Sunteți pe pagina 1din 3

Prof: Paduraru Elena .....

Disciplina: ISTORIE
Clasa a X-a A, B. Număr de ore pe săptămână: 1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar 2018/2019
SEMESTRUL I – 18 săptămâni (15 + 3 săpt.)

Nr.
Nr.
Unități de învățare Competențe specifice Conținuturi de Săpt. Obs.
crt.
ore
1. ♦ Introducere.
Prezentarea obiectului,
INTRODUCERE 1 S1
prezentarea materiei
♦ Test predictiv
2. 1.1 exprimarea unei opinii în limbajul
adecvat istoriei
2.2 alcătuirea planului de investigaţii, a unui
ORGANIZAREA proiect personal sau de grup utilizând surse
diverse
STATELOR
2.5 examinarea consecinţelor directe și
♦ „Revoluţia glorioasă” 1 S2
MODERNE indirecte ale acţiunii umane
5.2 încadrarea unui eveniment sau a unei
serii de evenimente într-un context
cronologic
3. 1.2 formularea de argumente referitoare la un
subiect istoric
2.3 analizarea factorilor politici, sociali,
EPOCA ♦ Noi principii și valori în S3
economici, culturali care alcătuiesc imaginea 1
LUMINILOR unei societăţi societate.
4.2 aprecierea valorilor trecutului prin
raportarea la actualitate
4. 2.1 recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor ♦ Constituirea SUA. S4
multiple asupra faptelor şi proceselor istorice ♦ Revoluţia franceză.
ORGANIZAREA 2.2 alcătuirea planului de investigaţii, a unui ♦ Franţa napoleoniană. S5
proiect personal sau de grup utilizând surse
STATELOR
diverse
♦ Relațiile internaționale în 5 S6
MODERNE 5.1 construirea de afirmaţii pe baza surselor secolul al XIX-lea. S7
și formularea de concluzii relative la sursele ♦ Congresul de la Viena.
♦ Concertul european. S8
istorice
5. 2.4 recunoaşterea continuităţii, schimbării
şi a cauzalităţii în evoluţia socială ♦ Secolul fanariot. S9
ȚĂRILE ROMÂNE 2.5 examinarea consecinţelor directe și ♦ Războaie ruso-austro-
ȘI PROBLEMA indirecte ale acţiunii umane turce. 3 S10
ORIENTALĂ 5.2 încadrarea unui eveniment sau a unei ♦ Anul 1821.
serii de evenimente într-un context ♦ Regulamentul organic S11
cronologic
6. 1.2 formularea de argumente referitoare la
un subiect istoric
2.2 alcătuirea planului unei investigaţii, a ♦ Aspiraţii liberale și
ANUL 1848 ÎN unui proiect personal sau de grup utilizând
resurse diverse
naţionale în Europa. 1 S12
EUROPA
5.3 plasarea evenimentelor şi proceselor ♦ 1848 în spaţiul românesc.
istorice într-un context istoric mai larg
românesc, european sau universal
7. 1.2 formularea de argumente referitoare la un
subiect istoric
2.2 alcătuirea planului unei investigaţii, a
unui proiect personal sau de grup utilizând
resurse diverse
2.3 analizarea factorilor politici, sociali, ♦ Știinţa
S13
REVOLUȚIA economici, culturali care alcătuiesc imaginea ♦ Tehnica,
unei societăţi
2
INDUSTRIALĂ ♦ Economia
3.1 recunoaşterea şi acceptarea S14
♦ Societatea.
interculturalităţii
4.2 aprecierea valorilor trecutului prin
raportarea la actualitate
4.3 formarea unor reprezentări culturale
despre spaţii și epoci istorice diferite
8.  Evaluare 1 S15
Vacanța de iarnă: 22 decembrie 2018 - duminică, 13 ianuarie 2019 (trei săpt.)

www.istorie-edu.ro
9. 2.5 examinarea consecinţelor directe și
STATE NAȚIONALE
indirecte ale acţiunii umane
ȘI
5.1 construirea de afirmaţii pe baza
MULTINAȚIONALE ♦ România
surselor și formularea de concluzii relative
ÎN A DOUA ♦ Germania 1 S16
la sursele istorice
JUMĂTATE A ♦ Austro-Ungaria
5.3 plasarea evenimentelor şi proces-elor
SECOLULUI XIX
istorice într-un context istoric mai larg
românesc, european sau universal
10. 1.1 exprimarea unei opinii în limbajul
adecvat istoriei
♦ Diversitatea europeană.
LUMEA LA ♦ Civilizaţiile asiatice și
2.4 recunoașterea continuității, schim-bării
CUMPĂNA africane și modernitatea. 1 S17
și a cauzalității în evoluţia socială
SECOLELOR XIX-XX ♦ SUA
3.1 recunoaşterea şi acceptarea
♦ Sistemul de alianțe
interculturalităţii
11. Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 4.2, 5.1,
1 S18
semestrială 5.2, 5.3
Vacanța inter-semestrială: 2 februarie - duminică, 10 februarie 2019 (o săpt.)

SEMESTRUL II – 16 săptămâni (10 + 6 săpt.)


