Sunteți pe pagina 1din 13

DATA: 6.11.2017 DATA: 6.11.2017 DATA: 6.11.

2017
CLASA: pregatitoare CLASA: I CLASA:a-II-a
ARIA ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe
CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare comunicare DISCIPLINA: Matematică şi explorarea
DISCIPLINA: Comunicare în limba DISCIPLINA: Comunicare în limba română mediuluiu
română UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: În familie UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Locuim pe
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Lumea SUBIECTUL: Sunetul şi literele ă, Ă Pământ
necuvântătoarelor- Plante TIPUL LECŢIEI: predare/ învăţare SUBIECTUL: Adunarea numerelor naturale
SUBIECTUL: Sunetul şi litera i COMPETENŢE GENERALE: până la 1000- cu trecere peste ordin
TIPUL LECŢIEI: predare/ învăţare 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de TIPUL LECŢIEI: consolidare
COMPETENŢE GENERALE: comunicare cunoscute COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii 1.Utilizarea numerelor în calcule elementare
comunicare cunoscute de comunicare 5. Rezolvarea de probleme pornind de la
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse 3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în sortarea şi reprezentarea unor date
situaţii de comunicare contexte de comunicare cunoscute
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de COMPETENŢE SPECIFICE:
scrise, în contexte de comunicare cunoscute comunicare 1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii la 1000
de comunicare COMPETENŢE SPECIFICE: 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, 1000
COMPETENŢE SPECIFICE: pe teme accesibile, rostit cu claritate 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi
Comunicare în limba română 1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj enunţuri rostite cu claritate numărare şi/sau grupare ori de câte ori este
scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar 2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse necesar
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau situaţii de comunicare 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri
final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a 2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, matematice (sumă, total, termenii unei sume,
cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar în diferite contexte de comunicare diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs,
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, factorii unui produs, cât, deîmpărţit,
cuvintelor în enunţuri simple scrise cu litere de tipar sau de mână împărţitor, , =, +, -, ·,:) în rezolvarea şi/sau
2.3. Participarea cu interes la dialoguri 4.1. Scrierea literelor de mână compunerea de probleme
scurte, în situaţii de comunicare uzuală 5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în
universul apropiat, scrise cu litere mari şi - să formuleze propoziţii după ilustraţii concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini
mici de tipar precizând numărul şi poziţia cuvintelor în sau reprezentări schematice
3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a propoziţie;
mesajelor redate pe suport vizual sau - să formeze cuvinte/ propoziţii care conțin
auditiv, manifestând interes pentru lucrul cu litera „ ă”; OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
cartea - să scrie şi să citească corect şi conştient litere, - să efectueze cel puțin trei adunări cu trecere
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a silabe, cuvinte, propoziţii ce conțin sunetul „ă”; peste ordinul unităților, aplicând metoda
contururilor literelor, folosind resurse - să ordoneze silabe pentru a forma cuvinte ; calcului în scris;
variate - să ordoneze cuvintele într-o propoziţie; - să efectueze, ținând cont de termenii specifici
Arte vizuale şi abilităţi practice - să scrie corect litera „ă”; limbajului matematic cel puțin două exerciții
