Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA POSTULUI

Denumire post: Faianţar (cod COR 712201)


Nume şi prenume ocupant: DRAGOI FLORIN
Locul desfăşurării muncii: activitatea se desfă şoară la ___________________________________
________________________________________________________________________________
- în lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfă şura activitatea astfel: ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Departament: ___________________________________
Subordonare: ___________________________________
Relaţii funcţionale: cu ceilalţi angajaţi pentru obţinerea de date şi informaţii legate de specificul
activităţii sale.
Cerinţe specifice postului:
· studii medii şi calificare în domeniu;
· persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi serioasă , foarte riguroasă în realizarea
sarcinilor, capabilă să se adapteze la sarcini de lucru schimbă toare, de a judeca şi acţiona în mod
independent.
Scopul postului: titularul postului se ocupă în pricipal cu executarea lucră rilor de pregă tire, montare şi
finisare a plă cilor de faianţă în interiorul clă dirilor.
Activităţi principale:
· citeşte şi interpretează planurile de execuţie şi cele de detaliu şi efectuează calcule simple de
apreciere a necesarului de materiale;
· stabileşte soluţia de lucru;
· pregă teşte locul de muncă ;
· pregă teşte suprafeţele de lucru;
· pregă teşte materialele pentru punerea în operă ;
· montează şi fixează plă cile de faianţă ;
Sarcini şi îndatoriri specifice:
· execută lucră rile pregă titoare în vederea montă rii plă cilor de faianţă (verifică , cură ţă şi repară
suprafeţe de suport);
· aplică stratul-suport izolator;
· verifică plă cilor de faianţă pentru a nu periclita aspectul general al lucră rii;
· trasează linia de cotă în conformitate cu planul pentru operaţiile specifice placă rii cu faianţă ;
· identifică materialele adecvate, uneltele şi dispozitivele necesare execută rii operaţiilor de placare;
· asigură starea instrumentelor şi dispozitivelor de lucru: integritate, grad de uzură , stare de
cură ţenie, stare de funcţionare etc.;
· debitează elementele de faianţă în conformitate cu forma şi dimensiunile incintei şi cu cerinţele
beneficiarului;
· montează şi fixează plă cilor de faianţă, plintele şi alte accesorii, realizâ nd placaje plane în funcţie
de cerinţele beneficiarului;
· imbină plă cile de faianţă pentru a obţine modelul solicitat de beneficiar;
· realizează finisarea suprafeţelor placate (manual sau mecanizat), verificâ nd în prealabil calitatea
sculelor cu care va lucra;
· revizuieşte întreaga lucrare pentru a evalua calitatea acesteia din punct de vedere tehnic şi
economic;
· identifică cerinţele de calitate specifice lucră rii, confruntă rezultatele cu cerinţele din
documentaţie şi remediază deficienţele constatate;
· identifică corect cerinţele de calitate specifice, prin studierea prevederilor referitoare la calitatea
lucră rilor, din documentaţia tehnică , pe baza indicaţiilor din fişele tehnologice, procedurile /
planurile de control etc., conform Sistemului de Management al Calită ţii implementat în unitate
sau Normelor interne de calitate;
· transpune permanent în practică procedurile tehnice de asigurare a calită ţii, în funcţie de tipul
lucră rii de executat, pe întreaga derulare a lucră rilor, în vederea asigură rii cerinţelor de calitate
specifice acestora şi respectâ nd preciz ă rile din documentaţia tehnică specifică ;
· controlează şi verifică calitatea lucră rilor executate pe toate operaţiile, prin aplicarea metodelor
adecvate tipului de lucrare executată şi caracteristicilor tehnice urmă rite;
· verifică , de asemenea, caracteristicile tehnice ale lucră rilor realizate, prin compararea calită ţii
execuţiei cu cerinţele de calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice
şi utilizâ nd corect tehnicile specificE;
· remediază permanent neconformită ţile constatate, pe parcursul derulă rii lucră rilor, prin
înlă turarea cauzelor care le generează ;
· verifică dacă lucră rile executate îndeplinesc condiţiile de calitate impuse de normele de calitate
specifice;
· transpune în practică norme de protecţie a mediului, pe care şi le însuşeşte prin instructaje
periodice pe tot parcursul execută rii lucră rilor;
· identifică corect problemele de mediu, asociate activită ţilor desfă şurate, în vederea aplică rii
normelor de protecţie;
· aplică corect normele de protecţie a mediului, evitându-se impactul nociv asupra me diului
înconjură tor zonei de lucru;
· acţionează pentru diminuarea riscurilor de mediu, în conformitate cu procedurile de urgenţă şi
legislaţia în vigoare;
· aplică proceduri de recuperare a materialelor refolosibile, în mod adecvat specificului activită ţilor
derulate;
· manipulează şi depozitează reziduurile rezultate din activită ţile de pe locul de muncă, conform
procedurilor interne, fă ră afectarea mediului înconjură tor;
