleze şi corespondenţa lor grafică

II. Lexic
cuvinte şi sintagme corespunză toare realiză rii actelor de vorbire şi ariilor tematice
propuse ( 60 de unită ţi lexicale).

III. Gramatică
15
 Substantivul
substantive comune (singular- plural) şi proprii
nombrabile și non-nombrabile (potatoes – sugar...)
 Articolul
hotă râ t, nehotă râ t
 Adjectivul
adjectivul calificativ (happy, interesting...)
adjectivul posesiv (my, your, his...)
adjectivul numeral cardinal (de la 20- 30)
adjectivul numeral ordinal (de la 10-20)
 Pronumele
pronumele personale subiecte (forme accentuate)
 Verbul
verbe uzuale (sing, play......)
timpul prezent;
forma negativă şi interogativă (intonaţia melodică , perifrastică )
timpul trecut (verbe regulate)
 Adverbul
de frecvență (sometimes, never, often...)
de timp (today, yesterday...))
 Prepoziţia
principalele prepoziţii (at, to, on…)

16
CLASA A VIII-A

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIVE CADRU STANDARDE

1. Dezvoltarea capacită ţii de S.1 Desprinderea sensului global al


receptare a mesajului oral unui scurt mesaj audiat

2. Dezvoltarea capacită ţii de S.2 Reproducerea unor mesaje scurte


exprimare orală S.3 Producerea unui mesaj simplu şi
scurt despre persoane şi activită ţi din
universul apropiat

3. Dezvoltarea capacită ţii de S.4 Citirea unui text scurt cunoscut


receptare a mesajului scris

4 Dezvoltarea capacită ţii de S.6 Redactarea unui enunţ scurt, pe


exprimare scrisă baza unui suport verbal /a unei
imagini

17
CLASA A VIII-A
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
1.1 să desprindă sensul global al - exerciţii de ră spuns la întrebă ri
unui mesaj clar articulat, emis globale;
cu o viteză normală
1.2 să desprindă informaţii - activită ţi de confirmare a
particulare dintr-un scurt mesaj ră spunsului corect (bifare,
audiat, articulat clar şi rar completare de tabel);
1.3 să desprindă informaţii - completare de tabel/ text lacunar;
esenţiale dintr-un discurs
standard pe subiecte familiare
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1 să articuleze corect, în cuvinte, - exerciţii de repetare după model;
sunete şi grupuri sonore - exerciţii de fonetică ;
apropiate din punct de vedere
fonetic
2.2 să confirme o informaţie primită - activită ţi în perechi, simulare;
într-un schimb verbal
2.3. să producă enunţuri simple - activită ţi în perechi
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

3.1. să recunoască litere, grupuri de - exerciţii de identificare


litere în cuvinte

3.2. să citească propoziţii scurte cu - exerciţii de citire după model;


glas tare
3.3. să sesizeze legă tura dintre text - întrebă ri şi ră spunsuri pe
şi imagini marginea textului
3.4 să recunoască informaţiile - exerciţii cu alegere multiplă /
esenţiale dintr-un text citit întrebă ri de tipul adevă rat/ fals

18
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

4.1. să reproducă în scris litere, - exerciţii de copiere


grupuri de litere, sintagme, - exerciţii de completare cu suport
propoziţii - exerciţii de redactare a unui bilet,
4.2. să producă mesaje scurte carte poştală , felicitare
43 să scrie despre evenimente - activită ţi de redactare de text/
personale din mediul familiar paragraf
după un plan dat.
5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul
limbii şi al civilizaţiei engleze
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
5.1 să demonstreze interes pentru - utilizarea hă rţilor, albumelor şi a
cunoaşterea unor aspecte unor surse de documentare audio-
geografice specifice spaţiului vizuală ;
englez
5.2 să manifeste curiozitate faţă de - audiţii casete şi CD-uri, vizionă ri
tradiţii/ obiceiuri specifice - utilizare de albume
spaţiului de cultură şi civilizaţie
englez

CONŢINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

ORGANIZARE TEMATICĂ
- Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale, naţionalitate, preferinţe,
hobby-uri.
- Familia: membrii familiei (reluare şi îmbogăţire), ocupaţii, sărbători în
familie.
- Casa: aparatură electro casnică.
- Şcoala: activităţi şcolare, discipline şcolare.
- Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice.
- Animale: denumire, caracteristici.
- Activităţi: momentele zilei, lunile anului, exprimarea timpului.
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri şi servicii),
convorbiri telefonice,mijloace de transport.
- Cultură şi civilizaţie: nume de oraşe, cîntece şi poezii.

