Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

ALERGAREA DE VITEZĂ,clasa a XI a

Nr. Competenţe specifice Dozaj


lecţiei Detalieri de conţinut Exemple de activităţii de învăţare orientativ Evaluare
2.1Să valorifice cunoştinţele şi Exerciţii din „Şcoala - exersarea pe perechi a alergării accelerate:- în linie dreaptă 20 min.
deprinderile tehnico – tactice însuşite, în alergării” - în turnantă pe distanţe ce cresc progresiv 20-60m 10 x
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice Pasul alergător de - exersarea pe perechi a alergării în tempo variat pe distanţe
1 disciplinelor sportive, în întreceri / accelerare cuprinse între 100-150m 2 min. Observare
concursuri. Întreceri - corectări individuale sistematică
3x
2.1Să valorifice cunoştinţele şi - exersarea pe perechi a alergării accelerate pe 20-30m cu
deprinderile tehnico – tactice însuşite, în Pasul alergător lansat atingerea vitezei maxime şi menţinerea acesteia pe o distanţă 20 min.
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice de viteză. de20-30m urmată de oprire progresivă:
2 disciplinelor sportive, în întreceri / - în linie dreaptă 5-6 x Observare
concursuri. Întreceri - în turnantă sistematică
- corectări individuale 3x
2.1Să valorifice cunoştinţele şi - exersarea pe grupe cu trecerea succesivă prin poziţiile
deprinderile tehnico – tactice însuşite, în corespunzătoare fiecărei comenzi
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice Startul de jos şi - exersarea pe grupe a startului de jos la comandă pe distanţa 20 min.
disciplinelor sportive, în întreceri / lansarea de la start de 10-20m Auto
3 concursuri - corectări individuale 5-6 x evaluare

4 2.1Să valorifice cunoştinţele şi


deprinderile tehnico – tactice însuşite, în
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice - exersarea pe perechi a startului de jos şi menţinerea vitezei
disciplinelor sportive, în întreceri / maxime pe20-30m
concursuri Startul de jos şi - corectări individuale 5-6x
3.1 Comentarea rezultatelor obţinute de lansarea de la start, - exersarea pe perechi a alergării cu start lansat şi cu trecerea
către sportivi, pe baza unor criterii sosirea liberă peste linia de sosire
obiective - corectări individuale
5 2.1Să valorifice cunoştinţele şi
deprinderile tehnico – tactice însuşite, în
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice
disciplinelor sportive, în întreceri /
concursuri
3.1 Comentarea rezultatelor obţinute de Alergare de viteză - alergare pe 50m cu start de jos 2x Cu notă
către sportivi, pe baza unor criterii
obiective
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
ALERGAREA DE REZISTENŢĂ,clasa a XI a
Nr. Dozaj
lecţiei Competenţe specifice Detalieri de conţinut Exemple de activităţi de învăţare orientativ Evaluare
1 2.1Să valorifice cunoştinţele şi
deprinderile tehnico – tactice însuşite, în
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice - exersarea prin alergare pe distanţe cuprinse între 40-60mcu
disciplinelor sportive, în întreceri / Pasul lansat în tempo plecare la comandă 10min. Observare
concursuri uniform - corectări 4 -6x sistematică
3.1 Comentarea rezultatelor obţinute de - exersare prin alergare pe distanţe cuprinse între 80-200m tempo
către sportivi, pe baza unor criterii 3/4
obiective
2.1Să valorifice cunoştinţele şi
deprinderile tehnico – tactice însuşite, în
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice
disciplinelor sportive, în întreceri / - exersare prin alergare pe 100-150m cu
concursuri „ruperi de ritm” 10min. Auto
3.1 Comentarea rezultatelor obţinute de Pasul lansat în tempo - corectare 2 -3x evaluare
către sportivi, pe baza unor criterii variat tempo
obiective 3/4

