Sunteți pe pagina 1din 65

Ion Dumitrescu


de grad superior

\olumul I

EDITURA MUZICALĂ
ION DUMITRESCU

Numerotaţia paginilor din


program corespunde
cu cea din cartea reală.

120
s o L F E G I I
DE GRAD SUPERIOR

VOL I
60 de solfegii ~modutantt ln toate tona.....µJe majore
(diatonice) şi minore (armonit·e şi meJodlce cromatice)

EDITURA MUZI C ALA


A USIUNll CO MP OZIT ORILOR
Bucurull - 1972
.,
P R E F A T Â

Am rost mul~ ani profesor de teorie ~I soUeglu la Conservatorul dln BucureşU,


şi, fn munca mea cu atudentll. m-am tmpledlcat ln!otdeauna de lipea materialelor dl-
dlctlce muzicale.
Pentru a supJJnl aceastJ lipsă, a trebuit sl scriu orii de orii un mare numllr de
solfegii, care a-au daptndlt şl s-au pierdut tn !ntreglme.
Nu ml-au mal rimu dectt experlenta şl dortnta de a alclltui şi Upllrl ctndva o ase-
menei colec1Je.
lndepllne8C astăzi aceută veche datorie cu !ncredintarea cll, oric!t de modeatJ ar fi
contrlbutla mea, ea poate totu~i foloel muzicu l'Ofnt~.
Splendida fnfiorlre pe care o c~ viata muzicali din jara noastti tn ultima
vreme ae datoreşte, tn primul rtnd, conditli1or favorabile care a-au creai artelor şi crea-
torilor de aril tn anii puterll populare. Se datoreşte printre altele, lntr-<i misurli demnă
de luat tn seamă, şi contrlbulfel profeaorllor de muzicii din conserva(oare, ~li speciale
şi de culturA general.I.
Misiunea pedagogului muzieal laţi de proceaul de d&voltare a muzicii noastre noi
este asth~ mal mult ca nlciodatJ, la lei de lmportantli ca şi a compozltorulul, mu:zlco-
logulul şi lnterpretulul.
O datJ cu pătnmderea din ce ln ce mai adlncll a muzicii tn marile mase, devine tot
mal acblală •rclna educatorului şi re!lpOOSBbllltatea lui la1ll de ridicarea poporului nostru.
lnvi\ămlnlul muzical trebuie sl devină bau de acţiune pentru tndrumarea oamenilor
muncU din ţara noastrA spre tnţelegcrea şi, astrei, spre bucuria tnaltli pe care e capabllli
sli le-<> procure muzica.
Cu aceste gtndurl am lnceput munca pentru alcătuirea colectiel de latL
Aceasta cuprinde l 20 de aollegll, tmpllrttte ln doui volume.
Primul volum cuprinde 60 de aolfegll nemodnlante, tn to1te tonalllă~le majore
diatonlce şi minore armonlce şi melodlce cromallce.
Volumul U este deattnal modurilor, ritmurilor şi formelor =leii noastre populare,
cromatismului şi modulatJeL
Feţi de aceste din unnil probleme, pentru re7.olvarea cllrora e-a liicut preB pu\ln
plnll acum, aocotesc ci lndalorlrUe rămfn pe de-11-ntregul ln sarcina profesorilor şi com·
pozltorllor oottrL
Solfegiile de lali le consider de grad superior nu pentru că doresc si le limitez
deetlnatia · numai pentru uzul eomervatoarelor. Ele pot li folosltOllJ'e tuturor - studenţi,
elevi, profealonlştl şi amatori - dornici să ee pcrfec\ioneze ln meşt~gul artei muilcale,
care !ncepe 41 nu lerminj niciodalli cu solfegiul.
UJns!dertnd că deplşesc faza elemeciari a studlului eolfegiulul, n-am urmi.rit tn
.alcitulrea lor o altl siatematlci declt cea a succesiunll fn ordinea tonal!tiţilor majore
cu diezi 4f cu bemoli, altemlad cu relativele lor minore armonice aau melodlce, şi a
cuprinderii fn mod cit mal larg $1 variat a telmicli Intervalelor, ritmurilor, formelor
melodice şi lnlerpretJrll.
Am Ila&! la o parte din aceaati grupl gamele minore naturale - diatomee. Ele
vor rt tratate lllolalti cu celelalte moduri dlatoolce tn volumul al doilea.
Am eoootit lntotdee11D1 ci aolferllle trebuie si fie. mal tnalnte de toate. tM/odil.
Pmtru aceuta llHlll striduit ai le compun dupi toate reguUJe şi exigentele pe care
le cere melodia şi mirturbesc ci nu ml-a foet tntotdeauna ~r şi nici nu ştiu ctt
am Izbutit.
5U.jfn cJ. ln exercllfile sale pentru perfecţionarea mqteMulul, atudentul trebuie
'Iii rimtni nelntrerupt ln ltglturl cu muzica. Elementele tehnice trebuie el! !leTVelllCll
!n mod flre1e reallzlrll formei muzicile care, la rtndul el, exprimi şi hnbracl conţlnulul.
Pettru llrgirea orizontului muzical 11 studenţilor, am ciutat ca melodica aolfeglllor
din oolecţla de fali li tmbrace forma diferitelor genuri şi atllurl muilcale - ln special
cele ale muzicii clasice uoiveraale, de care ae leagi ln primu! r!nd dezvoltarea modului
major şi a minorului cromatic.
~ am rezemit aolfegillor din volumul al doilea tratarea problemelor caracteris-
tice ale muzicii ooutre populare., nu llpeesc totuşi din acest prim volum aolfegii~ tn
care legltura cu aceutl muzici ette evidenti.
Drept tncbelere., precliez ci aceste aolfegli nu-şi vor putea tndepllnl rostul pedagogic
daci studentul, ciupii ce va fi reuşit ai tnvlngl greutiţile tehnice, care nu llpeeac, nu va
trece la illUrpr~lar• - adevlralul şi unicul acop pentru care ae tnvatl !IO!fegiul. Inter·
pretarea cr«Jkxut - nu „e:iecularee" - eate singura datorie ce revine Interpretului
de muzld, chiar atunci ctnd trebuie 81 Interpreteze nişte modelle e:ierclţii.
Cu ln!ml buni, tnchln aceste aolfegll foştilor, actuelllor şi viitorilor mei s!udenţi.

ION DUMITRESCU

BucurqU, 9 martie 1960


Marciale con fiereua M.M.J • 92 fON ~UMITRESCU

i. 4e r f
r 1r
visoroso
J 1r" r 1r r J J 1 r n J1
>

r J *"fi'r 1r J cruc.
1 r 1r J _r r 1r _ r J J 15
r poco
•• J1J3JJlrJ
a poco f
rr
J I F J r rlJ3JJIJ*i J I
tlecruc. poco poco

- - . . -»
t tI
~
>

~ tt J )•
staccato e

lf
cresc.
>
r I p' J J1 t
>

• •

> >
IP J l lj
• •
„t >

Ip
>
ljJ j j
„t I
rit. Tempo Î
1 EQ I J.lj i I l JI J J J J I rs I V J
f

4 [" r Ir r J J
>
1r BJ ., I

llJ4tdal• - ln .w de """
..,,. /luna - .., mlDdtie. co larlJ
„..,,. - t....._
1touoto -
-
de!oflt, arlicalal, ...Ul, doopirţlt
.,,,,,_, - YJcurao. ~ <Mtf/l:o - ......,..,
,,,co a poco - paţtll cn. P14bl tU. ltUIA&lo) - ~ (ridad mif<:aAI)
Allegretto con molta delic1.te11a M.M. ~ • 152

2. u ,7. r J I j €9 J J IJ l lf -.- j
J
' sif' elJlrunvo d.cruc .-

'
J Js I J. j J J lj ' ~~ I J
- :P dolc•
___.)î lf
-
J J

Ji „ uJ J
~
~

J J Ir J IJ }
'4·' i
........

