Sunteți pe pagina 1din 20

JANDARMII

DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE

a pril ie nr.2
20 13

Revistă editată de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “Mircea cel Bătrân” Dâmb o v i ţ a


din cuprins …
(pag. 3 - 5) (pag. 12 - 14)
Mesaje, cu ocazia Zilei de 3 Aprilie Info flash, relaţii publice

(pag. 6 - 8) (pag. 16)


Scurtă prezentare a misiunilor Suportul logistic

(pag. 10) (pag. 17)


Filă de istorie Asociaţia Grigore Alexandru Ghica

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Colectiv redacţional


„Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa Preşedinte de onoare:
Adresa: Târgovişte, jud. Dâmboviţa, Bulevardul Colonel Costel GAVRILĂ
Regele Carol I, nr. 49. Coordonatori:
Telefon: 0245/640670; 0245/640671 Colonel Cornel BODEA
Fax: 0245/640669 Lt. Col. Dominel GRIGORAŞCU
Lt. Col. Vladimir ARNĂUTU
E-mail: contact@jandarmeriadambovita.ro
Lt. Col. Ion ALEXE
Web: www.jandarmeriadambovita.ro
Redactor Şef:
Revista „Jandarmii din Cetatea Târgovişte” Căpitan Florentin GHEBOIANU
Nr. 2, Aprilie 2013
Redactor:
Editată de Tipografia I.I.H. Târgovişte
Căpitan Ciprian VĂTĂŞELU
Telefon: 0731/431261 ; 0723/835111
Revista „Jandarmii din Cetatea Târgovişte” Fotorepoteri:
poate fi accesată şi pe site-ul Plutonier adjutant Tomiţă MITUŢĂ
www.jandarmeriadamboviţa.ro Plutonier Eduard ILIESCU
Colectivul redacţional mulţumeşte tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui număr al revistei “Jandarmii din
Cetatea Târgovişte” ! Răspunderea pentru conţinutul articolelor din paginile revistei revine în exclusivitate autorilor !
J
Mesaje ► ► ►

Ministrul Afacerilor Interne


Radu STROE
andarmeria Română aniversează Iar, la fel ca şi mine, cetăţenii ştiu şi văd
pe 3 aprilie, 163 de ani dedicaţi asta în fiecare zi şi vă răsplătesc prin în-
apărării ordinii şi siguranţei de crederea cu care vă apreciază.
drept, echilibrului, normalităţii so- Fiţi mândri de Arma pe care o
ciale – factori vitali într-o comunitate slujiţi ! Aţi dovedit că sunteţi o forţă
sănătoasă. credibilă în slujba semenilor şi prin pro-
Puţine instituţii ale statului priile puteri v-aţi asigurat un loc de frunte
român se pot mândri cu o istorie atât de între instituţiile care se bucură de încre-
îndelungată, ceea ce denotă continuitate, derea populaţiei. Nu uitaţi că , împreună
coerenţă şi păstrarea unor valori auten- cu celelalte instituţii ale Ministerului
tice. Ştiu că aţi avut un an greu, marcat Afacerilor Interne aveţi ca obiectiv prio-
de numeroase evenimente. Ştiu că, de ritar creşterea gradului de siguranţă a
multe ori, statutul profesional pe care îl cetăţeanului iar de la dumneavoastră cu
aveţi a atras critici la nivelul ordinii pu- toţii aşteptăm fermitate, legalitate şi ope-
blice. Însă mai ştiu că Jandarmeria rativitate.
Română înseamnă mult mai mult decât Nu în ultimul rând, doresc să-i
restabilirea ordinii publice. salut şi să-i felicit pe jandarmii români mit mesajul meu de felicitare către toţi cei
Jandarmeria Română înseamnă aflaţi în misiunea internaţională din Af- care îmbracă şi onorează uniforma bleu-
ajutorarea oamenilor aflaţi în dificultate, ganistan, dar şi pe cei care au contribuit jandarm.
intervenţia în situaţii de urgenţă, semnificativ la misiunile de restabilire şi La mulţi ani Jandarmeriei Ro-
înseamnă militari expuşi riscului 24 de ore menţinere a păcii în Regiunea Kosovo. Cu mâne, la mulţi ani doamnelor şi domnilor
din 24, în zăpezi, în ger sau la inundaţii. ocazia Zilei Jandarmeriei Române, trans- jandarmi !

Inspectorul General al Jandarmeriei Române


Colonel dr. Mircea Olaru
rate de dificultăţile economice resimţite în Tratatului FJE de către Parlamentul Ro-
ultimii ani în lume şi, implicit, în societa- mâniei, va însemna o participare mai ac-
tea românească, impun intensificarea tivă la misiunile încredinţate de Uniunea
eforturilor noastre pentru creşterea sigu- Europeană acestei structuri, concomitent
ranţei cetăţenilor şi întărirea nivelului ge- cu implicarea noastră în Afghanistan, sub
neral de ordine publică. Aportul din ce în egida NTM-A.
ce mai consistent al jandarmilor la com- Se poate concluziona că şi anul
baterea micii criminalităţi, la asigurarea 2013 va fi presărat cu provocări diverse,
desfăşurării în normalitate a adunărilor iar noi va trebui să dovedim că suntem
publice, a manifestărilor revendicative, foarte bine pregătiţi, devotaţi legii şi co-

C
sportive, culturale sau de orice altă na- munităţii, loiali valorilor fundamentale
tură, sporirea competenţelor în unele do- ale Armei şi ataşaţi spiritului lăsat moş-
menii de activitate, dezvoltarea jandar- tenire de bravii veterani, pe care azi îi
a în fiecare an, la început de meriei montane, atenţia specială acordată avem lângă noi.
aprilie, Jandarmeria Română persoanelor vulnerabile, acestea sunt doar Îmi exprim speranţa, pe această
aduce un omagiu istoriei şi în- câteva dintre premisele ce ne confirmă cale, că vom confirma încrederea societăţii
aintaşilor săi, sărbătorind un moment cu complexitatea problemelor pe care trebuie pe care o slujim, că drumul Jandarmeriei
semnificaţii aparte de la mijlocul secolului să le rezolvăm în perioada imediat urmă- este ireversibil, iar greutăţile anului 2013
XIX: 3 aprilie 1850, ziua în care Domni- toare. vor fi doar etape de călire a voinţei, care
torul Grigore Alexandru Ghica a semnat În plan extern, Jandarmeria s-a nu ne vor abate de la îndeplinirea obiecti-
Ofisul de constituire a Jandarmeriei mo- înscris pe un drum ascendent, iar pasul în- velor propuse!
derne, organizată după un model de inspi- apoi nu mai este posibil. Aderarea la La mulţi ani cu ocazia Zilei
raţie europeană. Prezentul este provoca- Forţa de Jandarmerie Europeană, care va Armei şi Dumnezeu să binecuvânteze
rea cea mai mare. Problemele sociale gene- fi statuată prin lege, odată cu ratificarea Jandarmeria Română !
JANDARMII 3
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
Prefect mâne. Astăzi, vorbim de aniversarea a rolul de garant al siguranţei cetăţeanului,
Ing. Victor SANDA 163 de ani de la înfiinţarea acestei impor- al drepturilor şi libertăţilor sale funda-
tante şi necesare structuri. Nevoia de pro- mentale. Misiunile multiple şi rezultatele
tejare a ordinii şi siguranţei publice se obţinute în acest sens au determinat
Mesaje cu ocazia Zilei Armei

simte pregnant în rândul cetăţenilor. creşterea încrederii populaţiei în Jan-


Folosim prilejul unor astfel de darmerie, în capacitatea sa de a gestiona
sărbători în special pentru a-i aduce în eficient şi echidistant provocările la
prim-plan pe cei care, de-a lungul istoriei, adresa mediului de securitate.
nu doar au muncit, ci chiar s-au sacrificat Doresc să adresez astăzi, tuturor
pentru ca noi să fim ceea ce suntem, jandarmilor dâmboviţeni, sincere aprecieri
români în România, pentru ca dumnea- pentru rezultatele obţinute, precum şi

Z
voastră să fiţi ceea ce sunteţi, jandarmi pentru buna colaborare; putere de muncă
în România. Înfiinţată prin ofis domnesc în nobila activitate de protecţie a valo-
pe 3 aprilie 1850 de către domnitorul rilor materiale şi cetăţenilor judeţului nos-
Grigore Alexandru Ghica, Jandarmeria tru.
iua de 3 aprilie a anului 1850, Română şi-a câştigat, în timp, un firesc La mulţi ani, jandarmi români !
a fost momentul care a marcat şi binemeritat prestigiu, devenind o insti- La mulţi ani, jandarmi dâmboviţeni !
întemeierea Jandarmeriei Ro- tuţie care şi-a asumat, cu profesionalism,