2.1Să valorifice cunoştinţele şi


deprinderile tehnico – tactice însuşite, în
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice - exersare prin alergare în grup la semnal un elev execută
disciplinelor sportive, în întreceri / alergare în tempo moderat pe 150-200m 8 – 10min. Observare
concursuri Alergare în pluton 2 -3 x sistematică
3.1 Comentarea rezultatelor obţinute de tempo
către sportivi, pe baza unor criterii - corectări 2/4
obiective

2.1Să valorifice cunoştinţele şi


deprinderile tehnico – tactice însuşite, în 8 – 10min.
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice Alergare în turnantă - exersarea prin alergare în tempo uniform în grup la semnal 2 -3 x
disciplinelor sportive, în întreceri / 60 -100m tempo
concursuri 2/4 -3/4
2.1Să valorifice cunoştinţele şi
deprinderile tehnico – tactice însuşite, în Pasul lansat de Observare
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice semifond - concurs între grupe 5-6min. sistematică
disciplinelor sportive, în întreceri / 800m-1000m 1 – 2x
concursuri (f - b) tempo
3.1 Comentarea rezultatelor obţinute de 2/4 -3/4
către sportivi, pe baza unor criterii
obiective
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
ARUNCAREA GREUTĂŢII, clasa a XI a
Nr. Dozaj
lecţiei Competenţe specifice Detalieri de conţinut Exemple de activităţi de învăţare orientativ Evaluare
1.2 Autoevaluarea dezvoltării fizice şi
prevenirea/ înlăturarea dizarmoniei Forţa trenului
specifice pubertăţii superior - dezvoltarea forţei musculaturii trenului superior implicat în
2.1Să valorifice cunoştinţele şi aruncarea greutăţii
deprinderile tehnico – tactice însuşite, în - exersarea aruncării greutăţii – simulare – înlănţuind cursiv 20min predictivă
1 rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice Mânuirea greutăţii fazele aruncării de pe loc
disciplinelor sportive, în întreceri /
concursuri
Simularea aruncării
2.1Să valorifice cunoştinţele şi - dezvoltarea forţei explozive, utilizând greutăţi sau alte
deprinderile tehnico – tactice însuşite, în Forţa explozivă obiecte portabile
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice - exersarea aruncări de pe loc, respectând înlănţuirea cursivă a Auto
2 disciplinelor sportive, în întreceri / Aruncarea greutăţii fazelor aruncării 20min. evaluare
concursuri de pe loc

3 Idem lecţia 2

2.1Să valorifice cunoştinţele şi - exersarea dezvoltării forţei lanţurilor musculare implicate în


deprinderile tehnico – tactice însuşite, în Forţa generală aruncare
rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice Aruncarea greutăţii - exersarea aruncării greutăţii de pe loc sau cu elan (opţional) Temă de grupă
4 disciplinelor sportive, în întreceri / cu elan - concurs 25min.
concursuri Întreceri

5 Idem lecţia 4
- exersarea dezvoltării forţei grupelor musculare deficitare
(individual sau după sex)
2.1 Practicarea în condiţii regulamentare Dezvoltarea prioritară - dezvoltarea forţei explozive în braţe (în regim de viteză)
a probelor / disciplinelor sportive pentru a forţei grupelor - exersarea aruncării de pe loc sau cu elan (opţional) Observare
6 care a optat musculare implicate - stabilirea primelor recorduri personale 25min. sistematica
Aruncarea greutăţii
Întreceri

7 Idem lecţia 6
- dezvoltarea forţei centurii scapulare şi a braţului în regim de viteză
- exersarea înlănţuită a fazelor aruncării, insistând asupra mişcării de
8 2.1 Practicarea în Forţă explozivă împingere
condiţii regulamentare a - concurs în cadrul grupei, separat pe sexe
probelor / disciplinelor Consolidarea mişcării de - prezentarea cerinţelor de evaluare finală Temă la grupă
sportive pentru care a împingere împingere 20min.
optat

