Sunteți pe pagina 1din 21

Anexa 6

Școala specială nr.12 pentru copii hipoacuzici și surditate tardivă


________________________________________________________________________________
Aprobat:
Rusu Nina
_______________________
”_____”__________20__

PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT


Perioada de realizare ___________
1.Date generale despre elev
Numele, prenumele elevei B. A.
Data nașterii ________
Clasa VIII –a A
Recomandarea Serviciului de asistență psihopedagogică privind formele de incluziune a elevului:

 totală parțială ocazională

2.Particularități individuale de dezvoltare a elevului

Domeniu de dezvoltare Descriere succintă a Puncte forte Necesități


nivelului actual
Fizic Statutul fizic Educarea
corespunde vârstei. Se conduitelor motorii
deplasează fine,deplasarea fără -
independent, fără suport
dificultate.
Limbaj și comunicare Nivel scăzut de gândire Posedă abilități de Dezvoltarea auzului
abstractă, gândire înțelegere a fonematic și a
logică, percepe greu termenilor cu respirației verbale;
sarcina. ajutorul limbajului Formarea unei
Memoria de scurtă mimico gestual pronunții corecte;
durată. Realizează Dezvoltarea
instrucțiuni simple. În vocabularului
comunicare utilizează funcțional/pasiv;
mai mult limbajul Dezvoltarea
mimico-gestual. momilității a
Mobilitatea aparatului aparatului fono-
fono-articulator redusă. articulator;
Atenția verbală Exersarea comunicării
instabilă. Pronunție independente
deficitară.Parțial redă calitative.
cele audiate prin
propoziții nedezvoltate.
Potențial verbal în
dezvoltare.
Cognitiv Procesele psiho- Calculează și Antrenarea proceselor
cognitive și nivelul de analizează în baza psihice cognitive:
achiziții sunt la nivel suportului vizual. gândirea, memoria,
mediu în raport cu atenția, prin activități
particularitățile de cognitive, jocuri
vârstă ale elevei. didactice;
Memoria preponderent Formarea abilităților
vizual- motorică și de a susține o discuție;
afectivă, gândire de a adresa întrebări și
concret situațională, a răspunde la ele;
evidențiată prin inerție. Timp suplimentar,
Atenția dispersată, ghidare în realizarea
dependentă de suport sarcinilor didactice,
vizual. Analiza, ajutor în pregătirea
sinteza, comparația, temelor pentru acasă;
abstractizarea și Material didactic
generalizarea la nivel adaptat cerințelor
mediu, realizate educaționale speciale
dominant prin ale elevei.
vizualizare. Abilități
citit/scris formate.
Redă cele citite în
propoziții simple și cu
ajutorul întrebărilor
suplimentare.
Adunarea, scăderea,
înmulțirea, împărțirea,
ridicarea la putere cu
exponent natural.
Probleme cu 2-3
necunoscute,
rezolvarea ecuațiilor
doar cu suportul
materialului și cadrului
didactic. Este bine
dezvoltat simțul
responsabilității,
prezintă un grad sporit
de străduință. Îi place
dansul, frecventează
cercul coregrafic.
Realizează sarcinile
propuse dacă este
ghidată, ajutată de către
cadrul didactic.
Socio-emoţional Competențe socio- Contact productiv Atitudine pozitivă din
emoționale dezvoltate accesibil. partea semenilor;
conform vârstei. Menținerea
Recunoaște și numește echilibrului psiho-
emoțiile de bază în emoțional;
diferite contexte Încurajare și suport
situaționale. Este o fire psihologic.
emotivă, timidă,
închisă în sine. Se
prezintă stabil
emoțional, reacționează
adecvat și în
corespundere cu
situațiile date. Nivel și
mod de relaționare
satisfăcător cu semenii
și persoane adulte. Se
integrează ușor în
diferite medii sociale.
Este comunicabilă,
prietenoasă, are o
atitudine pozitivă față
de sine și de colegii de
clasă.
Comportament Este o elevă Singură se Asistență
adaptativ prietenoasă, orientează în psihopedagogică;
străduitoare. Sub spațiul școlii,clasei, Adaptări de mediu.
aspect relațional eleva, traseuri
are o atitudine pozitivă interurbane.
față de colegi și adulți.
Se conformează
regulilor de grup,
posedă abilități de
orientare în cadrul
școlii, locuri publice.
Este receptivă la
observațiile și cerințele
profesorului. Manifestă
interes deosebit pentru
dans.

3.Servicii de suport ce urmează a fi prestate


Denumirea serviciului Specialistul care va Data încadrării Perioada
presta, locul elevului în serviciu /frecvența
Asistenţă logopedică Psihopedagogul Septembrie 2018 La necesiate
Periodic
Remediere Psihologul Septembrie 2018 La necesitate
psihologică Periodic
Asistenţă Cadrele didactice Septembrie 2018 La necesitate
educaţională Zilnic

4.Tip curriculum la discipline de studiu


Nr. Disciplina de studiu CG CGA CM Nr. Disciplina de CG CGA CM
crt. crt. studiu

1. Limba română  11. Ritmica 


muzicală
2. Limba rusă  12. Ed.tehnologică 

3. Matematica  13. Ed.fizică 

4. Biologia  14. Dezv.personală 

5. Istoria  15. Ed.interculturală 


6. Chimia  16. LMG 

7. Fizica  17.

8. Informatica  18.

9. Geografia  19.

10. Ed.civică  20.

Este scutit de studierea unor discipline școlare sau unele discipline sunt excluse/comasat