· intervine pentru aplicarea de mă suri reparatorii, evitâ nd agravarea situa ţiei deja create;
· acţionează permanent pentru diminuarea consumului de resurse naturale, utilizâ ndu-le judicios
şi în vederea diminuă rii pierderilor, conform procedurilor specifice;
· adecvează formele de comunicare în echipă activită ţilor specifice, relaţiei client-furnizor şi
procedurilor interne, pentru transmiterea rapidă şi corectă a informaţiilor;
· comunică cu promptitudine şi claritate propunerile de îmbună tă ţire a activită ţii în echipă ;
· efectuează lucrul în echipă contribuind la asigurarea condiţiilor de lucru pentru desfă şurarea
normală a activită ţii, împreună cu toţi membrii echipei;
· identifică rolurile specifice muncii în echipă , în funcţie de sarcina specifică ce este realizată de
echipă şi de indicaţiile şefului ierarhic;
· oferă prompt şi corect informaţii altor angajaţi, prin mijloace specifice;
· participă împreună cu membrii echipei la activităţile, manevrele şi manipulă rile necesare pentru
rezolvarea problemelor comune;
· rezolvă sarcinile proprii printr-un proces agreat şi acceptat de toţi membrii echipei;
· se încadrează în activită ţile echipei, în normele de lucru şi de timp, prin respectarea rolurilor
specifice şi a responsabilită ţilor individuale ale membrilor echipei;
· asigură prin autoinstruire cunoştinţele cerute de ritmul alert cu care echipamentele tehnice din
dotare se modernizează ;
· culege informaţii relevante pentru activitatea desfă şurată , de la celelalte posturi de lucru, astfel
încâ t s ă se asigure menţinerea continuită ţii în desfă şurarea fluxului tehnologic;
· evaluează corect necesarul de pregă tire, prin compararea nivelului propriu cu progresul tehnic
din domeniu;
· identifică şi studiază periodic publicaţiile de specialitate, în urma selectă rii atente a subiectelor de
interes;
· îmbună tă ţeşte calitatea şi eficienţa proceselor tehnologice proprii, cu creativitate şi
profesionalism;
· utilizează corect terminologia de specialitate pentru transmiterea informaţiilor;
· transpune în practică prevederile legale, referitoare la să nătatea şi securitatea în muncă , prin
însuşirea normelor referitoare la să nă tatea şi securitatea în muncă şi prin participarea la instruiri
periodice, pe teme specifice locului de muncă ;
· ia la cunoştinţă şi verifică mijloacele de protecţie şi de intervenţie, în ceea ce priveşte starea lor
tehnică şi modul de pă strare, conform cu recomandă rile producă torului şi adecvat procedurilor
de lucru specifice;
· raportează situaţiile de pericol, care nu pot fi eliminate imediat, persoanelor abilitate în luarea
deciziilor;
· reduce factorii de risc, identificâ ndu-i în func ţie de particularităţile locului de muncă ;
· raportează factorii de risc, conform procedurilor interne şi îi înlă tură , conform reglementă rilor în
vigoare;
· respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare, aplicând corect m ă surile necesare, în funcţie de
tipul accidentului şi respectâ nd procedurile specifice;
· semnalează cu promptitudine accidentul, personalului specializat şi serviciilor de urgenţă ;
· este interzisă obţinerea de avantaje/foloase necuvenite, nu primeşte bani sau alte foloase pentru
exercitarea atribuţiunilor de serviciu, nu foloseşte sub nici o formă calitatea pe care o deţine în
cadrul organizaţiei pentru rezolvarea unei probleme personale sau pentru obţinerea unor
privilegii personale;
· se supune examenelor medicale obligatorii, periodice, la angajare sau la reîncadrarea în activitate,
organizate de că tre angajator în colaborare cu Cabinetul de Medicina Muncii iar refuzul
participă rii la aceste controale medicale reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează
conform Codului Muncii;
· în cazul recomandă rii concediului medical de că tre medic, anunţă telefonic şeful direct, cel mult a
doua zi de la data la care a intervenit starea de boală şi trimite şefului direct certificatul medical,
pâ n ă cel tarziu la datele de 15 şi 30 ale lunii (dupa caz);
· participă la programele de training organizate de că tre angajator, programe ce pot duce la
îmbună tă ţirea calităţii activită ţilor prestate ;
· participă la sesiunile de evaluare profesională organizate periodic de că tre angajator şi are
obligaţia să -şi îmbună tă ţească performanţele în funcţie de rezultatele evaluarilor ;
· informează persoana ierarhic superioară asupra problemelor ce apar în desfă şurarea activităţii la
locul de muncă ;
· îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior în conformitate cu reglementă rile
legale;
· respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru specifice postului să u;
· are o ţinută decentă , prezintă un comportament profesional şi poartă legitimaţia de serviciu în
timpul zilei de lucru;
· nu angajează discuţii cu colegii sau alţi angajaţi ai organizaţiei referitoare la condiţiile de
salarizare şi a altor informaţii;
· nu pă ră seşte locul de muncă fă ră aprobarea şeful direct, respectă programul de muncă,

