Sunteți pe pagina 1din 2

viaţa creştină ! , !

(
publicaţie editată şi distribuită gratuit de parohia „sf. arh. mihail și gavriil” - poieniţa, com. vânători, jud. iaşi, protopopiatul paşcani
)

Aceea este smerenie, când cineva se ştie pe


sine că a făcut multe fapte bune şi totuşi
nu se mândreşte.
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR

Mândria este învăţătură a diavolilor, de-


făimare a oamenilor şi izgonirea ajutoru-
lui lui Dumnezeu.
SFÂNTUL IOAN SCĂRARUL

I
ată că au venit din nou săptămânile pregăti-
toare pentru Marele Post! Să mulţumim
Domnului, Care ne-a învrednicit să apucăm
această vreme mântuitoare de suflet! Să ne rugăm
ca El să ne ajute şi să ne folosim de această vre-
me potrivit bunelor Lui hotărâri privitoare la noi.[...]
În ziua de astăzi şi în toată săptămâna urmă-
toare să luăm lecţie de la vameş şi fariseu şi să
a o formă de comemorare a vieţii şi a
C
învăţăm această lecţie. Ea este scurtă: nu te nă-
dăjdui în dreptatea ta, ci, cu toată bogăţia fap- faptelor Mântuitorului Iisus Hristos,
telor tale bune, toată nădejdea mântuirii să ţi-o Anul Bisericesc poate fi împărțit în trei
pui în milostivirea lui Dumnezeu, strigând din mari perioade, numite după cartea principală
adâncul sufletului: „Dumnezeule, milostiv fii mie, de slujbă folosită de cântăreţii din strană în
păcătosului!” Privind la fariseu - cel dojenit, să nu fiecare dintre aceste momente şi anume:
credeţi că faptele dreptăţii, cucerniciei, binefacerii 1) Perioada Triodului (perioada prepasca-
şi înfrânării aspre nu înseamnă nimic în ochii lui lă);
Dumnezeu. Nu! Domnul l-a dojenit pe fariseu nu 2) Perioada Penticostarului (perioada pas-
pentru faptele lui, ci pentru că acesta a început să cală);
se laude cu ele, pentru că îşi pusese în ele toată 3) Perioada Octoihului (perioada postpas-
nădejdea sa, uitând de păcate - de care, bineînţe- cală).
les, nu era slobod. Deopotrivă, privind la vameş, Etimologic, termenul „triod” vine din lim- Paştilor. După cum arată părintele Ene Bra-
să nu credeţi că păcatele au puţină însemnătate ba greacă, de la „triodion”, format din cuvin- niște, primele trei săptămâni din această
înaintea lui Dumnezeu. Nu! Domnul îl laudă pe tele „tria” (trei) și „odi” (odă), și înseamnă perioadă constituie un timp de pregătire du-
vameş nu fiindcă prin păcatele sale s-a pus în cântare sau imn în trei ode sau strofe. Din hovnicească în vederea începerii postului, iar
starea de a nu fi vrednic nici să privească la cer, ci punct de vedere practic, în viața liturgică, restul de şapte săptămâni - adică insuşi Pos-
pentru că, după ce s-a adus aici prin voia sa cea Triodul are două sensuri: tul Paştilor - este vremea de pregătire, prin
rea, i-a părut rău şi s-a străpuns pentru aceasta, a) Cartea de cult în care sunt cuprinse texte- pocăinţă, post şi ruşăciune, pentru a ne în-
aşteptând să îşi afle izbăvire doar în milostivirea le și cântările din această perioadă liturgică. vrednici de marea sărbătoare a Învierii Dom-
lui Dumnezeu - îl laudă pentru această întoarcere Numele cărții vine de la numărul celor trei nului, precedată de amintirea Patimilor Celui
de la păcat la Domnul, pentru duhul smereniei şi cântări (de regulă) din canoanele Utreniei, ce S-a răstignit pentru noi.
durerii inimii întru care striga: „Doamne, milostiv fii spre deosebire de cele cuprinse în Octoih Cu alte cuvinte, perioada Triodului este un
mie, păcătosului!”. sau Minei (opt sau nouă). Cele mai multe adevărat ghid duhovnicesc de înălţare a
După ce am luat acum ceea ce e adevărat şi cântări din Triod au fost compuse de Sfântul omului din păcat, oferindu-i acestuia pe tot
de la unul şi de la celălalt, primim lecţia aceasta: Teodor Studitul și de fratele său, Iosif Stu- parcursul Postului Mare povățuirea necesară
osteneşte-te şi lucrează Domnului cu o osâr- ditul, care au completat opera imnografică a pentru a ajunge la bucuria Învierii.
die, după toată lărgimea poruncilor Lui - însă Sfinților Cosma al Maiumei și Andrei
nădejdea mântuirii să ţi-o pui - toată - în milostivi- Criteanul. Astfel, înțelegând că Triodul nu este o
rea lui Dumnezeu. Niciodată nu vei ajunge să fii b) Așa cum am văzut, Triodul și este una simplă carte folosită la strană, ci o perioadă
îndreptat în ochii lui Dumnezeu întotdeauna şi în dintre cele trei mari perioade ale anului de sfințire a vieții sau un îndrumar pentru
toate: de aceea, oricât ai părea de îndreptat pe liturgic, care ţine de la Duminica Vameşului suflet, Învierea Mântuitorului nostru Iisus
dinafară, nu înceta niciodată să strigi din inimă: şi a Fariseului (cu trei săptămâni înainte de Hristos va fi și propria noastră înviere din
„Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!” începutul Postului Paştilor), până la Duminica somnul păcatului și al morții.
VIAŢA CREŞTINĂ • 9 februarie 2020 2

