Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUARE FINALĂ- AN ŞCOLAR 2013- 2014

Grupa mare: ,,Albinuțele”


Educatoare :Buturugă Maria-Magdalena
Scopul evaluării:Valorificarea potențialului psihic și fizic al fiecărui copil în vederea stabilirii nivelului de pregătire, a volumului
de cunoștințe, priceperi și deprinderi
Efectivul de copii:28
Perioada de evaluare:2 saptamani

Nr. Domeniul Categoria de Tema Mijloc de Obiective operationale Itemi Punctaj Califi-
Crt. experiential activitate activitatii realizare cativ
1. Domeniul Educarea ,,Cuvinte- Joc didactic -să participe la activităţile de grup, -formulează propoziţii corecte 1p A-10p
limbă și limbajului propoziţii” Fișa de inclusiv la activităţile de joc, atât în din punct de vedere gramatical; D-7P
comunicare lucru(Diana calitate de vorbitor, cât şi in calitate -recunoaște locul cuvântului în 1p S-5P
propoziţie;
pg 68) de auditor;
-desparte corect cuvintele în 1p
-să-şi îmbogăţească vocabularul activ silabe; 2p
şi pasiv, pe baza experienţei -distinge sunetele ce compun
personale şi sau a relaţiilor cu ceilalţi cuvintele și le pronunță corect;
şi simultan -utilizează corect timpul 2p
-să utilizeze un limbaj oral corect din verbelor,
punct de vedere gramatical; -scrie literele învățate; 1p
-găsește cuvinte din baloane și 1p
alcătuiește cu ele o propozitie;
1p
,,Prietenia” Poveste cu -să utilizeze calitățile expresive ale - redă în propoziții simple sau A-10p
început dat limbajului oral. dezvoltate, conținutul unei 4p D-7p
povestiri cu început dat; S-4p
-sa folosească ,corect, în comunicare -transmite mesaje simple,
verbe la diferite moduri, timpuri, utilizând formule de politețe; 3p
singularul și pluralul substantivelor și -creează el însuşi structuri
alte parți de vorbire; verbale, mici povestiri,
utilizând intuitiv elemente
expresive; 3p