l J. J
..t'
„ J ) r
riwdando

J ~
:P

~
:FP ZPP
a temoo ::o-..---
~ „ e: •
I~ ~ I
4~ ~ J J ~ Ir ~

,
f co~ olleţruz ff'

IJ j, J I ,o
tJ
f
=
J
f decresc _

UJ·J J IJ J!
'B J> J
& ~

-
:P

IJ
ef
)

- -==== cresc . -

J Ir c sJ• I r
... - f dt<cresc . -
rall eotand.o

4 fJ ). 1§'ot' J J J Ji J. 1 J J I:P1. I

t011 dtllClllnN - "" dellcattlt, cu finei• rllortlando - lntlnilOll (tlrind) mlpreo


olltfrlllo (dlmlnl1Uv, do Io all•1ro/ - o mlt- con al/111ruza - ca bucarle, cu •-li•
ea!<I Intre a/111ro el andaollllO (nai dolc• - dolce, pllad
puţin repede deci! oll•11ro/ ralL (rall1oludo/ - lnoltlnbl, rlrtnd
••pr111loo - e.rprealv, .-lu, clar, tloc:vent
a 1„npo - ln mitvrl (~ i. mlf<:lll9 pdn-
dpdl)
Andante semplice M.M. J • 80

3. 4i J1 I r O I J J ld __ tf)IJ
• 8

' J1 I
:p

J. j 4... 1,J.
comt>do

„ J· ; I t
>,.........
I „r lf
mf
F.

r· t r· 1 f:
========~;;:;:::__-
oc 19 'î
:p dolce cre1c. _

~I t' r r F :r > J· I
f decruc. -

c>
ref'
'î 'i
"li'
Ji I r
ctm. calol'll
c •
J

j - J I ,J J1 I J. j J. 3
E EÎ'•


3
•./!:..._-============ ritard1tn.do
r· I r· ; E' -1,J. 11J a·
> >
;
f
q•

d111:191c . - 'J
a tenipo
I J. o j. , 3

„ J1 I f
:p 1empl11:8
J J I gJ J
- - "ii'

4t I
7

fJ
3

IJ „ J1 I pJ, ;J J,
r:.. rdlentando

4~f
!l
:p €' J. ~· j ,{
-- t>
mf
!l ! I

aNIOJtJ1 - mtfllnd (mlpre rari, llnlflltJ) comodo - comod, llnlitJt, bi.ne qea!, „1m
#lll/lllct - almjllll, ........ con color1 - cu clldnri, cu ardoctt, c:u palane
CINTEC DE LEAGÂN
Aodantioo con garlio MM. J.· 66
4. 'H ib J ;i I J, J J ' I i 2
J
p dolee 111preuivo

,g I ).
~ =t .
ii 1:1
. !:
.P
>
J, 'I „ I J. ,J.
:J!P monnara.ndo
f

r p t· J e@. I J

' t· li
,
J j r F r P IF P r
.P pocoin,gui.ettJ

ref'- p

J1 1.J )1
„ „ ,.g
dondolanta

PJ ~~ ţILiî r u. p I )1

J. J J „ I 4! J Ji I 11 J a;
p

J.
dok•

J. r , X
I ,Q
t:'\
I._ J.
J!P
„, l· I

l"'1ul1to - nelJnl•UI, tull>\trat


ll/Ul4ltllrt0 (dlmlnullY, do la andonl•I - ml"'"'9 1otto l!O<t - . - I-'· ii.bi, ~d
mii pulln rari declt olf4Jvd•
COII fuk> - „
...,Uloţo, CU pili, OU „winll,
cal- - calm, lln!ftlt
4on4ol.W• - Jeglafl«
,,,,,_tzNJo - cu eleptll
murmurlnd, fOpllnd
dolcl11lmo (1upetlatlvul dl la dolCI) - toarto
c1ai... roorta p11cut
,oca - pullD
Atlegro acherzando • M.M .h , U•
• >

~ 1> 1 ~ e ; I tJ.t t I t t t t I ţ ft1Frrr 1


"tf' faata11UJnh poco I~/() •mpre 1tao:ato
> >

v•, # 1
• ' ; I E Ff r I rf r r I ţ__ 1 r
>........- --
<I

p sta.a:.
' fp I
>
> > > > .

tll„ Fr r r I r r „
- " - • • ,_ : E „ ~ :-
1" Lt r f I y~ 8

r !
F
Ir r r ,t!.
- - --========== ff
?'• , ' ,' '
q
F I FI c F
nif
,.. „.....---..
î ps r -ijl
Î
p IUO Ît()

,·i
P.P
>

9*p
EE i ~ E~ I
f
f 1'
c F Ir r F F r f Fr
.
1 ,.
> > rit. .
rf f c , >

I j r f r
I r r r Ir r C1
d I ).
if dccresc . _ - f ntf'
• tompo .
"#)!~ F r r f I r F li ~ I ~ E ~ ~ Ir E~ ~
p

~i
< i
.
rfr~ „ r. • , b_ ;
t

Ir
0---
~~ li
p
:a
ptird.~ndosi -
~
_I!.P 1?1!P ''
1e/lerundo - irlumlnd 1u61to - pe ._teptate, deodltl
f1101tam•nl• - irtumeţ. m.... ut p<rd•nJ/081 - plontlldu-111, dilplrlnd, 1t~ee
llmll• - uemtuet, la lei ("--lnd I01tl• aullt)
Tempo giu,to, b.en mi1urato M.M. J = 132
.
?l'i (J 'î t I t t t I fJ lif r IF
:p
r r
0 1,
.P
f)
cruc.
„- r 1 Qp „r 1 ---
J P„ r f) , r
>

lil.
< f
fpivolO
r I rp r 9f r O "' r f?l „r
1 1

?'• 0 'r I Fp lf F I t
:PP--===
) 'I „ t ţ t I ' fi?r
p con. preculon.e f:_-====
>
ţ
I'f) „r Ir r
,, n p

~ r
f

IF t ţ
A'

IJ
.
r
rit.

J It r t E)
f

' wif'
a tempo
lta«4to p

t f„1f71'îr I F r f, I
1
= 1FE„J 1r
"tf''~--============ wtf'~~======

,9 r lf
"tl"'r , Q „ r
!J1 t/ok. C,..IC. -
>
,, ~ „O„r I 'î IA F
f decrete. _
~- I':'\ - 1'
>
. > > r..
Ir
> > I":'

''• >
J t r 1 fri "tf
I~ ~ I
f
s I t' I ~r
"li'
I
wtl' .P

11111110 11ato - cnifcln lurtJ. preclal, rt11•latJ ,,,,,.,0 - „... oprfnlen, dellclt
6•11 lllllan/o - ~!oe miauni. rflmlc, ffri llller
Ul1 dt t1mpo
''"''°'" - i«MfOO, "" ovilit, .., IJrle
..,.. pr«llioH - cu prldn-, cu clarlla!.
MOT.O PERPETUO

e9'~ ft Î r Allegro agilmente M.M. J ~ 160

p
1

'r
cr•p• z::..-------
I r f r r fl 1' fTI E r F F I r cJr f I
con gtu1w.:s:ia. • p~i1W!te

9'&
V· I

rfE !F I Cţ F ţ I F EJ f ! F r Q I
V·~
§
tLJ r
gr. 2

I r FÎ F I
? 1

= ====== "li'

bt r I r C]) I F C r F I Er f C I F r r I Or r F I
etr

t
9 15 6f?r I ef?r 1@it 13efi) 1#ffcbr Ir
CT'BIC. f

9'& (f r r l#c [?r '•E1Bt lilff r=>c lst1F rl I


p cresc p oco a poco-

91 ~1tffi7r 1(fD l11[F rl 1fÎ r) 111gî r1 1


- 1empre - - cresr. . -

}J'& ffFr I fffl I - I EfD I r r r r I Er r F I


f

·9·~ rÎ r ·r Illc ţ CF I.J J 11J J I C F r F r r el 1

t1 I
«•.
IMlo pupotuo - m1...,e n1!neatatf, 900t1oul •o• fllllt uz.a - cu julltle, ca jl('OClslml, --1.
(!lrl lfllflt) ln IDiautl
•fllNM• - „ Uflltlnţl, CU 1.,..uii-IJ 114 capo - de la copil, de la ~
Andknte meato M.M. J • 69