ACTE DE VORBIRE
1. a localiza în spaţiu;
2. a mulţumi;
3. a exprima preferinţe;
4. a descrie obiecte/ persoane;
5. a descrie starea fizică;
19
6. a iniţia un schimb verbal;
7. a cere şi a da indicaţii de orientare;
8. a exprima cantitatea (mult, puţin).

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

I. Fonetică şi ortografie
alfabetul
relaţia grafem-fonem
accentele

II. Lexic
cuvinte şi sintagme corespunzâ nd actelor de vorbire şi ariilor tematice
propuse (80 de unită ţi lexicale)

III. Gramatica

 Substantivul
Comune și proprii;
Nombrabile și non-nombrabile.
 Articolul
articolul hotă rît și nehotă rît;
 Adjectivul
adjectivul numeral cardinal (de la 30 la 60)
adjectivul numeral ordinal (de la 1 la 20)-reluare
 Pronumele
pronumele personal – reluare
pronumele posesiv (mine, yours...).
 Verbul
timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ) (reluare şi sistematizare)
timpul trecut (afirmativ) al verbelor regulate și neregulate.
acordul participiului trecut cu subiectul, în structura perfectului compus.
· Adverbul
adverbul de frecvență - reluare
adverbul de timp -reluare

20
CLASA A IX-A

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIVE CADRU STANDARDE

1. Dezvoltarea capacită ţii de S.1 Desprinderea de informaţii


receptare a mesajului oral specifice dintr-un mesaj rostit în
limbaj standard cu viteză normală

2. Dezvoltarea capacită ţii de S.2 Oferirea şi solicitarea de


exprimare orală informaţii pe teme cunoscute
S.3 Exprimarea unui punct de vedere
pe un subiect familiar

3. Dezvoltarea capacită ţii de S.4 Selectarea informaţiilor necesare


receptare a mesajului scris realiză rii unei sarcini de lucru

4. Dezvoltarea capacită ţii de S.5 Oferirea în scris a unor detalii


exprimare scrisă despre propria persoană

21
CLASA A IX-A
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
1.1 să urmeze instrucţiuni în - executarea unor comenzi simple
diverse situaţii cotidiene
1.2 să desprindă informaţii - activită ţi de confirmare a
particulare dintr-un scurt mesaj ră spunsului corect (bifare,
audiat, articulat clar şi rar completare de tabel);
1.3 să înţeleagă atitudinea - simulare, joc de rol;
vorbitorului într-un mesaj scurt
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1 să articuleze corect, în cuvinte, - exerciţii de repetare după model;
sunete şi grupuri sonore - exerciţii de fonetică ;
apropiate din punct de vedere
fonetic
2.2 să vorbească despre sine, - descrieri simple cu suport verbal
despre persoane, despre (întrebă ri, cuvinte de sprijin) şi/
activită ţi din universul imediat sau imagini;
2.3 să selecteze formule - dialoguri, simulă ri;
conversaţionale, potrivit
situaţiei de comunicare
2.4 să participe la interacţiuni - activită ţi pe perechi/ în grup;
verbale pe teme familiare
2.5 să pună întrebă ri pe subiecte - exerciţii de formulare de
familiare întrebă ri.
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
3.1 să citească în ritm propriu cu - activită ţi de lectură individuală
glas tare, un scurt text cunoscut sau în grup;
3.2 să asocieze informaţiile factuale - activită ţi de combinare a textului
dintr-un text citit cu o imagine/ cu imaginea, punerea de etichete
un set de imagini imaginilor;
3.3 să deducă sensul cuvintelor - exerciţii cu alegere multiplă ,
necunoscute din context asocierea cuvintelor cu o
explicaţie

