Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI NEAMȚ


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA BICAZ CHEI Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Tel./Fax: 0233255707; e-mail: scoalabicazchei1@yahoo.com

RAPORT ARGUMENTATIV,
anexa la fişa cadru de autoevaluare/ evaluare în vederea acordării calificativului anual
pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Nume şi prenume cadru didactic : ZZZZZZZ XXXXXX


Specialitatea: Limba şi literatura română
Perioada evaluată : 01.09.2017 – 31.08.2018

Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare


Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
1.1. Respectarea programei Realizarea Planificările Planificari 1 1
şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de calendaristice anuale/ calendaristice
documentelor de proiectare, proiectare pe baza semestriale, atât la înregistrate la
precum şi adaptarea acesteia la programelor şcolare matematica cât și la secretariat, vizate de
particularităţile clasei dirigenție au respectat resp. CM și aprobate
planurile cadru și de directorul unității
programele în existente la dosarul
vigoare. CM.
1. Întocmirea la timp a Documentele de Documentele de 1 1
Proiectarea documentelor de planificare au fost planificare
activităţii planificare întocmite la timp, înregistrate la
înregistrate la secretariat, vizate de
15 puncte secretariat, vizate de resp. CM și aprobate
resp. CM și aprobate de directorul unității
de directorul unității. existente la dosarul
Un exemplar a fost CM.
predat la dosarul CM.
Întocmirea proiectelor Proiectele unităţilor Proiectele UÎ/ 1 1
unităţilor de învăţare de învăţare au fost proiecte didactice la
întocmite în corelare dosarul personal.
cu planificarea Aprecieri la asistențe
calendaristică. la ore.
Aplicarea şi La toate clasele au Modele teste inițiale, 1 1
interpretarea testelor fost aplicate teste analiza rezultatelor și
iniţiale la toate inițiale; rezultatele au plan de măsuri ce se
colectivele de elevi, fost interpretate, regăsesc în P.V. din

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 1 (Anexa 2 la Metodologie)


Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
realizarea proiectării pe analizate și discutate consiliul clasei și
baza rezultatelor cu elevii, în comisia P.V. din registrul
obţinute metodică și au stat la C.M.
baza proiectării
adaptate la nivelul
clasei.
Conceperea unor În funcție de Rezultatele elevilor 0,5 0,5
strategii adecvate, în achizițiile, la teste, teze,
concordanţă cu nivelul deprinderile și simulări și examene
achiziţiilor anterioare şi performanțele elevilor naționale.
cu performanţele dar și de nivelul și Proiectare didactică.
elevilor specificul clasei, am
folosit strategii
adecvate de lucru,
îmbinând metodele
tradiționale cu cele
moderne, urmărind
învățarea activă
centrată pe elev.
Corelarea Activitățile didactice Documente de 0,5 0,5
competentelor urmărite au urmărit permanent planificare
cu elementele de corelarea dintre înregistrate la
conţinut si activităţile competentelor secretariat, vizate de
de învăţare; urmărite cu resp. CM și aprobate
elementele de de directorul unității,
conţinut si activităţile existente la dosarul
de învăţare; CM. Rezultate elevi.
Indicarea resurselor În funcție de Asistențe și 0,5 0,5
materiale si a formelor specificul activității și interasistențe,
de organizare a clasei momentele lecției, a documente de
fost folosită baza proiectare, achizițiile
materială a școlii și și deprinderile de
materiale suport lucru ale elevilor.
eficiente ( truse
geometrie, planșe,
corpuri, auxiliare și
culegeri, fișe de lucru
si de evaluare,
rebusuri matematice
etc).
Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 2 (Anexa 2 la Metodologie)
Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
Specificarea Evaluare prin teste, Documente de 0,5 0,5
instrumentelor de teze, portofoliu, planificare, teze,
evaluare la nivelul proiecte și altele, teste, portofoliile
lecţiei folosind forme de elevilor, p.v. de la
evaluare ( aprecieri CM.
verbale, evaluare
formativ motivantă
permanent, evaluare
reciprocă, note etc) în
funcție de specificul
activității și
momentele lecției.
Parcurgerea eficientă şi Materia prevăzută de Aprecieri din 1 1
integrală a materiei programa şcolară în asistențe și
prevăzută de programa vigoare a fost interasistențe,
şcolară în vigoare parcursă ritmic, consemnările zilnice
integral și la timp. din condică,
raportările resp. CM.
Respectarea structurii Documentele de Documentele de 0,5 0,5
recomandate în proiectare au fost proiectare vizate de
elaborarea elaborate conform resp. CM și aprobate
documentelor de structurii cerute de de directorul unității
proiectare fiecare tip de existente la dosarul
activitate. CM. Și dosarul
personal.
1.2.Implicarea în activităţile de Elaborarea, in catedră, a Implicarea / P.V. din comisie 1 1
proiectare a ofertei educaţionale standardelor de participarea la
la nivelul unităţii evaluare pe discipline, selectarea
selectarea conţinuturilor
conţinuturilor informaţionale in
informaţionale in funcţie de
funcţie de performanţele elevilor
performanţele elevilor și a standardelor de
evaluare în cadrul
acivităților de catedră/
CM.
Elaborarea de programe Participare în Proiect CDȘ la LRO 1 0,5
pentru disciplinele elaborarea proiectului
opţionale CDȘ la nivelul
catedrei.
Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 3 (Anexa 2 la Metodologie)
Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
1.3. Folosirea TIC în activitatea Existenţa la dosarul La dosarul comisiei Documentele de 1,5 1,5
de proiectare comisiei metodice a metodice există toate proiectare vizate de
tuturor documentelor de documentele de resp. CM și aprobate
proiectare- planificări proiectare- planificări de directorul unității
anuale, semestriale, anuale, semestriale, existente la dosarul
proiecte ale unităţilor de proiecte ale unităţilor CM. și la dosarul
învăţare- realizate cu de învăţare- realizate personal.
ajutorul TIC cu ajutorul TIC
1.4. Proiectarea unor activităţi Proiectarea activităţilor Activitățile PV consiliul clasei, 0,5 0,5
extracurriculare corelate cu extracurriculare pe baza extracurriculare și dosarele excursiilor
obiectivele curriculare, nevoile şi consultării elevilor, a extrașcolare (vizite, la și planurile tematice
interesele educabililor, planul familiilor lor şi muzee, concursuri pe înregistrate si
managerial al unităţii stabilirea de obiective disciplină, excursii aprobate de director
educaţionale în tematice, activități ” sau ISJ, planuri de
concordanţă cu Școala altfel” etc, au recuperare a
reglementările în fost proiectate în materiei, anexele 4.1,
vigoare urma/ pe baza 4.2, 2.1, 2.2.
consultării elevilor, a
familiilor lor şi
stabilirea de obiective
educaţionale în
concordanţă cu
reglementările în
vigoare ( PO
elaborate de școala și
de ISJ:
Întocmirea graficului Întocmirea graficului Graficul activităţilor 0,5 0,5
semestrial al semestrial al extracurriculare
activităţilor activităţilor aprobat de
extracurriculare extracurriculare și conducerea școlii la
coordonarea dosarul CM al
activităților în calitate diriginților.
de responsabil
comisie diriginți.
Activităţi Activități PV activități în 1 1
extracurriculare extracurriculare consiliul clsei
proiectate, corelate cu proiectate, corelate cu
obiectivele curriculare obiectivele curriculare
(Nr. activităţi x 0,5p) ( excursii tematice
conform tematicii
Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 4 (Anexa 2 la Metodologie)
Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
programate)
Activităţi Activităţi PV activități în 1 1
extracurriculare extracurriculare consiliul clasei.
proiectate, corelate cu proiectate, corelate cu Foto.
nevoile şi interesele nevoile şi interesele
educabililor educabililor
(Nr. activităţi x 0,5p) ( Activitățile din
Săptamâna ” Școala
altfel”, voluntariat,
Excursie la ” Muzeull
satului ” din Sibiu)
Activităţi Activităţi PV activități în 1 1
extracurriculare extracurriculare consiliul clasei.
proiectate, corelate cu proiectate, corelate cu Foto.
planul managerial al planul managerial al
unităţii (Nr. activităţi x unităţii
0,5p)
15 p 14,5 p
2.1.Utilizarea unor strategii Integrarea, metodelor Metodele activ- PV activități 1 1
didactice care asigură caracterul activ-participative in participative au fost comisie, proiectare
aplicativ al învăţării şi formarea activităţile de invatare integrate in didactică, rezultate
competenţelor specifice activităţile de invatare elevi.
și datorită specificului
2. Realizarea disciplinei dar și
activitătilor pentru asigurarea
didactice caracterului aplicativ
25 puncte al învățării.
Prezenta lecţiilor in 1 1
sistemul AEL.
Existenţa în portofoliul În portofoliul elevilor Fișele de lucru 1 1
elevului/ profesorului a și al profesorului independent, de
fişelor de lucru există fişele de lucru lucru în echipă / grup
independent, de lucru în independent, de lucru din portofoliul
echipă / grup. în echipă / grup. elevilor și al
profesorului
Activităţi diferenţiate şi În funcție de Documentele de 1 1
de grup pentru specificul activității și proiectare, PV
valorificarea momentele lecției, au activități comisie
potenţialului elevilor fost folosite activităţi metodică.

