Sunteți pe pagina 1din 33

S.C. …………………………… S.R.L.

București, sector

APROBAT,
…………………………..-
ADMINISTRATOR

PLAN PROPRIU
DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Prezentul PLAN PROPRIU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ se


adresează personalului de șantier al antreprenorului/executantului S.C. ORTOGONAL
CONSTRUCT S.RL.pentru beneficiarul........................................................................, şi are
caracter de normă internă obligatorie în şantierul deschis pentru realizarea obiectivului:

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..

1.Legislaţia în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, care se aplică lucrărilor


din șantier

 Codul Muncii;
 Directiva Consiliului European, nr. 89/391/1989;
 Legea securității și sănătății în muncă, nr. 319/2006;
 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G.
nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru șantierele
temporare sau mobile;
 H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate/sănătate la
locul de muncă;
 H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
 H.G nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni
dorsolombare;
 H.G nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de
muncă;
 OUG nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare, Codul rutier;
 Instrucţiuni proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă.

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 1 / 33


2. Date de identificare

1. Localizarea şantierului:...................................................................................................
2. Numele beneficiarului:....................................................................................................
3. Adresa beneficiarului:.....................................................................................................
4. Numele conducătorului antreprenorului/executantului: DRAGOȘ ZAHARIA
5. Telefonul conducătorului antreprenorului/executantului: 0758 033 758
6. Numărul lucrătorilor în şantier:....................................................................................
7. Numele şi prenumele persoanei desemnate să conducă lucrările:..............................
8. Telefonul persoanei desemnate să conducă lucrările:..................................................
9. Data estimată a începerii lucrărilor:..............................................................................
10. Durata estimată a lucrărilor:.........................................................................................

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 2 / 33


CUPRINS

Secţiunea I-a – Obligațiile și responsabilitățile privitoare la Securitatea și Sănătatea în


Muncă
I.1. Responsabilități și obligații generale
I.2. Obligațiile și sarcinile angajatorului care desfășoară activități în șantier
I.3. Obligațiile și sarcinile generale ale angajaților

Secţiunea a II-a – Analiza riscurilor. Riscuri previzibile


II.1. Analiza riscurilor în timpul proceselor tehnologice
II.2. Analiza riscurilor legate de activităţile de şantier
II.3. Analiza riscurilor legate de activitățile generale de șantier.
II.4. Analiza riscurilor legate de activitătile specifice de șantier desfășurate de personalul
propriu. Măsuri de prevenire
II.5. Riscuri identificate pentru principale tipuri de activități. Riscuri generale previzibile
II.5.1. Utilizarea echipamentelor de muncă
II.5.2. Lucrul la înălțime
II.5.3. Lucrări de sudură şi tăiere
II.5.4. Prevenirea accesului persoanelor străine în șantier

Secţiunea a III-a – Măsuri pentru asigurarea securităţii și sănătăţii lucrătorilor


III. 1. Măsuri generale
III. 2. Organizarea locului de muncă
III. 3. Măsuri de protecție împotriva electrocutării prin atingere directă sau indirectă
III. 4. Reguli referitoare la căile de circulație auto și pietonale
III. 5. Măsuri de securitate și sănătate la utilizarea uneltelor și sculelor
III. 6. Măsuri de securitate a muncii la manipularea, transportul și depozitarea
materialelor
III. 7. Lucrări la înălțime. Lucrul pe schele și platforme
III. 8. Măsuri și mijloace de protecție colectivă
III. 9. Echipamentul individual de protecție (EIP)
III.10. Reguli pentru prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) și de evacuare a personalului

Secțiunea a IV-a – Comunicare, instruire, facilități în șantier


IV.1. Comunicarea
IV.2. Instruirea lucrătorilor din șantier
IV.3. Condiții igienico-sanitare şi facilităţi pe şantier
IV.4. Măsuri pentru paza șantierului
IV.5. Măsuri generale de asigurare și menținere a ordinii și curățeniei șantierului

Secțiunea a V-a – Situații de urgență, raportarea accidentelor, primul ajutor


V.1. Proceduri pentru situații de urgență, pericol grav și iminent
V.2. Raportarea accidentelor/ incidentelor
V.3. Primul ajutor

Secțiunea a VI-a - Colaborarea între executanți privind securitatea și sănătatea în muncă

Secțiunea a VII-a – Concluzii

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 3 / 33


Secţiunea I-a – Obligațiile și responsabilitățile privitoare la Securitatea și Sănătatea în
Muncă

I.1. Responsabilități și obligații generale


Pe șantier, se va purta în mod obligatoriu echipamentul individual de protecție (EIP)
adecvat lucrărilor: casca de protecție, încălțăminte de protecție și îmbrăcăminte vizibilă de la
distanță (vestă reflectorizantă sau centură reflectorizantă). EIP va fi asigurat de angajator și
utilizat de angajați, conform instrucțiunilor primite.

I.2. Obligațiile și sarcinile angajatorului care desfășoară activități în șantier


Angajatorul are obligația de a se ocupa de toate aspectele de securitate și sănătate în
muncă privitoare la angajați, în principiul răspunderii angajatorilor prevăzut în legislația
națională, care transpune Directiva CEE, nr. 89/391/1989.
În vederea asigurării și menținerii securității și sănătații lucrătorilor din șantier,
angajatorul are, în principal, următoarele obligații:
 să respecte obligațiile generale ale angajatorilor, în conformitate cu prevederile Legii
SSM, nr. 319/2006;
 să întocmească, să aplice și să respecte planul propriu SSM al șantierului, și acesta să fie
cunoscut de către toți lucrătorii din șantier;
 să ia măsurile necesare în concordanță cu cerințele minime stabilite;
 să informeze lucrătorii subcontractorilor și lucrătorii independenți cu privire la măsurile
SSM care trebuie aplicate în șantier, și să pună la dispoziția acestora instrucțiunile SSM
adecvate.

I.3. Obligațiile și sarcinile generale ale angajaților


Angajații au obligația de a respecta instrucțiunile angajatorului în ceea ce privește
măsurile SSM din șantier, pentru prevenirea riscurilor și/sau punerea în pericol a propriei
persoane sau a altor persoane. În plus, au obligația de a raporta de îndată riscurile, pericolele,
incidentele și accidentele de la locul de muncă.

În mod special, angajații au obligația de a respecta următoarele sarcini:


 să cunoască și să aplice măsurile de protecție a muncii adecvate locului de muncă;
 să utilizeze corespunzător echipamentele de muncă (sculele de mână, uneltele etc.);
 să folosească corespunzător Echipamentul Individual de Protecție (EIP);
 să mențină toate dispozitivele de protecție în stare de funcționare;
 este interzisă, cu desăvârșire, consumarea de alcool, etnobotanice, droguri sau alte
substanțe halucinogene înainte de a intra în serviciu și în timpul serviciului;
 să evite punerea în pericol a propriei persoane și/sau a persoanelor altor colegi de muncă;
 să raporteze șefilor ierarhici incidentele și accidentele petrecute la locul de muncă;
 să raporteze șefilor ierarhici pericolele iminente și grave pentru securitate și sănătate de la
locul de muncă;
 să raporteze șefilor ierarhici despre defecțiunile apărute la echipamentul de lucru și/sau la
echipamentul individual de protecție;
 să participe la instructajele în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor, protecţia mediului, depozitarea deșeurilor, însuşindu-şi
cele prezentate şi aplicându-le în practică;
 să se prezinte la examenele de medicina muncii, conform programărilor efectuate de
medicul de medicina muncii, împreună cu angajatorul;
 lucrătorii subcontractorilor și lucrătorii independenți, în vederea menținerii securității și
sănătății pe șantier, sunt obligați să respecte prevederile din legislația națională

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 4 / 33


referitoare la echipamentul de muncă, echipamentul individual de protecție, și indicațiile
coordonatorului în materie de SSM.

Responsabilitățile tuturor celor care au locul de muncă în șantier:


 să se conformeze cerințelor de securitate și sănătate în muncă cuprinse în Planul Propriu
de SSM al șantierului și regulilor stabilite de beneficiarul lucrării;
 să folosească EIP din dotare;
 să anunțe conducerea în caz de pericole, accidente, incidente, deficiențe etc.
 toată lumea trebuie să fie conștientă de faptul că fiecare persoană este responsabilă cu
propria siguranță și, pe cât posibil, siguranța celorlalți de pe șantier;
 consumul de alcool, etnobotanice, droguri (substanțe halucinogene) este considerat o
încălcare gravă a regulamentului de securitate în muncă pe șantier, și va fi urmat de
îndepărtarea imediată și permanentă din șantier a persoanei/persoanelor în cauză.

Personalul S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT S.R.L., delegat în şantier, execută lucrări


de CONSTRUCȚII-MONTAJ.
.
Secţiunea a II-a – Analiza riscurilor. Riscuri previzibile
S-au luat în considerație următoarele elemente:
- zona de lucru este amplasată în apropierea drumului pe care se desfașoară circulație
rutieră;
- zona de lucru este amplasată în apropierea clădirilor de locuit (blocuri și gospodării
personale).

II.1. Analiza riscurilor în timpul proceselor tehnologice


În timpul proceselor tehnologice, anumite aspecte pot afecta sănătatea și securitatea
lucrătorilor pe șantier, cum ar fi:
 lucrări diverse (instalații sanitare și electrice, lucrări de tâmplărie PVC etc.) efectuate în
paralel cu activitatea de bază – construcții-montaj -, care pot duce la pericole legate de
mediul toxic / nociv (riscuri chimice);
 echipamentele de muncă nu sunt în bună stare de funcționare, nu au fost verificate la
începutul programului sau la intrarea lor în șantier (de ex.utilajele tehnologice închiriate);
 în timpul lucrului, securitatea și sănătatea lucrătorilor pot fi afectate de modul defectuos
prin care sunt montate schelele, nacelele, în general, echipamentele telescopice. De ex.:
neverificarea stabilității și solidității elementelor constitutive, neasigurarea suporților
picioarelor, a scărilor etc.;
 accesul pe orice suprafață de material care nu are o rezistență suficientă, care alunecă sau
nu are margini de sprijin;
 instalații de distribuție a energiei neconforme, insuficient dimensionate, improvizate sau
în stare degradată a izolațiilor;
 lucrul în instalații electrice fără scoatere de sub tensiune și/sau nerespectarea procedurilor
de asigurare/repunere sub tensiune;
 deficiențe în proiectarea, realizarea și alegerea materialelor și dispozitivelor de protecție;
 căile și ieșirile de urgență nu sunt marcate, curățate, stabile sau iluminate corespunzător;
 numărul, amplasarea și dimensionarea căilor și ieșirilor de urgență nu sunt satisfăcătoare;
 panourile de semnalizare nu sunt construite dintr-un material suficient de rezistent (se
distrug cu ușurință), fie sunt montate necorespunzător (pot fi luate de vânt);
 iluminatul nu este corespunzător;
 nu sunt respectate normele de prevenire și stingere a incendiilor, cum ar fi: neglijență în
depozitarea deșeurilor inflamabile, lipsa sau existența unui număr insuficient de mijloace
de stingere, detectoarele de incendiu și sistemele de alarmare nu sunt întreținute și
verificate în mod periodic;
Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 5 / 33
 expunerea lucrătorilor la curenți de aer, la zgomote și/sau a unor influențe exterioare
nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf, în lipsa unei ventilații de aerisire corespunzătoare;
 temperatura mediului în care se lucrează nu este adecvată organismului uman;
 culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie să modifice sau să influențeze
percepția semnalelor luminoase;
 lovirea de către mijloacele de transport, în lipsa semnalizărilor corespunzătoare, în
interiorul șantierului și/sau în vecinătatea acestuia;
 lipsa unui post de prim ajutor;
 lipsa accesului la instalații igienico-sanitare (grupuri sanitare, apă potabilă, WC-uri
ecologice etc);
 lipsa apei potabile, din sursă sigură, în șantier;
 scări mobile, scări fixe, schele și rampe de încărcare montate necorespunzător, sau
provizoriu, și nesemnalizate ca locuri periculoase;
 lipsa marcajelor golurilor tehnologice, a cablurilor sub tensiune, a locurilor periculoase -
locuri cu interdicție a accesului.