2.3. Realizarea de obiecte folosind materiale - să realizeze din plastilină literele „ă, Ă”. din cele trei propuse, pe baza cunoștințelor
uşor de prelucrat şi tehnici accesibile dobândite anterior;
Muzică şi mişcare RESURSE - să rezolve o problemă cu toate etapele, pe baza
2.1. Cântarea individuală sau în grup, METODOLOGICE explicațiilor anterioare.
asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm STRATEGII DIDACTICE
a) Metode şi procedee: : conversaţia, RESURSE
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: explicaţia, demonstraţia, jocul de rol, METODOLOGICE
- să pronunţe corect sunetul “i” izolat şi în exerciţiul de scriere şi citire, metoda STRATEGII DIDACTICE
structuri fonetice; fonetică analitico-sintetică, metoda a) Metode şi procedee: : exercițiul, explicația,
- să identifice poziţia sunetului “i” din cadranelor, expunerea, observaţia, metoda demonstrația, problematizarea, jocul didactic,
cuvintele date; cardanelor. expunerea, conversaţia, expunerea, observaţia.
- să realizeze sinteza fonetică prin b) Mijloace de învăţământ: plansa cu litera b) Mijloace de învăţământ: planșă cu
restrângerea silabei, a cuvântului; model, manuale, fişe de lucru, planşe cu problemă
- să identifice litera “o” marcand-o cu imagini, plastilină. ilustrată, fișe de evaluare, jocul “Eliberează
culoare, in cuvinte prestabilite c) Forme de organizare: frontal, pe grupe, porumbița”, fişe de lucru.
- să traseze litera i; individual. c) Forme de organizare: frontal, individual.
- să realizeze din plastilină literele i, I. TEMPORALE TEMPORALE
Ora are o durată de 45 minute,. Ora are o durată de 45 minute.
UMANE UMANE
Clasa I are un număr de 7 elevi, care se Clasa a II-a are un număr de 1 elev.
RESURSE caracterizează printr-o dezvoltare psihică și BIBLIOGRAFICE
METODOLOGICE fizică normală, corespunzătoare vârstei. 1.Programa pentru disciplinele Comunicare în
STRATEGII DIDACTICE BIBLIOGRAFICE limba română, Anexa nr. 2 la ordinul
a) Metode şi procedee: munca 1.Programa pentru disciplinele Comunicare în ministrului educaţiei naţionale nr.
independentă, expunerea, conversaţia, limba română, Anexa nr. 2 la ordinul 3418/19.03.2013
observaţia, explicaţia, metoda fonetică ministrului educaţiei naţionale nr. 2. Suport de curs „Organizarea interdisciplinară
analitico-sitetică, exerciţiul, demonstraţia. 3418/19.03.2013 a ofertelor de învăţare pentru formarea
b) Mijloace de învăţământ: fişe de 2. Suport de curs „Organizarea interdisciplinară competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013
lucru, planşa cu litera model, plastilină, a ofertelor de învăţare pentru formarea 3. Roșu, Mihail – “Metodica predării
planşete, culori. competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013 matematicii pentru colegiile universitare de
c) Forme de organizare: frontal, institutori”, Ed. Credis, 2004
individual.
TEMPORALE
Ora are o durată de 45 minute
UMANE
Clasa pregătitoare are un număr de 2 elevi.
BIBLIOGRAFICE
1.Programa pentru disciplinele Comunicare
în limba română, Arte vizuale şi abilităţi
practice, Muzică şi mişcare Anexa nr. 2 la
ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3418/19.03.2013
2.Suport de curs – Organizarea
interdisciplinară a ofertelor de învăţare
pentru formarea competenţelor cheie la
şcolarii mici. Program de formare de tip
„blended learning” pentru cadrele didactice
din învăţământul primar, 2013
3. Învăţăm comunicare în clasa pregătitoare,
Cristina Iordache, Maria Ionescu, Bucureşti,
Edit. Booklet, 2012
CONŢINUTUL STRATEGIA CONŢINUTUL STRATEGIA CONŢINUTUL STRATEG
INFORMAŢIONAL AL DIDACTICA INFORMAŢIONAL AL DIDACTICA INFORMAŢIONAL AL DIDACTI
LECŢIEI LECŢIEI LECŢIEI
1.Moment organizatoric 1.Moment organizatoric 1.Moment organizatoric
-Se asigură un climat - Se asigură un climat - Se asigură un climat
corespunzător unei bune corespunzător pentru buna corespunzător pentru
desfăşurări a orei de desfăşurare a lecţiei de buna desfăşurare a lecţiei
comunicare în limba română. comunicare în limba română. de matematică şi
(2 minute) (2 minute) explorarea mediului
(2 minute)