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 5 (Anexa 2 la Metodologie)


Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
diferenţiate şi de grup.
Probarea unui Eficiența aplicării Rezultate elevi. 1 1
mecanism de metodelor moderne Chestionare. PV
autoevaluare a împreună cu cele consiliul clasei și
eficientei aplicării tradiționale a fost CM.
metodelor moderne; demonstrată prin
rezultatele elevilor și
chestionare.
Proiectarea didactică să Adecvarea informaţiei Documentele de 1 1
reflecte adecvarea la situaţiile de viaţă şi proiectare, PV
informaţiei la situaţiile experienţa concretă a activități comisie
de viaţă şi experienţa elevilor a fost metodică.
concretă a elevilor reflectată în
proiectarea didactică
prin caracterul
interdisciplinar,
activități
interdisciplinare LRO
– LEN - LFR
2.2. Utilizarea eficientă a Existenţa şi utilizarea Există și sunt folosite Existența 1 1
resurselor materiale din unitatea manualelor în procesul manualele în procesul manualelor.
de învăţământ în vederea instructiv-educativ instructiv-educativ
optimizării activităţilor didactice Număr de auxiliare Toți elevii au Existența 1 1
– inclusiv resurse TIC curiculare utilizate în auxiliare curiculare auxiliarelor.
clasă procurate de comitetul Foto
de părinți și le
utilizează în clasă și
acasă.
Utilizarea resurselor Resursele audio- Existența resurselor 2 2
audio-vizuale de care vizuale ale unității audio-vizuale.
dispune unitatea sunt utilizate în Foto
funcție de specificul
activității și
momentele lecției
(videoproiector,
laptop, combina
audio, sistem audio
etc)
Utilizarea spaţiilor Spațiile existente, Existența și gradul 1 1

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 6 (Anexa 2 la Metodologie)


Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
existente, altele decât altele decât sala de de folosire a spaţiilor
sala de clasă : clasă : laboratoare, existente, altele decât
laboratoare, cabinete, C.D.I., sală de sport sala de clasă :
C.D.I., sală de sport sunt utilizate în laboratoare, cabinete,
funcție de specificul C.D.I., sală de sport
activității Foto
Utilizarea resurselor Utilizarea resurselor Existența resurselor 1 1
TIC TIC ( videoproiector, TIC.
laptop, combina Foto. Documente de
audio, etc) proiectare.
2.3. Diseminarea, evaluarea şi Probarea existenţei Mecanismele de
valorizarea activităţilor realizate mecanismelor de comunicare cu
comunicare cu familiile familiile elevilor prin: Planificari lectorate
elevilor: planificare şedinţă cu și ședințe și procese
-planifi părinţii, verbale. 1 1
care şedinţă cu părinţii consilierea Chestionare.
-consili individuală şi Consemnări în
erea individuală şi consemnarea în condică.
consemnarea în condică condică, procesele – Procese – verbale de 1 1
-proces verbale de la şedinţe la şedinţe
e – verbale de la şedinţe sunt utilizate eficient.
Feed-back elevilor
privind gradul 1 1
cunoștințelor și
deprinderilor și
părinților .
Informările diriginţilor Ca diriginte la clasa a PV consiliul clasei. 1 1
si ale profesorilor din V a A și membru în Informare
consiliul clasei consiliile claelor V- semestrială/ anuală.
VIII de la școala nr.
1 , am paricipat la
ședințe și am eleborat
informarea / raportul
la timp.
Evidenţa elevilor cu Există tabele cu elevii Tabele cu elevii cu 1 1
nevoi speciale şi a celor cu nevoi speciale şi cu nevoi speciale şi cu
capabili de cei capabili de cei capabili de
performanţă: performanţă. performanţă.
- activitate Există și au fost Grafice de activitate
remedială/recuperare respectate și remedială/
Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 7 (Anexa 2 la Metodologie)
Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
pentru elevii cu nevoi monitorizate de recuperare pentru
speciale conducerea școlii elevii cu nevoi
- activitate planuri/ grafice de speciale respectiv
suplimentară pentru activitate remedială/ activitate
performanţă recuperare pentru suplimentară pentru
elevii cu nevoi performanţă la
speciale respectiv dosarul CM.
activitate
suplimentară pentru
performanţă
Informarea prin afişaj Rezultatele şcolare Articole ziar, 1 1
intern şi eventual deosebite au fost premiere- foto,
mijloace publice, a popularizate prin avizier.
rezultatelor şcolare afisaj, presă,
deosebite premiere.
Discutarea la nivelul Rezultatelor PV consiliul clasei. 1 1
claselor a rezultatelor evaluărilor sunt
evaluărilor pe baza discutate la nivelul
criteriilor utilizate clasei, pe baza
criteriilor utilizate.
2.4.Organizarea şi desfăşurarea Număr activităţi Am organizat mai PV consiliul clasei, 1 1
activităţilor extracurriculare, extracurriculare – multe activităţi dosarele excursiilor
Participarea la acţiuni de organizare ( nr. activ. X extracurriculare ( 2 și planurile tematice
voluntariat 0.5) excursii tematice în înregistrate si
localitate, 3 excursii aprobate de director
în afara localității de 1 sau ISJ, planuri de
zi respectiv 2 zile). recuperare a
materiei, anexele 4.1,
4.2, 2.1, 2.2. Foto.
Număr activităţi Am participat la mai PV consiliul clasei, 1 1
extracurriculare – multe activităţi dosarele excursiilor
participare ( nr. activ. X extracurriculare și planurile tematice
0.5) ( excursii tematice în înregistrate si
localitate, excursii în aprobate de director
afara localității de 1 zi sau ISJ, planuri de
respectiv 2 zile). recuperare a
materiei, anexele 4.1,
4.2, 2.1, 2.2. Foto.
Număr acţiuni de 2 acțiuni de Foto. 1 1