II.2. Analiza riscurilor legate de activităţile de şantier


Riscuri posibile de accidentare la nivel de șantier:
 Prindere, lovire, strivire;
 Alunecări și căderi de la același nivel;
 Înțepare, tăiere, abraziune;
 Manipulare mase;
 Pericole chimice;
 Pericole termice;
 Pericole electrice;
 Căderi de la înălțime;
 Incendiu.

II.3. Analiza riscurilor legate de activitățile generale de șantier

 Insuficienţa echipamentului individual de protecție corespunzător activităţii desfăşurate


(cască de protecţie, bocanci cu vârf întărit, echipamente de ancorare corespunzătoare în
timpul lucrului la înălţime, ochelari de protecție, manuși de protecție, echipamente de
protecție electroizolante, mască de protecție împotriva gazelor);
 Căderea de la înălţime - cauze posibile: ► împiedicarea de materiale depozitate
necorespunzător; ► neutilizarea echipamentelor de protecţie adecvate;
 Căderea liberă a materialelor, sau a uneltelor, de la înălţime;
 Lipsa împământării la instalaţiile electrice, sau lucrul cu scule electrice defecte,
combinate cu mediu exterior umed (în timpul ploilor);
 Lipsa unor elemente de siguranță ale schelelor sau planurilor înclinate (balustrade,
podeţe);
 Deplasarea necontrolată a mijloacelor de transport;
 Autoblocarea sau autodeclanşarea, sub acţiunea aerului umed, a sculelor electrice;
 Suprafeţe alunecoase (scări alunecoase, în special, în sezon rece sau umed);
 Cabluri electrice aflate în apă, în bălţi;
 Repartiția necorespunzătoare a sarcinilor de muncă;
 Lipsa avizului medical pentru lucru la înălțime;
 Asamblarea greșită a elementelor constitutive ale unor echipamente de lucru (schele,
eșafodaje, planuri înclinate etc.);
 Alunecarea de la înălţime din cauza noroiului transportat şi necurăţat;
 Neutilizarea E.I.P. și a celorlalte mijloace de protecţie (individuale și / sau colective);
 Lovirea, rănirea cauzate de manipularea pieselor grele;

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 6 / 33


 Manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri de afecțiuni, în special afecțiuni
dorsolombare;
 Ruperea elementelor de prindere, sau dezechilibrarea sarcinii, din cârligul macaralei;
 Căderi în gol cauzate de cămine neacoperite sau elemente de montaj nesemnalizate;
 Trecerea neautorizată prin zona de acţiune a mijloacelor de transport şi a utilajelor de
construcții;
 Electrocutarea directă sau indirectă;
 Rănirea prin lovire sau strivire cu materiale prost depozitate;
 Căderea pe suprafeţe alunecoase;
 Nefolosirea ecranelor de protecţie de către sudori (măşti, ochelari);
 Nerealizarea delimitărilor și semnalizărilor de securitate ale zonelor cu pericole de
accidentare și îmbolnăvire profesională;
 Nerespectarea interdicțiilor, a avertizărilor sau informărilor primite prin semnalizarea de
securitate și sănătate în muncă;

II.4. Analiza riscurilor legate de activitătile specifice de șantier


desfășurate de personalul propriu. Măsuri de prevenire

A) Accidente rutiere în șantier


Măsuri de prevenire:
- asigurarea traseelor sigure de circulație în șantier,
- respectarea regulilor de circulație de către șoferi,
- circulația autovehiculelor cu viteză redusă,
- instruirea lucrătorilor, a șoferilor, a deservenților de utilaje cu privire la circulația
în șantier,
- semnalizarea căilor de acces în șantier,
- limitarea accesului persoanelor străine în șantier.

B) Cădere de la înălțime
Măsuri de prevenire:
- instruirea lucrătorilor privind lucrul la înălțime,
- admiterea pentru efectuarea lucrărilor la înăltime numai a lucrătorilor care sunt
declarați “apt pentru lucrul la înălțime”, în urma controlului medical,
- asigurarea și utilizarea de scări, schele sau eșafodaje corespunzătoare, în
conformitate cu prevederile de securitate și sănătate în muncă, pentru lucrările la
înălțime,
- asigurarea ca lucrările la înălțime să se deruleze în condiții nepericuloase;
- utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție
corespunzător lucrărilor la înălțime;
- însușirea și respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii de către
lucrători;
- informarea lucrătorilor despre căile de acces nepericuloase către punctele de lucru
situate la înălțime;
- asigurarea cu prioritate a protecției zonelor colective: balustrade, platforme, plase
de prindere etc.

C) Alunecări și căderi de la același nivel


Măsuri de prevenire:
- instruirea lucrătorilor cu privire la manipularea, transportul și depozitarea
materialelor,
- utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție
corespunzător,
- depozitarea materialelor de lucru în spații bine precizate și bine delimitate,

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 7 / 33


- evacuarea ritmică a deșeurilor (resturilor de materiale) spre locurile special
amenajate,
- căi de acces corespunzătoare spre și de la locurile de muncă.

D) Căderi de materiale sau obiecte


Măsuri de prevenire:
- instruirea lucrătorilor cu privire la manipularea, transportul și depozitarea
materialelor,
- avertizarea prin indicatoare a zonelor în care există pericol de cădere a
materialelor,
- interzicerea accesului în raza de acțiune a macaralei sau automacaralei în timpul
funcționării,
- folosirea echipamentului de protecție corespunzător de către lucrători (casca de
protecție),
- depozitarea materialelor de lucru în spații bine delimitate,
- evacuarea ritmică a deșeurilor (resturilor de materiale) spre locurile special
amenajate,
- interzicerea lucrărilor pe nivele suprapuse, cu pericol de cădere a materialelor,
fără a fi fost luate măsurile de protecție necesare.

E) Manevrarea mașinilor și utilajelor în șantier


Măsuri de prevenire:
- instruirea lucrătorilor cu privire la exploatarea utilajelor de șantier,
- folosirea echipamentelor de muncă în stare corespunzătoare de funcționare,
autorizate și manipulate de către personal instruit și autorizat,
- însușirea și respectarea de către lucrători - deservenți de utilaje, macaragii,
automacaragii-, a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă.

F) Înțepare, tăiere, abraziune


Măsuri de prevenire:
- instruirea lucrătorilor cu privire la utilizarea echipamentelor de muncă din dotare,
- instruirea lucrătorilor cu privire la utilizarea echipamentelor de protecție din
dotare,
- respectarea de către executanți a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă,
- atenționarea lucrătorilor privind evitarea contactului accidental cu obiecte sau
suprafețe periculoase, tăioase, înțepătoare (utilizare unelte, manipulare materiale
de lucru etc.).

G) Pericol de electrocutare
Măsuri de prevenire:
- executarea lucrărilor cu specific electric numai de către personal calificat și
autorizat, conform cerintelor legale,
- verificarea zilnică a tablourilor electrice din șantier de către personal calificat,
- verificarea zilnică a legăturilor la centura de împământare sau la nulul de
protecție,
- utilizarea de echipamente acționate electric în stare corespunzătoare și conform
instrucțiunilor producătorului.

H) Materiale periculoase
Măsuri de prevenire:
- respectarea instrucțiunilor proprii la efecturarea lucrărilor de tăiere cu flacără sau
sudură,
- depozitarea și manipularea corespunzătoare a tuburilor cu oxigen și acetilenă,

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 8 / 33


- depozitarea și manipularea corespunzătoare a vopselurilor, diluanților,
degresanților.

I) Manipulare mase
Măsuri de prevenire:
- folosirea de instalații de ridicat și transportat corespunzătoare,
- respectarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă cu referire la
manipularea și transportul materialelor.

J) Șoc, impact
Măsuri de prevenire:
- informarea lucrătorilor cu privire la lucrările care se efectuează în cadrul
obiectivului,
- atenționarea lucrătorilor cu privire la lucrările care implică prezența mijloacelor
auto, a excavatorului și a altor utilaje,
- asigurarea unui număr de utilaje, la punctul de lucru, în limitele naturale ale
dimensiunilor terenului de construcție.

K) Zgomot
Măsuri de prevenire:
- folosirea căștilor cu antifon în timpul executării lucrărilor generatoare de zgomot
(polizare, utilizare circular, tăiere beton, spargere beton etc.),
- atenționarea lucrătorilor din zonă privind riscul expunerii la zgomot.

L) Vibrații
Măsură de prevenire:
- respectarea instrucțiunilor proprii SSM de către deservenții echipamentului de
muncă.

M) Pericole chimice și termice


Măsuri de prevenire:
- respectarea instrucțiunilor proprii de către lucrători la efectuarea lucrărilor de
sudură, degresare, vopsire etc.
- semnalizarea zonelor cu pericol potențial de contact accidental cu suprafețe
fierbinți,
- utilizarea echipamentului individual de protecție de către lucrători,
- instruirea lucrătorilor cu referire la fișa tehnică de securitate a produsului utilizat,
- instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile chimice prezente pe frontul de lucru.

N) Incendiu
Măsuri de prevenire:
- asigurarea depozitării corespunzătoare a materialelor inflamabile sau
combustibile,
- asigurarea de stingătoare pentru organizarea de șantier,
- instruirea personalului cu privire la modalitățile de stingere a incendiilor, la
modul de realizare a primei intervenții, și la modul de anunțare a organelor
competente.

►În urma analizei riscurilor, sunt stabilite măsuri de prevenire și protecție astfel încât
aceste riscuri să nu se manifeste, iar, în situația manifestării lor, impactul asupra securității și
sănătății în muncă pentru lucrătorii din șantier, să fie cât mai redus.

►Măsurile de securitate și sănătate în muncă ale șantierului sunt detaliate în prezentul


Plan propriu de securitate și sănătate în muncă, elaborat de antreprenorul/executantul lucrării,
Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 9 / 33
pentru proprii lucrători, pentru lucrătorii subantreprenorilor, și/sau personalului independent, în
corelare cu activitățile și lucrările ce se vor executa. De asemenea, aici se regăsesc și măsurile de
protecție colectivă.

II.5. Riscuri identificate pentru principalele tipuri de activităţi. Riscuri generale


previzibile

II.5.1. Utilizarea echipamentelor de muncă


Riscuri/factori de risc identificați:
 deplasarea cu pericol de cădere de la mare înălțime (de ex.: la utilizarea scărilor
neconforme), sau mică înălțime (sub 2,0 m, la lucrul pe scări și podini);
 căderea materialelor manipulate (în capul sau pe picioarele lucrătorilor, pe mașini,
pe alte materiale);
 loviri sau striviri provocate de utilaje în mişcare;
 mişcări necontrolate ale utilajelor;
 ruperea elementelor de prindere a sarcinii și/sau scăparea sarcinii din cârligul
macaralei în timpul ridicării, coborârii sau tranportului ei pe orizontală;
 prăbuşirea macaralei din cauza proastei întreţineri, a proastei utilizări(contact cu
cabluri electrice, cu alte utilaje sau obiecte statice) sau a depășirii sarcinii maxime
admisibile;
 utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a dispozitivelor de ridicare;
 autoblocarea sau autodeclanșarea uneltelor electrice de mână – polizoare
electrice, ciocane rotopercutoare etc. – pot duce la accidente ale lucrătorilor;
 electrocutarea, prin atingere directă sau indirectă a echipamentelor de muncă
electrice, sau a instalațiilor electrice, aflate sub tensiune;
 componente ale unor echipamente de muncă aflate în mișcare rectilinie sau
rotativă (șpiț, daltă, burghiu, pânza de flex etc.), pot duce la accindente ale
membrelor superioare și inferioare;
 explozia tuburilor cu oxigen sau acetilenă, sub presiune, cauzată de defecțiuni
tehnice ale acestora, precum și ale reductoarelor și furtunurilor defecte.

