Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - BUCUREŞTI


Nr._________/______________

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul(a) ___________________________________student(ă)
din cadrul Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Drept şi Administraţie
Publică-Bucureşti, CNP____________________ , specializarea/programul de
studii __________________________, anul ____ de studiu, anul universitar
______ /______, la forma de învăţământ:
învăţământ cu frecvenţă (IF)
învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

rog
să-mi
aprobaţi
echivalarea
examenului
la
disciplina__________________________________ din anul_______de studiu,
examen promovat în anul________de studiu, anul universitar _____/______cu
nota________________

Data,

Semnătura,

_______________

___________________