Nr.
Nr.
Unități de învățare Competențe specifice Conținuturi de Săpt. Obs.
crt.
ore
12. 1.2 formularea de argumente
referitoare la un subiect istoric
2.5 examinarea consecinţelor directe și
♦ Primul război mondial – un nou
MARILE tip de război. S19
indirecte ale acţiunii umane
CONFLICTE ALE ♦ România în primul război 2
5.3 plasarea evenimentelor şi
SECOLULUI XX mondial. Marea Unire S20
proceselor istorice într-un context
istoric mai larg românesc, european sau
universal
13. 1.2 formularea de argumente
TRATATELE DE referitoare la un subiect istoric
PACE ȘI 2.5 examinarea consecinţelor directe și ♦ Tratatele de pace
RELAȚÍILE indirecte ale acţiunii umane ♦ Relațiile internaționale 1 S21
INTERNAȚIONALE 5.1 construirea de afirmaţii pe baza interbelice
INTERBELICE surselor și formularea de concluzii
relative la sursele istorice
14. 2.2 alcătuirea planului unei investigaţii,
a unui proiect personal sau de grup ♦ România între cele două
LUMEA ÎN utilizând resurse diverse
războaie mondiale
♦ Economia. S22
PERIOADA 2.3 analizarea factorilor politici,
♦ Viaţa cotidiană. 2
INTERBELICĂ sociali, economici, culturali care
♦ Mișcarea feministă. S23
. alcătuiesc imaginea unei societăţi
♦ România în anul 1938 –
4.1 exprimarea unei opinii faţă de o
societate și cultură
operă culturală în cadrul unei dezbateri
15. 1.1 exprimarea unei opinii în limbajul
adecvat istoriei
REGIMURI ♦ Regimuri democratice
2.5 examinarea consecinţelor directe și S24
POLITICE ÎN ♦ Fascismul
indirecte ale acţiunii umane 2
PERIOADA ♦ Nazismul
5.2 încadrarea unui eveniment sau a S25
INTERBELICĂ ♦ Comunismul
unei serii de evenimente într-un context
cronologic
16. 1.2 formularea de argumente
referitoare la un subiect istoric
2.1 recunoaşterea şi acceptarea
perspectivelor multiple asupra faptelor
MARILE
şi proceselor istorice
CONFLICTE ALE ♦ Al doilea război mondial. 1 S26
5.3 plasarea evenimentelor şi
SECOLULUI XX
proceselor istorice într-un context
istoric mai larg românesc, european sau
universal

17. MARILE 1.2 formularea de argumente ♦ Holocaustul. 1 S27


CONFLICTE ALE referitoare la un subiect istoric ♦ Holocaustul în România

www.istorie-edu.ro
2.1 recunoașterea şi acceptarea
perspectivelor multiple asupra faptelor
şi proceselor istorice
SECOLULUI XX 5.3 plasarea evenimentelor şi
proceselor istorice într-un context
istoric mai larg românesc, european sau
universal
Vacanța de primăvară: 20 aprilie - duminică, 5 mai 2019 (două săpt. - Paștele, 1 mai)
18. 2.1 recunoaşterea şi acceptarea
perspectivelor multiple asupra faptelor
RELAȚIILE şi proceselor istorice ♦ Organizaţii internaţionale.
INTERNAȚIONALE 2.5 examinarea consecinţelor directe și ♦ Războiul rece.
1 S28
POSTBELICE indirecte ale acţiunii umane ♦ Prăbușirea comunismului în
5.1 construirea de afirmaţii pe baza Europa
surselor și formularea de concluzii
relative la sursele istorice
19. 1.2 formularea de argumente
referitoare la un subiect istoric
2.2 alcătuirea planului de investigaţii, a
REGIMURI
unui proiect personal sau de grup ♦ Regimuri politice democratice
POLITICE 1 29
utilizând surse diverse și totalitare
POSTBELICE
5.1 construirea de afirmaţii pe baza
surselor și formularea de concluzii
relative la sursele istorice
20. 2.4 recunoașterea continuităţii,
schimbării și a cauzalităţii în evoluţia ♦ Reconstrucţia economică.
socială ♦ Revoluţia tehnico-științifică.
LUMEA
3.1 recunoaşterea şi acceptarea ♦ Drepturile omului. 1 S30
POSTBELICĂ
interculturalităţii ♦ Minorităţile.
4.2 aprecierea valorilor trecutului prin ♦ Rolul societăţii civile
raportarea la actualitate
21. 2.1 recunoașterea și acceptarea ♦ Creștinismul.
perspectivelor multiple asupra faptelor
♦ Islamul.
♦ Budismul.
RELIGIA ÎN și proceselor istorice
♦ Alte religii.
LUMEA 3.1 recunoaşterea şi acceptarea 1 S31
♦ Ecumenismul religios. Dialogul
CONTEMPORANĂ interculturalităţii
între religii.
3.2 adecvarea comportamentului la
♦ Libertatea religioasă și
contexte și situaţii istorice
prozelitism
22. 1.2 formularea de argumente
referitoare la un subiect istoric
5.1 construirea de afirmaţii pe baza
ROMÂNIA ȘI surselor și formularea de concluzii
♦ UE – parteneriat și integrare.
INTEGRAREA relative la sursele istorice 1 S32
♦ NATO
EUROATLANTICĂ 5.3 plasarea evenimentelor şi
proceselor istorice într-un context
istoric mai larg românesc, european sau
universal
23. 2.3 analizarea factorilor politici,
sociali, economici, culturali care
SOCIETATEA LA alcătuiesc imaginea unei societăţi ♦ Globalizare.
ÎNCEPUTUL 3.1 recunoaşterea şi acceptarea ♦ Terorism.
1 S33
interculturalităţii ♦ Viaţa cotidiană
MILENIULUI III
4.3 formarea unor reprezentări
culturale despre spaţii și epoci istorice
diferite
24.
Activități extracurriculare şi extrașcolare
„ȘCOALA ALTFEL” S………
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Vacanța de vară : sâmbătă, 15 iunie - duminică, 15 septembrie 2019 (12 săpt.)

www.istorie-edu.ro