II.5.2. Lucrul la înălțime


Riscuri/factori de risc identificați:
 cădere de la înălţime;
 cădere de obiecte de la înălţime;
 nesincronizări ale operațiilor la manipularea, în echipă, a materialelor grele, lungi
sau voluminoase (întârzieri sau devansări);
 tăierea, înțeparea, vătămarea mâinilor sau picioarelor din cauza muchiilor tăioase,
ascuțite ale sculelor și uneltelor de mână utilizate, sau a suprafețelor materialelor
de construcție folosite;
 aruncarea de particule solide (așchii, șpan), de metal sau lemn, în timpul
operațiilor tehnologice specifice.

II.5.3. Lucrări de sudură şi tăiere


Riscuri/factori de risc identificați:
 lucrările cu sudură electrică și oxigaz;
 omiterea respectării măsurilor de protecție și prevenire a incendiilor la locul de
muncă (fumatul, la executarea sudurilor etc.);
 căderea de obiecte de la înălţime;
 căderea de la înălţime;
 căderea materialelor manipulate;

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 10 / 33


 împiedicarea de diverse obiecte;
 inhalarea de praf sau substanţe toxice;
 electrocutarea;
 explozia tuburilor cu oxigen sau acetilenă sub presiune, cauzată de defecțiuni
tehnice ale acestora, precum și defecțiuni ale reductoarelor, furtunurilor etc.;
 lumina arcului electric și emisia de radiații (infraroșii și ultraviolete) la efectuarea
operațiilor de sudură – afecțiuni oculare, afecțiuni ale pielii;
 degajarea în timpul operației de sudură a oxidului de carbon și fumului toxic, care
duce la afecțiuni ale aparatului respirator, digestiv, pneumopatii, afecțiuni nervoase etc

II.5.4. Prevenirea accesului persoanelor străine în șantier


Riscuri/factori de risc identificați:
 accidentarea involuntară a persoanelor.

Secţiunea a III-a – Măsuri pentru asigurarea securităţii și sănătăţii lucrătorilor

III. 1. Măsuri generale

1. Accesul în şantier se va face pe traseele stabilite în prealabil. Personalul care intră în


şantier trebuie să respecte regulile de acces și semnalizarea de securitate. Căile de acces
prestabilite trebuie urmate şi respectate.
2. Nu va fi admis în şantier, în execuţie, personalul muncitor și tehnic, fără a avea efectuată
vizita medicală valabilă pentru activitatea ce o desfăşoară.
3. Copii după fişele individuale de instruire - S.S.M., PSI – și copii după fişele de aptitudine,
vor însoți personalul executantului în şantier.
4. Alcoolul şi substanțele psihotrope (droguri) sunt interzise cu desăvârşire în şantier. Nicio
persoană care a consumat alcool sau/și substanțe psihotrope NU va fi admisă în şantier.
Lucrătorii care consumă sau au consumat alcool sau/și substanțe psihotrope pot fi
depistați, prin sondaj, cu ajutorul alcoolmetrelor și a testelor de verificare. Orice persoană
în culpă, sau care refuză testarea, va fi evacuată din şantier.
5. Mâncarea va fi consumată numai în locurile special amenajate pentru aceasta.
6. Stingătoarele de incendiu din dotare se vor folosi numai în cazuri justificate.
7. Întreg personalul din şantier trebuie să-şi desfăşoare activitatea conform sarcinii de lucru
primită, respectând instrucţiunile de lucru şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate
în muncă.
8. Nu va fi permis accesul la punctele de lucru fără echipamentul individual de protecţie;
9. Echipamentul individual de protecţie corespunzător riscurilor la care este expus lucrătorul
trebuie purtat tot timpul. Minimul de echipament individual de protecție care trebuie
utilizat în şantier este:
 casca de protecţie pentru construcţii;
 încălţăminte de protectie (vârf intărit şi talpă rezistentă la înțepături sau/și tăieri);
 vestă sau jachetă vătuită;
 salopetă de protecție;
 vestă avertizoare (reflectorizantă);
 centură, hamuri şi elemente de acorare pentru lucrul la înălţime;
 masca de protecție împotriva gazelor;
 echipament de protecție electroizolant,
 ochelari de protecție,
 mănuși de protecție,

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 11 / 33


 măști de praf,
 antifoane etc.
10. La începerea programului de lucru, conducătorii formaţiilor de lucru, şefii de echipă, vor
efectua instruirea privind: specificul activităţilor zilei, instrucţiunile de lucru, evidenţierea
riscurilor specifice, măsurile de combaterea riscurilor și instrucțiunile de securitate și
sănătate în muncă, pentru aceste activități.
11. La începerea programului de lucru, vor fi verificate echipamentele de muncă, mijloacele
auto şi celelalte mijloace tehnice, din punct de vedere al stării tehnice, iar cele care nu
corespund, în special din punct de vedere al securităţii muncii, nu vor fi utilizate.
12. Nu vor fi admise în şantier autovehiculele sau utilajele care prezintă pierderi/scurgeri de
carburanţi, lubrifianţi, sau alte substanţe, ce poluează mediul înconjurător, sau pot avea
impact negativ direct sau indirect asupra acestuia.
13. Conducătorii locurilor de muncă/șefii de echipă vor verifica starea EIP al fiecărui lucrător.
Nu vor permite începerea lucrului fără a fi îndeplinite condițiile impuse de legislația în
domeniul securității și sănătății în muncă legate de acest aspect.
14. Supravegherea personalului de execuție de către conducătorii locurilor de muncă/șefilor de
echipă se face permanent.
15. Nu vor fi stabilite fronturi de lucru cu un singur lucrător, dacă acestea reprezintă un risc
potențial de accidentare.
16. Conducătorii locurilor de muncă/șefii de echipă vor stabili căile de acces în şantier, cu
menţionarea locurilor periculoase, a golurilor de montaj, localizarea cablurilor electrice sub
tensiune etc., în vederea eliminării la maxim a posibilităţilor de producere de accidente sau
îmbolnăviri profesionale. Se va realiza semnalizarea de securitate corespunzătoare.
17. Nu va fi permis accesul lucrătorilor la înălţime decât cu examenul medical de medicina
muncii efectuat și având mențiunea „apt pentru lucrul la înălțime”.
18. Nu va fi permis accesul lucrătorilor la înălţime fără a fi echpați cu centuri de siguranţă,
hamuri, cordeline sau alte mijloace de securitate a muncii impuse de locul de muncă
respectiv.
19. Nu se vor utiliza piese, scule, utilaje, echipamente sau accesorii care nu sunt în stare bună
de funcționare, iar prin utilizarea lor s-ar crea pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională.
20. Instruirea la locul de muncă în domeniul SSM, se face, obligatoriu, persoanelor nou-
angajate, sau celor care schimbă locul de muncă, după caz. Se va pune accent pe
prezentarea locului de muncă, prezentarea riscurilor de accidentare, prezentarea pericolelor
tehnologice, prezentarea căilor de acces în şantier şi a altor măsuri ce se impun, sau sunt
impuse, de condiţiile specifice de execuţie.
21. Toate cablurile electrice, atât la interior cât şi la exterior, vor fi pozate corespunzător, în
vederea eliminării riscului producerii de accidente, prin împiedicare sau electrocutare
(străpungerea izolaţiei la trecerea cu diferite utilaje, maşini, alte scule din cadrul procesului
de producţie).
22. Se vor executa măsurători la prizele de pământ, şi se vor executa împământări aferente
consumatorilor de energie electrică (betoniere, în special).
23. Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia, potrivit legii, să ia şi alte măsuri de
Securitate şi Sănătate în Muncă, Protecţia Mediului, Apărarea Împotriva Incendiilor,
Gestionarea deșeurilor, pe care le cred de cuviinţă, în afara celor stipulate în prezentul act,
pentru eliminarea posibilităţilor de producere de accidente, îmbolnăviri profesionale sau
accidente tehnice.

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 12 / 33


24. Utilajele şi echipamentele nu trebuie manipulate / conduse decât de către persoane
calificate, şi care sunt posesoare de certificate de autorizare valabile.
25. Scările mobile nu vor fi folosite decât pentru lucrări de scurtă durată şi doar dacă nicio
măsură alternativă de acces nu este posibilă. Scările mobile vor fi asigurate la vârf, iar la
sol vor fi susţinute de o altă persoană.
26. Toate scările de acces trebuie legate de eşafodaj. Toate platformele schelelor trebuie să fie
dotate cu balustradă, bară intermediară şi scândură de bord. Toate elementele platformei
trebuie asigurate împotriva mişcărilor accidentale şi nu trebuie să aibă goluri. Schelele
trebuie montate doar de către persoane competente şi trebuie să întrunească standardele
cerute.
27. Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, cărămizi, sau alte improvizaţii.
28. Pentru prevenirea căderilor în gol, orice zonă în care există riscul de cădere trebuie să fie
protejată cu balustrăzi / bariere corespunzătoare. Lucrul la peste 2 m se consideră lucru la
înălţime şi este obligatoriu să se poarte hamurile de siguranţă fixate – asigurate
corespunzător, pentru a elimina riscul căderii.
29. Lucrările la înălţime, peste 2 m, şi în adâncime, precum şi orice lucrări speciale, se vor
executa sub supravegherea unei persoane competente.
30. Când se foloseşte o platformă mobilă de acces, toate persoanele de pe platformă trebuie să
poarte hamuri fixate de platformă.
31. Exclusiv electricianul de şantier va face conectări sau deconectări, altele decât cele de la
prizele electrice sau triplu stecher, sau să modifice alimentarea electrică temporară.
Improvizaţiile făcute la instalația electrică pentru iluminat, gătit, încălzire etc. sunt
interzise.
32. Lucrările executate sub incidenţa I.S.C.I.R.(instalații de ridicat, instalații sub presiune-
cazane) se realizează doar de către personal autorizat (sudori, macaragii, legători de
sarcină), și cu utilaje şi echipamente corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi
destinate acestor lucrări.
33. Transportul prefabricatelor, sau/și pieselor grele și foarte grele, se va face pe căi de acces
amenajate special, cu rezistenţa adecvată tonajului încărcăturii.
34. Manevrarea şi depozitarea prefabricatelor, sau/și pieselor grele și foarte grele, și a celorlalte
materiale, se vor efectua în siguranţă, pentru evitarea răsturnării sau deteriorării prin lovire.
35. Se interzice cu desăvârşire circulaţia persoanelor pe sub sarcina suspendată în cârligul
macaralei.
36. Pentru lucrările cu foc deschis sunt necesare permisele de lucru.
37. La apariția unei situații de urgență (incendiu, cutremur etc.) se întrerupe orice activitate, iar
toți lucrătorii se adună într-un loc special, numit loc de adunare în caz de urgenţă.
38. Recipienţii cu gaz (acetilenă ș.a.) utilizați la lucrările din șantier vor fi dotaţi cu opritoare
de flacără.
39. În timpul lucrărilor în care riscul de incendiu este mare, nu este permisă folosirea lămpilor
portabile cu halogen. Dacă nu există altă soluție, atunci lămpile vor fi protejate de un grilaj
metalic, şi vor fi fixate pe suporţi stabili, pe perete sau pe picioare. Prevenirea incendiilor
se discută ori de câte ori este nevoie.
40. Deșeurile de materiale sau deșeurile materialelor inflamabile nu vor fi depozitate în
încăperi, ci vor fi evacuate în locuri special amenajate.
41. Este interzisă arderea deșeurilor (resturilor) de orice fel.

