Sunteți pe pagina 1din 14
Nerespectarea Standardelor de Stat este temArité conform legil, Reproducerea intersted, 14 Pag. PRETUL LET 425 STANDARD DE STAT 2 EDITIE OFICIALA STAS 7132-66 INSTALATILDR INCALZINE CENTRALA CONSILIUL NATIONAL Intacuteste © PENTRU STINTA IMASURL DE SIGURANTA LA INSTALATIELE, STAS Tae-T6 SurguNovocie = | DE ENCALZIRE CENTRALA CU APA merrroty: ROMAN | AVIND TEMPERATURA MAXIMA DE 115°C | i=sitcarea sltanumerics STANDARDIZARE ‘Central heating plants Instatiations de ehourtave Veranomm abargetauere gronseunn SAFETY REQUIREMENTS FOR | MESUNES DE SECURITE AUX MEPDI BESOHACHOCTIT ‘WATER CENTRAL HEATING STALLATIONS DE CHAUFFAGE. | YCTAHOBKAM IERTPARDHOFO PANTS WITH 118% MAXIMUM | GENTRALAEAUAYANTLA Tem. | — OTOMJLENMA BONOM C TEM TEMPERATUI PERATURE MAXIMALE, DE 118*C IBPATYPOR 0 115°C 1 GENBRALITATE 1.1 Ohieet si domeniu de aplicare 4.1.1 Prevontul standard 0 refer la misurile de siguran{ necesate la instalafiile de tneiilzire centrali fonctionind in cirenit fnehis, eu ap’ avind temperatura maxim’ de 115°C, in earecireu- lafia scestein se realizeaz’ natural sau forfat, 1.1.2... Prezentul standard nu se refer’ la: — constructia, cazanelor ; — constructia vaselor de expansiune ; talatille de incdlzire central’ cu pomp de amestee sau hidroelevator, racordate direct la refeaua de termoficare sun-Ia alte generatoare de ap eu tomperaturl thai mari de 1150; ~ — instalafiilo de ardere gi mAsuirile de. siguran{ specitice ; = tolltertle matertaeby din lstélafie Uatorate presiunii, termperataril etc, (dllatarea eangustelor,-lovituri de berbee ete,). . Clasificare . Dup' misurile de siguran{S ce se impun, instalagifle de incklzire contralf eu’ ap’ avind ‘temperatura maxima de 115°C, 'se clasifies in douA categorit = Rustalai are sint in legitard-dinect® fon atenoners, previaate ‘ou vase de éxpansinne leschise ; — instalatit care nu sint in legiturd direct® cu atwnostera,-previzute ev supape de sigu- rant gi cu vase de expansiune inchise, 2 MASURI DE SIGURANTA 2.1 — Mieuri de sigurangi Ia jnstalafii de tcdlzire eu vase de expansiune deschise Prevederile se refera la instalatiile de tncilzire centralé cu vase de expansiune deschite, eu cazane sau schimbiitoare de odlduris in care apa are temperatura maximé de 95°C, iar pretianes, in punctnl cel mai de-jos al instalafiet nu-dey 5 bar. INSMTUTUL CENTRAL DE CERCETARE, Bd. Hie Pintilie nr. 5 BUCURESTI Telex 11312 CNST R 211 Asigurarea generatoarelor de cildur& 2.441 Cazanul de tneiilzire central se racordeazt la vasal de expansinne deschi« pristi-o cone dueté de siguranya de ducere gi o conduotit de siguranfa de intourcere (fig. 1). 2.1.1.2 In cazul cenitralelor termice eu mai multe cazane, acestea pot fi racordate Ja yasul de gapoulune printr-o Sngurk conduct de siguranjS de ducore go singuri Conducta de eiguran de intoareere (fig. 2). Pentru a se crea posibilitatea scoateril independente din func{iune a orfekrui cazau, pe con ductele de sigurant ale fleckrui cazan se monteazi robinete de siguranta on trel eli j-aceste robinete se prevad cu conducte de evacuare in legitur’ en atmostera, Pentru a se evita pierderile de api in timpnl manevrelor de izolare @ unul cazan, conducta do evacuare se leag Ia partea supetioara a vasului de expansiune (fig. 2). 2.1.1.3 In cazul centralelor termice echipate en. douil cazane, acestea se previ eu conducte de riguran{ de ducere gi de intoarcere legate la vasul de expansinne dasohis ca In fig. 3, sau pot _ 11 legate la acesta conform pet. 2.1.1.2, 2.1.1.4 Cixcultul secundar al schimb&toarelor de cilduri care folosesc ea agent primar gaze de ardere, abur ou presiunes perte 0,7 bar sau api en temperatura Boste 115°0 so racordeacs I vasul de expansitino deschis cu eonducte de siguitanfi conform pet. 2.1.11, 21.12 82113, STAS 1132-86 2.1.1.5 Cireuitul secundar al sebirabitorului de cildur’ care foloseste ea rgent primar abur 4a o presune de max. 0,7 bar sau apé cu temperatura de may. 110°C se sagordesa4 la vagal de expansiune derchis printr-o conduct de siguran{ de ducere gio conduct’ de eireulatie, conform fig. 4. . a oe =. = Fig 4 2.1.1.6 In cazul punctelor termice echipate cu mai multe achimbitoare de cilldur’ care folosesc co agent primar abur ta presiunea de max, @,7 bar sou apf cu temperatura de max. 115°C, se pre- vyede o singuré condueta de siguran{A de ducere si o conduct& de circulafie, racordaté la vasul de expansiune deschis conform fig. 5. Fig.5 Robinetele de sigurant’ ou trei cli se prevAd ou conduate de evacuare, Pentru a se evita pierderile de apa in timpul_manevrelor de izolare a uni achimbitor de cildurd, conducta de evacuare fe leagi Ia partea superioart a vasului de expansiuno (fig. 5). 