Sunteți pe pagina 1din 7

l|

.,

I ELLE KENNEDY
I

l
I
PACTU
OFF-CAMPUS
L
I

li Traducere din limba englezl gi note de


SORIN PETRESCU

q2
EPICLOVE
Editrua Epica, Bucuregti, 2020
Editor: Anca EFTME
Redactor: Cristina INGA
DTP: Simona RADULESCU

Ila Daad An Of,-Campus Novel


Copyright @ 2015 by Elle Kennedy
The moral rights of the author have been asserted.

Toate drepturile asupra edi$ei in limba romed aparfin Editurii Epica.


1.
@ 2020, Editwa Epica.

ISBN: 978-606-8754-85-7

Bucuregti, 2020
Hannah
El nici micar nu gtie ci exist.
Pentru a milioana oari in Patruzeci 9i cinci de minute, stre-
cor o privire in direc,tia lui Justin Kohl, gi e atit de frumos, ci
mi se usuci gntr:l. Degi poate ci ar trebui se vin cu un alt
adjectiv prietenii mei masculi stiruie ci biie,Llor nu le
-li se sp.utri. cL-sfrurno{i.
place si
Dar, drace!, nu existi alti cale de a-i descrie trisiturile dure
qi ochii ciprui 9i expresivi. Azi Poarti o gaPci de baseball, dar
eu gtiu ce e sub ea: pir negru, des gi mitisos de te face sd wei
sd-1i treci degetele prin el.
in cei cinci ani de la viol, inima mea a PalPitat doar pentru
Desctierea CIP
a Bibliotecii Nationale a Romaniei doi biieli.
KENNEDY, ELLE
Primul m-a lisat.
Pactul / Elle Kennedy; trad. din lb. englezn 9i noft de Sorin
Petrescu. - Bucuregti : Epica, 2020 Cel de acum este doar orb gi surd.
ISBN 978-606-875+85-7 De pe podiumul din amfiteatru, profa Tolbert ne oferi ceea
I. Petrescu, Sorin (trad.; note) ce imi place si denumesc Discurs dezamdgitor. Este al treilea
821.717
in s,ase siptimdni.
-5-
ELLE KENNEDY PACTUL

Surprize, surprize, saptezeci la suti din clasi a luat sapte Nasul lui Tolbert se sfiambe ca $i cum ea nu ar pricepe de
sau mai pu$n la jumdtatea semestrului. ce arfi nevoie de as,a ceva.
Eu? Sunt pe cai mari. $i a9 minli daci as spune cd, zecele! Cuvintnl pe care tocmai l-a folosit dis?usd.Da, vezi si
- plins indrumitorilor
mare si rosu de la mijlocul semestrului nu m-a ldsat cu gura nu. Am auzit cI o toni de studengi s-au
ciscati. Tot ce am Ihcut a fost si. mizgilesc un 9ir Ihri sfArgit de ea, s,i binuiesc cd administra,tia o siles,te si ofere la toatd
de tAmpenii, strlduindu-mi si umplu foaia. lumea o reexaminare. Nu dd bine pentru Briar ca mai mult de
Etica fiIosofici ar fi trebuit sI fie floare 1a ureche. Profirl de jumetate dintre studen$i dintr-un an si pice, mai ales cind nu
dinainte ne-a dat nigte teste mlltiple firi cap 9i coadi 9i un vorbim doar despre chiulangii. Studenf de nota zece, ca Nell,
,,examen"final constind dintr-un eseu personal care si ridice o care stI imbufnati lingn mine, pici gi ei testul de la mijiocul
dilemi.morali, cerindu-!-se si spui cum ai reacliona in fa,ta ei. semestrului.
Dar cu doui siptdmini inainte si inceapi semestrul, pro- Pentru aceia dintre voi care vor alege si mai dea o dati,
fesorul Lane a mierlit-o in urma unui atac de cord . Am atzit
-
cele doui note vor forma media. Daci faceli mai riu decit
ci menajera lui l-a gnsit pe podeaua de la baie g"l-gol"t. prima oard, rimine valabili prima noti, incheie Tolbert.
Bietul om!
- Nu-mi vine sI cred ci. ai luat zece, imi goptegte Nell.
Din fericire (9i da, ista e sarcasm total!), Pamela Tolbert
-Aratd aqa de supirati, ci simt un imbold de simpatie pen-
a
fost cea care a preluat orele lui Lane. Este noui llniversitatea
1a tru ea. Nell 9i cu mine nu suntem cele mai bune prietene sau
Briar 9i e genul de profesor care lrea si stabileascd legdtrui 9i ceva, dar stim una lingi alta din septembrie, aga ci ne cunoas,-
si se ,,implice". Daci ar fi un film, ea ar fi profa tanere qi ambi- tem si zicem in mod acceptabil. E in stadiul educat'onal
- - gtiu c[ provine dintr-o familie ai cirei
lioasi care isi face aparitia la gcoala publici din centru gi-i de pre-medicinl gi
inspiri pe ratat', gi, dintr-odatd, toti isi leapidi kalaqnilorurile membri au excelat in gcoall 9i care ar face-o cu ou gi cu olet
9i pun mAna pe pixuri, iar in genericul de sfdrgit ni se spune dacd ar afla de nota luati la examen.
cum toti pugtii au intrat la Harvard sau rahaturi de genul. Nici mie nu-mi vine si cred, ii rispund eu tot in goaptd.
Oscar pentru Hilary Swank..
-
Pe bune! Citegte rispunsurile mele! Total incoerente!
Doar ci dsta nu-i un film, ceea ce inseamnd. ci singurul a9 wea, spune ea, pfuand neribditoare. Sunt curi-
- Chiar
lucru pe care Tolbert il inspird studentilor ei este ura. Si ea nu oasi si aflu ce consideri Tirana un material de nota zece.
copiez 9i fl-l trimit pe e-mail disear5, ii promit eu.
- O siJ in care
se poate prinde, pe bune, de ce nirneni din clasa ei nu exceleazi.
Uite un pont pentru ci pun€ genul de intrebiri cu care in secunda Tolbert ne dd drumul, in amfteatru
-
ai putea si. scrii o disertatie de masterat. rdsund zgomote gen si-o-s,tergem-naibii-de-aici. Laptopurile
Sunt &spusi str ofer o reexaminare tuturor celof care nu se inchid cu plesnete, caietele sunt aruncate in rucsacr[i, stu-
-
reusesc sau primesc gase sau mai putin. den$i se ridici de pe locurile lor