Î
Inspectorul Şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa
Colonel Costel GAVRILĂ
n această zi de 3 aprilie aniversăm Ploieşti. În anul 1990 au fost reînfiinţate
163 de ani de când domnitorul trupele de jandarmi, şi implicit la nivelul
Moldovei, Grigore Alexandru judeţului Dâmboviţa a luat fiinţă Bata-
Ghica a aprobat hotărârea Divanu- lionul de Jandarmi Târgovişte având ca
lui obştesc semnând „Legiuirea pentru re- indicativ numeric U.M. 0705 Târgovişte.
formarea Corpului slujitorilor în Unitatea de jandarmi a funcţionat în su-
jandarmi”. Aşa cum am mai afirmat şi cu bordinea Brigăzii de Jandarmi Craiova
alte ocazii, sunt mândru că la această zi până în anul 1995, iar din acest an a
aniversară comand una din zecile de uni- funcţionat în subordinea Brigăzii de Jan-
tăţi reprezentative pentru această Armă, darmi Ploieşti, din 1998 având denumirea
care în decursul istoriei a constituit un de Comandament de Jandarmi Judeţean.
factor de stabilitate fiind permanent în Începând cu anul 2005, prin in-
slujba cetăţenilor şi a statului. La ceas trarea în vigoare a Legii nr.550 de orga-
aniversar vreau să scot în evidenţă câteva nizare şi funcţionare a Jandarmeriei,
forme atât competenţele, cât şi impor-
momente istorice din evoluţia Jandarme- valabilă şi în prezent unitatea se trans-
tanţa acestei Arme de elită.
riei şi implicit, a Jandarmeriei Dâmbovi- formă în inspectorat de jandarmi judeţean
În prezent Inspectoratul de Jan-
ţene, după cum urmează: şi intră în subordinea directă a Inspecto-
darmi Judeţean Dâmboviţa se confruntă
În anul 1850, prin aprobarea ratului General al Jandarmeriei Române,
cu noi provocări în domeniul ordinii şi si-
primei legi s-au înfiinţat regimentele de structură în care îşi desfăşoară activita-
guranţei publice, protecţiei şi intervenţiei
jandarmi, organizate pe batalioane şi tea şi în prezent.
la obiectivele din competenţă, pe care le
companii, la fiecare judeţ. În anul 1893, Am făcut această succintă tre-
vom aborda în mod diferit, în conformi-
prin Decret regal a fost promulgată Legea cere în revistă a momentelor importante
tate cu noile concepţii legislative interne
pentru asigurarea Jandarmeriei rurale. În din istoria Jandarmeriei pentru că, se im-
şi europene şi, sunt sigur că le vom face
anul 1918 se înfiinţează Regimentul 2 pune odată cu evenimentele istorice să-i
faţă cu mult profesionalism.
Jandarmi Bucureşti, care avea în subor- omagiem cu cel mai curat sentiment al re-
În acest moment aniversar asi-
dine 11 companii printre care şi Compania cunoştinţei pe toţi cei care şi-au adus
gur pe toţi conducătorii structurilor jude-
de Jandarmi Dâmboviţa. După 1929, Re- aportul la transformările acesei Arme care
ţene de sprijinul nostru direct şi
gimentul 2 Jandarmi Bucureşti se va a reprezentat şi reprezintă un stâlp de
nemijlocit, vă mulţumesc pentru înţele-
numi Inspectoratul de Jandarmi Rurali, bază al societăţii noastre, contribuind la
gere şi vă transmit, din suflet atât dum-
având în subordine şi Legiunea de Jan- apărarea valorilor naţionale. În timp se
neavoastră, colegilor şi familiilor multă
darmi Dâmboviţa. Această legiune va desprind multe concluzii privind interesul
sănătate, îndeplinirea tuturor dorinţelor
intra, începând cu anul 1931 în subordi- diferitelor structuri, mai mult sau mai
şi un sincer „LA MULŢI ANI!”
nea Inspectoratului de Jandarmi Rurali puţin legitime de a minimiza sub diferite
4 JANDARMII
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
al Domnitorului Grigore Alexandru
Ghica, prin care s-a constituit Corpul
de Jandarmi.
De-a lungul timpului, Jandar-
Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte meria română a servit interesele noas-
Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON tre naţionale, atât prin asigurarea
cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române unui ambient de încredere, siguranţă,
-3 aprilie 2013- stabilitate şi ordine, servind principiile
democraţiei şi ale statului de drept, în
vreme de pace, cât şi pe diferitele câm-
puri de bătălie, unde numeroşi eroi

C
jandarmi, cunoscuţi, ori nu, şi-au dă-
ruit viaţa pentru apărarea patriei şi a
credinţei noastre, precum şi pentru
u bucurie, doresc să vă trans- realizarea unui viitor mai bun pentru
mit mesajul meu de apreciere urmaşii noştri.
şi binecuvântare, cu ocazia Jandarmeria română, îm-
Zilei Jandarmeriei Române, aflată la preună cu alte instituţii ale statului,
cea de a 163 aniversare. alături de Biserica noastră strămo- Împărtăşindu-vă arhiereşti bi-
De fiecare dată, în ziua de 3 şească, activează în sprijinul democra- necuvântări, vă doresc multă sănă-
aprilie sărbătorim înfiinţarea acestei ţiei, a ordinii de drept şi a dăinuirii tate, pace, prosperitate şi bucurie !
importante instituţii a statului român, valorilor noastre spirituale şi cultu-
care îşi are obârşia în actul legislativ rale, creştine şi româneşti.

Alocuţiune cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române


Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa
Lect. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

baza reorganzării, în mai multe rân- zultate pozitive în toate acţiunile spe-
duri a acestei instituţii de-a lungul cifice desfăşurate în teren, să aveţi cât
timpului demonstrează faptul că Jan- mai puţine evenimente şi dezastre na-
darmeria a fost, este şi va fi o instituţie turale la nivel judeţean, astfel încât să
de bază în cadrul structurilor de ordine nu fie nevoie nici de intervenţie la
publică din România, căutând perma- acestea şi sunt sigur că fără interven-
nent să facă faţă tuturor problemelor ţia dumneavoastră nu am putea să re-
cu care se confruntă în acest domeniu zolvăm în totalitate problemele
societatea românească. extreme cu care ne-am putea con-
Sunt sigur că Jandarmeria şi, frunta.

L
în special Jandarmeria Dâmboviţeană Cu acest prilej vă transmit
va avea un viitor, cel puţin egal, pe încă o dată şi vă urez mult noroc, să-
măsura prezentului şi trecutului pe nătate şi la mulţi ani dumneavoastră
a aniversarea a 163 ani de la care l-a avut şi indiferent de comenta- şi familiilor dumneavoastră.
crearea Jandarmeriei Române riile care se fac cu privire la conduita
prin Ofisul domnesc al domni- acestei instituţii mă alătur celor care
torului Grigore Alexandru Ghica sunt susţin că este nevoie de pregătirea, pro-
onorat să fac aprecieri pozitive privind movarea şi susţinerea acţiunilor Jan-
activitatea jandarmilor şi, în special a darmeriei.
celor din judeţul Dâmboviţa. Multitu- Să dea Dumnezeu să aveţi un
dinea de acte normative care au stat la an mai bun, să aveţi cât mai multe re-
JANDARMII 5
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
I
Scurtă prezentare a misiunilor
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa

nspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa lori importante, precum şi a transportului armelor,


