Sunteți pe pagina 1din 1

Manager General, Director Tehnic RCMS

• îmbun t irea capacit ii manageriale, prin adaptarea cerin elor legisla iei în
vigoare i prin îmbun t irea sistemului informa ional i al comunica iei;
• prevenirea i reducerea la minim a riscurilor de accidente i îmboln viri
profesionale prin dotarea cu echipamente de protec ie i elaborarea de
instruc iuni de lucru;
• reducerea consecin elor a riscurilor de accidente i îmboln viri profesionale
prin analiza incidentelor i elaborarea de m suri corective i preventive.
• asigurarea cadrului organizatoric necesar i resurselor adecvate pentru investi ii
astfel încât s se asigure o cre tere continu a calit ii activit ilor de SSM;
• implementarea i men inerea unui sistem de management pentru s n tatea i
securitatea muncii în concordan cu cerin ele specifica iei de referin OHSAS
18001:2004.

RCMS

• asigurarea perfec ion rii personalului i asigurarea condi iilor pentru


îmbun t irea continu a nivelului de preg tire profesional a acestuia în
conformitate cu planul de instruiri elaborat;
• asigurarea cadrului organizatoric necesar i resurselor adecvate pentru investi ii
astfel încât s se asigure o cre tere continu a calit ii activit ilor de SSM;
• implementarea i men inerea unui sistem de management pentru s n tatea i
securitatea muncii în concordan cu cerin ele specifica iei de referin OHSAS
18001:2004.

Personal de execu ie: conduc tori auto, tractorist, instalatori, sudori

• respectarea normelor de ssm;


• folosirea echipamentului de protec ie.