Sunteți pe pagina 1din 34

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA: CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

SARCINI
PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL AL ELEVILOR
LA ANALIZA GESTIONARĂ

ELABORAT: V. SÂRBU, magistru în


management educațional, grad
didactic superior

O. STRATU, magistru în
economie, grad didactic I

Chișinău, 2020
Sarcini pentru studiul individual al elevului ghidat de profesor la Analiza gestionară / Vera
SÂRBU, Olesea STRATU. – Chișinău: Copyright IP CEEF, 2020. – 34 p.

Aprobat de Consiliul metodico-științific al IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI


FINANȚE în calitate de suport didactic pentru elevii instituțiilor de învățământ profesional tehnic cu
profil economic.

2
CUPRINS

Conținutul sarcinilor pentru studiul individual al elevului ghidat de profesor


5
Cerințe pentru realizarea Studiului individual al elevului 12
Resursele didactice recomandate elevilor 13
Situațiile financiare ale S.A. EMU ÎCS pentru perioada A/20XX+1 15
Valoarea contabilă a creanțelor, investițiilor financiare, stocurilor, capitalului propriu,
datoriilor, veniturilor, cheltuielilor 23

Informație analitică privind vânzările pe piețe de desfacere 25


Date suplimentare ale evidenței contabile primare 26
Extras din Calculația costurilor 27
Extras din Balanța timpului de muncă 27
Extras din Cercetarea statistică M3-Anual „Câștigurile salariale și costul forței de
muncă” 27
Extras din Registrul de evidență a produselor livrate 27
Extras din Fișa de evidență a materialelor consumate la fabricarea și realizarea
produsului 28
Extras din Bonul de consum de primire-predare (livrate) 28
Termenul de prezentare a produselor elaborate 29
Anexe 30
Bibliografie 32

3
ARGUMENT

Prezenta lucrare este destinată elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic care
studiază cursul Analiza gestionară și poate fi utilizată pentru realizarea studiului individual al elevului.

Prezentarea materialului teoretic în forma grafică, integramelor, studiilor de caz, referatului,


rezolvarea exercițiilor, situațiilor problemă presupune folosirea cunoștințelor elevilor acumulate la
cursurile de bazele analizei, contabilitate, statistică, microeconomie, macroeconomie și alte cursuri în
elucidarea conținutului economic al indicatorilor rezultativi supuși analizei, precum și dezvoltarea și
consolidarea materialului teoretic prevăzut de curriculumul la Analiza gestionară prin studierea
literaturii suplimentare recomandate. Lucrarea conține 30 variante de sarcini pentru realizarea studiului
individual al elevului. Conținutul sarcinilor și termenul de prezentare a produselor eleborate în cadrul
studiului individual vor fi repartizate elevilor la demararea cursului Analiza gestionară.

Folosind metodele și procedeele analitice elevii vor calcula modificarea absolută a indicatorilor
rezultativi față de baza de comparație, gradul de acțiune al factorilor asupra modificării indicatorilor
rezultativi analizați, apoi în baza rezultatelor obținute vor formula concluzii. Concluziile vor conține
următoarea informație:

a) aprecierea dinamicii sau gradului de îndeplinire a programului;


b) aprecierea rezultatului influenței factorilor;
c) evidențierea rezervelor relevate;
d) elaborarea măsurilor necesare pentru mobilizarea rezervelor relevate și îmbunătățirea
activității economico-financiare a entității.

Fiind convinși că orice lucru este perfectibil, mulțumim anticipat tuturor celor care, prin
sugestiile și observațiile lor, vor contribui la îmbunătățirea conținutului prezentei lucrări.

Autorii

4
SARCINI PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL AL ELEVILOR

Varianta 1

1. Referat: Analiza producției fizice ca suport material al indicatorilor valorici ai activității de


producție și comercializare.
2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Calculația costurilor, să se calculeze și să se aprecieze
respectarea nivelului anului precedent a producției vândute la entitatea S.A. EMU ICS, pe
sortimente. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiare și altor date
suplimentare, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor detaliați de muncă (3 la
număr) la modificarea volumului producției fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat
concluzii.
Varianta 2

1. Prezentare grafică: Corelația indicatorilor privind volumul programului de producție și


comercializare.
2. Studiu de caz 1: În baza datelor inițiale din Calculația costurilor, să se calculeze și să se aprecieze
respectarea nivelului anului precedent a producției vândute la entitatea S.A. EMU ICS, pe structură. Pe
rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiare și altor date suplimentare, să
se calculeze și să se aprecieze influența factorilor generali la modificarea productivității medii anuale a
unui salariat,calculată în baza veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele analizei de formulat
concluzii.

Varianta 3

1. Integramă: Analiza îndeplinirii programului de producție după calitate și competitivitate.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Registrul de evidentă a produselor livrate după calitate, să se
calculeze și să se aprecieze respectarea nivelului anului precedent a producției vândute la entitatea S.A.
EMU ICS, pe calitate. Să se calculeze influența factorilor de calitate asupra devierii volumului
producției vândute. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiareși altor date suplimentare, să
se calculeze și să se aprecieze influența factorilor generali la modificarea productivității medii anuale a
unui salariat,calculată în baza volumului producției fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat
concluzii.

Varianta 4

1. Prezentare grafică: Analiza venitului din vânzări.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Bonul de consum de primire-predare (livrare), să se calculeze și
să se aprecieze respectarea nivelului anului precedent a producției vândute la entitatea S.A. EMU ICS,
pe ritmicitate. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiareși altor date suplimentare, să
se calculeze și să se aprecieze influența factorilor detaliațide muncă (3 la număr) la modificarea
veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

5
Varianta 5

1. Integramă: Analiza îndeplinirii programului de producție pe sortimente și după structură.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiareși altor date suplimentare, să
se calculeze și să se aprecieze influența factorilor generali de muncăla modificarea volumului producției
fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Situația de profit și pierdere; Balanța contului 611 ”Venituri din
vânzări”, să se calculeze modificarea veniturilor totale după structura și evoluția în dinamica. Pe
rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 6

1. Referat: Analiza corelației dintre salarii și productivitatea muncii la entitățile din RM.
2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiare; Extrasuldin Balanța
timpului de muncă, în zile-omși ore-omși altor date suplimentare, să se calculeze și să se aprecieze
indicatorii ce caracterizează eficiența utilizării forței de muncă în dinamică. Pe rezultatele analizei de
formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile primare(extrase din Cercetarea
statistică anuală a produselor industriale PRODMOLD A și din Registrul de evidență privind
funcționarea utilajelor)și Bilanț, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor generali, ce țin de
utilizarea mijloacelor fixe la devierea randamentului mijloacelor fixe, calculat în baza volumului
producției fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 7

1. Prezentare grafică: Analiza utilizării timpului de muncă.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Bilanț, Anexa nr. 6 și Anexa7 ”Informațiile privind activele
imobilizate” a Situațiilor financiare, să se calculeze și să se aprecieze indicatorii ce caracterizează
eficiența utilizării mijloacelor fixe, calculați în baza volumului producției fabricate. Pe rezultatele
analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiare; Extrasuldin Balanța
timpului de muncă, în zile-omși ore-omși altor date suplimentare, să se calculeze și să se aprecieze
influența factorilor detaliațide muncă (4 la număr) la modificarea veniturilor din vânzarea produselor. Pe
rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 8

1. Integramă: Analiza mobilității și stabilității resurselor umane.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Bilanț, Anexa nr. 6 și Anexa 7 ”Informaţiile privind activele
imobilizate” a Situațiilor financiare, să se calculeze și să se aprecieze indicatorii ce caracterizează
eficiența utilizării mijloacelor fixe, calculați în baza veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele
analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiare; Extrasuldin Balanța
timpului de muncă, în zile-omși ore-omși altor date suplimentare, să se calculeze și să se aprecieze
influența factorilor detaliați la modificarea productivității medii anuale a unui muncitor, calculată în baza
volumului producției fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