graficul individual de lucru stabilit în cadrul programului de funcţionare a societăţii şi regulile


stabilite pentru accesul în incintă , intrarea şi ieşirea din unitate şi de la locul de muncă ;
· în afara organizaţiei nu are voie nici macar indirect să facă publice evenimente, proceduri de
lucru, detalii tehnice sau să discute competenţa, salarizarea, contractele de muncă sau contractele
comerciale ale angajatorului sau actele încheiate cu angajatorul;
· respectă confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi a documentelor ce îi sunt transmise de
angajator, la care are acces în virtutea desfă şură rii activitaţii sale, despre proiectele acestuia
precum şi orice alte date a caror divulgare ar produce prejudicii materiale şi/sau morale acestuia;
· are obligaţia să se prezinte la serviciu odihnit, fă ră a fi sub influenţa bă uturilor acoolice sau a altor
substanţe / produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similiare şi nu le consumă în
timpul programului de lucru sau în incinta societă ţii.

Sănătatea şi securitatea muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor:


· lucră torul apt trebuie să aplice mă surile corespunză toare, în conformitate cu cunoştinţele şi cu
mijloacele tehnice de care dispune, pentru a evita consecinţele unui pericol;
· fiecare lucră tor trebuie să îşi desfă şoare activitatea, în conformitate cu pregă tirea şi instruirea sa,
precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încâ t s ă nu expună la pericol
de accidentare sau îmbolnă vire profesională atâ t propria persoan ă, câ t şi alte persoane care pot fi
afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă ;
· lucră torul are urmă toarele obligaţii:
- să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi
alte mijloace de producţie;
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl
pună la locul destinat pentru pă strare;
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clă dirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
- să comunice imediat angajatorului şi/sau lucră torilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi să nă tatea lucră torilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
- să aducă la cunoştinţa conducă torului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană ;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucră torii desemnaţi, atâ t timp câ t este necesar, pentru a face
posibilă realizarea orică ror mă suri sau cerinţe dispuse de că tre inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecţia să nă tă ţii şi securită ţii lucră torilor;
- să coopereze, atâ t timp câ t este necesar, cu angajato rul şi/sau cu lucră torii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fă ră riscuri pentru
securitate şi să nă tate, în domeniul să u de activitate;
- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securită ţii şi să nă tăţii în muncă şi
mă surile de aplicare a acestora;
- să dea relaţiile solicitate de că tre inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
- să respecte regulile şi mă surile de apă rare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă , sub orice formă , de
administrator;
- să utilizeze aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de
administrator;
- să nu efectueze manevre nepermise sau modifică ri neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apă rare
împotriva incendiilor;
- să comunice, imediat după constatare, conducă torului locului de muncă orice încă lcare a normelor de
apă rare împotriva incendiilor sau a orică rei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu,
precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apă rare împotriva incendiilor;
- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, care au atribuţii în domeniul apă ră rii împotriva
incendiilor, în vederea realiză rii mă surilor de apă rare împotriva incendiilor;
- să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă , în cazul apariţiei orică rui pericol
iminent de incendiu;
- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă , referitoare la
producerea incendiilor;
- să aplice procedurile de urgenţă şi mă surile de prim ajutor, rapid şi corect şi cu luciditate, adecvat
tipului de accident.

Responsabilităţi ale postului:


· ră spunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atribuţiilor ce-i revin;
· ră spunde pentru prejudiciile create ca efect al activită ţii sale;
· ră spunde de utilizarea şi pă strarea în bune condiţii a aparaturii din dotare, precum şi de
întreţinerea acesteia în conformitate cu că rţile tehnice aferente;
· ră spunde de respectarea prevederilor R.O.I.;
· ră spunde de îmbună tă ţirea permanentă a pregă tirii sale profesionale şi de specialitate ;
· ră spunde de pă strarea confidenţialită ţii informaţiilor şi a documentelor legate de organizaţie;
· ră spunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul organizaţiei;
· respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul să u;
· adoptă permanent un comportament în mă sură să promoveze imaginea şi interesele organizaţiei.