este structura specializată a Jandarmeriei care muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, sub-
desfăşoară activităţi în interesul cetăţenilor, al stanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii
comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, ex- sau substanţe periculoase, definite astfel prin lege
clusiv pe baza şi în executarea legii, pentru asigura- pentru operatori economici din judeţul Dâmboviţa
rea unui climat de ordine şi siguranţă publică la cum ar fi: Compania de Apă, Automecanica Moreni,
nivelul judeţului Dâmboviţa. U.M. Mija şi U.P.S. Dragomireşti.
Astfel, apără prin mijloacele şi metodele pre- Pe lângă aceste misiuni, efectivele Inspecto-
văzute de lege, viaţa, integritatea corporală şi liber- ratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, participă
tatea persoanei, proprietatea publică şi privată, activ, alături de alte instituţii ale statului, la acţiuni
interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi în sprijinul cetăţenilor şi comunităţii pentru limitarea
ale statului prin desfăşurarea unor misiuni preventive şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, teh-
şi combative în spaţiul public cu ocazia asi- nologice, de mediu sau complexe şi asigură măsuri
gurării ordinii publice la mitinguri, mar- de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs
şuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni sau există pericolul iminent de producere a unor in-
de pichetare, acţiuni promoţionale, cendii, explozii ori a altor situaţii de urgenţă ce pun
comerciale, manifestări cultural ar- în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau
tistice, sportive, religioase, come- bunurile acestora.
morative, precum şi a altor Pe lângă misiunile pe care Inspectoratul de
asemenea activităţi care se desfă- Jandarmi Judeţean Dâmboviţa le organizează şi exe-
şoară în spaţiul public şi care im- cută cu efectivele proprii pe timp de pace, acesta de-
plică aglomerări de persoane, vine instituţia principală care, la mobilizare generală
executând în acelaşi timp şi mi- şi la război, anunţă şi trimite la celelalte unităţi ale
siuni de restabilire a ordinii publice, Ministerului Afacerilor Interne personalul necesar
când aceasta a fost tulburată prin pentru completarea acestora, fiind în acelaşi timp
orice fel de acţiuni sau fapte care abilitaţi să executăm o multitudine de misiuni, deve-
contravin legilor în vigoare. nind astfel o prezenţă activă în apărarea unor locali-
De asemenea, protejează avutul public tăţi, la paza, protecţia şi apărarea obiectivelor
şi privat, prin asigurarea, în condiţiile legii, stabilite de autorităţile militare, altele decât cele la
a pazei sau protecţiei şi apărării obiectivelor, bu- care se asigură pază militară în timp de pace, în des-
nurilor şi valorilor de importanţă deosebită, stabilite coperirea, capturarea sau neutralizarea inamicului
prin hotărâre a Guvernului, şi a obiectivelor aparţi- desantat ori debarcat pe teritoriul judeţului.
nând Ministerului Afacerilor Interne, stabilite prin Deasemenea participă la acţiuni de evacuare
ordin al ministrului, cum ar fi: Direcţia Generală a Fi- a populaţiei, control şi îndrumare a circulaţiei, de es-
nanţelor Publice Dâmboviţa; obiective dispuse pe te- cortare a prizonierilor de război şi pază a acestora în
ritoriul judeţului Dâmboviţa care aparţin Arhivelor obiective din zona interioară, de dirijare şi îndrumare
Naţionale, Ministerului Public şi Ministerului Justiţiei, a refugiaţilor, pază şi apărare a unor zone cu desti-
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, asigurând în naţie specială.
acelaţi timp, paza şi protecţia transportului unor va- (lt. col. Dominel GRIGORAŞCU)
(plt. Valentin-Nicuşor CRISTEA)

6 JANDARMII
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
P
Importanţa Jandarmeriei Dâmboviţene
în Sistemul de Ordine Publică

rincipala activitate a Inspectoratului de Jan- ►organizarea unor activităţi comune cu organiza-


darmi Judeţean Dâmboviţa pe linia asigurării torii de competiţii şi jocuri sportive şi cu reprezen-
si mentinerii ordinii şi liniştii publice a consti- tanţii de ordine şi siguranţă publică în vederea
tuit-o punerea în aplicare a prevederilor Legii aplicării în mod corespunzător a prevederilor Legii
nr. 550/2004, a ordinelor Inspectorului General al 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu
Jandarmeriei Române de întrebuinţare a structurilor ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive completată
de ordine publică în executarea misiunilor specifice
► realizarea unor informări reciproce cu societatea
cu prevederile Legii nr. 10/2010;
precum şi a planului cadru de cooperare între Inspec-
toratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul Ge- civilă, în vederea gestionării cu eficienţă a schimbă-
neral al Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea rilor survenite în situaţia operativă din zona de com-
unor misiuni de menţinere a ordinii publice.
► organizarea şi desfăşurarea independent sau în
petenţă a unităţii;
Principalele obiective pe care Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Dâmboviţa le-a avut pe linia asi-
cooperare cu alte instituţii (C.P.E.C.A. Dâmboviţa,
► creşterea siguranţei cetăţeanului, prevenirea şi
gurării ordinii şi liniştii publice au fost următoarele:
D.S.P. Dâmboviţa, D.T.J. Dâmboviţa) a unor acţiuni
de prevenire a consumului de substanţe halucino-
combaterea fenomenului infracţional şi contravenţio-
► aplicarea în condiţii concrete, determinate de
gene în instituţiile de învăţământ;
nal, printr-o colaborare şi cooperare eficientă între
structurile de ordine publică ale Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Dâmboviţa şi Inspectoratului de modificările legislative specifice, a noii concepţii a mi-
Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi prin executarea de ac- nisterului pentru menţinerea, asigurarea şi restabili-
ţiuni specifice în locuri şi zone cu potenţial criminogen rea ordinii publice.
Structurile cu atribuţii pe linia ordinii şi sigu-
► asigurarea ordinii publice cu ocazia mitingurilor,
din mediul urban si rural;
ranţei publice din cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Dâmboviţa, s-au redimensionat, la această
marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor dată funcţionând umătoarele structuri:
● Detaşamentul 1 Jandarmi Mobil; ● Grupa Jandarmi
Supraveghere şi Ordine Publică Moreni; ● Grupa Jan-
darmi Supraveghere şi Ordine Publică Pucioasa;
● Grupa Jandarmi Supraveghere şi Ordine Publică
Voineşti; ● Grupa Jandarmi Supraveghere şi Ordine
Publică Găeşti; ● Grupa Jandarmi Supraveghere şi
Ordine Publică Răcari. ● Grupa Jandarmi Suprave-
ghere şi Ordine Publică Titu; ● Grupa Jandarmi Su-
praveghere şi Ordine Publică Tărtăşeşti; ● Postul
Montan de Jandarmi Peştera; ● Postul Montan de Jan-
darmi Zănoaga.
Aceste structuri sunt destinate pentru asigura-
rea şi restabilirea ordinii publice în zona teritorială de
competenţă a parchetelor, executarea unor misiuni
de menţinere a ordinii publice independent/în coope-
rare cu Poliţia. În baza prevederilor Planului Unic de
Ordine şi Siguraţă Publică, acţiunile s-au deşfăşurat
în continuare la acelaşi standard ridicat şi adaptat la
de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale,
evoluţia şi dinamica situaţiei operative înregistrată la
manifestărilor cultural-artistice, vizitelor oficiale, ma-
momentul respectiv. (lt. col. Ion ALEXE)
nifestărilor sportive, religioase, comemorative, pre-
cum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară
în spaţiul public şi care implică aglomerări de per-

► menţinerea ordinii publice pe traseele turistice,


soane;

îndrumarea, informarea şi acordarea de asistenţă tu-


riştilor şi persoanelor aflate în dificultate în zona Pla-

► perfecţionarea şi dezvoltarea cooperării cu toate


toului Montan Bucegi;

instituţiile din cadrul Sistemului de Apărare şi Secu-

► realizarea unui sistem gradual de intervenţie în


ritate Naţională din judeţul Dâmboviţa;

situaţii specifice sau la solicitarea cetăţenilor, a auto-

► restabilirea ordinii publice când aceasta a fost


rităţilor publice, Parchetului sau Poliţiei;

tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care con-


travin legilor în vigoare;
JANDARMII 7
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
Î
Importanţa misiunilor de pază, protecţie şi intervenţie
la obiectivele din competenţă

n baza Legii nr. 550/2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române corelată cu Hotă-
rârea Guvernului nr. 196/2005 privind aprobarea „Strategiei Ministerului Administraţiei si Internelor
de realizare a ordinii si siguranţei publice pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea crimi-
nalităţii stradale”, paza obiectivelor constituie o misiune de importanţă deosebită.
Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării sigu-
ranţei obiectivelor, bunurilor, valorilor, transporturilor speciale şi protecţiei persoane-
lor, împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul la proprietate, existenţa
materială şi integritatea fizică a acestora. Intervenţia antiteroristă cu subunităţile
specializate din subordine la obiectivele la care se asigură paza cu efective de jan-

► obiective aparţinând M.A.I.: ● prefectura Dâmboviţa; ● serviciul judeţean al


darmi din cadrul I.J.J.Dâmboviţa se execută după cum urmează:

arhivelor Dâmboviţa şi depozit; ● baza de depozitare a rezervelor proprii ale M.A.I.

► obiective aparţinând Jandarmeriei Române: ● sediul Inspectoratului de Jan-


Găeşti.

darmi Judeţean Dâmboviţa; ● C.P.P.C.J Ochiuri.


► obiective apartinând Ministerului Justiţiei: ● Tribunalul Dâmboviţa; ● Judecă-
toria Târgovişte; ● Judecătoria Moreni; ● Judecătoria Pucioasa; ● Judecătoria Găeşti;
● Judecătoria Răcari.
► obiective aparţinând ministerului public: ● Parchetul de pe lângă Tribunalul
Dâmboviţa; ● Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte; ● Parchetul de pe lângă
Judecătoria Moreni; ● Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa; ● Parchetul de pe
lângă Judecătoria Găeşti; ● Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari.
► obiective aparţinând trezoreriei statului: ● Direcţia Generală a Finanţelor Pu-
blice Dâmboviţa; ● Trezoreria Moreni; ● Trezoreria Pucioasa; ● Trezoreria Găeşti; ●

► obiective aparţinând S.T.S.: ● Obiectivul Ciocăneşti.