6
Varianta 9

1. Prezentare grafică: Analiza productivității muncii.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor dinCalculația costurilor, să se calculeze și să se aprecieze
respectarea nivelului anului precedent a producției vândute la entitatea S.A. EMU ICS, pe structură. Pe
rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiare; Extrasuldin Balanța
timpului de muncă, în zile-omși ore-omși altor date suplimentare, să se calculeze și să se aprecieze
influența factorilor detaliați la modificarea productivității medii anuale a unui muncitor, calculată în baza
veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 10

1. Prezentare grafică: Calculul influenței factorilor de muncă la devierea volumului producției


fabricate.
2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Bilanț, Anexa nr. 6 și Anexa 7 ”Informațiile privind activele
imobilizate” a Situațiilor financiare, să se calculeze și să se aprecieze indicatorii ce caracterizează
eficiența utilizării mijloacelor fixe, calculați în baza volumului producției fabricate. Pe rezultatele
analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiare; Extrasuldin Balanța
timpului de muncă, în zile-omși ore-omși altor date suplimentare, să se calculeze și să se aprecieze
influența factorilor detaliați la modificarea productivității medii anuale a unui muncitor, calculată în baza
veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 11

1. Referat: Analiza utilizării potențialului tehnic (mijloacelor fixe) și a reflectării în principali


indicatori ai performanței economico-financiare a firmei.
2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Bilanț, Anexa nr. 6 și Anexa 7 ”Informaţiile privind activele
imobilizate” a Situațiilor financiare, să se calculeze și să se aprecieze indicatorii ce caracterizează
eficiența utilizării mijloacelor fixe, calculați în baza veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele
analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiareși altor date suplimentare, să
se calculeze și să se aprecieze influența factorilor generali de muncă la modificarea veniturilor din
vânzarea produselor. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 12

1. Integramă: Analiza structurii, mișcării și stării funcționale a mijloacelor fixe în dinamică.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile primare (extrase din Cercetarea
statistică trimestrială Nr. 5-CI Consumurile, cheltuielile și investițiile întreprinderii, Cercetarea statistica
anuală a produselor industriale PRODMOLD-A), să se calculezeși să se aprecieze indicatorii ce
caracterizează eficiența utilizării resurselor materiale și evoluția în dinamică, în baza volumului
producției fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiareși altor date suplimentare, să
se calculeze și să se aprecieze influența factorilor detaliațide muncă (3 la număr) la modificarea
veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

7
Varianta 13

1. Prezentare grafică: Analiza eficienței utilizării mijloacelor fixe.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile primare (extrase din Cercetare
statistică trimestrială Nr. 5-CI Consumurile, cheltuielile și investițiile întreprinderii) șiFișa de evidență a
materialelor consumate, să se calculezeși să se aprecieze indicatorii ce caracterizează eficien ța utilizării
resurselor materiale și evoluția în dinamică, în baza veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele
analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiare; Extrasuldin Balanța
timpului de muncă, în zile-omși ore-omși altor date suplimentare, să se calculeze și să se aprecieze
influența factorilor detaliați de muncă (4 la număr) la modificarea volumului producției fabricate. Pe
rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 14

1. Integramă: Analiza folosirii mașinilor și echipamentelor productive.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile primare(extrase din Cercetarea
statistică trimestrială Nr. 5-CI Consumurile, cheltuielile și investițiile întreprinderii) șiFișa de evidență a
materialelor consumate, să se calculezeși să se aprecieze indicatorii ce caracterizează eficiența utilizării
resurselor materiale și evoluția în dinamică, în baza veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele
analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile primare (extrase din Cercetarea
statistică anuală a produselor industriale PRODMOLD A și din Registrul de evidență privind
funcționarea utilajelor)și Bilanț, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor generali, ce țin de
utilizarea mijloacelor fixe la devierea volumului producției fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat
concluzii.

Varianta 15

1. Prezentare grafică: Calculul influenței factorilor privind asigurarea cu mijloace fixe și


utilizarea acestora la devierea volumului producției fabricate.
2. Studiu de caz 1: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile primare(extrase din Cercetarea
statistică trimestrială Nr. 5-CI Consumurile, cheltuielile și investițiile întreprinderii și din Cercetarea
statistică anuală a produselor industriale PRODMOLD-A), să se calculezeși să se aprecieze indicatorii ce
caracterizează eficiența utilizării resurselor materiale și evoluția în dinamică, în baza volumului
producției fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile primare(extrase din Cercetarea
statistică anuală a produselor industriale PRODMOLD A și din Registrul de evidență privind
funcționarea utilajelor)și Bilanț, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor detaliați, ce țin de
folosirea utilajelor la devierea volumului producției fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat
concluzii.

Varianta 16

1. Referat: Analiza utilizării eficiente a stocurilor de materiale.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiare; Extrasuldin Balanța
timpului de muncă, în zile-om și ore-om și altor date suplimentare, să se calculeze și să se aprecieze
8
indicatorii ce caracterizează eficiența utilizării forței de muncă în dinamică. Pe rezultatele analizei de
formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile primare(extrase din Cercetarea
statistică trimestrială Nr. 5-CI Consumurile, cheltuielile și investițiile întreprinderii și din Cercetarea
statistică anuală a produselor industriale PRODMOLD-A), să se calculezeși să se aprecieze influen ța
factorilor generali, ce țin de utilizarea eficientă a resurselor materiale la devierea volumului producției
fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 17

1. Integramă: Analiza aprovizionării și asigurării entității cu resurse materiale.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Situația de profit și pierdere și Balanța conturilor 621-721, 622-
722; 623-723, să se calculeze și să se aprecieze modificarea cheltuielilor totale după structură și evoluția
în dinamică. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile primare(extrase din Cercetarea
statistică trimestrială Nr. 5-CI Consumurile, cheltuielile și investiţiile întreprinderi),să se calculezeși să se
aprecieze influența factorilor generali, ce țin de utilizarea eficientă a resurselor materiale la devierea
veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 18

1. Prezentare grafică: Analiza eficienței utilizării resurselor materiale în baza indicatorilor


generalizatori sintetici.
2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Situația de profit și pierdere; Balanța contului 611 ”Venituri din
vânzări”, să se calculeze modificarea veniturilor pe genuri de activități operaționale după structurăși
evoluția în dinamică. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Fișa de evidență a materialelor consumate la fabricarea
produsului, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor detaliați, ce țin de utilizarea unui
material concret la devierea unui produs concret în dinamică. Pe rezultatele analizei de formulat
concluzii.

Varianta 19

1. Prezentare grafică: Calculul influenței factorilor privind aprovizionarea și asigurarea cu


resurse materiale și utilizarea acestora la devierea volumului producției fabricate și produsului
concret.
2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Situația de profit și pierdere; Balanța contului 611 ”Venituri din
vânzări”, informația analitică privind vânzările pe piețe de desfacere, să se calculeze modificarea
veniturilor pe piețe de desfacere după structurăși evoluția în dinamica. Pe rezultatele analizei de formulat
concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Situația de profit și pierdere; Balanța contului 611 ”Venituri din
vânzări” și altor date suplimentare, să se calculeze influența factorilor respectivi ce țin de Balanța
producției la devierea veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
Varianta 20

1. Integramă: Analiza utilizării eficiente a stocurilor de materiale.

9
2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Situația de profit și pierdere și din informația analitică privind
cheltuielile, să se calculeze și să se aprecieze modificarea cheltuielilor curente după structură și evolu ția
în dinamică. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Situația de profit și pierdere; Balanța contului 611 ”Venituri din
vânzări” și alte date suplimentare, să se calculeze influența factorilor respectivi ce țin de Balanța
producției la devierea veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 21

1. Referat: Rolul analizei costurilor în evaluarea performanțelor entității.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Situația de profit și pierdere și din informația analitică privind
cheltuielile, să se calculeze și să se aprecieze modificarea cheltuielilor de distribuire după structură și
evoluția în dinamică. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiare; Extrasuldin Balanța
timpului de muncă, în zile-omși ore-omși altor date suplimentare, să se calculeze și să se aprecieze
influența factorilor detaliațide muncă (4 la număr) la modificarea volumului producției fabricate. Pe
rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 22

