Sunteți pe pagina 1din 10
ee Pidalion oricare ceric a si Ttunghis impreuni turghisi) eu cel caterisit (pron, 1) impreuna y cateriseste siel, \post. LL. Ca se cuvine pe eretici sa-i uram si si ne intoarce; unil ca acestia sunt si ereticii, dupa Sinod HI. 2 si Sinod TT ‘etele despre ei, dar mu cndva si si ne rugiim impreuna cu ei, sau si iertin lor a Iucra vreo shujire bisericeaseé, ori ca niste clerici, ori ca niste ierei Apost. 46 Botezul ereticilor nu este primit Episcopul, sau prezbiterul, ereticese botez primind, sau jertfi, a se cate risi poruncim. Ca ce conglisuire este lui Hristos cu veliar? Sau ce parte credinciosului cu necredinciosul? [Apost. 47, Apost. 68, Sinod II. 7. nod VI. 95, Cart. 1, Cart. 6, Cart. 15, Vasile 1, V; Vasile 47] , Si- asile 5, Vasile 20, Dreptslavitorii crestini se cuvine a se feri de eretici, si slujirile lor a le uri lar mai vartos insusi ereticii se cuvine a se mustra si a se intelepti de citre episcopi si prezbiteri, doar cumva vor intelege si se vor intoarce, din ratacirea lor. Pentru aceasta si canonul acesta rinduieste, cé, oricare episcop, sau prezbiter, ar primi ca de drept si adevarat botezul ereticilor”” sau jertfa ceea Pentru aceasta si Sfintul leromartirul Chiprian care a stitut episcop al Caleedonului, si tot soborul cel dimprejurul situ, cel de optzeci si patru de episcopi, ce sau adunat in Calcedon, urmand apostolescului acestuia canon care leapada botezul ereticilor de obste, inc’ i 0S celui ce zice, cd cei de eretici botezati sau hirotonisiti, este cu neputinta, a fi ori crestini, ori clerici. Urmand ei botezul ereticilor, tic, canoanelor acestora, an asezat canon prin care leapada sial schismmaticilor impreuna. Dovedindu-o aceasta, si din alte multe scripturi ziceri, iar mai ales din acea apostoleasci: Un Domn, o Credinté, un Bote” (Efeseni 4). Ca aca, zic ei. una este soborniceasca biserica, si unul este botezul cel adeviirat, cum poate fi adevarat botezul ereticilor, si al schismaticilor, de vreme ce ei nu sunt inléuntru in biserica cea soborniceascé ci sau rupt dintr-insa prin eres? lar de este adevrat botezul ereticilor si al schismaticilor, si este adeviirat si cel este un botez, precum Pavel strigh, ac al dreptslavitoarei si al sobornicestii biserici, apoi no ci dowd, care este prea eu necuviintii. Adauga inst ei si sta, ca socoteala aceasta, de a nu primi botezul ereticilor, nu ne este nowi gi proaspats @ lon G veche, side cei mai dinainte ai lor cercata, canonal acestui sobor si Sinod VI. 2 kau peertluit, Si de unde mai-nainte era canon de localnic gi particularnie sobor, acum este canon de # toata lunes sobor, ca unul ce de acesta sa pecetluit. Intr-un glas cu Sfintul Chiprian si cu soborul cel de lingé el, si Firmilian cel ce'a statut exarh al soborului celui ® Kconia (pe care marele Vasile in intul sdu canon, il numeste al sifu, ea pe unul ce era “peop al Chesarie), striga $i leapidé botesul ereticlor, Ca seriind continua la pag. 85 Canoanele sfingilor i ineru tot liudarilor apostoli 85 ce se proaduce de dansii, unul ca acesta, poruncim ca si se cateriseasca. Fi- indc& ce conglasuire are Hristos cu diavolul? Sau ce parte are credinciosul cu cel necredincios Caci cei ce primesc cele de catre eretici, sau si ei au aceeasi socoteli ca al acelora, sau