Sunteți pe pagina 1din 7

„În natură nimic nu se pierde,

nimic nu se câştigă, totul se


transformă.”
(Antoine-Laurent de Lavoisier)
N Subiectul lecției Nr. Data Activități de învățare Activități de evaluare/ Produs
Unități de competență r ore
Unitatea de conținut I. Substanțele și fenomenele chimice în viața noastră- 8 ore
1 Chimia-știința despre 1 Instructaj: Regulile de securitate în Fișă de instructaj semnată;
1.1 Operarea, în diferite situații substanțe. Norme de laboratorul de chimie
de comunicare, cu noțiunile ce se protecție a muncii în Joc didactic Joc didactic realizat;
referă la: substanță, proprietățile laboratorul de chimie. ,, Ce s-ar întâmpla dacă…?,,
substanței, fenomenele fizice, Activitate de grup: Poster: Obiectul
chimice, reacțiile chimice. de studiu al chimiei/ Importanța
Poster realizat și prezentat;
chimiei ca știință
1.2 Caracterizarea obiectului de 2 Evaluare inițială. 1 Rezolvarea testului de evaluare Test rezolvat și analizat;
studiu al chimiei; a proprietăților Corpuri fizice și inițială; Fișă de comparare a corpurilor și
fizice și fiziologice ale unor
substanțe Identificarea asemănărilor și substanțelor completată;
substanțe utilizate în activitatea
deosebirilor dintre corpuri din Joc didactic realizat
cotidiană.
diferite substanțe;
1.3 Compararea corpurilor și Joc didactic:
substanțelor; proprietăților ,, Diversitatea substanțelor,,
substanțelor; fenomenelor fizice și 3 Metode de investigare 1 Recunoașterea vaselor și Exercițiu rezolvat
chimice. substanțelor: ustensilelor de laboartor și
descrierea, măsurarea, explicarea modului de lucru cu Joc didactic realizat
1.4 Identificarea fenomenelor observarea,experiment ele;
chimice din mediu în baza ul Joc didactic: Piramida investigării,,
semnelor reacțiilor chimice. 4 Lucrare practică nr.1 1 Realizarea lucrării practice: Raport de activitate
,, Tehnici de lucru cu - Luarea probei; experimentală la lucrarea practică
1.5 Aplicarea tehnicilor de lucru substanțele, utilajul în - Cântărirea probei;
cu substanțele, vasele, utilajul în laboratorul de chimie,, - Măsurarea volumului de lichid,
laboratorul de chimie, respectând încălzirea eprubetei;
regulile de securitate. - Observarea structurii flăcării;
5 Proprietățile 1 Identificarea proprietăților fizice a Fișă de investigare a
1.6 Investigarea experimentală a fizice,chimice și substanțelor; proprietăților fizice a
proprietăților substanțelor, a
fiziologice ale Identificarea asemănărilor și substanțelor;
fenomenelor fizice și chimice,
substanțelor. Acțiunea deosebirilor dintre proprietățile
respectând regulile de securitate
unor substanțe chimice substanțelor; acțiunea unor Exercițiu rezolvat
asupra omului și a substanțe asupra omului și
mediului. mediului;
Experiență realizată