Trezoreria Titu.

► obiective aparţinând administraţiei centrale:●Camera de Conturi Dâmboviţa.


► obiective de interes strategic (S.C. Conpet S.A.Ploieşti) (mr. Neculai BOJOI)

Î
(plt. Valentin-Nicuşor CRISTEA)

Cooperarea cu alte instituţii în folosul cetăţenilor din judeţ


ntr-un spaţiu european, pentru fiecare cetăţean turi destinate să execute misiuni într-o zonă (raion),
trebuie să existe un mediu de securitate, în care pentru îndeplinirea aceluiaşi scop, precum şi ajutorul
libertatea, securitatea şi justiţia sunt garantate. reciproc între unităţi (subunităţi) şi organele partici-
Astăzi, este necesar să se construiască un sis- pante. Structurile operative din cadrul I.J.J. Dâmbo-
tem integrat de ordine publică orientat proactiv viţa acţionează cu proptitudine şi profesionalism în
către nevoile de securitate şi în serviciul cetăţenilor. urma solicitărilor primite prin S.N.U.A.U. 112 şi alte
Jandarmeria Română, instituţie specializată a sisteme intervenind astfel în soluţionarea situaţiilor
statului, cu statut militar exercită, în condiţiile legii, semnalate alături de instituţiile cu care cooperează.
atribuţii pe linia apărării Activităţile desfăşurate
ordinii şi liniştii publice, a Structurile Jandarmeriei, în îndeplinirea pe linia prevenirii şi
drepturilor şi libertăţilor misiunilor specifice se ghidează pe următoarele combaterii faptelor an-
fundamentale ale cetăţe- coordonate: legalitate, profesionalism, dialog, in- tisociale şi cooperarea
nilor, a proprietăţii pu- tegritate profesională, parteneriat, operativitate cu structurile cu atribu-
blice şi private, prevenirii şi solidaritate. ţii în domeniul ordinii şi
şi descoperirii infracţiu- siguranţei publice, au
nilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum vizat creşterea eficienţei şi operativităţii misiunilor,
şi pe linia protecţiei instituţiilor fundamentale ale sta- prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi
tului şi combaterii contravenţional, asigurarea unui climat corespunză-
actelor de tero- tor de ordine şi siguranţă civică în zona de compe-
rism. tenţă.
Cooperarea re- La nivelul I.J.J. Dâmboviţa, în prezent sunt în-
prezintă interac- cheiate planuri de cooperare cu structuri din cadrul
ţiunea în timp şi sistemului de apărare şi securitate naţională în baza
spaţiu, într-o con- cărora, jandarmeria dâmboviţeană execută misiuni
cepţie unitară, a specifice, potrivit competenţelor, fiind astfel un actor
eforturilor şi ac- important pe scena protecţiei şi apărării valorilor fun-
ţiunilor forţelor de damentale, asigurării climatului de normalitate pen-
ordine publică şi a tru desfăşurarea activităţilor în comunitate.
celorlalte struc- (lt. col. Florin PIŢIGOI)
8 JANDARMII
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
Cariera militară

Activitatea de
J
andarmul dâmboviţean este un model de
conduită civică şi morală, imagine ce a devenit
emblematică datorită cunoştiţelor de cultură
generală dobândite, precum şi a regulilor de
conduită şi comportament manifestate atât în
viaţa profesională cât şi în cea privată.

(col. Gheorghe SÎRBU)

Activitatea de recrutare a personalului Jan- ■ Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni

Profesionalismul rezultat al activităţilor de selecţionare şi pregătire


● 50 locuiri pentru bărbaţi şi femei.
■ recrutarea din sursă externă repezintă activita-
darmerie Române are două componente:
Condiţiile legale de recrutare:
■ să aibă cetăţenia română şi domiciliul în Româ-
tea desfăşurată în scopul identificării şi atregerii per-
soanelor din afara Ministerului Afacerilor Interne care

■ să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă


îndeplinesc condiţiile stabilite de actele normative în nia;
vigoare, cerinţele imediate şi de perspectivă de în-

■ să fie declarate “apt” din punct de vedere medi-


cadrare a unor posturi din interiorul instituţiei şi care capacitate deplină de exerciţiu;

■ recrutarea din sursă internă reprezintă activita-


doresc să devină angajaţi ai acesteia;
cal, fizic şi psihic; verificările privind starea de
tea de identificare şi atragere a personalului propriu sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de
care a dobândit experienţa şi competenţa profesio- structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor

■ să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau


nală în vederea promovării sau mutării în interesul Interne;
serviciului în unităţi ale M.A.I.
Activitatea de formare reprezintă activi- să îi împlinească în cursul anului în care participă la

■ să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalau-


tatea componentă a procesului instructiv-educativ, concurs;
care cuprinde o latură teoretică şi una practică,
desfăşurându-se în instituţii de învăţământ ale M.A.I, reat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu
prestatoare de servicii în domeniul formării iniţiale a adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut
personalului diferenţiat, pe corpuri de ofiţeri şi şi promovat examenul de bacalaureat;
■ să aibă un comportament corespunzător cerinţe-
subofiţeri.

lor de conduită admise şi practicate în societate;


■ să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în
curs de urmărire penală ori de judecată pentru
săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care
a intervenit reabilitarea;
Criteriile specifice pentru recrutarea candi-
daţilor la concursurile de admitere în instituţiile de
învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt
următoarele:
■ să aibă vârsta de până la 27 de ani în cazul par-
ticipării la concursurile de admitere pentru formarea
În 2013 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean profesională iniţială ca militar;
Dâmboviţa face recrutari pentru concursul de admi- ■ să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor li-
tere, organizat de institutiile militare de invăţământ ceale, media generală de minimum 8,00;

■ Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” Bucureşti ● spe- ■ să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri discipli-
– Arma Jandarmi, curs de zi :

cialitatea jandarmi ● 50 locuri pentru bărbaţi si femei. nare dintr-o instituţie de învăţământ;

■ Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Gr. Al. ■ să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi
Ghica” Drăgăşani ● 55 locuri pentru bărbaţi şi femei.
1,65 m femeile, cu excepţia candidaţilor proveniţi din
liceele Ministerului Afacerilor Interne.
JANDARMII 9
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
O istorie de 163 de ani
Contextul istoric al dezvoltării societăţii româ-
neşti, necesitatea asigurării ordinii şi siguranţei pu-
blice, precum şi a apărării legilor ţării, impun
înfiinţarea Jandarmeriei, ca forţă menită să suprave-
gheze şi să acţioneze pentru menţinerea şi restabili-
rea ordinii publice, condiţie absolut necesară pentru
reformarea şi modernizarea societăţii româneşti.
Decizia înfiinţării unei instituţii cu statut juridic
aparte i-a aparţinut lui Grigore Alexandru Ghica,
domnitor al Moldovei, personalitate istorică ce a rea-
lizat reforme de o importanţă deosebită în domeniul
administrativ, al armatei şi al forţelor de ordine.
Legea Jandarmeriei din 3 aprilie 1850, este o
lege de referinţă, ce pune bazele apariţiei unei noi
arme, care va deveni un organ al forţelor publice, în
măsură să completeze sau să înlocuiască uneori
munca poliţiei, să asigure poliţia armatei, putând în
anumite condiţii, să înlocuiască chiar unităţi ale ar-
matei, ca o ultimă rezervă a naţiunii.
Prin legea din 1893 se înfiinţează Jandarmeria
rurală în întreaga ţară, cu misiunea de a veghea în
comunele rurale la siguranţa publică, la menţinerea
ordinii şi la executarea legilor.
Desfiinţată în 1949, Jandarmeria Română
apare dupa 1989 ca armă a Ministerului de Interne
cu statut militar implicată activ în procesul de aliniere
structurală a României la Normele Comunităţii Euro-
pene. Pe teritoriul judeţului nostru, Jandarmeria a ac-
ţionat în baza legii începând cu anul 1918, când la
Târgovişte a fost înfiinţată o companie de jandarmi.
După anul 1989, în baza HG nr.0749 din
05.07.1990 privind infiinţarea trupelor de jandarmi
şi a O.M.I. nr.I / 05853 din 01.09.1990 a fost înfiinţat
Batalionul 50 Jandarmi Târgovişte cu indicativul UM
0705.
Prin legea 116/ 1998 Batalionul 50 Jandarmi
a fost reorganizat în C.J.J. Dâmboviţa, având sediul
în localitatea Ochiuri. Tot pe teritoriul judeţului nos-
tru, începând cu 01.06.2002, a funcţionat Batalionul
Special de Jandarmi Paza şi Intervenţie Conducte Pe-
troliere Târgovişte cu sediul în localitatea Găeşti.
Acesta avea ca misiune de bază paza şi inter-
venţia la conductele magistrale de transport produse
petroliere precum şi de a asigura un climat de sigu-
ranţă a cetăţenilor din localităţile tranzitate de con-
ductele petroliere. Acest batalion a funcţionat pe
teritoriul judeţului nostru până la intrarea în vigoare
a legii 550/2004. Prin această lege a fost înfiinţat In-
spectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, insti-
tuţie ce acţionează şi în prezent pe teritoriul judeţului
nostru.
În coformitate cu OMAI nr.678 din 06.06.2005
se atribuie Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Dâmboviţa denumirea onorifică cu semnificaţie isto-
rică „ Mircea cel Bătrân”.
În prezent, în conformitate cu legislaţia în vi-
goare, jandarmii dâmboviţeni îndeplinesc misiuni
specifice pe teritoriul judeţului, contribuind în acest
mod la asigurarea unui climat de ordine publică pro-
pice desfăşurarii de activităţi cotidiene, precum şi la
prevenirea unor evenimente deosebite în zona de
competenţă, inclusiv la sprijinirea populaţiei din
judeţ, în situaţii deosebite.
(lt. col. Cristian BURCEA)
10 JANDARMII
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
Jandarmi Dâmboviţeni în Afganistan