cel putin nu au osardie spre a-i scoate pe dansii din cacodoxia lor. Ca cei ce bine voiese (adica se invoiesc) la slujbele acelora, cum pot a-i mustra pe ei ca sa lepede eresul lor cel cacodox si ratacit. ctre Sfantul Chiprian, zice acestea, dar cine, macar de ar fi ajuns si la varful sivarsirii si al intelepciunii, poate a se inti, gi a ctede, c& singurd suprachemarea celor trei nume ale Sfintei ‘Treimi, este destuld spre iertarea picatelor, si spre sfintenia botezului, de nu este adic drept slivitori, si acela ce boteaz&? Citeste toaté Epistolia acestuia, care se afl in cartea cea pentru cei ce au patriarheisit in Ierusalim (cartea 1, cap 16, paragraf 4) de nevoie fiind la aceasti pricind. S& uneste la aceasta socoteali si marele Vasile, pe ale cdrui canoane asijde- rea le-a pecetluit cel al G-lea sobor a toatd lumea (Vasile 2) c& adaugdnd in intéiul su canon a zice, care botezuri sunt primite, si care neprimite, in dou le imparte pe acestea, zicdnd: Ci, botezul ereticilor: adic& al celor cu totul despartiti de bisericd, si care dupa insisi credinga sunt osebiti de cei drept slivitori, si a ciirora osebire priveste de-a dreptul la credinfa cea intru Dumnezeu, s-au parut bine cuvantata pricing celor din inceput eu totul a se lepada. Iar botezul schismaticilor, sau socotit adicd a fi de cuviinta de citre soborul cel de lang& Chiprian, si Firmilian al nostru, sé se lepede si acesta; fiindca schismaticii cei ce se mumesc curati zic, si infranati, si de sac purtitori, si Idroparastatii (adic cei ce sivargese Liturghia numai cu apa), si alti, sau despartit la inceput de biserici, gi despartindy-se mumai aveau in sinesi Darului Duhului Sfiint, fiinded darea acestuia se tiiiase. Pentru aceea ea niste mireni ficdndu-se, nici dar duhovnicesc aveau, nici stiipinire de a boteza, sau a hirotonisi; $i dupii urmare cei ce se botezau de dansii, ca de mireni botezdndu-se, au porun- cit s& se boteze cu adeviiratul botez al bisericii cei sobornicesti, dar insi finde’ sau socotit, de cuviingi de ciitre oarecare Pirinti ai Asiei, si fie primit botezul schismaticilor, pentru arecare iconomie a multora, fie primit. Insé insemneaza, ci boteaul schismaticilor, care in intaiul sdu canon il primeste marele Vasile, in Vasile 47 al situ il leapiida, zicand, noicu un cuvant, pe cei curati, si infrinatici, si de sac purtatori, pe toti ii botezim. lar de este la voi oprit botezul al doilea, pentru oarecare iconomie, precum este sila Romani, cuvantul nostru insé si aibi putere de a strica adici pe botezul acestora. Drept aceea daci pe botezul schis- maticilor i) strici marele Vasile, pentru cé le lipseau sivarsitul, dar, de prisos este de a mai intreba cineva de se cuvine si boteze pe eretici. lar in Vasile 20 hotirator zice, c& pe eretici nuvi primeste biserica, fiiri a-i hoteza. Aceastasi socotintt o are si marele Atanasie, si pe ale acestnia cuvinte Je-a pecetluit soborul al 6-lea c& zice, intru al treilea cuviint asupra Arienilor: ~Arienii se primejduiese si intru insisi plinirea Tainei, a botezului zie. Caci, daca deplinirea Prin botez se dé in Numele Tatalui, si al Fiului, iar Arienii nn zic Tat& Adevirat, fiindcd 'agaduiese pe intocmai fiinta cea dintr-insul, Jgiduiese insi si pe Ade-...continu la pag, 86 % Pidalion Apost. 