Sunteți pe pagina 1din 12

Fiecare întrebare grila poate avea unul, două sau mai multe răspunsuri corecte.

GRILE ACHIZITII PUBLICE

1. La o licitatie deschisa, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul
autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis, de regula, nu mai târziu de:
a) 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei;
b) 6 zile inainte de data limita de deschidere a ofertei;
c) 6 zile inainte de data limita de depunere a unei contestatii;

2. Cuantumul garantiei de bună executie nu trebuie sa depaseasca:


a) 10 % din valoarea garantiei de participare;
b) 10 % din valoarea estimata a contractului de achizitie;
c) 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie.

3. Termenul minim cuprins intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere
a ofertelor in cadrul unei proceduri de licitatie deschisa, pentru atribuirea unui contract de
lucrari cu o valoare estimata mai mare de 4.845.000 euro, fara publicarea unui anunt de
intentie, fara transmiterea anuntului de participare la JOUE si fara documentatie accesibila in
SEAP, de catre o autoritate contractanta care nu desfasoara activitati relevante este de:
a) 52 zile;
b) 45 zile;
c) 47 zile.

4. Ce tip de procedura se poate aplica din cele mentionate mai jos atunci cand valoarea estimata
a unui contract de furnizare este de 150.000 euro:
a) Achizitie directa;
b) Cerere de oferte;
c) Licitatie deschisa.

5. Achizitia directa se poate realiza atunci cand valoarea estimata a achizitiei, cumulate pe
parcursul unui an, este mai mica de:
a) 1.000.000 euro;
b) 125.000 euro;
c) 15.000 euro.

6. In cazul in care, din motive de natura tehnica, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii
unui anumit anunt , spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, responsabilitatea
transmiterii spre publicare a anuntului respectiv prin mijloace proprii, ii revine:
a) ANRMAP;
b) CNSC;
c) Autoritatii contractante

7. Cuantumul garantiei de participare la procedura nu trebuie sa depaseasca:


a) 10 % din valoarea estimata a contractului de achiziţie;
b) 5 % din valoarea estimata a contractului de achizitie;
c) 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie.

8. Care sunt criteriile de atribuire aplicate, conform legislatiei aplicabile achizitiilor publice:
a) "pretul cel mai scazut" si "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic";

Page 1 of 12
b) "pretul cel mai mare" si "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic";
c) "pretul cel mai bun" si "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic".

9. In cazul in care autoritatea contractanta atribuie un contract de furnizare avand o valoare


estimata de 80.000 euro, si in cazul in care au depus oferte mai multi operatori economici iar
comunicarea cu rezultatul procedurii a fost transmisa prin fax catre toti operatorii, autoritatea
contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica numai dupa implinirea
termenului de:
a) 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii;
b) 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii;
c) 5 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.

10. Contractele de achizitie publica sunt:


a) contractele de lucrari, contractele de furnizare si contractele de servicii;
b) contractele de colaborare, contractele de inchiriere si contractele bancare;
c) contractele de munca, contractele de cesiune si contractele de asigurare.

11. Care din cele mentionate sunt proceduri de atribuire ale contractului de achizitie publica:
a) Licitatia deschisa;
b) Cerere de oferte.
c) Negociere directa

12. Ce contine in mod obligatoriu sectiunea "Caiet de sarcini" din cadrul Documentatiei de
atribuire:
a) specificatii tehnice;
b) criterii de calificare;
c) factori de evaluare.

13. Cine verifica fiecare anunt transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP,
in cazul in care valoarea estimata a contractului are pragul necesar verificarii:
a) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP);
b) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC);
c) Unitatea Centrala de Verificare a Achizitiilor Publice (UCVAP).

14. Prin care dintre urmatoarele modalitati documentele scrise pot fi transmise:
a) Prin posta;
b) Prin fax;
c) Prin nota telefonica, d) Prin mijloace electronice;

15. De regula, procedura de licitatie deschisa, se desfasoara:


a) intr-o singura etapa;
b) in doua etape;
c) in trei etape.