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 8 (Anexa 2 la Metodologie)


Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
voluntariat la care s-a voluntariat ( cămin
participat ( nr. acţiuni x batrâni, ajutorare de
0.5 puncte) sarbatori )
2.5.Formarea deprinderilor de Activitati diferenţiate, Pentru valorificarea PV CM si consiliul 1 1
studiu individual şi în echipă în individuale şi si de grup potențialului elevilor clasei, foto.
vederea formării/dezv. pentru valorificarea au fost desfășurate
competenţei de ,,a învăţa să potenţialului elevilor activități curriculare
înveţi” dar și extracurriculare,
la nivelul clasei si
CM, cu invitați.
Aplicarea de Identificarea nevoilor Chestionare. 1 1
chestionare privind de studiu ale elevilor
identificarea nevoilor s-a făcut și prin
de studiu ale elevilor aplicarea de
chestionare.
Aplicarea temelor de 1 1
lucru cu un caracter
motivant şi accesibil
elevilor
25 p 25 p
3. 3.1. Asigurarea transparenţei Indicatorii şi Documente de 1 1
Elaborarea indicatorilor
criteriilor, a procedurilor de descriptorii de proiectare.
şi descriptorilor de
evaluare şi a rezultatelor performanţă pentru
performanţă pentru
activităţilor de învăţare competentele urmărite
competentele urmărite
Evaluarea au fost elaborati
conform standardelor
rezultatelor conform standardelor
curriculare
învăţării curriculare
Comunicare în scris a Pentru toate probele Modele de test, 1 1
20 puncte baremelor de corectare elaborate şi aplicate barem și interpretare
pentru toate probele elevilor au fost de la dosar.
elaborate şi aplicate comunicate baremele
elevilor (nr. teste şi de corectare.
bareme de corectare)
Discutarea la nivelul Discutarea la nivelul Discuții cu elevii și 1 1
claselor a rezultatelor claselor a rezultatelor părinții.
evaluărilor pe baza evaluărilor pe baza
criteriilor utilizate criteriilor utilizate a
fost făcută imediat
după corectare.