astfel dogma acelui fel de eres al acelora”. regăsesc în Evanghelia Vameșului și a Fari-
Mai concret, „urâtul post” despre care vor- seului, citită în Biserici în prima duminică a

D
acă urmărim în calendarul ortodox pri- bește Sfântul Sava este, de fapt, un post de Triodului. În pericopă este descris felul mân-
ma dintre cele trei săptămâni pregăti- doliu care dura o săptămână, instituit de către dru de a posti al fariseului, în antiteză cu sme-
toare dinaintea Postului Mare, obser- episcopul Serghie Armeanul (sec VI) în cin- renia vameșului, care era păcătos și mărturi-
văm că zilele de miercuri și vineri sunt însem- stea câinelui său pierdut – Arțivurion (de aici sea acest lucru în rugăciunea sa. Astfel, pen-
nate cu harți, adică în aceste zile nu se mai și termenul „harți”). Acest post a fost condam- tru a ne pregăti de post așa cum se cuvine și
ține post, ci este dezlegare la orice fel de nat, de-a lungul veacurilor, de mai mulți Pă- pentru ca nici noi să nu postim ca fariseul, cu
mâncare. rinți ai Bisericii, printre care se numără Sfântul îngâmfare şi laudă, Biserica a suspendat total
Tipicul cel Mare al Sfântului Sava arată Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantino- postul de miercuri și vineri.
motivul dezlegării din această săptămână: polului și Sfântul Cuvios Teodor Studitul. Înțe- Cea de-a doua săptămână a Triodului este
„Trebuie să se ştie că, în această săptămână legem că intenția pentru care nu postim în una obișnuită, adică vom posti miercurea și
postesc blestemaţii armeni urâtul lor post, iar această perioadă este una apologetică sau vinerea, iar cea de-a treia săptămână este
noi, monahii, în fiecare zi, chiar şi miercuri şi polemică. cunoscută drept Săptămâna albă, atunci fiind
vineri mâncăm brânză şi ouă în ceasul al no- Pe de altă parte, semnificațiile duhovni- dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește în
uălea, iar mirenii mănâncă carne, răsturnând cești și pedagogice ale acestei săptămâni se toate zilele, inclusiv miercurea și vinerea.