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 13 / 33


42. Este interzisă încălzirea cu sobe cu lemne sau cu alte materiale inflamabile. Încălzirea se va
face numai cu încălzitoare electrice autorizate.
43. Niciun recipient cu gaz nu va fi păstrat decât în locuri amenajate, îngrădite şi asigurate. De
asemenea, aceste locuri vor fi păstrate curate.
44. Materialele inflamabile vor fi depozitate în afara clădirilor, în locuri special amenajate sau
în containere rezistente la foc.
45. Manipularea substanţelor inflamabile se va face cu mare atenţie respectându-se indicaţiile
şi instrucţiunile date de furnizorul produsului.
46. Folosirea instalaţiilor improvizate pentru încălzire este strict interzisă.
47. În cazul situaţiilor de urgenţă (incendii, explozii, inundaţii, înzăpeziri, cutremur etc.), tot
personalul are obligaţia de a respecta instrucţiunile specifice şi instrucţiunile venite din
partea comandamentelor locale.
48. Orice eveniment pe linie de SSM, Protecţie a Mediului şi S.U., va fi adus de îndată la
cunoştinţa şefului de şantier/administratorului firmei, sau, în cazuri care necesită
intervenție de urgență, la numărul de telefon 112.
49. Cercetarea evenimentelor pe linie de SSM, Protecţie a Mediului şi S.U. se va face în baza
legislaţiei existentă în vigoare la data producerii lor.
50. Este obligatorie informarea și instruirea personalului de execuţie din şantier cu prevederile
Planului propriu de securitate și sănătate în muncă întocmit de antreprenorul/executantul
lucrării (SC ORTOGONAL CONSTRUCT SRL); șeful de șantier și conducătorii locurilor
de muncă vor face informarea și instruirea lucrătorilor în legătură cu planul propriu SSM,
și vor consemna în fişele individuale de instruire, sub semnătură, despre această acțiune.
51. Improvizațiile tehnice pentru iluminat, gătit, încălzire etc. sunt interzise.
52. Fumatul în șantier este permis numai în locurile special amenajate și marcate în acest scop.
53. Se vor alege şi adopta metode de lucru sigure, conforme cu instrucțiunile de lucru,
instrucțiunile de utilizare ale echipamentelor de muncă, luându-se toate măsurile de
precauţie pentru evitarea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale, pentru
personalul implicat în activitățile din șantier.
54. Se vor alege și utiliza echipamentele de muncă (unelte, scule, instrumente, utilaje etc.),
potrivite, conform tehnologiilor stabilite prin proiect.
55. Nu adoptați atitudini imprudente, nesăbuite şi nu vă angajaţi în activităţi care vă pot pune
în pericol sănătatea şi siguranţa dvs., sau a celor din jurul dvs., în timpul executării
lucrărilor din șantier.
56. Este obligatorie raportarea imediată către conducătorul locului de muncă a oricărui
eveniment care poate provoca un accident, de ex.: utilaj defect sau instalaţie defectă sau
chiar o eroare umană.
57. Este obligație să vă prezentați la serviciu odihniți, în plenitudinea forțelor fizice și psihice,
pentru a putea lucra în condiții de maximă siguranță și securitate.
58. Respectaţi permanent semnificaţia semnalizărilor de securitate.
59. Folosiţi întotdeauna echipamentul individual de protecţie adecvat specificului lucrării
executate.
60. La sfârșitul programului, sau după terminarea unei anumite lucrări, se vor strânge uneltele
și se vor curăța de pulberi, praf sau alte substanțe, care pot provoca accidente (de ex.
alunecări sau împiedicări).

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 14 / 33


61. Nu staţi cu spatele spre golurile tehnologice (de ex.:golurile de lift) atunci când trageţi un
obiect sau ceva ce este stivuit.
62. Nu lucraţi aproape de maşinile de ridicat şi nu treceţi pe sub greutăţi suspendate; nu
mergeţi aproape de frânghii sau cabluri de oțel întinse, tensionate.
63. Nu vă apropiaţi și nu treceți pe lângă maşinile în funcțiune înainte de a vă asigura că
operatorii acestora v-au observat.
64. Aveţi grijă să vă păstraţi echilibrul atunci când trageţi sau împingeţi ceva, mai ales atunci
când sunteţi la înălţime.
65. Nu circulaţi în afara spaţiului sigur asigurat de căile de acces din şantier, nu circulaţi în
zone unde instalarea, operarea sau deplasarea unor maşini este în desfăşurare. Nu umblați
fără vreun scop în zonele de lucru, în special zonele unde se lucrează la înălțime.
66. Este interzisă urcarea în vehicule, platforme ridicătoare etc. care nu sunt destinate
transportului de persoane.
67. Asiguraţi-vă că drumurile de acces spre zona de lucru, inclusiv rampele de acces și
eșafodajele, nu sunt blocate de diverse obstacole (cabluri, ţevi şi orice alt material).
68. Lăsaţi spaţii libere între materialele depozitate pentru a facilita intervenţia echipelor
speciale în cazul producerii unei S.U.
69. Nu atingeţi cablurile electrice sau elementele de asamblare, indiferent de tensiunea de
alimentare a lor.
70. Nu lăsaţi maşinile care funcţionează nesupravegheate.
71. Nu umblaţi la panourile și rețelele electrice, echipamentele tehnice, reţelele de ţevi, sau alte
dispositive, decât dacă aveţi ordin și competența să le manipulaţi sau întrețineți.
72. Nu folosiţi echipamentele de muncă decât în scopul pentru care au fost create și destinate.
73. Este interzisă execuția lucrărilor cu foc deschis în zonele sau în clădirile unde pot izbucni
incendii sau explozii.
74. Este interzisă folosirea aparatelor cu flăcără pentru încălzire în zonele sau clădirile unde
pot izbucni incendii sau explozii.
75. Evitaţi așezarea materialelor inflamabile, combustibile sau explozibile în apropierea
instalaţiilor electrice.
76. La sfârșitul programului de lucru, verificați dacă aţi oprit toate aparatele electrice sau/și de
încălzire.
77. Nu uitaţi că majoritatea incendiilor pot fi prevenite dacă sunteţi pregătit să interveniţi
repede şi în siguranţă.
78. În cazul în care descoperiţi un incendiu, sau început de incendiu, anunţaţi imediat şeful
ierarhic și, dacă este posibil, interveniți imediat fără a vă pune în pericol de accidentare
propria persoană.
79. Înainte de a începe o lucrare într-un mediu cu risc de incendiu, asiguraţi-vă că ştiţi unde
găsiţi, şi cum să folosiţi, un stingător de incendiu. Va trebui să cunoașteți modul de
acționare, capacitatea stingătorului și dacă este potrivit pentru tipul de incendiu care s-ar
putea declanșa; fiţi pregătit să acţionaţi repede în caz de urgență.
80. Lucrătorii au dreptul să refuze executarea unei lucrări, care presupune un anume risc de
incendiu, de accidentare sau îmbolnăvire profesională, dacă nu au fost instruiți asupra
riscurilor și a măsurilor de prevenire a acestora, sau dacă în apropierea locului de muncă
respectiv nu există un stingător de incendiu adecvat.

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 15 / 33


III. 2. Organizarea locului de muncă

1. Înainte de începerea lucrului, conducătorul formaţiei de muncă este obligat să se


asigure:
a)dacă lucrătorii au primit și însușit instruirea specifică locului de muncă, în
conformitate cu cerinţele minime şi tematica de instruire;
b)dacă lucrătorii s-au prezentat la serviciu odihniți, în plenitudinea forțelor fizice și
psihice, nu sunt sub influența băuturilor alcoolice;
c)dacă toţi lucrătorii sunt dotaţi cu echipament individual de protecţie corespunzător
lucrărilor ce le au de executat;
d)dacă echipamentul de muncă este în bună stare de funcționare.
2. O situație neconformă cu exigențele enumerate mai sus (punctele a, b, c), atrage
automat obligativitatea neacceptării la lucru a persoanei respective.
3. Personalul muncitor va executa numai lucrările încredinţate de conducătorul formaţiei
de muncă şi numai acelea pentru care este calificat şi autorizat.
4. Lucrările de instalaţii, care urmează să se efectueze în spaţii în care se află utilaje,
echipamente şi instalaţii în funcţiune (gaze, abur, apă supraîncălzită etc.), se vor
executa numai pe bază de fişă tehnologică de execuţie a lucrării, care va cuprinde
obligatoriu măsurile de securitate a muncii ce urmează a fi adoptate.
5. La lucrările de instalaţii, care se execută în exteriorul clădirilor în aproprierea unor
mase metalice sau reţele electrice, vor fi luate măsuri contra descărcărilor electrice. În
timpul ploilor însoţite de descărcări electrice, va fi întrerupt lucrul, iar muncitorii se vor
adăposti în locuri protejate.
6. Toate locurile de muncă unde există pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare,
cădere de la înălţime etc., vor fi marcate cu panouri de avertizare (se va realiza
semnalizarea de securitate corespunzătoare), iar spaţiul respectiv va fi izolat şi
împrejmuit, faţă de zona înconjurătoare, prin bariere, balustrade etc.
7. Toate suprafeţele pe care se circulă (podeţe, pasarele, platforme etc.) vor fi în
permanenţă menţinute în stare de curăţenie, îndepărtându-se orice urmă de noroi, sau
grăsimi, care ar putea provoca căderea prin alunecare a muncitorilor.
8. Locurile de muncă din apropierea căilor de acces vor fi amenajate astfel încât să nu se
perturbe circulaţia pietonilor şi autovehiculelor.
9. Locurile de muncă vor fi iluminate corespunzător şi, după caz, vor fi ventilate, pentru
eliminarea riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională datorată gazelor nocive
sau explozive ce se pot emana în timpul lucrului.
10. Suprafeţele de circulaţie, scarile de acces şi zonele de acces vor fi iluminate
corespunzator. De asemenea, panourile de semnalizare de securitate, panourile de
semnalizare de avertizare, panourile de semnalizare de interzicere, cele de obligativitate
și cele de informare, vor fi amplasate astfel încât să fie vizibile.
11. Lămpile electrice portabile, folosite pentru iluminatul locurilor de muncă, vor fi
alimentate la tensiune foarte joasă, de maximum 24 V.

III. 3. Măsuri de protecție împotriva electrocutării prin atingere directă sau


indirectă

1. Este interzisă folosirea utilajelor și lămpilor electrice portabile, alimentate la tensiuni de


220 V, dacă prezintă defecțiuni, de ex.:cabluri de alimentare cu izolații deteriorate,
carcase sparte, lipsa stecherelor sau a butoanelor de acționare.
Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 16 / 33
2. Intervențiile la echipamentele de muncă electrice și la instalațiile de iluminat, de la
locurile de muncă organizate în șantier, se vor efectua numai de către personal calificat
și autorizat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

3. Corpurile de iluminat și instalația electrică din organizarea de șantier, alimentate la


tensiunea de 220 V, vor fi verificate periodic de către personal de specialitate, pentru a
se menține integritatea lor și pentru a se elimina riscurile de accidentare și incendiu.

4. Lămpile electrice portabile vor avea o construcție specială care să nu permită atingerea
părților conductoare de curent. Lampa trebuie să fie protejată de un glob de sticlă și o
plasă metalică bine fixată.

III. 4. Reguli referitoare la căile de circulație auto și pietonale

1. Accesul în șantier este permis numai autovehiculelor cu Inspecția Tehnică Periodică


(ITP) valabilă.