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 9 (Anexa 2 la Metodologie)


Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
Consemnarea notelor în Consemnarea notelor Notele consemnate 1 1
carnetele elevilor în carnetele elevilor a în carnet cu
fost făcută de mine la semnatura mea.
toate clasele nu de
diriginți.
Motivarea notelor S-a explicat pe Lipsa sesizărilor și a 1 1
acordate în termeni înțelesul lor, atât solicitării de
accesibili atât elevilor, elevilor cât si reexaminare.
cât si părinţilor părinţilor, pentru ce PV ședinte.
au fost acordate notele
respective.
Comunicarea Comunicarea PV ședinte. 1 1
rezultatelor prin rezultatelor s-a
întâlniri programate cu realizat prin întâlniri
părinţii, sau alte programate cu
mijloace părinţii, carnetul de
note sau discuții
individuale la ora de
consiliere.
Notarea ritmică si Notarea a fost facută Catalog profesor și 1 1
respectarea numărului ritmic și fiecare elev a catalogul clasei.
de note în catalog avut minim 4-5 note
în catalog.
Aplicarea şi La toate clasele au Modele teste inițiale, 1 1
interpretarea testelor fost aplicate teste analiza rezultatelor
iniţiale inițiale; rezultatele au P.V. din consiliul
fost interpretate clasei.
Diseminarea La toate clasele au Modele teste inițiale, 1 1
rezultatelor testelor fost aplicate teste analiza rezultatelor și
3.2.Aplicarea testelor predictive,
iniţiale în cadrul inițiale; rezultatele au plan de măsuri ce se
interpretarea şi comunicarea
comisiei metodice, a fost interpretate, regăsesc în P.V. din
rezultatelor
Consiliului clasei şi în analizate și discutate consiliul clasei și
rândul părinţilor cu elevii, în comisia P.V. din registrul
metodică și au stat la C.M.
baza proiectării
adaptate la nivelul
clasei.
3.3. Utilizarea diverselor Diversitatea Evaluarea s-a realizat Documente de 1 1
instrumente de evaluare, inclusiv modalităţilor de prin teste, teze, planificare, teze,

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 10 (Anexa 2 la Metodologie)


Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
a celor din banca de instrumente evaluare (portofoliu, portofoliu, proiecte teste, portofoliile
de evaluare unică referate, activităţi teme pentru acasă și elevilor, proiecte
practice, teme pentru altele, folosind forme practice, p.v. de la
acasă, etc.) de evaluare ( aprecieri CM.
verbale, evaluare 1 1
Selectarea şi aplicarea formativ motivantă
tehnicilor/ permanent, evaluare
instrumentelor reciprocă, note etc) în
alternative de evaluare funcție de specificul
adecvate conţinuturilor activității și
momentele lecției.
Aplicarea evaluărilor La toate clasele am Modele teste inițiale, 1 1
iniţiale,de progres si aplicat teste inițiale, analiza rezultatelor și
finale de progres si finale; plan de măsuri ce se
Existenţa unui sistem de rezultatele au fost regăsesc în P.V. din 1 1
înregistrare şi interpretate, analizate consiliul clasei și
valorificare a evaluării și discutate cu elevii, P.V. din registrul
continue şi de notare în comisia metodică și C.M.
ritmică a elevilor au stat la baza Catalog personal
proiectării adaptate la profesor.
nivelul clasei.
În catalogul personal,
am înregistrat şi
valorificat evaluărea
continuă şi notarea
ritmică a elevilor
Exemple personale de Aplicarea evaluarii 0,5 0,5
bune practici în reciproce și
evaluarea la clasa autoevalării elevilor. ”
Profesor pentru o zi ”.
3.4. Promovarea autoevaluării şi Proiectarea de activităţi Aplicarea evaluarii Foto. 0,5 0,5
interevaluării cu caracter de reciproce și
autoevaluare sau autoevalării elevilor. ”
interevaluare colegială Profesor pentru o zi ”.
Activități ” Școala
altfel”.
Realizarea de sesiuni, Concursuri pe Tematică. Foto. 1 1
concursuri, prezentări disciplină și Diplome.
sau expoziţii cu interdisciplinare în
materiale produse de ” Școala altfel”si nu
Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 11 (Anexa 2 la Metodologie)
Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
elevi, participarea numai.
elevilor la jurizarea Concursuri pe
lucrărilor tematică de sărbători
jurizate de elevi
Utilizarea fişelor de S-au folosit fișe de 1 1
autoevaluare, listelor de inter-evaluare,
control autoevaluare.
Chestionare aplicate Aplicarea și Chestionare. 0,5 0,5
elevilor privind interpretarea PV consiliul clasei,
satisfacţia sau chestionarelor la elevi CM.
randamentul activităţii și părinți elevilor Relaționarea
la disciplina predată privind satisfacţia sau profesor- elev-
Chestionare aplicate randamentul activităţii părinte. 0,5 0,5
părinţilor privind la disciplina
3.5.Evaluarea satisfacţiei
satisfacţia sau matematică.
beneficiarilor educaţionali
randamentul activităţii
la disciplina predată Chestionare CA,
Oferirea feed-back-ului CEAC, Comisie 1 1
obţinut din chestionare metodică.
către CA, CEAC,
colegii de catedră sau
comisie metodică
3.6. Coordonarea elaborării Existenţa în În portofoliile elevilor Portofolii elevi cu 1 1
portofoliului educaţional ca portofoliilor elevilor a există dovezi ale dovezi ale
element central al evaluării diplomelor, produselor/ rezultatelor rezultatelor
rezultatelor învățării. rezultatelor activităţilor activităţilor de activităţilor de
de învăţare învăţare ( premii/ învăţare.
Utilizarea portofoliului diplome, aprecieri) 1 1
educaţional în evaluarea care sunt folosite în
rezultatelor învăţării evaluarea rezultatelor
învăţării
20 p 20 p
4.1. Stabilirea unui cadru adecvat Prelucrarea în cadrul A fost prelucrat ROI 1 1
4. ( reguli de conduită, atitudini, colectivelor de elevi a ROFUI și ROI cu
Managemen ambient) pentru desfăşurarea ROI elevii și părinții. ROFUI al unității
tul clasei de activităţilor în conformitate cu Aplicarea prevederilor Prevederile acestora 1 1
elevi particularităţile clasei de elevi ROI, în ceea ce priveşte în ceea ce priveşte PV consiliul clasei.
drepturile şi obligaţiile drepturile şi
12 puncte elevilor obligaţiile elevilor au