2.1.1.7 In cazul punctelor termice echipate ex dow’ schimbtoare de cildur’ care folosese agent termie primar Ja o presiune de max.0,7 ber sau api ou temperatura de max.5 11°O, s0 pot prevedes conducte de sigurana de ducere separate si o singuri conducti de circulayic conform fig. 6 sou conform pet. 2.1.1.6. STAS 7132-86 — = 2.1.1.8 Laaparatele la care apa este inoklzit’ direct prin amestec.on abur cu presiunea de max. 0,7 bar sav cu apS cu tomperatura de max. 115°, nu se previid disporitive de siguranj% propril. 212 Gonducte de sigurants 2.4.21 Conduetole de siguranti se pozearit fie ea in fig. 1, fle eu o ramp de minimum) 34% de 1g goneratoarele de cilduri spre vasul de expansiune. Dack aceste conditii nu pot: fi respectate, se'aplic’ prevederile pet. 2.2, 912.2 La traseului orizontal al conductei de siguranti de ducere (ou ramp de minim Bify9) nu trebrie sk septa 15 x 4, fn care a reprozints traseul vertical de deaaupra gene- ( n ratoralui de o&lduré 2.1.2.8 Pe conductele de siguranté este interzisi montarea orieliror organe de tnchidere in afara celor previznte la pet. 21.1.2 si pot. 2.1.6. 2.1.2.4 Le instalafiile ou circulitie naturald, intre conductele de siguranté de ducere gi de in- toarcere se pot racorda coxpuri de incilzire sau achimbitoare de eXhduri, cu condifia respectitrit prevederii de la pet. 2.1.2.3 — a, La instalatiile cu ciroulafie forjatik se interzice montarea eorpurilor de incdlzire si sohim- bitoarelor de eXduri intre conduetele de sigurant’.. 2.1.9.5. In eazul cazanelor de incilzire central si al schimbitoarelor de eilduri functionind in condifiile de la pet. 2.1.1.4..diametrul eanductel de siguranfi de ducere se alege din tabelull, in tunetie de putéres termici a generatoarelor de cilduri, consideraté in eondifit de solicitarc maxim’, Pentru eazane se ia In considerare puterea termici indicat% in cartea cazanului, dar min, 14,5 kW/m" suprafata de inedlzire. Pentru schimbitoare de c&lduri, puterea tormici se calculeazk corespunziitor tempe- roturii maxime a agentului termic. Diametrul conduetei de siguranja de ducere In eazane de api cali sau sehimbitoare de eilduri alimontato ew abur eu prosinnea peste 0,7 har san api cu temperatura peste 115°C ‘Tabetot t Presiunes Ia generatoral de elldurl ‘Lungimea. conductel de sigaranta de ducare ‘art m os | 10 T Fo [3.07 407 50160] 10 | 20 | 90 | 0 1 0] oo | a ) io Piiterea termics iametrul nominal al conduetsi Je siguranta e ducers iw im 45 38 | a7|eo| vo] eo] a5] 25| a5[_ a5 17 7 | a0 |= 75 |—0 [108 | —95-| a5 | 35 | a8 | as ar | 3 ‘35 _| 70. | 90" | “Toe |ias, | Was | Tas | 36 | as | 28 | aa | a ea 4_| a0 | Goo | 195 | 240 | 25 | a5 [as | a6 | ae [Wa | ae 30) “70 — | Hoo “a8 | ee" | Foe | a8 | 95 [95 |g | aa | aa [a 35 Bo | ito | 135 | 355 |a5 | 2s | 20 [afb | 98 | a | a 40 | 132 | “T80_| 375 |g | 38 |_| an | 92 | 22 | aa | a a ioe | —a138"| i609 | “aa | a5 |~aa-| aa | sr | 9a [a3 |] 0 cd 105 |“i05 | “F00 | “aio [Fas | a5 | aa [99 | a2 [a [a | a | a 30 198 _| 465 |“i90,|~235 | 200 | a8 | aa | 59 | 9a [32 | | a | 8 Ed ‘a2 |~17¢"|_a10"| 248 | a0 | s| 32. | a2 | 33 [a0 | 90" | oo | 38 ¥90_|“ia0_ [330 |~a60 | sis | aa [a2 | a2 | a0 [a0 | ao | a | 0 a 40 |i" | “240 | “a0 | 395 | az [32 | | a0 a0 | 50 | a | 0 oo 66 [Tats | 270 |7a18 | aro | 33 3} | a0 | 50 | 50 | eo 8] 77 175 |~348 |~205"|~350" | —a05 | 32 [a2 | a0] —o0 | 80 | a0 | a0] a7 | 345 | 220 | 300 | 270. | “a5 |st0-| a3 [ao [a0 | 80 | — 50" | 86°] ao | 0 Ti6_|__#76_| 260 —|~s00_|~as0-|_sa0'| ars |— «0 | —50°| a0 | 30 |— 80 | 5a} 0 | 135 | 208 | si0—|“aa5 | “S20 [ero [790 | —a0 | 80 |—s0.