®''•i r p
r r Ir Ef
cant4liil. tuptHIÎVO
F r r I r Pc r r
Cf'CIC. poco
FI

rr 1crrr@1r
ll poco "li' --=== f dtJCTlJSC. -

> ,..---......_ I':'\ I':'\


_, ~
RI p E r F I pFr rr f r F I ec r qJ J '
' > >

1::11
t i
F r r Ir E r I r r r !r ~ r
p inca l:zando

rit. 1 tempo

? 1~ r r ,J I r I (ffr r
p poco
==================---~P
t:relC

?'p 4~ I r r
.a poco - _f 1onoro

ral!. Maeatoao

? 1
5
>t
t• r r r'r r I r r r C' I r r r I r F r r r 11
> > > > > > >

--======= ff Hn 11t4fl)IJfq

rit. r- •'

, r r F r I P„ r r Fr , r 9E f r I ţ· I

•l4r1GN10 - l~IDd, ID!lnlbl (rlrlDI clilfaoretl


- -lrtlt
ou/dii• - -6ibtl, mtiodloo, eu upr•IYlt.i,. •MO.ro - eooor. cu tlrie. cu amploare
eu ..,ttmm! ltl04doio - mal•ll.1••· m!rel, lmpcmllor
l•calrsaodo - lncllilnd, inle»lllollld lltJUCO/o - mato1t. 1phot
Moderato energico M.M. J : 92
9. ~·, j j J I„ I .J J J
· f con /emut:aa

) J. J, J. J5 I J J 14 t J J J
=====-- ·" li'
,. J ~ r r r r IJ J r J. j'I J o V B
f

,. J . „ ~I JI li!I -IJ .1'


J
Cl'!llC.
,I I li!I

poco
J Ia ,J r r efl
poco -

!• 1
~ *
J J
J J ~
JI J JJ J JJljl J j J J J I
3 :I

f * J J r r r· PI r * J J J I Fr r r IJ J JJ J J JI
f ecuak

J#
J
' J __.,,,
f•· J J J J J J J 3 r r r r 1 r r r r e r r r -
,. J ,J J I I ,) J li ,J
rit.
,1
r...
li!I I
I
.ff' con/or.za

lllDdorolo - mlfcaN mocloratJ,


polrlvitl, old pr-. poco o """" - pujlA cite pu!ln
rari, nici P<„ ~· •euol• - epl
~ flflMUD - cu fermll:t1e, cu bolltlrt, ca al· cvn form - eu forjJ, cu tirle
curaatJ, cu Y11101r•
Allegro giu1tamente M.M. ~ •96
10. , . , J s D J J J I J J5 3 p lf
"'tf' con. VfB'ON

,. J J J ~ )· lf liJ
5 w i· „
,. J 5 J J J J J I J! , FTNE
Ir
> >
r r
>

' f 7tMJluto

>
r
>
r
>

F ~
„ J J J J J J J I J!
1'

-l_t
~ r r
>>>
r Ir r r r p , 7

I r Fr
7

rrr r
f
7

tJ J J J I 5 1..___..J J J 5
'~· p IJJ J
lf t ere1c. poco a poco -
ff 1'

,, J 3 J 5 J J j J I J 3
Cf'IUC. -

, p

,. } J J j
"
a
> > >
r JI
f

,. J J J FA
>.-===--
r r r Ir I

11tut-.8'• -
n.ouJo - bolJr1!
,„....... ftlU)at
,,,.. - .n„11. flDI
" t:0/10 ., ,,,.,. - de la ca:pit li ,,,..
Moderato con soavitâ M.M. J> 92

ey--u e o
0

11. ~- I p
J J . I ţiJ
•m.plW<I 6 lce
0 JJ
3 I J.___J LJ 3J t) U J

J
IJ J

J J l@tJ
p Cf'S8C. - - -
.......:
__ ::::::::-=--_
s~

r 1f?rrt j
--==::.f e1pr.

r 4 .I
decruc. -

- rit.

I
decrruc. - . - :J7l'

COII -114 -cu~. doJ...tJ, bJlndel-,


delJcaU.te
Moderato, calmo 11 fle bile M.M. .h •116

i2 . =W~~~-~~~~~
B 3J ~ l-~~~~~~~~~~~~~~~
J J1J J_J I f „~t-_=J:;;;f:::::J=r====P=
p rJ.ofa!,lt!f,OI~ -

,. •r· r „ ~
>

~ I {j[J qt J J , j I
li'

"tf' -- p

J J ai §J „ „ J= g

oz; ' o a CfW,TC. -


'î IJJ J ?
' c-
=---
[ r -

)-J p 'i „f r ~j „„
!• -- Js I € ;J J J I@J } I J.
' Pr
ri t.

j J J J J J.. t J J I
~
p cre1c. poco a poco "fi' >
a tempo

„ J· I Jj J J J J1;
p
Jj I >„„ „b f l] I
f
,. lpp
lf
„f§l #€9 ;:r. #J. € --J,
(':'\

I
U·~
· ~
i'~gro maeatoao M.M. J• 96
~~ r r r r E
f con. / on a

p cruc. -

A1
~
I
i' F1
~ rrr
- .I'
r r r· r r * 1 * ut t t t r r 1 f· r
1' ---=== =.!'
>.

fa ţ r r r i f Pr r r r
1
p f COll i"'fHlo
. . .
~11,s
_j

r c rrtrrtr rr1r - , rr r r
1'
. .
"'bh •
;. - i rrr r 11 ttt r, rrr r

?'ph rr r t r I .
r r r r r. I r ţ j r
' r· p
>
.I' >

e· µr
9't" r l

r r r Ir I ţ

~l
_, ilz r - i
p
r r r r· r f J r r
r e· r,- r I r
> > >

r-- --r e rr r r r
Jl..•

~.t'-* ~h
crttt. -
I Et
.I'
--I
..r .
p >

(f , I •
:>

5' r" r f r Ghl I 'f E ~ E~~ Ir lf I
I

;/'
..---;:::::;..
c r r ~ :J-- I !
'11 lih
< r „ I
.........
>
p F[ F J t cJ I r· I "f

2if7p .,. J p I ~ ~ ~ p I ~ ~ p Fit r r r r • I j

ţllr
'
, „„ , I
if 1'dol.ce

ef
I ~ ~ ~ ~ I~ ~ p
if
r If
>-

r r rr r
"'i' p , „~ c: ,; 1 r 'î 1 c: , r 1
'
;;

?'@' E ,r if !I'
> >

"Er qJ r r3 IE r-
aJ- l rr-
r rJ• •• l p
pp f
i11 g, , r 1t , r r rJ 1E , r r rJ 1 P I
trion/an.ts "' *
&Ila tGCd4 - bi stilai clnleculul de Ylllitoon ./ (J/ot24114o) - rorjlnil, aplalnd,
trlOllfanlt - trlamfltor, ric!orl""
--..IM
- fiola - ... l>la:wt.. ......llbermll
/I

,
11 I
1 Andante elegiaco M. M. J • 72

@- ?'b" 2 G r r r I r r Bţ
r I f' i ..,

-r r
p âolce, 111prB1Sivo

ţ --...
5: ~Iz E IF lţ r F I I
r r ' c r
cre1c.
::..
poco a poco -
r:;'U E; E r „ t „P I C >_..--..,,_
î p
f

•râif„ e:F- c „ r
0- -===== J
1 l „- -J11=m
~ lf p 671
f 1!P

Er f „ PI~
fFr î p gf[rr
> f
fJ
?'p" [' -
p m.az:zo voce

0 F p p (1 ....---....
- ""f r! pI~ E F I
f
lf I

l)lpb
_,_
r c:a r r •r ) I [' l

r•n r 8 r ft r rlf)
J , , 8
Of i
_f
- I

'""°"'
-
- triat,
- • - /mnllltt ...-
~„. YllitO<
(plaMJ
011/a - au (la ~ ouc.uatulul cit •
alll't - din cele cloul nnlml ocrlR)
\r I I '•' > ·•

\,' • ' Allegro concitato M.M. J.• so

· @4> i'' H t t t I t t t t I t
·
1
p kggiero
f r It t•t j I „ r f I
sempre uacc.