22
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
4.1 să producă scurte texte pe teme - activitaţi de redactare cu
familiare structură simplă .
- exerciţii de completare
4.2 să scrie relată ri simple ale unor - exerciţii de redactare (e-mail,
evenimente trecute şi scrisoare)
experienţe personale
5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul
limbii şi al civilizaţiei engleze
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
5.1 să demonstreze interes pentru - utilizarea hă rţilor, albumelor şi a
cunoaşterea unor aspecte unor surse de documentare audio-
geografice din spaţiul englez vizuală ;
5.2 să manifeste curiozitate faţă de - activită ţi de grup: audiţii,
tradiţii/ obiceiuri specifice vizionă ri de diapozitive, recită ri
spaţiului de cultură şi civilizaţie
englez

CONŢINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

ORGANIZARE TEMATICĂ
- Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale, adresă, naţionalitate
(reluare, îmbogăţire), îmbrăcăminte.
- Familia: membrii familiei (reluare şi îmbogăţire), sărbători, hrana.
- Şcoala: activităţi şcolare, relaţii cu colegii.
- Vremea: caracteristici climatice.
- Animale: caracteristici.
- Activităţi: momentele zilei, lunile anului, exprimarea timpului (reluare,
îmbogăţire).
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri şi servicii),
convorbiri telefonice, corespondenţă (reluare şi îmbogăţire), mijloace de
transport, activităţi pentru timpul liber (activităţi recreative).
- Mijloace de comunicare în societatea modernă: radio, tv, computer.
- Lumea fantastică: desenul animat.
- Cultură şi civilizaţie: denumiri geografice, nume de oraşe, cîntece şi
poezii.

ACTE DE VORBIRE
1.a localiza în spaţiu
2.a descrie un obiect/ o persoană
3.a exprima preferinţe
4.a descrie persoane
5.a iniţia un schimb verbal
23
6.a cere şi a da indicaţii de orientare
7.a situa în timp, a relata activităţi: la prezent şi trecut
8. a cere şi a da informaţii practice (timp, loc)
9. a exprima cantitatea
10. a da instrucţiuni tehnice

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

I. Fonetică şi ortografie
alfabetul
relaţia grafem-fonem
accentele

II. Lexic
cuvinte şi sintagme corespunzâ nd actelor de vorbire şi ariilor tematice
propuse (100 de unită ţi lexicale)
relaţii semantice (sinonime, antonime)

III. Gramatica
 Substantivul
Proprii/comune
Nombrabile-non-nombrabile
Simple/compuse(boy - boyfriend...)
 Articolul
articolul hotă rît şi nehotă rît (sistematizare)
 Adjectivul
adjectivul calificativ, gradele de comparaţie
adjectivul numeral cardinal (de la 30 la 60)
adjectivul numeral ordinal (de la 1 la 30)
 Pronumele
pronumele personal
pronumele posesiv
 Verbul
indicativul prezent (afirmativ, negativ, interogativ) ,(reluare şi
sistematizare)
timpul trecut (afirmativ/negativ) al verbelor regulate și neregulate
· Adverbul
adverbul de frecvență

24
ATITUDINI SI VALORI

Dezvoltarea unui mediu comunicaţional care să


determine manifestarea liberă a elevului în diverse
contexte sociale.
Cultivarea unui mediu educaţional deschis tuturor
copiilor cu dizabilitaţi.
Respectarea individualită ţii fiecă rui copil/elev implicat
în activită ţile de învă ţare a unei limbi stră ine
Crearea unui climat socio-afectiv securizant, plă cut,
stimulativ în cadrul grupului şi în mediul şcolar.
Realizarea de parteneriate socio-educaţionale cu şcoala,
familia şi alte instituţii din comunitatea locală , naţională
şi europeană .

25

S-ar putea să vă placă și