2. Viteza maximă de deplasare în interiorul șantierului este de max.10 km/h.

3. Accesul persoanelor străine în șantier este interzis. Fac excepție persoanele autorizate,
dar care au obligația să se legitimizeze la intrarea în șantier.

4. Utilizarea luminilor de avertizare (girofaruri) sau a celor de avarie, pentru a-i atenționa
pe ceilalți participanți de mișcările autovehiculului, este obligatorie.

5. Deplasarea autovehiculelor în șantier se va face direct spre zona de interes. Întoarcerea


autovehiculelor pentru a se deplasa spre poarta de acces, se va efectua sub îndrumarea
unei persoane calificate.

6. Staționarea autovehiculelor și/sau autoutilajelor în șantier se va face în așa fel încât nu


vor fi blocate căile de intrare/ieșire, pichetele de incendiu și hidranții.

7. Când autovehiculul este staționat, șoferul este obligat să oprească motorul. Idem și
pentru deservenții de utilaje echipate cu motor termic.

8. Manevrele de deplasare, ridicare-coborâre ale macaralelor și automacaralelor, sau ale


altor echipamente de ridicare, vor fi dirijate de către persoane desemnate special.

9. La părăsirea autovehiculului, conducătorul auto se va asigura că acesta este blocat, cu


frâna de mână trasă, și nu se deplasează.

10. Se interzice circulaţia lucrătorilor pe conducte, indiferent de diametrul acestora sau de


înălţimea la care se află montate, iar trecerea peste conducte, când nu există o altă
posibilitate, se va face pe scări duble fixe, pasarele, podeţe, amenajate în punctele cu
cel mai uşor acces şi prevăzute cu mână curentă.

III. 5. Măsuri de securitate și sănătate la utilizarea uneltelor și sculelor

1. Nu se vor folosi alte puncte de prindere în afara celor indicate de documentaţia de


execuţie sau de proiectul tehnologic de montaj.

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 17 / 33


2. Sculele, uneltele şi dispozitivele de orice categorie, şi pentru orice întrebuinţare, trebuie
să fie în perfectă stare şi să corespundă specificului lucrării.

3. Zilnic, înainte de începerea lucrului, fiecare lucrător va controla dacă uneltele şi sculele
din dotare sunt în stare tehnică corespunzătoare.

4. Uneltele şi sculele care nu corespund din punctul de vedere al securităţii muncii se vor
scoate din uz (casa) sau repara (cele care se pot recondiţiona).

5. Sculele şi uneltele de mână vor fi confecţionate conform standardelor în vigoare, din


materiale corespunzătoare operaţiilor pentru care se execută, fără a se permite
deformări, fisuri sau desprinderi de aşchii, bavuri.

6. Este interzisă folosirea sculelor şi uneltelor fără mâner, sau folosirea aceluiaşi mâner la
mai multe scule.

7. Este interzisă folosirea uneltelor de mână cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite


sau ştirbite, precum şi a uneltelor de mână cu improvizații.

8. În timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mână având
tăişuri, vârfuri etc. vor fi protejate cu apărători sau teci adecvate.

9. Sculele şi uneltele de tăiat și perforat vor fi verificate dacă sunt bine ascuţite şi dacă au
profilul corect în raport cu operaţia de executat.

10. Sculele şi dispozitivele de tăiat trebuie să nu fie degradate, să nu aibe crăpături sau să
prezinte rugină.

11. Sculele şi uneltele de mână vor fi păstrate, după caz, în dulapuri, lăzi, rastele sau
suporturi speciale, în truse sau cutii, orientate spre exterior, pentru a putea exclude
contactul cu părţile active și/sau împrăștierea lor.

12. Uneltele acţionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucrătorii care cunosc
bine atât metodele de lucru, cât şi pe cele de protecţie a muncii.

13. Este interzis ca în timpul lucrului să se aşeze unelte pe treptele scărilor mobile,
schelelor, tablourilor electrice etc.

14. Sculele de dimensiuni mici pot fi prinse şi de ochiuri special prevăzute în centurile de
siguranţă, în așa fel încât lucrătorul să le aibă la îndemână, luându-se, totodată, măsuri
ca în timpul lucrului aceste scule să nu incomodeze şi să nu împiedice mişcările libere
ale mâinilor.

15. Nu se admite folosirea în timpul lucrului a sculelor şi uneltelor improvizate sau


deteriorate.

16. Toate dispozitivele vor fi verificate zilnic, înainte de începerea lucrului, de către
muncitorii însărcinaţi să le folosească, împreună cu şeful echipei de montaj. Verificarea
va urmări să constate dacă dispozitivele sunt în stare bună de funcționare, dacă nu
prezintă fisuri, şuruburi sau piuliţe defecte, fire rupte la cabluri, deformaţii sau
dezaxări.Aceste dispozitive nu vor fi folosite.

17. În jurul locului de lucru în care se sudează electric, se vor pune paravane protectoare
pentru vedere, și panouri avertizoare pe care se va scrie: "Nu vă uitaţi, se sudează".
Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 18 / 33
18. Pentru sudurile executate în pantele exterioare ale construcţiei, sudorii vor utiliza
obligatoriu centuri de siguranță. Conducătorul locului de muncă va indica fiecărui
sudor în parte locul de prindere a frânghiei centurii de siguranţă.

19. Cablurile aparatelor de sudură vor fi degajate de orice ar putea duce la deteriorarea lor
și ar pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor.

20. Nu se vor folosi scule şi unelte de mână care nu au o construcţie robustă și prezintă
frecări mari sau jocuri în articulaţii (de ex.: foarfece, cleşti, patent etc.), fapt care ar
conduce la un efort suplimentar pentru acţionare.

21. Fălcile de prindere vor avea forme şi dimensiuni corespunzătoare operaţiilor ce se


execută (plane, paralele, striate, cu muchii de prindere etc.) ;

22. Nu se vor folosi uneltele al căror dispozitiv de comandă pentru oprire imediată nu
functionează.

23. Sulele-accesorii ale uneltelor electrice sau pneumatice de mână (de ex.:pietre de
polizor, perii, pânze cu ferăstrău, dălţi, șpițuri etc.) vor fi protejate împotriva atingerii
prin apărători sau alte sisteme de protecție.

24. Nu se vor folosi uneltele de mână cu acţionare pneumatică decât dacă sunt dotate cu
supape de reglare şi limitare a presiunii şi debitului pentru limitarea turaţiei.

III. 6. Măsuri de securitate a muncii la manipularea, transportul și depozitarea


materialelor

1. În operaţiile de manipulare, transport şi depozitare a materialelor, sculelor și utilajelor


de mică mecanizare, pentru executarea lucrărilor din șantier, se va respecta legislația în
domeniul securității și sănătății în muncă și instrucțiunile proprii de SSM.
2. Încărcarea, descărcarea, manipularea şi aşezarea materialelor se vor executa de către
personal specializat şi dotat cu echipament individual de protecţie corespunzător.
3. Materialele se vor depozita pe sortimente, în stive sau stelaje, asigurate împotriva
rostogolirii sau mişcărilor necontrolate.
4. Transportul sculelor de mână se va face în lădiţe sau truse speciale a căror masă nu va
depăşi greutatea de 20 kg.
5. Se interzice aruncarea materialelor şi sculelor de la înălțime, în special de pe schele.
Acestea vor fi coborâte cu grijă, pentru evitarea accidentelor.
6. Podeţele orizontale sau înclinate, destinate circulaţiei şi operaţiilor de transport manual,
vor fi dimensionate să reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase (podeţele
înclinate vor fi prevăzute cu şipci transversale la o distanţă de 300-400 mm între ele) şi
prevăzute cu dispozitive sigure de prindere şi fixare, pentru evitarea deplasărilor în
timpul lucrului.
7. Se interzice deplasarea vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de încărcare şi
descărcare.
8. Distanţa minimă liberă dintre două mijloace de transport alăturate, ce se încarcă sau
descarcă simultan, se va stabili în funcţie de gabaritele celor două mijloace de transport,

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 19 / 33


de caracteristicile materialelor manipulate, de condiţiile terenului etc., astfel încât să fie
exclusă posibilitatea de producere a accidentelor.

III. 7. Lucrări la înălțime. Lucrul pe schele și platforme

1. Se consideră lucru la înălțime activitatea desfașurată, de regulă, la minim 2 m față de o


bază de referință, sau măsurată de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de
referință naturală (solul), sau orice altă bază de referință artificială, bază față de care nu
există pericolul de cădere în gol.

2. Echipamentul individual de protecție specific lucrului la înălțime este centura de


siguranță sau hamul. Pentru eliminarea completă a pericolului căderii în gol, în anumite
situații, centura de siguranță trebuie suplimentată și cu alte tipuri de echipament de
protecție specifice lucrului la înălțime (accesorii individuale).

3. Lucrătorii sunt obligați să folosească echipamentul individual de protecție pe timpul


lucrului, și să-l păstreze în condiții bune de utilizare.

4. Lucrul la înălțime este permis numai dacă locul de muncă a fost amenajat și dotat, din
punct de vedere tehnic și organizatoric, astfel încât să se prevină căderea de la înălțime
a lucrătorilor.

5. Lucrul la înălțime trebuie să se execute numai sub supraveghere. În funcție de


complexitatea lucrărilor și al gradului de periculozitate existent, persoana desemnată
pentru supraveghere este șeful de echipă, conducătorul locului de muncă sau
conducătorul lucrărilor respective, după caz.

6. Având în vedere posibilitatea căderii de obiecte în timpul executării lucrărilor la


înălțime, înainte de începerea lucrului se va stabili o zonă de siguranță situată sub
nivelul locului de muncă, și în imediata apropiere, pentru evitarea accidentării
trecătorilor prin zonă.

7. Operațiile de manipulare, transport, depozitare ale echipamentelor, sculelor și


diverselor materiale, se vor efectua în mai multe etape, astfel încât lucrătorii să nu fie
expuși la manevrarea de mase mari, grele.

8. Scările mobile pot fi utilizate ca posturi de lucru la înălțime numai în situațiile în care:
utilizarea altor echipamente mai sigure nu se justifică, există un nivel de risc mai
scăzut, o durată de utilizare scurtă, sau condițiile locale nu pot fi modificate.

9. Executarea lucrărilor la înălțime va fi oprită temporar atunci când condițiile


meteorologice periclitează securitatea și sănătatea lucrătorilor, de ex.:vânt puternic,
averse de ploaie, zăpadă, frig etc.

10. Centura de siguranță este echipamentul de protecție folosit ca mijloc împotriva căderii
în gol, sau ca mijloc de sprijinire a corpului, sau ca mijloc de oprire a lucrătorului
purtător de a intra într-o zonă periculoasă.
Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 20 / 33
11. Fiecare lucrător are obligația de a verifica, înainte de utilizare, starea fizică a centurii de
siguranță și a accesoriilor.

12. Este interzisă utilizarea centurilor care prezintă defecte, de ex.: rupturi, destrămări,
nituri lipsă sau slăbite, catarame defecte, răscoacerea pielii sau materialului de
structură, rosături, alte defecte vizibile.

13. La executarea lucrărilor la înălțime, pentru crearea condițiilor sigure de lucru, se va


acorda prioritate măsurilor de protecție colectivă prin construirea de schele, platforme,
balustrade de protecție etc.

14. Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, cărămizi suprapuse sau improvizații
de acest gen.

15. Schelele și platformele trebuie sa fie echipate cu podine cu trapă pentru acces, mână
curentă (la cca.1 m înălțime de podină), balustradă intermediară și scândură de bord cu
înălțimea minimă de 10 cm.

16. Accesul de la un nivel la altul al schelelor, mobile sau fixe, se face numai pe interior, pe
scările special destinate în acest scop.

