Sunteți pe pagina 1din 3

3.

9 POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE


LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN (la sfârşitul anului)
CIVIL EMPLOYMENT, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION
(end of year)
mii persoane / thou persons
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Activity (CANE Rev.1 sections)

Total 10840 10786 10458 10062 10011 9493 9379

Agricultură 3055 3116 3362 3537 3561 3187 3249


Agriculture
Silvicultură, exploatare forestieră
şi economia vânatului 89 89 81 77 86 78 71
Sylviculture, forestry and hunting
Industrie 4005 3803 3301 3030 2882 2714 2741
Industry
Industrie extractivă 259 277 272 259 256 250 250
Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 3613 3372 2865 2606 2456 2293 2302
Manufacturing
Energie electrică şi termică,
gaze şi apă 133 154 164 165 170 171 189
Electric and thermal energy,
gas and water
Construcţii 706 501 579 574 563 479 475
Construction
Comerţ 538 699 754 585 636 865 772
Trade
Hoteluri şi restaurante 186 213 175 131 136 123 116
Hotels and restaurants
Transport şi depozitare 667 594 556 497 462 458 448
Transport and storage
Poştă şi telecomunicaţii 97 96 93 95 94 98 99
Post and telecommunications
Activităţi financiare, bancare şi de
asigurări 39 44 57 66 59 71 71
Financial, banking and insurance activities
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 388 421 441 417 438 324 257
Real estate and other services
Administraţie publică 88 99 113 117 125 131 125
Public administration
Învăţământ 411 426 432 432 437 437 441
Education
Sănătate şi asistenţă socială 320 311 306 308 333 333 337
Health and social assistance
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 251 374 208 196 199 195 177
Other activities of the national economy
Sursa: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului.
Source: Labour force balance - end of year.
3.9 POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN (la sfârşitul anului) - continuare
CIVIL EMPLOYMENT, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION
(end of year) - continued
mii persoane / thou persons
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081)
Activity (CANE Rev.1 sections)

Total 9023 8813 8420 8629 8563 8329 8306 8238 8390 8469 8726 8747

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 3384 3349 3466 3570 3498 3011 2884 2634 2674 2514 2462 2418
Agriculture, hunting and forestry
Pescuit şi piscicultură 6 6 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3
Fishery and pisciculture
Industrie 2450 2317 2054 2004 2017 2122 2059 2052 1973 1969 1958 1919
Industry
Industrie extractivă 184 169 146 140 140 133 125 117 106 90 85 81
Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 2079 1964 1734 1691 1711 1835 1797 1800 1732 1749 1744 1717
Manufacturing
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 187 184 174 173 166 154 137 135 135 130 129 121
Electric and thermal energy, gas and water
Construcţii 439 391 338 353 340 366 396 419 463 513 594 680
Construction
Comerţ 802 835 756 776 804 855 906 938 1038 1118 1200 1170
Trade
Hoteluri şi restaurante 130 98 100 93 79 95 105 133 133 134 156 162
Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 505 461 405 419 401 401 402 404 418 453 478 471
Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 73 76 69 74 68 69 72 82 90 95 109 116
Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 199 243 238 271 282 316 355 383 386 440 486 523
Real estate and other services
Administraţie publică şi apărare 130 134 141 147 143 148 155 159 173 183 209 223
Public administration and defence
Învăţământ 426 426 429 421 422 415 420 430 430 426 429 430
Education
Sănătate şi asistenţă socială 315 317 277 341 347 358 359 367 370 389 394 409
Health and social assistance
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 164 160 144 155 158 169 189 233 238 231 248 223
Other activities of the national economy

Date estimate. / Estimated data.


1)

Sursa: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului.


Source: Labour force balance - end of year.
3.9 POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN (la sfârşitul anului) - continuare
CIVIL EMPLOYMENT, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION
(end of year) - continued
mii persoane / thou persons
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) 2008 Activity (CANE Rev.2 sections)

Total 8747 Total

Agricultură, silvicultură şi pescuit 2407 Agriculture, forestry and fishing


Industrie 1981 Industry
Industrie extractivă 81 Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 1691 Manufacturing
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi Electricity, gas, steam and air conditioning
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 82 production and supply
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea Water supply; sewerage, waste management
deşeurilor, activităţi de decontaminare 127 and decontamination activities
Construcţii 692 Construction
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea Wholesale and retail; repair of motor vehicles
autovehiculelor şi motocicletelor 1168 and motorcycles
Transport şi depozitare 422 Transport and storage
Hoteluri şi restaurante 162 Hotels and restaurants
Informaţii şi comunicaţii 132 Information and communication
Intermedieri financiare şi asigurări 117 Financial intermediation and insurance
Tranzacţii imobiliare 47 Real estate activities
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 166 Professional, scientific and technical activities
Activităţi de servicii administrative şi activităţi Activities of administrative services and
de servicii suport 217 of support services
Administraţie publică şi apărare; asigurări Public administration and defence; social
sociale din sistemul public 220 insurance of public sector
Învăţământ 432 Education
Sănătate şi asistenţă socială 402 Health and social assistance
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 62 Shows, culture and recreation activities
Alte activităţi de servicii 120 Other service activities

Sursa: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului.


Source: Labour force balance - end of year.