 Nu

Da (a indica disciplina/disciplinele)

5.Adaptări

Adaptări psihopedagogice Adaptări în materie de Adaptări ambientale


evaluare
• Sarcini individuale • teste individualizate • poziţionare strategică a
diferenţiate • pauze mai frecvente locului copilului în sala
• Mai multe sarcini de: • reamintirea condițiilor de clasă și în bancă
subliniere, încercuire, sarcinii
evidenţiere, bifare, desen • caractere mai groase
• lecturi ghidate, însoţite de reducerea numărului de
imagini, tabele, diagrame sarcini utilizate pentru
• indicatori gestuali/vizuali evaluarea unui concept sau a
• utilizarea frazelor de unei competenţe
întroducere a informaţiei
importante/de captare a
atenţiei(Acum fiţi foarte
atenţi!)

Necesită echipament special

 Da (roger,aparat auditiv,ecran, proiector de imagini


6.Evaluări

Domeniul de evaluare Perioada/data Note privind rezultatele


evaluării
(data,specialistul care a
evaluat etc.)
Evaluarea psihopedagogică Pe parcursul anului Psihopedagogul
școlar
Evaluarea medicală La necesitate Medicul neurolog
De 2 ori/an

Evaluare psihologică La necesitate Psihologul


7.Activități de pregătire a tranziției elevului

Tranziția copilului începând cu vârsta de 14 ani ce este pregătit pentru părăsirea instituţiei
vizează formarea de competențe transversale.

Activitatea planificată Periodicitatea Responsabil Parteneri Rezultate


/ data scontate
-Incluziunea socială și Pe parcursul Cadrele Părinţii Implicarea activă
participarea comunală anului şcolar didactice Asistenţa în activități
psihologică comune la nivel de
școală și societate
- formarea profesională; Pe parcursul Cadrele Părinţii Viziune asupra
anului şcolar didactice Asistenţa alegerii unei
-viața independentă psihologică meserii

8.Activități de consultare a părinților/altor reprezentanți legali în procesul PEI

Activitatea planificată Data Responsabil Rezultate scontate


Discuții cu reprezentantul legal Septembrie diriginte - încadrarea
al elevului mama părinților

- în activități de
formare și
dezvoltare a
Informarea periodică cu La diriginte competențelor
rezultatele elevului necesitate Echipa PEI școlare
Părinții

Şedinţă comună dintre părintele săptămânal diriginte


elevului şi echipa PEI Echipa PEI
Părinții

Asistări la lecții periodic Cadrele


didactice

Surse de informare în procesul de elaborare a PEI

Raportul de evaluare complexă a dezvoltării copilului (SAP)


PEI precedent
+ Părinții/reprezentantul legal al copilului
+ Elevul
+ Alte (de indicat) -Cartela medicală,dosarul personal

Membrii echipei de elaborare a PEI:

Nume, prenume Funcția Semnătura


Diriginte

psiholog
Profesor l.română

Psihopedagog

Profesor matematica

Profesor biologia

L.rusă

Ritmica

Chimia

Istoria

Geografia

Președinte CMI

Consultarea PEI cu părinții/reprezentantul legal și elevul


PEI a fost consultat cu părinții/reprezentantul legal:
Numele, prenumele părintelui/reprezentantului legal B. N.
Semnătura_______________________________________
Data _________________________________________
PEI a fost consultat cu elevul:
Semnătura_________________________________________
Data____________________________________________
Anexa 6

Coordonat: Aprobat:
Președintele CMI Director
___________________________ _______________________

