Sunteți pe pagina 1din 9

• Sa intocmeacsa s1 sa prezinte beneficiarului toate documentele

soliciate in prezentul caiet de sarcini;


• Expertul tehnic de calitate atestat raspunde de asigurarea nivelurilor
de calitate privind cerintele impuse de conform legii si raspunde
potrivit prevederilor legale pentru solutiile date prin expertiza tehnica
elaborata.
• Sa acorde asistenta tehnica Autoritatii Contractante in fazele urmatoare
de proiectare.

CAPITOLUL VII.PERIOADA DE ELABORARE A EXPERTIZE!

7.1. Data de incepere


Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre
prestator (expert) va fi de eel mult 2 zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere.

7.2. Durata contractului de prestare de servicii


Durata contractului este de 90 zile.

CAPITOLUL VIII. PREDAREA EXPERTIZE! TEHNICE

Documentatia aferenta expertizei tehnice se va preda autoritatii


contractate in termenul stabilit astfel:
- 3 exemplare originale pe suport de hartie, indosariate pe sectiuni si opis-uri;
- un exemplar pe suport electronic, DVD sau Memory stick, in format
editabil( piesele scrise vor fi redactate in Word, iar piesele desenate in format
PDF si/sau AUTOCAD-similar).

Pe parcursul derularii contractului de servicii, corespondenta va fi in limba


romana. Documentele solicitate se vor redacta in limba romana. Toata
documentatia aferenta, elaborata sub orice forma, este �i va ramane in
proprietatea beneficiarului. Ofertantul nu poate folosi sau dispune de aceasta
documentatie, fara un acord scris, emis in prealabil de beneficiar.

CAPITOLUL IX. OFERTA TEHNICA

Propunerea tehnica va fi prezentata in asa fel incat

7
- sa detalieze si sa demonstreze modul de 'indeplinire a tuturor cerintelor din
caietul de sarcini;
- sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din
caietul de sarcini;
- sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate 'in totalitate cerintele documentatiei de
atribuire;
Propunerea tehnica va contine si Graficul de executie.

CAPITOLUL X. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII


FINANCIARE

Prin angajarea serviciilor de proiectare/expertizare si propunerea de solutii,


ofertantul i�i asuma, pe langa obligatiile de ordin profesional �i responsabilitatea
bunei gestionari a resurselor financiare destinate de catre autoritatea contractanta
pentru realizarea obiectivului de investitii.
Oferta va fi facuta in lei, fara TVA si va include toate costurile aferente
realizarii documentatiei, deplasari, masuratori, demersuri pentru obtinerea de
documente in numele beneficiarului cat si alte costuri posibile 'in legatura cu
realizarea obiectului contractului.

CAPITOLUL XII. LEGISLATIE SPECIFICA

Expertiza tehnica solicitata/ofertata va respecta reglementarile legale in


vigoare, inclusiv normative si standarde in vigoare, dintre care amintim:
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, modificata si
completata;
Hotararea Guvernului Romaniei nr.925/1995-regulament de verificare si
expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si
constructiilor;
Hotararea Guvernului Romaniei nr.766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare
SR EN 12464-1:2004 Lumina si iluminat. Iluminatul locurilor de munca. Partea
1: Locuri de munca interioare.
SR EN 12464-2:2007 Iluminatul spatiilor de lucru. Part ea 2: Spatii exterioare
de lucru.

8
SR CLC/TR 50479-2008 Ghid pentru instalatii electrice. Alegerea si montarea
echipamentelor electrice. Sisteme de pozare.
SR HD 60364-1:2009 Instalatii electrice in constructii. Partea 1: Principii
fundamentale, determinarea caracteristicilor generale.
SR HD 60364-4-41:2007 Instalatii electrice in constructii. Partea 4-41: Masuri de
protectie pentru asigurarea securitatii. Protectie impotriva socurilor electrice.
SR HD 60364-4-44-443:2007 Instalatii electrice in constructii. Partea 4-44:
Protectie pentru asigurarea securitatii. Protectie impotriva perturbatiilor de
tensiune si a perturbatiilor electromagnetice.
SR HD 60364-5-51:2006 Instalatii electrice in constructii. Partea 5-51: Alegerea
si montarea echipamentelor electrice. Reguli generale.
SR HD 60364-5-54:2006 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54:
Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pamant,
conductoare de protectie si conductoare de echipotentializare.
SR HD 60364-5-534:2009 Instalatii electrice in constructii. Partea 5-53: Alegerea
si instalarea echipamentelor electrice. Sectionare, intrerupere si comanda.
Capitolul 534: Dispozitive de protectie impotriva supratensiunilor.
SR HD 60364-5-559:2006 Instalatii electrice in constructii. Partea 5-55:
Alegerea si instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente. Articolul 559:
Corpuri si instalatii de iluminat.
SR HD 60364-6:2007 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 6: Verificare.
SR EN 61140:2002/Al:2007 Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte
comune in instalatii si echipamente electrice.
SR CEI/TS 61201:2008 Utilizarea limitelor conventionale ale tensiunilor de
atingere. Ghid de aplicare.
SR EN 62364-4-41:2007 Instalatii electrice in constructii. Partea 4-41: Masuri de
protectie pentru asigurarea securitatii. Protectie impotriva socurilor electrice.
SR EN 54-2+AC:2000/Al:2004 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu.
Partea 2: Echipament de control si semnalizare.
SR HD 384.5.52 Sl:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 5: Alegerea si
montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare.
17-2011 Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu
tensiuni de pana la 1000V.
SR CEI 446 Identificarea conductoarelor prin culori sau prin repere numerice.
SR EN 6094/2 Aparataj de joasa tensiune. Partea II: Intrerupatoare automate.
NTE 007/08 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice.
PE 116 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.
P 118-1999 Normativ de siguranta la foe a constructiilor.
C 56/02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si
instalatii.
SR CEI 364-4 Protectia pentru asigurarea securitatii.

9
10

S-ar putea să vă placă și