Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Aria curriculară : Limbă și comunicare


Profesor: Marincaș Marinela Adriana
Clasa a VIII-a
Disciplina : Limba și literatura română
Subiectul lecției: Genul liric. Opera lirică
Tipul lecției: sistematizarea și consolidarea cunoștințelor
Scopul: Cultivarea receptivității literar-artistice a elevilor, cu referire specială asupra universului liric.
Competenţe generale:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată
și dialogată.
3. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse.
Competenţe specifice:
1.1 Înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;
1.5 Aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament adecvat;
3.1 Dovedirea înţelegerii unui text literar pornind de la cerinţe date;
3.2 Sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a
categoriilor semantice studiate;
3.3 Identificarea valorilor etice și culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele ;
4.3 Redactarea unui text argumentativ;
Competenţe derivate:
C1: comentarea semnificației titlului unui text liric;
C2: identificarea eului liric a mărcilor lexico-gramaticale;
C3: explicarea expresivităţii unor procedee artistice utilizate în opera literară;
C4: exprimarea opiniei despre mesajul unui text;
C5:argumentarea apartenenței textului la specia pastel;
C6: argumentarea apartenenţei la genul liric.
STRATEGII DIDACTICE:
a.Metode şi procedee: conversaţia de reactualizare şi sistematizare a cunoştinţelor, jurnalul cu dublă intrare,
explicaţia, lectura expresivă, metoda cadranelor, cubul, rebusul, exerciţiul, ciorchinele etc.
b.Mijloace didactice: fişe de lucru.
c.Forme de organizare: activitate frontală, individuală şi pe grupe;
d. Resurse: capacităţi normale de învăţare a elevilor, cunoştinţele lor anterioare, timpul de învăţare : 50 minute
BIBLIOGRAFIE:
1.Limba română- Manual pentru clasa a VIII- a, Editura Humanitas, Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina
Sămihăian.
2.Pamfil, Alina- Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45,
2003;
3.Parfene Constantin,Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi,1999.
4.Marinescu, Valeriu, Metodica predării limbii şi literaturii române, 2002, Editura Fundaţiei România de mâine,
Bucureşti.
Noaptea...

de Nicolae Labiș

Vreau astăzi să-ntoarcem privirea în sus, Mă bucur când moare o stea în înalt,
Spre codrii cu brazi, spre cerul cu lună. Mă bucur când steaua pe ceruri răsare,
Veniţi să-ndrăznim să simţim nemurirea Şi-aprinsă, oricare ivire de soare.
Cu inima-n repede tropot cum sună! Mă bucură tainic oricare apus
 
Solemnă şi gravă ne turbură noaptea Nu-i drept! E puţin! Mai presus de luceferi
Curgând pe izvoare şi-n codri fierbând De brazi şi de fiare suntem mai presus.
Cu nările largi din găvanele palmei Căci faptele noastre şi visele noastre
Sorbim răsuflarea-i de fum şi pământ. Trăiesc peste clipa când noi am apus.
   
O stea se prelinge în sus către creasta Când ultima rază se stinge din ochi
Înaltă a cerului, clopot gigant. Şi ultimul gând ni se stinge din minte,
O altă se sparge cu flacără mută Avem bucuria de-a spune murind
Şi ţăndări astrale înfige-n neant. Că suntem mai veşnici decât nesfârşirea.
 
Cu trosnet un brad a căzut şi aud Prieteni, veniţi să privim acest cer
Din lut cum un mugur trudeşte să vie, Şi codrii cu brazii şi munţii din slavă
Am ochii la veşnica trecere-a lumii, Căci noi, numai noi, îndrăznim să simţim
Dar inima-mi plină-i de grea bucurie. A nemuririi bucurie grozavă.
 

Noaptea...

de Nicolae Labiș

Vreau astăzi să-ntoarcem privirea în sus, Şi-aprinsă, oricare ivire de soare.


Spre codrii cu brazi, spre cerul cu lună. Mă bucură tainic oricare apus.
Veniţi să-ndrăznim să simţim nemurirea
Cu inima-n repede tropot cum sună! Nu-i drept! E puţin! Mai presus de luceferi
  De brazi şi de fiare suntem mai presus.
Solemnă şi gravă ne turbură noaptea Căci faptele noastre şi visele noastre
Curgând pe izvoare şi-n codri fierbând Trăiesc peste clipa când noi am apus.
Cu nările largi din găvanele palmei  
Sorbim răsuflarea-i de fum şi pământ. Când ultima rază se stinge din ochi
  Şi ultimul gând ni se stinge din minte,
O stea se prelinge în sus către creasta Avem bucuria de-a spune murind
Înaltă a cerului, clopot gigant. Că suntem mai veşnici decât nesfârşirea.
O altă se sparge cu flacără mută
Şi ţăndări astrale înfige-n neant. Prieteni, veniţi să privim acest cer
  Şi codrii cu brazii şi munţii din slavă
Cu trosnet un brad a căzut şi aud Căci noi, numai noi, îndrăznim să simţim
Din lut cum un mugur trudeşte să vie, A nemuririi bucurie grozavă.
Am ochii la veşnica trecere-a lumii,
Dar inima-mi plină-i de grea bucurie.
 