Experiența de laborator nr.1


,, Identificarea unor proprietăți
fizice ale substanțelor,,
Joc didactic Joc didactic realizat
,, Ce s-ar întâmpla dacă…?,,
6 Fenomene fizice și 1 Identificarea asemănărilor și Fișa de comparare a fenomenelor
chimice. Reacțiile deosebirilor dintre fenomenele completată;
chimice și semnele fizice și chimice Fișă de investigare a semnelor
reacțiilor chimice. Exemplifiacarea reacțiilor chimice completată;
proceselor/reacțiilor chimice din
viața cotidiană conform semnelor Experiența realizată
de reacție; Fișa experienței de laborator
Experiența de laboartor nr.2 completată
,, Identificarea semnelor reacțiilor
chimice,,
7 Lucrarea practică nr.2 1 Realizarea lucrării practice Raport de activitate
,, Investigarea experimentală a lucrării practice.
fenomenelor fizice și
chimice,,
8 Evaluare sumativă 1 Realizarea testului de evaluare Test de evaluare sumativă
sumativă realizat și analizat
Unitatea de conținut II. Tabelul periodic al elementelor chimice și structura atomului- 7 ore
1 Analiza rezultatelor Exerciții de recuperare și
2.1 Operarea, în diferite situații evaluării sumative UC1 dezvoltare individuale
de comunicare, cu noțiunile ce se 1 Scrierea, citirea simbolurilor Exerciții rezolvate
referă la: atom, element chimic, Atomii. Elementele chimice
caracteristicile elementului chimic chimice, simbolurile și Numirea elementelor chimice 1-20,
conform poziției în Sistemul denumirile lor, masa 26,29,30,47,79,80,82 Planul proiectului
(Tabelul) Periodic. atomică relativă Identificarea Ar
Elaboarea proiectului nr.1
2.2 Caracterizarea elementelor
Joc didactic Joc didactic realizat
chimice cu numerele atomice 1-20
în baza algoritmului: a) poziția în ,, Memory,,
Sistemul Periodic (denumirea, 2 Tabelul periodic al 1 Identificarea elementului chimic Exercțiu rezolvat;
simbolul chimic, numărul atomic, elementelor chimice: utilizând tabelul SP și diferite
masa atomică relativă, perioada, perioade, grupe, caracteristici ale elementului Fișă de investigare
grupa, subgrupa, caracterul metalic subgrupe Experiența de laborator nr.3 experimentală a proprietăților
sau nemetalic); b) structura principale/secundare. ,, Compararea prorietăților fizice fizice ale metalelor și nemetatelor
atomului (sarcina nucleului, Metale și nemetale. ale metatelor și nemetalelor,, în completată;
numărul de protoni, neutroni, baza mostrelor de substanțe Joc didactic realizat
electroni, repartizarea electronilor Joc didactic ,, Unde e căsuța mea?,,
pe straturi); c) valența superioară, 3 Structura atomilor 1 Completarea fișelor de Fișă de caracterizare a
valența inferioară (la nemetale). elementelor cu caracterizare a elementelor elementului chimic completată
numerile atomice 1-20. chimice (1-20) conform
2.3 Investigarea experimentală a algoritmului
proprietăților fizice ale metalelor Joc didactic Joc didactic realizat
și nemetalelor în baza mostrelor ,, Ghiozdanul elementului,,
de substanțe.
4 Valențele elementelor 1 Determinarea valențelor Exercițiu rezolvat
chimice. elementelor chimice în baza
2.4 Elaborarea și prezentarea
schemelor electronice și a tabelului
unui proiect creativ privind
caracterizarea elementelor SP
chimice. Completarea fișelor de
caracterizare a elementelor
chimice (1-20) conform Fișă de caracterizare
algoritmului;
Joc didactic:
,, Unde e valiza mea,, Joc didactic realizat
,, Hotelul valențelor,,
5 Caracteristica 1 Completarea fișelor de Fișă de caracterizare completată
elementelor chimice caracterizare a elementelor
conform poziției în chimice (1-20) conform
Tabelul Periodic. algoritmului;
Joc didactic: Joc didactic realizat
,, Trenul cunoștințelor,,

6 Prezentarea și 1 Prezentarea și evaluarea Proiect STEAM realizat și


evaluarea proiectului proiectului nr. 1 ,, Arborele chimic prezentat.
nr. 1 ,, Arborele chimic al Familei mele și valorile
al Familei mele și personale,,
valorile personale,,
7 Evaluare sumativă 1 Rezolvarea testului de evaluare Test rezolvat și analizat
sumativă

