Sunteți pe pagina 1din 10

Școala Gimnazială ,, ION ROTARU ,, Valea lui Ion, Bacău

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a VIII-a
OBIECTUL: Chimie
PROFESOR: Nechita Gabriela
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de recapitulare, sistematizare şi sinteză a cunoştinţelor
TITLUL LECŢIEI: Proprietăţi fizice şi chimice ale unor acizi şi baze
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii elevii trebuie:
- să utilizeze terminologia şi convenţiile ştiinţifice privind fenomenele chimice;
- să definescă substanţele compuse învăţate fără a folosi manualul;
- să clasifice acizii şi bazele dupa unul sau mai multe criterii;
- să enumere o serie de proprietăţi fizice ale acizilor şi bazelor;
- să precizeze care este legatura dintre oxizi, acizi şi baze;
- să redea în scris, cu ajutorul ecuaţiilor reacţiilor chimice proprietăţile acizilor şi bazelor;
- să facă diferenţa dintre un oxid,un acid şi o bază;
- să deducă aplicaţiile practice ale unor acizi şi baze.
RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, descoperirea dirijată, algoritmizarea,
problematizarea.
RESURSE MATERIALE: tabla, cretă, sistemul periodic al elementelor, fişe de lucru,
videoproiector.

DESFAŞURAREA LECŢIEI

Moment organizatoric:
- notarea absenţelor;
- pregătirea clasei pentru lecţie;
- elevii clasei se împart în două grupe;
- se distribuie fişele de lucru.
Școala Gimnazială ,, ION ROTARU ,, Valea lui Ion, Bacău

Recapitularea, sistematizarea şi sinteza cunostinţelor:


Se enunţă tema de recapitulat “ Proprietăţi fizice şi chimice ale unor acizi şi baze “.
Se prezintă scopul lecţiei şi se precizează obiectivele urmarite.
Se alcătuieşte, împreună cu elevii, planul de recapitulare pentru diferitele categorii
de substanţe (acizi, baze):
1. Definiţie
2. Formula generală
3. Clasificare-denumire
4. Proprietăţi fizice
5. Proprietăţi chimice
6. Importanţa practică.
Profesorul prezintă la videoproiector fişele de lucru 1şi 2, le cere celor doua grupe de
elevi, să găsească răspunsurile corecte.

FIŞA DE LUCRU 1

Alegeţi răspunsul corect.


1. Formula generală a bazelor este:
a) Mn(OH)n;
b) M ma A am;
c) Mn(HO).
2. Alegeţi şirul care cuprinde numai acizi:
a) H2SO4, NaOH, H2SO3, HCl;
b) HF, H2CO3, KOH, CO2;
c) HNO3, HBr, HCl, H2SO4.
3. Alegeţi denumirile corecte pentru următoarele substanţe:
H2SO4, HCl, NaOH, Ca(OH)2
a) Acid sulfhidric, acid clorhidric, oxid de sodiu, hidroxid de calciu;
b) Acid sulfuric, acid clorhidric, hidroxid de sodiu, hidroxid de calciu;
Școala Gimnazială ,, ION ROTARU ,, Valea lui Ion, Bacău

c) Oxid sulfuric, acid clorhidric, hidroxid de sodiu, oxid de calciu.


4. Alegeţi răspunsul corect:
a) Acizii sunt substanţe gazoase, lichide şi solide. Soluţiile acizilor au gust dulce.
b) Acizii sunt substanţe lichide şi solide. Soluţiile acizilor au gust acru; ele nu sunt
bune conducătoare de electricitate.
c) Acizii sunt substanţe gazoase, lichide şi solide. Soluţiile acizilor au gust acru; ele
sunt
bune conducătoare de electricitate.
5. În prezenţa fenolftaleinei soluţiile bazelor solubile se colorează în …………….. , iar
soluţiile acizilor rămân ........................ .
a) albastru, roşu;
b) incolor, roşu;
c) roşu, incolore.
6. Se mai numeşte vitriol:
a) H2S;
b) H2SO4;
c) SO3.
7. Se foloseşte la obţinerea mortarului:
a) Cu(OH)2;
b) Al(OH)3;
c) Ca(OH)2.
8. Se recunoaşte cu ajutorul AgNO3:
a) H2CO3;
b) HCl;
c) H2SO4.
9. Substanţa utilizată la fabricarea acumulatorilor pentru maşini este:
a) SO2;
b) H2SO4;
c) NaOH.
Școala Gimnazială ,, ION ROTARU ,, Valea lui Ion, Bacău

FIŞA DE LUCRU 1
(rezolvare)
1. a)
2. c)
3. b)
4. c)
5. c)
6. b)
7. c)
8. b)
9. b)

FIŞA DE LUCRU 2

1. Formula generala a acizilor:


a) HmR2;
b) H2Rm;
c) HmR.
2. Alegeţi şirul care conţine numai baze:
a) CaO, HCl, NaOH, Mg(OH)2;
b) Al(OH)3, Fe(OH)2, KOH, NaOH;
c) KOH, Ba(OH)2, BaO, MgO.
3. Alegeţi denumirile corecte pentru următoarele substanţe:
Mg(OH)2, KOH, H2CO3, HI
a) hidroxid de magneziu, oxid de potasiu, dioxid de carbon, acid iodhidric;
b) hidroxid de magneziu, hidroxid de potasiu, acid carbonic, acid iodhidric;
c) oxid de magneziu, hidroxid de potasiu, acid carbonic, acid iodhidric.
4. Alegeţi răspunsul corect:
a) Hidroxizii alcalini sunt substanţe gazoase, negre, foarte solubile în apă.
b) Hidroxizii alcalini sunt substanţe solide, albe, opace, foarte solubile în apă.
Școala Gimnazială ,, ION ROTARU ,, Valea lui Ion, Bacău

c) Hidroxizii alcalini sunt substanţe solide, albe, opace, insolubile în apă.