1. Integramă: Analiza nivelului, dinamicii și structurii costului de producție.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Registrul de evidentă a produselor livrate după calitate, să se
calculeze și să se aprecieze respectarea nivelului anului precedent a producției vândute la entitatea S.A.
EMU ICS, pe calitate. să se calculeze influența factorilor de calitate asupra devierii volumului producției
vândute. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Situația de profit și pierdere, să se calculeze și să se aprecieze
modificarea cheltuielilor operaționale după structură și evoluția în dinamică. Pe rezultatele analizei de
formulat concluzii.
Varianta 23

1. Prezentare grafică: Analiza costului de producție.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile primare(extrase din Cercetarea
statistică trimestrială Nr. 5-CI Consumurile, cheltuielile și investițiile întreprinderii) și calculele
suplimentare ce țin de valorile recalculate, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor
respectivi la modificarea costurilor directe și repartizabile de materiale în costul producției vândute. Pe
rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Situația de profit și pierdere și Informația analitică privind
cheltuielile, să se calculeze și să se aprecieze modificarea cheltuielilor curente după structură și evolu ția
în dinamică. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 24

1. Integramă: Analiza costului de producție.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Situația de profit și pierdereși Informația analitică privind
cheltuielile, să se calculeze și să se aprecieze modificarea cheltuielilor opera ționale după structură și
evoluția în dinamică. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

10
3. Studiu de caz 2: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile (extrase din Cercetarea
statistică anuală a produselor industriale PRODMOLD A și din Registrul de evidență privind
funcționarea utilajelor)și Bilanț, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor generali, ce țin de
utilizarea mijloacelor fixe la devierea volumului producției fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat
concluzii.

Varianta 25

1. Prezentare grafică: Analiza costurilor la 1 leu producție fabricată.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile (extrase din Cercetarea
statistică trimestrială Nr. 5-CI Consumurile, cheltuielile și investiţiile întreprinderii)și calculelor
suplimentare ce țin de valorile recalculate, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor
respectivi la modificarea costurilor directe și repartizabile de materiale în costul producției vândute. Pe
rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Situația de profit și pierdere; Balanța contului 611 ”Venituri din
vânzări”, să se calculeze modificarea veniturilor pe genuri de activități operaționale după structura și
evoluția în dinamica. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 26

1. Referat: Analiza eficienței economice a cheltuielilor entității.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Situația de profit și pierdere; Balanța contului 611 ”Venituri din
vânzări”, Informația analitică privind vânzările pe piețe de desfacere, să se calculeze modificarea
veniturilor pe piețe de desfacere după structura și evoluția în dinamica. Pe rezultatele analizei de formulat
concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Fișa de evidență a materialelor consumate la fabricarea
produsului, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor detaliați, ce țin de utilizarea unui
material concret la devierea unui produs concret în dinamică. Pe rezultatele analizei de formulat
concluzii.

Varianta 27

1. Prezentare grafică: Analiza structurii cheltuielilor pe tipuri de activități.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Situația de profit și pierdere și Balanța conturilor 621-721, 622-
722; 623-723, să se calculeze și să se aprecieze modificarea cheltuielilor totale după structură și evoluția
în dinamică. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile (extrase din Cercetarea
statistică trimestrială Nr. 5-CI Consumurile, cheltuielile și investiţiile întreprinderii),să se calculezeși să
se aprecieze influența factorilor generali, ce țin de utilizarea eficientă a resurselor materiale la devierea
veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 28

1. Referat: Analiza eficienței economice a cheltuielilor entității.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor suplimentare ale evidenței contabile (extrase din Cercetarea
statistică trimestrială Nr. 5-CI Consumurile, cheltuielile și investițiile întreprinderii și din Cercetarea
statistică anuală a produselor industriale PRODMOLD-A), să se calculezeși să se aprecieze influența

11
factorilor generali, ce țin de utilizarea eficientă a resurselor materiale la devierea volumului producției
fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor din Situația de profit și pierdere și din informația analitică privind
cheltuielile, să se calculeze și să se aprecieze modificarea cheltuielilor de distribuire după structură și
evoluția în dinamică. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

Varianta 29

1. Integramă: Analiza cheltuielilor entității.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Situația de profit și pierdere; Balanța contului 611 ”Venituri din
vânzări”, să se calculeze modificarea veniturilor totale după structura și evoluția în dinamică. Pe
rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor ale evidenței contabile (extrase din Cercetarea statistică anuală a
produselor industriale PRODMOLD A și din Registrul de evidență privind funcționarea utilajelor)și
Bilanț, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor generali, ce țin de utilizarea mijloacelor fixe
la devierea randamentului mijloacelor fixe, calculat în baza volumului producției fabricate. Pe rezultatele
analizei de formulat concluzii.

Varianta 30

1. Prezentare grafică: Analiza cheltuielilor pentru întreținerea forței de muncă.


2. Studiu de caz 1: În baza datelor din Bonul de consum de primire-predare (livrare), să se calculeze și
să se aprecieze respectarea nivelului anului precedent a producției vândute la entitatea S.A. EMU ICS, pe
ritmicitate. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.
3. Studiu de caz 2: În baza datelor ale evidenței contabile (extrase din Cercetarea statistică anuală a
produselor industriale PRODMOLD A și din Registrul de evidență privind funcționarea utilajelor)și
Bilanț, să se calculeze și să se aprecieze influența factorilor detaliați, ce țin de folosirea utilajelor la
devierea volumului producției fabricate. Pe rezultatele analizei de formulat concluzii.

CERINȚE PENTRU REALIZAREA STUDIULUI INDIVIDUAL AL ELEVULUI

Studiul individual este o componentă fundamentală a procesului didactic, care are ca scop
identificarea și aprecierea nivelului de cunoştinţe şi formare a competenţelor la elevi, gradului de
realizare a obiectivelor educaţionale proiectate, stabilirea nivelului de performanţe atinse de elevi
la etapa evaluată.
Studiul individual este modalitatea de învățare și autoînvățare prin consultarea literaturii de
specialitate, urmărirea independentă a evenimentelor, a proceselor tehnologice de producție,
organizare personală a cunoștințelor, însușirea și aplicarea lor.
Studiul individual al elevului include:
 studierea subiectelor/materialelor predate în cadrul orelor de contact direct;
 studierea suplimentară a subiectelor incluse în curriculum-ul unităţii de curs;
 elaborarea individuală sau în echipă a proiectelor, lucrărilor, eseurilor, rapoartelor şi altor
sarcini individuale, incluse în curriculum-ul unităţii de curs;
 pregătirea independentă pentru susţinerea probelor de evaluare.

12
Numărul de sarcini realizare în cadrul Studiului individual pentru fiecare unitate de curs se
stabilește în funcție de Curriculum la unitatea de curs și conform procedurii PO.A-3
,,Organizarea, desfășurarea și evaluarea Studiului individual”.
Elevii împreună cu profesorul stabilesc termenul/modalitatea/forma de prezentare a
produsele elaborate în cadrul Studiului individual ghidat de profesor (fie în format
electronic/digital, fie imprimat pe suport de hârtie).
Conform orarului stabilit elevii prezintă profesorului produsele elaborate, care sunt
apreciate cu notă de la 1 la 10.
Notele de la Studiul individual se vor lua în calcul la calcularea mediei notelor curente la
unitatea de curs.
Dacă elevul nu a prezentat produsele Studiului individual conform graficului, profesorul
este în drept de a-i micșora nota cu 10 % și de a-i stabili un nou termen.
Conținuturile învățate în cadrul studiului individual ghidat de profesor se vor regăsi în
subiectele activităților de evaluare curentă, și a examenelor/testelor de promovare și absolvire,
asigurând coerența și integritatea unității de curs studiate.
Neprezentarea până la finele semestrului a produselor Studiului individual nu permite
elevilor să acumuleze numărul necesar de credite pentru promovarea semestrului, a anului de
studii (conform Regulamentului SCST, cap.XIV pag.12),
aceștea fiind considerați restanțieri.