Curriculum Modificat
Eleva B. A.
Clasa VIII-a A
Perioada de realizare

Diriginte

Finalități educaționale Conţinuturi Strategii/ Strategii de Note


tehnologii evaluare privind
didactice rezultatele
monitori
zării
Limba și literatura
română
Să explice cuvintele cu Elementele de Explică Fișă individuală
ajutorul dicţionarului. vocabular. cuvintele. de evaluare.
Să despartă cuvintele pe Câmpul lexical al
silabe. cuvântului”școală”. Exerciții de
Să alcătuiască câmpul analiză.
lexical al cuvântului dat. ”Cărţile au suflet”de Exerciții de
Să răspundă la întrebări N.Manolescu. alcătuire a
simple cu suport. Lectura. Vocabular câmpului
Să înţeleagă mesajul Observarea textului lexical.
cuvintelor (limbă, grai, ”Desprelimba Răspunde la Test simplificat.
fumuseţe, patria). română ”de N. întrebări .
Să alcătuiască enunțuri Stănescu. Răspunde la
simple. Lectura. Vocabular. întrebări simple
Să completeze textul Observarea textului. în baza textului.
lacunar cu informația din „Făptura mamei „de Exerciții de Harta textului.
text. Gr.Vieru Lectura. înțelegere a
Să explice cuvintele cu Vocabular. cuvintelor.
ajutorul dicţionarului. Observarea textului. Constuiește
Să unească cuvântul cu Semnificaţiaimaginil enunțuri.
imaginea potrivită. orartistice. Completează
Săidentificetitlulșiautorulte Prozodiaversurilor textul lacunar cu
xtului. (numărul de strofe) . informația din
Să citească expresiv un Cuvinte text.
vers, o strofă. polisemantice.
Să alcătuiască propoziţii „Sara pe deal” de Explicăcuvintele Portret al
după model şi M.Eminescu. cu dicţionarul. personajului.
repere(cuvinte, îmbinări de Lectura. Vocabular. Potriveştecuvint Clustering.
cuvinte, scheme, imagini). Observarea textului. ele cu imaginea.
Sătransmitprin LMG Semnificaţia Selecteazăşiiden
mesajulunui text adaptat. imaginilor artistice tificăinformaţias
Săidentificiceprozodiavers Prozodia versurilor olicitată.
urilor. (numărul de strofe) Citeşte expresiv.
Săordonezecuvinteleînpro Dicţionar de
poziție. sinonime. Construiește
Sătranscriepropoziția, „Codrule, codruţule” propoziţii
fragmentul din text. de L. Blaga. simple.
Săsubliniezesubiectulînenu Lectura. Vocabular
nțuri. Observarea textului.
Săsubliniezeverbele din Semnificaţia Exerciții de
şirul de cuvinte. imaginilor artistice. înțelegere a
Prozodia versurilor mesajului.
Săsubliniezepredicatele (numărul de strofe). Identifică titlul
din enunțurile simple. și autorul
Săidentificepropozițiileînfr Subiectul. Noțiuni textului.
ază. generale.
Să completeze textul unei Predicatul. Noţiuni Ordonează
cereri cu cuvintele lipsă, în generale. cuvintele în
baza unui model. Fraza. Noţiuni enunțuri.
generale. Transcrie
”Noi” de O. Goga. propoziția.
Lectura. Observarea Subliniazăsubie
textului. ctulînenunțuri.
Analiza lexicală a Subliniazăpredic
textului. atele din frază.
Semnificaţia Fişă individuală
imaginilor artistice. de evaluare.
Prozodia versurilor
(numărul de strofe) .
Citeşte expresiv Clustering.
”Singur în faţa textul.
dragostei” Harta textului.
(fragment) de Explică
Să identifice părțile de A. Busuioc. cuvintele cu Test simplificat.
propoziție. Lectura. Vocabular. dicţionarul.
Personaje.
Să sublinieze în Caracterizarea lor. Completează
propozițiile propuse Moduri de expunere tabelul, folosind
subiectul și predicatul. Sintaxa propoziţiei şi cuvinte-reper.
a frazei.
Să explice cuvintele cu Predicatul. Noţiuni Exerciții de
ajutorul DEX- ului. generale. alcătuire a
Predicatul verbal. câmpului
Să transmită prin LMG Predicatul nominal. asociativ al
mesajul unui text adaptat. Subiectul. Noţiuni cuvintelor.
Să răspundă la întrebări generale. Răspunde la
simple în enunțuri Câmp asociativ al întrebări prin
complete. cuvintelor „meşter”/ LMG .
„artist”.
Să sublinieze „Sania” de I.Druţă
complementele din textele Lectura. Vocabular.
propuse. Observarea textului. Subliniază
Să înlocuiască punctele Momentele părțile de
prin câte un complement subiectului. propoziție.
direct. Personaje.
Caracterizarea lor.
Să explice cuvintele cu
ajutorul dicţionarului. Complementul Identifică
Să despartă pe silabe direct. modurile de
cuvintele. Complementul expunere din
Să identifice cuvintele- indirect. Exprimarea text.
cheie în baza suportului complementului
Să identifice personajele indirect .
din text. Să caracterizeze „Dincolo de Aranjează ideile
personajul în 2-3 enunțuri nisipuri” de principale în
simple. F.Neagu. ordinea relatării
Să aranjeze ideile Lectura.Vocabular. în text.
principale în ordinea Observarea textului.
relatării în text. Momentele
Să sublinieze părțile de subiectului.
propoziție studiate. Personaje. Identifică părțile
Să redacteze propoziţii Caracterizarea lor. de propoziție.
după repere (cuvinte, Moduri de expunere.
îmbinări de cuvinte,
scheme, desene. Atributul.
Exprimarea
Să completeze textul atributului.
lacunar cu informația
Complementul
studiată.
circumstanţial.
Să identifice personajele Complementul Carcterizează un
din text. circumstanţial de loc. personaj 2-3
Exprimarea lui. enunțuri simple
Complementul cu suport.
Să caracterizeze o circumstanţial de mod.
persoană în 2-3 enunțuri Exprimarea lui. Completează cu
simple cu suport. Complementul suport
circumstanţial de timp. conţinutul unei
Câmp asociativ al invitații.
