Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

Data :

GRUPA : TAP191

DISCIPLINA: Dezvoltare profesională

TEMA: ” CUNOAŞTEREA PROPRIULUI POTENȚIAL ȘI PROIECTAREA CARIEREI”

TIPUL LECTIEI: Formare de priceperi şi deprinderi

DURATA: 45 min.

PROFESOR: TEMCIUC OXANA

Competenţă specifică: Competența de autoevaluare a potențialului individual din perspectiva proiectării carierei
Obiective:
O1 definească noţiunile: atitudini, aptitudine, abilităţi, valori şi trăsături de personalitate;
O2 recunoască propriile resurse și aspiraţii; • identifice, în baza testului, valorile profesionale;
O3 determine posibilităţile de valorificare a valorilor prin profesia aleasă;
O4 explice interdependența dintre aptitudini, aspiraţii, scopuri în proiectarea traseului profesional;
O5 aprecieze importanţa cunoaşterii propriului potențial pentru proiectarea traseului profesional.
STRATEGIA DIDACTICĂ
 RESURSE PROCEDURALE:
 metode şi procedee: conversaţia, Jurnalul reflexiv, activitatea „Makler”, analiza SWOT
 forme de organizare: frontal, individual

 RESURSE MATERIALE: fișe, chestionare, carioce, coala A4, suport de lectură etc.

BIBLIOGRAFIE:
1. Băban, A. Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, 2009.
2. Dandara, O., Mija, V. Proiectarea carierei și ghidarea în carieră : Suport metodologic pentru elevii şi cadrele
didactice din învățământul secundar vocaţional-tehnic. CEP USM, Chișinău, 2014.
NR. ETAPELE OB. CONŢINULTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ
CRT LECŢIEI
Dozare Activitatea diriginetelui Activitatea elevilor Metode şi procedee Forme de Resurse
organizare materiale
1. I Evocarea -Se consemnează absenţele. - Răspund la întrebare. -Conversaţia frontal
Moment -Verifică existenţa resurselor
organizatoric materiale.
(2min.) şi Ce înseamnă, după părerea ta, să faci
Exerciţiu de o carieră profesională?
dezgheţ
(3min.)
2. Motivarea Prin metoda Jurnalului reflexiv, -Elevii reprezintă un dialog
elevilor: activitate individuală, elevul va purtat cu sine însuși şi Jurnalul reflexiv frontal Fișe
-sensibiliza-rea determina abilităţile, aspiraţiile, completează enunţurile Carioce
elevilor posibilităţile personale. Frontal, vor fi propuse.
(5min.) iniţiate discuţii pe marginea paginii de
jurnal completate. Această discuţie va
fi monitorizată spre conturarea ideii că
autocunoaşterea, cunoaşterea
potenţialului individual este foarte
importantă pentru proiectarea carierei.

3. II Realizarea Profesorul enunță subcompetențele Elevii execută fișele.


sensului Elevii vor lectura textul şi vor defini Frontal Fișe cu
Comunicarea ce sunt interesele, atitudinile, lipici
competenței abilităţile, trăsăturile de personalitate. Carioci
lecţiei (1min.) Vor scrie pe fișe cu lipici (pot fi
utilizate fişele de diverse culori)
Prezentarea aptitudinile şi aspiraţiile etc. Prin
sarciniilor sarcina Încearcă să aranjezi aceste
(15 min.) dimensiuni de personalitate într-o
anumită ordine, după importanţa pe
care o au în formarea profesională şi
activitatea profesională, elevii vor
înţelege că toate dimensiunile de
personalitate sunt importante, dar
prioritare în determinarea
comportamentului individual sunt
valorile şi atitudinile, deoarece ele
determină poziţia persoanei, îi
impulsionează activităţile. Având
atitudine pozitivă faţă de activitatea
profesională, persoana va fi
predispusă să înveţe continuu, să-şi
formeze abilităţile necesare şi să
realizeze funcţiile de serviciu cu
responsabilitate

Activităţile anterioare au fost bazate Prezentare pe poster Frontal


4. III Reflecție pe demersul behaviorist (cunoaşterea Fiecare elev desenează pe o activitatea
(14 min.) prin încercare şi eroare). În activităţile foaie A4 sau A3 un arbore şi „Makler” Coala A3
ce urmează elevul va utiliza sarcinile- ghidat de sarcinile din analiza SWOT sau A4
reper, care ghidează exersarea/ rubrica COMUNICĂ ŞI
formarea competenţei de DECIDE! revede,
autocunoaştere. După activitatea completează resursele
individuală, elevii vor realiza o personale: atitudini, valori,
activitate frontală, prin acţiunea abilităţi, etc., și plasează
Makler, cu scopul de a sistematiza fişele completate pe arbore.
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile Fiecare elev îşi prezintă
lor. Prin analiza SWOT care, de altfel, arborele şi încearcă să
poate fi realizată şi în grup, elevul va formuleze 2-3 scopuri
conştientiza necesitatea cunoaşterii privind activitatea
punctelor tari, punctelor slabe, profesională şi evoluţia în
oportunităţilor şi riscurilor în raport cu carieră, în dependenţă de
activitatea profesională. Acest resursele/potenţialul
exerciţiu poate forma abilitatea de a personal.
aplica metoda SWOT şi în continuare,
în orice moment al evoluţiei
profesionale, iar rezultatele obţinute
pot servi drept bază pentru elaborarea
unor proiecte de evoluţie în carieră.
Testul Super care vizează valorile
profesionale va scoate în evidenţă
priorităţile personale, iar sarcina
Descrie în ce mod pot fi valorificate Elevii completează Individual
valorile în meseria pe care ai ales-o va chestionarul
contribui la identificarea modalităţilor
de folosire a potenţialului individual
la realizarea meseriei. Deoarece acest
test ia prea mult timp, dacă este
realizat individual, se recomandă
realizarea lui frontală ( profesorul
citeşte enunţurile, iar elevul notează
punctajul în dreptul cifrei
corespunzătoare întrebării enunţate).
Această modalitate va permite
profesorului să monitorizeze
realizarea testului de către toţi elevii.
De asemenea se poate recomanda
realizarea testului acasă, iar la
întâlnirea următoare să se aplice
frontal legenda/interpretarea.

IV Etindere Elevul va îndeplini sarcina Elaborează


5. 5 min o Fişă a intereselor, aptitudinilor şi Hartă a propriului traseu Individual
valorilor profesionale, în baza profesional,
jurnalului reflexiv, a analizei SWOT,
a testului realizat.