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 12 (Anexa 2 la Metodologie)


Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
fost aplicate corect și 1 1
Elaborarea unui
la timp.
regulament intern, care
Din aceste 2
vizează colectivul clasei
regulamente au fost
de elevi
extrase regulile clasei.
Colaborarea cu În sala de clasă a fost Condiții 1 1
conducerea unităţii schimbat mobilierul și psihoenergonomice
pentru îmbunătăţirea au fost asigurate adecvate.
condiţiilor ambientale condiții adecvate de
în sala de clasă lucru ( lumină, storuri
verticale, căldură etc) 1 1
prin colaborare cu
Colaborarea cu părinţii
conducerea școlii și
pentru îmbunătăţirea
comitetul de părinți,
condiţiilor ambientale
fără a solicita
în sala de clasă
părinților bani gen ”
fondul clasei etc)
Atragerea de În sala de clasă a fost 1 1
sponsorizări pentru schimbat mobilierul
îmbunătăţirea cu un mobilier din
condiţiilor ambientale şi sponsorizări.
de desfăşurare a
procesului instructiv-
educativ.
În clasa a VIII a nu s- PV consiliul clasei. 1 1
au înregistrat cazuri Lipsă situații
de elevi cu probleme problemă/ elevi cu
comportamentale. probleme
Existenţa evidenţei
Posibilele probleme comportamentale
elevilor cu probleme
comportamentale au
comportamentale
fost prevenite prin
4.2. Monitorizarea
monitorizare
comportamentului elevilor şi
permanentă și
gestionarea situaţiilor conflictuale
consiliere.
Posibilele situații ROI, ROFUI, PO 1 1
Conceperea şi punerea
conflictuale ar fi fost
în practică a unor
gestionate conform
metode de gestionare a
ROI, ROFUI și PO
situaţiilor conflictuale
existente la nivelul
la nivelul clasei
unității.
Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 13 (Anexa 2 la Metodologie)
Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
Existenţa chestionarelor Chestionare de Chestionare 1 1
de sondare a sondare a
capacităţilor, capacităţilor,
atitudinilor şi nevoilor atitudinilor şi nevoilor
elevilor elevilor
Numărul proceselor La toate întâlnirile cu PV ședințe cu 1 1
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi verbale elaborate la părinții au fost părinții.
tratarea diferenţiată a elevilor şedinţele cu părinţii; întocmite procese-
discuţii individuale cu verbale conform
familiile elevilor planificării.
Existenţa în proiectarea Tratarea diferențiată a Documente de 0,5 0,5
didactică a procedurilor elevilor se regăsește proiectare.
de tratare diferenţiată a în proiectarea
elevilor didactică.
Existenţa în proiectarea Exemplele de bună . 0,5 0,5
didactică a preocupării practică în plan
pentru generalizarea profesional şi
exemplelor de bună comportamental și
practică în plan diseminarea acestora
profesional şi a fost o preocupare ce
4.4. Motivarea elevilor prin
comportamental se regăsește și în
valorizarea exemplelor de bună
Diseminarea proiectare, site-ul 0,5 0,5
practică
exemplelor de bună școlii și propuneri
practică pentru promovare în
Numărul materialelor presă. 0,5 -
elaborate şi înaintate în
vederea postării pe site-
ul școlii
12 p 11,5 p
5. 5.1.Valorificarea competenţelor Am participat în anul Adeverinta de 0,5 0,5
Participarea cadrului
Managemen ştiinţifice, didactice şi metodice școlar 2017-2018 la absolvire
didactic la programe de
tul carierei şi dobândite prin participarea la Cursul de prim ajutor
formare continuă/ grade
al dezvoltării programele de formare prin proiectul ”
didactice, mentorat,
personale continuă/perfecţionare Salvezi daca stii sa
cursuri postuniversitare
actionezi”
Folosirea în procesul În procesul didactic 0,5 0,5
didactic a cunoştinţelor am folosit
8 puncte dobândite prin activităţi cunostințele dobândite
specifice de formare sau prin formare.