Cerințe față de redactarea textului:


Textul se scrie pe format A4, dimensiunea 21,0x29,7. Paginile raportului au câmp: în
stânga – 25mm, sus – 20mm, în dreapta – 15mm, jos – 20mm. Se vor utiliza caracterele Times
New Roman, semnele diacritice corespunzătoare font – 12pt, la 1,5 interval. Textul se nivelează
după ambele câmpuri laterale. Denumirea temei, numele prenumele elevului(ei) și numele,
prenumele profesorului se scriu cu majuscule, Times New Roman, mărimea 14pt, Bolt.

Cerințe față de volumul lucrării:


Referat – 5 - 6 pagini;
Integramă, prezentare grafică, joc didactic – 3 - 4 pagini.

RESURSELE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR

Nr. Denumirea resursei Locul în care poate fi Numărul de


crt. consultată/ accesată/ procurată exemplare
resursa disponibile
1. COJOCARU C. Analiza Biblioteca CEEF 15
economico-financiară. București:
Editura Economică, 1997, 576 p.
2. CRECANĂ C. Analiza economico- Biblioteca CEEF 3
financiară. București: Editura
Economică, 2006, 96 p.
4. GORTOLOMEI V. Lucrare Biblioteca CEEF 1
didactică ,,Bazele analizei activității
economice”, Chișinău: ASEM,
2006, 173 p.
13
5. GORTOLOMEI V. Culegere de Biblioteca CEEF 2
probleme la Bazele analizei
activități economice. Chișinău:
ASEM, 2009, 40 p.
9. SÂRBU V. Bazele analizei Biblioteca CEEF 50
economice. Chișinău: Copyright
CFBC, 2005, 28 p.
10. SÂRBU V. Culegere de exerciții la Biblioteca CEEF 20
Bazele analizei economice.
Chișinău: Copyright CFBC, 2012.
11. SÂRBU V., STRATU O. Analiza Biblioteca CEEF 50
economico-financiară. Chișinău:
,,Valinex” SRL, 2016, 286 p.
12. SÂRBU V., STRATU O., Biblioteca CEEF 40
TESLARU M. Culegere de teste și
exerciții la analiza economico-
financiară. Chișinău: ,,Valinex”
SRL, 2016, 172 p.
14. ȘERBAN P., Analiza activității Biblioteca CEEF 10
economico-financiare. București:
EDP, 1995, 182 p.
15. БАКАНОВ М., ШЕРЕМЕТ А. Biblioteca CEEF 1
Теория экономического анализа.
Москва: Финансы и статистика,
1981, 285 c.
18. Revista Contabilitate și audit. http://www.contabilitate.md/ nelimitat
19. Revista Finanțe, bănci, asigurări http://www.tribunaeconomica.ro/ nelimitat

Surse electronice:
www.statistica.md
https://agora.md/
www.contabilitate.md

Anexe la SNC
„______” 20 ____
Data primirii “Prezentarea situațiilor financiare”

14
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada A/20XX+1

Entitatea S.A. EMU ÎCS


(Denumireacompletă)

Cod CUIIO

Sediul: MD or. Chișinău

Cod poștal or. Chișinău Cod CUATM

_________________________________________________________________________
Raionul (Municipiul, UTA), Localitatea

Cod CAEM, rev.2

Activitatea principală
__________________________________________________

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____________________________Privată__________________________

Cod CFP
Forma organizatorico-juridică ___________________________SA_________________________

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0- e-mail1__________________


WEB ____________________________________________
Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) ______________________________________ 1

Tel. _______________________ 1
Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură


Cod rd. Perioada de gestiune
Indicatori
precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vânzări 010 219 970 892 257 024 812
Alte venituri din activitatea operațională 020 31 270 372 63 050 993
Venituri din alte activități 030 9 042 136 61 742 607
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 260 283 400 381 818 412
Variația stocurilor 050 ( 8 651 428 ) 6 517 621
Costul vânzărilor 060 14 198 681 33 488 328
Cheltuieli privind stocurile 070 160 285 128 168 900 793

15
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 24 210 222 27 211 429
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și
090 5 907 811 7 388 142
prime de asigurare obligatorie de asistență medicală
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor 100 4 085 598 4 396 183
imobilizate
Alte cheltuieli 110 32 243 143 46 817 419
Cheltuieli din alte activități 120 10 430 527 66 523 843
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 +
130 242 709 682 361 243 758
rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – 140 17 573 718 20 574 654
rd.130)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 1 619 937 2 072 735
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 160 15 953 781 18 501 919
– rd.150)
* În rd. 050 se reflectă variația stocurilor de producție in curs de execuție și de produse, și se determină în următorul mod: rd.170 col.5 – rd 170
col. 4 bilanț** În rd. 060 se reflectă costul vânzărilor de mărfuri (contul 711.2); *** În rd. 070 se reflectă costul materialelor și OMVSD,
precum și costul serviciilor cu destinație de producție (rulajul creditor al conturilor 211 și 213).
Anexa 1

BILANȚUL

la 01 ianuarie 20XX+2

Nr. Cod Sold la


cpt. ACTIV rd. Începutul perioadei de Sfârșitul perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizări necorporale 010 280 473 349 837
Imobilizări corporale în curs de execuție 020 14 409 163 3 623 108
Terenuri 030 35 971 334 35 542 717
Mijloace fixe 040 55 928 501 95 576 553
Resurse minerale 050 - -
Active biologice imobilizate 060 3 157 -
Investiții financiare pe termen lung în părți
neafiliate 070 1 313 000 1 381 800
Investiții financiare pe termen lung în părți
afiliate 080 - -
Investiții imobiliare 090 32 420 500 -
Creanțe pe termen lung 100 - -
Avansuri acordate pe termen lung 110 - 12 458 335
Alte active imobilizate 120 7 131 -
Total active imobilizate
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 +
130 140 333 259 148 932 350
rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 +
rd.110 + rd.120)
2. Active circulante
Materiale 140 8 154 988 8 822 706
Active biologice circulante 150 3 444 739 7 983 046
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 128 876 234 243
Producția în curs de execuție și produse 170 30 355 840 23 838 219
Mărfuri 180 3 631 771 3 773 387
16
Creanțe comerciale 190 17 752 611 8 778 553
Creanțe ale părților afiliate 200 - -
Avansuri acordate curente 210 3 300 743 2 605 099
Creanțe ale bugetului 220 3 947 397 209
Creanțe ale personalului 230 78 009 235 146
Alte creanțe curente 240 19 460 631 4 598 501
Numerar în casierie și la conturi curente 250 5 958 751 5 172 923
Alte elemente de numerar 260 235 450 1 083 101
Investiții financiare curente în părți neafiliate 270 119 300 -
Investiții financiare curente în părți afiliate 280 - -
Alte active circulante 290 362 209 461 516
Total active circulante
(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 +
rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + 300 92 987 865 67 983 649
rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 +
rd.290)
Total active
310 233 321 124 216 915 999
(rd.130 + rd.300)