Trei ofiţeri din cadrul Inspectoratului de ofițeri jandarmi au fost avansați în grad, înaintea
Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au participat expirării stagiului minim, cu prilejul zilei de 1 De-
la misiunile de pregătire sub egida NATO, în cembrie – Ziua Națională a României. Toți cei 76 de
Afganistan jandarmi ai contingentului au primit „Distincţia de
serviciu pentru misiuni în străinătate ”.
“Întâlnirea cu dumneavoastră reprezintă un
moment emoționant, cu atât mai mult cu cât sun-
tem în preajma Zilei Naționale a României. Am pri-
mit mesaje de felicitare de la comandanții străini,
fiind asigurat că ați cooperat cu ei la cele mai înalte
standarde. V-ați întors dintr-un loc periculos, poate
cel mai periculos din lume, și ne-ați făcut să fim
mândri de dumneavoastră”, le-a spus ministrul
Administrației și Internelor jandarmilor prezenți la
festivitate.
În același context, comandantul contingentu-
lui a oferit ministrului Drapelul Detașamentului, cu
semnăturile tuturor luptătorilor, precum și un blu-
zon specific forțelor naționale care desfășoară mi-
siuni în Afganistan.
În data de 2 mai 2012, a avut loc pe platoul La finalul ceremoniei, ministrul le-a urat
din Cazarma Băneasa ceremonialul prilejuit de ple- membrilor Detașamentului sărbători fericite alături
carea celui de-al treilea detaşament de jandarmi în de familii și, conform tradiției contingentelor ante-
teatrul de operaţii din Afganistan. rioare, cei prezenți au făcut o fotografie de grup.
Luni, 26 noiembrie 2012 , ministrul Adminis- Contingentul – format din 76 de jandarmi sub
trației și Internelor la acea vreme, a participat la comanda maiorului Moloiu Victor – a executat cea
Ceremonia de medaliere a Detașamentului de Jan- de-a treia misiune de instruire și perfecționare a
darmi care a executat misiuni de pregătire sub forțelor de ordine din Afganistan în perioada mai -
egida NATO, în Afganistan. noiembrie 2012.
În cadrul evenimentului, 29 de ofițeri și sub-

JANDARMII 11
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
fo flash
JANDARMII MONTANI LA DATORIE
Şapte dâmboviţeni care se aflau în dificultate în Platoul Montan Bucegi au fost sprijiniţi de
jandarmii montani. În urma unei solicitări telefonice prin apelul de urgenţă „112”, un echipaj din cadrul
Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Peştera îm-
preună cu lucrători din cadrul Serviciului Salvamont Dâmbo-
viţa au intervenit în zona Peştera, din Masivul Montan Bucegi
pentru sprijinirea unor persoane care, în timp ce se deplasau
cu 4 ATV-uri pe DJ 714 s-au abătut de la traseul principal,
pe un drum forestier şi au rămas blocaţi în zăpadă, fiind în
imposibilitatea de a-şi mai continua deplasarea. În urma in-
tervenţiei cei 7 turişti au fost sprijiniţi să deblocheze ATV-
urile din zăpadă pentru a putea să ajungă în zona Bolboci, în
prezent fiind în afara oricărui pericol.
Mai mulţi turişti care se aflau în dificultate în Pla-
toul Montan Bucegi au fost sprijiniţi de jandarmii mon-
tani. În urma unei solicitări telefonice, un echipaj din cadrul
Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan Peştera îm-
preună cu lucrători din cadrul Serviciului Salvamont Dâmboviţa şi LDP Dâmboviţa, au intervenit în zona
Carieră din Masivul Montan Bucegi pentru sprijinirea mai multor persoane care, în timp ce se deplasau cu
autoturismele spre localitatea Moroeni, pe DJ 714 au rămas înzăpezite din cauza condiţiilor meteorologice
nefavorabile (căderi abundente de zăpadă şi viscol), fiind în imposibilitatea de a-şi mai continua deplasarea.
În urma intervenţiei cei aproximativ 80 de turişti au fost sprijiniţi să deblocheze cele 17 autoturisme din
zăpadă pentru a putea să ajungă, în condiţii de siguranţă până în localitatea Moroeni, în prezent fiind în
afara oricărui pericol.

CONDUCTĂ CU „IZ PENAL”


Cinci dâmboviţeni care sustrăgeau conductă metalică de pe raza localităţii Dragomireşti
au fost prinşi în flagrant de jandarmi. Joi, 24 ianuarie a.c., un echipaj din cadrul Jandarmeriei
Dâmboviţa, care acţiona pentru prevenirea şi combaterea faptelor
antisociale pe raza localităţii Dragomireşti, a surprins pe terenul
agricol din apropierea DN 72A, în punctul Boboaca, 5 persoane,
în timp ce sustrăgeau conductă metalică aparţinând unei societăţi
comerciale.
În urma verificărilor efectuate de către cadrele de jandar-
merie, s-a stabilit că bărbaţii cu vârsta cuprinsă între 25 şi 50 ani
au decopertat solul pe o distanţă de aproximativ 100 metri cu
ajutorul unui buldoexcavator şi au sustras conductă metalică, pe
care au secţionat-o în 17 bucăţi utilizând o instalaţie improvizată
tip autogen.
Persoanele intenţionau să transporte materialul feros, în
vederea valorificării la un centru de colectare a materialelor fe-
roase. Jandarmii au întocmit persoanelor în cauză actele de cons-
tatare, acestea fiind înaintate structurilor abilitate pentru
finalizarea cercetărilor.

„BRICEAGUL PENAL”
Un elev care şi-a intimidat, cu un briceag colegul de clasă,
dintr-o instituţie de învăţământ din localitatea Tărtăşeşti a fost cu-
minţit de jandarmii dâmboviţeni.
Joi, 24 ianuarie a.c., o patrulă de jandarmerie care acţiona pentru pre-
venirea şi combaterea faptelor antisociale pe raza localităţii Tărtăşeşti, a
fost sesizată telefonic despre faptul că un elev ameninţă folosind un briceag
un alt elev aflat în holul Liceului Tehnologic din localitate.
În urma intervenţiei şi a verificărilor efectuate de către jandarmi s-a
stabilit că G.D. în vârstă de 17 ani, pe fondul unor neînţelegeri mai vechi
l-a intimidat, folosind un obiect ascuţit, tip briceag pe un alt elev, în inte-
riorul unităţii şcolare. Persoanei în cauză i-au fost întocmite de către jan-
darmi actele de constatare, aceasta fiind susceptibilă de săvârşirea
infracţiunii de port fără drept, în locurile şi împrejurările în care s-ar putea
primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor a unui briceag ac-
tele fiind înaintate structurilor abilitate, pentru finalizarea cercetărilor.
12 JANDARMII
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
info fla
OPRIŢI LA TIMP DE O PATRULĂ DE JANDARMERIE
Opt bărbaţi care săpau după material feros, pe raza localităţii Mătăsaru au fost opriţi la
timp de jandarmii dâmboviţeni. Sâmbătă, 2 martie a.c., o patrulă din cadrul Jandarmeriei Dâmboviţa,
care acţiona pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale pe raza localităţii Mătăsaru, a depistat în
zona împădurită din localitate mai multe persoane care săpau
după material feros folosind unelte specifice (târnăcop, caz-
male). În urma verificărilor efectuate de către cadrele de jan-
darmerie, în zona indicată, s-a stabilit că bărbaţii cu vârsta
cuprinsă între 25 şi 40 de ani au scos la suprafaţă elemente de
muniţie rămase nexplodate din al Doilea Război Mondial.
Jandarmii au stopat imediat activitatea persoanelor în
cauză pentru a preveni producerea unei eventuale explozii, so-
licitând intervenţia echipajului pirotehnic din cadrul I.S.U. “Ba-
sarab I” Dâmboviţa. Ajunşi la faţa locului pirotehniştii de la
I.S.U. Dâmboviţa au ridicat 3 proiectile explozive, calibru 100
mm, fiind transportate în vederea depozitării şi distrugerii ul-
terioare.