,,De-a Dramatizare -să reproducă expresiv rolul avut în -interpretează rolul stabilit A-10p
povestile!” reproducând replicile, 5p D-7p
dramatizare;
gesturile, expresivitatea şi S-5p
- să asocieze textului diferite mişcări mişcările de scenă ale
personajului din poveste;
sugerate de conţinutul acestuia
-povestește conţinutul
pentru a exprima stări sufleteşti şi poveştii,respectand
succesiunea logică a 5p
situaţii;
secvenţelor, replicile
-să răspundă oral la întrebări din personajelor;
conţinutul poveştii pe baza
cunoştinţelor anterior însuşite;
,,Cine sunt Joc didactic- -sa inteleaga ca tiparitura are inteles, -recunoaste scrisul oriunde il 1p A-10p
eu?” (recunoaster sa manifeste interes pentru citit, intâlnește; D-8p
ea literelor, -recunoaște cuvinte simple și 1p S-5p
scrierea lor -să foloseasca corect in comunicare litere în context;
cu si fara verbe la diferite moduri si timpuri; -utilizează instrumente de
ajutor) scris,stăpânind deprinderi 3p
-sa foloseasca corect singularul si motrice elementare ;
pluralul; - gaseste un nume pentru 1p
Fisa de lucru personajele din imagini;
(Diana pg -să reprezinte grafic numarul de - scrie numele gasite in casete; 2p
70) silabe ale cuvintelor; - scrie ce fac copiii in imagine;
- deseneaza in casete imagini a 2p
caror denumire incepe cu litera
scrisa in patrate;
2. Domeniul Activitati ,,Ce a ascuns Joc didactic -să efectueze operaţii cu grupele de -stabileste relaţii între obiecte 2p A-10p
științe matematice ursuletul?” obiecte constituite în funcţie de şi grupuri de obiecte, după D-8p
diferite criterii date : apreciere a diferite criterii, realizând S-6p
cantităţii, punere în corespondenţă, comparaţii; 2p
etc; - formeaza multimi dupa criterii
cunoscute; 2p
- efectueaza operatii cu 2p
multimi, 2p
- numeste relatii spatiale,;
- plaseaza obiectele in spatiu
dat;
,,Isteţilă” Joc didactic -să numere corect şi să reprezinte - plaseze în mod adecvat un 2p A-10p
corect cifrele în concentrul 0-10; număr sau o cifră între 1 şi 10 D-7p
Fișa de lucru în interiorul șirului crescător S-5p
( Diana pg -să rezolve exerciţii sau probleme de sau descrescător de numere;
60- 61) logică, folosind cifre, mulţimi, - efectuează operaţii de 3p
compunerea sau descompunerea adunare şi scădere cu 1 unitate
unor numere; în limitele 1-10;
- completează corespunzător 1p
-să folosească corect atât numeralul casuțele;
cardinal cât şi cel ordinal. - marcheaza cu „x” casuța care
corespunde grupei din stanga; 1p
- rezolva operațiile de pe oase
și trage linii de la fiecare catel 3p
la osul care ii revine.
,,Saculetul Joc logic -să recunoască , să denumească , să - recunoaste, denumeste, 5p A-10p
fermecat” construiască şi să utilizeze forma utilizeaza forme geometrice in D-7p
Fișa de lucru geometrică cerc, pătrat, dreptunghi, joc. S-5p
(Diana pg triunghi în jocuri. - descopera regula si coloreaza 5p
64) sirul.
-să efectueze operaţii şi deducţii
logice în cadrul jocurilor cu piesele
geometrice
,,Cine stie, concurs -numără corect şi reprezintă corect -numara in limitele 1-10, 1p A-10p
castiga!” cifrele în concentrul 0-10; - recunoaste cifrele , locul lor in 1p D-7p
Fișa de lucru sirul numeric, S-5P
(Diana pg -rezolvă exerciţii sau probleme de - asociaza corect numarul la 1p
62- 63) logică, folosind cifre, mulţimi, cantitate si cantitatea la
compunerea sau descompunerea numar,
unor numere. - efectueaza operatii de 2p
adunare si scadere cu o unitate
-cunoaşte şi recunoaşte atât in limitele 1-10.
numeralul cardinal cât şi cel ordinal -compune si rezolva probleme
simple, implicand adunarea, 2p
scaderea limitele 1-10.
- rezolva operațiile matematice
și colorează conform codului. 3p

3. Domeniul Cunoasterea ,,Jocul celor Joc didactic -să cunoască elemente ale mediului -exploreaza şi descrie verbal şi 10p
știință mediului 10 întrebări” social şi cultural , poziţionând grafic obiecte, fenomene,
elementul uman ca parte integrantă a procese din mediul
mediului; înconjurător folosind
cunoştinţe dobândite anterior;

,,Cine a venit Joc didactic -să cunoască unele elemente ale -cunoaste elemente 5p A-10p
la noi?” (recunoaster lumii înconjurătoare precum şi componente ale lumii D-7p
e interdependenţaddintre ele; înconjuratoare (obiecte, aer, S-5p
obiecte,plan apa , sol, vegetatie,fauna,ființa
te, -să recunoască şi să descrie verbal şi umana ca parte integrantă a
animale,fen sau grafic anumite schimbări din mediului, fenomene ale naturii)
omene mediul apropiat precum si interdependența
specifice dintre ele;
celor patru descrie verbal anumite 5p
anotimpuri) schimbări din mediul apropiat
4. Domeniul Educatie ,,Împreună Convorbire -să aprecieze în situaţii concrete -cunoaște și respectă normele 5p A-10p
om și pentru spre şcoală” unele comportamente şi atitudini în necesare integrării în viaţa D-8P
societate societate Fisa de lucru raport cu norme prestabilite şi socială precum şi reguli de S-6p
( Diana pg securitate personală; 1p
cunoscute;
61) -pregătește ghiozdanul cu
-să cunoască şi să respecte normele ajutorul săgeților punând în el
necesare integrării în viaţa socială doar obiectele necesare
precum şi reguli de securitate școlarului. 1p
personală; -taie obiectele care nu se 1p
potrivesc 2p
-coloreaza obiectele școlarului;
-desenează rechizitele
școlarului
,,Spune Exprimare -să aprecieze în situaţii concrete -trăiește stări afective pozitive; 3p A-10p
parerea ta!” pareri unele comportamente şi atitudini în -manifestăprietenie, D-7p
proprii in raport cu norme prestabilite şi tolerantă ,armonie, 3p S-4p
legatura cu concomitent cu invatarea
cunoscute;
diferite autocontrolului;
-sa
situatii -desenează un tablou pentru
prezentate. manifeste,prietenie,toleranta,armoni un prieten din alt oras; 3p
(imagini ppt) e, concomitent cu invatarea -coloreaza mastile;
autocontrolului 1p

