Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecţie

Prof. Ioan Tulac


Liceul Tehnologic Răchitoasa

Clasa: a VIII-a

Obiectul: Istoria Românilor


Unitatea de învăţare: România între democraţie şi totalitarism
Tema: Actul de la 23 august 1944 şi urmările sale
Competenţe generale:
Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de secialitate
Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă
Competenţe specifice:
Concepte operaţionale: la sfârşitul lecţiei elevii trebuie să:
- cognitive
C1 -să menţioneze consecinţele politice ale actului de la 23 august 1944 pe baza
documentelor
C2 - să analizeze documentelor istorice
- afective:
C3 - să aprecieze rolul jucat de regele Mihai în schimbarea orientării externe a ţării
- psihomotrice:
C4. - să localizeze la hartă principalele zone de luptă după 23 august

Tipul lecţiei: Mixtă


Nr. Ore : 2
Resurse: manualele alternative, documentul istoric, harta României, harta” Evoluţia frontului după
23 august 1944”

Bibliografie: manualele alternative, P. D. Popescu ,,Istoria românilor pentru toţi copiii,,, Ed.Coresi,
Bucuresti, 1998,
Hitchins,Keith, ”Romania 1866-1948”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994

Metode şi tehnici: explicaţia, problematizarea, dezbaterea, lucrul cu documentul istoric, fişe de


lucru, lucru pe grupe, eseul de 5 min.,” Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat”
Evaluarea: orală şi scrisă

Scenariu didactic

I.Captarea atenţiei elevilor, marcarea prezenţei.-3 min.

II.Aplicarea metodei „ Ştiu, Vreau să ştiu.Am învăţat”-43 min.

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat

ŞTIU : reactualizarea cunoştinţelor:


- sept.1940-ian.1941-regimul antonesciano-legionar
- ian.1941-23 aug.1944-guvernarea antonesciană-dictatură militară
- politică antisemită
- 22 iun.1941 intră în război alături de Germania împotriva U.R.S.S. pentru eliberarea
Basarabiei şi a nordului Bucovinei
- după 27 iul. 1941- războiul dincolo de Nistru
14
- război cu Marea Britanie (dec.1941), S.U.A.( iunie 1942)
- lupte grele în Crimeea (oct.1941-iun.1942), Stalingrad (sept.1942-feb.1943)
- aprilie 1944-ruşii pătrund în N Moldovei, este bombardat Bucureştiul
- peste 600 000 militari pierduţi
- M.Antonescu încearcă să încheie pace separată –Berna, Vatican, Lisabona, Madrid,
Stocholm, Ankara, Cairo
- 20 iun.1944- Blocul Naţional Democrat (P.N.Ţ., P.N.L., P.C.R., P.S.D)
- 23 aug..1944- arestarea lui I.Antonescu

VREAU SĂ ŞTIU: Care au fost consecinţele actului de la 23 august 1944?


Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe prin extragerea unor bileţele cu numărul grupei; apoi fiecare grupă
primeşte o fişă pentru lucru. Elevii rezolvă întrebările apoi sunt date răspunsurile; profesorul scrie
pe tablă răspunsurile în coloana „Am învăţat”.

AM ÎNVĂŢAT: - nouă orientare externă a ţării: împotriva Germaniei, alături de Aliaţi şi sfârşitul
dictaturii
- condiţiile impuse României prin Armistiţiul din 12 apr. 1944 (România intră în
sfera de acţiune sovietică):
- Transilvania revenea României
- România plătea o despăgubire de război de 300 milioane dolari sub formă de produse, maşini,
instalaţii etc.
- cel puţin 12 divizii române urmau să participe la război împotriva Germaniei
- eliberarea ţării până la 25 oct.
- căderea frontului din Balcani
- nou guvern condus de gen. C.Sănătescu
- reintroducerea Constituţiei din 1923
- P .Comunist incepe acţiuni de obţinere a puterii politice cu sprijin sovietic
- P.N.Ţ - obiective clare
- P.N.L.- lupte interne
III.Verificarea cunoştinţelor- 5 min:
-eseul de 5 min.: Scrieţi un lucru pe care l-aţi învăţat din lecţie şi formulaţi o întrebare pe
care o mai aveţi în legătură cu aceasta.