|— 50. | a5 | es | ae] 80_|— 250 | si0__| “a0 |~580 | “700 |~a05 | 50 | —s0 |~50"|~ Ga | an | os | as | os. 100 | 200 |" 435 ~|oos-| “ras |~a70_| Tis | s0 | —s0 |— ee | — os | “es | 05 | 08 | eo 7230. 350, 525 | 736" | 898 "| V0%s | F225 | 50 |" os | es | a5 | 95 | 05 | ob] 80. ‘370 | Ato | ~01s —} “50 | Toss | Faa0 65_| 65, | #5 | ~os | 30 | a0 | a0 ‘310 | 465 —| “700 | “as | 7300-| 1395 S a a 350 | sao 788 | Zo00 | 1836 | 1570 | & o_|—80-|[Fo0-| “00 ‘380_| “880 |e | G20 | 486 | a0 aoa0. 65 ‘80 | 80.390 | 400 25 | 610 | 960 | a80-| inns | Toxo E ‘30_|"00"| Zoo" | 200 488 — | ~700—|“Fos0— [abo [760 | 2000 = Too |“00_|~00"| 200 ‘500 | —785_|~Trs0 | 3570 | 1058 | 2205 | 80 Too | 00" |~ro0"|~200 85_| a1 _| 1920 —|"T700-{ aowo'| 2400, 30 100 | “700 | 700 | 225. ‘580 |_~a70_|—tat0 | wan0_| 2950 | 2618 ‘0_| 00 | 100" | toa | roe | “T00"| “12s 15 _ | e30__| 108 ~| 1095 | 2570 | 3700 160-100, |~Z00 |~t00_|—T00 | “ras |ia5 ‘50—| — #90 | sana — | "3006-2526 | 2050 00-100 | “100. |~206-|~100-|aa5 | ia5 650 | 1080 |~isav— | a170-| 2700 | 3180 300-100. |~60 | 100 [125 | a25"| —a25 730_| 1185 |~res8— | 230, | 2a25-| Se0 00" | ¥00 | “G00 “Fas | aas | ass | ae 770 |~ i889 — |~ira9 | aaa | B76 | Fas 100" [100 | “725-|~ra5 | va [was | a5 Ea EE EP 00 | 128 | 125 |~198 |—ia5 | age | 398 ‘200 | 1305 |~2000 | z900 | asso | aime 100°} “135 | 298 |~ras |~725-| 125 |a80, ooo |" i810 |~az70_ | Sao | sa7o_ | ase a6 [136 | 195 | “198 | 255 [a0 [a 1075 | 1625 |~3440_| S850 |-tieo | 4885, 125 | 125 | "135 | “125 | 19s | “160 | —180-| 3150 | i740 | —aei8 | Seas | anna | 62007 [426 |~a35 |ia5 | “ize | ap0 | iso | 180. i238 |—1a00 | ~ 3700 | Sevo |a765 | pe80. 195 | “125 |_135 | “is0_| 180 | i0 | a0 1900 |—1975_|~ 2065 —| aro | S000 |"ea90, 1a | ian |7a60-|~T50 | 350 | 150 |~180 1380 | 2090 | ata 125 [125 | "150 | 180 | i60 | 180 | 160 STAS 7152-86 at : Tabelal 1 (contiausre) rau eesti Ge a Tne conducted de sguranll de deers os | 10 T 30 [307 40 7 50 Leo! so [a0 | 301 @ | 6 | 6 | a0 [100 Pate test =| Diametral nominal at eonduclet de siguranta de ducere EB mm 150 | 180] 190 |_160 780-| 160 |~ 350 | “750, 150_| 150" | “350 | FF | 186 | “360 |~i76 | a7 is0-|is0 | 778 i60-| 160] “175 | Ts | 175 380-| 175 | “178 | te . i60-| “76 | 176 | a9 Ys [375 | T78 | 8 175 | 375 | 175 | 175 175 “75 | A785 | 178 | 375 | “175 | ~i75 | 178 75 |~175 | 175 | 175 | 175 | “175. | 375 7200 195 | 478 presi de 6 ar este perish doar tn intaaie aigumte edstorm pet. 2.2, ra 2.4.2.6 In caml schimbatoarelor de oflduri functionind in condi conditile pot. 21.18, 2.1.1.6 gi 2.1.1.7 diametrul conduetai de siguranjf de ducere se alege din tabelul 2, tn tuticfié de ‘putorea termics tn condifii do solicitare maxim’. Diametrul conductei de siguranfé de ducere In sehimbitoare de edlduri alimentate eu abur en presiune pind la 0,7 bor suu api ex temperatura pind la 115°C Tabelut 2 ; Freda i eightorat de dor TLungimes conducts de algurangi’ dp ducore os [a0 | 30 1 30]40 160] 60] 01 1] lw le Teil Paleres termios Diametral nominal at conducla de eiguranfa de ducere : Aw ‘am a30_| 350 |__s20.|_v00| 670 1045 | 1205] 25] 25 25) 25] 25] 26 B20 | tio | —Se0—| sis | Howe | reo | 142s | a6 | —ar [as | as | ar | ae] ae 0 | 465 _ | soo | san | ato | 305 [eas | a6 | as | as | aa | an | as | ar 350 | sa | “7e6~ | Hi0s | tase | "1570 | a820 | ae | —a5 | a2 | aa | ar |r| a { 330__| —B80—| 870 | 1320 | sai0 | 1720 | aas0 | as | —sa|—a2 | a2 | a2 [ae | ar aio | 640 | 990 — | 985. | Tans | Tons | BoW0 | 95 | aa |—ar|— 98 | as | a2 | ao | a e “405 | 700 _| ~ 050 | 1436 | 186 | abe0-|"aabo | as | aa | ae | 32 | ana [ao | 20 $06 | — 758 —| i160 [1570 | i620 | Boz | Bean | as |—9F | —a | 9a | —33| — a | a | ‘so | 818 _| 290 Y| F700" | 3000 | 2400 | 9x80 | — a3 | er | se | 92 | ae | a0 [so] 3 | —_6e | #9 | 4898 | Fa00-|-aaro_| Bois | ous | sa | 8a aa | — 40 |—go | ao | 96] sp 690_|— 90 | 1505 | 90 |"Z5a0-|-2f00 | 956 |—se | a3 | a2 | ao | a5 | 80 | ar |p “B70 _ | — veo | i510 —| aos |-Bs00-|"2965 | 3465 | 32 | — 92°] a0 | —a0-| so | —80.