5•g· lf c; I 'î r r Ir lf I f r t I r r r r I E r Ir I
..if' dure Jr . -

LI
-P f
f'
9'•"] , filî "j 1 t , ţţfţ „ 5ţ (ic•rîl 'î ~ I
>
'î d-
1
p

p do/.cs
r r r
\lţ 6 f Fr I ţ "î I c, Ir , I r ., I F --...F
v ================~~__:.__
1
1r fBr •r F I F o; „
p cresc. -

f!!; 1, r r rr 1 'î F rf F 1

- ==="!!'
rit.

ti'J" E c•r'r; I ' ţ 11r 1r r I '§r•r f r 1•t rrrr1p,, 1


f

<11ft<llAlo - ogttat. talbunit, emojlcnl


,..
Moderato pompoao M. M. J • 72

(j jf~··~1~g~i1~r~1·~J~.~J~1J~·~J~J~-~
f ma1a1to poco purmu

J J ţJ Ij - - J I f' r .1 ' J

4 •11 [' r f'


=========~--== wtf' p

J j * r I J J l. ' r l.J J J rr
cre1c.

f
- rr I e~ - r I tJ J J J J I j

4'i {j J J lJ J J I
u r r J J
r r
4•11 • r
f
i r I ~ i ~ I ~ ~ l4 J
?1 <::: z-
4•11 • ~ ~ J sl Ij - - J_,;J,,aia. J El

---
1l

4•11 2± 9 - I 1l c:::::: J :J ~ I 1l D ar

,., r r
1

f man:.

J ,l I r· r J J I J ,J J r
4•11 (' r r Effr
,__,_,
I":'\
l
f
J I j f' J J I J,
ral I.
J J -
4•n J, J J sJ lj r J ,J IJ J J. J I 3. li

pesalll• - rrool, apilol


Martiale feetivo M. M. .J • 88

1s. f •1 2
f
J 1 r "î ) J. oJ. o1 r r " e: r·:
f erm.o.1Mllle, ~n.ergico
1 r ' JJJ~ 1

f1 J
1 I J 11f p [ J J. j I J J „JJJ
,.
semprt f
I
j lî
~~ ~ IJ J
I2
J =li J !i ~r r If r „J ~ ~ I
"tf' f :P

4~ r r r )• r „ p. I r r „ j J J Ir r r pI
mJ'

"îrrr1r ' P' r 1.1 tffflF"p r J1


f

f '• r

"tf' f J

4•1 '•li r
1
feri DJVJ r:fţf:i1 r,, r wi i f:ii ''
J J

/tall!tO - lirl>itor.c. toi- l..Uv


,.,,,,.-. - „ llolirln1
,.. ~ •,

LAMENTO ALL'ANTICA
Andantino lamentevole M.M.J -'SO

~ eJ4•u ii 4jJJ p con


1 r ~ 4
ă.iscruwn,e
;i J Ji 1 r p 1J JJ J J1
4-2 J 1· 1 J11q~"7"4 JJWJ]Biftjj®lffţr Or
p doki.u1mo

4#a r·
wif' "'fi'
tif Qj J •@'11J @
1' 1 r· r· ffi r·
nana nte
1 1 1

~~ fi•{J1€J•1@,•Q?9„1UJtJ?1
4#a ffi) 'î s 1 p I ţ p F p11J p I f p r 11j, J J1 I
f ..,/' co11 8611.timmw f

I· 1
J. •./' dolce
rit .
~ >> > >
,,.
' LJ1t LAt r;f r f P r I
FJ
rall.

'iJ C' ' J J ;;,


-I
„ f 3 Irp
- ~

li
--=======f

'-lllo ol/'alltlco - lamenlajle ln 1111 vechi (tip con discrtzlont - Cii dilcttlle. cu raervl, ou
de orie lrloti, Pllaiitm„) rejlnln
U-111.00:. - lrll!, pllllritor, jalalc poveotlnd, iltorillnd
MrfOnlt -
con 1tnlllf!Jllllo - cu ....umont, cu cildwl,
1uJlet, cu palune

'
i , I '

•tempo

~ 11j•,4J u QdţyJ J1l Wl J JI


ral! .

' ppd atfiJ I


a tempo
5

f I
a tempo

Fc „pI J
rit .
J
f:'I
JJ
~·ltJ 1(IE r r f

4•11 J ,,J J J J JJ I

Tempo I
f'11 'î tJJ) t1 15 (9 J J J,,J JJ
P cre1c poco 1t poco -
~I
! lj1 E rIr
-
rall .
f LJ p f] ţ r r F
- -
*
- f f'MT'C.
lţ t - I

....no mouo - mal paţJn mlpt, mtl rar


- llOll&bUlla - cu voluhllllat., f1)Clllllotltale, 1tor1GJU/O - llrllnl1 mJtcar•
promptlbldlne
Tempo g.iuato, militarmente ( 11on lroppo allegro I M. M. J • 86
(Alia bren )

21. ~ ~,~,.~1z,~.1~e~tJEt
F liiiil ~r~*~I~-~r~-~
r L;;I · J§1~1
. r§C"l~-~r~r~r~r~1f~r~r~rf~i
.f' poco staccato aimil.e

b
p
r ar • r c1 J 1

~11 ~b
< II rrcrff, 1r frffr 1 IE frffffrt1 rfrrli„@I
.f'

p cruc. poco poco

i_ artf ri rr_rr (c !r15 „u


~~· , Ci1 t ttt tttrr;1

i'tl ~b
y 6

t f Err
>

fd rl I F d J l I l ci d FI î ci J 1 11 d Jl I
ff decre1c. - m.orendo -

s ci J I I * ci r r Fr I • ei J * I 1 c:r J t I *
- - P.1.' ppp
aJ I I

lllllltarotH/1 - mWU,...te Mn troppo - 1111 preo, nu ,.. de llllllt


olla .„„, - --ele ~ (mlsin ele : f«o•O -
mormdo -
CU foc,
murind, ~
CU puf-
,.....n.11. -inu rn c1o1 llmplJ
SCENE DA CACCIA

lii~b
r I
> > > >

fa EEf Ii' ''a I fa f a I f fr r a I


''"'
.ff ==~-p . t11'WN1vol. t:rt11c. poco 11 p oco -

r q r rJ) , J tfţiţ I (rFfr c- fr----


~I
-
?'i'6

t)' ~1,,
f (fJ r , JJ
'
bfll ritm.aia
4 J
..

u.,.. • '"'""' - m do vl!Aee


rll-10 - rllmot --"'· - lmpllaltar pmllm. , . , .
maleoba,
w-to - lftlmot, ..ta, 'flo!. ~
- ' " ' · - ......... dulci, plkat
-411CM-laol,fl
.,,........,._ do„ .... (IDrftm,ta.W
cimo)
""''"'"'•"'• - Irealo, ln 11mi.1
"° - - '"°Ioniano - IODG dopirt.I)
t:r'SIC. -

.,.. dolon - a dara. •OIPlrtut4o - 1 'n!nd


lltOUo - mult, 1„r1a
- ,,.,.,_ - ... .,.._, „ oftfS.. "°"' rllol!WoM - ... ......,,.
--'«JJOl• - ma11o1.... aoWI, ......
flllldko - ,.utlt. mlfcltor „.clpllOI<> - pndlffat, lflbll, llhllll
uionolo - stlnl
Andante con devosione

f fervidarnenu . cantabila

hi
;r ~hI ]
F J. [' J

qo
,, !,;,h 9ţ=
F r r I 6.m ten.ut o
J I J IF
....--
~)l~b
r b r r C•J
'1'11' f

Er r r r: r a IJ I I ~r f rI f & roE~& (fyl


J

"tf' CT81C • -

1 f) fI Ebr-r I C'r r rr r; er; I r r J. J1 I

tlrtod"·· - Cii ~. IDlilbltJ't t111 l•nalo - WDe llml {_ .)