Unitatea de conținut III. Compoziția substanței și legătura chimică- 8 ore+2 ore ( din orele la discreția prof.)
3.1 Operarea, în diferite situații de 1 Analiza rezultatelor Exerciții de recuperare și
comunicare, cu noțiunile ce se evaluării sumative UC2 dezvoltare individualizate
referă la: moleculă, formula Diversitatea 1 Identificarea substanțelor simple și
chimică, masa moleculară relativă, substanțelor și compuse.
legătura chimică, ion. compoziția lor. Descrierea compoziției,
3.2 Alcătuirea formulelor chimice Substanțe simple și proprietăților fizice și utilozării Exercițiu rezolvat
și modelelor moleculelor unor compuse. Noțiunea de unor substanțe simple și compuse,
compuși binari în baza valenței. moleculă întâlnite în viața cotidiană Fișă de descriere completată
3.3 Determinarea tipului de 2 Formula chimică. 1 Completarea fișei de identificare a Fișă de identificare completată
legătură chimică, valențelor
Compoziția caliativă și compoziției cantitative și calitative
elementelor chimice, masei
cantitativă a substanței a substanțelor simple și compuse.
moleculare relative în baza
Elaboarea proiectului nr.2
formulei chimice.
3.4 Reprezentarea compoziției ,, Pașaportul chimic a unei
unor substanțe cu legătură substanțe,, Planul proiectului
covalentă prin formule electronice 3 Formula chimică și 1 Alcătuirea formulelor chimice ale Exercițiu rezolvat
și modele bilă-ax. valența elementelor compușilor binari după valență și
3.5 Caracterizarea compoziției, chimice. determinarea valenței după
proprietăților fizice și utilizării formula chimică
unor substanțe simple și compuse, 4 Alcătuirea formulelor 1 Alcătuirea formulelor chimice ale Exercițiu rezolvat
întâlnite în viața cotidiană. chimice ale compușilor compușilor binari după valență și
3.6 Elaborarea și prezentarea binari în baza valenței determinarea valenței după
unui proiect creativ privind elementelor chimice și formula chimică
caracterizarea unor substanțe. determinarea valenței
în baza formulei
chimice.
5 Masa moleculară a 1 Calcularea maselor moleculare Exercițiu rezolvat
substanței. relative ale substanțelor în baza
formulelor chimice
6 Calcularea maselor 1 Calcularea maselor moleculare Exercițiu rezolvat
moleculare relative ale relative ale substanțelor în baza
substanțelor în baza formulelor chimice Fișă de autoevaluare completată
formulei chimice
7 Tipuri de legături 1 Identificarea tipului de legătură
chimice. Legătura chimică după formula chimică a
covalentă polară și substanței
nepolară. Modelarea formulelor electronice
ale unor substanțe cu legătură
covalentă
8 Legătura ionică. 1 Identificarea tipului de legătură Exerciții rezolvate
Noțiunea de ioni, chimică după formula chimică a
sarcina ionului. Noțiune substanței
de legătură metalică Determinarea sarcinii ionului după
formula chimică a compușilor
binary
Experiența de laboartor nr.4
,, Construirea modelelor bilă-ax ale Modelele construite ale
moleculelor de hydrogen, oxygen, moleculelor unor substanțe
azot, clor, apă, clorură de simple și compuse
hidrogen,,
9 Prezentarea și 1 Prezenatarea și evaluarea Proiect STEAM realizat și
evaluarea proiectului proiectului prezentat
nr.2
,, Pașaportul chimic al
unei substanțe,,
Substanțele din trusa
medicală / bucătărie
1 Evaluare sumativă 1 Rezolvarea testului de evaluare Test de evaluare rezolvat și
0 sumativă analizat
Unitatea de conținut IV. Substanțe pure și amestecuri în viața cotidiană-9 ore
1 Analiza rezultatelor 1 Exersarea în baza rezultatelor Exerciții rezolvate
4.1 Operarea, în diferite situații evaluării sumative UC2 evaluării sumative
de comunicare, cu noțiunile ce se Exerciții de recuperare
referă la: substanțe pure, și dezvoltare.
amestecuri, soluții, metodele de 2 Substanțe pure și 1 Descrierea amestecurilor omogene și Fișă de descriere a amestecului
separare a amestecurilor. amestecuri. Amestecuri eterogene întîlnite în viața cotidiană omogen/eterogen
omogene și după algoritm.
4.2 Caracterizarea amestecurilor Corelarea compoziției amesticurilor
eterogene.Metode de
utilizate în viața cotidiană, omogene și eterogene cu metodele de
separare a substanțelor Fișă de corelare completată
aerului, apelor naturale; a separare a substanțelor
metodelor de separare/purificare a din amestecuri
Elaborarea schemelor de separare a
substanțelor din amestecuri. eterogene. amesticurilor din diferite substanțe;
Exemplificarea aplicării metodelor de
4.3 Aplicarea practică a metodelor separare a substanțelor din
de separare a amestecurilor în amesticurile întâlnite în viața Schemă de separare elaborate;
laborator, respectând regulile de cotidiană: purificarea apei,aerului,
securitate; în activitatea cotidiană separarea metalelor din deșeuri,
pentru protecția mediului și prelucrarea petrolului, extragerea și Exemple analizate
sănătății. purificarea zahărului;
Formularea unor întrebări
4.4 Elaborarea și prezentarea cauză/efect privind metodele de Răspunsuri formulate
unui proiect creativ privind separare a substanțelor din
amestecuri
substanțele pure și amestecurile în
viața cotidiană. 3 Aerul. Compoziția 1 Descrierea compoziției aerului; Fișă de descriere completată;
aerului. Substanțe ce Formularea întrebărilor cauză/ Răspunsuri formulate;
4.5 Formularea concluziilor poluează aerul. efect privind caracteristicile
personale referitoare la beneficiile aerului;
cunoașterii substanțelor și 4 Apa naturală- amestec 1 Descrierea apei natural ca amestec Fișă de descriere
proceselor chimice.
de substanțe. de substanțe
Purificarea apei Formularea întrebărilor cauză/
naturale. Apa potabilă efect privind caracteristicile apei; Răspunsuri formulate
și distilată. Importanța Modelarea procesului de purificare
apei. Protecția a apei;
resurselor acvatice. Compararea apei potabile cu apa Proces de purificare modelat
distilată Fișă de comparare completată
5 Lucrarea practică nr. 3 1 Realizarea lucrării practice Raport de activitate practică
,, Purificarea sării de
bucătărie,,
6 Metode de separare a 1 Experiențe de laborator nr.5-8 Raport de activitate
amestecurilor și experimentală
asigurarea calității vieții
7 Prezentarea și 1 Prezentarea și evaluarea Proiect STEAM prezentat și
evaluarea proiectului proiectului evaluat
nr. 3 ,, Factorii de
poluare a areului,
aerului în localitatea
mea,,
8 Evaluare sumativă 1 Rezolvarea testului de evaluare Test rezolvat și analizat
sumativă
9 Analiza rezultatelor 1 Exerciții de generalizare Exerciții rezolvate
evaluării sumative UC4
Generalizarea
cunoștințelor