2. Reactualizarea 2. Reactualizarea cunoştinţelor 2. Reactualizarea


cunoştinţelor ACTIVITATE cunoştinţelor
ACTIVITATE Munca INDEPENDENTĂ Munca ACTIVITATE Conversaţi
INDEPENDENTĂ independentă - Se vor reactualiza cunoştinţele independentă DIRECTĂ Exerciţiul
- Se reactualizează cunoştinţele cu ajutorul ciorchinelui. - Se verifică tema.
referitoare la literele învăţate: a, Completează ciorchinele cu - Se rezolvă exerciții de
A, m, M, r, R, e, E. cuvinte care conţin literele „ u, calcul mintal:
Colorează cu aceeaşi culoare U”. ( Anexa 1) *Aflați suma numerelor 6
literele care se repetă. (Anexa (5 minute) și 7; 20 și 30;
1). *Aflați numărul cu 5 mai
(5 minute) mare decât 8;
*Aflați numărul cu 3 mai
mare decât 6;
*Mă gândesc la un
număr. Îl adun cu 5 și
obțin rezultatul 25. La ce
număr m-am gândit?
(5 minute)
3.Captarea atenţiei 3. Captarea atenţiei 3. Captarea atenţiei
ACTIVITATE DIRECTĂ Expunerea ACTIVITATE DIRECTĂ Munca ACTIVITATE Expunerea
- Se va intona cântecul „ Acum - Se dă elevilor o fişă de colorat. independentă INDEPENDENTĂ Explicaţia
e toamnă, da!”, punându-se (Anexa 2) - Se prezintă elevilor o
accent pe strofa ( 5 minute) imagine cu o colivie. Se
„I, i, i, haideţi copii la vii explică că în ea se află o
Strugurele must se face, porumbiță care va fi
Şi nouă mustul de place eliberată dacă ei vor
I, i, i, haideţi copii la vii”. rezolva corect exercițiile
(5 minute) care sunt scrise pe
bilețelele de la baza
coliviei. Elevii intuiesc
imaginea.
( 5 minute)

4. Anunţarea temei şi a 4. Anunţarea temei şi a 4. Anunţarea temei şi a


obiectivelor: Conversaţia obiectivelor: Conversaţia obiectivelor: Conversaţi
- Se anunţă tema şi obiectivele - Se anunţă tema şi obiectivele Expunerea - Se anunţă tema şi Expunerea
lecţiei în mod cât mai accesibil. Expunerea lecţiei în mod cât mai accesibil. obiectivele levţiei. Se
Le spun elevilor că vor citi Le spun elevilor că vor citi și scrie comunică elevilor că vor
cuvinte care conţin litera „i” şi cuvinte, propoziţii care conţin rezolva exerciții și
vor scrie literele „i, I” de tipar literele „ă, Ă”. probleme care implică
(2 minute) (2 minute) adunarea numerelor
0→1000 cu trecere peste
ordinul unităților.
Se scrie titlul la tablă și
pe caiete.
(2 minute)
5.Dirijarea învăţării: 5.Dirijarea învăţării: 5.Dirijarea învăţării:
ACTIVITATE DIRECTĂ Conversaţia ACTIVITATE ACTIVITATE
- Se prezintă planşa cu literele Observaţia INDEPENDENTĂ INDEPENDENTĂ Convers
„i, I” de tipar. - Se solicită elevilor intuirea - Elevii vor extrage Jocul dida
- Se solicită elevilor să dea imaginii din manual. bilețelele de la baza Explica
exemple de cuvinte care încep şi - Ce personaje sunt prezente? coliviei în ordinea Munc
se termină cu litera „i”. Se - Ce face fetiţa? crescătoare a numerelor independ
despart în silabe cuvintele. scrise pe ele.
Sarcina 1:
ACTIVITATE ACTIVITATE DIRECTĂ Calculați:
INDEPENDENTA Cer elevilor să alcătuiască 245 + 147 =
- Se rezolvă sarcina de pe fişă. Explicaţia propoziţii cu aceste cuvintele Metoda fonetică 872 + 19 =
1.Colorează imaginile a căror „rochiţă” și „păpuşă”. analitico-sintetică Sarcina 2:
denumire conţin sunetul „i”. Munca - Se alege una dintre propoziţiile Află numărul cu 627 mai
2.Găseşte drumul de la imagine independentă spuse de elevi şi se analizează mare decât 348.
la litera corespunzătoare, Exerciţiul după metoda fonetică, analitico- Sarcina 3:
folosind culori diferite. sintetică.(Fetiţa are o rochiţă Un termen al adunării
(Anexa 2) frumoasă.) este 28 iar altul 345. Află
- Se analizează: suma lor.
- numărul cuvintelor din Sarcina 4: Explicaţia
propoziţie; Se dau numerele: 455,
- identificarea cuvântului care 128, 239, 346. Exerciţiul
conţine sunetul „ă”; -calculează suma
- despărţirea cuvântului în silabe numerelor pare;
„ro-chi-ţă”; -calculează suma
- localizarea sunetului în silabă; numerelor impare.
- refacerea cuvântului. Sarcina 5:
Puneți semnul >, < sau
-Ce literă folosim la început de = în casetă:
propoziţie?(litera mare) ; 345 + 218 509 +
-Când se mai foloseşte literă 208
mare?( nume de persoane, oraşe,
ţări, ape, titlul unui text….)
Prezint planşa cu litera „ă” de
tipar şi o analizăm.
 elemente componente ;
 comparaţie cu „a”.