Fișa de lucru
Diana pg 64)

5. Domeniul Activitati Jocurile Desen cu -să redea teme plastice specifice A-10p
estetic si artistico- copiilor” creioane desenului; -obține efecte plastice, forma 3p D-7p
creativ plastice colorate,ca- spontane si elaborate prin S-5p
rioca - să recunoască elemente ale tehnici specifice desenului,
limbajului plastic şi să diferenţieze picturii, modelajului; 2p
forme şi culori în mediul înconjurător; -cunoaște materialele și
instrumentele de lucru
-să cunoască şi să diferenţieze specifice;
materiale şi instrumente de lucru , să -compune în mod original si 3p
Copii în Pictura cunoască şi să aplice reguli de personal spațiul plastic;
vacanța” utilizare a acestora; -interpretează liber creativ
lucrari plastice, exprimând 1p
sentimente estetice;
-utilizează un limbaj adecvat. 1p

6. Domeniul Activități ,,Daruri Confecţionar -sa efectueze operaţii simple de lucru -identifica, proiecteaza şi A-10p
om și practice pentru cei e cu materiale din natură şi sintetice găsestesoluţii pentru realizarea D-6p
societate mici” temeipropuse, valorificând 6p S-4p
-să cunoască şi să utilizeze unelte deprinderile de lucru însuşite ;
simple de lucru pentru realizarea unei -interpreteaza liber,
activităţi practice; creativ,lucrari 4p
plastice,exprimand sentimente
estetice ,

,,Surprize -să dobândească comportamente şi -cunoaste , selecteaza si A-10p


pentru cei atitudini igienice corecte faţă de utilizeaza materiale specifice 5p D-7p
dragi !” propria persoană şi faţă de alte fiinţe temei, unelte potrivite; S-5p
-stapaneste tehnicile de lucru.
şi obiecte.
5p

7. Domeniul Educație ,,Sunt vedetă Concurs de -să intoneze cântece pentru copii; interpreteaza individual sau în 3p A-10p
estetic si muzicală în grupa interpretare -să asocieze mişcările sugerate de grup cântece cunoscute; D-7p
creativ mea!” textul cântecului cu ritmul acestuia; exprima prin mişcare starea 3p S-6p
sufletească creată de muzică;
-improvizeaza spontan, liber 4p
scurte motive (text-melodie-
miscare)

,,Cine cantă Concurs de -să diferenţieze auditiv înălţimea - interpreteaza cantece,in grup 3p A-10p
mai frumos?” interpretare sunetelor sau individual, respectand D-7p
timbrul, intensitatea, S-6p
-să intoneze cântece pentru copii; durata,inaltimea sunetelor.
- asocieza miscarile sugerate
de textul cantecului cu ritmul 4p
acestuia,
- exprima prin miscare starea
sufleteasca creata de muzica 3p
audiata.
8. Domeniul Educație ”Sportivii la Parcurs -să fie capabil să execute mişcări -este apt să utilizeze 5p A-10p
psiho-motric fizică concurs” aplicativ motrice de bază: mers, sărituri, deprinderile motrice însuşite în D-7p
rostogoliri, căţărări; diferite contexte S-5P
-să manifeste în timpul activităţii să - manifesta în timpul
5p
atitudini de cooperare, spirit de activităţii atitudini de
echipă, de competiţie, fairplay cooperare, spirit de echipă, de
-să execute deprinderile motrice de competiţie, fairplay;
bază în trasee aplicative: mers,
alergat, sărituri.
-să execute deprinderi motrice
aplicative: târâre, tracţiune,
împingere, transport de greutăţi