QM.
fa.IMNlll• - eu eiWlrl, eu ..i. „ ,__ „,.... up„„,_ -
-'#Oalo - lllllt, llOUm
firi aprorle
Allegretto comodo M.M. 1>=138

2s. 4•u1a n e r I: !:r st • ', , 4. f 3


F= ~ = I
ref' CO/l GJVN


JîQJIJJJ
p

1
-
4•11# tj J5 IJ n I lj JJ l " I & u J§
1'.P f
n I J'J J j)' I
4•f p Jj-ţ r â/ 1 Jj fi .ff
j ' 1
11 0 @ 0 G Q@ f' J•
"tf' piocetY>l!Mll~
I I

q±Js z s1-s a , 1 r r r1 o 'EF


3
~J 3 ;

4•11# f J J t7ft r ţ I J J J J JJ J3 I Ji , Ji t f li

decresc. -

COII ftu/.a - CU erttl•


itlolto - dopjal, dn.lept, llbet, -
ALLA SICILIANA
Andante con mol ta delicatezza M. M. J,• 60

26. 411'1 ,.
1
J· ~
2
f p J3.I f
P affe<tuo1alrl4llJ4
P fff f f ? {lJ I
j Jl] [8 I 0 r J~d 'î J J9 JI

aemprepp

Alto $ltllf/JM - ID •III de alclllanJ (•echl dona III 11 ltm.po pri- - ID """8rt1 primi (de la
mlfCIJ't mocleroll de : uu 'l cu
,,„,„,„,,..0 - r„rt......... eprlnlen, fin
lnceput)
carocter putoral)
0J11ll~&0m111U - ar.duo., dulce, upralv
Andantino maJiuconico M. M. J>.34

21. ~·· ii
ljl lf ~_=t~ -
_J. I JJ.j IJ J IJ J
coiilă fiu
"fi' 1Mlto

~1 J j l ] t' J I J ([}1J1 „ I rG
1
' r I t,f3
f==== = =- -
„ I J ,J J IJjJIJ
p
' „ J J

4•11'91 '
j d J IJ 2 Ji
"'fi' Ot>n. upon.1imi.e

11
IF
>

~
„c r Ir >

1
~

f -=

, t]
a tempo

IJ
............
J· I -E!J I J
„rJ I
ral I.
!':'\
I
Ji I~J J j I J. I

"""/""""'"" - molmcolto. lrllt


COII flptUU/O"- - CO Clllllllltlcaflvffaie, CV riokflBIO
ALLA ZIN GARA ( qua.i u110 / 1.,.tiuiu )
Molto lento, tempo ruhato M. M. .I • 54 · 60

2s. ~~#~(c1
=
''r io~1~m~o~ll~u~
1i~111~
.&„
" 3......___0 ~1e~n~1ifm•~1â~1o~i~~~~~~~~~~~~·
3 r· r r· ;
1 J
~~d~~~
fO 1 „.. •
f a caprict:iD, iihruto • portando la i:oce

,., J. „ Jt!J .. ;1 t·
...._...
J @ I~· J bfl

===-- -"li'

====::==.ff con. trata I.a voce =============-- -


a tempo.ma 1enu rigore

q clJ~ I J il
r.'I
' 8J I r
precipitato a tempo >

3Je@,J.3J.iltil „HfJ' r
f vihrrur.u

'I @:11J. J Q liJ.


>
Alleg ro con fuoco M.M.J •lOO
e 1 11101 10 afi t tlUOI O

tj?J1&i Q iJJ9 1scfrl!î


f agita.Io, con. pa11Î/Jlle
••celetud• „u • „w
I i * f fi; I 4J3' J@) <J J I
pp CNllC. -
t

.•

alia .i111orit - lll 1lllul mudcll \Jl....U olbra1tl1 - Ylbrllld, tmllbll, ca ectlmml
qtUJ$/ """ fanta1ia - CI 0 lantaJt cod1Mo a4 llbltu1n - Cld<ntl hi mlpre Jlllerl
lanJo - mffc:an rvf,( nwl llli d1clt ondanl•, (dupf plic, dup! voie)
mal m(fcali declt lor10) „o110 af11/t.,,10 - multi alacjlum. cJlclurt
o coprlcclo - coprtolocs, /miniat toll /•0<0 - cu foc, cu ardoou, cu puh1ne
o/brata - vibrai. - t<>ll Iuita la uoc• - cu t„t.i ..,..
pOrlondo la 00<1 - purlrnd ,.,... prin MIIMiie Ofllalo - liflat, .-tlmplral
l fJapo r•bato - mlfcan Ubetf, lntttprelan
liberi, rw mpedl"'" 1trtc1J
...,. ""'''°"' - ca pulone
01loc• - repede, rapid, aprlJiUn
I l!WllrlJ (tNbOtO - /urat) da( "'"° al /IM - do Io - la /llU
-111111"'° - r„rte mult
~,....,,,,,..,,. - pos!O<at
••IWI rl(/or• - firi comtrtnren, firi rlpodtal•
RONDOLETTO
Allegretto villereccio M. M. )I:) 92
n >-

29 .~~~~~~~~~~~~
-
f p ,/

9' •"b& o J t t I c 'î ţ n · ~


I B r FJ 1r'îrtil1
. .. „.
ţ: !>
ţ _ tl1= ţ 't
poco poco _
cn1c .

„ ?

p'

ff ben. marcato p •tmtUi marc.

r· ;,1g- F'l !„1„F F 1,5 r''r r,rrttt1


====- -> -> iJ' ff
r 1, ; F ,, F
===:;;;
r ='-
·"' ..;.._2 J„

>

p "I

frt-111• - c:u Jll'O'Plllmt. ca am.ttott.


1011"111Ho - mic rondo
•Uln•"lo - clmperae, rustle. tJrlnMC ,1~0 - „_,, rllllllll·
cu rrallt
Juclat
ktc<uol• - e1n1eou1 gm1o11er11or 11aun /lrkv - liric
- h1Ji1UD - Cil lbceu-Ji, IV amabllt - emobU, drflrirlol
CM ~ - Cil linele, cu dilllkatole
''"'"""' - cmtlnd
co"1Dda!Mlll• - comod. llnlfllt, ~
•114 14MP"I"" - co un cimpoi (muMll) f#lllCO - Cir-. 1lmpla
<Olt Hlft/lll<lld - cu 1lmpllcllalt
SE~ENATA

~ii
:tY ~h I '

2 FP <n•c · - iii - Piu largo -


- 5 „. a r·11 afJ cfÎ1 r· , LI a·)1
H~;LIE t
" non rall . p oro - f ""

101t1nuro
'
~
[ [ I ELJ [ t f §t J I r. i I
....-.. · " /1 r .

jJlm<Olo - clllplt (mod de 1 etnia ta :::sttumentele


__
""""'" _do"fidtor
- clnleo _,1, oer....si eu .,.„,
ciupind coudele cu delfo!•lo)

oJt•IJloproollto - ca o lmproVIDll• ''"fo - laJi, rv


pi~ - roal
itnuclttondo - tltlelalnd, rlrlnd Clllor0&0 - cllduroo, .....U.U, cu aentlment. cu 1uflol
dlltorro - chitiri
offrdOll4a - iotltld, crlb!Dd
kn .w....- - bloo IVljlmrt
(\ Allegretto affettuoao M.M../1•144

· 33J 4•1#• A n ; ;i 1 J J w Jî 1 c: r r p I r p' 'ii


- -========= tttf

~E •J Ji I J J J=J J I J J J J I@±} 't '


tttf p --===== r'lf'
r il.
i:t# ~ ~ ~ -
!!l 11• cJ O :::t·
p
Ih
i;::
d J I F f OJ· I a
i1&eal.rando
0 OI
a tempo

4~1" nJ
p

tttf
r fQj I

f •11'• c r ILJ
f':'I
J.
'

J I J J J 4J I 4@) J J I J "î a I

con dolc1&u - cu dulceoti. bllndr(•, dellcattţ1


J1IJJJJI
. .