-7-
ELLE KENNEDY PACTW

Justin Kohl zibovegte lingi u9i ca si vorbeasci cu cineva, Studiu de c z: G^rrctt Graham, cealaltd vedetd sportivi
iar privirea mea se fixeazi pe el asemenea unei rachete. Este din clasa noastre. Individul merge de colo colo ca s,i cum ar
aga de frumos... merge pe proprietatea lui. Cred cd 9i are as,a ceva.'Iot ce are de
Am mai spus cdt de frumos este, nu? {hcut este si pocneasci din degete s,i o fatl neribddtoare 9i
Me holbez la proflul lui perfect 9i mi se umezesc palmele. apare ldngl e1 numaidecdt. Sau ii sare in poali. Sau ii vdri
A venit anul ista la Briar, dar nu-s sigurl de la ce colegiu s-a limba in esofag.
transferat gi, cu toate ci. a devenit numaidecit vedeta echipei Degi azi nu aduce cu ,,Omul Zilei in Campus". Aproape
de fotbal ca inaintag, nu seameni cu ceilalli sportivi de la uni- toati lumea gi-^ v6znt de treburi, inclusiv Tolbert. Dar el a
versitatea asta. Nu merge lantog prin curte cu unul din rinje- ri.mas 1a locul lui, lininci foaia de test cu ambii pumnii bine
tele acelea gen Sunt-darul-lui-Dumnezeu-fXcut-lumii gi nici stringi de ea.
nu se aratA in fiecare zi cu altl ga$ciL l bra!. L-a:m viz\rt Probabil ci a dat-o ;i el in bari, dar nu simt Prea multd
rAzind 9i glumind cu colegii de echipi, dar emani o vibralie simpatie pentru el. Briar este cunoscut pentru doui lucruri:
intensd, de iste,time, care mi. face si. cred ci e un tip extrem de hochei gi fotbal, ceea ce nu te di pe spate, avind in vedere ci
profund. Lucru care md inciti gi mai mult si weau sd-l cunosc. Massachusetts gizduiegte gi ,,Patriots", 9i Aproape
',Bruins".
Nu md dau in vflnt dupi sportivi, dar ceva legat de tipul dsta intotdeauna sportivii care joaci pentru Briar sfirs,esc la profe-
mi-a declansat un sentimentalism cretin. sionis,ti, 9i, in timpul anilor petreculi aici,li se aduce totul pe o
Iar ti holbezi. tavi de argint inclusiv notele.
-Vocea zeflemitoare -poate ci asta mi face cumva pulin rizbunitoare,
a lui Nell mi face s6 rosesc. M-a sur- A9a cI, da,
prins salivind, cu ochii fxati peJustin, mai mult decAt o dati., dar am o senzatie de oarecare triumf gtiind ci Tolbert l-a trin-
9i face parte dintre cei cd.tiva cirora le-am mirturisit pasiunea tit pe cipitanul echipei noastre de hochei, care a cagtigat cam-
mea. pionatul, aga cum a {hcut cu toatd lumea.
Allie, colega mea de cameri, stie si ea, dar celelalte prietene Vrei sI ludm ceva de la Coffee Hut? mi intreabi Nell,
ale mele? Drace, nu! Cele mai multe dintre ele se specializeazi
-
adundndu-gi cir,tile.
in muzici. sau teatru, agadar, binuiesc cd. fim gagca
asta ne face sd. Nu pot, am repetilie peste douizeci de minute. MI
artistici. Sau poate emo. Cu excepla lui Allie, care are o relatie
-
ridic, dar n-o urmez spre u9I. Tu du-te. Eu musai trebuie si
uite-o/nu-i cu un tip din frit'e inci din primul an de facultate, verific programul inainte si plec. Nu-mi aduc aminte cind am
prietenelor mele le place la nebunie si faci praf elita de la seminarul urmitor.
Briar. De regulI, eu nu prea pun botul 1a asta (imi place si cred Alt ,avantaj" de a fi ia cursul lui Tolbert pe lingi prele-
-
cd bdrfa e sub demnitatea mea), dar... si fim sinceri. Cei mai gerea noastri slptiminali, suntem silili si urmim doud semi-
mul,ti din pugtii populari sunt cretini total. narii de cite juma'de ori pe siptlmini. Partea buni e cd sunt