PROFANATOR DE MORMINTE PRINS DE JANDARMI


Un bărbat care profana mormântul unei persoane
din cimitirul Răcari a fost surprins de jandarmi.
Luni, 11 martie a.c., o patrulă din cadrul Inspectora-
tului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa care acţiona pentru
prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, pe raza
oraşului Răcari a observat în cimitirul din localitate o
persoană care desfăşura activităţi suspecte. Astfel, jandarmii
au intervenit prompt şi au surprins un bărbat chiar în mo-
mentul în care încerca să deschidă capacul unui sicriu.
În urma verificărilor efectuate la faţa locului, s-a stabilitit
faptul că Nicolae Ş. în vârstă de 35 ani a folosit o cruce din
lemn pentru a pătrunde în cavou cu intenţia de a sustrage
diferite bunuri aparţinând defunctului.
Jandarmii au întocmit persoanei în cauză actele de cons-
tatare, aceasta fiind susceptibilă de săvârşirea infracţiunii de
profanare de morminte, actele fiind înaintate structurilor
abilitate pentru finalizarea cercetărilor.

SUSTRAGERE DE PRODUSE PETROLIERE


Miercuri, 20 martie a.c., în jurul orei 23.00, o patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Dâmboviţa, care acţiona pe raza localităţii Brezoaele pentru supraveghere şi intervenţie la con-
ducta magistrală de transport produse petroliere, a observat cu ajutorul uni dispozitiv de vedere pe timp
de noapte, pe câmpul din apropierea tronsonului de conductă, un autotren şi mai multe persoane suspecte.
Jandarmii s-au deplasat în zona respectivă, timp în care autotrenul a reuşit să părăsească câmpul,
procedându-se astfel la urmărirea acestuia până în localitatea Drăgăneasca din judeţul Giurgiu, unde a fost
oprit de către jandarmi cu sprijinul unui echipaj al Poliţiei Dâmboviţa.
În urma verificărilor efectuate a reieşit faptul că în cabina autotrenului se afla doar conducătorul
auto, iar în remorca autovehiculului
era un recipient din metal cu o ca-
pacitate de aproximativ 50 tone,
plin cu produs petrolier sustras din
conducta magistrală Cartojani-
Ploieşti, care aparţine unei societăţi
comerciale, prin folosirea unei
instalaţii artizanale.
Împotriva şoferului autotre-
nului au fost luate măsurile legale,
acesta fiind susceptibil de comite-
rea infracţiunii de furt calificat.

JANDARMII 13
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
Activitatea de informare şi relaţii publice
a Jandarmeriei Dâmboviţene ■ Relaţia cu mass-media

E
ţa mem-
d u c ă la cunoştin
să se a la reali-
te rn ă, prin care li il or referitoare
is u c - a d e ta aţii. La
c o n s e m nează istori b ri lo r majoritate ir il e a celei organiz
poca mode
rn ă de c o - eîm p li n şi de i-
n c ip a le lo r mijloace a z ă ri le, dar şi n i tre b u ie ţinut cont
p ri c ţi
cesive ale care mijlo unei institu
a re în masă. Fie p e c e ru l nivelul b lică a aces
teia.
mun ic s tr ă lu c it a g inea p u
rtunos, a cul altui m
debutat fu re tr a s, lăsând lo
upă care s -a plat lu-
mediatic, d r. A ş a s-au întâm
i promiţ ă to lmul, cu
mijloc, ma p re s a s crisă, cu fi
cartea, c u luceşte
crurile cu ă , te le v iz iunea, stră
ima sos it
radioul. Ult ul mediatic
.
o
d om ină v izibil câmp e d ia reprezintă
şi m a s s -m p u -
Relaţia cu a d re sare către
opinia
-
d e ltarea v o
erioară ie la dezvo
formă sup c o n tr ib u u n o r
-media răspândire
a
blică. Mass li m b i, la rm a -
i unei n univers in
fo
cabularulu c c e s u l la u
oferă a
noţiuni noi,
supremă
ţional. te m că raţiunea
Cu toţii cu n o a ş de a înre-
t d e a informa,
presei a fo s în lume.
a apariţiei c e s e întâmplă
a c o mu n ic a trebuie să
gistra, de m ass-media
în rela ţi a c u ce comu-
De aceea m u n ic a re, deoare i-
anent c o ant în activ
existe perm intă un factor import ti tu ţi i
rez i ins
nicarea rep b li c e . L a nivelul une u d io -
laţii p u ia
tatea de re sa scrisă ş
c o m u n ic area cu pre o m u n ic are in-
pe lângă s ă e x is te şi o c
buie
vizuală tre

A
şadar imaginea
pe care şi-o face
nul despre cara
tuţiei sau organi
În activitatea de
cadrul inspecto in
se concretizează
consumatorul sa
cterul şi person
zaţiei.
formare şi relaţii
prin opinia
u cetăţea-
alitatea insti-

ratului se urmăr publice din


cipalelor obiect eşte realizarea
► realizarea
ive: prin-
unei comunicăr
instituţie şi soci i coerente în
► informarea ce
etate; tre
tăţenilor privind
vitatea Inspec misiunile şi acti-
toratului de
“Mircea cel Bă Jandarmi Jude
trân” Dâmbovi ţean
câştiga încreder ţa în scopul de
► asigurarea cu
a evoluţiei inst ea şi sprijinul; a le
ituţiei, a deciziilo no
interes direct sa r politice, admin aşterii de către
► gestionarea
u indirect pentru istrative referit întregul person
asigurarea şi ap oare la M.A.I., al
prin mijloace sp ărarea ordinii pu a altor problem
Bătrân” Dâmbo ecifice a imagin blice; e de
viţa. ii Inspectoratulu
Pentru promovar i de Jandarmi Judeţe
ea imaginii Insp an “Mircea cel
rarea transparen ectoratului de Jand
ţei şi a informăr armi Judeţean D
permanent un flu ii corecte a opin âmboviţa, pent
x informaţional iei publice prin ru asigu-
formare şi rela optim între stru mass-media, a
ţii publice în ve cturile operativ existat şi există
mass-media. derea asigurării e ale unităţii şi co
unei comunicăr mpartimentul in
i reale şi contin -
ue cu reprezen
tanţii

(cpt. Ciprian VĂTĂŞELU)