Mă bucur când moare o stea în înalt,


Mă bucur când steaua pe ceruri răsare,
Fișa de lucru 1

1. Completând rebusul de mai jos, vei găsi, pe verticală, specia literară în care se încadrează poezia
Noaptea... , de Nicolae Labiș.

a. vechi instrument de scris...

b. în secvența cu inima-n repede tropot cum sună


se află o imagine ...

c. este un substantiv, sinonim pentru cuvântul știre.

d. este prezent în pictură și literatură, înfățișând un


peisaj ...

e. descrierea care prezintă în mod subiectiv aspecte din


natură cu scopul de a emoționa cititorul se numește
descriere ...

f. genul literar în care se încadrează poezia lui


Nicolae Labiș se numește ...

2. Fiecare strofă constituie un tablou sugestiv. Alege câte un titlu potrivit pentru primele cinci strofe ale
poeziei!

STROFA I .....................................................................................................................................................................

STROFA a II-a................................................................................................................................................................

STROFA a III -a..............................................................................................................................................................

STROFA a IV-a...............................................................................................................................................................

STROFA a V-a.................................................................................................................................................................
Fișa de lucru 2

1.Exprimă-ți ( în 5-7 rânduri) opinia despre mesajul poeziei Noaptea..., de Nicolae Labiș.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2.Analizează titlul poeziei Noaptea..., de Nicolae Labiș, punându-l în relație cu conținutul textului acestuia.
Amintește-ți !
a. din punct de vedere structural titlul este un cuvânt/ o sintagmă/ o propoziție ;
b. este o cheie de lectură întrucât sugerează temele și motivele prezente în poezie;
c. titlul se poate constitui într-un reper spațial/ temporal;
d. sugerează apartenența textului la o specie literară;
e. titlul are sens propriu/figurat, este/nu este o figură de stil;
f. există o relație între titlu și conținutul poeziei (prin versuri sugestive/ cuvinte dintr-un anumit câmp semantic).

Completează spațiile punctate


pentru a identifica etapele
comentării semnificației titlului
într-un text liric.

„ NOAPTEA...”
de Nicolae Labiș

Titlul poeziei sugerează


Titlul poeziei este o cheie de apartenența textului la Titlul poeziei se află în strânsă
lectură care sugerează prezența specia ....................................... corelație cu textul poetic
temei ………………………… ......... întrucât se regăsesc figuri de
stil care descriu momentul
și a motivului literar al ............ întrucât în text există cuvinte nopții.........................................
din câmpul semantic al naturii ..................................................
................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
Titlul este un reper................... ..................................................
..................................................
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
..................................................
..................................................
Fișa de lucru 3

§ 1.DESCRIE cadrul temporal și spațial al poeziei Noaptea..., de Nicolae Labiș.


repere spațiale (unde?) .........................................................................................................................................
repere temporale (când?) .....................................................................................................................................

§Argumenteză faptul că poezia dată se încadrează în specia pastel.


.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Jurnalul cu dublă intrare

2.Citește cu atenție textul poeziei Noaptea... de Nicolae Labiș, apoi scrie în coloana din stânga o strofă care
ți-a plăcut, iar în dreapta comentarii personale referitoare la aceasta.

Strofa aleasă Comentarii personale


Am ales această strofă pentru că ...........................
...............................................................................
...............................................................................
Mi-a trezit un sentiment de ...................................
...............................................................................
...............................................................................
M-a făcut să mă gândesc la ..................................
...............................................................................
...............................................................................
Fișa de lucru 4

1. COMPARĂ cele două strofe având în vedere tipul de lirism ( subiectiv/obiectiv)

Vreau astăzi să-ntoarcem privirea în sus, O stea se prelinge în sus către creasta
Spre codrii cu brazi, spre cerul cu lună. Înaltă a cerului, clopot gigant.
Veniţi să-ndrăznim să simţim nemurirea O altă se sparge cu flacără mută
Cu inima-n repede tropot cum sună! Şi ţăndări astrale înfige-n neant.

(Noaptea... – de Nicolae Labiș) (Noaptea... – de Nicolae Labiș)

Poezia de mai sus are lirism ..................... întrucât Poezia de mai sus are lirism ................ întrucât
în text sunt prezente mărcile lexico-gramaticale de în text sunt prezente mărcile lexico-gramaticale
persoana a ............................................................... de persoana a .....................................................
la pronume și verbe (exemple) ............................... la pronume și verbe (exemple) ..........................
................................................................................. ............................................................................

2.APLICĂ cunoștiințele învățate și comentează semnificația strofei de mai jos, având în vedere
ideea poetică și mijloacele artistice utilizate.
Vreau astăzi să-ntoarcem privirea în sus,
Spre codrii cu brazi, spre cerul cu lună.
Veniţi să-ndrăznim să simţim nemurirea
Cu inima-n repede tropot cum sună!
(Noaptea... de Nicolae Labiș)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................

Fișa de lucru 5

1. IDENTIFICĂ figurile de stil din secvențele de mai jos, apoi COMENTEAZĂ semnificația acestora.

SECVENȚA FIGURA DE STIL SEMNIFICAȚIA

,,Spre codrii cu brazi,


spre cerul cu lună” .....................................................

,,Solemnă şi gravă ne .....................................................


turbură noaptea”

,,creasta înaltă” .....................................................

,,clopot gigant” .....................................................

,,Din lut… un mugur .....................................................


trudeşte să vie”

2. Răspunde cu A(adevărat) sau F(fals) la enunțurile următoare:

a. măsura versului Spre codrii cu brazi, spre cerul cu lună este 12 silabe.

b. vocea care comunică în textul liric se numește narator.

c. cuvântul subliniat ( e ) puțin are funcția sintactică comlement circumstanțial de mod.

d. rima poeziei este încrucișată.