| “ao: {ar 700_|¥o50 | 1580 —|"a160 | ars | ate0_| 3575. | az |—32 | an | a0] —30-| — 30 | 80} gr : a0_| sia [ss 2a | "so" “see asap | —se-| | a] 50 || Bo | 50 | 758_| 1100 | “1740 [9440 | Geos | 00-| A600 | Ba | ax | aa | a0] set 50 | oo] oe a0 | a8 820 |"3700 | 3280 | aH | a8 | sa |man-| eo | —50'| a6 | 050 | 30 _|— 1995 | “2090 —|"Fv00 | "Seon | ares | aRe0"| "32 | 40-| —w0-| 80 |—so| a0 |e |e] 0_| aro |“ 2270 | "ata | "soso | -a585_| 8285 | —a2 | —s0 | —s0 fs} 50] 80 |~s0|—a> 1050 | ~ 12s | 2440 | sara |-etas | aes | S00, | ~s2 | —30 | —ao-|—s0}—s0 | —s0 | 05} gp 100 | 1740 | “2615 |"Ss00_|"4a7 |"G250_| e000 | —a0 | —¥0-|— 80] —s0 | —s0 | 30" | ae |—or 1g28|~ 1880 | 2790 |"st00 | ares |-b580"| eora | —wo-| —zo.| v0. | wo | 8] —as | ae] 1280 | i075 | “2909 _|"4126_| 3000 | s8s0_| eo10 | a0 | 50 | — a0 | so | —a5-| as | os |e 1200 _| ~ao50 | std | 60_|"s8o0 | ae0 | 7315 | a |—s0 | wo | —a0| ~os | —a | — ose . 1650 | “00 — | 8940 | Yoon | 8650_| s5on | 7707 | — aw. ~sof 0 | 9s | — as] os | a | . 1610 | —a35_ | 8800 | "anus | S830] Too | Bis9 | —o_| so} —o0.|— a5 | —ee-| a | as | 1620 | “000 — | 00 | “6080 | 7420 | 720 [76180 | — sa" | —s0-| —a5.| —os'| ~ee-| a |—ae-| a8 _|— 3500__|_se90-—| 7270 | ooo | ioamn|t2260 | —s0_| — wo |—as | es | —He] — 35] —we oe 2675 | dao | e100 | Bee | Tosboy iza00|ta248 | —G.| — os |—o5 | 05 | —as|—ww |e ae 0 | 4080 | goon wr | Taso) 860) wea as as | 05 | 66 | Sa a a a . © presiunen de har este permisd doar in instalatsle asigurate conform pet. 2.2. -t- STAB 7132-86 2.1.2.7 Diametrul conductel de siguranté de intearcere se alege din tabelul 3, in funstie de pu- terea termicés stabilit’ conform pet. 2.1.2.5 sf 2.1.2.6, Tabetut 3 Puterea termict | Diametrol nominal] Puteres termict | Dlametral nominet ageneratoarelor |” al couductel | a yeneratonretor ve ealdurs Ge siguranta fe ealdurs j fe Intoarcere aw mm kw 6 25 2910 65 a7 2 885 % 7a 40 8370 00 3430 % 1000 125 ; 2.1.2.8 Raza de curburi a conductelor de siguranfa trebule si fie de minim 3 ori diametral conduetei. 213 Vasul de expansiune deschis giconductele aferente 2.1.3,1 Varul de expansine deschis are urmstoarele funcfiuni : — preia variafille de volum al apei ca urmare a variatici temperatarii acesteia ; — impiedied cresterea presiunii in instalatie peste limitele admziise ; — asiguri in instalayie un nivel al apei care ei deplgeasel ecta corpului de inedlzire amplasat cel mai sus 5 — asiguri o micd rezerva de apA pentru acoperirea pierderilor normale; —~ — determin’ punctul de presiune dinamied zero in instalatic ; — asigurii evacuarea aerului din instalafia de ineiilzire. 2.1.3.2 Vasul de expansiune trebuie si fie conform SPAS 8941-79; el se verified la presiunea de 02 bar. 2.1.8.3 Vasul de expansiune se amplaseazt clt-mai aproape de axa verticalé a silii cazanelor (veal pet. 2.1.2.2). Vasul se izoleaz’ termic. 2.1.34 Vasul de expansiune deschis trebufe si aibii racorduri pentru : ~ conducta de siguranti de ducere; — condueta de sigurantis de intoarcere ; — condueti de preaplin (CP); — conduct de cireulagle (06); — robinet de semnalizare (rs). 2.1.3.5 Conducta de siguranfé de ducere leags partes saporiouri a generatorului-de oktdurd en parten superioard a vasului de expansiune, deasupra conductei de preaplin. ‘Ta instalatiile cu ‘cireulatie natural’, legarea conductei de sigurangi de ducere Ja vas so faco printr-o pip’ a cdrei inilsime, A, trebuie si fie mal mare decit diferena dintre nivelul apel din conducta de siguranja de ducere si din conducta de sigurangé de intoarvore, pentra a impiedica deversarea opel In vas (fig. 8). mes ° 2.1.3.6 Conducta de sigurangi de tntoarcere leag’ partea de jos a generatorulul de ofldurt (sub nivel robinetului de semnnlizare) co parten Vasului, fa fundul vamilui Wain du-se un xpatiu de min, 20 mm pentru eventiiale depaneri, BTAS 7132-86 -8— 21.8.7 Robinetnl de semnalizare (Dnl/2) permite verificaroa gradului de umplere en api a instalagiei; robinetul de semmatizare se Tacordear Ja min. 200 min de fundul vasului. 