-8-
ELLE KENNEDY PACTUL

conduse de Dana, asistenta carc are toate calitifle ce-i lipsesc Davon. Niciunul nu mi-a dat fiori aga cum a IXcut-o Justin
lui Tolbert. Cum ar fi simgul umorului. Kohl, 9i lucnrl ista m-a cam speriat.
Bine, zice Nell. Ne vedem mai tdrziu. Rcgula pa;ilor mdrun/i!
- Bine, ii zic eu. Corect. Pagi m6run!! Asta este sfatul preferat al terapeutei
-La ruzrll vocii9imele, mele gi nu pot si neg cI strategia asta mi-a folosit din plin.
Justin zibovegte in pragul ugn gi-$i
intoarce capul. Concentreazi-te pe micile victorii, m-a s{htuit mereu Carole.
Ah! Doamne! Doamnel Prin urmare... victoria de azi... Eu am dat din cap la Justin
Mi-e imposibil si opresc rogeala si-mi invadeze obrajii. 9i el mi.a zlrnbit. La cursul urmdtor poate o si-i zimbesc 9i
Este pentru prima oarl cind avem contact vizual, s,i eu habar eu. $i la urmitorul poat€ c-o si aduc in disculie cafeaua, cina
nu am cum si reaclionez. Si spun ,buni"? Si-i fac cu mina? sau un brunch.

S5-i zambesc? Am tras aer in piept 9i am luat-o pe culoar, cramponindu-mi


in urmi, dau ugor din cap de sentimentul acela de victorie, oricit de mici ar f, fost ea.
cele din Uite-a;alMi;to
a salut.
Pa;i rn'irunfi.
gi relaxat, cum ii sti. bine unei studente sofisticate din primii
ani.
Inima imi tresare niplus cnnd colgul gurii lui se ridici intr-un
zimbet vag. Di 9i el din cap, dupd care o gterge. Garrett
Mi holbez la cadrul gol a1 ugii. Pulsul meu o ia razna pentru
cd, Sfnte Sisoe!, dupi gase sEpt6mdni in care am respirat acelasi
Am dat-o-n bari.
Am dat-o in bari de tot!
aer in amfiteatrul ista imbicsit, m-a blgat in sfirgit in seami.
De cincisprezece ani, Timothy Lane impi4ea zecele ca pe
,.4'9 fi vmt si fiu indeajuns de curajoasi s-o iau dupi el.
bomboane mentolate. Ei, anul dsta e altceva. Profesorul Lane
Poate si-i propun si bem o cafea. Sau si luim cina. Sau un
a dat colFd gi m-am trezit pe cap cu Pamela Tolbert.
brunch ia stai, cei de virsta noastrl chiar selesc asa ceva;?
-
Dar picioarele mele au rlmas incremenite in podeaua
E oficial. Femeia asta este inamicul meu numinrl unu.
Numai vederea scrisului ei in.florat care umple fiecare spat'u
strilucitoare. -
cAt de mic de pe marginile testului meu mI face si weau si
Pentru ci sunt o 1a9i. Da, o lagi de tot rahatul. Sunt ingro- -
mi transform in Hulk 9i sd rup foaia in buclfele.
ziti c-o si mi refuze, dar gi mai ingrozitd surfi cd. o sL accepte. Scot zecele la cele mai multe dintre cursurile mele, dar
Cind am inceput facultatea eram intr-o stare bune. DepA- acum tocmai am incasat un patru la Eticd filosoficl Adunat
gisem cu brio stlrile emolionale gi-mi coborisem pu,tin garda. cu optul de la istoria Spaniei, media imi scade la gase.
Eram din nou pregititl pentru intelniri amoroase 9i nu m-am . $i mie imi trebuie o medie de minimum oPt ca si Pot sI
dat la o parte. M-am vizut cu ciliva tipi, in afari de ex-ul meu, continui si joc hochei.
-10- -11-
ELLE KENNEDY PACTUL