9 -10 2.1 Practicarea în


condiţii regulamentare a - exersarea aruncării greutăţii cu accent pe realizarea aruncării explozive, în
probelor / disciplinelor momentul eliberării acesteia
sportive pentru care a - evaluarea sumativă opţional, pe parcursul celor două lecţii
optat Aruncarea greutăţii de
3.1 Aprecierea pe loc sau cu elan 25min. Sumativă
obiectivă a nivelului
valoric al unor
competiţii la care
participă sau asistă ca
spectator, al
comportamentului
sportivilor,al
antrenorilor, al
arbitrilor şi al
spectatorilor
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
GIMNASTICĂ ACROBATICĂ, clasa a XI a
Conţinuturi cuprinse în instruire:
Legări de elemente acrobatice statice şi dinamice:
- rostogoliri din ghemuit în ghemuit şi din depărtat în depărtat, înainte şi înapoi
- rostogolire înainte – stând pe cap – revenire în ghemuit – podul
- cumpăna pe un picior – stând pe mâini – rostogolire înainte
- roată laterală – stând pe mâini – cădere în pod (f)
- răsturnare lentă înainte – înapoi –podul de sus (f)
- roată laterală – stând pe mâini – rostogolire înainte – stând pe cap (b)
-
Nr. lecţiei Dozaj orientativ
Competenţe specifice Detalieri de conţinut Exemple de activităţi de învăţare Evaluare
1.3 Combinarea - exersarea dezvoltării mobilităţii articulare, elasticităţii ligamentare şi
adecvată a deprinderilor Mobilitate şi elasticitate musculare a regiunilor corporale solicitate în efectuarea elementelor de
şi a calităţilor motrice specifică gimnastică acrobatică
de bază corespunzător - exersarea rostogolirilor înainte şi înapoi din ghemuit şi din depărtat
specificului unor Rostogoliri variate - exersarea roţii laterale şi a stândului pe mâini
activităţi variate. 30min. predictivă
1 2.1 Să valorifice Stând pe mâini
cunoştinţele şi
deprinderile tehnico – Roată laterală
tactice însuşite, în
rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
2 Idem lecţia 1
1.2 Autoevaluarea
dezvoltării fizice şi
prevenirea / înlăturarea Rostogolire - stând pe - exersarea structurilor acrobatice programate
dizarmoniei specifice cap – podul - acordarea de sprijin sau ajutor realizat de elevi în perechi
pubertăţii - exersarea izolată a elementelor insuficient însuşite
3 2.1 Să valorifice Cumpăna – stând pe
cunoştinţele şi mâini - rostogolire 30min. Auto
deprinderile tehnico – evaluare
tactice însuşite, în
rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
4 - exersarea izolată a elementelor deficitare
2.1 Să valorifice Roata laterală - structuri cuprinzând legări de 2-3 elemente acrobatice din cele programate,
cunoştinţele şi Stând pe mâini, cădere de exemplu:
deprinderile tehnico – în pod(f) - cumpăna pe un picior – roata laterală – stând pe mâini Observare
tactice însuşite, în Stând pe cap(b) - roata laterală – răsturnare lentă înainte - înapoi 25min. sistematică
rezolvarea eficientă a Răsturnare lentă înainte
situaţiilor specifice şi înapoi(f)
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
5 -6 Rostogoliri din depărtat - exersarea elementelor deficitare, pe grupe opţionale
2.1 Practicarea în în depărtat - exerciţii acrobatice cuprinzând legări de elemente statice şi dinamice, Temă la grupă
condiţii regulamentare a Podul(b) opţional
probelor / disciplinelor Stând pe mâini, cădere 25min.
sportive în pod(f)
Roată laterală

