Sunteți pe pagina 1din 10

Vrei să te pensionezi pe caz de boală?

Uite
ce trebuie să ştii!
Nu stai foarte bine cu sănătatea şi vrei să ieşi la pensie mai devreme, pe caz de boală? Te
aşteaptă o procedură destul de complicată dacă nu ştii ce trebuie să faci şi cui să te adresezi.
Iată cine beneficiază de o astfel de pensie şi care sunt etapele principale pe care trebuie să le
parcurgi conform Casei Naţionale de Pensii Publice!

1. Mergi la medicul de familie. În primul rând, va trebui să te adresezi medicului tău de


familie, care te va îndruma către cabinetul unui medic expert al asigurărilor sociale.
Aceste cabinete pot fi găsite în policlinici, policlinici private, la casa de pensii etc.
Medicul de familie te va îndruma către cel mai apropiat cabinet. 
2. Mergi la medicul expert. Odată ajuns la medicul expert, acesta îţi va evalua
capacitatea de muncă şi îţi va stabili gradul de invaliditate. Pentru asta însă va trebui
să depui o cerere cu cel puţin 45 de zile înainte de expirarea duratei maxime de
concediu medical prevăzută de lege. 
3. Depune o cerere! Cererea va trebui să fie însoţită de actul de identitate, documente
medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate, adeverinţă eliberată de angajator
care să ateste numărul de zile de concediu medical cumulate în ultimele 12-24 luni, cu
menţionarea datei ultimei zile de concediu, documentul din care să rezulte cauza
invalidităţii. 
4. Vei fi programat la expertiză medicală. După înregistrarea acestei cereri vei fi
programat pentru o expertiză medicală. În urma acestei examinări, medicul
completează un raport de expertiză şi emite decizia medicală asupra capacităţii tale de
muncă. Decizia medicală se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării
cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la data emiterii. 
5. Va trebui să vii la consultaţii periodice. După ce ai fost încadrat într-un anumit grad
de invaliditate şi ai ieşit la pensie pe caz de boală, vei fi supus unei revizuiri medicale
periodice, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la
împlinirea vârstei standard de pensionare. 
6. Eşti obligat să urmezi programe recuperatorii. Medicul expert stabileşte, după caz,
dacă menţine acelaşi grad de invaliditate, dacă te va încadra în alt grad sau îţi vei
redobândi capacitatea de muncă. Neprezentarea la revizuirea medicală atrage
suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era programată
revizuirea medicală. Mai mult, în cazul în care e posibil, legea te obligă să urmezi
programe recuperatorii întocmite de medicul expert în vederea reintegrării
profesionale. Dacă nu, rişti să nu mai primeşti pensia!  

Există trei grade de invaliditate

 Gradul I – caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de


autoîngrijire; 
 Gradul II – caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii
de autoîngrijire; 
 Gradul III – caracterizat prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă,
persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate
din timpul normal de muncă.
Potrivit medicului de familie Ioana Stanciu, zilele de concediu medical sunt necesare la
dosarul de pensionare. Însă, medicul de familie îţi poate da doar 30 de zile de concediu pe an,
dintre care maximum 10 zile consecutive. „Iniţial, medicul de familie îţi face investigaţiile
minime şi îţi dă trimitere către specialişti pe diverse ramuri ale medicinei. Restul concediului
medical, până la 90 de zile calendaristice, le dă medicul specialist”, spune Ioana Stanciu.

Cine beneficiază de pensia de invaliditate?

 Cei care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unei boli sau accidente care nu au
legătură cu munca; 
 Cei care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza
accidentelor şi bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA; 
 Persoanele care au satisfăcut serviciul militar şi au fost concentrate, mobilizate sau în
prizonierat;
 Elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de
muncă ca urmare a accidentelor sau bolilor survenite în timpul practicii profesionale;
 Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din
cauza participării la Revoluţia din 1989. 
Pensia de invaliditate
Condiţii de acordare
 
Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare
prevăzută în anexa nr. 5, care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de
muncă, și care au realizat stagiu de cotizare, în condițiile legii.
 
Beneficiari:
 
    • persoanele care si-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din
cauza unei boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca;
    • persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din
cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA
(indiferent de stagiul de cotizare realizat);
    • persoanele care au satisfăcut serviciul militar ca militari în termen sau militari cu termen
redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat(indiferent de
stagiul de cotizare realizat);
    • elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea
de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi
din cauza practicii profesionale(indiferent de stagiul de cotizare realizat);
    • persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi
marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989
ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinse într-un
sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, acestea având
dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate
persoanelor care au suferit accidente de muncă.
 
