Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA Nr.

2
 
JUDETUL MEHEDINTI
COMUNA OPRISOR
Nr. .................../...............................
 
TEMĂ DE PROIECTARE 
 
1. Informaţii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
Casa
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
1.3. Ordonator de credite secundar
Comuna Oprisor
1.4. Beneficiarul investiţiei
Comuna Oprisor
1.5. Elaboratorul temei de proiectare
Comuna Oprisor
2. Date de identificare a obiectivului de investiţii
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente,
documentaţie cadastrală
Terenul pe care se amplaseaza investitia se afla in domeniul public al comunei Oprisor, teren cadastrat.

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de


investiţii, după caz:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului,
dimensiuni în plan);
Scoala gimnaziala este amplasat in localitatea Oprisor, cu acces din drum local, drum in zona centrala a
localitatii.
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Scoala se invecineaza la Nord cu drumul local, la Vest, la Sud, la Est cu proprietati private.
c) surse de poluare existente în zonă;
Nu este cazul.
d) particularităţi de relief;
Terenul aferent Scolii gimnaziale prezinta mici denivelari si are realizat cadastru.
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
Localitatea Oprisor are asigurata retea de distributie energie electrica si retea de distributie apa potabila iar in
implementare retea de canalizare pentru colectarea apelor uzate menajere.
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care
pot fi identificate;
Nu este cazul.
g) posibile obligaţii de servitute;
Nu este cazul.
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii
existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;
Se va intocmi expertiza tehnica pentru cele doua corpuri ale scolii.
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic
general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;
Localitatea Oprisor are intocmit PUG-ul in care este cuprinsa si Scoala gimnaziala.

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat
învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.
Nu este cazul.
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni;
Scoala existenta are functiunea de scoala generala (clasele I-VIII).
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
Corp A:
Arie construita = 527 mp
Suprafata construita desfasurata Scd= 527 mp;
Structura cladirii este realizata din peretii din zidarie de caramida, tamplaria exterioara din PVC cu geam
termopan, tamplaria interioara din PVC si lemn, acoperis cu invelitoare din tabla pe sarpanta din lemn;
Instalatia electrica este functionala;

Corp B:
Arie construita = 462 mp
Suprafata construita desfasurata Scd= 462 mp;
Structura cladirii este realizata din peretii din zidarie de caramida, tamplaria exterioara din PVC cu geam
termopan, tamplaria interioara din PVC si lemn, acoperis cu invelitoare din tabla pe sarpanta din lemn;
Instalatia electrica este functionala;

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele
funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;
Nivelul de echipare, finisare si dotare existent trebuie completat pentru a fi in conformitate cu cerinţele
funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;
d) număr estimat de utilizatori;
Deserveste ca Scoala generala populatia comunei Oprisor (satul Oprisor) cu un nr de aprox 2300 locuitori.
Elevii cuprinsi in sistemul de invatamant la data actuala sunt:
Invatamant prescolar:
- 2 grupe cu program normal (40 copii+ 2 educatori);
Invatamant gimnazial:
- Clasele I-VIII – program intr-un schimb;
- 165 elevi + 17 cadre didactice + 4 personal de deservire;

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;


Durata minima de functionare este de 10 luni pe an.
f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;
Corp cladire A an construire 1900:
➢ refacere fatada Corp cladire A cu termosistem, tencuiala decorativa si mentinerea tamplarie
exterioara;
➢ refacerea sistemului de jgeaburi , burlane, streasina infundata si opritoare zapada.
➢ glafuri exterioare si interioare la ferestre;
➢ refacerea si repararea finisajelor interioare:
● mosaic, gresie la pardoseli hol si grupuri sanitare;
● parchet de lemn la pardoseli sali de clasa si spatii administrative;
● tavane suspendate gips carton;
● schimbarea tamplariei interioare vechi de lemn cu tamplarie PVC;
● lambriuri hpl;
● tencuieli si zugraveli interioare;
➢ mutarea Centralei termice intr-un spatiu nou creat alipit cladirii cu acces dintr-un Windfang;
➢ unirea incaperilor CT lemne si Depozit si transformarea lor in Grup sanitar Gradinita;
➢ revizuirea instalatiei electrice;
➢ dotari PSI;

Corp cladire B an construire 1959:


➢ refacere fatada Corp cladire B cu termosistem, tencuiala decorativa si mentinerea tamplarie exterioara;
➢ refacerea sistemului de jgeaburi , burlane, streasina infundata si opritoare zapada.
➢ glafuri exterioare si interioare la ferestre;
➢ refacerea si repararea finisajelor interioare:
● mosaic, gresie la pardoseli hol si grupuri sanitare;
● parchet de lemn la pardoseli sali de clasa si spatii administrative;
● tavane suspendate gips carton;
● schimbarea tamplariei interioare vechi de lemn cu tamplarie PVC;
● lambriuri hpl;
● tencuieli si zugraveli interioare;
➢ grup sanitar pe sexe alipit scolii cu acces printr-un Windfang;
➢ refacerea scarii accesului principal;
➢ revizuirea instalatiei electrice;
➢ dotari PSI;

g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;


Amenajarea incintei:
➢ refacerea imprejmuirii si portilor de acces;
➢ amenajarea curtii;
➢ refacerea trotuarelor de garda ;
➢ corpuri de iluminat exterioare;
➢ mobilier urban nou, cosuri de gunoi, banci si rastel biciclete;
➢ foisor in aer liber;
➢ rampa exterioara pentru persoane cu dezabilitati locomotorii;
➢ racord apa si canalizare pentru grupurile sanitrare noi;
➢ obiecte de iluminat exterioare;
➢ transformarea magaziei de lemne existente in in stationar pentru copii bolnavi + medic;
➢ transformarea grupurilor sanitare exterioare in magazine de lemne pentru centrala termica dupa
bransarea cladirii la reteaua de canalizare a localitatii;
➢ teren pentru desfasurarea orelor de Sport – suprafata 20x40 m, imprejmuire (gard la teren) H=4m;

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.


La evaluarea lucrarilor solicitate de beneficiar se va avea in vedere incadrarea acestora in alocatia bugetara
aferenta, iar daca aceasta nu se incadreaza se va propune beneficiarului lucrarile la care se va renunta si care
nu vor afecta serviciul medical.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia.


La solicitarea beneficiarului aceasta investitie este cuprinsa in Programul National de Dezvoltare Locala
(PNDL II) 2017-2020 si la intocmirea documentatiei tehnice se va respecta legislatia in vigoare in acest sens.

Aprob, Intocmit,
Beneficiar, Beneficiar,
COMUNA OPRISOR COMUNA OPRISOR
Primar Gîrleanu Constantin Viceprimar Brînjan Constantin

Arhitect,
Daescu Liviu Cornel