7-11 2.1 Practicarea în - exersarea legării de elemente acrobatice statice şi dinamice


condiţii regulamentare a Elementele tehnice - rostogolirea înainte în depărtat, stând pe cap, stând pe mâini, roata Auto
probelor / disciplinelor efectuate în mod - exersarea legării de elemente acrobatice statice şi dinamice, în cadrul unor Evaluare
sportive. opţional exerciţii liber alese la sol,concepute în mod opţional de către fiecare elev
3.1 Aprecierea Prezentarea cerinţelor - sprijin şi corectări reciproce între elevi, sub coordonarea şefului de grupă
obiectivă a nivelului pentru evaluarea
valoric al unor sumativă 25min.
competiţii la care Definirea opţiunilor Evaluări
participă sau asistă ca pentru susţinerea probei reciproce
spectator, al de evaluare
comportamentului Susţinerea probei de
sportivilor,al evaluare opţional
antrenorilor, al
arbitrilor şi al
spectatorilor

12 -13 2.1 Practicarea în - prezentarea individuală a exerciţiului liber ales la sol , conceput de fiecare
condiţii regulamentare a Susţinerea probei de elev Sumativă
probelor / disciplinelor evaluare sumativă - arbitrarea şi evaluarea fiecărui exerciţiu de către profesor
sportive pentru care a
optat.
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

SĂRITURA CU SPRIJIN GHEMUIT PRINTRE MÂINI, clasa a XI a

Nr. lecţiei Dozaj orientativ


Competenţe specifice Detalieri de conţinut Exemple de activităţi de învăţare Evaluare
2.1 Să valorifice - exersarea individuală a elanului optim şi a bătăii pe trambulină, urmat de
cunoştinţele şi ridicarea bazinului cât mai sus
1 deprinderile tehnico – - corectări individuale predictivă
tactice însuşite, în Elan- bătaie - sprijin şi ajutor 5 – 6x
rezolvarea eficientă a -desprindere
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
2.1 Să valorifice - exersarea săriturii ghemuit pe ladă şi coborârea echilibrată
cunoştinţele şi - corectări individuale
deprinderile tehnico – Săritură în sprijin - sprijin şi ajutor 5 – 8x Observare
2 tactice însuşite, în ghemuit pe ladă - executarea săriturii la ladă cu înălţimi diferite sistematică
rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
2.1 Să valorifice - exersarea trecerii peste aparat la înălţime medie, corectarea acţiunii de
cunoştinţele şi Săritură în sprijin trecere a picioarelor printre braţe
3 deprinderile tehnico – ghemuit printre mâini - efectuarea unei sărituri cursive şi a unei aterizări controlate
tactice însuşite, în - corectări individuale Observare
rezolvarea eficientă a - sprijin şi ajutor 5 – 8x sistematică
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
4 Idem lecţia 3

2.1 Să valorifice
cunoştinţele şi Săritură cu sprijin - exersarea săriturii cu opţiuni privind înălţimea lăzii
5 deprinderile tehnico – ghemuit printre mâini, 5 -6x opţională
tactice însuşite, în pe grupe valorice
rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
6 Idem lecţia 3