2.13.8 Conducta de slgurans de ducere so leagt la vasul de expansiune gi printr-o conducté de sdrenlate cu dinmetrol e min. 15 mm pe care se Interealeant un robines san un teu de regla) 8). ¢ 2.1.8.9 In eazul existontel uni singure conducte de eigurang’ de ducere, partes inferioar’ @ generatorului de cildurd si parca inferiowr’s a vasulut de expansiune so teagi printr-o eon- duct de clroulatie suplimentars (ea in fig, 4,5 si 6), al cAvei diametra se ia, im fumetie de pu- terea termied a genetatorului, din tabslul 4! ‘Tabetul & Dismetral nominal aoe ere aura] W condictol de circuatie ‘a generotoareler de chard kw Tg000 T5000 as 2.2.3.10 Volumul util al vasului de expansiune, V,, care reprezint% volumul cuprins intre nive- Tul racordului robinetului de semnalizare si cel a conductet de preaplin, se ealcaleaz’ ett relatia: Vy =19-av (im) in care ‘ AV cregterea de volum a apei din-instalatie datoriti, dilat&vii, in metri cubi; ad (= = 1) * Vie Volumul apei din instalatio stabilit prin insuzarea conjinutului de ap din elo- mentele componente (generatoare de cfildur, tevi, corpuri de ineillzire ete.), in metti cubis « —volumul masic al apei la temperatura medic (media aritmetic’ dintre temporatura din conductele de ducere gi de intoarcere, in condifii nominale), in metri ceubi po kilogram; %» —volummal masic al apei la 10°C, in metri eubl pe kilogram. ‘Yolumul masic al apei, v, sei din tabslul 5, in functie de temperatura. Tabak 5 av in care 2.1.3.1 Volumul util al vasului de’ expansiune poate fi repartizat mai multor vase, dintre care ‘uncle racordate direct la conductele de siguranfi de ducere gi de intoarcere iat altele, racor- date prin conducte de legituri Ia conducta do sigarant’ de intoareere, Aceste conducte se dimensioneaz 6 i conductele de circulapie suplimentare (tabelul 4). 2.1.3.12 Condueta de preaplin trebule si aib& capitul de descireare amplasat fn centrala ter- micd (punetul tormie). Dact acest Iucru su este posibil, spafiul in care se amplaseazi se pro- {ejeard impotriva inghefulut, lar In vasul de expanaltne se racordeazh o conducts suplimentars - de semnalizare a preaplinului, eu diametral de min, 15 mm, avind-eapStul de desedreare am- plasat inccentrala termic& (punctal termic). " ‘= SLAB Se S)6 la Pind Ia nivelul fundulai vasalvi de.expansimie, conducts de preaplin trobuio ‘si alba Be aria soofiunii transversale egal cu suma ariilor soctiunilor conductolor de signran(i, de ducere gi de intoarcere; restul conductei de preaplin trebuie s& aib& un diametru cel phgin egal cu col al conductei de siguranjé de ducere, 2.1.3.14 Vasul de expansiune trebuie pus in legitura cu atmosfera.printr-o conduct de deza- crisire récordats Ia conducta de preaplin (fig. 8.) = Diametrul conductei de dezaerisite trebuie sh fle egal cu cel al conductel de sigurants de duoere. 22, Mimuri de sgurangi la instalaii de tnedzire eu supape do igaranta gi vase de expansiune se. Prevederile se referé la instalofille de inctlzire central cu supape de siguranta gl vase de expausiane Inchise, eu eazane sau schimbainare de eSiduré, in care apa are temperatura de max. 115°C. ‘Cazanele de incllzire cu ap& avind temperatura pin In 115°C trebuie si, corespund’ presoripfiflor tehnice 0 31 — Coleotia ISOTR. supapele de siguranti trebuie omologate conform preseriptiilor tehnice © 37 — Ooleotia ISCIR. ‘Vasele de expansiune cu presiunea de funcfionare mai mare de 0,7 bar trebuie constra- ite conform. preseriptiilor tehnice C 4 ~ Colectia ISCIR. 221 Asigurares generatoarelor de chldurd 2.2.1.1 Instalafiile de fueilzire central echipate eu cazane sau schimbitoare de cAldari, se asiguré fmpotriva depigirii presiunfi si temperaturii eu-urmétoarele dispozitive de sigurant’ si control : ‘ — vas de expansiune inchis; — supape de sigurangs ; — limitatoare de temperaturs ; — instalatie de semnalizare ‘acustio’ la atingerea temperaturii maxime admise. La cazane se mai prevode un robinet de retinere ea ventil; se recomand’ montarea, unui robinet de control al umplorii ou apa. 2.2.1.2 Vasele de expansiune tochise se, preyid cu urmXtoarele disporitive de siguranti gi de control : — supape de sigurantg ; — indicator de nivel 5 — instalafio de semnalizare acusticS Ja seiderea presiunii sub ‘valoarea minim’ admisi. 