Sold la
Nr. Cod
PASIV
cpt. rd. Începutul perioadei de Sfârșitul perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
3. Capital propriu
Capital social și suplimentar 320 26 089 700 48 943 186
Rezerve 330 3 307 984 3 307 984
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 340 x ( 630 104 )
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
350 39 875 377 17 021 891
anilor precedenți
Profit net (pierdere netă) al perioadei de
360 x 18 501 919
gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 - -
Alte elemente de capital propriu 380 71 883 467 71 455 274
Total capital propriu
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - 390 141 156 528 158 600 150
rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 43 562 432 16 915 657
Împrumuturi pe termen lung 410 - 58 316
Datorii pe termen lung privind leasingul 420
- 13 953 690
financiar
Alte datorii pe termen lung 430 11 588 996 14 722
Total datorii pe termen lung
440 55 151 428 30 942 385
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 11 741 338 3 811 971
Împrumuturi pe termen scurt 460 1 123 811 1 096 434
Datorii comerciale 470 8 133 607 15 666 652
Datorii față de părțile afiliate 480 - -
Avansuri primite curente 490 10 122 195 50 083
17
Datorii față de personal 500 1 439 965 1 985 848
Datorii privind asigurările sociale și medicale 510 155 479 978 589
Datorii față de buget 520 1 390 738 140 175
Venituri anticipate curente 530 - -
Datorii față de proprietari 540 - -
Finanțări și încasări cu destinație specială 550
- -
curente
Provizioane curente 560 263 785 -
Alte datorii curente 570 2 642 250 3 643 712
Total datorii curente
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 +
580 37 013 168 27 373 464
rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 +
rd.550 + rd.560 + rd.570)
Total pasive
(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590 233 321 124 216 915 999

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE


de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20XX+1

Cod Perioada de gestiune


Indicatori rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vânzări 010 219 970 892 257 024 812
Costul vânzărilor 020 178 410 151 207 926 881
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 030 41 560 741 49 097 931
Alte venituri din activitatea operațională 040 31 270 372 63 050 993
Cheltuieli de distribuire 050 29 134 886 63 141 677
Cheltuieli administrative 060 5 234 664 6 833 938
Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 19 499 454 16 817 419
Rezultatul din activitatea operațională: profit
(pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – 080 18 962 109 25 355 890
rd.070)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090 ( 1 388 391 ) ( 4 781 236 )
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 +
100 17 573 718 20 574 654
rd.090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 1 619 937 2 072 735
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
120 15 953 781 18 501 919
(rd.100 – rd.110)

Anexa 3

18
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20XX+1

Sold la Sold la
Nr. Cod începutul sfârșitul
Indicatori Majorări Diminuări
d/o rd. perioadei de perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social și suplimentar
Capital social 010 26 084 993 32 160 758 29 454 117 28 791 634
Capital suplimentar 020 4 698 20 151 543 4 698 20 151 543
Capital nevărsat 030 ( 9 ) - - ( 9 )
Capital neînregistrat 040 - 9 302 574 9 302 574 -
Capital retras 050 ( - ) - - ( - )
Total capital social și suplimentar
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 060 26 089 700 61 614 875 38 761 389 48 943 186
rd.050)
2 Rezerve
Capital de rezervă 070 - - - -
Rezerve statutare 080 5 729 - - 5 729
Alte rezerve 090 3 302 255 - - 3 302 255
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + 100 3 307 984 - - 3 307 984
rd.090)
3 Profit nerepartizat (pierdere
neacoperită)
Corecții ale rezultatelor anilor 110 x - 630 104 ( 630 104 )
precedenți
Profit nerepartizat (pierdere
120 39 875 377 - 22 853 486 17 021 891
neacoperită) al anilor precedenți
Profit net (pierdere netă) al perioadei de 130 x 18 501 919 - 18 501 919
gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 ( - ) - - ( - )
Rezultatul din tranziția la noile
150 - - - -
reglementări contabile
Total profit nerepartizat (pierdere
neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 160 39 875 377 18 501 919 23 483 590 34 893 706
+ rd.140 + rd.150)
4 Alte elemente de capital propriu, din 170 71 883 467 424 428 617 71 455 274
care
Diferențe din reevaluare 171 71 883 467 424 428 617 71 455 274
Subvenții entităților cu proprietate 172 - - - -
publică
Total capital propriu (rd.060 + rd.100
180 141 156 528 80 117 218 62 673 596 158 600 150
+ rd.160 + rd.170)

Anexa 4

19
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20XX+1

Cod. Perioada de gestiune


Indicatori rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea
operațională
Încasări din vânzări 010 281 897 067 392 620 387
Plăți pentru stocuri și servicii procurate 020 240 375 625 310 872 290
Plăți către angajați și organe de asigurare 030
29 083 330 34 523 475
socială și medicală
Dobânzi plătite 040 2 186 204 2 540 577
Plata impozitului pe venit 050 510 300 1 620 000
Alte încasări 060 5 854 884 1 511 014
Alte plăți 070 2 407 045 882 454
Fluxul net de numerar din activitatea
operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – 080 13 189 447 43 692 605
rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de
investiții
Încasări din vânzarea activelor imobilizate 090 - 9 085 724
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 100 11 424 338 52 096 167
Dobânzi încasate 110 92 122 -
Dividende încasate 120 - -
Alte încasări (plăți) 130 - 4 942 759
Fluxul net de numerar din activitatea de
investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 140 ( 11 332 216 ) ( 38 067 684 )
± rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea
financiară
Încasări sub formă de credite și împrumuturi 150 25 234 016 13 329 077
Plăți aferente rambursării creditelor și
160 23 458 104 18 010 201
împrumuturilor
Dividende plătite 170 - 96 752
Încasări din operațiuni de capital 180 - -
Alte încasări (plăți) 190 1 630 905 -
Fluxul net de numerar din activitatea
financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + 200 3 406 817 ( 4 777 876 )
rd.180 ± rd.190)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ±
210 5 264 048 847 045
rd.140 ± rd.200)
Diferențe de curs valutar favorabile
220 ( 1 311 447 ) ( 785 222 )
(nefavorabile)
Sold de numerar la începutul perioadei de
230 2 241 600 6 194 201
gestiune
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de
240 6 194 201 6 256 024
gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)
Anexa 6
Date generale

20
1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1002601002055Data înregistrării 25.05.1995Seria MD Număr 00819004
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data “_21_” _iulie_1995_, suma _14 105 560_lei, inclusiv:
1) cota statului ___14 105 560_______________________lei.
Modificări ulterioare:
a) “_18_” _februarie_2000_, suma ___14 150 560____lei, inclusiv cota statului _________lei,
b) “_28_” _decembrie_20XX-3_, suma ___23 780 115____lei, inclusiv cota statului _________lei,
c) “_31_” _decembrie_20XX-2_, suma ___2 309 878____lei, inclusiv cota statului _________lei.
d) “_01_” _ianuarie_20XX-1_, suma ___22 853 486_____lei, inclusiv cota statului _________lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____________, data eliberării _______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate ______________________________________________
Organul care a eliberat licența ___________________________________
2) Număr _____________, data eliberării _______________ Termen de valabilitate ______________
Tipul de activitate _____________________________________________
Organul care a eliberat licența ___________________________________
3) Număr ____________, data eliberării ______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate ______________________________________________
Organul care a eliberat licența ____________________________________
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune ___715___ persoane, inclusiv pe
categorii:
1) personal administrativ ___196____ persoane,
2) muncitori _________519_______ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20XX+1_ ___713______ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune ___27 211 429___lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente
apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe
categorii ____________________ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 __________________lei,
inclusiv
rambursate ________________ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj 1
1) valoarea de gaj _____________________ lei,
2) valoarea contabilă ___________________ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune ___________9 512 510______unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit ________1_______ lei ___95___ bani,
2) pierdere _________________ lei _______ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _________96 752______________ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată ____100 000____lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total __________ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _978___________________________lei;
2) _____________________________
14. Numerar legat – total ____________________ lei

1În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă: a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă
21
Anexa 7
Nota explicativă