16. Pentru atribuirea unui contract de furnizare de 13.000 Euro / an se va utiliza obligatoriu
procedura de:

a) Achizitie directa;
b) Cerere de oferte;
c) Orice procedura sa considera oportuna.

Page 2 of 12
17. Oferta care nu este insotita de garantia de participare este considerata:
a) Inacceptabila;
b) Neconforma;
c) Necorespunzatoare.

18. Autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii, in scris, :


a) In 3 zile lucratoare de la emiterea deciziei;
b) In 3 zile calendaristice de la emiterea deciziei;
c) In 2 zile calendaristice de la emiterea deciziei;

19. Punctul de vedere al autoritatii contractante privind o contestatie depusa se transmite:


a) Catre CNSC;
b) Catre CNSC si contestator;

20. Care din urmatoarele modalitati de atribuire pot fi considerate ca fiind proceduri desfasurate
prin mijloace electronice:
a) procedurilor de licitaţie deschisă, de licitaţie restrânsă şi de cerere de oferte, aplicate integral prin
mijloace electronice;
b) licitaţia electronică, astfel cum este prevăzută această modalitate specială de atribuire a contractului de
achiziţie publică la art. 161 - 169 din ordonanţa de urgenţă;
c) achiziţia directa, astfel cum este prevăzută la art. 19 din ordonanţa de urgenţă, dacă aceasta este
realizată prin intermediul catalogului electronic.

21. Dupa derularea unei proceduri de licitatie deschisa de furnizare avand o valoare de 200.000
Euro, cu mai mult de o oferta depusa, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia
contractul :
d) In 11 zile de la data transmiterii comunicării;
e) In 11 zile de la data adoptarii deciziei de atribuire ;
f) In 6 zile de la data adoptarii deciziei de atribuire ;
22. Cate etape presupune derularea unui dialog competitiv:
a) 2 etape;
b) 3 etape;
c) 1 etapa;

23. Care sunt elementele care se pot negocia in cadrul unei procedure de negociere fara publicarea
prealabila a unui anunt de participare:
a) pretul;
b) termenele de livrare;
c) garantia acordata produsului / serviciului / lucrarii

24. Procedura de cerere de oferte se poate aplica pentru atribuirea unui contract de executie cu
valoarea estimata sub:
a) 4.845.000 Euro;
b) 1.000.000 Euro;
c) 125.000 Euro;

Page 3 of 12
25. Pentru atribuirea unui contract de furnizare de complexitate redusa autoritatea contractanta
poate stabili ca termen minim de deschidere a ofertelor dupa:
a) 12 zile de la publicarea invitatiei de participare;
b) 10 zile de la publicarea invitatiei de participare;
c) 6 zile de la publicarea invitatiei de participare;

26. Anunturile / Invitatiile de participare se pot publica :


a) In SEAP;
b) In Monitorul Oficial;
c) In mass-media
d) Pe site-ul autoritatii contractante

27. In cat timp de la primirea acceptului de publicare are operatorul SEAP obligatia de a transmite
spre publicarea la JOUE un anunt :
a) O zi lucratoare;
b) O zi calendaristica;
c) 3 zile lucratoare

28. Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare aferent unei licitatii
restranse criteriile de selectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care
intentioneaza sa-i selecteze si, daca este cazul, numarul maxim ala acestora. Numarul minim al
candidatilor, indicat in anuntul de participare, trebuie sa fie suficient pentru a asigura o
concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de:
a) 3;
b) 5;
c) 7.

29. In cate zile de la încheierea contractului are obligatia autoritatea contractanta de a transmite
spre publicare un anunt de atribuire:
a) in cel mult 40 de zile;
b) in cel mult 48 de zile;
c) in cel mult 60 de zile.