17. Schelele vor fi montate, respectiv, demontate, numai de către personal specializat,
instruit în acest scop, și în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

18. După efectuarea montajului, pe schelă, la loc vizibil, va fi agățată plăcuța cu


caracteristicile tehnice ale acesteia: sarcina maximă admisibilă pe nivel, înălțimea
maximă, alte caracteristici.

19. Se va acorda o atenție deosebită modului de calare a schelei. Este interzisă folosirea
cărămizilor, pietrelor, blocurilor de BCA, drept suport de calare.

20. Schelele mobile vor avea aceleași elemente de siguranță (balustrade duble, scândura de
picior) ca și cele fixe.

21. Este strict interzisă deplasarea schelelor cu oameni pe platformele de lucru.

22. Este interzis lucrul pe schele mobile fără ca acestea să fie calate sau cu roțile blocate, în
funcție de tipul constructiv.

23. Este obligatorie folosirea hamurilor și centurilor de siguranță, de către lucrători, la


montarea/demontarea schelelor, sau când se lucrează pe schele.

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 21 / 33


III. 8. Măsuri și mijloace de protecție colectivă

1. Căile şi ieşirile de urgență trebuie să fie în permanență libere şi să conducă, în modul


cel mai direct posibil, într-o zonă de securitate.
2. Căile de circulaţie trebuie să fie calculate, plasate şi amenajate astfel încât să
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să fie accesibile, să poată fi utilizate
uşor, în deplină securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii să nu fie
expuși nici unui risc.
3. Dacă şantierul are zone de acces limitat, zone periculoase, aceste zone trebuie sa fie
semnalizate și prevăzute cu dispozitive care să evite pătrunderea persoanelor
neautorizate în aceste zone.
4. Lucrătorii care execută lucrări la înălţime vor fi dotați cu centuri de siguranță sau alte
mijloace sigure de ancorare (ham complet pentru corp, dispozitiv antișoc, inele duble
de siguranță, frânghie de siguranță legată de un punct stabil), în plus, vor avea
echipamente de protecţie colectivă, cum sunt: balustradele - suficient de înalte și având
cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară -, platformele, parapeții de
protecție.
5. Schelele trebuie concepute, construite şi întreţinute astfel încât să se evite prăbuşirea
sau deplasarea lor accidentală.
6. Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor vor fi dimensionate, construite,
protejate şi utilizate astfel încât lucrătorii să nu cadă de pe ele, iar persoanele riverane
să nu fie expuse căderilor accidentale de obiecte.
7. Schelele vor fi verificate în următoarele situații: la punerea în funcțiune după montaj, la
intervale regulate de timp, după orice modificare, după o perioadă mai lungă de
inactivitate, după intemperii sau cutremur de pământ, ori în alte circumstanţe care le-ar
fi putut afecta rezistența și/sau stabilitatea.
8. Toate golurile tehnologice vor trebui protejate prin punerea unui obturator sau a unei
protecții fixate rigid.
9. Pe toată durata șantierului, antreprenorul/executantul de lucrări este obligat să asigure
protecțiile colective de securitate pentru toți lucrătorii (angajați proprii, personalul
subcontractorilor), precum și eventualii vizitatori (persoane autorizate sau invitați) care
ar putea intra în șantier.
10. În caz de temperaturi exterioare extreme, lucrătorii vor beneficia de măsurile expuse în
legislația de profil (OUG 99/2000), după cum urmează: la temperaturi exterioare
scăzute (sub - 200 C), angajații vor primi ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1
litru/persoană/schimb, pauze pentru refacerea capacității de termoreglare, scop în care
se vor asigura spații fixe sau mobile cu microclimat corespunzător, echipament
individual de protecție adecvat. La temperaturi exterioare de peste 370 C, pentru
ameliorarea condițiilor de muncă, se vor lua măsuri privind reducerea intensității și
ritmului activităților fizice, ventilația la locul de muncă, echipament individual de
protecție adecvat, apă minerală, câte 2-4 litri de persoană/schimb; se oferă angajaților
posibilitatea de a face duș.
11. Angajatorii – antrprenorul/executantul, subcontractorii – mai pot lua, împreună cu
reprezentanții sindicatului, următoarele măsuri:
-reducerea duratei zilei de lucru;
-eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11,00 și după ora
17,00, în situația temperaturilor foarte ridicate;

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 22 / 33


-întreruperea colectivă a lucrului.

III.9. Echipamentul individual de protecție (EIP)

1. În șantierul Construire imobil locuințe colective, împrejmuire, str. Serg. Constantin


Moise, nr. 8-12, sector 6, București, antreprenor/executant SC ORTOGONAL
CONSTRUCT SRL BUCUREȘTI, echipamentul individual de protecție, minim
obligatoriu, este: cască de protecție, salopetă inscripționată cu denumirea firmei,
bocanci/pantofi/cizme cu bombeu metalic, vestă reflectorizantă.

2. Protecția capului este realizată cu casca de protecție. Căștile de protecție achiziționate


vor fi în conformitate cu standardul național sau cu echivalentul unui standard
internațional. Pentru operațiunile executate la înălțime sau în bătaia vântului, căștile de
protecție vor fi prevăzute cu bretele de prindere sub bărbie.

3. Protejarea ochilor se va face cu ochelari de protecție, care pot fi de mai multe feluri, și
anume: ochelari de protecție, ochelari, vizieră de protecție pentru toată fața, atașată la
cască. Pentru operațiunile de sudare se vor folosi ochelari speciali și mască de sudor.

4. Protejarea urechilor: în cazul lucrărilor cu zgomot peste nivelul maxim admisibil,


lucrătorilor li se va asigura căști antifonice sau caști pentru protecție fonică.

5. Echipament de susținere: lucrătorii care lucrează la înălțime (peste 2 m deasupra


solului) vor purta centură sau ham de siguranță. Fiecare persoană care va lucra la
înălțime, și va purta centura sau hamul de siguranță, va fi instruită, înainte de începerea
lucrului, de către conducătorul locului de muncă, asupra utilizării corecte a
echipamentului de protecție.

6. Bocancii sunt din cei cu bombeu metalic.

7. Manușile de protecție sunt obligatorii pentru toți lucrătorii. Se evită astfel, pe cât este
posibil, rănile cauzate de manipularea unor materiale ascuțite, abrazive, toxice sau
substanțe periculoase. Pentru lucrul cu substanțele chimice, lucrătorii vor folosi mănuși
de protecție chimică.

8. Protecția respirației se face cu măști tip cagulă, cu cartuș filtrant, polivalent, pentru a
preveni inhalarea gazelor și vaporilor toxici.

9. Portofoliul cu EIP va fi permanent îmbunătățit, ținându-se seama de noile descoperiri în


domeniu, de natura lucrărilor nou-apărute etc.

10. În șantier, managementul (acordare, întreținere, durata de viață etc.) echipamentului de


protecție se supune reglementărilor stipulate în Regulamentul de dotare cu echipament
individual de protecție și Nomenclatorul de dotare cu EIP emise de SC ORTOGONAL
CONSTRUCT SRL. Regulamentul și nomenclatorul sunt anexate la prezentul material.

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 23 / 33


11. Se recomandă ca următoarele echipamente să fie aprovizionate și gestionate în șantier,
pentru a fi folosite în situațiile care prezintă risc de accidentare și îmbolnăvire
profesională: măști de praf, măști de protecție a respirației, detectoare de gaze, mănuși
termo și mecano- izolante, echipament de protecție pentru sudură, pelerine de ploaie,
mănuși de protecție antichimice, echipament electroizolant.

12. Dacă se constată că este necesară și inevitabilă folosirea echipamentului special de


protecție, conducătorul locului de muncă va face instruirea asupra folosirii corecte a
echipamentului respectiv, instruire ce va fi parte integrantă a procesului de lucru și a
procesului de instruire.

13. Procurarea echipamentului individual de protecție revine în obligația angajatorului,


conform legii.

III.10. Reguli pentru prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) și de evacuare a personalului

1. Operaţiunile care implică lucrări cu foc deschis (de ex.: sudare, tăiere, ardere) se vor
executa pe baza unor permise emise pentru astfel de lucrări. Responsabilitatea obţinerii
permiselor de lucru cu foc revine șefilor de lucrare (ai antreprenorului și ai
subcontractorilor). Lucrările fără astfel de permise nu vor fi demarate, sau, dacă sunt
începute, ele vor fi oprite.

2. Recipientele cu gaz (acetilenă etc.) vor fi prevăzute cu opritoare de flacără, iar pe


timpul nopții vor fi depozitate în rastele speciale, îngrădite, asigurate și curate.

3. Resturile de materiale sau materialele inflamabile – deșeurile, de orice natură - nu vor


fi lăsate depozitate în încăperi pe timpul nopţii. Ele vor fi depozitate în locuri special
amenajate, și vor fi gestionate în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Este interzisă arderea deșeurilor, de orice fel, în şantier.

5. Fumatul în şantier este permis numai în locuri special amenajate, dotate corespunzător
normelor legale (ladă cu nisip, stingătoare).

6. Evacuarea personalului din frontul de lucru, sau chiar din şantier, în cazul producerii
unei situații de urgență (incendiu, cutremur, pericol de prăbuşire a unei macarale,
pericol de explozie etc.), reprezintă o măsură extremă care trebuie luată cu
discernământ.Întreruperea lucrului și evacuarea oamenilor nu trebuie să creeze un
pericol suplimentar față de situația existentă.

7. Evacuarea se va desfăşura sub conducerea şi supravegherea şefului de şantier.


Concomitent, un angajat din echipa de intervenție, va asigura întreruperea alimentării
cu utilități (gaz, curent electric) a şantierului.

8. Pentru o evacuare a întregului personal fără incidențe majore, este strict interzisă
blocarea, chiar şi temporară, a căilor de circulaţie şi acces din şantier și zona riverană.
Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 24 / 33
9. Evacuarea oamenilor se va face într-un loc sigur, prestabilit pentru asemenea situații,
din interiorul sau vecinătatea şantierului, luând în considerare şi acţiunea curenţilor de
aer, astfel încât zona de siguranţă să nu fie supusă acţiunii noxelor rezultate dintr-un
eventual incendiu.

10. Deoarece situaţiile excepţionale, care impun evacuarea personalului, se datorează în


principal acţiunii focului, care odată iniţiat poate conduce la incendii, explozii şi este
puternic generator de noxe rezultate din arderea materialelor de construcţie
combustibile, toate părţile implicate în activitatea şantierului, de la nivel de consultant,
manager de proiect, antreprenor, subantreprenori, până la nivel de conducător al locului
de muncă și lucrător, au obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare privind
apărarea împotriva incendiilor și managementul național al situațiilor de urgenţă (Legea
nr. 307/ 2006, Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007, OUG 21/2004, Legea nr.
481/2004, republicată-protecția civilă).

11. În spațiile cu pericol (risc) ridicat de incendiu sau de explozie se interzice accesul
salariaților fără echipament de protecție adecvat condițiilor de lucru

12. Este interzisă utilizarea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor și sculelor neprotejate


corespunzător, sau care pot produce scântei prin funcționare, lovire sau frecare, în spații
sau în locuri cu risc de explozie.

13. Este obligatorie utilizarea sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității


statice, conf. instrucțiunilor specifice ale echipamentelor.

14. Este interzisă curățarea rezervoarelor și aparatelor tehnologice cu benzină, sau alte
produse combustibile, care la temperatura de lucru formează cu aerul amestecuri
explozive.

15. Iluminatul la locurile de intervenție cu foc deschis va fi asigurat conf. normelor în


vigoare. Lămpile portative se vor utiliza numai la tensiuni de 12-24 V.

16. În cazul în care se impune o intervenție la un utilaj acționat electric, sursa de energie va
fi întreruptă. Utilajele acționate electric vor fi asigurate împotriva intervențiilor
neautorizate sau acționării necontrolate.