1. Informațiile privind activele imobilizate

Existenț Amortiza Deprecier Intrare Ieșirea Existenț Amorti Depreci


a la rea ea a în în a la za-rea e-rea
începutu acumulat acumulat cursul cursul sfârșitul acumul acumul
l ă la ă perioad perioad perioad ată la ată
Indicatori perioade începutul la ei (la ei ei (la sfârșitu
i (la costul (la costul costul la
perioadei începutul l
costul de perioadei de de de perioad sfârșitu
intrare) intrare) intrare) intrare) ei l
perioad
ei
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Imobilizări 121 900 - - 8 850 130 750 - - -
necorporale în curs de
execuție
2. Imobilizări 218 781 60 208 - 316 083 50 000 484 864 135 027 -
necorporale, total
inclusiv:
3 836 703 - - - 3 836 1 471 -
1.1. brevete și mărci
1.2. licențe de activitate 1 392 321 - - - 1 392 569 -
1.3. programe 189 375 56 863 - 316 083 50 000 455 458 128 832 -
informatice
1.4. alte imobilizări 24 178 2 321 - - - 24 178 4 155 -
necorporale
3. Imobilizări corporale 14 409 16 831 27 617 3 623
- - - -
în curs de execuție, total 163 344 399 108
inclusiv:
3.1. construcții în curs de
execuție 153 967 - - - 153 967 - - -
3.2. utilaj destinat 231 001 - - 2 111 2 342 - - -
instalării 475 476
3.3. imobilizări corporale
13 387 11 241 21 005 3 623
până la punerea în - - - -
237 280 409 108
utilizare
3.4. costuri ulterioare în 636 958 - - 3 478 4 115 - - -
curs de execuție 589 547
4. Terenuri 35 971 x - 35 556 - 35 971 x 428 617
334 979 334
5. Mijloace fixe, total 108 098 43 424 8 745 566 54 512 10 800 151 811 46 802 9 689
660 593 355 000 015 288 235
Inclusiv 61 483 30 230 61 483 32 049 4 763
4 517 182 - -
5.1. clădiri 329 370 329 654 755
5.2. construcții speciale 6 218 3 242 587 x 289 049 - 6 507 3 502 130 010
739 788 147
5.3. mașini, utilaje, 36 228 8 980 973 3 848 989 53 153 9 270 80 111 10 202 4 385
instalații de transmisie 224 686 628 282 006 144
5.4. mijloace de transport 1 681 593 413 379 395 1 014 652 010 1 043 638 475 410 326
305 255 550
5.5. alte mijloace fixe 2 487 377 250 x 55 365 877 362 1 665 410 006 x
063 066
6. Active biologice 3 157 x x - 3 157 - x x
imobilizate
7. Investiții financiare 1 313 - - 110 100 41 300 1 381 - -
pe termen lung 000 800
8. Investiții imobiliare 40 912 6 010 342 2 481 358 - 40 912 - - -
200 200
9. Alte active 7 131 - - - 7 131 - - -
imobilizate, total
inclusiv:
9.1. Cheltuieli anticipate
pe termen lung 7 131 - - - 7 131 - - -

Creanțe
1.Valoarea contabilă a creanțelor curente (lei)
Nr. Creanțe 01.01.20XX+1 31.12.20XX+1
1 Creanțe comerciale 17 752 611 8 778 553
2 Creanțe ale bugetului 3 947 397 209
3 Creanțe ale personalului 78 009 235 146
4 Alte creanțe curente 19 460 631 4 598 501
4.1 Creanțe privind leasingul - 3 005 124
4.2 Creanțe preliminate 19 205 207 1 297 538
4.3 Creanțe curente privind asigurările 255 424 295 839

Investiții financiare
Valoarea contabilă a investițiilor financiare (lei)
Nr. Investiții 01.01.20XX+1 31.12.20XX+1
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate, 1 313 000 1 381 800
total
1.1. inclusiv:
Cote de participație 1 313 000 1 381 800
2 Investiții financiare curente în părți neafiliate, total 119 300 -
2.1. inclusiv: -
Cote de participație 119 300

Stocuri (lei)
Nr. Stoc Suma, LEI
1 Valoarea contabila a stocurilor la 01.01.20XX+1 45 716 214
1.1 Valoarea contabila a stocurilor de produse la 01.01.20XX+1 23 477 971
2 Valoarea contabila a stocurilor la 31.12.20XX+1 44 651 601
2.1 Valoarea contabila a stocurilor de produse la 31.01.20XX+1 20 323 176
3 Valoarea contabila a stocurilor intrate în 20XX+1 42 225 245
3.1 Valoarea contabila a stocurilor de produse intrate în 20XX+1 21 642 246
4 Valoarea contabila a stocurilor ieșite la 20XX+1 43 289 858
4.1 Valoarea contabila a stocurilor de produse ieșite în 20XX+1 24 797 041

Capital propriu
1.Mărimea și cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu 20XX+1:
1.1. obținerea profitului net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 18 501 919lei;
1.2. repartizarea profitului net la creșterea capitalului social 22 853 486 lei;
1.3. înregistrarea capitalului suplimentar 20 151 543 lei;
1.4. înregistrarea majorării capitalului social pe seama capitalului suplimentar 4 698 lei;
1.5. încasarea mijloacelor în numerar din emisia suplimentară de acțiuni 9 302 574 lei;
1.6 înregistrarea majorării capitalului social (adunarea acționarilor) 9 302 574 lei;
23
1.7 înregistrarea surplusului din reevaluarea mijloacelor fixe 424 lei;
1.8 înregistrarea deprecierii din reevaluarea terenului 428 617 lei;

Datorii financiare, comerciale și calculate (lei)


1.Valoarea contabilă a datoriilor
1. Datorii, total 01.01.20XX+1 31.12.20XX+1
inclusiv:
1.1. datorii financiare, total 56 427 581 35 836 068
din care:
1.1.1 Credite bancare pe termen lung 43 562 432 16 915 657
1.1.2 Credite bancare pe termen scurt 11 741 338 3 811 971
1.1.3 Împrumuturi pe termen lung - 58 316
1.1.4 Împrumuturi pe termen scurt 1 123 811 1 096 434
1.1.4 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar - 13 953 690
1.2. datorii comerciale, total 29 844 798 15 731 457
din care:
1.2.1 Datorii comerciale pe termen lung 11 588 996 14 722
1.2.2 Datorii comerciale curente 8 133 607 15 666 652
1.2.3 Avansuri primite curente 10 122 195 50 083
1.3 datorii calculate curente, total 3 249 967 5 889 246
din care:
1.3.1 Datorii față de personal, total 1 439 965 1 985 848
Inclusiv:
1.3.1.1 Datorii față de personal privind retribuirea muncii 334 860 441 851
1.3.2 Datorii privind asigurările sociale și medicale 155 479 119 511
1.3.3 Datorii față de buget 1 390 738 140 175
1.3.4 Provizioane curente, total inclusiv: 263 785 -
privind reparația și deservirea produselor rebutate -
1.3.4.1 263 785
1.3.5 alte datorii, total inclusiv: 2 642 250 3 643 712
curente
1.3.5.1 2 642 250 3 643 712
1.3.5.2 din care:
privind arenda suprafeței comerciale 2 642 250 2 086 832
datorii privind asigurarea bunurilor și a persoanelor - 1 556 880

Venituri (lei)
Nr Denumirea 31.12.20XX 31.12.20XX+1
1 Venituri din vânzări 219 970 892 257 024 812
Venituri din vânzarea produselor 193 885 647 220 888 424
Venituri din vânzarea mărfurilor 20 901 025 18 333 125
Venituri din prestarea serviciilor - total 1 216 682 3 111 560
inclusiv: servicii de transport 1 216 682 1 635 896
servicii de instalare - 1 475 664
Venituri din executarea lucrărilor 3 045 223 11 456 005
Venituri din contracte de leasing operațional și financiar 922 315 3 235 698
2 Alte venituri din activitatea operațională 31 270 372 63 050 993
Venituri din ieșirea altor active circulante 30 882 165 29 004 258
Venituri din recuperarea prejudiciului material - 14 256 333
Venituri din plusurile de active imobilizate și circulante constatate - 3 478 235
la inventariere
Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat - 16 312 167
24
Alte venituri operaționale 388 207 -
3 Venituri din operațiuni cu active imobilizate 857 265 55 354 797
Venituri din ieșirea imobilizărilor corporale - 13 122 312
Venituri din ieșirea investițiilor imobiliare 855 420 42 225 474
Venituri din ieșirea altor active imobilizate 1 845 7 011
4 Venituri financiare 7 704 721 6 387 810
Venituri din diferențe de curs valutar 7 028 997 6 235 666
Venituri din diferențe de sumă 199 422 152 144
Venituri din active imobilizate și circulante intrate cu titlu gratuit 476 302 -
5 Venituri excepționale 480 150 -
Venituri din compensarea pierderilor din calamități 480 150 -