30. Operatorii economici pot participa la o procedura de atribuire in urmatoarele conditii:


a) In cadrul unei asocieri legalizata inainte de depunerea ofertei;
b) Ca subcontractant in cadrul unei oferte.
c) Individual

31. Pentru care din valorile estimate de mai jos se poate aplica procedura de cerere de oferte
pentru atribuirea unui contract de furnizare :
a) 75.000 euro;
b) 100.000 euro;
c) 4.845.000 euro.

32. Aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selecţie şi criteriilor pentru atribuirea


contractului de achiziţie publică astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau
prestator de servicii să aibă şanse egale în competiţia pentru atribuirea contractului respectiv,
reprezintă:

Page 4 of 12
a) Principiul transparenţei,
b) Principiul utilizării eficiente a fondurilor publice,
c) Principiul tratamentului egal.
33. Obiectul unei contestatii poate fi :
a) Anularea unui act;
b) Obligarea autoritătii contractante de a emite un act;
c) Obligarea AC de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de
atribuire

34. Evaluarea solutiilor depuse în cadrul unui concurs de solutii este făcută de:
a) Comisia de evaluare;
b) Comisia de licitatie;
c) Comisia de evaluare a candidaturilor;
d) Juriu.

35. AC are obligatia de a stabili oferta castigatoare


a) Pe baza criteriului cel mai avantajos pentru autoritatea contractantă;
b) Pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire c) Pe
baza criteriului "pretul cel mai scăzut";

36. Cuantumul garantiei de participare la procedura nu trebuie sa depaseasca:


a) 10 % din valoarea estimata a contractului de achizitie;
b) 5 % din valoarea estimata a contractului de achizitie;
c) 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie.

37. Operatorul sistemului electronic de achiziţii publice este:


a) ANRMAP
b) CNMSI
c) UCVAP
d) ASSI

38. Anunturile / Invitatiile de participare se publica obligatoriu:


a) In SEAP;
b) In Monitorul Oficial;
c) In mass-media;
d) Pe situl web al autoritătii contractante

39. Care sunt elementele care se pot negocia in cadrul unei procedure de negociere fara publicarea
prealabila a unui anunt de participare:
a) pretul;
b) termenele de livrare;
c) garantia acordata pentro produse / servicii sau lucrarile executate

40. Structura standard a unei documentaţii de atribuire pentru o procedură de licitaţie deschisă
cuprinde minim următoarele secţiuni:
a) Caietul de sarcini
b) Formulare
c) Fişa de date a achiziţiei
d) Fişa de informaţii privind participanţii
e) Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii

Page 5 of 12
f) Manualul operaţional al achiziţiilor publice

41. Prin care dintre urmatoarele modalitati pot fi transmise documentele scrise:
a) Prin posta;
b) Prin fax;
c) Prin nota telefonica,
d) Prin mijloace electronice;

42. Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor


a) Legalitătii;
b) Eficientei utilizării fondurilor;
c) Dreptului la apărare
43. In cat timp de la primirea acceptului de publicare are operatorul SEAP obligatia de a transmite
spre publicarea la JOUE un anunt :
a) O zi lucratoare;
b) O zi calendaristica;
c) 3 zile lucratoare

44. Publicarea unui anunţ de intentie creează obligaţia autorităţii contractante de a efectua
achiziţia publică respectivă:
a) Fals
b) Adevărat

45. Dacă în cadrul unei proceduri de atribuire au fost depuse numai oferte inacceptabile, sau
neconforme, autoritatea contractantă are dreptul de a:
a) Anula procedura;
b) Atribui ofertantului cu oferta cea mai avntajoasă;
c) De a aplica procedura de achizitie directă.

46. Sunt considerate sectoare de utilitate publică următoarele:


a) Apă;
b) Sport;
c) Transport;
d) Tineret.

47. Reprezintă proceduri de atribuire reglementate de lege următoarele:


a) licitatie deschisa
b) licitatie restransa
c) achizitia directă
d) dialog competitiv
e) negociere
f) cerere de oferte
g) concurs de solutii

48. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de..........................
lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile.
a) Două zile,
b) Trei zile,
c) O zi.