‘’Asculta si -să execute mişcări în ritmul impus de -executa miscari in diferite 3p A-10P
imagineaza-ti educatoare. momente, independent, D-7P
un dans!’’ -să cunoască şi să aplice regulile de percepe componentele spatio S-4P
temporale (ritm, durata, 4p
igienă a efortului fizic.
distanta, localizare)
-să-şi formeze o ţinută corporală cunoaste si aplica regulile de
corectă; igiena a efortului fizic.
3p

C.A.= COMPORTAMENT ABSENT


C.D.= COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE
C.S. =COMPORTAMENT ÎNSUȘIT

Concluzii
Dezvoltarea cognitiva:
Copiii grupei mari sunt capabili la sfarsitul prescolaritatii sa exloreze si sa descrie verbal si grafic obiecte fenomen, procese din
mediu inconjurator folosind cunostintele dobandite anterior precum si interdependentei dintre ele.
Sunt capabili sa efectueze operatii de adunare si scadere cu 1 unitate in limitele 1-10, sa asocieze corect numarul la cantitate și
invers, sa compuna si sa rezlve probleme simple , sa stabileasca relatii intre obiecte si grupuri de obiecte realizand comparati.
Recunosc ora si diferite unitati de masura nestandardizate si cu unitati etalon intrebuinatand un vocabular adecvat.

Dezvoltarea limabjului si a cmunicarii:


Majoritatea copiilor formuleaza propozitii corecte din punct de vedere gramatical, recunosc locul cuvantului in propozitie si despart
cuvintele in silabe. Disting sunetele ce copmun cuvintele si le prounta corect folosind corect acordul intre partile de propozitie.
Transmit mesaje simple folosind formule de politete, recunosc cuvinte simple si litere in context, inteleg semificatia si importanta
literelor si utilizeaza simboluri pentru a o transmite utilizand instrumentele de scris.

Dezvoltarea socio- emotionala:


Prescolarii cunosc si respecta principalele norme necesare integararii in viata sociala precum si regului de securitate personala.
Traiesc stari afective pozitive si manifesta prietenie, toleranta, armonie concomitent cu invatarea autocontrolului . Ingrijesc plantele
din clasa, participa la aranjarea si servirea mesei, cunosc si aplica regulile elementare de igiena ersonala si de circulatie rutiera.
Dovedesc autonomie in activitatea zilinica.

Dezvoltarea fizica:
Sunt capabili sa utilizeze deprinderile motrice insusite in diferite contexte, dovedind originalitate.
Executa miscari diferite in momente care necesita aplicarea independentei prin perceperea componentelor spatio- temoprale (ritm,
durata, istanat, localizare). Cunosc si aplica reguli de igiena a efortului fizic. Exprima stari afective sau comportamentale prin
miscare. Sunt activi in jocurile in care sunt implicati si participa la reusita echipei.

Nr .crt. Nume copil evaluat DLC DS DS DOS DOS DEC DEC DPM
Cunoasterea Matematica Activitate Om si Muzica Artistico-
mediului practica societate plastica

01. Achenfiev Teodor C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
02. Artimov Razvan C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.D.
03. Balcan Radu C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
04. Baractian Andeeea C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
05. Bari Ailin C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
06. Botezatu Ciprian C.I. C.I. C.I. C.I. C.D. C.I. C.I. C.I.
07. Buhaev Adrian C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
08. Buhaev Alexandru C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
09. Buturuga Raluca C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
10. Dauceanu Robert C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
11. Dumitrascu Andreea C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
12. Dumitru Maria C.D. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
13. Ene Radu C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
14. Grigoras Eduard C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
15. Grosu Elena C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
16. Haiman Mihai C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
17. Ignat Sebastian C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.I.
18. Keresztes Alexia C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
19. Lare Marius C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
20. Mihaescu Alexandru C.D. C.D. C.D. C.D. C.I. C.D. C.D. C.I.
21. Postaru Ioana C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
22. Silivastru Sebastian C.D. C.D. C.D. C.D. C.I. C.I. C.I. C.I.
23. Simion Narcis C.D. C.D. C.D. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
24. Stanca Sidonia C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
25. Timofei Mihnea C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
26. Toma Deea C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
27. Turlica Georgiana C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.
28. Vasian Alexia C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I. C.I.