)î I €±!J I
=========-- - p leggiumm1~

pp (aco lont.ano) 1' dolcc

f eaw =

ral! .

fflll~O - plloo, lln, ole&onl., mlidJOO JnJ„pldo - todrhMf, lntr•vld, botlrtt. eutodfot
"°" placoooltUD - <• dulceoti. cu afal>Ullat., l•11I«rm1nJc - llf'lf, cu agililalt, eu llnljt,
cu C.rm«. ev pllce1e cu sprbtt..-li
talo - v-1
ALL' ONGARESE
J
35. ,•1 # Andante con .aent imento M.M. J • 72
3
I J. J1 JîiJ. I r· p Ji J.
f eMrgicaTM111'1

Piu mon o
4•11#t I J]J J I fuţJ J l!J9t· aI J t IJB J J 11(Fr r I
p g a /.an.1$11U1nto cruc . mf

4•11#, f7lt J I r t I #JJ ·~ I ttJ •a I J J Jîf I


I

f p ~

4••„r I 6j3 I J j R) I ii IU. I1 ~ 112


=== f p

'13
'- j # Tempo I
I J. JiM' Ir· p J1 J. I r· p lJ, IJ - IJ. )lr' I
f p a11io1tato

-
rit.

Jirr1r - I

ol/'o1!6ar.u - ln 1111•1 muifcll popularo ....plare


1iur1'"""1ll• - cu cJ>ergle, cu ritm, ca ~
® I
I ......
'lllZ 1212m1
„ „„„.
i
M.M. ,.,,

j J J J1J J JIJ J J JJJ J Al
ef gi111ta1nl31U6

,.,,
11
J „r r ar U'r 1 i r r _, J J n1J. JJ J J JJ 1
f

f mol.la voce
d6C181c. _

4 !111•
1
J fJ J iJ J J J I J. J. J. j j #J 1-e-_ _l • t
p

eoatenuto, con c1lore

i
f
Jr r g1J
d11cre1c. _
i•crJ JJ IJ *JJJJJI

:J# # -
,,,. J l DpJJIZJJ DJ„if~JIJ,J1JJJjlfJJJ I
_moren.4 _ :p .PP

4•11!1 } F „ r U ' Er r'r Ii r r M@'î >J DIJ. JO „Ji J Jj I


p !!6mpre i.n muza voce

---=======:
•uiOIO - -too, lfadll, <11 1tealle
- ' ' " ' " ' " - <11 multl ..,.., cu rlu lare
~
r· -· I r· r· r·
M.M..1·•50
Po<o " " ' • „ !oM•
f>'•'î~~ I r· r· [" I r •
I
f 101"'/TJ t IOIUAalo

~l ~h ~ r F j'
Iz -
-· I r· r· ['. I r r f' J ~ J I
~'tl L"1 F
r ~ :z'ţ
J
,~ J ,J. _, I 6î r r i?r
'- 2~ '-Z-' '--2--'
1 J. -
:I! IOIUlll

t>J ~"i.~j
1
gf E.i fi 1 r· z r r r r r 1 r· r r r r F1

["
f f decilo

v1f""•~ (f'r r· ., f) f) A fT'r r· -·


1 1

r· I e· W' I

6""'' - pv, ..toe, epilat, _ ..., doma


lmpount
d1i:l10 - d„„. bolJrlt, ~
dlut1ltU1UtJJ1 - cu dlJc:reţie. cu Njlmre
.oii/III# - oolemn, doma ...... - plkat, dab, bllnd, · -
61 ' r· ru „F F Ir rn ,r· ,,-
Tempo di valzer M.M .1 • 126

38. ~l!h Iz li eI l r·
"tf' amabile, ~/& gu1to

~;~I~ I •
1 ~ r·
r---..
F I p „ F r I r· 11 r· 61 fi l 'î ~·
f f con. pa11ioll.tl
,.,bb~b ~ „E r Ir fj) c r .

"1 Ij Gl " r· pI

FINE

-II .P
' I r·
!)l~lr p
b 5
i r·
.P malincM ico
dolci11 im.o

P' E1 rl 1P ' E 1 r) 1 6? r 1* r· fi
- f ctm a//ozio114 f d6C1'8~ . - - -

)~ fr Ct I r· p
I=
f
tf
~/& Slpal&IWM
if ' kW deC'fflsc. _

-
r?ttn, ap
r---... -
~ CA9 , Cf?®

, ffJ
~
p
~
C781C. -

, f t 1 r 1 r „ f cr; 1 r·
>,

!Jl~lrj
b) Ji J] I F- t
.P ' ~·-
f

ar , dacn1c .

r· IIţ
I '
- T>o eapo til FINt

- f

u1a6U1 - llmlbll, drfcltl.., ~


to11 iuto - .,, ""'· ev pJJcore, ca volallll!lllr
rit.
'-l-' nif a
rttf'.
tem~
f con effuliona ==--
;n~""'& r rr r ffl' r ;1 J
dBCNJIC . - - ._ 2 ....; - :P
-
p
r1rr~rn1 r - r1Erh r1
mulţltCOll{co CNJIC. - - -
con din:ruwne rit . > > > >

,,..,~ r - _r1FF(Q Ir p-«r1~fffi_1 r1r ~rr j !f1


;11f1~„~ f f f 2Ft•j: f(~r rffl r ou 1 ' 'rnca~ndo
0

- CQ Ffia
p estinto, dot1u1mo 11 _

t> 5\\ ~ t I' {l)ff) I '* ţîffr'pI' (ft fJ) I


1

cretc. - - f7'I

r- r cu- I r r-G) I J- F"r6FE-.1.Y==--


p..-ecipitato > a tempo, molto tun'luillo

IE - r r r? ri 1 1
:J!P bocr:o chiu~a.
""" rit. f7'I
r r 1tr rU Ir rlr J Ir Jlr I
perduidosi

Hiulbl/ltd - .-ihlli!ate. fmpralonobutlot• ullttlo - 1Um, llob, lbctt


<l>lfl"""1Utf~ - Impresionant, mlfdtor tranqvlllo - lloiştlt
C4ltr11f11114114o - llriblnd. zorind bo.:co chluo - cu gur11 tncllld
COII •lf•1lon1 - cu efuxtune, cu revltu1e • sen- colaNlo - calmlod, delcr..,lnd, dlmlnulnd
tlm<11telor tl rlrlnd ln tcellfl timp
Preati&aimo frettoloso M.M. J. , 92 -100

1 ~ ti••\'~ ii J ţ; _IJ LJ I 0 I ' fÎÎ)ef O I r f F I tJ ' I


.J!P mutşno141M11.ta
1

t11 ,'•,,i, fil "I tiJ I EILJ I tf] I ClJ I gfj I ftr I QU I
.1!P crs1c. - _ _ _ _ _ _

9'•"1)~ nYJ I O]) I fi) I 'î EJ I ,qt} 1br a I r rr I


f CTSIC. -

9 •"1i'•
1
"î rI I Ecr I ccifra I
ff-=
'I
p
@l'r
creic . -
ţ) I '_ Gl'EB
_ _
I

2'5\•~ Gl'r
'î 'CR! rîh fjJ) 1 „ ! J8 J D 1 1 1 1
_ _ - _ - f :P.P cruc.-

?Ji&&lrj~ _ GI _D I t}
; "î !qffl 'lhf 0 IE a,., tflîh-1
AJ
_ _ _ f p dolcs

9' r'\b~ ' 6fj f Q I ' "t'f I ETl I ' EÎÎ EPU I ' 0 I CîJ I
, EfFQ) 1's@Frr1•cU 1'iatfrr1•c fl1
:P :P

I r Er I r hţ r I r f t I „CÎ I r Fr I dJ I dJ] I
'î ( {
-if' "li' p pp

lj a I w I rAl' 1•r a IR'I ' I i „IjJî 'I I . !