Page 6 of 12
49. Asocierea formata de una sau mai multe autorităţi contractante este considerată o autoritate
contractantă
a) Fals;
b) Adevărat;
50. Sunt considerate sectoare de utilitate publică următoarele:
a) Apă;
b) Sport;
c) Transport;
d) Tineret

51. Rolul ANRMAP este de:


a) supraveghere modului de functionare a sistemului de achizitii publice;
b) verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică;
c) a exercita auditul extern în sectorul public;

52. Contestaţia poate fi depusă


a) împotriva oricărui act al autoritătii contractante emis in legatura cu procedura de achizitie
b) doar împotriva comunicării rezultatului procedurii
c) împotriva documentatiei de atribuire

53. SC APA VITAL Iasi, autoritate contractanta ce desfasora o activitate considerate relevanta, a
achizitionat tevi în valoare de 250.000 Euro. Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia
contractul:
a) In 11 zile de la data adoptarii deciziei de atribuire ;
b) In 6 zile de la data transmiterii comunicării cu rezultatul procedurii;
c) In 6 zile de la data adoptarii deciziei de atribuire ;

54. În cazul unei licitatii restrânse numărul minim al candidatilor pentru etapa întâi nu poate fi mai
mic de:
a) 5;
b) 3;
c) Nu se poate impune un număr minim.

55. Din câti membri sunt formate completele CNSC:


a) 3 membri;
b) 5 membri;
c) 4 membri si un secretar;

56. În prima etapă a unui dialog competitiv :


a) Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura
b) Îsi pot depune candidatura numai firmele invitate pe fax;

57. În cât timp de la notificarea autoritătii contractante despre depunerea unei contestatii, are
aceata obligatia de a-i informa si pe ceilalti ofertanti?:
a) 1 zi lucratoare de la primirea notificării
b) Maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificării c) Autoritatea contractantă nu are această obligatie.

58. Acceptarea diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din
alte state este garantată de:

Page 7 of 12
a) Principiul transparentei;
b) Principiul recunoasterii reciproce;
c) Principiul asumării răspunderii.

59. Autoritatea contractantă nu are obligatia de a aplica legislatia privind achizitiile publice dacă
atribuie contracte ce prevăd :
a) achizitia de publicitate media;
b) prestarea de servicii de arbitraj si conciliere
c) angajarea de forta de munca

60. Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei, are dreptul in calitate
de operator economic de a fi ofertant, dacă implicarea sa în elaborarea documentatiei nu este
de natura sa distorsioneze concurenta!
a) Da
b) Nu
c) Nu este reglementată de lege această situatie

61. O ofertă care nu este însotită de garantia de participare este considerată:


a) Necorespunzătoare
b) Neconformă
c) Inacceptabilă

62. Oferta care nu satisface cerinţele caietului de sarcini este:


a) Inacceptabilă,;
b) Neconformă;
c) Necorespunzătoare;

63. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora cad in sarcina:


a) Ofertantului
b) Curierului / Persoanei împuternicite de ofertant
c) Autoritătii contractante

64. Sectiunea "Caietul de sarcini" contine.


a) Cerintele de calificare,
b) Specificaţiile tehnice ale produselor / lucrărilor / obiectului serviciului ce urmează a fi achiziţionat.
c) Formulare pe care ofertantul ar putea să le folosească.