până la Efes, în drumul său spre Siria. Acolo s-


au întâlnit cu Apolo, bărbat iscusit la cuvânt și

U
nii soți știu cum să se comporte, pentru a bun cunoscător al Scripturii, dar totuși deficitar
obține tot ceea ce e mai bun de la viață. în unele puncte ale învățăturii creștine. Cei doi
Ei se completează reciproc, valorifică re- soți l-au luat la ei și l-au învățat cu de-amă-
ciproc punctele forte și formează o echipă efici- nuntul calea mântuirii lui Dumnezeu (Faptele
entă, eforturile lor unite influențând pe cei din Apostolilor 18, 24). Ei au fost cu Pavel în Efes
jurul lor, fiind oricând gata să se sacrifice pen- în timpul șederii sale de doi ani în marele oraș
tru cei dragi. O astfel de familie au fost și Sfin- asiatic, pentru că vom găsi saluturi de la ei în
ții Apostoli și Mucenici Acvila și Priscila, Epistola întâi către Corinteni, care a fost scrisă
prăznuiți pe 13 februarie. Ei nu sunt niciodată de la Efes, în acea perioadă (în jurul anului 56).
menționați separat în Biblie, căci în căsătorie și Dar când Pavel a părăsit Efesul, tovărășia lor ficiu care aduce mulțumirea Apostolului și a
în slujirea lui Hristos au fost mereu împreună. pare să se fi încheiat și aflăm următoarele date Bisericilor dintre neamuri a fost un simbol minu-
despre ei în Epistola către Romani, scrisă după nat al admirației și al dragostei pentru Apostol.
Colaboratori apropiați ai aproape doi ani, în care Acvila și Priscila sunt Dar motivul cel mai profund era o dragoste
Sfântului Pavel salutați încă o dată, ca locuitori ai Romei. uriașă pentru Stăpânul Apostolului, pentru Hris-
Acvila era de neam evreu, însă nu se știe dacă tos, Care spune: „Mai mare dragoste decât
Exemplu de sacrificiu de sine aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l
și soția sa, Priscila, era de același neam. Nu-
mele ei este roman, dar asta nu decide cu Deși avem puține date despre această familie pună pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13).
privire la originea ei, deoarece este foarte des dedicată slujirii Evangheliei, există câteva lu- Modele pentru perioade tulburi
întâlnit obiceiul ca evreii din Imperiu să adopte cruri care trebuie evidențiate. Priscila și Acvila
un nume roman. Familia a locuit în Roma, însă sunt un exemplu strălucit de devotament Într-o perioadă în care Biserica este atacată din
a fost expulzată de acolo împreună cu toți eroic, aprins de credința creștină adevărată. toate părțile, această familie ne arată cum ar
evreii, în anul 49, din ordinul împăratului Clau- „Pentru viaţa mea”, spune Apostolul, „şi-au trebui să ne mărturisim credința: chiar cu
diu. Motivelele edictului împărătesc le-au repre- pus grumazul lor”. Nu se știe exact la ce inci- prețul vieții, așa cum au făcut-o toți sfinții martiri
zentat, așa cum afirma scriitorul latin dent face referire Sfântul Pavel, însă este clar de la începutul creștinismului până acum,
Suetonius, conflictele publice generate de că e vorba despre o situație în care viața i-a având în față modelul lui Hristos, exemplul
evrei, din cauza unui anume lider, „Crestus”. fost pusă în pericol, iar cei doi apropiați ai săi suprem de sacrificiu, de dragul oamenilor.
Dacă aici Crestus se referă la Iisus Hristos, au fost în stare să se sacrifice pentru el. Con- Credința în Hristos și consecința acesteia,
atunci tulburările raportate de Suetoniu puteau textul activității sale în Efes este cel mai potrivit dragostea față de El, transformă fricoșii în eroi
fi generate de opoziţia înverşunată a iudeilor pentru a încadra acest eveniment, deoarece și, prin distrugerea egoismului, face ca sacrifi-
faţă de stăruitoarea predicare a creştinilor. Efesul a fost cel mai periculos oraș în care și-a ciul de sine să fie natural, ușor și binecuvântat.
Așadar, expulzați din Roma, Acvila și desfășurat activitatea, de multe ori fiind aproa- Eroismul poate fi exercitat și este necesar în
Priscila au venit de acolo până la Corint, posibil pe de moarte, așa cum el însuși mărturisește: viața de zi cu zi, căci același Duh care i-a purtat
în drum spre Pontul natal al lui Acvila, pe malul „Nu voim, fraţilor, ca voi să nu ştiţi de necazul martiri spre locul în care aveau să-și dea viața
Mării Negre. La Corint s-au întâlnit cu Sfântul nostru, care ni s-a făcut în Asia, că peste mă- pentru Hristos se manifestă și în rutina vieții
Pavel, aflat în cea de-a doua sa călătorie misi- sură, peste puteri, am fost îngreuiaţi, încât nu noastre. Dacă dragostea pentru Hristos va fi în
onară. Acolo au muncit împreună, făcând cor- mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viaţă. Ci noi, așa cum ar trebui să fie, vom fi gata să
turi, lucru care, probabil, a dus și la convertirea noi, în noi înşine, ne-am socotit ca osândiţi la devenim scuturi vii în fața oricărui dușman al
celor doi. moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, credinței și ne vom putea lupta cu fiarele, așa
Un an și jumătate mai târziu, Priscila și Ac- ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morţi” (II cum a făcut și Sfântul Pavel (I Corinteni 15,
vila l-au însoțit pe Sfântul Pavel de la Corint Corinteni 1, 8-9). Acest act mărinimos de sacri- 32).
contact: pr. marius-ionuţ tabarcea, tel. 0745776456, mail: parohia.poienita@yahoo.ro, web: poienita.mmb.ro, facebook.com/parohiapoienita