cuvântului „teatru”.
Redactează
„Conul Leonida faţă
Să completeze cu suport cu reacţiunea” de
cererea,
conţinutul unei invitații. I.L.Caragiale. Lectura. respectând
Vocabular. Observarea legenda.
Să respecte cerințele la textului.Personaje.
scrierea unei cereri. Scrierea
funcţională.Invitaţia.
Cererea . Redactarea
cererii.
L.rusă
Различать устную и Школьная жизнь -чтение слов, Вопросно-
письменную речь; (школа, класс, предложений- ответная беседа
Находить связь между книга, ручка, списывание
словом/предложением и тетрадь, парта, текста,
иллюстрацией к нему по стол, стул, окно) - деление слов Портфолио
изучаемой теме; Вопросы: Кто? на слоги,
Читать слова в коротких Что? - выделение
предложениях, Моя семья гласных и
маленьких по размеру (мама, папа, брат, согласных Индивидуаль
текстах, написанных сестра, бабушка, букв ые карточки с
печатными и дедушка, девочка, - подбор заданиями
прописными буквами; мальчик) предложений к
Списывать текст с Род и число имён картинкам.
помощью графического существительных - повторение
изображения букв Времена года слов,
(печатных и прописных); Зима, весна, лето, - работа с
Распознавать гласные и осень, фрукты, карточками,
согласные буквы; овощи, холодно, таблицами,
Делить слова на слоги и тепло, жарко, - работа с
переносить с одной прохладно куртка, рисунками
строки на другую; брюки, платье, Карточки с
Писать с большой буквы юбка) индивидуальны
имена, фамилии, Моя Молдова ми заданиями Индивидуаль-
город, село, река,
названия стран, городов «Времена ный тест
Кишинэу, Бэлц,
года»
Кахул, Сорока, Прут,
Переводить на родной Днестр «Выбери
Язык Новый год, город»
ёлка ,подарки, «Найди лишнее
праздник слово»
«Потерялась
буква»
Школьная жизнь «Напиши свой
Различать устную и (школа,класс,книга, адрес» Вопросно-
письменную речь; ручка,тетрадь, ответная беседа
парта, стол, стул, чтение слов,
Находить связь между окно, предложений
словом/предложением и Вопросы: Кто? - списывание Портфолио
иллюстрацией к нему по Что? текста,
изучаемой теме; Моя семья - деление слов
Читать слова в коротких (мама,папа,брат,сес на слоги,
предложениях, тра,бабушка,дедуш - выделение Индивидуальн
маленьких по размеру ка,девочка, гласных и
мальчик) ые карточки с
текстах, написанных согласных
печатными и Род и число имён букв заданиями
прописными буквами; существительных - подбор
Отвечать на простые Глагол. Что предложений к
вопросы делатет? Что картинкам.
Переводить на родной сделал? - повторение
Времена года Индивидуаль-
Язык слов,
Зима, весна, лето, - работа с ный тест
Определять род и число осень, фрукты, карточками,
имён существительных и овощи, холодно, таблицами,
прилагательных тепло, жарко, - работа с
прохладно куртка, рисунками
Знать времена глагола брюки, платье, - различение
юбка) текста и
Знать цифры и Имя прилагательное предложения;
употреблять их в речи Вопросы: Какой?
Какая? Какое?
Карточки с
Делить слова на слоги и Какие?
Моя Молдова
индивидуальны
переносить с одной ми заданиями
страна,Родинагород,
строки на другую; село, река, столица, Дидактические
Кишинэу, Бэлц, игры по темам
Кахул,Сорока, Прут, «Времена
Днестр года»
Писать с большой буквы Зима. «Выбери
имена, фамилии, Зимние игры. город»
названия стран, городов (лыжи,санки,
снежки,коньки, «Найди лишнее
снеговик,лёд,) слово»
Школьные уроки «Потерялась
и уроки жизни буква»
школа, класс, «Напиши свой
книга, ручка, адрес»
тетрадь,
парта, учитель
Число и время
(цифры(1-10), год,
месяцы, утром,
днем, вечером,)
Наша пища. Наша
одежда и обувь.
Фрукты, овощи,
куртка,
брюки, платье,
юбка
Россия иМолдова
(Россия,Москва,
Хабаровск ,город
страна ,столица)
Matematica
-Să recunoască propoziții Propoziții adevărate. -scriere și citire -lucrul cu
în diverse enunțuri. Propoziții false. a numerelor
vocabular
-Să determine valoarea de Mulţimi. Operaţii cu naturale;
adevăr a unei propoziții în mulţimi. -identificarea a -răspunsuri la
situații reale. Mulţimea numerelor numerelor
întrebări
-Să formuleze negația unei naturale N şi N*. naturale în
propoziții simple. Operaţii cu numere diverse situații -lucrul cu fișe
-Să identifice mulțimi în naturale. reale și\sau
-lucrul
situații reale sau modelate. Criterii de modelate;
-Să determine cardinalul divizibilitate cu 2, 5 -ordonare, individual
unei mulțimi finite. şi 10n. comparare și
-rezolvarea
-Să efectueze operațiile Numere prime şi reprezentare a
exercițiilor
studiate cu mulțimi. numere compuse. numerelor
-Să identifice în diverse Numere pare și naturale pe axa
contexte divizori, multipli înpare. numerelor; lucrul cu
ai numerelor. Rezolvare ecuațiilor. -determinare
vocabular
Să utilizeze criteriile de Mulţimea numerelor cărei mulțimi de
divizibilitate în situații întregi. numere obiecte -răspunsuri la
-Să recunoască, să scrie și Reprezentarea pe axa îi aparține
întrebări
să citească numere întrgi.- numerelor. Numere obiectul,
Să poziționeze pe axă opuse. numărul dat; -lucrul cu fișe
numere întregi. Valoarea absolută. -efectuarea de
-lucrul
-Să efectueze calcule cu Ordonarea şi estimări cu
numere întrgi utilizînd compararea numere, cu individual
proprietățile, ordinea numerelor întregi. mărimi
-rezolvarea
operațiilor, semnificația Adunarea numerelor -utilizare a
exercițiilor
parantezelor, modulul întregi. criteriilor de
vocabular