În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
 
    • de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de
autoîngrijire;
    • de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea
capacităţii de autoîngrijire;
    • de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă,
persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din
timpul normal de muncă.
 
Încadrarea în grad de invaliditate, revizuirea medicală şi contestarea deciziei medicale
asupra capacităţii de muncă
 
Încadrarea în grad de invaliditate
 
Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la
cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de lege, de către
medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit în
continuare medic expert al asigurărilor sociale.
 
Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se
depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de
pensii competente, în funcţie de domiciliul solicitantului.
 
Actele necesare încadrării în grad de invaliditate:
 
    • cerere;
    • actul de identitate;
    • documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor
necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinică şi stadiul evolutiv
al bolii);
    • adeverinţa eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical,
cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;
    • documentul din care să rezulte cauza invalidităţii;
    • documentul care să ateste data ivirii invalidităţii, după caz.
 
Documentele care atestă cauza invalidităţii sunt, după caz:
 
    • fişa BP2/adeverinţă de confirmare eliberată de direcţia de sănătate publică, în caz de
boală profesională;
    • FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul
de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă
la inspectoratul teritorial de muncă, în caz de accident de muncă;
    • documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirmă diagnosticul, în
caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afecţiunea neoplazică se anexează şi rezultatul
examenului histopatologic;
    • certificat emis de comisia de expertiză medico-militară, în caz de accident sau boală
contractată în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a şcolilor militare.
 
În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor
sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia
medicală asupra capacităţii de muncă.
 
Decizia medicală de încadrare într-un grad de invaliditate se emite în termen de 45 de zile de
la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere.
 
Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la
comunicare, la comisiile medicale de contestaţii.
 
Contestaţia se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în
soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.
 
Deciziile comisiilor medicale de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor depuse pot fi
atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
 
Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile necontestate în termen
rămân definitive.
 
Revizuirea medicală
 
Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, în funcţie de afecţiune, la
intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la
termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale. 
 
După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie
medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:
 
    • menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
    • încadrarea în alt grad de invaliditate;
    • redobândirea capacităţii de muncă.
 
Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei
în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii
medicale.
 
!!! Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage
suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută
revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.
 
Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a
îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.
 
Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
 
    • prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
    • au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege;
    • au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat
stagiile complete de cotizare, prevăzute de lege.
 
Programe recuperatorii
 
Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma
programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis
decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socio-profesionale.
 
Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligației de a urma programele
recuperatorii atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.
 
Cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă efectuează controlul asupra
respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise de către
Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
 
Pensia de invaliditate se acordă:
 
    • de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă
cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra
capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data
emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;
    • de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia persoanelor asigurate pe bază de
contract de asigurare socială şi a acelora care pot cumula pensia cu alte venituri potrivit legii,
dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale
asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data
emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;
    • de la data înregistrării cererii, în situația în care cererea a fost depusă cu depășirea
termenului de 30 zile menționat mai sus, precum și în situația pensiei de invaliditate acordate
persoanei care la data emiterii deciziei medicale nu are calitatea de asigurat.
 
Actele necesare:
 
    • cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 7 la norme);
    • carnetul de muncă (original şi copie);
    • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
    • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
    • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
    • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de
căsătorie, original şi copie;
    • livretul militar (original şi copie);
    • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa
eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada
efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
    • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii
de învăţământ universitar din străinătate;
    • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin
contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
    • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii
deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme), dacă este
cazul;
    • procura specială pentru mandatar (original și copie);
    • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat,
şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa
sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie
1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare
stabilirii drepturilor de pensie (de ex. Certificatul de încadrare în grad de handicap);
    • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
    • adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate
temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă
din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
    • copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei
de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală
profesională, unde este cazul.
 
Stabilirea drepturilor de pensie de invaliditate
 
Cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant la casa
teritorială de pensii din raza de domiciliu a persoanei îndreptățite la acordarea pensiei.
 
La stabilirea pensiei de invaliditate, se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă
dintre stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 la lege şi stagiul de cotizare realizat
până la data acordării/solicitării pensiei de invaliditate. Stagiul potenţial rezultat nu poate fi
mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării
pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută de lege, la
care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.
 