De reguli, nu am probleme sl-mi menlin o medie ridicatl. Al naibii de mult mai drdgu$cl decit am crezut. Fali frumu-
in ciuda a ceea ce cred multi, nu-s un sportiv redus mintal. gici, pir negru, corp atrlgitor fir-ar, cum de nu am remar-
Dar, hei, nu mi deranjeazi si-i las sI creade asta. Mai al€s pe
-
cat pini acum trupul 6sta?
femei. Bi.nuiesc ci se exciti la ideea de a 9i-o trage cu marele . Dar il remarc acum. Jeangi strimli, mu1a1i pe un fund
troglodit musculos care-i bun la un singur lucru, dar eu neci- rotund 9i sprinten care urli pur 9i simplu ,,stringe-mi", iar
utind cela serios, suste cu tipe care nu vor dec2.t penisul meu, puloverul ei in V stl strens Pe nigte balcoane cat se Poate de
irni ajung pe deplin. imi lasi mai mult timp sd md concentrez impresionante. Dar nu am timp si admir niciuna din frumu-
pe hochei. seEile astea atrigitoare pentru ci vede cI mi zgiiesc 9i i9i
Dar nu va maiy' niciun hochei dacd nu-mi imbuniti,tesc strambi gura.
media. Cel mai nagpa lucru la Briar? Decanul nostru wea E totul in regull? intreabl ea cu o privire fixd.
excelengd academicl pi sportivd. ir, *.rrr. ce alte gcoli -MormIi ceva in goapti. in cliPa asta, nu sunt intr-o stare
-
pot sA fie mai tolerante cu sportivii, Briar are o politici de
favorabih unei conversa,tii.
toletarrll zero.
Sprdncene negre se incruntd in direclia mea'
A naibil Tolbertl CXnd vorbesc cu ea inainte de curs, si-mi
Scuz6-mi, a fost in englezi?
ofere posibilitatea si-mi imbunitiEesc notele, imi zice cu -imi mototolesc testr.rl gi-mi imping scaunul in spate.
vocea ei aia nzzali s5, pan:crp la seminarii s,i si mI inscriu in
Am zis cd tonrl e in reguli.
grupul de studiu. Deja le fac pe amindoui. - Pdi bine, atunci.
Asa ci da, pind nu atgajez rteun pugtan wijitor care si -Ridici din umeri continui si coboare trePtele.
poarte o mascl infhfgnnd mutra mea gi si dea testele in locul ;i
meu... sunt muci.
itt t t -. ce ia foaia cu programul seminariilor, imi trag
jacheta cu Briar Hochei pe mine' apoi imi indes testul meu
Exasperarea mi se manifestd luind forma unui geamlt
zgomotos 9i, cu coada ochiului, vid pe cineva tresirind cu
jalnic in rucsac 9i-l inchid.
surprindere. Fata cu pir negru s-a intors pe culoar. Mona? Molly? M-ul

Tiesar 9i eu, cici credeam cd-mi plingeam de mili de unul pare in regull, dar resftl e mister. Tine in mani proPriul test,
singur. Dar fata care sti pe rindul din spate a rimas 9i dupi dar nu trag cu ochiul la el, clci binuiesc cI a dat-o-n bard ca
plecarea celodal$, iar acum o ia pe culoar, spre catedra lui tofi ceilaf i.
Tolbert, O las si treaci gi pdqesc 9i eu pe culoar. Presupun ci ag
Mandy? putea sI susgin ci este gendemanul din mine, dar a9 min1i. Pur
Marty? 9i simplulreau si-i admir din nou Posteriorul, Pentru ce este
Nu-mi pot aminti numele ei. Poate pentru ci nu m-am unul dat naibii de sory gi acum, cd.mi-am dat seama, nu mi
obosit niciodati s-o intreb cum o cheaml. Degi e drngulicn. deranjeazi s6-1 mai pril'esc. O urmez sus, spre iegire, dindu-mi