65. Directia Regională Postă Iasi a achizitionat servicii tipărire timbre postale în valoare de 450.000
Euro. Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul:
a) In 11 zile de la data adoptarii deciziei de atribuire ;
b) In 11 zile de la data transmiterii comunicării cu rezultatul procedurii;
c) In 6 zile de la data adoptarii deciziei de atribuire ;

66. O ofertă care a fost depusă la un alt sediu al autoritătii contractante decât cel înscris în
documentatia de atribuire este:
a) Necorespunzătoare
b) Neconformă
c) Inacceptabilă

Page 8 of 12
67. Asocierea formata de una sau mai multe autorităti contractante este considerată o autoritate
contractantă
a) Fals;
b) Adevărat;

68. În cât timp de la notificarea autoritătii contractante despre depunerea unei contestatii, are
aceasta obligatia de a-i informa si pe ceilalti ofertanti:
a) 1 zi lucratoare de la primirea notificării
b) Maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificării
c) Autoritatea contractantă nu are această obligatie.

69. Autoritatea contractantă nu are obligata de a aplica legislatia privind achizitiile publice dacă
atribuie contracte ce prevăd :
a) achizitia de publicitate media;
b) prestarea de servicii de arbitraj si conciliere
c) angajarea de forta de munca

70. Obiectul unei contestatii poate fi :


a) Anularea unui act;
b) Obligarea autoritătii contractante de a emite un act;
c) Obligarea AC de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura
de atribuire

71. Anunturile / Invitatiile de participare se publica obligatoriu:


a) In SEAP;
b) In Monitorul Oficial;
c) In mass-media;
d) Pe situl web al autoritătii contractante

72. Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor


a) Legalitătii;
b) Eficientei utilizării fondurilor;
c) Dreptului la apărare

73. Operatorii economici pot participa la o procedura de atribuire in urmatoarele conditii:


a) In cadrul unei asocieri legalizata inainte de depunerea ofertei;
b) Ca subcontractant in cadrul unei oferte.
c) Individual

74. Prin care dintre urmatoarele modalitati pot fi transmise documentele scrise:
a) Prin posta;
b) Prin fax;
c) Prin nota telefonica,
d) Prin mijloace electronice;

75. Care din urmatoarele modalitati de atribuire pot fi considerate ca fiind procedure desfasurate
prin mijloace electronice:

Page 9 of 12
a) procedurilor de licitaţie deschisă, de licitaţie restrânsă şi de cerere de oferte, aplicate integral prin
mijloace electronice;
b) licitaţia electronică, astfel cum este prevăzută această modalitate specială de atribuire a contractului de
achiziţie publică la art. 161 - 169 din ordonanţa de urgenţă;
c) achiziţia directa, astfel cum este prevăzută la art. 19 din ordonanţa de urgenţă, dacă aceasta este
realizată prin intermediul catalogului electronic.

76. Cate etape presupune derularea unui dialog competitiv:


a) 2 etape;
b) 3 etape;
c) 1 etapa;

77. Contractele de achizitie publica sunt:


a) contractele de lucrari, contractele de furnizare si contractele de servicii;
b) contractele de colaborare, contractele de inchiriere si contractele bancare;
c) contractele de munca, contractele de cesiune si contractele de asigurare.

78. In cate zile de la încheierea contractului are obligatia autoritatea contractanta de a transmite
spre publicare un anunt de atribuire:
a) in cel mult 40 de zile;
b) in cel mult 48 de zile;
c) in cel mult 60 de zile.

79. Operatorul sistemului electronic de achiziţii publice este:


a) ANRMAP

Page 10 of 12
b) CN
c) MSI
d) CN
SC
ASS
I

Page 11 of 12
80. La o licitatie deschisa, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul
autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis, de regula, nu mai târziu de:
g) 6 zile inainte de data limita de depunere;
h) 5 zile inainte de data limita de depunere;
i) 4 zile inainte de data limita de depunere;

81. In SEAP procedura semnalata cu ^ are cu siguranţa următoarea caracteristica:


a) Este procedura online;
b) Are faza finala de licitatie electronica;
c) Are atasate clarificari emise de catre autoritatea contractanta

82. Oriunde in SEAP are semnul ^ inseamna ca apăsarea lui va avea ca efect:
a) Vizualizarea sectiunii respective
b) Editarea sectiunii respective
c) Stergerea sectiunii respective

Page 12 of 12