Stagiul potențial se acordă doar în situația persoanelor încadrate în gradul I sau II de
invaliditate, în condițiile în care au realizat la data emiterii deciziei medicale asupra
capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3 din lege.
 
Tabelul nr. 3
 
Vârsta persoanei la data emiterii
Stagiul de cotizare
deciziei medicale asupra
realizat (ani)
capacităţii  de muncă
până la 20 ani 1
de la 20-23 ani 2
23-25 ani 3
25-29 ani 6
29-33 ani 9
33-37 ani 11
37-41 ani 14
41-45 ani 17
45-49 ani 20
49-53 ani 23
53-57 ani 25
57-60 ani 26
Peste 60 de ani 27
 
În situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial se acordă numai:
 
    • persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din
cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
    • persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din
cauza neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
    • persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din
cauză ca au satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe
durata legal stabilită, au fost concentrate, mobilizate sau în prizonierat;
    • elevilor, ucenicilor și studenților care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din
capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în
timpul şi din cauza practicii profesionale;
    • persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi
marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989
ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un
sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză;
    • persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap
preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între
stagiile de cotizare cerute de art. 58 şi 59 din lege şi stagiile de cotizare realizate până la data
acordării pensiei de invaliditate.
 
Pentru stagiul potenţial, acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate,
punctajul lunar este de:
 
    • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
    • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate; 
    • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.
 
Indemnizaţia de însoţitor
 
Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o
indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix. Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor
reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii. In intervalul
ianuarie 2020 - august 2020, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor este de 1.012 lei.  
 
Modalităţi de plată a drepturilor de pensie de invaliditate
 
Drepturile de pensie se plătesc lunar, în funcţie de optiunea pensionarului:
 
    • prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;
    • în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii
Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie (listă bănci).
 
Recalcularea şi revizuirea pensiei de invaliditate
 
Pensia de invaliditate se poate recalcula prin:
 
    • adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de
cotizare;
    • valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie,
care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia;
    • depunerea unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de
cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.
 
Documente necesare:
 
    • cerere de recalculare;
    • talon de pensie;
    • actul de identitate al solicitantului: BI/CI
    • adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii
de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor
inițiale.
 
!!! Nu sunt necesare adeverințe pentru perioadele de stagiu realizate ulterior datei de
01.04.2001, aceste informații fiind în evidența CNPP, în baza declaraţiei nominale de
asigurare depuse de angajator. 
 
Revizuirea pensiei de invaliditate se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia
în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite
şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau
se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie  de 3 ani, calculat de la
data constatării acestor diferenţe.
 
Suspendarea plăţii pensiei de invaliditate se face incepând cu luna următoare celei în
care:
 
    • pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat
convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia
pensia se plăteşte de către celălalt stat;
    • pensionarul de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la
convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă,
a Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă sau a centrelor regionale
de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
    • pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de
medicul expert al asigurărilor sociale;
    • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, realizează venituri:
 
      a. în baza unui contract individual de muncă;
      b. în baza unui raport de serviciu;
      c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive,
legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o
organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în
condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege. 
 
    • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, realizează venituri, depăşind jumătate
din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv:
      a. în baza unui contract individual de muncă;
      b. în baza unui raport de serviciu;
      c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive,
legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o
organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în
condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege. 
 
    • la cererea pensionarului.
 
Încetarea plăţii pensiei de invaliditate
 
    • pensionarul a decedat;
    • pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată
pensia;
    • pensionarul de invaliditate şi-a redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;
    • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate nu s-a prezentat, din
motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
    • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate nu s-a prezentat, din
motive imputabile lui, la convocarea făcută de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi
Recuperarea Capacităţii de Muncă sau de Centrele Regionale de Expertiză Medicală a
Capacității de Muncă 
    • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, nu a mai urmat
programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale.
 
Reluarea plăţii pensiei de invaliditate se face la cerere
 
    • începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus
la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la
care cauza suspendării a fost înlăturată;
    • începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia 
s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile.
    • de la data suspendării la cerere, numai dacă, între data suspendării şi data reluării plăţii nu
a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plăţii, cu respectarea
termenului general de prescripție.
 
Trecerea de la pensia pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă
 
La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de
invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, și se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai
avantajos.
 
Indemnizaţia pentru însoţitor acordată pensionarilor de invaliditate gradul I se menţine şi pe
durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.