-12- -13-
ELLE KENNEDY PACTI]L

dintr-odati seama ce groaznic de micuti este sunt pe o igi aduni ultimele cirli 9i se ridici, dar eu nu-i intind tes-
-
treapti mai jos decit ea, dar tot sunt cu un cap mai inalt. rul in schimb, sar in picioare 9i prind s6-l rlsfoiesc. Citindu-i
De cum ajungem la ugi, se impiedicn de absolut nimic 9i rlspunsurile, mi deprim, pentru cI, daci ista este genul de
cd4ile din mdna ei se imprigtie pe podea. analizd pe care-l cere Tolbert, atunci sunt mancat.
Rahatl Ce neindeminaticl sunt! La naiba! Nu degeaba am specializarea in istorie lucrez
-Se lasi. in genunchi -
9i eu o imit, pentru cd, contrar decla- cu fapte. Negnr 9i alb. Lucru care s-a intampht acum cu per-
rafei mele dinainte, ctiar pot sd. fru tn gendeman atunci cind soana asta s,i uite rezultatr:l.
weau, 9i cel mai gentleman gest pe care pot si-l fac este se o Rispunsurile lui Hannah se concentreazl pe rahaturi teo-
ajut si-gi adune ci.4ile. retice 9i pe cum ar rispunde filosofii la variate dileme morale.
nu trebuie si faci asta, mi descurc, insisti ea. Mulgam. ii dau testul, apoi imi infig degetele mari in
-DarAh,miinile mele deja au dibuit testr.rl ei gi, cdnd ii vid
-
gficile pentru centurn de la jeangi. Hei, poli si-mi spui... daci
nota, imi cade falca. a face... ctezi ci i putea... Dau din umeri. $tii tu.
Si n-am Ai luat zec€? intreb eu, Buzele i se strang ca si cum ar incerca sd nu izbucneasci
-Ea-mi arunciparte...!
un zimbet auto-denigrant. in ris.
da! Credeam ci n-am fhcut mare lucru. De fapt, az gtiu!
- $tiu,
Sfinte Sisoe! MI simt ca gi cum ag fi dat peste Stephen
-Expir us,or.
-
luaJ-ar Hawking care a inceput si-mi treaci pe sub nas secre- Ai wea sl mI meditezi?
tele universului. Pot sA citesc rispunsurile pe care le-ai dat?
-Ochii ei verzi cea mai intunecati nuanli de verde pe
Sprdncenele i se ridici iarigi.
-
care am vizut-o weodatl, inconjurati de gene dese 9i negre
cam departe, nu crezi? Nici md.car nu ne cunoastem. trec de la surprizl la scepticism in doar cateva secunde.
-
-Mergi
imi dau ochii peste cap. Te pHtesc, adaug eu iute.
Nu ti-am cerut si-$ dai jos hainele, iubire! Doar si. trag - Aae... hm... pii, cred eu cI va trebui si mi plltegti.
-
un ochi la testul tiu. - 9i
Dar... Clatinl &n cap. lmi pare riu. Nu pot
Iubire? Sari calul... Plimbi ursul... imi inghit dezamlgirea.
- dom.niyard? Poate doamn,i? Ag folosi numele tdu, Ei, hai, fI-mi o favoare. Daci pic tesfi.rl ista, media mea
-Prefei
dar nuJ gtiu. -
se duce de ripI. Te rog?!
Bineinleles ci. nu. Suspin6. E Hannah. Dupi care face Algezunzdmbet unul care-mi scoate la inaintare gropiple
-
o pauzi plind de inlelesuri. Garrett. gi nu di greg cdnd e si le topeascl pe gagici.
Bun, eram depaaaarte de chestia cu M. Chestia asta firngtioneazi de obicei? intreabi ea curioasi
-
$i nu-mi scapi nici felul in care imi accentueazi numele ca Ce?
si cum ar spune: .F14 eu-l gtiu 4e-al tdu, tembelule!
- Zdmbetl Lsta pirdalnic de copilas... Te ajutl, nu-i a9a?
-
-14- -15-