Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor: Furdui Maia

LT ,,Mihail Sadoveanu”

PLANIFICARE ANUALĂ
ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ
CLASA a V-a
2h/săptămână

COMPONENȚA SEM I SEM II TOTAL


1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI 1 - 1
2. EPOCA STRĂVECHE 11 - 11
3. ORIENTUL ANTIC 10 - 10
4. EUROPA ÎN ANTICHITATE 8 6 14
5. EUROPA ÎN TIMPUL IMPERIULUI ROMAN - 13 13
6. DACIA SUB STĂPÂNIREA ROMEI - 12 12
7. POPOARELE BARBARE ŞI PRĂBUŞIREA LUMII ANTICE 7 7
SINTEZĂ ȘI EVALUARE 3/3 4/4 7/7

30 38 68

Aprobat în cadrul şedinţei nr.___, din ____________________

Şeful Catedrei______________________

Aprobat___________________,

Data___________________.

1
Competenţele specifice ale disciplinei

1.Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.


2.Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric.
3.Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice.
4.Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie.
5.Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice.
6.Manifestarea atitudinii faţă de impactul evenimentelor istorice asupra dezvoltării societăţii.
7.Formarea comportamentelor democratice şi a valorilor general-umane.

Semestrul I
Unităţi de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Data Observaţii
învăţare Subcompetenţe ore
C.S.1, 2, 3 1.Întroducere în studiul istoriei universale şi a românilor. 1
-Recunoaşterea termenilor istorici cu 2.Evaluare iniţială. 1
referire la preistorie şi civilizaţiile antice; 3.Apariţia şi evoluţia omului. 1
4.Ocupaţiile omului în preistorie. 1
-utilizarea termenilor indicaţi de profesor 5.Organizarea socială. 1
I. Epoca străveche
în descrierea evenimentelor din perioada 6.Culegătorii şi vînătorii în paleolitic. 1
antică; 7.Societăţile preistorice. Civilizaţia Cucuteni-Tripolie. 1
8.Originile religiei şi artei în preistorie.Apariţia scrisului. 1
-descrierea izvoarelor istoriei antice; 9.Omul şi societatea preistorică în spaţiul carpato- 1
dunărean.Epoca bronzului.
-elaborarea planului de descriere a unui 10. Neamul tracilor. 1
eveniment, fenomen istoric; 11. Aşezări antice din cotul rîului Răut. 1
12.Evaluare sumativă. Epoca străveche 1

C.S.1, 2, 3. 1. Omul şi mediul în Orientul Antic. 1


-Recunoaşterea termenilor istorici cu 2.Egiptul antic. 1
referire la preistorie şi civilizaţiile antice; 3.Istoria politică a Egiptului antic. 1

2
-utilizarea termenilor indicaţi de profesor 4.Mesopotamia. 1
în descrierea evenimentelor din perioada 5.India şi China. 1
II . Orientul Antic antică; 6.Cultura Orientului Antic. 1
-citirea informaţiilor din axa cronologică; 7. Ştiinţa în Orientul antic. 1
-citirea hărţilor istorice cu referire la istoria 8. Religia şi mitologia. Hinduismul şi budismul. 1
antică; 9. Cele şapte minuni ale lumii. 1
-elaborarea planului de descriere a unui 10. Evaluare sumativă. Orientul Antic 1
eveniment, fenomen istoric;
C.S.2, 3 ,4. 1.Omul şi mediul 1
-Recunoaşterea termenilor istorici cu 2.Cele mai vechi popoare din Europa . Civilizaţiile Minoică 1
referire la preistorie şi civilizaţiile antice; 3. Civilizaţia Miceniană.Războiul Troiei. 1
4.Formarea polisului. 1
III. Europa în -citirea hărţilor istorice cu referire la istoria 5.Geto-dacii.Portul şi îndeletnicirile geto-dacilor. 1
antichitate
antică; 6.Colonizarea greacă. 1
7.Relaţiile geto-dacilor cu populaţiile vecine. 1
-descrierea unui eveniment din istoria 8.Oraşele-state: Sparta şi Atena. 1
antică în baza algoritmului;
Semestrul II
-identificarea esenţialului dintr-un text cu
caracter istoric; 9.Lumea greacă în sec.V î.Hr. 1
-cultivarea interesului pentru trecutul 10.Criza lumii greceşti .Epoca elenistică. 1
istoric. 11.Cultura greacă şi elenistică. 1
12.Viaţa culturală şi spirituală a geto-dacilor. 1
13.Sinteză” Cetăţeanul în Grecia Antică” 1
14.Evaluare sumativă. Europa în antichitate 1
C.S. 1, 3, 4. 1.Natura şi populaţia în peninsula Apenină. 1
-utilizarea termenilor indicaţi de profesor 2.Întemeierea Romei.Roma regală. 1
în descrierea evenimentelor din perioada 3.Republica Romană 1
antică; 4.Geneza statului la geto-daci. 1
-citirea informaţiilor din axa cronologică; 5.Cetatea antică Orheiul Vechi în sec.IV-III î.chr. 1
IV.Europa în
-citirea hărţilor istorice cu referire la istoria 6.Statul condus de Burebista. 1
timpul Imperiului
Roman antică; 7.Dacii de la Burebista la Decebal. 1
-descrierea unui eveniment din istoria 8.Reunificarea Daciei sub Decebal. 1

3
antică în baza algoritmului; 9.Roma: de la Republică la Imperiu. 1
-elaborarea planului de descriere a unui 10.Cultura Romană. 1
eveniment, fenomen istoric; 11.Cultura în perioada clasică a dacilor. 1
12.Limba şi scrierea dacilor. 1
13.Evaluare sumativă. Europa în timpul Imperiului Roman 1

C.S. 2, 6, 7. 1.Războaiele dacilor cu romanii. 1


-utilizarea termenilor indicaţi de profesor 2.Columna lui Traian 1
în descrierea evenimentelor din perioada 3.Formarea provinciilor romane. 1
antică; 4.Romanizarea geto-dacilor. 1
V.Dacia sub -citirea informaţiilor din axa cronologică; 5.Geto-dacii liberi. 1
stăpînirea Romei
-citirea hărţilor istorice cu referire la istoria 6.Apariţia şi răspîndirea creştinismului. 1
antică; 7.Creştinarea daco-romanilor. 1
-descrierea izvoarelor istoriei antice; 8.Modul de viaţă al daco-romanilor. 1
-cultivarea interesului pentru trecutul 9.Modul de viaţă în cadrul aşezărilor din Orheiul Vechi. 1
istoric. 10.Formarea poporului român şi a limbii române. 1
11Lecţie de sinteză: „Moştenirea culturală a geto-dacilor.” 1
12.Evaluare sumativă. Dacia sub stăpînirea Romei
C.S.1, 3, 7 1.Divizarea Imperiului Roman. 1
VI.Popoarele -Recunoaşterea termenilor istorici cu 2.Sfîrşitul Imperiului Roman de Apus.Primele invazii ale 1
barbare şi referire la preistorie şi civilizaţiile antice; migratorilor. 1
prăbuşirea lumii -utilizarea termenilor indicaţi de profesor 3.Orheiul Vechi în cadrul migraţiilor din sec.III-V. 1
antice în descrierea evenimentelor din perioada 4.Lecţie de sinteză. Contribuţia popoarelor antice la făurirea 1
antică; culturii universale. 1
-citirea informaţiilor din axa cronologică; 5.Lecţie de sinteză.Viaţa de zi cu zi a copiilor în antichitate. 1
6.Evaluare finală. 1
7.Autoevaluare.Prezentarea portofoliului. 1