Informația analitică privind vânzările pe piețe de desfacere (lei)


Denumirea Cod rd. 31.12.20XX 31.12.20XX+1
Venituri din vânzări 010 219 970 892 257 024 812
1. pe piața internă x 163 336 388 204 686 287
2. pe piața externă, inclusiv: x 56 634 504 52 338 525
2.1. țările CSI – xxxx 23 350 436 31 097 682
Rusia; 16 637 191 24 109 952
- Ucraina 4 005 236 3 875 252
- Belarus 2 708 009 3 112 478
2.2. țările UE, inclusiv: xxxx 33 284 068 21 240 843
- România; 23 710 135 9 137 154
- Italia; 9 573 933 10 604 125
- Franța - 1 499 564

Cheltuieli (lei)
Nr. Denumirea 31.12.20XX 31.12.20XX+1

1 Costul vânzărilor 178 410 151 207 926 881


valoarea contabilă a produselor vândute 153 066 259 163 266 105
valoarea contabilă a mărfurilor vândute 14 198 681 33 488 328
costul serviciilor prestate – total 1 115 211 1 883 443
inclusiv: servicii de transport 1 115 211 1 883 443
costul lucrărilor executate terților 9 000 000 8 333 747
costuri aferente contractelor de leasing operațional și financiar 1 030 000 955 258
2 Cheltuieli de distribuire 29 134 886 63 141 677
Costul materialelor utilizate în procesul de comercializare a 2 658 332 6 026 764
mărfurilor
Cheltuielide depozitare 4 561 238 8 424 081
Cheltuielide transportare și expediere a mărfurilor 9 596 611 22 181 842
Cheltuieli aferente serviciilor de marketing primite 1 899 609 1 043 258
Cheltuieli de publicitate, participare la expoziții și târguri 3 698 762 7 510 875
Cheltuieli aferente serviciilor de reparație și deservire în perioada 583 441 312 003
de garanție
Provizioaneprivind compensarea costului serviciilor de reparație 1 902 606 3 917 281
și deservire
Cheltuieli aferente returnării mărfurilor vândute 766 258 544 258
Amortizarea, întreținerea și reparația imobilizărilor necorporale
3 468 029 10 243 775
și corporale, utilizate în procesul de comercializare
Cheltuieli privind creanțele comerciale compromise - 2 937 540
25
3 Cheltuieli administrative 5 234 664 6 833 938
Cheltuieli cu personalul administrativ 2 173 480 2 695 189
Amortizarea, întreținerea și reparația imobilizărilor necorporale
și corporale, obiectelor de mică valoare și scurtă durată cu 41 885 43 447
destinație administrativă
Plăți pentru leasingul operațional al imobilizărilor corporale
1 588 827 1 342 256
utilizate în scopuri administrative
Cheltuieli privind rechizitele de birou 122 649 98 005
Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ 498 557 325 123
Cheltuieli de protocol 272 285 195 635
Cheltuieli suportate în scopuri filantropice și de sponsorizare - 656 458
Cheltuieli ce țin de pregătirea și perfecționarea profesională 152 473 98 125
Impozite și taxe cu destinație generală, precum și taxa pe 384 508 1 035 444
valoarea adăugată și accizele nerecuperabile
Cheltuieli privind protecția muncii personalului administrativ - 344 256
4 Alte cheltuieli din activitatea operațională 19 499 454 16 817 419
cheltuielile privind dobânzile aferente creditelor bancare 12 333 408 9 875 880
cheltuielile cu amortizarea primelor aferente obligațiunilor emise - 78 255
Costul produselor constatate ca rebut definitiv 1 356 458 1 312 555
Costuri indirecte de producție neincluse în costul produselor 2 044 123 2 344 558
fabricate
Amenzi, penalități, despăgubiri pentru nerespectarea prevederilor
980 455 565 421
legislației și clauzelor contractuale
Cheltuieli aferente constituirii provizioanelor pentru riscuri și 2 785 010 2 640 750
cheltuieli
5 Cheltuieli cu active imobilizate 1 990 083 48 512 405
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente imobilizărilor - 30 607 107
corporale ieșite
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente investițiilor imobiliare 765 125 17 776 918
ieșite
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active imobilizate 780 833 7 058
ieșite
Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate 444 125 121 322
6 Cheltuieli financiare 8 440 444 7 650 983
Cheltuieli din diferențe de curs valutar 8 340 444 7 020 888
Cheltuieli din diferențe de sumă 100 000 207 948
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente activelor imobilizate și
- 422 147
circulante transmise cu titlu gratuit
7. Cheltuieli excepționale - 10 360 455
Cheltuieli privind calamitățile - 10 360 455

Date suplimentare ale evidenței contabile primare (lei)


Nr. Denumirea 31.12.20XX 31.12.20XX+1
1 Venituri din vânzări în credit 53 940 284 63 299 452
2 Volumul producției fabricate în prețuri curente 140 258 123 241 156 410
3 Volumul producției fabricate în prețuri comparabile 94 351 912 227 616 627
4 Costul producției fabricate în prețuri curente 121 003 456 128 203 689
5 Costuri de materiale directe și repartizabile în prețuri curente 78 965 227 80 530 607
6 Costuri de materiale directe și repartizabile în prețuri 81 235 117 79 765 497
comparabile
7 Costuri și cheltuieli cu personalul în prețuri curente 30 601 871 34 804 567
8 Costuri și cheltuieli cu personalul în prețuri comparabile 31 476 004 32 022 641
9 Costul producției fabricate în prețuri comparabile 113 086 916 122 999 864
26
10 Venituri din vânzarea produselor în prețuri comparabile 189 177 945 199 044 471
11 Venituri din vânzarea mărfurilor în prețuri comparabile 21 155 123 19 145 654
12 Valoarea contabilă a produselor vândute în prețuri comparabile 90 317 515 158 196 281
13 Valoarea contabilă a mărfurilor vândute în prețuri comparabile 22 105 745 30 179 686
14 Valoarea materialelor consumate 122 478 125 143 972 889
15 Valoarea totală a procurărilor 130 427 236 185 887 011
Numărul mediu scriptic de salariați, (persoane) 693 715
16
inclusiv: muncitori 544 519
17 Numărul mediu de utilaje instalate, (unități) 1 401 2 455
18 Timpul efectiv lucrat de toate utilajele, (utilaj-ore) 3 033 495 5 681 503
19 Soldul producției în stocuri la începutul perioadei 34 220 128 29 478 236
20 Soldul producției în stocuri la sfârșitul perioadei 29 478 236 31 114 258

Extras din calculația costurilor


Cantitatea, un. nat Costul unitar, lei Prețul unitar, lei
Feluri de
31.12.20XX 31.12.20XX+1 31.12.20X 31.12.20XX+1 31.12.20XX 31.12.20XX+1
produse
X
Aripioare de pui 1 255 875 980 652 11,30 12,35 16,55 18,20
Piept de pui 655 258 700 125 14,45 15,25 20,20 18,50
Ficat de pui 875 125 870 005 8,55 8,00 12,55 13,10
Pipote și inimi 554 125 565 002 6,20 6,0 9,45 9,25
de pui

Extras din Balanța timpului de muncă, în zile-om și ore-om


31.12.20XX 31.12.20XX+1
Indicatori p/u un p/u toți p/u un p/u toți
muncitor muncitorii muncitor muncitorii
1. Fondul de timp calendaristic 365 198 560 365 189 435
2. Zile de odihnă și sărbători legale 113 61 472 112 58 128
3 Fondul de timp maxim disponibil 252 137 088 253 131 307
4. Absențe motivate (nemotivate) 26 14 144 24 12 456
5. Fondul efectiv de lucru, zile-om 226 122 944 229 118 851
6. Fondul efectiv de lucru, ore-om 7,68 943 946 7,52 893 761