22.1.8 Plecate'generatdr de eflduri trebule 6h fle previit,ou ool putin ous supape de l- fi; se excepteadi cazanele cu puterl termice mai mici de 60 kW si schimt le de elder de orlee fe, la care ge auntie montanes unel singure supape de siguranta (ig. 8, 10 gi lt). Secflunea de seurgere a fiecdrel supape de siguranta trebuie fle min. 400 mm*. ‘Numérul de supape do siguran{ necesare se calculeazS conform pet. 3.2.2.5. 2.2.14 Supapele de siguranf’ se monteaz% pe conducta de ducers care pleac’ de la partoa eu- porloant a generatorulut de eildurs sau pe uh racord suplimentar nourt 1a condmeta de dncere fieclirui generator (fig. 9 10 si 11), rr 2.2.1.5 Intre generatorul de c&ldurs si supapele sole de signrant% nu trebuie e existe nici un organ de inohidere. 2.2.1.6 Daci mai multe generatoare de ciildur’s aint legate Ia acecagi conduct de duosre, se ‘pot monta supape de siguran}’ comune tuturor generatoarelor (In locul eelor prevazute conform . 2.2.1.3), ae ee organe de tuchidere.’ Se monteaa& cel putin dou supape de sigurana, avind fiecare aria sec- fiani de sourgare de min, 1900 tom’, Numiral de supape do siguraa}i; neceare so ealoutoush conform pet. 2. c——c——e: “Comende pompeior 1% de odoos: 06 ta ‘sou Buren a eek cope Say 2.2.7 Conducta de la generatoorele de cildur pind la racordul supapei de siguranf trebuie 8% aiba pant& continus ascendent4; diametrul sin minim este col rezultat conform pet. 2.1.2.5. 2.4.8 Mai ronlte mpepe de siguranih destinate protect! generatoralut do edu se pot mon- ta pe 0 conductd eomund de racord. In cazul cind Inngimea acestei conducte nu depiigeste 1000 mm, aria sectinii ei trobuic sit tie eu minimum 25%, mai mare decit ariile ineumate ale sectiunilor de intrare ale supapelor montate. Yn camul cind Iungimea conductei comune de racord depigeste 1000 mm, la deter- minarea ariel sectinnii ei trebuio Inate in considerare si pierderile de presiune pe traseul ei. 2.2.1.9 Pe vasul de expansiune se monteaz’ cel pufin o supapi de siguran{ cu aria secfiunii ae sourgere do min, 490 mm*, 3 ‘Numiirul de supape do sigurangi, necesare se calenleazi, conform pet. 2.2.2.5. 2.21.10, Montarea supapelor de siguranfit trebuie astfel outa inett sk tie ugor aeéesibile, iar fluidul evacuat la intrarea lor in fanetiane nu trebuie sk pun.tn pericol personalul de thtre- finere din central’, 2.2411 Limitetoarele de temperatura trebuie #4 actioneze automat si rapid asupra alimentirii ‘eu combuetibil (sau agent primar) a fiecdrui-generator in parto sau a grupului de generatoare, Js depigirea, temperaturil maxime. Ele trebule 8 se blochoze in posifia inchis la intreruperea urlor de acfionare Jar deblocarea. lor trebuig tA fie posta numal manual. Sesizoarele Iinitatoarelor de temperaturi se monteass pe conducta, de tacord a fiecdrni generator la condueta de ducere, iar fntre generatoarele do cAldura gi sesizoarele respective nu ‘trebuie si existe organe de inchidere. 2.2.1.12 Fiecare generator de célduri trebuie echipat ou un térmometra on contacte eleetrice care gomandA funetfonarea instalafiel de somnalizare acusticl la depasirea temperaturii maxi- me admise. Fig 2 2.2113 La vasul de expansiune inchis so monteazi un manometru cu contact care comand’ funcfionarea instalafiei de semnalizare acustic’ la sedderea presiunii sub valoares minim’ admis. 2.21.14 Ta locul manometrelor cu contact care asiguri. comanda automat& pompelor de adaos (fig. 9, 10 gi 11) se pot monta nivostate care, prin comenzi de pornire si opzire & pompelor de adaos, asigurd pistrarea nivelulai minim de api tn vasul de expansiune tuchis. re STAS 7132-86 222 Supape do sigurangs 2.9.2.1 Supapele de siguran{i an rolul de a proteja instalatiile de ineSlzire contrakS echipate ou vas de expansiune inchis impotriva éresterii presfunii peste valorile maximo admise, 2.2.2.2 Principalelo cauze de crestero’a presiunii peste valorile maxime admise sint : 4) formarea aburului saturat ca ummare a fierberii apei din geuoratoarele de cAldura; >) functionarea necorespunziitoare a compresoarelor de aer sau butelillor de gaz ¢) functionarea necorespunziitoare a pompelor de adaos ; 4) sporal de volum de api reltat din dilatarea acesteia in regim termie nominal, care nu este preluat integral de vasul de expansiune inohis. 