14 JANDARMII
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
Intervenţia psihologică nu funcţionează oricum
Înţelegând intervenţia psihologică ca pe un veritabil proces de
schimbare, dacă nu chiar de vindecare, în tratarea unor inadaptări,
probleme psihosomatice sau chiar unor tulburări mentale, se pune
problema cât de eficient se realizează acesta, cu ce rezultate şi cu ce
costuri din partea persoanei. Mai mult, dacă există o anumită eficienţă,
poate fi susţinută ea cu suficiente date empirice?
Plecând de la declaraţia lui H.J. Eysenck din 1952 conform căreia
2/3 din nevrotici se ameliorează indiferent de tratament sau de tratarea
sau netratarea lor, dar şi de la alte cercetări comparative care arată că
beneficiile psihoterapiei nu sunt superioare celor ale efectului placebo,
am putea afirma că intervenţia psihologică nu funcţionează. Am putea
afirma aceasta însă numai dacă pierdem din vedere faptul că, pe de o
parte, numeroase studii, sintetizate în metaanalize, care au investigat
eficienţa şi costurile diferitelor forme de terapie, au fundamentat con-
cluzii care au testat şi validat ştiinţific anumite demersuri de specialitate
şi, pe de altă parte, că studiile izolate nu pot fundamenta clar şi riguros
eficienţa unei psihoterapii, din cauza erorilor inerente oricărei proceduri
de cercetare. Mai aproape de adevăr este, probabil, ideea că intervenţia
nu funcţionează oricum, că ea prezintă anumite limite pe care practi-
cienii trebuie să le ia serios în considerare, că nu poate ameliora sau
vindeca orice sau că profunzimea schimbării diferă în funcţie de
calităţile şi resursele clientului, de contextul în care se desfăşoară ori
de abilităţile terapeutului.
În ceea ce îl priveşte pe beneficiarul intervenţiilor, rareori se
întâmplă să întâlnim unul care să întrunească condiţiile perfecte pentru
a beneficia la maximum de acest demers: să fie pregătit pentru schim-
bare, să aibă aşteptări realiste referitoare la problemele sale, să
dispună de resurse suficiente, să aibă un suport social adecvat, să fie
tânăr, educat şi inteligent, să accepte explicaţiile cu privire la prob-
lemele lui etc. Aceasta nu trebuie să constituie însă un factor frenator
în procesul psihologic, pentru că, în primul rând, orice persoană dis-
pune de un anumit potenţial de dezvoltare, schimbare sau vindecare,
pe care psihoterapia îl poate actualiza. Această concepţie şi atitudine
de încredere în resursele beneficiarului, indiferent cât de dificil este
acesta, poate conduce la o abordare în care psihologul provoacă sis-
tematic schimbarea şi îşi asumă responsabilitatea de a influenţa eficient
oamenii.
În ceea ce îl priveşte pe psiholog, este de la sine înţeles că tre-
buie să fie suficient de pregătit teoretic, metodologic şi practic astfel
încât să fie capabil să-şi adapteze intervenţia, inclusiv instrumentele
profesiei, la persoană, să-şi stabilească obiective realiste, să contribuie
la realizarea unei relaţii terapeutice cât mai repede posibil, să reflecteze
asupra interacţiunilor cu clientul etc. În ceea ce priveşte psihoterapia
integrativă, ca strategie holistică ce facilitează rolul factorilor comuni
diferitelor şcoli de terapie şi permite definirea unui stil personal şi fle-
xibil de intervenţie, aceasta oferă speranţă plecând de la nevoile de
evoluţie ale clientului, apelând la o diversitate de tehnici şi metode care
se cer integrate, inclusiv trecând de la intervenţii specifice terapeutului
care întreprinde ceva cu clientul la intervenţii specifice terapeutului care
este alături de client.
Căutăm noi modalităţi de a ne îmbunătăţi viaţa, într-unul sau
mai multe dintre diversele ei aspecte. Sprijinindu-ne să depăşim
dificultăţile de natură psihologică sau emoţională, care ne limitează
potenţialul, intervenţia psihologică ne ajută să facem schimbările pe
care nu reuşim să le facem singuri: ● găsirea de noi modalităţi de a
face faţă stresului şi anxietăţii- gestionarea furiei, depresiei şi a altor
tensiuni emoţionale; ● îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare – să-i
ascultăm pe alţii şi să ne facem ascultaţi; ● depăşirea blocajelor gen-
erate de relaţii sau probleme familiale din trecut spargerea vechilor ti-
pare şi clădirea de strategii noi de gestionare a ceea ce a fost; ●
descoperirea de modalităţi creative de rezolvare a problemelor; ●
creşterea stimei de sine şi a încrederii în propriile resurse; îmbogăţirea
relaţiilor interpersonale cu un plus de respect, compasiune şi bucurie.
(cpt. Florin ŞTEFAN) JANDARMII 15
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
A
Ziua transmisioniştilor militari

14 iulie 1873 marchează ziua de naştere timp oportun a dus la înţelegerea rolului armei şi a
a trupelor de transmisiuni şi se sărbătoreşte în condus către o evoluţie permanentă a mijloacelor
fiecare an ca „Ziua transmisioniştilor militari”. tehnice de asigurare a legăturii, pornind de la tele-
tunci, prin Înaltul Decret nr. 1303/14 iulie graful militar din 1873, trecând prin telegrafia fără
1873 s-a înfiinţat prima subunitate de fir din 1909, liniile permanent aeriene de la 1942 şi
transmisiuni din armata română - secţia de până în prezent, după ani de căutări, la Reţeaua de
telegrafie din cadrul companiei de minari a Comunicaţii Voce-Date (RCVD) a M.A.I., care poate
Batalionului de Geniu (1 şef de secţie, 15 manipula- fi numită emblema transmisiunilor din MAI.
tori, şefi de ateliere şi 30 de lucrători telegrafişti). Indiscutabil, secolul XXI este al celor mai pro-
Militarii acestei arme, numită şi sistemul ner- funde transformări în domeniul tehnologiei informa-
vos al armatei, sunt întâlniţi în toate categoriile de ţiei. În cadrul strategiei naţionale de realizare a
forţe, unde prin munca lor, nu întotdeauna vizibilă, societăţii Informaţionale un rol deosebit îi revine do-
asigură suportul de comunicaţii şi tehnologia infor- meniului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.
maţiei necesar exercitării actului de comandă.
Transmisioniştii îşi fac simţită prezenţa peste
tot. De cele mai multe ori acţionează din umbră, sunt
nevăzuţi. Ei se bucură dacă nu se aude nimic despre
ei. Acest lucru înseamnă că toate legăturile funcţio-
nează normal şi pot fi liniştiţi. Pentru transmisioniştii
din Ministerul Afacerilor Interne legăturile telefonice,
radio şi de transmitere de date nu mai au secrete,
astfel asigurarea legăturilor de comunicaţii în cadrul
Reţelei de Comunicaţii Voce - Date (RCVD) a M.A.I.,
menţinerea viabilităţii reţelelor radio cu staţii din
toate gamele de frecvenţă VHF/UHF/HF, cu puteri şi
configuraţii diferite, a suportului reţelelor informatice
necesare transmiterilor de date, au devenit obiş-
nuinţă.
La 140 de ani de la naşterea armei schimbă- Rolul structurilor de comunicaţii, incluzând şi
rile din domeniul tehnologiei informaţiilor s-au făcut pe cele ale tehnologiei informaţiei, creşte pe măsura
simţite şi în arma transmisiuni, ea transformându-se amplificării fluxurilor de informaţii vehiculate între
în arma comunicaţii şi tehnologia informaţiei. Nece- structurile de concepţie, conducere şi execuţie de la
sitatea asigurării unui volum mare de informaţii în toate nivelurile ierarhice. (lt. col. Vladimir ARNĂUTU)

L
Suportul logistic al misiunilor Jandarmeriei Dâmboviţa în etapa actuală
,,Logistica înseamnă să ai obiectul potri- fice în domeniul propriu de activitate.Toate acestea
vit, la locul potrivit, în momentul potrivit,, se desfăşoară cu respectarea actelor normative
(Logistics World) emise pentru stabilirea unor măsuri de reducere a
ogistica structurilor Jandarmeriei Dâmboviţa cheltuielilor la nivelul unităţii. În condiţiile actuale,
reprezintă ştiinţa planificării şi asigurării de restricţie bugetară, personalul care încadrează
condiţiilor materiale şi de asistenţă, nece- structura de logistică, trebuie să-şi exploateze la
sare realizării cu succes a misiunilor încre- maxim cunoştinţele de specialitate, capacităţile ma-
dinţate. Ea cuprinde : ● aprovizionarea, ● nageriale, imaginaţia şi creativitatea .
transportul şi asigurarea medicală, ● asigurarea de Principala problemă cu incidenţă directă asu-
infrastructuri, ● prestările de servicii. pra misiunilor este aceea de asigurare a mobilităţii,
Procesul de modernizare logistică şi înzestrare întrucât în prezent gradul de dotare cu mijloace de
a Jandarmeriei Dâmboviţa în etapa actuală are la înzestrare cu mijloace de transport este de numai
bază următoarele principii: 34 % , fără a lua în considerare vechimea mai mare
► dotarea cu sisteme de armament noi, per- de 10 ani sau rulajele mari a peste jumătate din par-
formante, inteligente, care să răspundă cerinţelor de cul de autovehicule existent, situaţie care reprezintă
precizie, mobilitate, flexibilitate şi interoperativitate; un factor de risc major asupra bunei desfăşurări a
► întreţinerea şi modernizarea tehnicii de luptă acţiunilor Jandarmeriei. (col. Marin PĂUN)
din dotare, în scopul prelungirii perioadei de viaţă a
sistemelor de armament şi mijloace de intervenţie;
► stabilirea unor priorităţi pe termen scurt şi
mediu, pentru achiziţionarea unor bunuri materiale,
strict necesare în funcţie de fondurile bugetare re-
partizate. Logistica misiunilor are în vedere asigura-
rea suportului logistic al efectivelor din Jandarmeria
Dâmboviţa, realizarea sarcinilor de înzestrare care
revin structurilor logistice, gestionarea eficientă a re-
surselor alocate şi reglementarea activităţilor speci-
16 JANDARMII
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
Întotdeauna aproape