5. În prezenţa turnesolului soluţiile bazelor solubile se colorează în ...................... , iar
soluţiile acizilor se colorează în ........................... .
a) incolor, roşu;
b) roşu, albastru;
c) albastru, roşu.
6. Se mai numeşte sodă caustică:
a) KOH;
b) Ca(OH)2;
c) NaOH.
7. Se recunoaşte cu ajutorul Ca(OH)2:
a) CuO;
b) HCl;
c) CO2.
8. Se recunoaşte cu ajutorul BaCl2:
a) SO2;
b) HCl;
c) H2SO4.
9. Substanţa utilizată la fabricarea săpunurilor lichide este:
a) NaOH;
b) KOH;
c) H2CO3.

FIŞA DE LUCRU 2
(rezolvare)
1. c)
2. b)
3. b)
4. b)
5. c)
Școala Gimnazială ,, ION ROTARU ,, Valea lui Ion, Bacău

6. c)
7. c)
8. c)
9. b)
Pentru stabilirea legăturii dintre oxizi – baze, dintre oxizi – acizi şi pentru a evidenţia
cele mai importante proprietăţi chimice ale acizilor şi bazelor se propun spre rezolvare exerciţiile
schematizate din fişele de lucru (3) şi (4) sub forma unui concurs. Echipele vor studia fişele şi îşi
vor desemna câte un reprezentant pentru a prezenta la tablă rezolvarea.

FIŞA DE LUCRU 3

Identifică, denumeşte substanţele corespunzatoare literelor şi scrie ecuaţiile reacţiilor


chimice corespunzatoare schemelor, specificând proprietatea chimică respectivă.

Stabilirea legendei finale


Legenda Denumirea substanţei Tipul substanţei
Școala Gimnazială ,, ION ROTARU ,, Valea lui Ion, Bacău

40
20 E
A
B
C
D
F
G
H

Completaţi tabelul:

Procesul Ecuaţia reacţiei chimice Tipul reacţiei


1
2
3
4
5
6

FIŞA DE LUCRU 3
(rezolvare)

Legenda Denumirea substanţei Tipul substanţei


40
20 E Ca - calciu metal

A CaO – oxid de calciu oxid


B Ca(OH)2 – hidroxid de calciu bază
C CaCO3 – carbonat de calciu sare
D H2O - apa
F Cu(OH)2 – hidroxid de cupru (II) baza
G CaSO4 – sulfat de calciu sare
H CaCl2 – clorura de calciu sare

Completaţi tabelul:

Procesul Ecuaţia reacţiei chimice Tipul reacţiei


Școala Gimnazială ,, ION ROTARU ,, Valea lui Ion, Bacău

1 2Ca + O2 = 2CaO combinare


2 CaO + H2O = Ca(OH)2 combinare
3 Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O de schimb
4 Ca(OH)2 + CuSO4 = Cu(OH)2 + CaSO4 de schimb
5 Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O de schimb
6 Ca(OH)2t ℃

CaO + H2O descompunere

FIŞA DE LUCRU 4

Identifică, denumeşte substanţele corespunzatoare literelor şi scrie ecuaţiile reacţiilor


chimice corespunzatoare schemelor, specificând proprietatea chimică respectivă.

Stabilirea legendei finale


Legenda Denumirea substanţei Tipul substanţei
32
16 E
27
13 E
A1
Școala Gimnazială ,, ION ROTARU ,, Valea lui Ion, Bacău

B1
C1
D1
F1
G
M
N

Completaţi tabelul:

Procesul Ecuaţia reacţiei chimice Proprietatea chimică


1
2
3
4
5
6
7

FIŞA DE LUCRU 4
(rezolvare)

Stabilirea legendei finale

Legenda Denumirea substanţei Tipul substanţei


32
16 E S - sulf nemetal
27
13 E Al - aluminiu metal
Școala Gimnazială ,, ION ROTARU ,, Valea lui Ion, Bacău

A1 SO2 – dioxid de sulf oxid


B1 SO3 – trioxid de sulf oxid
C1 H2SO4 – acid sulfuric acid
D1 Al2(SO4)3 –sulfat de aluminiu sare
F1 CuSO4 – sulfat de cupru sare
G CaSO4 – sulfat de calciu sare
M BaSO4 – sulfat de bariu sare
N H2CO3 – acid carbonic acid

Completaţi tabelul:

Procesul Ecuaţia reacţiei chimice Proprietatea chimică


1 S + O2 = SO2 combinare
2 2SO2 + O2 = 2SO3 combinare
3 SO3 + H2O = H2SO4 combinare
4 3H2SO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3H2↑ de înlocuire
5 H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O de schimb
6 H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O de schimb
7 H2SO4 + BaCO3 = BaSO4↓ + H2CO3 de schimb

Concluzii:
Se alcătuieşte urmatoarea schemă de legatură:
Metal + Oxigen → Oxid de metal + Apă →Bază
Nemetal + Oxigen → Oxid de nemetal + Apă → Acid

Evaluarea elevilor se va face la sfarşitul orei în funcţiei de răspunsurile date şi de logica


rezolvarii exerciţiilor şi problemelor.

Tema pentru acasă:


Să se completeze schemele din fişele de lucru 3 şi 4 cu alte exemple.