numărului întreg. Scăderea numerelor divizibilitate cu
-Să estimeze și să întregi. numere naturale; -răspunsuri la
aproximeze, utilizînd Înmulţirea numerelor -scriere și citire
întrebări
rotujiri, rezultatele unor întregi. a numerelor
calcule cu numere întregi. Rezolvare ecuațiilor întregi;
-Să recunoască fracții în în mulțimea -identificarea a
-lucrul cu fișe
diverse contexte. numerelor întregi. numerelor
-Să efectueze operațiile Noţiunea de fracție. întregi în -lucrul
studiate cu fracții utilizînd Amplificarea și diverse situații
individual
proprietățile formulate, simplificarea reale și\sau
ordinea efecuării fracțiilor. modelate;
operațiilor, semnificația Adunarea fracțiilor -ordonare, -rezolvarea
parantezelor. cu numitor comun. comparare și exercițiilor
-Să aplice operațiile cu Scăderea fracțiilor reprezentare a
fracții și proprietățile cu numitor comun. numerelor
acestora în rezolvări de Înmulţirea fracțiilor. întregi pe axa
probleme. Numere zecimale. numerelor;
-Să recunoască numere Compararea -calcul cu rezolvarea
zecimale și operații cu numerelor zecimale. numere întregi exercițiilor
numere zecimale în Adunarea numerelor și aplicare în
diverse situații. zecimale. calcule a rezolvarea
Scăderea numerelor algoritmilor și exercițiilor
zecimale. proprietăților
Înmulțirea numerelor adecvate; lucrul cu
zecimale. -scriere și citire,
vocabular
identificare a
numerelor -răspunsuri la
raționale în
întrebări
diverse situații
reale și/sau
modelate;
-ordonare,
comparare și
reprezentare a
numerelor
raționale pe axa
numerelor;
Biologia
Să numească 2,3 plante I Diversitatea în Trage Imagini, teste
care cresc în apă(ex.nufăr, lumea vie corespondența adaptate, fișe de
papura, lintița) Regnul Protista. corect dintre lucru.
Să cunoască 2, 3 tipuri de Diversitateaalgelor imagine și Lucrul
ciuperci comestibile cu Regnulciuperci. cuvînt independent
ajutorul planșei Diversitateaciupercil
Să enumere 3,4 tipuri de or. Lichenii Exerciții de
plante din grădină și tipul RegnulPlante înscriere a
de înmulțire RegnulAnimale. răspunsului
Să dea exemplu de Încrengătura viermi corect
animale cu schelet( pește, lați, viermi
omul, păsările) și fără cilindrici, viermi Completarea
schelet( rîma, melcul, inelați propozițiilor Fișe de lucru
fluturele) ÎncrengăturaCordate lacunare adaptate cu
Să numească tipurile de clasaPești structura celulei
viermi ClasaPăsări Desene cu
Să deseneze structura ClasaMamifere animale și păsări
peștelui cu suport II Sistemevitale diferite, peștiși
manualul Celula – unitate viermi diferiți
Să recunoască păsările din fundamental a lumii
imagine și animalele vii Pronunțarea
Să deseneze o celulă si să Structura celulei. corectă a Teste, fișe cu
privească la microscop Organite denumirilor de diferite sarcini
tipuri de celule cu suport unimembranare și animale, păsări de lucru
Să cunoască din ce este amembranare Să analizeze în
alcătuită o celulă Compoziția chimică LMG
Să explice prin LMG a celulei Structura celulei
factorii de risc ai III. văzută la
alcoolului, tutunului, Ocrotireamediului microscop( mări
drogurilor. Influenţafactorilorno mea , culoarea )
civialcoolulasupraor Să deseneze o Completează
ganismului celulă cu suport propozițiile
Influenţa tutunului Unește prin lacunare
Să explice avantajele si asupra organismului săgeti,
dezavantajele acestor uman. completează
factoriîn LMG Influenţa drogorilor spațiile libere cu
supra organismului cuvintele
uman. potrivite,
IV. Sisteme de completează Unește prin
coordonare şi propozițiile săgeți perechile
integrare a Lucru cu logice
organismului în imaginea, fișă
mediu Vizionarea
1.Sistemul nervos diferitor filme
Să recunoască pe planșă central didactice despre
creierul uman 2.Reflexul protecția omului
Săenumere tipurile de 3.Igiena sistemului în diverse
reflexe la om nervos Să completeze
Să recunoască factorii de 4.Maladii ale schemele cu Teste de logică
risc ai sistemului sistemului nervos şi denumirea cu adevărat, fals.
nervos( acțiunea endocrin la om corectă Imagini, desene
alcoolului, narcoticelor, V Sisteme de Scrie Scheme,
insuficiențe oxigenului) susţinere corespondența Filmulețe din
Să descrie 2, 3 maladii ale 1.Sistemul osos la Subliniază care viață
sistemului nervos om. sunt afirmațiile
( pierderea vorbirii, 2.Scheletul axial corecte
amețeli, pierderea 3.Sistemul muscular Alege care
cunoștințelor) la om. propoziții sunt
4. .Igiena sistemului adevărate și care
locomotor sunt false
Să recunoască pe imagine Desene diferite
structura osului, desen cu Completează
oase VI .Reproducerea tabelul,
Să compare numărul de în lumea vie schemele
oase la copii și om matur 1. Organe de Stabilirea
Să descrie care sunt reproducerela om principalelor Teste, fișe,
pozițiile corecte de stat în 2.Aparatul reguli de întrebări la temă
bancă la școală reproducător îngrijire a lor.
Să recunoască pe planșă masculin Îndeplinirea
care sunt organele de 3.Fecundați, fișelor cu suport.
reproducere feminine și gestația,nașterea
masculine. 4.Creșterea și Completarea
Să explice în LMG care dezvolarea la om schemelor cu
sunt etapele de formare a ajutorul
fătului manualuluiRecu
Să numească etapele de noașterea de pe
dezvoltare post natală a planșă organele
omului de reproducere.
Desenează fig.4
pag 58