ACTIVITATE
ACTIVITATE DIRECTĂ INDEPENDENTĂ
Se dau exemple de câteva Exerciţiul Explicaţia
- Se solicită elevilor recunoaşterea
cuvinte şi se cere elevilor să Problematizarea literei noi din manual dintre mai
descopere poziţia sunetului „i” Munca
multe litere şi cuvinte
în fiecare cuvânt. independentă
(„Recunoaşte şi încercuieşte
- Se alege un cuvânt (inel) şi se litera ă!”)
cere elevilor să dea exemplu de - Se cere elevilor să unească
o propoziţie cu acel cuvânt. imaginile din manual cu fiecare
- Se alege una dintre cuvânt pe care îl reprezintă.
propoziţiile spuse de elevi şi se
analizează după metoda Metoda fonetică
fonetică, analitico-sintetică. analitico-
(Mama are un inel frumos.) sintetică
- Se analizează:
- numărul cuvintelor din
propoziţie;
- identificarea cuvântului care
conţine sunetul „i”;
- despărţirea cuvântului în
silabe „i-nel”;
- localizarea sunetului în silabă;
- refacerea cuvântului.
ACTIVITATE
INDEPENDENTĂ ACTIVITATE DIRECTĂ
- Se solicită elevilor să traseze Din manual vor descifra, în Exerciţiul
liniile punctate de pe fişă pentru Exerciţiul şoaptă, cuvintele de la ex. 6 , apoi
a scrie literele „i, I” şi apoi să le Munca se vor citi cu voce tare,
scrie singuri. independentă antrenându-se cât mai mulţi elevi.
(Anexa 3) Intuirea literei de mână pe
planşa model
- Se intuiesc literele „ă, Ă” mic de Demonstraţia
mână şi se stabilesc elementele Observaţia
componente (liniuța oblică de
sprijin, ovalul și bastonașul cu
întorsătura în jos spre stânga,
bastonaşul cu întorsătura în jos
spre dreapta) - pe planşă;
- Se scrie litera model cu
explicarea elementelor grafice
componente;
- Se realizează exerciţii de scriere
a literei în aer, pe bancă, pe podul
palmei;
- Se scrie litera la tablă de către
elevi;

ACTIVITATE ACTIVITATE
INDEPENDENTĂ DIRECTĂ
Scrierea literei Sarcina 6:
- exerciţii de pregătire: Munca La un concurs, Alin a Explicaţia
încălzirea muşchilor mâinii, independentă obținut 117 puncte, Problemat
reamintirea poziţiei corecte Corina cu 45 mai multe,
pentru scris . iar Mihai cât Alin și
- simularea scrierii literei: cu Corina la un loc.
degetul în aer şi apoi pe bancă Câte puncte a obținut
cu creionul Corina?
- scrierea literei pe caiete. (20 minute)
După ce au fost scrise trei litere,
învăţătorul verifică şi intervine
pentru corectare, dacă este cazul.
Apoi fiecare continuă încă două
rânduri.
(20 minute)
6.Obţinerea performanţei:
ACTIVITATE 6.Obţinerea performanţei: 6.Obţinerea
INDEPENDENTĂ ACTIVITATE DIRECTĂ performanţei:
Elevii primesc o fişă în care vor Metoda cadranelor ACTIVITATE
trebui să încercuiască literele „i, Exerciţiul Clasa este împărţită în patru grupe Exerciţiul INDEPENDENTĂ Exerciţiul
I”. de câte 2-3 elevi. Fiecare grupă va Se împart fișe de
(Anexa 4) primi o fişă care conţine 4 sarcini evaluare.
(5 minute) de lucru. (Anexa 1)
(Anexa 3) (5 minute)
7. Asigurarea retenţiei şi a (5 minute)
transferului 7. Asigurarea retenţiei şi a 7. Asigurarea retenţiei
Elevii vor realiza din plastilină transferului şi a transferului
literele i, I. Conversaţia Elevii vor realiza din plastilină Conversaţia Fişă. (Anexa 2) Conversaţi
(3 minute) literele ă, Ă. (3 minute)
(3 minute)

8.Încheierea activităţii: 8.Încheierea activităţii


-Se vor face aprecieri generale 8.Încheierea activităţii - Se vor face aprecieri
şi individuale. - Se vor face aprecieri generale şi verbale şi se va da tema
- Se oferă recompense. individuale. pentru acasă. Ex.3-
(3 minute) (3 minute) pag.25
(3 minute)