2.1 Să valorifice
cunoştinţele şi Săritura în sprijin - executarea săriturii supusă evaluării
7 deprinderile tehnico – ghemuit printre mâini 2x Cu notă
tactice însuşite, în
rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
BASCHET, clasa a XI a
Nr. lecţiei Dozaj
Competenţe specifice Detalieri de conţinut Exemple de activităţi de învăţare orientativ Evaluare
2.1 Să valorifice - exersarea conducerii mingii şi aruncări la coş din dribling
cunoştinţele şi Aruncarea la coş din dribling - demonstraţie
1 deprinderile tehnico – - corectări individuale 25min. Observare
tactice însuşite, în sistematică
rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
2.1 Să valorifice - exersarea aruncării la coş cu adversar pasiv
cunoştinţele şi Aruncarea la coş din dribling, - demonstraţie
deprinderile tehnico – săritură, de pe loc, din alergare - corectări
tactice însuşite, în - exersarea aruncării la coş cu adversar activ care urmăreşte şi
2 rezolvarea eficientă a recuperează 25min. Observare
situaţiilor specifice - corectări sistematică
disciplinelor sportive, - joc 3x3 cu temă
în întreceri / concursuri.
2.1 Să valorifice - exersarea aruncării la coş cu adversar pasiv
cunoştinţele şi Aruncarea la coş din dribling, - demonstraţie Auto
3- 4 deprinderile tehnico – săritură, de pe loc, din alergare - corectări Evaluare
tactice însuşite, în - exersarea aruncării la coş cu adversar activ care urmăreşte şi
rezolvarea eficientă a recuperează 25min. Observare
situaţiilor specifice - corectări sistematică
disciplinelor sportive, - joc 3x3 cu temă
în întreceri / concursuri.
2.1 Să valorifice
cunoştinţele şi Pasă – demarcaj – pătrundere – - exersarea cu adversar activ care urmăreşte şi recuperează
5 deprinderile tehnico – reprimire din pasă – dribling şi - demonstraţie 25min. Observare
tactice însuşite, în aruncare la coş - corectări sistematică
rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
2.1 Să valorifice Dribling – oprire într-un timp – - exersare cu adversar activ care urmăreşte şi recuperează
cunoştinţele şi pasă – demarcaj – reprimire din - demonstraţie
deprinderile tehnico – pasă – dribling – aruncare la coş din - corectări 25min Observare
6 tactice însuşite, în dribling sistematică
rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
2.1 Să valorifice - exersarea în structuri cu adversar activ
cunoştinţele şi Apărarea om la om pe tot terenul - - demonstraţie
deprinderile tehnico – atac – poziţional - aruncare la coş - corectări individuale 25min Observare
7-8 tactice însuşite, în din dribling - joc 5x5 cu temă – punctează coşul înscris din atac poziţional sistematică
rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
2.1 Să valorifice
cunoştinţele şi Acţiuni tehnico – tactice învăţate. - exersare prin joc 5x5 pe tot terenul arbitrat cu aplicarea în joc a
9 deprinderile tehnico – Noţiuni de regulament noţiunilor învăţate autoevaluare
tactice însuşite, în - corectări individuale 25min
rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.

2.1 Să valorifice Dribling – oprire – pivotare – pasă –


cunoştinţele şi demarcaj – reprimire din pasă – - exersare în vederea notării în structuri sau joc bilateral
10 - 11 deprinderile tehnico – dribling – aruncare la coş din Cu notă
tactice însuşite, în dribling
rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice
disciplinelor sportive,
în întreceri / concursuri.
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
VOLEI , clasa a XI a

Timp de exersare în lecţii 25 -30 min.


Conţinuturi cuprinse în instruire: dezvoltarea calităţilor motrice
- preluarea cu două mâini de jos
- blocajul individual
- acţiuni tactice în atac:organizarea celor trei lovituri
- acţiuni tactice în apărare :apărarea pe culoare, sistemul de joc cu jucătorul din zona6 intermediar
- joc bilateral 2x2, 3x3, 4x4, 6x6 pe terenuri adaptate
Nr .lecţiei Dozaj orientativ
Competenţe specifice Detalieri de conţinut Exemple de activităţi de învăţare Evaluare
1.2 Să valorifice sistemul de mijloace - exersarea pasei cu două mâini de sus la perete de la distanţe mici 35min.
şi metode specifice dezvoltării fizice Viteza de reacţie şi faţă de acesta, pase în perechi cu două mingii
proprii care necesită ameliorări şi, îndemânare. - exersarea pasei cu două mâini de sus din poziţii variabile, precedată
după caz, corectări. de deplasare şi oprire
1.3 Să selecteze adecvat deprinderile Pasa cu două mâini - joc bilateral pe terenuri adaptate nivelului de pregătire a grupelor 10min. predictivă
şi calităţile motrice de baza de sus. 4x4, 4x6, etc.
1 -2 corespunzătoare specificului unor
activităţi motrice variate şi complexe Joc bilateral. 10min.
2.1 Să valorifice cunoştinţele şi
deprinderile tehnico – tactice
însuşite, în rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice disciplinelor
sportive, în întreceri / concursuri.
2.1 Să valorifice cunoştinţele şi Viteza de execuţie şi - exersarea procedeelor de pasare a mingii, lovirea de sus şi de jos şi
deprinderile tehnico – tactice îndemânare. a serviciului de la diferite distanţe, solicitând concomitent 35min.
însuşite, în rezolvarea eficientă a Pasa cu două mâini dezvoltarea calităţilor de viteză - îndemânare 12min. Observare
situaţiilor specifice disciplinelor de jos. - exersarea preluării cu două mâini de jos din atac cu autoridicare 8min. sistematică
3 sportive, în întreceri / concursuri. Joc bilateral. - joc bilateral cu efective reduse, pe grupe valorice 15min