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 14 (Anexa 2 la Metodologie)


Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
în cadrul activităţilor
metodice
Conceperea de 0,5 -
programe, manuale,
mijloace sau auxiliare
didactice
Responsabil 1 -
catedră/comisie
Activitate de cerc
pedagogic: Participat la cercul de 0,5 0,5
- LRO nr. 4
participare Responsabil cerc. 0,5 -
- lecţie -referat
- 0,25 0,25
referat
Prezenţa la activităţile
comisiei metodice din
şcoală cu:  referat 0,5 0,5
5.2 Implicarea în organizarea  referat lecţie demonstrativă
activităţilor metodice la nivelul  lecţie 0,5 0,5
comisiei/catedrei/responsabilului. demonstrativă
Participarea activă la PV al CP 0,25 0,25
consilii profesorale
Existenţa portofoliului Existenţa portofoliului portofoliul 0,5 0,5
5.3. Realizarea /actualizarea
profesional profesional profesional
portofoliului profesional şi
Completarea la zi a Completarea la zi a dosarul personal 0,25 0,25
dosarului personal
dosarului personal dosarului personal
5.4. Dezvoltarea capacităţii de Existenţa în Proiectare didactică 0,25 0,25
Existenţa în activitatea
relaţionare şi comunicare în activitatea de
de proiectare a
interiorul şi în afara unităţii(cu proiectare a metodelor
metodelor de stimulare
elevii, personalul şcolii, echipa de stimulare a
a comunicării cu elevii
managerială, şi cu beneficiarii din comunicării cu elevii
cadrul comunităţii-familiile Existenţa proceselor Existenţa proceselor PV consiliul Clasei 0,25 0,25
elevilor) verbale ale şedinţelor cu verbale ale şedinţelor PV sedinte cu
părinţii; discuţii cu cu părinţii; discuţii cu părinții
familiile elevilor familiile elevilor
Dovedirea prin Implicare în PV CP, CM 0,25 0,25
procesele verbale ale comunicare.
Consiliilor profesorale

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 15 (Anexa 2 la Metodologie)


Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
şi ale activităţilor de
comisie/catedră a
implicării în
comunicare
Comunicare eficientă Comunicare eficientă 0,5 0,5
cu responsabilii de cu responsabilii de
catedră şi conducerea catedră şi conducerea
unităţii de învăţământ unităţii de învăţământ
O atitudine morală şi 1 1
civică (limbaj, ţinută,
5.5. Manifestarea atitudinii Respectarea normelor
respect, comporta-
morale şi civice(limbaj,ţinută, de conduită
ment) adecvată, ce
respect, comportament), profesională şi moral-
respectă normele de
respectarea şi promovarea civică în şcoală si în
conduită profesională
deontologiei profesionale. afara ei
şi moral-civică în
şcoală si în afara ei
8p 6p
6. Organizarea a cel puţin 0,5 -
Contribuţii unui proiect educaţional
la Realizarea cel puţin a unui 0,5 -
dezvoltarea parteneriat educaţional
6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi
instituţională
proiecte educaţionale în vederea Participarea la realizarea
și la 1 -
dezvoltării instituţionale proiectelor europene :
promovarea 1 -
imaginii  echipa de proiect
Reabilitare
unităţii  contribuţii la
infrastructura
şcolare implementarea proiectului
scolara.
Realizarea de activităţi în Materiale pentru 1 1
15 puncte cadrul ,, Zilei porţilor site. Oferta CDS.
6.2. Promovarea ofertei
deschise”/contribuţii la
educaţionale
actualizarea site-ului scolii/
paginii de facebook
6.3. Promovarea imaginii şcolii în Rezultate obţinute la
comunitate prin participarea şi olimpiade/ concursuri pe 1,5 -
rezultatele elevilor la olimpiade, discipline de învăţământ 2 -
concursuri, competiţii, activităţi -nivel judeţean ( 0.75
extracurriculare şi puncte x nr.
Extraşcolare premii/menţiuni)
-nivel naţional ( 1 punct x