Completează Completează
fișa. Trage propozițiile
corespondența lacunare
Unește prin Unește prin
săgeți săgeți
Clasifică corect
cifrele din tabel
IRU
Să descrie datele şi .Introducere în Imagini istorice Răspuns la
evenimente elementare din studiul istorire Exerciîii de întrebări în baza
istorie în baza moderne. orientare pe imaginilor
algoritmului. Procese hartă
Să se orienteze în spaţiul unificatoare în Loto-istoric Lucrul cu
istoric, utilizînd hărţi Europa. Elaborarea textul,utilizând
istorice. Unificarea Italiei. axelor fișa de suport
Să perceapă ordinare unor Unificarea cronologice
fenomene observate sau Germaniei. Jocul Cutia
prezentate; Unificarea timpului, Ceasul Răspuns la
Să apreciezeempiric durata Principatelor neobișnuit, întrebări în baza
de timp; Române. pînza de imaginilor
Să plaseze corect Domnia lui A. I. păiangen, etc.
evenimente istorice în Cuza. Completarea Fișe individuală
spaţiul geografic; Domnia lui Carol I. propozițiilor Completarea
Să localizeze pe diferite Basarabia, Bucovina lacunare propozițiilor
hărţi (Europa, Harta și Transilvania sub Descrierea unui lacunare în baza
Lumii) a statelor. ocupații străine. eveniment/feno imaginilor
Să însușească limbajului şi Războiul civil din men/personaj
a noţiunilor cu care SUA. istoric în baza
operează istoria; Anglia, Franța, algoritmului
Să folosească corect Imperiul Rus și cel Portofoliul
numerele proprii auzite Habsburgic în a II Fișe individuale Lucrul
sau citite; jum. a sec. XIX. de evaluare individual cu
Să construiască enunţuri Cucerirea Comunicarea harta
simple despre fapte şi independenței de stat istorică
evenimente istorice; a României. Atlase istorice
Să sprijine profesorul, Marile puteri Algoritmul
aspectul pozitiv sau europene și SUA la Completarea
negativ al unor finele sec. XIX- hărților mute
evenimente. incep. sec. XX. Rezolvarea
Să manifeste respectul faţă Mișcarea națională a rebusurilor
de trecutul istoric; românilor din Planșe Completarea
Să identifice unele Basarabia, Bucovina Exerciții de fișei folosind
evenimente importante și și Transilvania. alcătuire a imaginea poster
plasarea lor pe linia Evoluția economică segmentelor de ca suport
timpului; a spațiului românesc axa cronologică
(România,
Basarabia,
Transnistria).
Relațiile
internationale între
anii 1871-1914
Fizica
-să clasifice fenomenele Fenomene fizice Fișa de suport Clasificarea
fizice Mișcarea mecanică a Fișa individuală fenomenelor
-să identifice corpurile în corpurilor Individual in fizice
mișcare și repaus Mișcarea oscilatorie caiet
-să recunoască prin Oscilatii
exemple mișcările libere,oscilatii Lucrul cu
oscilatorii fortate manualul
-să deseneze un pendul Pendul gravitațional Fisa individuală
gravitational Unde mecanice cu exemple
-să cunoasca vocabularul Sunetul Test individual Exerciții de
la continuturile legate de Mărimi fizice Fisa de suport selectare a
miscari oscilatorii și caracteristice cu vocabular tipurilor de
ondulatorii mișcării ondulatorii Fisa individuala mișcări
-să exemplifice unde Surse sonore Imagini din
mecanice Transmiterea manual
-să cunoască fenomenul de sunetelor Discuții prin
transmitere și recepționare Organe sonore exemple
a sunetelor de către om receptive cunoscute din Plasarea
-să pronunțe vocabularul Ora de sinteza viață folosind corpurilor după
ce contine notiuni de Miscarea LMG starea
molecula,particule,tempera moleculelor frecvențelor
tură… Procese termice Fisa cu surse de sonore folosind
-sa cunoască instrumente Dependența cantității caldura tabelul
de măsurare a mărimilor de căldură, masa
fizice corpului și Individual in
-sa descrie schimbarea temperatură caiet shițează un
proceselor termice Fierberea lichidelor termometru
-să descrie procesul de Înghețarea lichidelor
transformări ale stărilor de Temperatura Fisa de suport
agregare a substanțelor Termometru Experimente
-să exprime prin formulă Cantitate de caldură practice Corespondențe
fizică dependența căldurii Mărimi fizice Lucrul cu logice dintre
de temperatură și masa termice manualul unitățile de
corpului Transmiterea măsură și
căldurii instrument de
-sa numească exemple de Surse de căldură Discuții masurare a
masini termice Stări de agregare a euristice în baza mărimilor fizice
- să cunoască nocivitatea corpurilor cunoștințelor
produsă mediului Transformări ale
înconjurător în urma starilor de Fisa cu exemple
arderii de combustibil a agregare:topire- de masini termic
mașinilor termice solidificare,vaporizar
Descrierea euristică a e-condensare Fișa de suport
mediului înconjurător prin Masini termice Fișa individuală
exemple Masini termice si Individual in
poluarea mediului caiet Clasificarea
-Identificarea corpurilor ce ambiant Lucrul cu corpurilor fizice
au o interacțiune intre ele -Fenomene naturale manualul după starea de
-Fenomene fizice Fișe cu reguli de agregare
-Experimentarea existenței electrice securitate
sarcinilor electrice -Atragerea și Fisa de suport
respingerea cu vocabular Clasificarea
-Însușirea regulilor de corpurilor Fisa individuala fenomenelor
securitate electrică -Reguli de securitate Imagini din fizice și
electrică manual fenomenelor
-Identificarea elementelor -Sarcini electrice Discuții prin naturale
electrice din clasă -Elemente electrice exemple
-Dispozitive cunoscute din Reprezentarea
-Cunoașterea modului de electrice viață folosind comportamentul
funcținare a dispozitivelor -Schema LMG ui tipurilor de
electrice elementelor electrice sarcină după
-Circuite electrice Lucru cu indicațiile date
-Recunoașterea și numirea -Construirea manualul
elementelor electrice după circuitelor electrice Rezolvare de
simbolul schematic după elementele exercițiilor din Legături de
-Construirea circuitelor electrice manual corespondență
electrice simple -Intensitatea dintre elementul
-Corespondența dintre curentului electric Discuții și electric și shema
mărimile -Tensiunea studiu de caz acestuia
fizice,dispozitivele de curentului electric
măsurare și dispozitive de -Rezistența Fisa cu exemple Construirea
măurare electrică curentului electric de masini circuitelor
-Curentul electric electrice electrice în
-Utilizarea formulelor -Puterea curentului dependență de
fizice de calcul la electric elementele
rezolvarea problemelor -Rezolvarea prezente
Cunoașterea fenomenului problemelor
de producere a curentului -Centrale electrice Corespondența
electric la nivel de țară -Motoare electrice dintre mărimile
fizice și unități
de masură