2.1 Să valorifice cunoştinţele şi Pasa cu două mâini - exersarea pasei la perete – înainte, alternată cu pase de control şi 35min.
deprinderile tehnico – tactice de sus înainte şi pas peste cap în formaţie de trei jucători 10min. autoobservare
însuşite, în rezolvarea eficientă a peste cap - serviciul la perete şi preluare (independent şi corelate)
situaţiilor specifice disciplinelor - joc bilateral cu efective reduse, pe grupe valorice 8min.
sportive, în întreceri / concursuri. Serviciul de sus şi 17min.
4-5 preluarea de jos

Joc bilateral
1.2 Să valorifice sistemul de mijloace
şi metode specifice dezvoltării fizice
proprii care necesită ameliorări şi, Dezvoltarea - exerciţii specifice pentru dezvoltarea mobilităţii şi forţei picioarelor
după caz, corectări. mobilităţii şi forţei individual, în perechi şi la scară fixă 35min.
1.3 Să selecteze adecvat deprinderile în picioare - exersarea poziţiilor şi deplasărilor cu şi fără minge 10min.
şi calităţile motrice de baza - corectări generale şi individualizate
corespunzătoare specificului unor Poziţii şi deplasări - exersarea preluării din atac, pe perechi
activităţi motrice variate şi - joc bilateral cu efective 4x4 pe teren 6x6 5min. Observare
complexe . Preluare din atac sistematică
6-7 2.1 Să valorifice cunoştinţele şi
deprinderile tehnico – tactice Joc bilateral 7min.
însuşite, în rezolvarea eficientă a
situaţiilor specifice disciplinelor 13min.
sportive, în întreceri / concursuri.
2.1 Practicarea în condiţii Lovitura de atac - exersarea loviturii de atac (exerciţii pregătitoare) - demonstraţii 35min.
regulamentare a probelor / - corectări 10min. Tema la grupă
disciplinelor sportive pentru care a Efectuarea celor trei - exersarea pasării mingii pe echipe de2x2, 3x3 cu transmiterea 6min.
8 optat. lovituri mingii peste fileu la cea de-a treia lovitură 19min.
- joc bilateral cu efective adaptate pe tema: efectuarea obligatorie a
Joc bilateral trei lovituri
1.2 Să valorifice sistemul de mijloace Mobilitate, detentă - exerciţii speciale pentru creşterea mobilităţii articulare şi a detentei 30min.
şi metode specifice dezvoltării fizice Lovitura de atac - exersarea loviturii de atac din minge aruncată şi cu ridicare 10min. Observare
proprii care necesită ameliorări şi, Blocajul individual - exerciţii introductive pentru învăţarea blocajului individual 10min. sistematică
după caz, corectări. Joc bilateral - joc bilateral cu tema: efectuarea celor trei lovituri de atac 15min.
2.1 Practicarea în condiţii
9 -10 regulamentare a probelor /
disciplinelor sportive pentru care a
optat.
- structuri de exerciţii pe grupe, cuprinzând procedeele tehnice
propuse spre consolidare 30min.
Serviciul – preluare - joc bilateral 6x6, aplicând sistemul de joc cu centrul doi
2.1 Practicarea în condiţii – ridicare – atac intermediar – aplicarea regulamentului
11 -13 regulamentare a probelor / - arbitraj realizat de elevi prin rotaţie Observare
disciplinelor sportive pentru care a Joc bilateral sistematică
optat. 15min.