Asociaţia
„Grigore Alexandru Ghica”
– Fi lial a Dâmbo vi ţa –

Asociaţia „ Grigore Alexandru Ghica ” – ● evidenţa membrilor a fost ţinută la zi, în prezent
Filiala Dâmboviţa funcţionează pe lângă In- asociaţia având un număr de 406 membri.
spectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa ► În domeniul social:
ca persoană juridică română, de drept privat, ● au fost acordate un număr de 41 ajutoare umani-
fără scop patrimonial, organizată ca asociaţie tare membrilor asociaţiei, dintre care :
având caracter profesional şi scop pur ideal ce ■ 31 pentru intervenţii chirurgicale în valoare de
corespunde intereselor membrilor asociaţi, pre- 19.000 lei;
cum şi intereselor generale ale societăţii civile. ■ 10 pentru deces în valoare de 10000 lei;
De la începutul anului 2012 şi până în pre- ● cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a avut loc întâlnirea
zent, un aspect important în cadrul activităţii copiilor (cu vârsta de până la 14 ani) membrilor
asociaţiei l-a constituit acordarea unor aju- asociaţiei cu Moş Crăciun, care le-a dăruit
toare membrilor filialei şi familiilor aces- cadouri;
tora în cazul unor accidente grave, ● membrii asociaţiei au participat la mai
decese, organizarea şi susţinerea cu fon- multe activităţi comemorative la care au
duri din partea filialei a desfăşurării unor fost depuse coroane de flori.
manifestări cultural-artistice, sportive ► În domeniul promovării imagi-
precum şi a altor activităţi interne orga- nii asociaţiei şi a Jandarmeriei :
nizate de Jandarmeria Dâmboviţa având ● au fost făcute abonamente la “Revista
ca obiect promovarea valorilor şi tradiţii- Jandarmeriei”;
lor naţionale şi ale Jandarmeriei Ro- ● au fost achiziţionate şi distribuite mate-
mâne, organizarea şi susţinerea finan- riale promoţionale cu ocazia bilanţului ac-
ciară cu prilejul sărbătorilor a unor activi- tivităţii Inspectoratului de Jandarmi
tăţi cultural-artistice pentru membri şi fa- Judeţean Dâmboviţa invitaţilor şi reprezen-
miliile acestora, susţinerea financiară a unor tanţilor mass-media.
concursuri şi întreceri sportive iniţiale şi organi- ► În domeniul activităţilor sportive:
zate cu prilejul Zilei Jandarmeriei etc. ● a fost amenajată şi dotată sala pentru activităţi
Astfel, în anul 2012 Asociaţia „Grigore sportive la reşedinţa unităţii;
Alexandru Ghica” – Filiala Dâmboviţa a desfăşu- ● cu ocazia Zilei Jandarmeriei a fost organizată
rat, în bune condiţii următoarele activităţii, pe dome- “Cupa Jandarmeriei” la fotbal în sală, precum şi
nii de activitate: „Cupa Jandarmeriei la Tir” pentru mass-media.
► În plan organizatoric: În acest an conducerea Asociaţiei „Grigore
● documentele de funcţionare a asociaţiei au fost ac- Alexandru Ghica” – Filiala Dâmboviţa îşi va îndeplini
tualizate, asociaţia funcţionând conform statutului; dezideratele conform planurilor programatice.

JANDARMII 17
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
Antivirus pentru protecţia telefoanelor mobile
şi a tabletelor.
Asigura-te ca ai un smartphone fără viruşi !

(cpt. Florentin GHEBOIANU)

Dacă ai un smartphone cu sistem de operare Android ar trebui să instalezi şi un antivirus. Sistemul


de operare Google Android are o cotă de piaţă de peste 50% în segmentul smartphone-urilor, popularitatea
acestuia fiind din ce în ce mai mare datorită numeroaselor telefoane lansate de producători.
Această creştere de popularitate are însă şi efecte negative: Android a devenit rapid ţinta a-
tacurilor informatice. De aceea, este important să fii prevăzător şi să instalezi pe smartphone un antivirus,
mai ales că soluţiile disponibile în Google Play Store sunt din ce în ce mai avansate şi provin, de multe ori,
de la producătorii consacraţi de antiviruşi. De ce ai nevoie şi care sunt cele mai bune soluţii :

avast! Mobile Security – Gratuit Lookout Security & Antivirus – Gratuit / 29.99
Compatibil cu Android 2.1+ USD/an
Compatibil cu Android 1.5+
Avast! este una dintre cele mai apreciate
soluţii antivirus din Google Play Store, întrucât Lookout Security & Antivirus este cea mai
rulează fluent fără să îngreuneze sistemul de oper- populară aplicaţie antivirus din Google Play Store,
are. Funcţia de antivirus permite scanarea aplicaţiilor fiind descărcată până în prezent de peste 10 milioane
instalate şi a cardului de memorie. de ori. Versiunea gratuită include un antivirus care
Utilitarul Web Shield scanează automat aplicaţiile şi îţi permite progra-
scanează toate site- marea scanărilor complete. În plus, există şi funcţia
urile pe care navighezi Find My Phone, care îţi localizează telefonul în cazul
cu browserul default din unui furt. Pentru 30
Android pentru a iden- USD / an (~100 lei /
tifica potenţiale URL-uri an) obţii acces şi la
infectate, iar opţiunea alte funcţii, printre
SMS - Call - Filtering îţi care se numără Safe
permite să blochezi a- Browsing, care a-
pelurile şi SMS-urile de nalizează link-urile
la anumite persoane din browser sau Re-
sau numere. Aplicaţia mote Lock & Wipe,
include şi un firewall care îţi permite să
disponibil numai pentru smartphone-urile cu root, ştergi contactele,
dar şi un utilitar Anti-Theft pentru protecţia telefonu- mesajele şi alte date
lui împotriva furtului. personale din telefon de la distanţă în cazul unui furt.

BitDefender Mobile Security and Antivirus – Kaspersky Mobile Security Lite – Gratuit / 9.99
Gratuit / 9.95 USD/an USD
Compatibil cu Android 2.0+ Compatibil cu Android 1.6+

După o lungă perioadă de beta, BitDefender Kaspersky nu putea lipsi din această listă,
a ajuns în cele din urmă şi pe smartphone-uri Android odată cu creșterea programelor periculoase create
sub numele Mobile Security and Antivirus. pentru smartphone-uri, însă antivirusul oferit de
În versiunea gratuită, singura funcţie producătorul rus nu este unul foarte performant.
disponibilă este Versiunea gratuită include doar un antivirus,
cea de antivirus, care îţi afişează un pop-up de fiecare dată după ce
care scanează instalezi o aplicaţie cu scopul de a-ţi cere permisi-
rapid aplicaţiile unea să o scanezi. Versi-
instalate şi car- unea plătită, care costă
dul de memorie, 9.99 USD (~33 lei), îţi
însă pentru a- oferă acces la funcţiile
ceastă operaţi- Anti-Theft şi Call & SMS
une este obliga- Filter, un modul de Pri-
toriu o conexi- vacy Protection prin care
une activă la poţi seta nivelul de
internet. Pentru acces în meniul smart-
9.95 USD / an phone-ului, dar şi posi-
(~33 lei/an), ai acces la versiunea completă care in- bilitatea de a realiza
clude şi Web Security, dar şi Anti-Theft. tranzacţii bancare.
Concluzii: Instalarea unui antivirus pe un smartphone Android te ajută să-ţi păstrezi datele personale în
siguranţă. Chiar dacă pentru funcţii suplimentare trebuie să plăteşti o taxă, există şi soluţii gratuite.

18 JANDARMII
DIN CETATEA TÂRGOVIŞTE
ovi
ţa o utile
b
âm
D
n
ţea 71
e 06
J ud 64
i 5
arm 24
0
and 0 ;
J 7
6
l de 40
6
tu 69
ora 245 06
t 0 4
p ec n : 5 6
s fo 4
In ele 02
T x:
Fa

Detaşamentul 4
Jandarmi Găeşti
Grupa Supraveghere şi Telefon: 0245 711650
Ordine Publică Titu
Telefon: 0245/651129;
Grupa Supraveghere şi
0749/058602 Ordine Publică Moreni
Telefon: 0749 058032
Grupa Supraveghere şi
Ordine Publică Tărtăşeşti Grupa Supraveghere şi
Telefon: 0245 261871; Ordine Publică Răcari
0749 058026 Telefon: 0749 059739

Grupa de Supraveghere şi Grupa Supraveghere şi


Ordine Publică Pucioasa Ordine Publică Voineşti
Telefon: 0749 058034 Telefon: 0749 058579

Postul Ordine Publică Montan Peştera Postul Ordine Publică Montan Zănoaga
Telefon: 0749 034639 Telefon: 0749 058037
Vă dorim un Paşte Fericit !

Într-o lume atât de întunecată, fie ca Lumina


Sfintei Învieri să vă aducă bucurie, iubire şi o
minune care să vă schimbe viaţa în cel mai
frumos mod posibil !

S-ar putea să vă placă și