47 Botezul al doilea Episcopul, sau prezbiterul pe eel ce are botez. dup adevir, de-l va bote. za din inceput, sau pe cel spurcat de citre cei necinstitori de Dumnezen, se am il ya boteza, si se cateiseasei. Ca mnul ce-si bate joe de Crucea, ‘i de Moartea Domnului, si nu osebeste pe ierei de citre minciunoierej, [Apost. 46, Apost. 68, Sinod II. 7, Sinod VI. 84, Sinod VI. 95, Cale, 1, Cart. 8, Cart, 35, Cart. 57, Vasile 1, Vasile 20, Vasile 47] varatu! Fiu, i pe altul din now pkismuindu-| cu nalucirea lor zidit din cele ce n costa il numese Fiu, cum dar botezu! cel ce se dii de dinsii, mi este cu totul nefolositor, si damic? Si se vede adic dupi mased, cé este botez, dar cu catre credinta, si citre buna cinstire, C& mu cel ce zice botez, ci cel ce zice adevarul nici un ajutor are Doamne, acela da si pe adevitratul si cheama numele Lui, si care are si credintii dreapt. Pentru aceasta dar s Mantuitoral nu a poruneit apostolilor si boteze chiar mumai, ei mai intai le-a ais sit invete Pe cei ce vor sit se boteze, si aga sii boteze in Numele Tatdlui, si al Fiului, si al Sffintului Duth, pentra ca sa se facd credinta dreaptii din invatatura, si cu dreaptal credinta si se adauge Sivarsirea botezului. Pentru aceasta si multe alte eresuri, zic numai Numele Sfintei Treimi, dar finded ma le cugeta acestea drept, nici credinta o au sinétoasi, si nefolositor au $i pe botezul cel dat de dan: i find lipsiti de buna cinstire. Drept aceea urmeazé, c& cel ce se Topeste de dansii, mai mult se spurcé cu pigénatatea, decdt se izbaveste de ea. Deci gi cei ce cugeta cele al Arienilor, macar de si citesc cele scrise, si zic numirile Sfintei Treimi la botez, insé ametese pe cei ce iau boter de la dinsii, finded sunt mai necinstitori de Dumne- zeu decat ceilalti eretici. Dar si Teologul Grigorie intru un glas, cu sfinfii cei mai-nainte zisi, zice in ew ntul cel la Sfantul Botez, catre Arieni, sau si citre macedonieni intinzdndu-se, care se Catehiseau. “Iar de schiopitezi inca, si nu primesti deplinirea Dumnezeit Fiului sia Dubului. cauta pe altul s4 te boteze, sau mai bine zice, sé te inece in apa botezului, fiindea 4 nu am vole a desparti Dumnezeirea Fiului, si a Dubului, de Dumnezeirea Tatélui, si a te ‘ce mort. in vreme ce se cuvine a doua oard a te naste prin botez. Ineat nici darul botezu- ju sé-l alba, nici pe nadejdea care se naste prin boter, pierzind in putinele slaviri ale celui side asemenea fiinta mintuirca ta. De vreme ce pe oricare din cele trei Iposta- “10 ai pogori din aceasta, si pe sineti te lipsesti de deplinirea cea prin botez”. Zice inci gi Dumnezeiescul Hrisostom (in voroava cea Ja inceput, era Cuvintul) ,Nu te amageasci pe 0 ascultatorule adunarile ereticilor, ci au botez dar nu luminare, $i se boteaz& cu tru ‘ul ou se Innninewza”. Ci si $fantul Leon in epistolia cea c&tre Nichita zice: vs ereric dé sfiutenie prin taine’, Tar Aimbrosie in cuvintul cel pentru cei ce se catehi- Sovezul celor rau elustitori de Dumnezeu, nn efinteste". Acestes. aya zicandu-se. * Gregrate ar nedumeri cineva, pentru e» Sivod 7 st Sinad V1. 95 mu a lepidat boteaul teror ereticilor, dup& apostolestile canoanele acostea gi dupa soborul cel de langéi sfantul ni. = dupé toti cellalti mari de Dumnezeu ‘inteleptiti Pirinti mai sus pomeniti, ale