17. Protejarea traseelor furtunurilor și cablurilor electrice (conductoarelor) împotriva


surselor de căldură existente în apropierea lor (flacără, metal topit sau incandescent,
corpuri supraîncălzite etc.), împotriva șocurilor mecanice datorate mijloacelor de
transport, precum și a căderii unor corpuri grele sau tăioase.

18. Nu se vor utiliza buteliile care prezintă scurgeri.

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 25 / 33


19. Pe timpul lucrului la înăltime, sudorul va fi asistat de o persoană care să execute
operațiile de racordare a furtunurilor la sursele de acetilenă și oxigen.

20. Înainte de începerea lucrărilor cu foc în spații închise și/sau semiînchise (tuneluri și
puțuri), se va efectua analiza conținutului de oxigen și se verifică dacă sunt asigurate
condițiile de ventilare a spațiului respectiv.

21. În cazurile de la pct.20, condițiile pentru lucru sunt asigurate numai dacă prezența
oxigenului, determinată cu aparatură adecvată de către personal specializat, este de
minim 18%. Sub această valoare, se interzice accesul lucrătorilor!

22. În încăperile în care se produc, se depozitează sau se utilizează lichide și gaze


combustibile, precum și la construcțiile proaspăt vopsite, lucrările cu foc sunt interzise.

23. Periodic, se verifică etanșeitatea furtunurilor, conductelor și armăturilor rețelelor


(traseelor) de gaze utilizate la operațiile de sudare și tăiere.

24. Starea buteliilor de acetilenă și oxigen va fi controlată permanent, pe timpul utilizării,


pentru depistarea eventualelor scurgeri. De asemenea, se urmărește ca ele să nu vină în
contact cu substanțe grase.

25. Se interzice utilizarea furtunurilor defecte, deformate, răsucite, îndoite, cu fisuri sau
legate cu bandă izolatoare.

26. Este interzisă evacuarea nămolului și resturilor de carbid (șlamul) în rețeaua de


canalizare sau depozitarea lui în spații și zone neamenajate..

27. Este interzisă folosirea improvizațiilor pentru alimentarea agregatelor electrice, ori
utilizarea de siguranțe fuzibile supradimensionate.

28. Pe timpul funcționării, dispozitivele și echipamentele electrice sub tensiune vor fi


supravegheate permanent.

29. Incidentele și deficențele, precum și orice neregulă care ar pune în pericol lucrătorii,
echipamentele de muncă și echipamentele din zonă vor fi aduse imediat la cunoștința
conducătorului locului de muncă.

30. În procesul de sudare, în șantier, se vor controla și verifica:


- etanșeitatea furtunurilor,
- starea tehnică a arzătoarelor (becurilor) de sudare și a robinetelor
de la buteliile utilizate (oxigen, acetilenă, aragaz) înainte de
începerea lucrului;

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 26 / 33


- montajul corect al reductoarelor de presiune, funcționarea lor
corectă, cât și poziția de amplasare a buteliilor de oxigen,
acetilenă sau gaz combustibil (aragaz);
- contactul buteliilor de oxigen cu uleiuri, unsori, mase plastice și
alte substanțe cu mare capacitate de oxidare exotermă în oxigen,
fenomen urmat de autoaprindere și explozie;
- contactul buteliilor de acetilenă cu substanțe sau materiale cu care
reacționează, precum: oxizii metalici (ex. rugina), soluțiile apoase
ale sărurilor de cupru, argint ori mercur, sau în prezența vaporilor
de apă;
- dacă buteliile de oxigen sunt în poziție verticală în timpul
lucrărilor de sudare.

31. Buteliie de oxigen, sau de gaze combustibile, se vor proteja împotriva surselor de
caldură execesivă, iar apa din generatoare împotriva înghețului.

32. Robinetele înghețate ale buteliilor de oxigen se dezgheață numai cu cârpe udate cu apă
fierbinte.

33. Pe timpul transportului sau mutării, buteliile nu vor fi supuse la șocuri si lovituri, iar
manipularea lor se va face de către lucrători – sudori – al căror echipament de protecție
este curat, fără să fie pătat cu grăsimi.

34. La executarea lucrărilor cu sudare electrică, se vor utiliza:


- aparate electrice pentru preîncălzirea electrozilor de sudură;
- conductori electrici izolați, flexibili, rezistenți la acțiunile
mecanice, chimice și a temperaturilor ridicate, pe întregul traseu
până la nivelul portelectozilor;
- conductoare și cabluri electrice cu secțiunea corespunzătoare
intensității curentului și protejate împotriva particulelor de metal
topit.

35. Pentru protecția utilajului electric de sudare, împotriva suprasarcinilor și a


scurtcircuitelor, se vor utiliza numai siguranțe fuzibile calibrate la intensitatea
nominală maxim admisă. Se vor respecta următoarele măsuri:
- corpurile agregatelor de sudură, ale transformatoarelor, carcasele
tablourilor de distribuție, mesele de sudură, piesele supuse sudurii,
trebuie legate la pamânt;
- legarea la pământ a instalațiilor transportabile se execută înainte de
alimentarea acestora cu energie electrică;
- contactele la locul de fixare se realizează cu papuci sau alte
dispozitive omologate.

36. Este interzisă sudarea în încăperi cu pardoseala de lemn, sau din materiale
combustibile sau greu combustibile, dacă aceasta nu este protejată ignifug.

Secțiunea a IV-a – Comunicare, instruire, facilități în șantier

IV.1. Comunicarea
Părțile implicate în executarea lucrărilor din șantier trebuie să dețină informațiile
necesare și adecvate pentru executarea lucrărilor în deplină siguranță.

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 27 / 33


Pentru a fi îndeplinit acest deziderat, se vor pune în practică următoarele:
 Antreprenorul/executantul va emite Planul Propriu de Securitate și Sănătate în Muncă;
 Subantreprenorii, împreună cu contractul de prestări servicii, vor primi Planul Propriu de
Securitate și Sănătate în Muncă, pe care au obligația să-l respecte;
 În cazul riscurilor speciale, șeful de șantier și conducătorii locurilor de muncă vor face
instruirirea corespunzătoare lucrătorilor proprii și ai subantreprenorilor;
 Vizitatorii pe șantier – persoane autorizate – vor purta cască de protecție și vestă
reflectorizantă, vor avea însoțitor, vor fi instruiți și vor fi înregistrați, sub semnatură,
astfel încât prezența lor în șantier să decurgă în deplină siguranță;
 Toți partenerii vor coopera și vor comunica în problemele de securitate și sănătate în
muncă, și vor respecta indicațiile coordonatorului SSM al beneficiarului.

IV.2. Instruirea lucrătorilor din șantier

Toți lucrătorii vor participa la ședințele de instruire și informare. Persoanele desemnate să


conducă ședințele de instruire, precum și cele care verifică modul de însușire a cunoștințelor,
sunt numite prin decizii ale adminstratorului firmei. Tipurile de instructaje ce se vor efectua în
șantier sunt:
 Instructajul la locul de muncă pentru noii-angajați, pentru lucrătorii care revin în unitate
după o anumită perioadă sau la schimbarea condițiilor de muncă;
 Instructajul periodic SSM, SU, în care sunt abordate și probleme de Protecția mediului,
gestionarea deșeurilor;
 Planul propriu de securitate și sănătate;
 Instructiuni proprii SSM pentru locurile de muncă din șantier;
 Instrucțiuni de acordare a primului ajutor în diverse situații.

IV.3. Condiții igienico-sanitare şi facilităţi pe şantier

 Vor fi puse la dispoziția angajaților toalete ecologice, dozatoare cu apă potabilă la


bidoane de 10 l, apă curentă, spații pentru spălare, spații pentru luat masa, vestiare. De
asemenea, se va amenaja un spațiu de prim ajutor dotat cu trusă medicală.

IV.4. Măsuri pentru paza șantierului

 Paza și securitatea șantierului vor fi asigurate printr-un sistem adecvat de control și de


acces, conform cerințelor legale;
 Nu au acces pe șantier persoanele neautorizate. Mai mult, se impune și respectarea
regulilor de trafic, montarea de indicatoare specifice de interzicere a accesului
neautorizat, de limitare a vitezei, și reglementări privind parcarea;
 Regulile privind sistemul de pază, control și al accesului pe șantier, și cele privind
circulația, sunt cele stipulate în legislația națională și în contractul de construire. Ele
trebuie respectate de către tot personalul care își desfășoară activitatea în șantier.

IV.5. Măsuri generale de asigurare și menținere a ordinii și curățeniei


șantierului

 Măsurile luate pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine, şi într-o stare de


curăţenie corespunzătoare, vor fi luate de antreprenor/executant şi subantreprenori care
execută lucrări din care rezultă deşeuri (produse reziduale).
 Măsurile vizează inclusiv mijloacele de transport care intră – ies din şantier.
 Punctele de lucru se vor menţine în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare. La
terminarea programului de lucru, locul de muncă se va lăsa curat, iar deşeurile şi
materialele rezultate din demolări, sau din procesul de lucru, vor fi stocate, până la
Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 28 / 33
transportul și evacuarea lor, la locurile de colectare special amenajate în incinta
şantierului.
 Este interzisă depozitarea, chiar şi temporară, a materialelor sau deşeurilor pe căile de
acces, sau de evacuare în caz de incendiu. Toate căile de acces pentru situaţii de urgenţă
trebuie să fie marcate şi delimitate, menţinute libere în permanenţă.
 Pentru transportul şi valorificarea sau eliminarea deșeurilor rezultate din demolări sau din
procesul tehnologic, antreprenorul general va încheia contracte de prestări servicii cu
firme autorizate în transportul, valorificarea și/sau eliminarea deșeurilor de materiale de
construcţii.
 Niciun mijloc de transport nu va ieşi din șantier pe drumul public înainte de a fi spălat la
rampă. În acest sens, șeful de șantier va desemna un lucrător care să deservească rampa
de spălare.
 Spațiile din organizarea de șantier – birourile, sala de mese și odihnă, încăperile pentru
echipare, spălat şi acordarea primului ajutor - , vor fi menţinute permanent în stare de
curăţenie, prin grija utilizatorilor acestora.
 În incinta şantierului se vor stabili locuri pentru fumat, amenajate şi semnalizate
corespunzător.
 Materialele și piesele de schimb din stoc, echipamentele de protecție și de muncă, vor fi
depozitate, până la punerea lor în operă și date spre folosință, într-un spațiu adecvat,
menținut în ordine și curățenie de către gestionar.
 Toaletele ecologice vor fi curățate și dezinfectate periodic de către deținătorul lor, în
conformitate cu contractul de închiriere.
 Amplasamentul șantierului va fi delimitat perimetral şi semnalizat, pentru a preveni
pătrunderea în şantier a persoanelor neautorizate. Similar, în interiorul şantierului, zonele
de lucru şi zona organizării de șantier vor fi delimitate şi semnalizate corespunzător.

Secțiunea a V-a – Situații de urgență, raportarea accidentelor, primul ajutor

V.1. Proceduri pentru situații de urgență, pericol grav și iminent

Personalul din șantier va fi instruit în cadrul ședințelor de instruire SSM și PSI despre
măsurile ce trebuiesc luate în cazul producerii unei situații de urgență-pericol grav și iminent.
Procedurile sunt expuse în Instrucțiunea proprie privind oprirea activității, evacuarea
angajaților, acordarea primului ajutor și acțiune în cazul producerii unei SU, pericol grav și
iminent.Această instrucțiune cuprinde informații referitoare la procedurile aplicabile în asemenea
situații. De ex: cine trebuie informat, cine informează, informații legate de cel mai apropiat
spital, aranjamente privind acordarea primului ajutor, sistemul de alarmare pentru incendii, ieșiri
de urgență, locurile de adunare etc.