Extras din Cercetare statistică M3-Anual „Câștigurile salariale și costul forței de muncă”
Indicatori 31.12.20XX 31.12.20XX+1
Cheltuieli cu personalul - total 30 601 871 34 804 567
din care:
Sume brute calculate (fără ucenici) 24 210 222 27 211 429
Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, plătită de 1 089 455 1 139 517
angajator pentru salariați
Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de stat obligatorii 4 818 356 6 248 625
ale salariaților
Prestații sociale plătite direct de angajator - total 352 477 101 258
inclusiv:
-Plăți în caz de boală, concediere și situații similare 312 125 69 383
din care:
pentru incapacitate temporară de muncă 196 258 56 365
Alte prestații sociale (de exemplu: studii, ajutorul material acordat
salariaților cu ocazia unor evenimente familiale) 40 352 31 875
Cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților 125 105 96 254
Alte cheltuieli cu forța de muncă 6 256 7 484

27
Extras din Registrul de evidență a produselor livrate după calitate „ficat de pui - EMU”
Feluri de produse după calitate Prețul unitar, lei- Cantitatea, kg
bani precedent curent
Ficat de pui - EMU”:
- Produs refrigerat; 56,0 98 356 135 005
- Produs congelat 53,0 112 422 96 478
Extras din Fișa de evidență a materialelor consumate la fabricarea și realizarea produsului
Indicatori Unit Anul Anul curent
măsură precedent (20XX+1)
(20XX)
Valoarea materialului consumat - pulpă de pui broiler kg 312 415 320 552
Valoarea produsului livrat – pulpă de pui broiler dezosată kg 310 785 318 886
Stocul de material concret la începutul perioadei - pulpă de kg 115 221 96 007
pui broiler
Stocul de material concret la sfârșitul perioadei - pulpă de pui kg 96 007 101 114
broiler
Intrări de material concret pe parcursul perioadei - pulpă de kg 293 201 325 659
pui broiler

Extras din Bonul de consum de primire-predare (livrare)


Perioada (luni – trimestrul III) Unit Anul precedent Anul curent
măsură (20XX) (20XX+1)
Iulie lei 285 263 314 320
August lei 256 004 245 236
Septembrie lei 312 477 315 002

28
TERMENUL DE PREZENTARE A PRODUSELOR ELABORATE
Varianta Termenul limită de prezentare a produsului
1 2 3
1 25.09 25.09 15.10
2 25.09 25.09 15.10
3 25.09 25.09 15.10
4 25.09 25.09 15.10
5 25.09 15.10 25.09
6 15.10 15.10 30.10
7 15.10 30.10 15.10
8 15.10 30.10 15.10
9 15.10 25.09 15.10
10 15.10 30.10 15.10
11 30.10 30.10 15.10
12 30.10 13.11 15.10
13 30.10 13.11 15.10
14 30.10 13.11 30.10
15 30.10 13.11 30.10
16 13.11 15.10 13.11
17 13.11 4.12 13.11
18 13.11 25.09 13.11
19 13.11 25.09 25.09
20 13.11 4.12 25.09
21 27.11 4.12 15.10
22 27.11 25.09 4.12
23 27.11 27.11 4.12
24 27.11 4.12 30.10
25 27.11 27.11 25.09
26 4.12 25.09 13.11
27 4.12 4.12 13.11
28 4.12 13.11 4.12
29 4.12 25.09 30.10
30 4.12 25.09 30.10

Anexa 1
IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE
CATEDRA: CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

29
STUDIU INDIVIDUAL
LA ANALIZA GESTIONARĂ

TEMA:

(referat, integramă, prezentare grafică, joc didactic .....)

ELABORAT: VERIFICAT:
N.P. V. SÂRBU
Grupa Magistru în management
educațional,
grad didactic superior

CHIȘINĂU, 2020
Anexa 2

CUPRINS

1. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente temei


30
2. Conținutul ..... subiectului temei …..

3. Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

1. Avare Ph., Ravary L., Legros G., Lemonnier P. Gestiunea și analiza financiară. – București,
Editura Economică, 2002.
2. Balanuţă V. Analiza gestionară. - Chișinău, Combinatul Poligrafic, 2003. - 120p.

31
3. Bătrâncea I. Analiza economică și financiară a societăților comerciale. – Cluj-Napoca, Editura
ETA, 1996.

4. Brezeanu P., Boștinaru A., Prajușteanu B. Diagnostic financiar. – București, Editura


Economică, 2003.

5. Buhociu R., Negoiescu Gh. Analiza economică. – Brăila, Evrica, 1999. - 224p.

6. Cristea H., Talpas I., Cosma D. Gestiunea financiară a întreprinderilor. – Timișoara, Editura
Mirton, 1998.

7. Ișfănescu A. (coordonator). Evaluarea întreprinderii. – București, Ed. Tribuna Economică,


1998.

8. Işfănescu A. Ghid practic de analiză economico-financiară. – Bucureşti, Tribuna Economică,


1999. – 447p.

9. Işfănescu A., Stănescu C., Băicuşi A. Analiza economico-financiară (cu aplicaţii în societăţile
comerciale, industriale de construcţiişi transporturi). – Bucureşti, Ed. Economică, 1996. -
320p.

10. Mărgulescu D. (coord.) Analiza economico-financiară a întreprinderii: metode şi tehnici. –


Bucureşti, Ed. Tribuna Economică, 1994. – 388p.

11. Mărgulescu D., Niculescu M., Robu V. Diagnostic economico-financiar. – Bucureşti, Rd.
Romcart, 1994. – 410p.

12. MărgulescuD., Vălceanu Gh., Cișmașu D., Șerban C. Analiza economico-financiară. –


București, Editura fundației „România de mâine”, 1999.

13. Needles B., Anderson H., Caldwel J. Principiile de bază ale contabilității. – Chișinău, Editura
ARC, 2000.

14. Niculescu M. Diagnostic global strategic. – Bucureşti, Ed. Economică, 1997. – 455p.

15. Paraschivescu M., Pavaloaia W. Metode de contabilitate și analiză financiară. – Focșani, Ed.
Neuron, 1994.

16. Petrescu S., Mironiuc M. Analiza economico-financiară: teorie şiaplicaţii. – Iaşi, Editura
Tiparul, 2002. – 296p.

17. Sârbu V., Stratu O. Analiza economico-financiară. – Chișinău, Tipogr. „Valinex” SRL, 2016.
– 286p.

18. Staicu F. (coordonator). Eficiența economică a investițiilor. – București, Editura Didactică și


Pedagogică, 1995.

32
19. Stan Sorin V. Evaluarea întreprinderilor – metode și uzanțe. – București, Editura Teora, 1996.

20. Tabără N., Horomnea E., Toma C. Analiza contabil-financiară. – Iași, TIPO Moldova, 2000.

21. Şerban P. Analiza activităţiieconomico-financiare. – Bucureşti, Editura Didactică şi


Pedagogică, 1995. – 182p.

22. Ţiriulnicova N. (coordonator). Analiza rapoartelor financiare. – Chişinău, F.E. – P. Tipogr.


Centrală, 2004. – 384p.

23. Vintilă G. Diagnosticul financiar și evaluarea întreprinderilor. – București, Editura Didactică


și Pedagogică, 1998.

24. Бернстайн Л. А. Анализфинансовойдеятельности. – Москва, Изд-воФинансы и


статистика, 1996.

25. Бочаров В. Финансовыйанализ. – Санкт–Петербург, 2001.

26. Ефимова О. Финансовыйанализ. – Москва, Изд-воБухгалтерскийучет, 2002.

27. Савицкая Г. В. Анализхозяйственнойдеятельностипредприятия. – Минск, Изд-во ООО


«Новоезнание», 2002. – 667р.

28. Селезнёва Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовыйанализ. – Москва, Изд-воЮНИТИ, 2003.

29. Любушин Н. П. Анализфинансово-экономическойдеятельностипредприятия:


Учебноепособие. – Москва, Изд-воФинансы и статистика, 2000, – 471р.

Notițe
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
33
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

34