Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE POST

-INGRIJITOR SPATII VERZI-

1. Numele si prenumele titularului:

2.   Denumirea postului: INGRIJITOR SPATII VERZI


 
 
3. Pozitia in COR / Cod: 621004

 
4.   Departamentul / locatia: Administratie
 
 
5.  Nivelul postului: Executie
 
6. Relatii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
 
Se subordoneaza sefului de echipa.

 
  Descrierea postului
 
    1. Scopul general al postului
 
Activitatea de baza a ocupatiei consta in activitati desfasurate pe plantatii si ?ngrijire a spatiilor
verzi si a plantatiilor.
 
 2. Competente personale:
 
    sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate,
autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare,
viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.);
    sa nu aiba antecedente penale;
    sa fie apt din punct de vedere medical.
  3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
 
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei
parti de 100% din salariul de baza
    este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atribu?iilor ?i prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite in prezenta fi?a;
    este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune.
 
Atributii
 
     sa pregatesca materialul solicitat in utilizarea procesului tehnologic;
     sa planteze flori, arbu?ti si alte plante necesare pe plantatie, conform indicatiilor date
de angajator;
     sa asigure paza spa?iilor verzi si a plantatiilor;
     sa grebleze;
     sa stivuiasca;
     sa fertilizee pamantul;
     sa ude si sa stropeasca;
     sa ajute in cadrul echipei deservirea diferitelor masini si echipamente pe plantatie si
spatii verzi arondate;
     sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca;
     sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei;
     sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in
acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si
indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici;
     sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine
civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
     sa respecte cu stricte?e regulile de protec?ie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde
desfa?oara serviciul;
     sa acorde ajutor, atat cat este ra?ional posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situa?ie
de pericol;
     sa-si insu?easca ?i sa respecte normele ?i instruc?iunile de protec?ie a muncii ?i
masurile de aplicare a acestora;
     sa aduca la cuno?tin?a de indata administratorului accidentele de munca suferite de
propria persoana sau de al?i angaja?i;
     sa coopereze cu persoanele cu atribu?ii specifice in domeniul securita?ii ?i sanata?ii in
munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de
autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
     sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
     sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut;

. Atributii privind Securitatea si Sanatatea in Munca si Situatii de Urgenta


- Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniile securitatii si sanatatii in
munca si situatiilor de urgenta, precum si masurile de aplicare a acestora;
- Sa utilizeze echipamentele de munca potrivit instructiunilor tehnice;
- Sa comunice imediat directorului societatii orice situatie despre care are motive intemeiate sa o
considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficient a
sistemelor de protectie;
- Sa aduca la cunostinta directorului societatii accidentele suferite de propria persoana;
- Sa coopereze cu directorul societatii pentru a face posibila realizarea cerintelor legale sau
masurilor dispuse de autoritatilor de profil;
- Sa coopereze cu directorul societatii si/sau autoritatile de profil pentru a permite un mediu de
munca si conditii de lucru fara riscuri pentru securitate si sanatate;
- Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol imminent de incendiu sau altei situatii de urgent;
- Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare
la producerea accidentelor de munca si/sau incendiilor.

10. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Raspunde administrativ sau penal, dupa caz, daca prin nerespectarea sarcinilor de serviciu
stabilite prin prezenta fisa, aduce direct sau indirect prejudiciile materiale sau de alta natura
societatii sau membrilor acesteia.

ADMINISTRATOR,

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar

Nume si prenume:

Data:

Semnatura :

S-ar putea să vă placă și