V.2. Raportarea accidentelor/ incidentelor

 Întregul personal de pe șantier are obligația de a informa superiorii cu privire la


producerea unui eveniment, accident sau incident.
 Persoanele responsabile, numite prin decizia administratorului, se vor asigura că toate
accidentele/incidentele sunt raportate și că se iau măsuri de prevenire.
 Decesul, vătămarea gravă, situațiile de pericol grav și iminent, vor fi imediat comunicate
autorităților, respectiv Inspectoratului Teritorial de Muncă, prin cel mai rapid mod
posibil.
 Informațiile privind autoritățile competente, adresele și numerele de telefon ale acestora
vor fi afișate la loc vizibil, în baraca șefului de șantier și, pe cât posibil, pe posterele
referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 29 / 33


V.3. Primul ajutor

 Primul ajutor reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse imediat după producerea unui
accident (de muncă), până la momentul intervenţiei cadrelor medicale de specialitate.
 Fiecare antreprenor / subantreprenor va avea desemnată o persoană instruită care să poată
acorda primul ajutor.
 Fiecare antreprenor / subantreprenor va avea în dotare trusa de prim ajutor, conform
cerințelor legale în vigoare.
 Primul ajutor (asistenţa de urgenţă) se acordă în trei etape diferite:
a) la locul accidentului sau îmbolnăvirii,
b) în timpul transportului,
c) în unităţile sanitare.
 Primul ajutor în caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs
accidentul de către persoana pregatită pentru aceasta. Pentru personalul medico-sanitar,
acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident constituie o obligație
profesională.
 Scopul acordării primului ajutor este de a preveni producerea decesului, sau înrăutațirea
stării accidentatului și apariția de complicații, pâna la sosirea cadrelor medicale
specializate. Competența salvatorului este limitată, dar absolut necesară şi, de cele mai
multe ori, suficientă.
 Salvatorul de la locul de muncă este de neînlocuit, întrucât el se găsește acolo, la locul și
la momentul producerii accidentului, și are cunoștințele specifice necesare. Cu cât
numărul persoanelor instruite și formate ca salvator este mai mare, cu atât este mai bine.
 Acțiunile salvatorului, în cazul producerii unui accident, trebuie să se desfășoare în mai
multe etape:
a) analiza situației: determinarea naturii accidentului, prin interogarea martorilor
și a victimei (dacă este posibil), cercetarea elementelor materiale
semnificative;
b) identificarea pericolelor imediate: dacă acestea pot fi înlăturate, se va implica
sau va ruga pe altcineva să o facă, iar dacă nu, va interzice accesul în zona
periculoasă și va da alarma;
c) examinarea victimei, identificarea riscurilor care persistă și care pot conduce
la extinderea accidentării, protejarea victimei;
d) stabilirea acțiunilor care trebuie realizate pentru înlăturarea riscurilor, precum
și a materialelor necesare realizării acestui scop, fără a pune în pericol
securitatea salvatorului sau a altor persoane;
e) victima va fi deplasată de la locul producerii accidentului numai dacă există,
în continuare, riscul de accidentare, sau de agravare a stării în care se află;
f) anunțarea accidentului;
g) acordarea primului ajutor; supravegherea victimei, așteptarea sosirii echipelor
de specialitate;
h) participarea la transportul accidentatului.
 La organizarea și acordarea primului ajutor, în cazul unui accident, participă, în ordine,
următorii: martorul accidentului sau prima persoană sosită la fața locului, salvatorul
(salvatorii), medicul și infirmierii ambulanței, pompierii, responsabilii serviciului intern
de prevenire şi protecţie și al serviciului pentru situații de urgență, șeful de șantier,
administratorul firmei, detașamentul de intervenție, în caz de dezastre.
 Modul de acţionare în caz de accident:
a) analiza situaţiei, protejarea victimei, examinarea victimei, anunţarea
accidentului, acordarea primului ajutor, supravegherea victimei, aşteptarea
echipei de specialişti;
b) salvatorul, fără a se expune, va identifica sursele de riscuri reale sau
presupuse, în situaţia vizată, și va observa dacă există risc de: strivire, de
Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 30 / 33
incendiu sau explozie, electrocutare, asfixiere, sau orice alt risc, de a se
produce o altă accidentare.
 Acţiunile salvatorului depind de starea victimei, dar, la modul general, va acţiona astfel :
a) dacă victima nu vorbeşte (este inconştientă), dar respiră și îi bate inima (are
puls), sunt necesare:
 aşezarea în poziţie de siguranţă,
 acoperirea victimei,
 supravegherea circulaţiei sangvine, a stării de conştiență, și a
respiraţiei, până la sosirea ajutoarelor medicale;
b) dacă victima este inconștientă, nu respiră, dar îi bate inima, sunt necesare:
 degajarea, eliberarea căilor respiratorii,
 respiraţie “gură la gură” sau “gură la nas”;
c) dacă victima sângerează abundent se aplică:
 compresie manuală locală,
 pansament compresiv,
 compresie manuală la distanță față de rană (subclavicolă sau
inghinală);
d) dacă victima prezintă arsuri provocate de:
 foc sau căldură - se face spălare, pentru a evita ca arsura să
progreseze și pentru răcorire,
 substanţe chimice - se face spălare abundentă cu apă (nu se
încearcă neutralizarea acidului cu baza și invers);
e) dacă victima vorbeşte dar nu poate efectua anumite mișcări:
 oricare ar fi semnele, se va acţiona ca și cum victima ar avea o
fractură: se evită deplasarea victimei și deformările la nivelul
membrelor superiore, membrelor inferioare, coloanei
vertebrale;
f) dacă victima prezintă:
 plăgi grave: în acest caz, victima se aşează într-o poziţie
adecvată, se îngrijește rana prin compresie pentru oprirea
sângerării, sau
 plăgi simple, caz în care se curăţă și se pansează rana.

 ATENȚIE! Transportaţi cu grijă accidentatul, și numai dacă starea acestuia o permite,


la loc sigur şi asiguraţi-vă că acesta are căile respiratorii libere şi are puls.

 Dacă sunteţi instruit, aplicaţi metodele de resuscitare cardio – respiratorie.

 Sunaţi la telefonul de urgenţă – 112 – pentru a solicita o intervenție rapidă (ambulanță cu


personal medical).

 La telefonul de urgență, 112, se vor comunica următoarele informaţii:

 numele accidentatului,
 vârsta,
 locul în care s-a produs accidentul,
 evenimentul întâmplat,
 un diagnostic prezumtiv.

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 31 / 33


 Aceleași informanții vor fi comunicate, ulterior, șefului de șantier, lucrătorului desemnat
SSM, administratorului firmei.
 Formularele folosite în situația producerii unui accident în șantier sunt cele prescrise în
legislația de securitate și sănătate în muncă (Legea nr. 319/2006, HG 1425/2006).
Formularele vor fi completate de angajator (antreprenor general, subcontractor, furnizor,
transportator etc.) și predate instituțiilor de resort.

 Serviciile de urgență:

 Informații de contact în Salvarea 112


situații de urgență Pompierii 112
Poliția 112
La telefonul de urgență,  Unde este localizat șantierul
furnizați următoarele  Ce s-a întâmplat
informații:  Câte persoane necesită ajutor

Secțiunea a VI-a - Colaborarea între executanți privind securitatea și sănătatea în muncă

Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului plan de securitate, precum și pentru


minimizarea riscurilor care pot apărea în timpul lucrărilor pe șantier, subantreprenorii își vor
întocmi propriile planuri de securitate și sănătate în muncă, unde vor descrie, în proceduri și
instrucțiuni, activitățile generatoare de riscuri și măsurile de protecție adecvate.
La eleborarea planurilor SSM, se vor urmări și următoarele aspecte:
a) Condiţiile de manipulare a diverselor materiale:
-se vor folosi instalții de ridicat autorizate ISCIR și cu operatori atestați,
-se va limita manipularea manuală a sarcinilor, pe cât de mult este posibil.

b)Condiţiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deşeurilor şi a materialelor rezultate:


-materialele rezultate din demolări vor fi depozitate temporar pe o platformă betonată, în afara
zonei de lucru, pe categorii, în vederea reciclării, valorificării sau eliminării.

c)Utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă:


-pentru lucrul la înălțime, se vor folosi schele metalice conforme cu cerințele minime de
securitate, care posedă marcajul de conformitate CE sau CS.

d)Verificările zilnice ale șefului de șantier și/sau conducătorului punctului de lucru la începerea
programului de lucru vor urmări:
-dacă protecțiile corespunzătoare deschiderilor și marginilor de structură sunt în bună stare;
-dacă toate consolidările, sprijinirile, susținerile temporare sunt în stare corespunzătoare,
-dacă toate mijloacele de stingere a incendiilor sunt operaționale
-dacă toți lucrătorii au îmbrăcat echipamentul individual de protecție, corespunzător riscurilor
postului de muncă în care sunt repartizați.

e)Verificările zilnice ale șefului de șantier și/sau conducătorului punctului de lucru la terminarea
programului de lucru vor urmări:
-să se asigure că toate materialele periculoase au fost evacuate din zona de lucru,
-verifică dacă căile de acces, inclusiv cele de acces în situații de urgență, sunt eliberate de
diverse obstacole și sunt marcate

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 32 / 33


-verifică integritatea împrejmuirii amplasamentului,
-verifică existența pazei/paznicului de schimb și funcționarea sistemului de alarmare.

Secțiunea a VII-a - Concluzii

Planurile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de participanții la realizarea


proiectului, numiți generic executanți, trebuie să conțină în mod obligatoriu:
 analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi securitatea
lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul tehnologic;
 evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de
echipamentele de muncă folosite, de utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase,
de deplasarea personalului, de organizarea şantierului;
 măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care
executanții le realizează pe şantier, inclusiv măsuri de protecţie colectivă şi măsuri de
protecţie individuală.
La elaborarea planului propriu SSM, executanții trebuie să ţină seama de informaţiile
furnizate de către proiectant.
Înainte de începerea lucrărilor pe şantier, planul propriu SSM trebuie să fie consultat şi
avizat de către supervizorul în materie de securitate şi sănătate.
Planul propriu SSM trebuie să fie actualizat ori de câte ori este cazul.
Un exemplar al planului propriu SSM trebuie să se afle în permanenţă la şantier, pentru a
putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, sau alte persoane
autorizate cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
Personalul de conducere și supraveghere al executanților va asigura supravegherea
permanentă a derulării lucrărilor, pentru a preveni riscurile identificate inițial, și expuse în
prezentul Plan de securitate și sănătate, precum și a riscurilor potențiale identificate pe
parcursul execuției lucrărilor.
Vor fi instalate panouri de semnalizare a riscurilor, iar lucrătorii vor fi informați asupra
riscurilor și măsurilor ce trebuie luate pentru securitatea și sănătatea lor pe șantier. Lucrătorii
sunt obligați să participe la instructajele periodice din șantier, unde li se vor prezenta materiale
legate de securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, protejarea
mediului, gestionarea deșeurilor. La finele anului calendaristic, vor fi testați, pe bază de
chestionar, asupra cunoștințelor acumulate.
Lucrătorii au obligația, de asemenea, să comunice imediat șefului ierarhic orice situație
de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și
sănătatea proprie și/sau securitatea și sănătatea colegilor de muncă.
Lucrătorii își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea primită de
la angajator, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare și îmbolnăvire profesională,
atât pe ei, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă.
Lucrătorii trebuie să utilizeze potrivit instrucțiunilor mașinile, aparatura, uneltele,
substanțele periculoase și alte echipamente de muncă.
Lucrătorii executanților sunt obligați să poarte echipamentul individual de protecție
primit.

Coordonator S.S.M.,

Plan propriu de securitate şi sănătate Pag. 33 / 33

S-ar putea să vă placă și