32.23 Bers fiecare din cauzele de orcstere a prestunii se previd separat grupe de supape de siguranta. Dact pentru dons cauze de cregtere a presiunii local de montaj al grupelor de supaps coincide, se alege grupul de supape cu capacitatea de evacuare cos, mnai mare. 2.2.2.4 In tunojie de cauzele de crestere a presiunii, supapele de siguran{i trebuie si poatt evactia urmiitoarele debite de fluid: @) debitul de abur produs de geteratorul de cSldurd, D, caloulat cu rolafia : D= 1,72, (Ukg/hy fn care , puteres termicd a generatoarelor de eflduri Ia solicitarea maxims, in kilowafi, con- form pet. 2.1.2.5; 2) aebitut dé acral compresorulut sax debitat’de gaze al butelillor, corespunzitor Presiunii maximo admise in vasul de expansiune, in kilogranie pe ori; ©) debitul de afi al pompelor de adaos, corespunziitor presinnii maxime admise in ‘Yasul de expansiunie, in kilograme pe’ ori; @) debitul de api, numeric egal cu sporul de Volum produs ls dilatarea apei in regim termic nominal, in 18 pe ord, 2.2.2.5 Numérul supapelor de siguranti: necesare protejiirii instalatiilor de ineiilzire central se calouleas4 eu urmitoarele relat — pentru evacuare de abur : 2s 0,544 (m+ 1) — pentru evacuare de aer sau gaz’: DV Eau + 278) ee B00}Aa (p, + 1) — pentru evactare de api: é D . n= —— ~ 16124 Vin, ~ Poe D debitul de fluid stabilit tn functie de canza cregterit presiunii conform pet. 2.2.24, in Kilograme pe ori; . coeficientul de scurgere al supspei dotermiiiat, conform prescripfillor tehnice C 87— Colectia ISOIR, inseris in documentatia tehnicd a tipului de supapd ales ; : . A aria seetiunii de scurgere tipului de supapé ales, inserist in documentatia tehnicd a \” produsului, in milimetri pitrati ; la alegerea tipului de supapis se tine sama do aria mninim’ a sectiunii de scurgere, conform pet. 2.2.1.3, 2.2.1.6 gi 2.2.1.9; 2% Presfunen maximé admisi in amonte de supapa de siguran tn bar, stabiita avin- lu-se tn vedere presiunea maxima admis’, in instalapia in finefinne, presiunes sta tic din instalapie gi caracteristicile echipamentelor de comand din instalafie ; ind presiunea tn amonte de supapa de siguranf’ atinge valoarea p,, presiunes din insta- lagie in aval de’ pompele de circulafio aflate in functiune nu trebuio si deplgensc valoarea maxim’ admisi pentru elementele componente ale instalafiel, OBSERVATIE ~ Procunsaderealar, p,, marcath pe supapsle de slgurants, definits conform prescxiptilor teh | lee 87 ~Coleeyin ISCIR are valoarea’ 4 ‘ Pratt : r : 7 ’ | | Se eee - 2 — B constanta caracteristic’ a gazului, care se calouleaz’ cu relagia @ Raz MH in care @ = 8314 I/kmol.K Af masa molari a gazului, tn kilograme pe kilomol ; — penta azot At ‘frye temperatura maxima a fluidului ce se evacuears prin supapil, in grade Celsius ; P" coeficientul de dilatare a fluidului evacuat prin supapi; } — 0,484 P. presiunea in aval de supaps, in bari; ® densitatea apei Is temperatura gl presiunea din amonte de supapa de siguranji, in Adlograme pe metra cub. ‘2.2.2.6 Capacitatea de evacuare insumaté a tuturor supapelor de siguran{i, trebufe si fie mai mare decit debitul de fluid ce trebuie evacuat, Yaev fen) in care ‘n are seranificatia anterioar’ ; , copacitatea de evacuare & unei singure’supape, in kilograme pe ori, care se ealeu- Yeazi. ou urmitoarele relafil : ° ~ pentru evacuare de abur! @=05 «A (+1) — pentra evacuare de gaze : a= 5009 2A lh +0. VE Gon. +273) — pentru evacuare de api : G =1,610 AVR, — poe in care 4 A, Pry Ry faass Pe §L-9 ML semnificatiile anteri care. 2.2.2.7 Supapele de siguranji ce amplaseazi astfel : . ’ ‘ — pentru evacuares aburului, la iegires agentului termic din genoratoare’ (conform pot. 221.4... 2.2.1.8); ~ Ponta evacuares aerulul (guzul), In partes superioars # vasului de expansiune — pentra evacuarea apei, pe conducta de tacord o vasului de expansiune inchis. 