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 16 (Anexa 2 la Metodologie)


Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
nr. premii/menţiuni)
Rezultate obţinute la
competiţii extraşcolare 1 -
-nivel judeţean ( 0.25 1,5 -
puncte x nr.
premii/menţiuni)
-nivel naţional ( 0,75 punct
x nr. premii/menţiuni)
Implicarea şi activarea În calitate de PV, foto. 1 1
elevilor şi colegilor în diriginte al clasei a
acţiuni de combatere a VIII a, am
6.4. Realizarea/participarea la
violenţei implicat elevii şi
programe/activităţi de prevenire şi
Colaborarea cu organele şi colegii în acţiuni 1 1
combatere a violenţei i
instituţiile abilitate în de combatere a
comportamentelor nesănătoase în
combaterea şi prevenirea violenţei,
mediul şcolar, familie şi societate
violenţei şi cu conducerea colaborând cu
şcolii politia și
conducerea școlii.
Respectare ordinelor şi A fost prelucrat ROI 1 1
legilor în vigoare, a ROFUI și ROI cu
regulamentului şcolii, elevii și părinții. ROFUI al unității
respectarea termenelor de Am respectat
execuţie (inclusiv ordinele şi legile PV consiliul clasei.
popularizarea ROI in în vigoare, ROFUI Condica.
6.5. Respectarea normelor,
rândul elevilor) și ROI, termenele procese-verbale,
procedurilor, de sănătate si
Respectarea şi desfăşurarea de execuţie și tabele nominale 1 1
securitate a muncii i de PSI şi ISU
activităţii de profesor de activitatea de
pentru toate tipurile de activităţi
serviciu si ofiţer de serviciu profesor de seviciu
desf ăşurate în cadrul unităţii de
pe şcoală pe școală.
învăţământ , precum i a sarcinilor
Întocmirea/ semnarea Documentele 0,5 0,5
suplimentare
documentelor (procese- privind PSI şi
verbale, tabele nominale) protecţia muncii
privind PSI şi protecţia au fost întocmite
muncii (laboratoare, sala de corect și la timp.
sport, sala de clasă, curtea
şi holul şcolii)
6.6. Implicarea activă în crearea Participarea la dezbateri în Am promovat PV 0,5 0,5
unei culturi a calităţii la nivelul cadrul catedrelor, privind rezultatele unității.
organiaţiei promovarea calităţii în Am participat la

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 17 (Anexa 2 la Metodologie)


Anexa la OMECTS nr.6143/ 01.11.2011
Argumente/ realizări Documente Punctaj Punctaj autoevaluare
Domenii Indicatori de
Criterii de performanţă justificative maxim
ale evaluării performanţă
dezbateri privind
desfăşurarea actului
promovarea
educaţional
calităţii
15 p 6p
1. Conduita Manifestarea atitudinii Limbajul, ținuta, Chestionare
profesională morale în ceea ce priveşte : respectul, Dosar personal 0,75 0,75
 Limbajul comportamentul, Relationarea cu 0,75 0,75
5 puncte 7.1 .Manifestarea atitudinii  Ţinuta punctualitatea partenerii 0,5 0,5
morale şi civice (limbaj,  Punctualitatea educaționali, colegi,
ținută,respect,comportament). conducere
Respectarea Am respectat şi 0,75 0,75
angajamentului faţă de promovat
elevi, conform Codului etic deontologia
al profesorului profesională,
Respectarea angajamentul angajamentul față 0,75 0,75
faţă de profesiunea de elevi,
didactică, conform Codului profesiune
etic al profesorului didactică, colegi,
Comportamentul etic faţă comunitate școlară 0,75 0,75
de colegii de profesie, și socială conform
conform Codului etic al Codului etic al
profesorului profesorului
7.2. Respectarea şi promovarea Angajamentul faţă de 0,75 0,75
deontologiei profesionale. comunitatea şcolară şi
socială, conform Codului
etic al profesorului
5p 5p
PUNCTAJ TOTAL 100 p 88 p

Modificata prin Anexa 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014 18 (Anexa 2 la Metodologie)