Clasificarea
dispozitivelor și
motoareloe
electrice după
puterea de
funcționare

Chimia
IRecapitularea Exersarea Eersarea în
Să definească noțiunile materiei studiate algoritmului de calcurarea
M,m,structura atomului Cantitatea de utilizare a Mr,M,m în baza
substanță formulelor formulelor
Masa molară chimice
Să explice noțiunile Calcularea Mr și M Modele de Training de
legătura chimică,formula Componențe legă turi alcătuire a
chimică,valența structurale ale Aplicarea legăturilor
elementelor atomului posibilită ților chimice.Determi
Tipuri de legătură SP narea valenței în
Să definească fenomenele chimică baza formulelor
fizice și chimice Covalența Activită ți
ionică,metalică individuale și Observații
Să alcătuiască ecuații Alcătuirea colective fenologice.Cond
chimice formulelor AplicareaLCM ițiile asigurării
Să descrie compoziția și Fenomene fizice și MSîn reacții procesului de
importanța aerului,rolul chimice chimice fotosinteză
oxigenului în natură Reacții de combinare Descrierea Situație
Să explice proprietățile și descompunere oxigenului ca problemă
fizice și chimice ale II Oxigenul, element chimic Condiții de
oxigenulul hidrogenul vital existență a
Oxigenul ca element Prepararea oenirii
chimic oxigenului.,reac
Fotosinteza tor de
Să definească fenomenele Obținerea oxigenului Determinarea
descompunere
fizice și chimice ale în laborator valenței în baza
oxigenului Proprietățile fizico- formulelor
Laboratorul
chimice a oxigenului
natural
Sistemul periodic
Protecția
O2-atmosferă
planetelor
H2-univers Alcătuirea
Corelarea
Compatibilitate- legăturilor
proprietă ților chimice în baza
afinitate
fizice ale O2 și formulelor
H2 chimice
Geografia
Utilizează termenii Poziţia fizico- Uneștecorespun Lucrul cu harta
specifici în comunicările geografică a zătorcuvintele poziționarea
geografice orale Republicii Moldova cu imaginea, fizico-
Dedu dependența Caracterizareagenera încercuieștepunc geografică
amplasării principalelor lă a reliefului tele extreme
substanţe minerale utile de Factorii de formare a cunoscute Comletarea
structurageologică climei Fișă de lucru, tabelei
Citește şi interpretează Elemente climatice demonstrația,des
hărţile tematice la Anotimpurile eneazăcorespun
caracterizarea Apele de zătorimaginile,
componentelor naturii surafaţă.Râurile substantelormin Analiza orală a
Amplasează pe harta Apele stătătoare eraleSădeseneze imaginilor
contur zoneleclimatice. Apele subterane peharta de
Identifică râurile şi lacurile Probleme ale conturformelece Lucrul cu harta
cele mai mari mediului natural lemaimari de geografică
Recunoaște 2-3 specii de Protecţia naturii relief Selectarea
copaci Ariile naturale Unește rezervațiilor
Identifică în Atlas şi protejate. corespunzător naturale
plasează pe harta de contur Rezervaţiile cuvintele cu
Republica Moldova ştiintifice imaginea.
Alte categorii de arii Lucru cu atlasul
natural protejate şi harta
Ritmica muzicală geografică
-Sesizarea specificul,
caracterul creaţiilor Teorie.
muzicale. Exerciţii
-Exercitarea mişcărilor în 1.«Arta dansului» practice.
mijlocul sălii şi la bară. -Aliniere (pe linie de
- Dezvoltarea motricitaţii şah)
generale ale elevilor -Salutare
îmbinînd activitatea - Lecţia-discuţie
organului fonoarticulator 2.Complex de Teorie.
iş a analizatorului auditiv. exerciţii Dialog.
-Dezvoltarea auzului şi - Exerciţii de Audiere
utilizarea lui în cursul de gimnastică cu
formare şi corectare a panglici
aptitudinilor de pronunţie. -Gimnastică parter
-Elevii ascultă (întinderea
muzica.Cunoştinţe despre muşchilor) Teorie.
dansul tradiţional 3.Ritmică fonetică Exerciţii
moldovenesc. Vizionarea - Consoane oclusive practice.
materialului video labiale Audiere
-Să compare și să - Consoane fricative
analizeze diverse genuri surde