223 Vasul de expangiune inchis 2.2.8.1 Vasol de exponsiune inchis are urmiitoarele funofiuni : — preia variafille de volum al apei datorite variatillor do tamporatur’; — Asiguei menfineres presinnii tn instalafie intre limito ptestabilite ; — atiguré 0, mio rezervi de api pentru acoperires,plerderiior normale, 2.2.3.2 Volumnl vasului de expansiune fnchis, V, so calouleazi op relatia : 1 1 — Pee . Pass v=aiear (m) fn care ‘AV are semnificatia anterioard ; ‘Pow Presitnea minima in vaaul de expansione inchis, in timpul funetiondrsinstalafie, in bari; Pay Se stabileste astfal incit presiunea in orice punct al instalaficl sh fie mal mare deeit presiunea aburului saturat corespunzStoare temperaturii apei din eonducta de ducere ; Poe, presiunea maxims in vasul de expansiune inchis, in timpul funefionfri instalafics, ‘bari ; Pass se stabileste astfel Incit 8% nu se depaigeascd presiunile admise pentra elementele componente alo instalatiei interioare. a— i= STAS 7132-86 2.2.3.3 In cazul cind, prin aplicarea relafiel de la pet. 2.2:3.2 rezult V > 5000 1, vasul de expan- siune inchis preia nuai o parte din eresterea volumulai datorita dilatinii, AV, pentru restul volumului previzindu-se rezervoare de acumulare deschise. 2.2.3.4 Se recomand’ ca yolumel total al rezervoarelor de acumulare deschise si fie aproxi- mativ egal cu. volumnat vaselor de expansiune inehive ; acest lucru se obfine decd vaeul de expane siune inchis se dimensioneazd pentra un volum egal cu (0,2... 0,3) AV. 2.2.3.5 In varele de expansiune inchise la presiunes de mas. 1,5 bar, mediul elastic poate fi aerul eau azotul, Pentru presiuni mai mari se utilizeazi, de preferinti azotul, 2.2.46 Alimentarea cu apit a instalafillor dotate eu vaso de éxpansinne inchise se face, do regult, cu pompe de adaos comandate de presostate san de manometre ou contact. Alegerea pompelor se face {inindurse seama atit de necesitatea completiii apei din insta- Jajie precum gi de timpul necesar stabilit pentru aceast’ operatic, ' Se prevad dow’ pompe al ciror debit minim, D,, se stabilegte ou relafia : oa) in care . Q, are semnificatic anterioara, - 8 PREVEDERI REFERITOARE, LA CONTROLUL SI VERIFICAREA MASURILOR DE SIGURANTA 3.1 Pentru controlul temperaturii, presiuii cu: nivelului de umplere, instalafiile se eehipeazi — termometru la fiecare generator de cildurit (pe care se marcheazi ou rogu tempern- ‘ura maxim’ admisa) 9i pe conductele comune de ducere gi de intoarveroy ~ manometru la fiecare generator de oldur’ si in aece puncte ale instalafiel unde intervin- modificdri xemnificative ale presiunli; — Ridrometza (pe cate se marcheaz nivelul de umplere a instalafiei), 3.2 Dispozitivele de siguranfii utiliaate trebuie si tie omolegate conform instructinnilor in vigoare. 3.3 __Heglarea supapelor de siguranfa se efectueani odatti eu incercarés la presiune @ insta- lafiel respective. Dupi revenitea ventilulul supapel in pozitia inchjs, nu trebule sk se produce sedpari de api. 34 La intervale de max. 6 luni se verifick supapele de siguranti si dispozitivele contra intoareerii curentului de api precum si starea de corozinne a yasulni de expansiune, Remultatele verificdrilor se consemneazi, in procese verbale. 3.5 tn centralele termico gi punctele termice trebuie figate la loc vizibil instructiunile de exploatare gi intretinere a insialafiei, cu indicarea clark a eparaturii gi armiturilor de manovré precum gi modul de: verificare a lor. 5 Responsable proteetatal = TOCPDC— instizatul de Cercetar in Construct g1%eo- mia Tnaitatal de Coastrect — Bucuregtt tng, Tamra rote Jog. Alecandea Costdehet 4. ing, Constantin Banera Fedncat tnt Tonteal roma, de sundardaare ng. agents Botea ‘Stands Jost elaborat initia) Colnbecatort anol 1865 yf s-2 revisit in = Tnspectoratal General! de Stat pentru Investits— Conetrnel Tnspectla de Stat pentru Cazane, Reetplente sub Pre- une sf Tnstalajii'de Ridieat ‘nstitutal de Protectan Constrdéti Tipisate — Suen curesti Tnstltutal de Proiectir ,,Proicet Bueures” 074 = 2850427 ex. [ P. Informatie @ 5452 z i é : 3 i a a 5 a

S-ar putea să vă placă și