Sunteți pe pagina 1din 6

SCHEDULE FOR THE 8th MAHAMANA MALAVIYA NATIONAL MOOT COURT COMPETITION

PRELIMS 1

TIMINGS COURT ROOM COURT ROOM COURT ROOM COURT ROOM


1 2 3 4

Moderator: Moderator: Moderator: Moderator:


Shriya Pandey
Ligin Joseph Saumya Kanchan
Tripathi Dahiya

MCC 15 v MCC MCC 02 v MCC MCC 01 v MCC MCC 03 v MCC


07 06 05 17

Bench: Bench: Bench: Bench:


9:30AM-10:30
AM
Aditya Pandey Rogon Prateek Gupta Shalini Nair
Choudhary
adiadvo@gmail. prateekgupta.o shalininair@out
com rchoudhury@ka ffice@gmail.co look.in
plegal.com m
9415246140 9711018982
9435734115 9051378773

Susmita Mishika Bajpai


Mukherjee Sougat Mishra Anushka Shah
mishikabajpai15
adv.sushmita@ sougat.mishra ashah@chambe @gmail.com
gmail.com @gmail.com rs.co.in
9811840277
9554334202 9953932440 9820518731

MCC 12 v MCC MCC 11 v MCC MCC 04 v MCC MCC 14 v MCC


09 16 13 18

Bench: Bench: Bench: Bench:


11:00AM-
12:00PM
Namrita Soayib Qureshi Jayashree Abhay Pratap
Kochhar Parihar Singh
soayib@pslcha
namritakochhar mbers.com jayashree@pslc office.apsingh@
@gmail.com hambers.com gmail.com
8800543987
9811631663 9818877450 9935136415

Shashank
Harsh Vardhan Kumar Karthik Sundar Arvind Sikaria
Gupta
vshashankkuma karthiksundar9 arvindsikaria@g
harshvardhangu r@outlook.com 4@gmail.com mail.com
pta.adv@gmail.
9910800508 8511538847 9161505111
com
8115119889

PRELIMS 2

TIMINGS COURT ROOM COURT ROOM COURT ROOM COURT ROOM


1 2 3 4

MCC 07 v MCC MCC 18 v MCC MCC 13 v MCC MCC 16 v MCC


14 04 11 12
Bench: Bench: Bench: Bench:
2:30
PM-3:30 Shreeyash Lalit Rogon Prateek Gupta Shalini Nair
Choudhary
PM shreeyash.lalit prateekgupta.o shalininair@out
@gmail.com rchoudhury@ka ffice@gmail.co look.in
plegal.com m
9811895363 9711018982
9435734115 9051378773

Raveena Sethia Anant Gupta


Sougat Mishra Anushka Shah
raveenasethia anant@pslcham
@gmail.com sougat.mishra ashah@chambe bers.com
@gmail.com rs.co.in
9836422647 9811998264
9953932440 9820518731

MCC 09 v MCC MCC 17 v MCC MCC 05 v MCC MCC 06 v MCC


03 01 02 15

Bench: Bench: Bench: Bench:


4:00PM-
5:00PM
Suvigya Angad Sandhu Jayashree Himesh Thakur
Awasthy Parihar
angad@pslcha himesh@pslcha
suvigya@pslcha mbers.com jayashree@pslc mbers.com
mbers.com hambers.com
9810017192 8866691405
9826205432 9818877450

Shashank Mishika Bajpai


Ravi Jha Kumar Karthik Sundar
mishikabajpai15
ravi.jha@investi vshashankkuma karthiksundar9 @gmail.com
ndia.org.in r@outlook.com 4@gmail.com
9811840277
9810499201 9910800508 8511538847

Namrita
Kochhar
namritakochhar
@gmail.com
9811631663

QUARTER FINALS

TIMINGS COURT ROOM COURT ROOM COURT ROOM COURT ROOM


1 2 3 4

MCC __ MCC __ MCC __ MCC __


v MCC __
v MCC __ v MCC __ v MCC __
10:00 AM Bench:
-11:30 AM Bench: Bench: Bench:
Tariq Khan
9999663628 Anandh Ketan Gaur Anu Sura
Venkatramani 9958999496 9654500031
Siddharth 9999791427
Thakur Aditya Sarin Aakanksha
9650032198 Priyanka Shetty 9811123908 Nehra
9619969910 9560274717
Rajesh Tripathi R Satish Kumar
9415272780 Suryanath 9820518731 Jatin Rajput
Pandey 9868242577
9990380355

SEMI FINALS

TIMINGS COURT ROOM 1 COURT ROOM 2

MCC __ MCC __
v MCC __ v MCC __

03:00 PM - Bench: Bench:


04:30 PM
Sandeep Bajaj Sameer Jain
9999288788
Manvendra Mishra
8879903202 Sonali Mathur
9820225568
Montek Mayal
Harsh Sahu

FINALS

TIMINGS COURT ROOM 1

MCC __
v MCC __

10:30 AM Bench:
-12:00 PM
Abhinav Bhushan

Justice Vibhu Bakhru

Justice Pratibha Singh