ale muzicii de - Consoane fricative
divertisment. sonore Teorie.
-Să -și îmbogățească 4.Muzica naţională Exerciţii
vocabularul musical pentru şi dansurile practice.
a putea caracteriza - Convorbire Audiere
creațiilr. 5.Genuri ale
-Dezvoltarea capacităţii de muzicii de
a se mişca în corespundere divertisment. Teorie.
cu caracterul muzicii. -Comedia muzicală, Exerciţii
-Perfecţionarea şi opereta. practice.
îmbunătăţirea coordonării -W.A. Mozart. Audiere
mişcărilor înexerciţii(mână «Mica serenadă».
liberă fluturând o -A.Haciaturian
panglică) «Galapul»,
-Exersarea diferitor «Bal mascad».
mişcări la parter. 6.Elemente de bază
-Însuşirea mişcărilor în ale dansului
corespundere cu ritmul modern. Teorie.
melodiei. 7.Balet clasic la Exerciţii
-Redarea desenului ritmic bară practice.
în baza audiţiei melodiei şi - Battement tendu
recitarea cuvintelor. - Demi plie Teorie.
-Dezvoltarea motricitaţii -Grand plie Exerciţii
generale ale elevilor - Battement jete practice.
îmbinînd activitatea - Întinderi
organului fonoarticulator 8.Declamaţia piesei
iş a analizatorului auditiv. pe fond muzical
-Redarea dinamică a -Cântecul
mişcărilor. contemporan «Noi
-Dezvoltarea auzului şi suntem viitorul»
utilizarea lui în cursul de - Declamaţie Teorie.
formare şi corectare a emoţională Exerciţii
aptitudinilor de pronunţie.- - Recitare cu practice.
Executarea mişcărilor claritate şi în mod Audiere
respective în mod expresiv.
sincronizat. - Desen ritmic.
-Formarea cunoştinţelor 9.Ritmică fonetică
despre caracterul generic -Mişcarea corpului-
al dansului şi trunchiului
demonstrarea celor mai - Mişcările mâinilor
simple mişcări ale şi picioarelor
dansului respectiv. - Consoane oclusive Teorie.
labiale Exerciţii
-Să însușească datele - Consoane fricative practice.
despre folclorul muzical surde
ocazional și ritual care - Consoane fricative
însoțește sărbătorile și sonore
obiceiurile populare. 10. Dansul „Vals
-Dezvoltarea cunostinţelor vienez”
despre tradiţii si obiceiuri -Muzică, calcul
-Executarea diferitor - Valsare în perechi
mişcări împreună si după «Valsul fanteziei»
pedagog, pentru mărirea muz. M. Glinka Teorie.
flexibilitaţii membrelor şi - Împărţire-calсulare Exerciţii
a trunchuilui. principală practice.
- Dezvoltarea deprinderilor 11. Datini şi tradiţii Audiere
coregrafice de bază.- naţionale
Executarea corectă a moldoveneşti
mişcărilor propuse de - Interpretare corală
pedagog pentru - Vestimentaţie,
dezvoltarea corectă a costume, recuzite
poziţiei corpului. 12.Gimnastică Teorie.
parter. Dialog.
-Să cunoască personalități -Exerciţii pentru Audiere
proeminente ale culturii dezvoltarea
muzicale academice. flexibilităţii
-Să conștientizeze rolul articulaţiilor de la
muzicii de cult în viața bazin şi şolduri
spirituală a poporului. - Corectarea Teorie.
-Efectuarea unor mişcări asimetriei în zona Exerciţii
expresive ,clare ale omoplaţilor practice.
dansului. - Exerciţii pentru
mărirea flexibilităţii
şi nivelului de
răsucire ale
articulaţiei la
genunchi şi glezne
- Exerciţii fizice Teorie.
pentru regiunea Exerciţii
lombară practice.
13.Compozitori de Audiere
mare talent din
Republica
Moldova. Lecţia
finală
-Declamaţie
-Dansul popular și
modern.

Fișă de monitorizarea evoluției în dezvoltarea copilului

Domeniul de Data Nume, prenume Progrese înregistrate


dezvoltare specialist La finele La finele anului de
semestrului I studii
al anului de studii
___________ ___________

Fizic Menține o postură


corectă a corpului,
mers sigur.
Limbaj și Înțelege vorbirea
comunicare abstractă;
Pronunție
deficitară.

Cognitiv Operațiile gândirii


sunt la un nivel
mediu de
dezvoltare.

Socio- Perceperea
emoţional persoanelor din
jur, calmă veselă,
prietenoasă,sociali
zarea ușoară în
colectiv.

Comportament Abilități de
adaptativ autodeservire.