.J!P Cl'e8C . - - - - f
'î 'î

- , ~ r r.-~ A ::i 1
'EJ I epc I FH f I Y ' ' I P ' „I f ;' I
'!"
1
I -

„ 1.UulaD - (euporlaHYlll lui prulo) - falrle ,..


pede, cu promptltucllne, anlrnol; pru•
frlllolOM> - „...
prompt, rriblt
„11t1rlorom•nl1 - muieri„
tu1lmo „tt ... - I r...,i. mlfcaN
dii! mmld
>

, „Iqf „I p
"a I r ffl I~r f? I f ff I f ====..!..- 'Î 'i ' I ~
'P.P C1'BIC. - - - f
ri t. a tempo .

n I te I
> (':\

r r·
">-

I f FI I[
:J' Cl'lllC . - - - f

_ _ "fi' decre1e. - - - p;p cresc _ -

tJî I ®)1gff1fg I RJ 16U 1î· < - -· .ff if


>
• • l ~

JOC DE COPII I
Allegretto giocoso con inocen:a M. M. .h • 108

4•11~1 1 â F 3 I J3 j , I J5j JI J Sj ! I c57lr r r r I


p m.qlro somplihJ ..if

. li •tiiJJ J JJ I• ti"flJ3tt IJ ~ O J J I
- 1

PP cruc . poco 4 poco -

J J J 3 I J J j q I cf7J1 j: ş I J J ~ „I J J Jq !
con tnoc1nzo - tu nevlnovflle '°" prt<lslrHtl - cu P<ecitlun•, eu uaelflote, corect
~·-:i 9ij @U ,..r.'I
I p p I p ? ~ ?I J $ ~ J I J? ~ 4 I • f J 5 I
_ --= f :P t~: ~un pret;U~"'1) _ _ _ 1i~ik _

4 J J • 5I ! JJ JI Jit;I J 3 j J I JJ JJ I JJ J J I
•1#111
- - - "fi' "tf' CTSIC . - - -

4~11 1 j J JJ I • j JJI JJ J J I ' f J J I J tÎlî I q j JJ I


- - - - - f f ct1fll4bU.

p Ct"lllt._ - _ _ _ _ _ "fi'

4*!1~'11 o r r D J s f ş 1 1
f
1; 5
decr~1e . _
o!
_
1 J s as1 • oo ,
_ _ _
1

4'u~,, /5 JJ I J J O~ I J J Jj I J S J 1t I (j JJ I ? j J J I
- :P :P · cr"f#c . "poco

:i jl tt1
~ J J J I ? J i q I #$A I tJ tj I f „ I @„ I tt I
r.'I
@ 11
11

" poco - - - crete. . molto~ - f


BURLESCA
Tempo giusto, con fa cMia M. M. .b· 132

42. ,~11# a t t 4i I f) ; ' I Ei LJ I fJ JJ ' I&@ A" I


p "tf' =======--- p
marcato e naccoto lfmik

htlll<O - pleol batlesci, amorialfcl, tlmnetjl0 6rutom1lllt - i.n.af, vlolmt


•lirici u1Wruoo1,,.,,.,. - rlamel
...., f«•zlo - cu amor, tlllm<( qlflolt - .U. ._, 1prlntea
tom/to - comic, caroploo
•<o - ~ (pled de murlcl lmlUDd ecoul)
tonlllall• -

8
„.
dim poj>Ullr napollllo ln mlaura de
8 6 • 1n mlfcare roerte repec1t
8
'"" •plrUo - cu spirit, cu loc, ID!mat, strllueltor,
tamhrelto - lobi mici, daln!o (.tambOMr d•
ba.rqve")
acc1l1rHdo - eril>lnd, 10rind, ooceler!Dd
..,,. flP•llllonl - ca reyeUIU
abU
Moderato nobile M. M. J • 80

45. ~?~··~1i1z•~~"~2~f~~rF1
- f
~E~r!c~r~r~r~l~r~~r
IOMVO/.e
~r~1~f~r~F~r~
"lf' ---~====

21,\b," cr r rr r 1er u t 1 rr r1r r r r r1 1r r r r r 1


============== poco rit.
f ' molto c~nta.bile
a tempo );
•if

Cr F I j J r C F I (' 1 1r r t1r r F
p 1pia.nat.o

? 1i1;,~~b F J J I p „r r ErI p
:J' C1'81C. -
'f eF r r I p'î r Ef ţ I r r I
~ EI F~ :=
. r C~· I Frr E r ~

r tr 1r i Ij n I f' A
"li'

< h) ' J) 1, ,r f
r 1r r r
18mpliee
IJ r r
,r A

h~' r r ,r f r
f ion.oro
r Ir ru
rit .
1 tempo

tJlih f I F
Iz 'I r r I J r r Ir F r Ir
f":'o
i 1
r r
.PPP sotto voce
ra lI.
f":'o
er1rr r r I ~J. j I r· I
1marzoto

•111 - aol>ll, dema, alea dellilfurlnd, ampllflcllJd, dind INII


1pl•6•11do -
'°""""'• -
1"""410 -
rllanl«or
mit. epl, oe!ld, clor
mull tuDlt
•-nalo - allnl
"'" 11..u„n - ev lrfeulme, ev afectha, cu 11110r
lagrl'""so - tnLlctlmat
fM6.Uo - alibi!,
tmlawrl• - triat
-li.
- '"""' - ea duret0, cu Jale
trist, cS.cinja1 "°" lnt.,.1114 - cu b1l...Utate
pwenol• - plllll[ltar
~ - ompla1lld l""1111l4Ulf1M (IUpfflotlwl de I.o lupldo) - /aorte
~ -cllnr'oo • alll>ll
,,.,..i.ro.a - rtlldllor, vllltar, medllatlY •an duµrailorw - co depenn
p n-1
-
ţŞI

Jî cmtO
:tem ~ -.,::_· ~, ~~
fQ P C„; I t E rr I LJ p ct 1 r· r r r
"'fi'. rscila f
o , 1„ Pr „p1f· P11 r „
-. accel.
f
'" e
f f „ PI CT r r Ff I ţ
pp crete . -

b, I rcrrrf1 f
- ~>
-
t; p I p· f Cf; I j „ f I GP ';'
:p oolmato, con amaru111
PI
~ f':'I
tJ'WŞi~II
f
rlJ •r 1r· 1e;:
- -pled vocalJ , _ lllltruaionlall)
earodw - . romoa(lae, -ummtal
„ "'''"-- - ,..., IDlllll
CGl"""o - calmai. llni,tlt
rwdl.,.4o - III 1111 de r«!llllY '°"01114t'IUO - cu amldclam
, . , , _ . - ftlfblnd, apunlnd
TEMPO DI MINUETIO

:M9. 4•11• f
Moderato grazioso M.M. J =100
ua 1r r 0 1r u n 1Jio, J. „-) , 1J * n 1
11111 H
l.ecgwro • poco
m.olto 1tac:cato