FIŞA I

,,Români,
România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi S.U.A.Din acest
moment încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum şi starea de
război cu Marea Britanie şi S.U.A. Primiţi pe soldaţii acestor armate cu încredere. Naţiunile Unite
ne-au garantat independenţa ţării şi neamestecul în treburile noastre interne.......Noul guvern
înseamnă începutul unei ere noi în carea drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor ţării sunt
garantate şi vor fi respectate.”- Proclamaţia regelui către ţară din 23 august 1944”

- Ce anunţă „ Proclamaţia regelui către ţară din 23 august 1944?”

FIŞA II

-.Ruptura cu germanii şi lupta comună a truplor române şi a trupelor Aliate, inclusuv Armata
Roşie, îmotiva germanilor, pentru restabilirea independenţei şi suveranităţii României.
-. Restabilirea frontierei româno- sovietice după tratatul din 1940
- România a fost considerată un stat învins obligată să întreţină armata sovietică de ocupaţie (efort
financiar de 2 miliarde dolari SUA)
15
- obligaţia la plata unor despăgubiri de război de 300 milioane de dolari în mărfuri, cereale,
produse petroliere, maşini, lemn, vase maritime şi fluviale
- s-a prevăzut anularea dictatului de la Viena, Nord-Vestul Transilvaniei trecând sub
administrarea armatei sovietice
- graniţa sovieto-română a fost fixată pe Prut
- s-a format Comisia Aliată de Control cu sediul la Bucureşti.
„ Armistiţiul smnat la 12 sept. 1944 între România şi Natiunile Unite”

- Care au fost condiţiile impuse României ?

FIŞA III

„ Trupele române, numărând aproape 385 000 de oameni, au fost concentrate.....Perspectiva


redobândirii nordului Transilvaniei .....au făcut posibilă rapida lor trecere de la calitatea de aliat la
cea de inamic al Germaniei.....O înaintare grmano-ungară a fost oprită, şi, la 20 sept. a început o
ofensivă majoră a armatelor sovietice şi române. Inamicul a fost incapabil să păstreze linia sa de-a
lungul Mureşului.....O dată deschis drumul spre Câmpia Ungară a urmat o retragere generală
germană şi ungară din Transilvania, la 25 oct. întreg teritoriul românesc de dinainte de război fiind
redobândit. Pierderile româneşti în bătălia pentru Transilvania au fost ....de aproximativ 50 000 de
morţi şi răniţi.”

K Hitchins, „România 1866-1947”

- Ce rol a jucat armata română în eliberarea teritoriului ţării ?

FIŞA IV

„In timpul războiului membrii P.Comunist se reduseseră, probabil , la 1 000, iar majoritatea
conducătorilor săi.......se aflau în închisoare.În zilele de sfârşit ale dictaturii lui Antonescu, câţiva
dintre aceştia.....au scăpat din lagăr sau au fost eliberaţi.Acestora li s-au adăugat alţi comunişti
români, care trăiseră mulţi ani la Moscova.....Întrucât toţi se străduiau să refacă partidul.....au
beneficiat enorm de prezenţa autorităţilor sovietice de ocupaţie şi de sprijinul diplomatic al
Moscovei.
.....La 16 oct. liderii P.N.Ţ. au anunţat noul program al partidului.În aproape toate privinţele,
acesta rămânea credincios vechilor teze economice şi sociale ale ţărăniştilor şi ideii statului ţărănesc
elaborate în erioada interbelică....
......Liberalii se aflau într-o stare de marcată dezorientare în toamna anului 1944.Multe din
organizaţiile din provincie ale partidului erau lipsite de conducători....

K Hitchins, „România 1866-1947”

- Care era situaţia partidelor politice după 23 august 1944?

16