Autoritatea postului:
· în cadrul ariei de probleme ce priveşte activitatea pe care o desfă şoară , conform atribuţiilor,
sarcinilor, Regulamentului Intern şi deciziilor angajatorului;
· este obligat să informeze şi să consulte angajatorul în cazul problemelor deosebite sau care
depă şesc competenţelor sale de rezolvare.

Standarde de performanţă asociate postului


· Indicatori cantitativi: executarea lucră rilor planificate şi repartizate, la nivelele cantitative şi
termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere şi îndeplinirea
obiectivelor stabilite prin strategii, programe de acţiune şi planuri de muncă ;
· Indicatori calitativi: rezolvarea corectă, completă şi viabilă a sarcinilor ordonate de conducere
precum şi a celor stabilite prin strategii, programe de acţiune şi planuri de muncă ;
· Costuri: în limita fondurilor alocate;
· Timp: încadrarea în termenele ordonate de conducere;
· Utilizarea resurselor: gestionarea eficientă şi raţională a resurselor din dotare în scopul
îndeplinirii atribuţiilor;
· Mod de realizare: sarcinile se realizează individual, în colectiv sau în colaborare cu alte structuri
ale organizaţiei.

Evaluarea activităţii:
· obiective de performanţă individuală :
- modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor din prezenta Fişă a postului;
- modul de ră spuns la alte solicită ri decâ t cele curente.
· criterii de evaluare a realiză rii acestora (se notează cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine):
- rezultatele obţinute:
o cantitatea şi calitatea lucră rilor şi sarcinilor realizate;
o nivelul de îndeplinire a sarcinilor şi lucră rilor în termenele stabilite;
o eficienta lucră rilor şi sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse;
- adaptarea la complexitatea muncii:
o adaptarea la concepţia de alternative de schimbare sau de soluţii noi (creativitate); o
analiza şi sinteza riscurilor, influenţelor, efectelor şi consecinţelor evaluate;
o evaluarea lucră rilor şi sarcinilor de rutină (repetitive);
- asumarea responsabilită ţii:
o intensitatea implică rii şi rapiditatea intervenţiei în realizarea atribuţiilor; o
evaluarea nivelului riscului decizional;
- capacitatea relaţională şi disciplina muncii:
o capacitatea de evitare a stă rilor conflictuale şi respectarea relaţiilor ierarhice; o
adaptabilitatea la situaţii neprevă zute;
· persoana care realizează evaluarea performanţelor individuale: şeful ierarhic sau persoana
desemnată de angajator în acest sens;
· modalitatea de evaluare: prin observare directă de că tre evaluator, în baza rezultatelor obţinute ca
urmare a desfă şură rii activită ţii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de
evaluare elaborate de angajator;
· perioada de evaluare a performanţelor: lunar/trimestrial/anual.

Deplasări
· frecvenţa: _______________________
· condiţii asigurate: ___________________________

Condiţii de lucru:
· program de lucru: ___________________________________;
· durata concediului de odihnă : ____________________;
· activitate se desfă şoară :
□ în condiţii grele, vă tă mă toare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991;
□ în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă , potrivit Legii nr. 263/2010 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigură ri sociale, cu modifică rile şi
completă rile ulterioare;
· echipament individual de protecţie ____________;
· echipament individual de lucru _______________;
· materiale igienico-sanitare __________________;
· alimentaţie de protecţie _____________________.

Salarizare
· salariul de bază lunar brut: ___________ lei;
· alte elemente constitutive:
- sporuri ___________________________________;
- indemnizaţii _______________________________;
- alte adaosuri ___________________________________.

Facilităţi: ___________________________________

Sancţiuni:
· nerespectarea responsabilită ţilor şi atribuţiilor postului, a cerinţelor de etică, precum şi a
legislaţie privind protecţia şi securitatea muncii, se penalizează prin avertisment şi sancţiuni
conform Codului Muncii;
· ră spunde material şi disciplinar pentru exactitatea informaţiilor cuprinse în documentele
întocmite şi/sau în ceea ce priveşte execuţia corectă a sarcinilor postului;
· încă lcarea procedurilor de funcţionare a echipamentelor utilizate în procesul de muncă aflate în
proprietatea angajatorului, atrage după sine atrage avertisment şi sancţiuni conform Codului
Muncii, de asemenea şi plata de daune în raport cu prejudiciile aduse.

Data: 01.09.2020
Semnatura:
Semnă tura angajatului:
Cu stimă, DRAGOI FLORIN

______________________ Am primit un exemplar astazi, 01.09.2020,


______________________ DRAGOI FLORIN