4•111"g r r r r 1r J .l) 1J· , JJ 'î Jo 1u 1 €fO 1


==== ff' f ..if' lin ekgan:ia

4•1111liii r r r?f rIr J 4d1J I J J JJJBj IJ t • I

4·~1,·#n
r r
I r t J J Ir r r
carbo CM precilUJM

lJ 4J Jj I @J@;!:!.•t! I E E ! P1p , Ji I

=====-- p p do/.ce ..if' :P

~fit' r • l@ IJ ''.MI r rf r fffţ I JJ ] JJ!!J i

f 1 1111 J J j J (§9 I J t 4EJ I J Jj J @)I J


@
pp molto d6licato ·
t I

llllllDtto - neb1 dom ll'llDOOS ID mlaurl lerntrl, •rUJoltl• - olrlt...itor, viol

.„ ,,
mlpN modtfllU; ...,. pila cit ...,.
cit pile: maiet
UUosto - clelbt. !ID
a.ual - destul de, muli pu1t1ato - pect&t
•do/to - oprinlen, viu, anl11111t, degojlt, lill f '""" - boUrlt

CO<I ltdl111luirr10 unJU.Unlo - cu tnlt!rlorirare, con cu elan, cu avtJJt, ID afarl,


$laltclO -
cu odlhalme 1utlet.ac1 eu clldurl
con •.vtrUd - cu uverttate, ln sili ....,,
uooutJe pttclĂ
lmprool1om1nt• - hnprovlzllJd, loventlnd COll grafld•espresslon• - cu mare (cu malti)
INUc/10 - oehotirrt, oedecls upresle
'""°' ulo - nehotfrtt
lmptluOUJ111nl• - Impetuos, nlvalnlc
pru1nnlt - gribil, zorit, l.ute
langu1ndo - rirlnd, llncednd, llrfelnlna
pal•tleamtnl1 - peletic
planftO<>lrrunt• - lrilt, Pltnirlnd
~1: . Iz ~ I
r 'II j'&

r fI ~'~ f i @f1 etriu1fJJr?r - B1ri&rtetrier1


"f{IVOI•, con gen.ti/u:ui "'tf'

h b'& ,„ -·Jr1~rrr1_ţfr@rr •P!f - y1rrET1

i II ~'&
p f "li'

a e er o rr n tJ J JJJ 1r·
===================-~~- p

p f
~ ~ ~;:>

>> >
9 '"'®'& . f" ("
1
fumo • fuvitio
I f ' Eff - rI L F r· I f l ti ţ· - r I
f l«ro - mlndru. 1f011n1 eon 1•111/lna - cu emiflele. ca mii•· ~
lnddoo - m..itor, 111„, ...,..,IJJat ,.,,,14o - l*mt. clld.....
• eealllolo - ...,..,1...1
,.. "'"· ~- ~ @· ~· ~ ,..
r· r r r * w - r
>. ,.. ,..
1 1 r r r· r , ar· -· 1 1

p ~&
>
J
,.. > ~. t=. "'". ,.. (':'\
r i r F' - · 1r Pr r pr F' pr 1r· -· r· 1"' 1

""" platnoltUJJ - cu tlul.,..ţl, cu farmec, eu llllllOllltate


TEMPO DI GAVOTTA
· Alle~retto eon elegansa M. M. .I e 92

\@.2'i'1N„I r r If]ffrFc:t1t1i·@ I(fjtfx r.1


p•' r""~ 1@ffrtifillfffi1@tf rse1

< ) ~'& "tf' COfl t.u-run


====~-P

,.r,>v, @• ® 1 ID •T r @ffrtiffrJ(rf[
1 1

1avollo - vecl!l daot lllllCCI ID mitu„ al/a br1u1 ( ~ ) '1 III mlpre modenti
Moderato con moto e cant.abile M. M. J • 72

s6.~'>~·~~""~i~b~&1~"~r~~~
-
-~cr~r!f~fi~1~f~!'~r~,~c~~r!ro!
:P
·~19~r•~r~r
=====--p ...t'-=
~6!~'î~fi1~1
•fnf
COlr. Î/&limi#ÎIM •MÎ.IMAtO

e· rCEfDrr
======--
,r r "fi'

L)ilihl §I
.t - - „,.?
I p
f =======---'lflf pDCD inquUJo -==
> calando

2V11i~1;l'& ]jt t r „ lf Efjir r rFr; r lf t I e· ;f.rr· rf lf i I


=-- "fi' r.ncalzan.tlo f .ff' ="o=""='tal=o====

-------- ---------
mollo

~)lj;b
,_, ...€Ib_, ~ ~ * 1!jFErr"rfff1,EUcrrFEf1
:p:p con pim:dvoln:ro, doleissinw p

b ,.
&

2·.~.ifi 1 r1@ , ULl Fff rW1• eEfc:rtîr 1

===-PP p--== ·t7ff' f 8"MrDID, /!l(J[~ conu.bî/8


> nJI !":\ meno moao

F!r ,frrrriiffvrvfvft1t vEHcrrl


--==== .ff' f Joli:e

""· ~
c::f 1Q, „(Îf I f f r Ef Dr r I f r· o·
!":\
1 I I
:P

~ INUJ61>0rl0 - cu pn1_; cu emoflt, ou uit.ro concitata - qllat, ~lQJ>lnl. tulburat


de aloe
A@ CAMPANE ( Tema ton 1111ria..rioni.)
# Lento uui , mae1to10 M. M. J• • SO
~ s1 4•1 •plî 11 -·ifJ. ef'J. TJ;. IJ J. -· j:» I J. j J J. IJ1 J -· d· I
>' > >• .>• > >•
f IOMro rf' rf
~ •mpre rin.forzan.do >

- -:·1•- ~. J1'•
4'd•11
:::: ~ ~ I ::IrJ. J,1~ :jt;
> >
=t: ~li
J I Jr). ~ ·· JIIi. „.
> > ~ I::I.,j. ;:ciJI '1').J I
> >
> >>. > > >
>

,.,,"..
.

"-""",.. - clopote
t•- - """"°"' - temi cu varlall1111I
Jj)JJJJ lJJj)J JJJIJJjjJJiJJJ-· JJjJJJI
P deorc se. :P.P decre sc. -
ral!. rnolto ral!.
J]JJJJJ t!J lJJ I-· Jsi3 i tj i l I Js l - ' 111 Ji sI J* l -· -·1
_ perdendo1i - - 2I!1> m.orendo
tlJlllboMrill - pieii ln fonni dl """'' - qenml •llflonl•IJWIU - elepnf, ... tltpnfi
...,.,,pmiamof!tul cu lambllrilll frtUkuo - cu enjle
-rl•llalo - cbJcio!t ""''"'"'""" - r..u mm:ot, •cc•nhal
1/l1141,,,,nl1 - ID mod ee-J, cu ep!ltale
Moderato marciale M. M. J • 88

60.
~i#
8 'f•I I ~
,, J! &:I J j. .! J PI r?d
'flff' decito, con fona ad im;rto
„El! l„J- JJ-==
JJ
1

..t' 'ŢII'~ eJ4·J J J _i,Ş Q'5' ' J.Ji


>
-~. ····~"··
„ --~- „ •· ~ 1„ 1• I r> 'crr1r Prrrr l
~=::"! J
). &if ni - j - - : F
-=============== wif' f COll ftrmu11t1
>

r J l .J I.. J J J.J J J I Ji 3.J „J


>
rI
> FINE
'î p c·; r r I r J r~IJ zl,aJI
f = -"li' p

I „;ii J ~. !~ ~I !I E~
- --==== = "'tf'~- p

f
. . !"'
!:~r=tc
>
>

t IP
>

'
>
E' •• p E r r I r F J !1 I
'•M#l1l1 J l 'î
p
J· I J „ Jq J .l .3 J " P I
> • > >

c::JE c::=t l F' J J J IP' rO- P e er 1


- f
Dal „,„o.al FINE
c·;; p f rl Ir r J J, OI J "*lJJJJJI
p

S-ar putea să vă placă și