Sunteți pe pagina 1din 3
MINISTERUL FINANJELOR PUBLICE Directia generala legislatie cod fiscal Directia de politici si legislatie in Str. Apolodor nv. 17 i sector 5, Bucuresti Domeniile vamal si nefiscal berseheoeeret ty Fax : #021 318 5075 Nr. 136.006 /07. 02.205 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRATIE FISCALA Autoritatea Nationala a Vamilor Directia Regionala Pentru Accize gi Operatiuni Vamale Constanta Avand in vedere adresa dumneavoastra nr.28863/2012, inregistraté la Directia de politici si legislatie in domeniile vamal si_nefiscal sub nf.436006/2012 prin Gare. ne supuneti atentiei urmatoarele aspecte: - a) data reluarii calculului accesoriilor in cazul redebitarii creantelor debitorului declarat insolvabil din evidenta separata in cea curenta; “b) executarea amenzilor. provenite de’ la persoanéle fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, * Gu privire la punctul a) calciilul accesoriilor in cazul creantelor fiscale ale debitorului declarat in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urméaribile Cadrul legal 0.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; -art.176 alin.(1): ,In sensul prezentului. cod, este insolvabil debitorul ale c&rui Venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plat& sau care nu are venituri ori bunuri urméaribile” - art.176 alin.(2): “Pentru creantele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile, conducatorul organului de executare dispune scoaterea creantei din evidenta curenta $i trecerea ei intr-o evidenta separata.” - art.176 alin.(4): “In cazurile in care se constatd ca debitorii au dobandit venituri urméribile, organele de executare vor lua masurile necesare de trecere din evidenta separata in evidenta curenta gi de executare silita.” - art120 alin.(4):" Prin exceptie de la prevederile alin.(1), se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza: b) pentru impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de c&tre debitorul declarat insolvabil care nu are venituri gi bunuri urméribile, pana la data trecerii in evidenta separata, potrivit prevederilor art.176” Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice ~ Pot. 7 litA: “Pentru obligatile fiscale principale inregistrate de debitorii insolvabili ale cror venituri sau bunurti urméribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de platé se datoreaza obligatii fiscale accesorii, pana la data stingerii acestora, inclusiv.” ~ Pet.9 lit.A: “Pentru obligatillle fiscale principale inregistrate de debitorii insolvabili care nu au venituri sau bunuri urmaribile se datoreaza obligatii fiscale accesorii pana la data trecerii acestora in evidenta separata, in conformitate cu prevederile art.116 alin.(2) lit. a’ din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal, republicaté, cu completarile ulterioare.” ~ Pet. 19.2 lit.C: “ Dupa trecerea creantelor debitorului deciarat insolvabil din evidenta separata in cea curenté, pe perioada de timp in care aceastea raman in evidenta curenta, sunt aplicabile prevederile pct.7 de la lit.A a prezentei procedur.” Solutia Avand in vedere dispozitiile legale mentionate: mai sus,apreciem ca art.176:aliii.(1) din Codul de proceduraé fiscala identifica doua categorii de debitori insolvabi - cei ale cdror venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata - gi cei care nu au venituri ori bunuri urmaribile, Creantele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile se vor evidentia separat, conform art176 alin.(2) din Codul de procedura fiscal Pentru obligatiile fiscale reprezentand obligatiile fiscale principale (debite) inregistrate de debitorii declarati insolvabili, care nu au venitur ori bunuri urméribile, nu se datoreaza obligatii fiscale accesorii, pe perioada de timp in care acestea raman in evidenta separata [ art.120 alin.(4) coroborat cu pet. lit.A din OMEF NR.447/2007] Pentru obligatiile fiscale principale inregistrate de debitorii insolvabil ale c&ror venituri sau bunuri urméribile au o valoare mai mica deca‘ obligatiile fiscale de plata si care sunt inregistrate in evidenta curenta, se datoreaza obligatii fiscale accesorii, pana la data stingerii acestora, inclusiv (pet.7 lit.A din OMEF nr.447/2007) in momentul in care debitorii insolvabili faré bunuri ori venituri urmaribile, au dobandit venituri sau bunuri urméribile, acestia vor avea acelasi tratament fiscal precum debitorii insolvabili inregistrati in evidenta curenta ,( ale c&ror venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai micd decat obligatiile fiscale) si , in acest sens se vor lua urmatoarele masuri: - trecerea creantelor din evidenta separata in cea curenta [ art.176 alin (yi ~ reluarea masurilor de executare silitd [art.176 alin. (4)]; - se datoreaza obligatii fiscale accesorii de la data redebitarii pana la data stingerii (pct.9 din OMF nr.447/2007). Cu pri la punctul b) privind competenta de executare silité a amenzilor aplicate in vama persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale gi intreprinderilor familiale, va comunicam ca potrivit prevederilor OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare, la art.1 alin.(2) se stipuleaza "Prezentul cod se aplicd si pentru administrarea drepturilor vamale, precum gi pentru administrarea crantelor provenind din contributii, amenzi gi alte sume ce constituie venituri la'bugetul consolidat, portivit.legii, in masura in care prin lege nu se prevede altfel”. Totodata consideram relevant in rezolvarea spetei, prevederile Deciziei nr.2/2008 aprobata prin OPANAF nr. 4754/2008 a Comisiei de. proceduri fiscale, precum gi prevederile _ art. 657. din Hotararea_Guvernului nr.707/2006, privind Regulamentul de aplicare a Codului_ vamal al: Roméaniei, "Contraventiilor vamale, le sunt aplicabile dispozitille @rdonantei Guvernului nr.2/2002 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificdri si completéri prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare”. Cu deosebita conside! Director General Doru Petru DUDAS \ /2/aitect cette ctor Cristian LASCU